Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom"

Transkript

1 Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av brukarenkät 2 Genomförande av brukarenkät 3 Efterarbete av brukarenkät 3 Resultat 4 Brukarenkät 4 Personlig assistans 4 Synpunkter 8 Sammanfattning av resultat 9 Slutdiskussion 9 Metoddiskussion 9 Slutord 10 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Betydelse av kvalitetsfaktorer, minnesanteckning Förklaring av frågeställningarna Brukarenkät, personlig assistans Kommentarer

3 Bakgrund 2 Socialtjänsten ska följa upp och utvärdera sin verksamhet. Uppföljning och utvärdering ska göras utifrån hur de enskilda personerna uppfattar verksamhetens kvalitet. Det kan finnas svårigheter att ta reda på hur handikappomsorgens brukare uppfattar kvalitén på det stöd de får. Många är utvecklingsstörda och har svårigheter att svara på frågor som är abstrakta. Andra är svårt psykiskt funktionshindrade vilket kan medföra koncentrationssvårigheter som gör att det blir svårt att ta till sig frågorna. Av de personer som har insatsen personlig assistans finns dock många brukare som klarar av att förstå och svara på abstrakta frågor. I vissa fall företräds de funktionshindrade av någon som ger svar i deras ställe. Det kan innebära att svaren inte är ur den funktionshindrades perspektiv. I verksamhetsplanen för handikappomsorgen 2008 finns målet att genomföra en brukarundersökning. Områdeschef Ann Wennerkull gav i uppdrag åt verksamhetsutvecklaren Carina Westbom att genomföra en brukarundersökning. Syfte Undersökningen skall visa hur nöjda brukarna är med kvaliteten i insatsen personlig assistans. Utgångspunkten är de av socialnämnden fastställda kvalitetsområden: bemötande, trygghet, självbestämmande, integritet och kontinuitet. Resultatet ska sedan användas som underlag för att höja kvalitén och utveckla insatsen personlig assistans. Målgrupp Brukare som valt Piteå kommun som assistansanordnare och har tillsvidare anställd personal. Metod Utarbetande av brukarenkät De fem kvalitetsområdena för handikappomsorgen är bemötande, trygghet, självbestämmande, integritet samt kontinuitet. För att få en bild av vad varje område har för betydelse för brukaren i vardagen, sammankallade verksamhetsutvecklaren en arbetsgrupp bestående av personliga assistenter och samtliga berörda chefer. Arbetsgruppen arbetade fram förslag på betydelse och innehåll av kvalitetsfaktorerna. Se bilaga 1. Utifrån de framtagna förslagen påbörjade verksamhetsutvecklaren och berörda chefer en frågekonstruktion. Frågorna delgavs till avdelningschef Agneta Johansson, områdeschef Ann Wennerkull, Socialnämndens ordförande Agneta Eriksson, verksamhetsutvecklare Inger Kyösti samt till de personliga assistenterna som deltog i arbetsgruppen för att inhämta synpunkter.

4 Därefter gjordes en revidering av frågorna. Ett medvetet val gjordes att inte ta med ett femte svarsalternativ, ibland, på grund av att cheferna ville ha tydliga svar. 3 Representanter från HSO och NHR bjöds in för att få information angående undersökningen samt för att kunna lämna synpunkter på enkätformuläret. Arbetsgruppen har även tagit del av en brukarenkät från Bodens kommun samt tidigare gjord brukarenkät inom vår egen organisation. Frågeställningarna vidareutvecklades för att enkäthandledaren muntligt skulle kunna förklara frågorna på ett likvärdigt sätt för enkätdeltagarna. Förklaringar till frågeställningar bilaga 2. Bilder användes som stöd till de olika svarsalternativen. Brukarenkät bilaga 3. Genomförande av brukarenkät Antalet brukare som tillfrågades var 39 stycken varav 32 valde att delta i enkätundersökningen. En person anställdes som enkäthandledare, Annika Lidström, för att säkra att informationen och behjälpligheten blev likvärdig. Enkäthandledaren fanns tillgänglig och deltog vid alla enkätsvar från brukare och för den som svarade i brukarens ställe. Enkäthandledarens uppgift var att ge information till brukarna och/eller dess vårdnadshavare, gode man eller förvaltare, planera genomförandet, ta kontakt med och boka tid med varje brukare och eventuell företrädare. Utgångspunkten var att de som kunde fylla i enkäten skulle göra det själva. Cheferna för personlig assistans hjälpte till med bedömningen av vilka brukare som klarade att svara på enkäten själva tillsammans med enkäthandledaren och vilka som behövde hjälp av anhörig, gode man eller förvaltare. Efterarbete av brukarenkäten I denna rapport redovisas det samlade resultatet för alla 32 personer som svarat på frågorna. Cheferna för personlig assistans kommer att redovisa resultatet av enkäten för brukare, företrädare och personliga assistenter. Resultatet av undersökningen skall leda till en utveckling och ökad kvalité till förmån för de brukare som väljer Piteå Kommun som assistansanordnare.

5 God kunskap Bemöter mig respektfullt Håller tystnadsplikten Påverka insatsen Litar på Rutiner Uppmärksamhet Konflikter Arbetar kvar Bra introduktion Assistent som kommer Ha det som jag vill Vara ifred Vara den jag är Nöjd Resultat 4 Brukarenkät Personlig assistans 39 brukare tillfrågades att svara på enkäten, 32 svarade och 7 avstod från att svara. Svarsfrekvensen uppgår till 82 %. Av dessa var det 72 % som svarade själv, 28 % med hjälp av företrädare. Vid jämförelse när brukaren svarat själv eller när någon svarat i dess ställe fanns en hög samstämmighet i betygssättningen. Förklaring till diagrammet - medelbetyg för varje fråga. Bilden visar en sammanställning av alla frågor. På följande sidor redovisas vad brukarna alternativt företrädare svarat på varje fråga. Medelbetyg 4 3,5 Nöjd 3,34 3 2,5 2 1,5 1 Betygsskala 1-4, där 1 = aldrig, 2 = lite, 3 = ofta och 4 = alltid. Pratbubblan visar medelbetyg för den sista sammanfattade frågan om nöjdhet. Kommentar: Diagrammet visar hur brukaren uppfattar kvaliteten på assistansen. Överlag är nöjdhetsgraden hög. Mest nöjd är brukarna med att de: litar på assistenterna får ha det som de vill i sitt hem får vara ifred när de själva vill det

6 Antal 5 Minst nöjd är de med att: de berörs av konflikter i arbetsgruppen inte veta vilken assistent som kommer vikarier inte får en bra introduktion. Diagram. Svar på frågorna 1-5 Personlig assistans - Fråga Alltid Ofta Lite Aldrig Inget svar 5 0 God kunskap Bemöter mig respektfullt Håller tystnadsplikten Påverka insatsen Litar på Kommentar: I påståendet Jag litar på personliga assistenterna har de flesta svarat alltid. De flesta upplever att de får ett respektfullt bemötande samt att assistenterna håller tystnadsplikten.

7 Diagram. Svar på frågorna Personlig assistans - Fråga Alltid Ofta Lite Aldrig Inget svar 5 0 Rutiner Uppmärksamhet Konflikter Arbetar kvar Bra introduktion Kommentar: I påståendena Personliga assistenterna ger mig de rutiner jag behöver samt Personliga assistenterna ger mig den uppmärksamhet jag vill ha har de allra flesta svarat alltid. Då det gäller konflikter i arbetsgruppen och introduktioner av nya assistenter är nöjdhetsgraden lägre än i övriga frågor.

8 Diagram. Svar på fråga Personlig assistans- Fråga Alltid Ofta Lite Aldrig Inget svar 5 0 Assistent som kommer Ha det som jag vill Vara ifred Vara den jag är Nöjd Kommentar: I påståendena Personliga assistenterna låter mig vara ifred när jag vill det och Personliga assistenterna ger mig stöd att vara den jag är är nöjdheten mycket hög. I påståendet Jag vet vilken assistent som kommer anser många att de inte vet vem som kommer på nästa skift.

9 Synpunkter 8 En öppen fråga där brukaren gavs möjlighet att lämna synpunkter som rörde assistansen avslutade enkäten. Samtliga kommentarer i bilaga 4. Några av kommentarerna var: Det är mer viktigt att det stämmer med personkemin mellan brukare och assistent, än att assistenten har rätt utbildning. Vikarierna kan vara väl gröna utan lyftteknik och dylikt. Tack för att ni finns!

10 Sammanfattning av resultat 9 I brukarundersökningen har sammanlagt 39 brukare tillfrågats. Undersökningen har en svarsfrekvens på 82 % (32st). Sammanfattningsvis är både brukare och företrädare mycket nöjda med kvalitén på assistansen. Medelbetyget på nöjdhetsgraden är 3,34 av 4 möjliga. Personlig assistans Både brukare och företrädare ger assistansen höga betyg. Det finns dock några frågor som har fått lägre betyg och är därför intressanta ur ett utvecklingsperspektiv. Brukarna är minst nöjda med: att inte veta vilken assistent som kommer att de påverkas av konflikter i arbetsgruppen introduktionen av vikarier Slutdiskussion Metod Metoden som använts för brukarenkäten har möjliggjort för många brukare att svara själva, många valde att svara. Undersökningen visar på hur nöjda brukarna är med sin personliga assistans. Materialet ger en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet både på övergripande nivå samt för berörda chefer att arbeta vidare med i varje personalgrupp. Att genomföra en enkätundersökning med målgruppen funktionshindrade är en svår uppgift, skall detta vara möjligt är en enkäthandledare en nödvändighet. Enkäthandledaren har haft en hög ambition när det gäller att den enskilde brukarens åsikter kommer fram. Detta har krävt kunskaper och lyhördhet, men i vissa fall har det varit svårt att bedöma huruvida brukaren förstår och svarar på den fråga som avses. Det har varit av stor vikt att en och samma person handlett brukare och eventuell företrädare, likvärdigheten i utförandet har varit optimal. I mötet med företrädare har enkäthandledaren fått poängtera vikten av att det är brukarens synpunkter som ska komma fram, ej företrädarens. För genomförandet var det viktigt att personalen hos brukaren var delaktiga i information om undersökningen och planeringen av möten och tider. En viktig del i undersökningen var att den personliga assistenten inte var närvarande under själva frågetillfället. Frågorna berörde till stor del utförandet av assistansen därför var det viktigt att brukaren kunde svara ärligt och inte befinna sig i beroendeställning till sina assistenter. I valet av metod ingick att cheferna för personlig assistans skulle bedöma om brukaren kunde svara själv eller om någon skulle svara i brukarens ställe. Eftersom cheferna har en god kännedom om varje brukare och dess funktionshinder rådde inga tvivel på vilka brukare som kunde svara själva på enkäten.

11 För att så många som möjligt skulle kunna svara på enkäten vidareutvecklades frågorna, bilaga 2. De femton frågorna var bra i antal. Bildstöd i form av förstorade figurer av svarsalternativ har varit användbara. Enkäthandledarens roll var att kontakta brukarna och eventuella företrädare via telefon för att boka in tid för hembesök, vara behjälplig vid ifyllandet av enkäten, samt sammanställa svaren. Vid redovisning av svaren i tabeller har enkäthandledaren tagit hjälp av Robert Nyström, webbutvecklare. Vid träffen med intresseorganisationerna framkom det åsikter om att det var olämpligt att enkäthandledaren var anställd av Piteå Kommun och därmed ej skulle kunna vara opartisk. Upplevelsen var dock snarare att brukarna och företrädarna såg det som en fördel att enkäthandledaren hade kunskap om insatsen personlig assistans. De som varit missnöjda med något har varit mycket öppna och ärliga i sina svar. Enkäthandledaren har fått ett gott bemötande och har känt sig mycket välkommen vid samtliga hembesök. Enkätundersökningen var synnerligen uppskattad och har helt igenom fått en positiv respons, att brukarnas åsikter äntligen blir uppmärksammade. Det framkom en önskan om att svaren även skulle ha innehållit alternativet ibland, då det fanns en upplevelse av att de befintliga alternativen inte passade in på vissa frågor. Det gjordes dock ett medvetet val vid enkätens utformning att inte ta med detta svarsalternativ på grund av att cheferna ville ha tydliga svar. 10 Resultat Det viktigaste är att brukarna fått ge uttryck för sina åsikter och att assistansen utvecklas och blir bättre anpassad för dem. Brukarundersökningen visar ett behov av att utöka informationen om vilken personal som kommer på nästa skift. Det finns även en önskan om att slippa uppleva konflikter i arbetsgruppen och att brukarna ska kunna påverka längden och innehållet av introduktionen för vikarier. Detta kan ses som de viktigaste utvecklingsområdena för assistansen. Brukarundersökningen visar även på ett mycket positivt resultat. Nöjdhetsgraden är hög i stor omfattning. Brukarna litar på sina personliga assistenter, de får ha det som de vill i sina hem och får vara i fred då de själva önskar det. Slutord Syftet med denna enkät undersökning var att ta reda på vad brukarna, som har Piteå Kommun som assistansanordnare, tycker om sin assistans. Cheferna ville synliggöra upplevelsen av assistansen ur ett brukarperspektiv. Enkätundersökningen visar fantastiska resultat, brukarna är genomgående mycket belåtna med den assistans som utförs. I samtliga frågor är nöjdhetsgraden väldigt hög.

12 Frågor som cheferna lägger stor vikt vid är bemötande, tillit, uppmärksamhet och respekt för individen. Samtliga svar på dessa frågor var mycket positiva. Det tyder på att arbetet under åren lett fram till att personalen har kunskap om vad man ska lägga fokus på i sitt dagliga arbete med brukaren. Cheferna har en viktig roll att uppmärksamma och arbeta vidare i sina arbetsgrupper med de svar brukarna lämnat. Det är därför väsentligt att lyfta fram de många positiva svaren i syfte att göra personalen observanta på att de gör ett bra arbete och verka för att bibehålla det. Under år 2009 kommer cheferna att lyfta upp några utvecklingsfrågor, dvs de svar där nöjdheten var något lägre, och arbeta vidare med dessa. Resultatet från brukarenkäten kommer även att redovisas till varje chef för personlig assistans samt till alla personalgrupper, brukare och företrädare. Uppföljning av insatsen är nödvändig. De kunskaper som framkommit ska leda till en utveckling och höja kvalitén av assistansen till förmån för de brukare som har Piteå kommun som assistansanordnare. 11

13 Minnesanteckningar från diskussionsforum inför brukarenkät inom personlig assistans. Bilaga 1 Närvarande: Carina Westbom, Sara Andersson, Carina Sundbakk, Ida Draumann, Kristina Lundkvist, Robert Gotthold, Vivianne Sundberg, Erik Wikström, Irene Åström, Curt Thornberg, Seija Lindgren, Gunilla Fjellström. Carina Westbom redogjorde hur de hade gått tillväga vid den tidigare brukarenkäten som genomförts i handikappomsorgens boenden och att vi tänkte starta upp brukarenkäten inom personlig assistans på samma sätt. Carina började med att skriva ordet bemötande på tavlan och ställde frågan: Vad är gott bemötande inom personlig assistent, tänk ur brukarperspektiv? Alla hade möjlighet att komma med tankar och funderingar och dessa skrevs sedan ner på tavlan under ordet bemötande. Därefter fick var och en med hjälp av en tuschpenna markera med ett visst antal streck vid de påståenden som kändes viktigast för begreppet bemötande. På så sätt tydliggjordes de allra viktigaste faktorerna för bemötande. De fyra övriga begreppen behandlades på samma sätt. Vad är gott bemötande inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal viktningar Bemötande 8 Bli respekterad vid mötet 1 Förbereda vad som ska hända 3 Känna sig sedd Känna sig välkommen 5 Ha en professionell inställning: att den personliga assistenten är närvarande 7 Lyhörd 5 Ge brukaren rätt att vara sig själv, att känna sig delaktig 5 Tänka hur vill jag själv bli bemött 3 Lyssna 6 Iaktta Neutral ej uppfostrande 4 Flexibel 1 Lojal mot brukaren: respektera tystnadsplikten, hålla sig i bakgrunden, samarbete med anhöriga 5 Kunskap om brukarens funktionshinder, mediciner och personlighet 2 Möta på rätt nivå

14 Vad är självbestämmande inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Bilaga 1 Antal viktningar Självbestämmande 7 Bestämma över sin egen tid-innehåll 2 Struktur som ger hjälp till egen förmåga Göra egna klädval 1 Hålla sig i bakgrunden Lojalitet 1 Flexibilitet 2 Stöd att få vara den man är 1 Acceptera brukarens vilja 3 Vara neutral inte pådyvla egna åsikter 4 Respekt 10 Kunskap om funktionshindret, rätt stöd-rätt val 2 Stöd-ansvarstagande-hänsyn Vad är trygghet inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal Trygghet viktninmgar Få vara sig själv 4 Bli respekterad 8 Omge sig med människor man litar på 1 Få veta vad som ska hända-struktur 2 Kunskap om funktionshindret, att insatsen blir rätt 8 Rutiner, ordning och reda 1 Veta vem som kommer 1 Rätt ochh bra boende Sysselsättning Hjälpmedel 4 Assistenter med närvaro och fokus 8 Kompetent personal Ekonomisk trygghet 6 Förtroende-tystnadsplikt 1 Nätverk 7 Lugn i personalgruppen-sköta konflikter utan inblandning av brukaren

15 Bilaga 1 Vad är kontinuitet inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal Kontinuitet viktningar 4 Låg personalomsättning 8 Ordning och reda, struktur 5 Rätt förutsättningar, rätt nivå på insatsen 4 Planer och mål, uppföljning Trygghet 1 Kunskap om funktionshindret Bra introducerad personal Vad är integritet inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal Integritet viktningar 10 Respekt- ej styrande, rätten att vara sig själv, åsiktsfrihet, tystnadsplikt, trygghet 4 Bemötande- iaktta, lyssna Inte tränga sig på 2 Bli accepterad som människa Rätt att få ha det som man vill 1 Rätt att få ha vissa saker för sig själv 1 Personalens inlevelseförmåga, ej diagnostisera allt 1 Kunskap om brukarens funktionshinder

16 FRÅGA BRUKARENKÄT PERSONLIG ASSISTANS Alternativ till frågeställning Bilaga 2 1. Angående: din medicinering, ditt funktionshinder, omvårdnad, fritid och din personlighet? 2. Känner du dig sedd? Lyssnar assistenterna på dig? Kan du vara dig själv? 3. Tror du att assistenterna pratar om dig till andra? 4. Vem bestämmer hur hjälpen utförs under en dag? (Du, assistenterna eller gör ni det tillsammans?) 5. Kan du berätta saker i förtroende till assistenterna? Känner du dig trygg vid förflyttningar, matsituation och vid omvårdnads situation? 6. Hjälper assistenterna dig att klara dagen? 7. Har assistenterna fokus på dig? (Eller pratar i telefon, privata samtal eller annat?) 8. Får du lyssna till problem som assistenterna har hemma eller i arbetsgruppen? 9. Är det många assistenter som slutat hos dig? 10. Vet en ny person vad du behöver då denne kommer till dig för första gången? Känner du dig trygg i att personen fått all information som behövs för att hjälpa dig? 11. Vet du vilken personal som kommer på nästa skift? (dag/kväll/natt) 12. Bestämmer du över dina saker? Är det någon av assistenterna som städar för mycket/för lite hemma hos dig eller är det bra som det är? 13. Är personalen lyhörd, anpassningsbar och inte tränger sig på? 14. Får du vara arg/glad/ledsen? Lyssna på vilken musik du vill? Ha din egen klädstil? Ha vissa saker för dig själv? 15. Skulle du vilja ha något annat företag som ordnar hjälpen åt dig?

17 Bilaga 3 Vad tycker du? Brukare personlig assistans Sätt ett X på vad som vad som stämmer in på dig Din ålder? Antal år som Piteå kommun anordnat din assistans? Sätt ett X i den ruta som du tycker passar bäst Personliga assistenterna har god kunskap om vilket stöd jag behöver Pers ass bemöter mig respektfullt Personliga assistenterna håller tystnadsplikten Jag kan påverka insatsens utformning Jag litar på personliga assistenterna Personliga assistenterna ger mig de rutiner jag behöver Personliga assistenterna ger mig den uppmärksamhet jag vill ha Personliga assistenterna löser sina eventuella konflikter utan att jag påverkas av dem Personliga assistenterna arbetar kvar hos mig under lång tid aldrig lite ofta alltid

18 Bilaga 3 Personliga assistenterna får en bra introduktion hos mig aldrig lite ofta alltid Jag vet vilken assistent som kommer Personliga assistenterna låter mig få ha det som jag vill i mitt hem Personliga assistenterna låter mig vara ifred när jag vill det Personliga assistenterna ger mig stöd att vara den jag är Jag är nöjd med Piteå kommun som assistansanordnare Synpunkter?.... Jag har svarat: Själv Med hjälp av: God man/ Förvaltare/Närstående Tack för att du svarade på frågorna!

19 Synpunkter Bilaga 4 Toppen, toppen! Behövs längre introduktion för vikarier. Mycket byte av personal. Vill vara ute mycket mer! Gärna i skogen. Önskar en karlslok som gillar naturen. Det är mer viktigt att det stämmer med personkemin mellan brukare och assistent, än att assistenten har rätt utbildning eller inte går ihop med övrig personal! Önskar mer kontakt med cheferna! Bra, väldigt bra! Mycket missnöjd med vikarie anskaffningen! Har inte fungerat alls senaste året! Tycker de ska bli bättre på att informera då det ska komma vikarier. Fråga hur introduktionen har gått innan man låter personen vikariera igen! Vill lägga alla timmar på onsdagar då det är ledig dag från skolan... Ibland brister det med vikarierna! De har inte nog med kunskap och är inte fokuserade på sitt arbete utan på annat, ex. privata telefonsamtal. Mera feedback och samarbete med tillsättning och förändringar med personal och resurser till God man/föräldrar. 75% fungerar bra! 25 % inte alls! Vet inte vem som kommer. Kan inte påverka alls vem som kommer. Önskar bättre kommunikation mellan chef och brukare/anhöriga. Viktigt att fråga brukarna vad de tycker om vikarierna och hur de fungerat! Vikarierna kan vara väl "gröna" utan lyftteknik och dylikt. Var noga med att varje assistent får information om vad uppdraget god man/förvaltare innebär! Önskar mer "rörlighets träning" för axlar, lår och armar. Har haft det tidigare men nu utför inte assistenterna det längre på grund av att de får dåliga arbetsställningar och problem med sina ryggar. Påverka mer vilken assistent som man vill ska arbeta med en. Påverka vilka hjälpmedel som ska användas! Skriftlig anvisningspärm för vikarier. Att vikarierna ger mer förslag på olika aktiviteter. Tack för att ni finns! Jag är ny inom Piteå Kommun sen juni/juli -08 och de flesta assistenterna är nya. Har bott i eget boende sen 2002/03.

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2011

Genomförandet av mätningen 2011 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska utföras årligen. Enkäten riktades

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: MÖLNLYCKE DAGCENTER 2006

BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: MÖLNLYCKE DAGCENTER 2006 1 (5) 2006-11-08 Sektorn för socialtjänst Marcus Larsson BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: MÖLNLYCKE DAGCENTER 2006 Uppdrag Inom ramen för kvalitetsarbetet inom Härryda kommuns socialtjänst, beslutade

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT Brukarundersökning Socialförvaltningen 2015 VT Innehållsförteckning 1 Information om undersökningen... 3 2 Tillvägagångssätt... 4 3 Svarsandel 2015 VT... 5 3.1 Övergripande resultat... 5 2 1 Information

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

En bra introduktion är en bra investering

En bra introduktion är en bra investering En bra introduktion är en bra investering Bakgrund Brist på vikarier stressig tillvaro, sjukskrivningar, minskad kvalitet på vården och patientsäkerheten. Enkäten till sommarvikarier 2015 visar att introduktionen

Läs mer

Förskolan Anemonen/Blåsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Anemonen/Blåsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Anemonen/Blåsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2015/2016 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Rapport brukarenkät

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: GÄRDESGÅRDEN, 2006

BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: GÄRDESGÅRDEN, 2006 1 (6) Datum Sektorn för socialtjänst Handläggare BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: GÄRDESGÅRDEN, 2006 Uppdrag Inom ramen för kvalitetsarbetet inom Härryda Kommuns Socialtjänst, beslutade verksamheten

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer