Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom"

Transkript

1 Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av brukarenkät 2 Genomförande av brukarenkät 3 Efterarbete av brukarenkät 3 Resultat 4 Brukarenkät 4 Personlig assistans 4 Synpunkter 8 Sammanfattning av resultat 9 Slutdiskussion 9 Metoddiskussion 9 Slutord 10 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Betydelse av kvalitetsfaktorer, minnesanteckning Förklaring av frågeställningarna Brukarenkät, personlig assistans Kommentarer

3 Bakgrund 2 Socialtjänsten ska följa upp och utvärdera sin verksamhet. Uppföljning och utvärdering ska göras utifrån hur de enskilda personerna uppfattar verksamhetens kvalitet. Det kan finnas svårigheter att ta reda på hur handikappomsorgens brukare uppfattar kvalitén på det stöd de får. Många är utvecklingsstörda och har svårigheter att svara på frågor som är abstrakta. Andra är svårt psykiskt funktionshindrade vilket kan medföra koncentrationssvårigheter som gör att det blir svårt att ta till sig frågorna. Av de personer som har insatsen personlig assistans finns dock många brukare som klarar av att förstå och svara på abstrakta frågor. I vissa fall företräds de funktionshindrade av någon som ger svar i deras ställe. Det kan innebära att svaren inte är ur den funktionshindrades perspektiv. I verksamhetsplanen för handikappomsorgen 2008 finns målet att genomföra en brukarundersökning. Områdeschef Ann Wennerkull gav i uppdrag åt verksamhetsutvecklaren Carina Westbom att genomföra en brukarundersökning. Syfte Undersökningen skall visa hur nöjda brukarna är med kvaliteten i insatsen personlig assistans. Utgångspunkten är de av socialnämnden fastställda kvalitetsområden: bemötande, trygghet, självbestämmande, integritet och kontinuitet. Resultatet ska sedan användas som underlag för att höja kvalitén och utveckla insatsen personlig assistans. Målgrupp Brukare som valt Piteå kommun som assistansanordnare och har tillsvidare anställd personal. Metod Utarbetande av brukarenkät De fem kvalitetsområdena för handikappomsorgen är bemötande, trygghet, självbestämmande, integritet samt kontinuitet. För att få en bild av vad varje område har för betydelse för brukaren i vardagen, sammankallade verksamhetsutvecklaren en arbetsgrupp bestående av personliga assistenter och samtliga berörda chefer. Arbetsgruppen arbetade fram förslag på betydelse och innehåll av kvalitetsfaktorerna. Se bilaga 1. Utifrån de framtagna förslagen påbörjade verksamhetsutvecklaren och berörda chefer en frågekonstruktion. Frågorna delgavs till avdelningschef Agneta Johansson, områdeschef Ann Wennerkull, Socialnämndens ordförande Agneta Eriksson, verksamhetsutvecklare Inger Kyösti samt till de personliga assistenterna som deltog i arbetsgruppen för att inhämta synpunkter.

4 Därefter gjordes en revidering av frågorna. Ett medvetet val gjordes att inte ta med ett femte svarsalternativ, ibland, på grund av att cheferna ville ha tydliga svar. 3 Representanter från HSO och NHR bjöds in för att få information angående undersökningen samt för att kunna lämna synpunkter på enkätformuläret. Arbetsgruppen har även tagit del av en brukarenkät från Bodens kommun samt tidigare gjord brukarenkät inom vår egen organisation. Frågeställningarna vidareutvecklades för att enkäthandledaren muntligt skulle kunna förklara frågorna på ett likvärdigt sätt för enkätdeltagarna. Förklaringar till frågeställningar bilaga 2. Bilder användes som stöd till de olika svarsalternativen. Brukarenkät bilaga 3. Genomförande av brukarenkät Antalet brukare som tillfrågades var 39 stycken varav 32 valde att delta i enkätundersökningen. En person anställdes som enkäthandledare, Annika Lidström, för att säkra att informationen och behjälpligheten blev likvärdig. Enkäthandledaren fanns tillgänglig och deltog vid alla enkätsvar från brukare och för den som svarade i brukarens ställe. Enkäthandledarens uppgift var att ge information till brukarna och/eller dess vårdnadshavare, gode man eller förvaltare, planera genomförandet, ta kontakt med och boka tid med varje brukare och eventuell företrädare. Utgångspunkten var att de som kunde fylla i enkäten skulle göra det själva. Cheferna för personlig assistans hjälpte till med bedömningen av vilka brukare som klarade att svara på enkäten själva tillsammans med enkäthandledaren och vilka som behövde hjälp av anhörig, gode man eller förvaltare. Efterarbete av brukarenkäten I denna rapport redovisas det samlade resultatet för alla 32 personer som svarat på frågorna. Cheferna för personlig assistans kommer att redovisa resultatet av enkäten för brukare, företrädare och personliga assistenter. Resultatet av undersökningen skall leda till en utveckling och ökad kvalité till förmån för de brukare som väljer Piteå Kommun som assistansanordnare.

5 God kunskap Bemöter mig respektfullt Håller tystnadsplikten Påverka insatsen Litar på Rutiner Uppmärksamhet Konflikter Arbetar kvar Bra introduktion Assistent som kommer Ha det som jag vill Vara ifred Vara den jag är Nöjd Resultat 4 Brukarenkät Personlig assistans 39 brukare tillfrågades att svara på enkäten, 32 svarade och 7 avstod från att svara. Svarsfrekvensen uppgår till 82 %. Av dessa var det 72 % som svarade själv, 28 % med hjälp av företrädare. Vid jämförelse när brukaren svarat själv eller när någon svarat i dess ställe fanns en hög samstämmighet i betygssättningen. Förklaring till diagrammet - medelbetyg för varje fråga. Bilden visar en sammanställning av alla frågor. På följande sidor redovisas vad brukarna alternativt företrädare svarat på varje fråga. Medelbetyg 4 3,5 Nöjd 3,34 3 2,5 2 1,5 1 Betygsskala 1-4, där 1 = aldrig, 2 = lite, 3 = ofta och 4 = alltid. Pratbubblan visar medelbetyg för den sista sammanfattade frågan om nöjdhet. Kommentar: Diagrammet visar hur brukaren uppfattar kvaliteten på assistansen. Överlag är nöjdhetsgraden hög. Mest nöjd är brukarna med att de: litar på assistenterna får ha det som de vill i sitt hem får vara ifred när de själva vill det

6 Antal 5 Minst nöjd är de med att: de berörs av konflikter i arbetsgruppen inte veta vilken assistent som kommer vikarier inte får en bra introduktion. Diagram. Svar på frågorna 1-5 Personlig assistans - Fråga Alltid Ofta Lite Aldrig Inget svar 5 0 God kunskap Bemöter mig respektfullt Håller tystnadsplikten Påverka insatsen Litar på Kommentar: I påståendet Jag litar på personliga assistenterna har de flesta svarat alltid. De flesta upplever att de får ett respektfullt bemötande samt att assistenterna håller tystnadsplikten.

7 Diagram. Svar på frågorna Personlig assistans - Fråga Alltid Ofta Lite Aldrig Inget svar 5 0 Rutiner Uppmärksamhet Konflikter Arbetar kvar Bra introduktion Kommentar: I påståendena Personliga assistenterna ger mig de rutiner jag behöver samt Personliga assistenterna ger mig den uppmärksamhet jag vill ha har de allra flesta svarat alltid. Då det gäller konflikter i arbetsgruppen och introduktioner av nya assistenter är nöjdhetsgraden lägre än i övriga frågor.

8 Diagram. Svar på fråga Personlig assistans- Fråga Alltid Ofta Lite Aldrig Inget svar 5 0 Assistent som kommer Ha det som jag vill Vara ifred Vara den jag är Nöjd Kommentar: I påståendena Personliga assistenterna låter mig vara ifred när jag vill det och Personliga assistenterna ger mig stöd att vara den jag är är nöjdheten mycket hög. I påståendet Jag vet vilken assistent som kommer anser många att de inte vet vem som kommer på nästa skift.

9 Synpunkter 8 En öppen fråga där brukaren gavs möjlighet att lämna synpunkter som rörde assistansen avslutade enkäten. Samtliga kommentarer i bilaga 4. Några av kommentarerna var: Det är mer viktigt att det stämmer med personkemin mellan brukare och assistent, än att assistenten har rätt utbildning. Vikarierna kan vara väl gröna utan lyftteknik och dylikt. Tack för att ni finns!

10 Sammanfattning av resultat 9 I brukarundersökningen har sammanlagt 39 brukare tillfrågats. Undersökningen har en svarsfrekvens på 82 % (32st). Sammanfattningsvis är både brukare och företrädare mycket nöjda med kvalitén på assistansen. Medelbetyget på nöjdhetsgraden är 3,34 av 4 möjliga. Personlig assistans Både brukare och företrädare ger assistansen höga betyg. Det finns dock några frågor som har fått lägre betyg och är därför intressanta ur ett utvecklingsperspektiv. Brukarna är minst nöjda med: att inte veta vilken assistent som kommer att de påverkas av konflikter i arbetsgruppen introduktionen av vikarier Slutdiskussion Metod Metoden som använts för brukarenkäten har möjliggjort för många brukare att svara själva, många valde att svara. Undersökningen visar på hur nöjda brukarna är med sin personliga assistans. Materialet ger en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet både på övergripande nivå samt för berörda chefer att arbeta vidare med i varje personalgrupp. Att genomföra en enkätundersökning med målgruppen funktionshindrade är en svår uppgift, skall detta vara möjligt är en enkäthandledare en nödvändighet. Enkäthandledaren har haft en hög ambition när det gäller att den enskilde brukarens åsikter kommer fram. Detta har krävt kunskaper och lyhördhet, men i vissa fall har det varit svårt att bedöma huruvida brukaren förstår och svarar på den fråga som avses. Det har varit av stor vikt att en och samma person handlett brukare och eventuell företrädare, likvärdigheten i utförandet har varit optimal. I mötet med företrädare har enkäthandledaren fått poängtera vikten av att det är brukarens synpunkter som ska komma fram, ej företrädarens. För genomförandet var det viktigt att personalen hos brukaren var delaktiga i information om undersökningen och planeringen av möten och tider. En viktig del i undersökningen var att den personliga assistenten inte var närvarande under själva frågetillfället. Frågorna berörde till stor del utförandet av assistansen därför var det viktigt att brukaren kunde svara ärligt och inte befinna sig i beroendeställning till sina assistenter. I valet av metod ingick att cheferna för personlig assistans skulle bedöma om brukaren kunde svara själv eller om någon skulle svara i brukarens ställe. Eftersom cheferna har en god kännedom om varje brukare och dess funktionshinder rådde inga tvivel på vilka brukare som kunde svara själva på enkäten.

11 För att så många som möjligt skulle kunna svara på enkäten vidareutvecklades frågorna, bilaga 2. De femton frågorna var bra i antal. Bildstöd i form av förstorade figurer av svarsalternativ har varit användbara. Enkäthandledarens roll var att kontakta brukarna och eventuella företrädare via telefon för att boka in tid för hembesök, vara behjälplig vid ifyllandet av enkäten, samt sammanställa svaren. Vid redovisning av svaren i tabeller har enkäthandledaren tagit hjälp av Robert Nyström, webbutvecklare. Vid träffen med intresseorganisationerna framkom det åsikter om att det var olämpligt att enkäthandledaren var anställd av Piteå Kommun och därmed ej skulle kunna vara opartisk. Upplevelsen var dock snarare att brukarna och företrädarna såg det som en fördel att enkäthandledaren hade kunskap om insatsen personlig assistans. De som varit missnöjda med något har varit mycket öppna och ärliga i sina svar. Enkäthandledaren har fått ett gott bemötande och har känt sig mycket välkommen vid samtliga hembesök. Enkätundersökningen var synnerligen uppskattad och har helt igenom fått en positiv respons, att brukarnas åsikter äntligen blir uppmärksammade. Det framkom en önskan om att svaren även skulle ha innehållit alternativet ibland, då det fanns en upplevelse av att de befintliga alternativen inte passade in på vissa frågor. Det gjordes dock ett medvetet val vid enkätens utformning att inte ta med detta svarsalternativ på grund av att cheferna ville ha tydliga svar. 10 Resultat Det viktigaste är att brukarna fått ge uttryck för sina åsikter och att assistansen utvecklas och blir bättre anpassad för dem. Brukarundersökningen visar ett behov av att utöka informationen om vilken personal som kommer på nästa skift. Det finns även en önskan om att slippa uppleva konflikter i arbetsgruppen och att brukarna ska kunna påverka längden och innehållet av introduktionen för vikarier. Detta kan ses som de viktigaste utvecklingsområdena för assistansen. Brukarundersökningen visar även på ett mycket positivt resultat. Nöjdhetsgraden är hög i stor omfattning. Brukarna litar på sina personliga assistenter, de får ha det som de vill i sina hem och får vara i fred då de själva önskar det. Slutord Syftet med denna enkät undersökning var att ta reda på vad brukarna, som har Piteå Kommun som assistansanordnare, tycker om sin assistans. Cheferna ville synliggöra upplevelsen av assistansen ur ett brukarperspektiv. Enkätundersökningen visar fantastiska resultat, brukarna är genomgående mycket belåtna med den assistans som utförs. I samtliga frågor är nöjdhetsgraden väldigt hög.

12 Frågor som cheferna lägger stor vikt vid är bemötande, tillit, uppmärksamhet och respekt för individen. Samtliga svar på dessa frågor var mycket positiva. Det tyder på att arbetet under åren lett fram till att personalen har kunskap om vad man ska lägga fokus på i sitt dagliga arbete med brukaren. Cheferna har en viktig roll att uppmärksamma och arbeta vidare i sina arbetsgrupper med de svar brukarna lämnat. Det är därför väsentligt att lyfta fram de många positiva svaren i syfte att göra personalen observanta på att de gör ett bra arbete och verka för att bibehålla det. Under år 2009 kommer cheferna att lyfta upp några utvecklingsfrågor, dvs de svar där nöjdheten var något lägre, och arbeta vidare med dessa. Resultatet från brukarenkäten kommer även att redovisas till varje chef för personlig assistans samt till alla personalgrupper, brukare och företrädare. Uppföljning av insatsen är nödvändig. De kunskaper som framkommit ska leda till en utveckling och höja kvalitén av assistansen till förmån för de brukare som har Piteå kommun som assistansanordnare. 11

13 Minnesanteckningar från diskussionsforum inför brukarenkät inom personlig assistans. Bilaga 1 Närvarande: Carina Westbom, Sara Andersson, Carina Sundbakk, Ida Draumann, Kristina Lundkvist, Robert Gotthold, Vivianne Sundberg, Erik Wikström, Irene Åström, Curt Thornberg, Seija Lindgren, Gunilla Fjellström. Carina Westbom redogjorde hur de hade gått tillväga vid den tidigare brukarenkäten som genomförts i handikappomsorgens boenden och att vi tänkte starta upp brukarenkäten inom personlig assistans på samma sätt. Carina började med att skriva ordet bemötande på tavlan och ställde frågan: Vad är gott bemötande inom personlig assistent, tänk ur brukarperspektiv? Alla hade möjlighet att komma med tankar och funderingar och dessa skrevs sedan ner på tavlan under ordet bemötande. Därefter fick var och en med hjälp av en tuschpenna markera med ett visst antal streck vid de påståenden som kändes viktigast för begreppet bemötande. På så sätt tydliggjordes de allra viktigaste faktorerna för bemötande. De fyra övriga begreppen behandlades på samma sätt. Vad är gott bemötande inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal viktningar Bemötande 8 Bli respekterad vid mötet 1 Förbereda vad som ska hända 3 Känna sig sedd Känna sig välkommen 5 Ha en professionell inställning: att den personliga assistenten är närvarande 7 Lyhörd 5 Ge brukaren rätt att vara sig själv, att känna sig delaktig 5 Tänka hur vill jag själv bli bemött 3 Lyssna 6 Iaktta Neutral ej uppfostrande 4 Flexibel 1 Lojal mot brukaren: respektera tystnadsplikten, hålla sig i bakgrunden, samarbete med anhöriga 5 Kunskap om brukarens funktionshinder, mediciner och personlighet 2 Möta på rätt nivå

14 Vad är självbestämmande inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Bilaga 1 Antal viktningar Självbestämmande 7 Bestämma över sin egen tid-innehåll 2 Struktur som ger hjälp till egen förmåga Göra egna klädval 1 Hålla sig i bakgrunden Lojalitet 1 Flexibilitet 2 Stöd att få vara den man är 1 Acceptera brukarens vilja 3 Vara neutral inte pådyvla egna åsikter 4 Respekt 10 Kunskap om funktionshindret, rätt stöd-rätt val 2 Stöd-ansvarstagande-hänsyn Vad är trygghet inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal Trygghet viktninmgar Få vara sig själv 4 Bli respekterad 8 Omge sig med människor man litar på 1 Få veta vad som ska hända-struktur 2 Kunskap om funktionshindret, att insatsen blir rätt 8 Rutiner, ordning och reda 1 Veta vem som kommer 1 Rätt ochh bra boende Sysselsättning Hjälpmedel 4 Assistenter med närvaro och fokus 8 Kompetent personal Ekonomisk trygghet 6 Förtroende-tystnadsplikt 1 Nätverk 7 Lugn i personalgruppen-sköta konflikter utan inblandning av brukaren

15 Bilaga 1 Vad är kontinuitet inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal Kontinuitet viktningar 4 Låg personalomsättning 8 Ordning och reda, struktur 5 Rätt förutsättningar, rätt nivå på insatsen 4 Planer och mål, uppföljning Trygghet 1 Kunskap om funktionshindret Bra introducerad personal Vad är integritet inom personlig assistans, ur brukarens perspektiv? Antal Integritet viktningar 10 Respekt- ej styrande, rätten att vara sig själv, åsiktsfrihet, tystnadsplikt, trygghet 4 Bemötande- iaktta, lyssna Inte tränga sig på 2 Bli accepterad som människa Rätt att få ha det som man vill 1 Rätt att få ha vissa saker för sig själv 1 Personalens inlevelseförmåga, ej diagnostisera allt 1 Kunskap om brukarens funktionshinder

16 FRÅGA BRUKARENKÄT PERSONLIG ASSISTANS Alternativ till frågeställning Bilaga 2 1. Angående: din medicinering, ditt funktionshinder, omvårdnad, fritid och din personlighet? 2. Känner du dig sedd? Lyssnar assistenterna på dig? Kan du vara dig själv? 3. Tror du att assistenterna pratar om dig till andra? 4. Vem bestämmer hur hjälpen utförs under en dag? (Du, assistenterna eller gör ni det tillsammans?) 5. Kan du berätta saker i förtroende till assistenterna? Känner du dig trygg vid förflyttningar, matsituation och vid omvårdnads situation? 6. Hjälper assistenterna dig att klara dagen? 7. Har assistenterna fokus på dig? (Eller pratar i telefon, privata samtal eller annat?) 8. Får du lyssna till problem som assistenterna har hemma eller i arbetsgruppen? 9. Är det många assistenter som slutat hos dig? 10. Vet en ny person vad du behöver då denne kommer till dig för första gången? Känner du dig trygg i att personen fått all information som behövs för att hjälpa dig? 11. Vet du vilken personal som kommer på nästa skift? (dag/kväll/natt) 12. Bestämmer du över dina saker? Är det någon av assistenterna som städar för mycket/för lite hemma hos dig eller är det bra som det är? 13. Är personalen lyhörd, anpassningsbar och inte tränger sig på? 14. Får du vara arg/glad/ledsen? Lyssna på vilken musik du vill? Ha din egen klädstil? Ha vissa saker för dig själv? 15. Skulle du vilja ha något annat företag som ordnar hjälpen åt dig?

17 Bilaga 3 Vad tycker du? Brukare personlig assistans Sätt ett X på vad som vad som stämmer in på dig Din ålder? Antal år som Piteå kommun anordnat din assistans? Sätt ett X i den ruta som du tycker passar bäst Personliga assistenterna har god kunskap om vilket stöd jag behöver Pers ass bemöter mig respektfullt Personliga assistenterna håller tystnadsplikten Jag kan påverka insatsens utformning Jag litar på personliga assistenterna Personliga assistenterna ger mig de rutiner jag behöver Personliga assistenterna ger mig den uppmärksamhet jag vill ha Personliga assistenterna löser sina eventuella konflikter utan att jag påverkas av dem Personliga assistenterna arbetar kvar hos mig under lång tid aldrig lite ofta alltid

18 Bilaga 3 Personliga assistenterna får en bra introduktion hos mig aldrig lite ofta alltid Jag vet vilken assistent som kommer Personliga assistenterna låter mig få ha det som jag vill i mitt hem Personliga assistenterna låter mig vara ifred när jag vill det Personliga assistenterna ger mig stöd att vara den jag är Jag är nöjd med Piteå kommun som assistansanordnare Synpunkter?.... Jag har svarat: Själv Med hjälp av: God man/ Förvaltare/Närstående Tack för att du svarade på frågorna!

19 Synpunkter Bilaga 4 Toppen, toppen! Behövs längre introduktion för vikarier. Mycket byte av personal. Vill vara ute mycket mer! Gärna i skogen. Önskar en karlslok som gillar naturen. Det är mer viktigt att det stämmer med personkemin mellan brukare och assistent, än att assistenten har rätt utbildning eller inte går ihop med övrig personal! Önskar mer kontakt med cheferna! Bra, väldigt bra! Mycket missnöjd med vikarie anskaffningen! Har inte fungerat alls senaste året! Tycker de ska bli bättre på att informera då det ska komma vikarier. Fråga hur introduktionen har gått innan man låter personen vikariera igen! Vill lägga alla timmar på onsdagar då det är ledig dag från skolan... Ibland brister det med vikarierna! De har inte nog med kunskap och är inte fokuserade på sitt arbete utan på annat, ex. privata telefonsamtal. Mera feedback och samarbete med tillsättning och förändringar med personal och resurser till God man/föräldrar. 75% fungerar bra! 25 % inte alls! Vet inte vem som kommer. Kan inte påverka alls vem som kommer. Önskar bättre kommunikation mellan chef och brukare/anhöriga. Viktigt att fråga brukarna vad de tycker om vikarierna och hur de fungerat! Vikarierna kan vara väl "gröna" utan lyftteknik och dylikt. Var noga med att varje assistent får information om vad uppdraget god man/förvaltare innebär! Önskar mer "rörlighets träning" för axlar, lår och armar. Har haft det tidigare men nu utför inte assistenterna det längre på grund av att de får dåliga arbetsställningar och problem med sina ryggar. Påverka mer vilken assistent som man vill ska arbeta med en. Påverka vilka hjälpmedel som ska användas! Skriftlig anvisningspärm för vikarier. Att vikarierna ger mer förslag på olika aktiviteter. Tack för att ni finns! Jag är ny inom Piteå Kommun sen juni/juli -08 och de flesta assistenterna är nya. Har bott i eget boende sen 2002/03.

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss?

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Rapport Fokusgrupp Nacka Seniorcenter Talliden 2010-03-19 Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Maria Liwendahl, Kvalitetsutvecklare VSS Innehållsförteckning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delaktighet, inflytande och medbestämmande Vad ska jag prata om? Vad är delaktighet Varför delaktighet, inflytande och medbestämmande? Brukarinflytande Pict-O-Stat två exempel Delaktighet Delaktighet uppstår

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer