ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSTÄLLNINGSAVTAL. Personliga assistenter"

Transkript

1 ANSTÄLLNINGSAVTAL Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m A. Parter Arbetsgivare (företag/förening) Tfn (även riktnr) Adress Postnr Organisationsnummer Den anställdes efternamn Förnamn Tfn (även riktnr) Adress Postnr Personnummer B. Arbetsuppgifter/arbetsplats Personlig assistent för brukaren där brukaren befinner sig C. Anställningsform, uppsägningstider och kollektivavtal Tidsbegränsad anställning För viss tid så länge assistent-uppdraget varar fr o m Vikarie för: under dennes frånvaro fr o m eventuellt längst t o m längst t o m Tillsvidareanställning Vid var tid gällande kollektivavtal mellan KFO - Kommunal (personliga assistenter) D. Arbetstid, lön (se gällande kollektivavtal) Heltid 40 tim i genomsnitt per vecka tim och Deltid För särskilt avtalade tillfällen, s.k. Timanställning (se bilaga) fr o m t o m Provanställning Endast i samband med Tillsvidareanställning Tillträdesdag Uppsägningstid: enligt vid var tid gällande kollektivavtal min i genomsnitt per vecka Lön vid anställningstillfället kronor per månad kronor per timme inkl. sem.lön exkl. sem.lön Lönen utbetalas månadsvis Lönen inkluderar års lönerevision E. Semesterrätt Semester utges enligt lag och kollektivavtal med Semesterlön ingår i överenskommen timlön Semesterlön ingår ej i överenskommen timlön F. Övertid, restid, ob, jour, beredskap semesterdagar per år vid fullt intjänande Tidsbegränsad anställning om högst 3 månader ger ej rätt till semesterledighet I lönen ingår kompensation för: övertid restid beredskap ob jour G. Särskilda villkor, noteringar H. Särskilda villkor/noteringar Jag lämnar mitt samtycke till att mina personuppgifter och mitt personnummer behandlas när det är nödvändigt för fullgörande av skyldighet/utövande av rättighet inom arbetsrätten, för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutövning. Personuppgifter och personnummer kan behöva behandlas t ex i samband med sjukfrånvaro, arbetsskada, rehabilitering, lönehantering eller löneavdrag för fackföreningsavgift, för framställning av statistik samt vid utlämnande till skattemyndighet eller försäkringskassa. I. Tvist Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som råder inom avtalsområdet för personliga assistenter, avtalar parterna om, att tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om lag, enskilt avtal, kollektivavtal eller gällande rätt (rättstvist), slutligen lösas av det skiljemannaförfarande som framgår av 3 och 4 i förhandlingsordningen mellan KFO-Kommunal (se bif. blankett) Härmed bekräftas ovanstående anställningsavtal och att jag som anställd särskilt informerats om tillämpliga sekretessbestämmelser och tystnadspliktens innebörd Datum Datum Arbetsgivarens underskrift Den anställdes underskrift Original arbetsgivaren / Kopia arbetstagaren Sidan 1 av 4 AN07 giltig fr o m

2 Bilaga till ANSTÄLLNINGSAVTAL TVISTERS LÖSANDE 3 KFO-KOMMUNALS AVTALSNÄMND KFO-Kommunals avtalsnämnd har till uppgift att i tvister enligt 1 mom 1 lämna yttrande om lag och avtals tillämpning i aktuell tvist. Mom 1 Ledamöter i avtalsnämnden KFO-Kommunals avtalsnämnd består av fyra ledamöter, varav två utses av KFO och två av Kommunal. Nämnden utser inom sig ordförande. Nämnden är beslutsför när den är fulltalig. Varje ledamot har en röst. Såsom nämndens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter är ense om. KFO och Kommunal svarar för alla kostnader för sina respektive ledamöter i avtalsnämnden. Mom 2 Ärendens anhängiggöranden Ärende anmäls skriftligen till nämnden med angivande av yrkande och grunder och med redogörelse för de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Nämnden begär yttrande av motparten i varje ärende. Ärende anmäls genom att skrivelse enligt ovan skickas till KFO-Kommunals avtalsnämnd, c/o KFO, Box 2292, Stockholm. Mom 3 Avtalsnämndens handläggning Nämnden har att pröva om yttrande kan avges i sak i hela eller delar av ärendet. I den del nämnden finner att yttrande i sak kan avges skall nämnden avge ett skriftligt yttrande inom två månader från den dag ärendet inkommit till nämnden. Yttrandet skall tillställas part i tvisten. Om yttrande i sak inte avges avseende hela eller delar av ärendet skall nämnden skriftligen meddela part i tvisten att nämnden avskrivit ärendet i den delen. KFO och Kommunal har att verka för att nämndens yttrande efterlevs. Mom 4 Tvist där såväl KFO som Kommunal är part Olöst tvist skall, om parterna inte enas om annat, av part som önskar fullfölja tvisten, hänskjutas till KFO-Kommunals avtalsnämnd för yttrande innan talan kan väckas i skiljenämnd. Hänskjutande skall ske inom två månader efter det att den centrala förhandlingen avslutats. Försitter part talefristen förlorar part rätten att föra talan i tvisten. Part kan efter KFO-Kommunals avtalsnämnds behandling hänskjuta tvisten till KFO- Kommunals skiljenämnd enligt vad som stadgas i 4 mom 1. Mom 5 Tvist där KFO och/eller Kommunal inte är part För tvist där KFO eller Kommunal av skäl som respektive organisation själv avgör, inte företräder respektive medlem, gäller följande. Hänskjutande av tvisten till KFO-Kommunals avtalsnämnd skall ske senast fyra månader räknat från det att part fått kännedom om tvistefrågan dock senast två år efter det att denna omständighet inträffat. Om lokal/central förhandling ägt rum med anledning av tvisten, skall hänskjutande till avtalsnämnden ske senast två månader efter det att förhandlingen avslutats. Försitter part i tvisten talefristen förlorar part rätten att föra talan i tvisten. Tidsfristerna i lagen om anställningsskydd och i lagar som i preskriptionshänseende hänvisar till denna lag, gäller oberoende av vad som stadgas ovan. Part i tvisten kan efter KFO-Kommunals avtalsnämnds behandling hänskjuta tvisten till skiljenämnd enligt vad som stadgas i 4 mom 2 eller 3. Mom 6 Tvist där arbetstagaren inte är medlem i Kommunal I tvist som rör arbetstagare som inte är medlem i Kommunal skall hänskjutande till KFO-Kommunals avtalsnämnd ske senast fyra månader räknat från det att part fått kännedom om tvistefrågan dock senast två år efter det att denna omständighet inträffat. Försitter part i tvisten talefristen förlorar part rätten att föra talan i tvisten. Tidsfristerna i lagen om anställningsskydd och i lagar som i preskriptionshänseende hänvisar till denna lag, gäller oberoende av vad som stadgas ovan. Part i tvisten kan efter KFO-Kommunals avtalsnämnds behandling hänskjuta tvisten till skiljenämnd enligt vad som stadgas i 4 mom 3. Sidan 2 av 4 AN07 giltig fr o m

3 Bilaga till ANSTÄLLNINGSAVTAL 4 SKILJENÄMND Mom 1 Ärendes anhängiggörande Ärende enligt mom 2 och 4 nedan anmäls till skiljenämnden genom att begäran om skiljenämndens prövning skickas till skiljenämnden för avtalsområde personlig assistans, c/o KFO, Box 2292, Stockholm. Ärende enligt mom 3 nedan anmäls till skiljenämnden genom att begäran om skiljenämndens prövning skickas till skiljenämnden för avtalsområde personlig assistans, c/o Kommunal, Box 19039, Stockholm. Mom 2 Tvist där såväl KFO som Kommunal är part Part kan efter KFO-Kommunals avtalsnämnds behandling hänskjuta tvisten till skiljenämnd inom en månad från det att yttrande lämnades av avtalsnämnden eller, om yttrande inte kunde lämnas, inom en månad från den dag avtalsnämnden avskrev ärendet. Skiljenämnden består av tre ledamöter, varav en utses av KFO och en av Kommunal samt en opartisk ordförande som utses av KFO och Kommunal. Skiljedom skall meddelas senast sex månader efter att tvisten hänskjutits till skiljenämnden. De kostnader som uppkommer till följd av ledamöternas deltagande i nämnden skall bäras av part som utsett ledamoten. Kostnader som uppkommer för ordförandens deltagande samt för skiljenämndens verksamhet i övrigt skall bäras gemensamt av KFO och Kommunal. För skiljenämndens verksamhet i övrigt gäller lagen om skiljemän. KFO-Kommunals skiljenämnd avgör slutligt, med de undantag som stadgas i 1 kap 3 lagen om rättegången i arbetstvister, de tvister som prövas av nämnden. Mom 3 Tvist där KFO inte företräder sin medlem, nedan benämnd arbetsgivaren Part kan efter KFO-Kommunals avtalsnämnds behandling hänskjuta tvisten till skiljenämnd, som tillsätts av arbetsgivaren och Kommunal inom en månad från det att yttrande lämnades av avtalsnämnden eller, om yttrande inte kunde lämnas, inom en månad från den dag avtalsnämnden avskrev ärendet. Skiljenämnden består av en opartisk ordförande samt från arbetsgivaren och Kommunal vardera en ledamot. Ordföranden utses av arbetsgivaren och Kommunal gemensamt eller, om parterna inte kan enas, av Medlingsinstitutet. Tvisten handläggs och avgörs i enlighet med 1 kap 3 lag om rättegång i arbetstvister och lagen om skiljemän. Skiljenämnden avgör slutligt, med de undantag som stadgas i 1 kap 3 lagen om rättegången i arbetstvister, de tvister som prövas av nämnden. Mom 4 Tvist där arbetstagaren inte är medlem i Kommunal och tvist där arbetstagaren är medlem i Kommunal men inte företräds av Kommunal Part kan efter KFO-Kommunals avtalsnämnds behandling hänskjuta tvisten till skiljenämnd, som tillsätts av KFO och arbetstagaren inom en månad från det att yttrande lämnades av avtalsnämnden eller, om yttrande inte kunde lämnas, inom en månad från den dag avtalsnämnden avskrev ärendet. Skiljenämnden består av en opartisk ordförande samt från KFO och arbetstagaren vardera en ledamot. Ordföranden utses av KFO och arbetstagaren gemensamt eller, om parterna inte kan enas, av Medlingsinstitutet. De kostnader som uppkommer till följd av ledamöternas deltagande i nämnden, för ordförandens deltagande i nämnden samt för skiljenämndens verksamhet i övrigt skall bäras gemensamt av KFO och Kommunal. För skiljenämndens verksamhet i övrigt gäller lagen om skiljemän. Skiljenämnden avgör slutligt, med de undantag som stadgas i 1 kap 3 lagen om rättegången i arbetstvister, de tvister som prövas av nämnden. Sidan 3 av 4 AN07 giltig fr o m

4 Bilaga till ANSTÄLLNINGSAVTAL Den anställdes efternamn Förnamn Personnummer Namn Datum Tider Timmar Kr/tim Underskrift Sidan 4 av 4 AN07 giltig fr o m

5 Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi. avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden. Regler finns i LSS och i kollektivavtal Sekretess innebär tystnadsplikt och förbud att lämna ut handlingar. Regler om sekretess finns i sekretesslagen. Sekretesslagen gäller bara för anställda inom en myndighet, till exempel kommun och landsting. Regler om tystnadsplikt för verksamheter i enskild regi finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessutom finns regler om tystnadsplikt i det kollektivavtal som gäller mellan KFO och Svenska Kommunalarbetarförbundet för området personlig assistans. Vad innebär tystnadsplikten? Du som är anställd vid en verksamhet som tillhandahåller personlig assistans är skyldig att följa LSS bestämmelser. Det innebär att du inte får lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till obehöriga personer eller till någon myndighet. Det är förbjudet att lämna ut uppgifter om det sker muntligt eller genom att en handling lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen röjs på annat sätt. Om du i ditt arbete har tillgång till handlingar som rör enskilda personer, måste handlingarna förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga. Förbud gäller även efter anställningens eller verksamhetens upphörande. Den som bryter mot förbudet kan straffas för brott mot tystnadsplikt. Observera att detta även kan gälla för styrelsemedlemmar eller medlemmar i en förening som aktivt deltar i verksamheten så att de kommer i kontakt med sådan information som faller inom lagens ram. Tystnadsplikten gäller personliga förhållanden Tystnadsplikt gäller för uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Hit räknas hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation i övrigt. Även adresser, telefonnummer, datalistor, tal- och videoband samt bilder omfattas av tystnadsplikt. Kontakta din arbetsledare eller chef om massmedia vill ha uppgifter, göra reportage m.m. Tystnadsplikten enligt kollektivavtalet innebär bland annat tystnadsplikt rörande brukarens angelägenheter. Tystnadsplikt gäller också i vissa fall för uppgifter om andra personer som arbetstagaren till följd av sin anställning fått kännedom om. Tystnadsplikt enligt Lag 1993:387, LSS 29 Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som Utdrag ur kollektivavtalet för personlig assistans 3 1 mom: Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Arbetstagare skall under sin anställning, likväl som efter anställningens upphörande, iakttaga diskretion rörande verksamhetens/brukarens angelägenheter samt iakttaga tystnadsplikt beträffande uppgifter, om enskilda personer som arbetstagaren till följd av sin anställning erhållit kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller närstående. Tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen Enligt arbetsmiljölagen, 7 kap 13, har den som utsetts till skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, tystnadsplikt och får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande eller enskilds personliga förhållande. Undantag och samtycke Om den enskilde personen som direkt eller indirekt berörs av frågan ger sitt tillstånd att lämna ut uppgift får du göra det. Men även om samtycke givits får uppgift inte lämnas ut om detta kan innebära skada för någon närstående som inte lämnat samtycke. Det är den enskildes egen, personliga uppfattning om vad som kan anses vara skadligt som gäller och inte din uppfattning. Uppgifter som är belagda med tystnadsplikt får lämnas till myndighet om det finns en uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning. Den som begär att få ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikt måste kunna visa att han har rätt att få dessa med hänvisning till någon lag eller förordning.vid minsta tveksamhet om uppgift kan lämnas ut ska du fråga din närmaste arbetsledare eller chef. Anmälningsplikt enligt Lex Sarah Från och med den 1 juli 2005 har införts bestämmelser om anmälningsplikt i 24 LSS. Med anmälningsplikten avses att säkra den enskildes rätt till att genom insatserna få ett gott stöd, en god service och trygga levnadsförhållanden. Anmälningsplikten omfattar endast själva insatsen, t.ex. den personliga assistansen. Det betyder att om den assistansberättigade t.ex. inte lever under trygga levnadsförhål-

6 landen och själv har valt att leva så, gäller inte anmälningsplikt. Om de otrygga levnadsförhållandena däremot beror på assistansen ska det anmälas. Om den som far illa är ett barn har assistenten dock alltid skyldighet att anmäla detta till socialnämnden (14 kap 1 SoL). Både personliga assistenter och andra personer som fullgör uppgifter enligt LSS ska vaka över att de personer som inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet får insatser enligt lagen får gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden. Den som inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör enskild som får LSS-insats ska genast anmäla det till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Om en vuxen brukare blir utsatt för brott som inte faller under anmälningsplikten och själv har förmåga att avgöra om en polisanmälan ska göras, bör den personliga assistenten ha brukarens samtyckte för att få göra en anmälan. I många fall kan den enskilde själv göra en polisanmälan eller få hjälp att göra en sådan anmälan (prop 1992/93:159). Om brukaren inte själv har förmåga att ta ställning till en polisanmälan bör assistenten tala med sin arbetsgivare. Arbetsgivaren måste undersöka om tystnadsplikten kan brytas med stöd av någon lagbestämmelse. Anmälningsplikt enligt Lex Maria Lex Maria är en bestämmelse i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast anmäla detta till Socialstyrelsen. Om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom genom sådan verksamhet som avses i 2, skall även den som bedriver sådan verksamhet anmäla detta till Socialstyrelsen (6 kap 4 Lag (1998: 531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område). Lex Maria gäller alla som arbetar med hälsooch sjukvårdsuppgifter, även de som gör detta på delegation. som har tagit emot delegation av sjukvårdande uppgift, står under Socialstyrelsens tillsyn enligt lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Om en personlig assistent har tagit emot en delegering av sjukvårdsuppgift gäller Lex Maria. Om brukaren utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård eller behandling måste den personliga assistenten anmäla detta. Anmälan ska göras till sjukvårdshuvudmannen. Intyg om erhållen information för den som är eller har varit verksam inom området personlig assistans. Undertecknad har blivit informerad och mottagit skriftlig information om de bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Jag har särskilt erinrats om tystnadspliktens innebörd. Den som bryter mot sin lagstadgade tystnadsplikt kan, om brottet inte är ringa, dömas till dagsböter eller fängelse, ofta i kombination med skadestånd. Brott mot tystnadsplikten enligt kollektivavtalet kan medföra uppsägning på grund av personliga skäl. och datum Namnunderskrift Personnummer Företag/arbetsplats Informationen lämnad av

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 Innehållsförteckning 1 AVTALETS OMFATTNING... 3 2 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER... 3 3 ANSTÄLLNING M M... 4 4 ANSTÄLLNINGENS

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 INNEHÅLL Förkortningar i avtalstexten...............................

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer