Utbildning utan nationell timplan i grundskolan. Individualisering eller privatisering av lärprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning utan nationell timplan i grundskolan. Individualisering eller privatisering av lärprocessen"

Transkript

1 Till Timplanedelegationen Regeringsgatan Stockholm Utbildning utan nationell timplan i grundskolan Individualisering eller privatisering av lärprocessen Slutrapport Åsa Söderström Doktorand Karlstads universitet Institutionen för utbildningsvetenskap

2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan... 3 Forskningsprojektet vid Karlstads universitet Skolförbättring och timplaneprojektet... 4 Syfte Forskningsprojektets uppläggning... 7 Urval...7 Bortfall...8 Intervjumetod...8 Giltighet och tillförlitlighet Skolornas verksamhet Det kollegiala samarbetet Arbetssätt Eget arbete i år 1-5/ Studiepass i år Temaarbete i år F Temaarbete i år Att arbeta med mål i år Att arbeta med mål i år Arbetets problematik Barn och ungdom Tidsbrist Tidsbrist i arbetet med eleverna...26 Tidsbrist i arbetet med kollegerna...27 Brist på tid för egen planering...28 Tidsbrist och skolutveckling...28 Arbetssätt Kompetens Organisation Styrning Samverkan Resurser Föräldrar Utan nationell timplan Sammanfattande reflektioner Litteratur 2

3 1. Inledning 1995 tillsatte regeringen en kommitté, Skolkommittén, som hade till uppgift att stödja den pedagogiska utvecklingen i skolan och identifiera hinder för en positiv skolutveckling. Kommittén presenterade sitt slutbetänkande 1997 (SOU1997:121, 1997). Ett av kommitténs förslag var att avveckla den centrala timplanen. Timplanen ansågs utgöra ett hinder för en radikal förändring av undervisningens organisation. En hård tidsindelning gör det bland annat svårt att komma ifrån en ämnesinriktad undervisning, något kommittén såg som ett hinder för utvecklingen av en skola som engagerar dagens barn och ungdom. Möjligheten till en mer flexibel användning av tiden i skolan sågs också som en förutsättning för att bättre kunna hjälpa elever att nå skolans mål. Samtidigt såg kommittén en rad risker med att avskaffa timplanen och gav därför förslag på att avvecklingen skulle ske stegvis mellan eller som en försöksverksamhet under 5 år. De risker kommittén såg var: - Att likvärdigheten hotas - Att praktisk-estetiska ämnen hamnar på undantag på grund av kravet på godkänt i ämnena svenska, matematik och engelska. - Att planeringen av verksamheten försvåras. - Att skolledare och lärare upplever ett behov av att konkretisera och precisera målen i kursplanerna så att de i alltför stor utsträckning binder undervisningens form och innehåll. Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan Timplanen är en bilaga till skollagen och utgör en del av den centrala styrningen av skolan. En elev garanteras under grundskolans nio år timmars lärarledd undervisning. I timplanen anges också hur dessa timmar ska fördelas mellan respektive ämnen eller ämnesgrupper. Hösten 2000 inbjöd utbildningsdepartementet landets grundskolor att delta i en försöksverksamhet med utbildning utan timplan. Försöksverksamheten innebär en befrielse från den nationella timplanens uppdelning i tid per ämne eller ämnesgrupp. Övriga bestämmelser i timplanen som till exempel bestämmelsen om totalt garanterad lärarledd undervisningstid gäller som vanligt. I försöksverksamheten ingår 79 kommuner. Kommunerna har i sin tur valt ut de cirka 900 deltagande skolorna. De utgör cirka 20 % av landets grundskolor. Försöksverksamheten pågår från år 2000 till år Försöket med att arbeta utan timplan kan ses som ett led i strävan att stärka mål- och resultatstyrningen och föra in begränsningar av tidsstyrningen i skolan. Vid ansökan för att få delta i försöksverksamheten fick kommunerna bland annat redovisa sina syften med sitt deltagande. Genomgående ville kommunerna öka måluppfyllelsen och stimulera skolutveckling. Detta ville man göra genom att till exempel öka individualiseringen, arbeta mer ämnesövergripande och öka elevernas inflytande och ansvar för de egna studierna. Också de deltagande skolorna har redovisat sina syften med att delta i försöket. Dessa överrenstämde i stort med de syften som uttrycktes på kommunnivå (U1999:08, 1999). Timplanedelegationen på utbildningsdepartementet har till uppgift att årligen följa upp och utvärdera försöksverksamheten. Samtidigt har sex universitet fått medel för forskning och utveckling med anledning av försöket. Karlstads universitet är ett av dessa. 3

4 Forskningsprojektet vid Karlstads universitet För skolors förbättringsarbete behövs både förändringar på övergripande strukturell och lokal nivå. I timplaneförsöket innebär den övergripande strukturella förändringen att skolor befrias från timplanens uppdelning i timmar per ämne. Denna del av timplanen har haft stor betydelse för faktorer som sätter ramar för skolans verksamhet som schema, tjänstefördelning och resursfördelning. Samtidigt räcker det inte med att ändra de strukturella ramarna för att skolutveckling skall komma till stånd. Det fordras också att förändringar sker i lärares, skolledares och elevers sätt att tänka om och agera inom de förändrade ramarna (Scherp, 2000). Fokus i forskningsprojektet vid Karlstads universitet ligger på den lokala nivån, på de eventuella förändringar som sker i lärares, skolledares och elevers sätt att tänka och agera i en skola utan timplan. 2. Skolförbättring och timplaneprojektet Det finns en förhoppning om att en förändring i ramarna för skolans verksamhet skall kunna stimulera skolutveckling. Försöksverksamheten antas stärka den lokala arbetsorganisationen och göra lokala måldiskussioner nödvändiga. Man kan också se avvecklingen som ett försök att genom en ytterligare uppmjukning av skolans regelverk lösgöra kreativitet på lokal nivå (Ds2001:48). Bakom detta finns en strävan att utveckla en skola som motiverar och engagerar dagens barn och ungdom. Studiet av timplaneprojektets effekter kan med denna utgångspunkt hamna inom ramen för forskning om skolförbättring. Skolförbättringsforskning har visat att hur lärare och skolledare förhåller sig till sitt ledarskap har stor betydelse för hur framgångsrikt arbetet med eleverna är. Den faktor som har störst påverkan på lärares vilja att förändra är de problem lärare upplever i arbetet med eleverna (Scherp, 2002). Förbättringsåtgärder får därför bäst genomslag om de ägs av personalen på den lokala skolan. Traditionellt har skolförbättringsforskning därför ett nedifrånperspektiv. Skolan ses också som en dynamisk organisation vilket kräver fördjupade studier eller studier över tid i stället för ögonblicksbilder av skolan i korsvisa undersökningar (Blossing, 2000). Det betyder att eventuella förändringar med koppling till timplaneprojektet bör studeras i eller i nära anslutning till klassrummet och syfta till att ge en fördjupad bild av verksamheten. Studier av skolors utveckling visar att centralt initierade förändringar av förutsättningarna för skolverksamheten inte kan förväntas bidra till en förändring av arbetet på klassrumsnivå. Visst har förändringar av de ramar som styr verksamheten en påverkan på lärare och skolledare (Granström & Einarsson, 1995) men frågan är vilken påverkan de har. Med hänvisning till skolforskning hör man ibland lite slarvigt att arbetet i skolan förändras mycket långsamt. Flera studier visar tvärtom att arbetet i skolan ständigt genomgår förändringar och att dessa accelererat under den senaste tioårsperioden (Blossing, 2004; Carlgren, 1999; Granström, 2003; Truedson, 1993). Jag tror att båda dessa synpunkter är riktiga. Med utgångspunkt i de förhoppningar om förbättringar av skolans verksamhet som finns inom timplaneprojektet kan några korta nedslag i studier av den svenska skolan vara på sin plats. Mål- och resultatstyrningen och den ökade decentraliseringen har gett skolor ökat handlingsutrymme. Samtidigt leder mål- och resultatstyrningen till en målrationell syn på skolverksamheten som sätter upp gränser för möjliga förändringar (Blossing, 2004). Skolor har haft svårt att få lokala måldokument att fylla funktionen av att styra skolpersonalens arbete (Ekholm, Fransson, & Lander, 1987; Kristiansson, Scherp, & Söderström, 2003; Scherp, 2002). Ända sedan slutet av 1980-talet har lärare och skolledare ägnat många arbetstimmar åt att skriva lokala arbetsplaner och lokala kursplaner. De flesta planer har blivit 4

5 hyllvärmare och inte dokument som legat till grund för planering, utvärdering och utveckling av verksamheten. Ett ökat lokalt friutrymme ställer krav på att man både på kommunal nivå och på enskilda skolor utarbetar ett system för uppföljning och utvärdering av verksamheten. En systematik i uppföljning och utvärdering har både till syfte att kontrollera skolans verksamhet och att bilda utgångspunkt för skolförbättring. Många skolor har haft problem att utveckla ett utvärderingssystem som motsvarar dessa intentioner. Det har varit svårt att motivera skolans personal för ett tidskrävande arbete som de inte ansett vara direkt kopplad till arbetet med eleverna (Ds2001:48). De ekonomiska resurserna för verksamheten är en annan ramfaktor. Under flera år i början av 1990-talet minskade de ekonomiska ramarna för skolans verksamhet vilket ställt krav på ständiga omprioriteringar (Skolverket, 2003). En jämförelse av elever skolsituation mellan visar att elever i årskurs nio anser att möjligheten att få hjälp i skolan har minskat (Skolverket, 1995). Under 2000-talet har kostnaderna per grundskoleelev åter ökat och var 2002 något högre än år Denna ökning beror till största delen på ökade lönekostnader och ökade kostnader för lokaler (2003). I skolan finns en variation av olika arbetssätt. På 1960-talet dominerade katederundervisning 1. Under 1980-talet blev variationen mer påtaglig men katederundervisningen utgjorde fortfarande det vanligaste undervisningsmönstret. I början av 1990-talet kunde man konstatera en skillnad mellan det dominerade arbetssätten för grundskolans yngre och äldre elever. I år 1-3 var vid 1990-talets början enskilt arbete det vanligaste arbetssättet medan undervisningsmönstret för elever i år 4-9 fortfarande dominerades av katederundervisning (Granström & Einarsson, 1995). Vid en uppföljning av den nationella utvärderingen år 1995 fick elever i år nio ange i hur hög grad undervisningen i grundskolan bestod av traditionell lärarledd undervisning respektive mer elevaktiva arbetssätt 2. Det ojämförligt vanligaste arbetssättet enligt eleverna var det traditionella. I det som betecknades som ett elevaktivt arbetssätt dominerade elevers enskilda arbete och gemensamma diskussioner. Minst vanligt var arbete i grupp och genomförande av egna undersökningar (Skolverket, 1995). Traditionell lärarledd undervisning används i större utsträckning i skolor där elever är motiverade. I skolor där ett stort antal elever är omotiverade och okoncentrerade tvingas lärare i större utsträckning lägga om undervisningsstrategierna mot mer elevaktiva arbetssätt (Skolverket, 1992). Sammanfattningsvis kan sägas att det under de senaste åren för hela grundskolan skett en förändring av lärarrollen från en kunskapsförmedlande till en mer arbetsledande. Tiden för helklassundervisning har minskat och innehållet i den tid lärare ägnar åt att tala inför hela klassen har förändrats. Under 1960-talet ägnade lärarna mycket tid åt kunskapsgenomgångar i helklass 3. I början av 2000-talet upptogs denna tid mer av att administrera undervisningen som till exempel att förbereda för elevernas eget arbete och genomgång av material (Granström, 2003). De disciplinära åtgärderna har också ökat. Utvecklingen tycks går från lärarstyrd katederundervisning till planeringsstyrt elevarbete. Österlind visar hur elevers egen planering lär elever att disciplinerat utföra ett allt mer individualiserat arbete på 1 Begreppen för olika undervisningsmönster varierar. Katederundervisning kan sägas beskriva en traditionell lärarledd undervisning. Fokus ligger på läraren som kunskapsförmedlare. I enskilt arbete och/eller elevaktiva arbetssätt ligger fokus på läraren som arbetsledare. 2 Innebörden i begreppet elevaktiva arbetssätt var att: eleverna arbetar var för sig med samma uppgift, läraren och klassen diskuterar gemensamt, elever arbetar i grupp, elever genomför egna undersökningar 3 Endast 3 % av denna tid användes till disciplinära åtgärder (Granström, 2003) 5

6 bekostnad av gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (Österlind, 1998). Det finns ett ifrågasättande av en allt för stark betoning av elevers eget arbete vilket i sin tur leder till att intresset för innehållet i den tid som lärare använder tillsammans med hela klassen ökar. Granström (2003) skiljer mellan två sätt på vilka lärarna kan hantera tiden för helklassundervisning. Antingen utnyttjas tiden först och främst till kunskapsgenomgångar eller så utnyttjas tiden först och främst som ett forum för kollektiva samtal där lärare och elever delar på erfarenheter av kognitiv, estetisk och etisk karaktär. Detta skulle leda till en utveckling mot en mer samtalsledande lärarroll. Under många decennier har elevers inflytande över skolverksamheten fokuserats i både statliga utredningar, forskningsrapporter och debattlitteratur (Broady, 1981; Danell, 1999; Forsberg, 2000; Ricklander, 1978; Selberg, 1999; Skolverket, 1995; SOU1991:12, ; SOU1996:22, ; Sundgren, 1996). Motiven bakom strävan att öka elevers inflytande är kopplade till skolans övergripande uppdrag att fostra demokratiska medborgare. Samtidigt finns det mer klassrumsnära motiv som att elevers engagemang för skolarbetet genom att ge dem möjlighet att påverka sin arbetssituation (Selberg, 1999). Synen på omfattningen av elevers inflytande varierar. I ett elevperspektiv tycks inte strävan att öka elevers inflytande har rönt någon större framgång. Inflytandet är litet över det dagliga arbetet och stannar ofta vid detaljfrågor om skolmiljön som rastaktiviteter och planering av klassresor (Blossing, 2004; Forsberg, 2000). Av lärare och skolledare hålls ofta elevers eget arbete fram som ett exempel på hur elevers inflytande över det dagliga arbetet har ökat och tagit en ny gestalt (Scherp & Scherp, 2002). I det egna arbetet har elever möjlighet att påverka när de ska göra en uppgift med den har fortfarande litet inflytande över arbetets innehåll och form. Undervisningen kan styras av samma grundläggande principer oavsett om lärare pratar och elever lyssnare eller om elever arbetar självständigt. Elevers arbete utgår fortfarande till största delen från frågor som ställs av lärare eller läromedelsförfattare. Elever genomför förelagda uppgifter vars färdigställande motsvarar uppnåenden av vissa mål (Blossing, 2004). Det finns ett stråk av normativitet i talet om skolutveckling. Men bakom det som till synes är kanske döljer sig något annat. Talet om den dolda läroplanen är ständigt aktuell (Broady, 1981). Skolförändring är definitivt inte lika med skolförbättring. Förändringar kanske innebär förbättringar för några aktörer i skolan medan de inte påverkar eller till och med innebär försämringar för andra. Skolans verksamhet är komplex och innehåller en rad spänningsfält: Skolan har traditionellt ett sorteringsuppdrag samtidigt som man ska utgå från och stödja varje individs unika förutsättningar. Eleverna skall anpassas till samhället samtidigt som de skall förberedas för att förändra det. Verksamheten förutsätter disciplinering och inordning under vuxnas normer och regler samtidigt som eleverna skall lära sig att ifrågasätta och ta eget ansvar. Skolans innehåll pekar mot behov elever förväntas ha i en framtid medan dagens elever ofta är luststyrda och lever här och nu. Vilken påverkan på skolans utveckling har avvecklingen av timplanen i detta spänningsfält? Syfte Denna studie har som syfte att beskriva lärares uppfattningar av att arbeta i en skola utan timplan och vad dessa uppfattningar ger för avtryck i undervisningen. Då studien sträcker sig över tre läsår finns en strävan att också kunna fånga eventuella förändringar som skett både i lärares uppfattningar och i verksamhetens genomförande. 6

7 3. Forskningsprojektets uppläggning Studien har genomförts i en mindre kommun i södra Sverige. Samtliga kommunens skolor deltar i timplaneprojektet. Under hösten 2001 planerades och genomfördes en inledande intervjuundersökning där syftet var att kartlägga lärares syn på lärande och undervisning, vilka förändringar som planeras och genomförs i anslutning till avvecklingen av timplanen samt vilka möjligheter och/eller svårigheter lärare ser att förverkliga sina intentioner med skolverksamheten i och med deltagandet i timplaneprojektet. Resultatet från denna studie redovisades i en delrapport till Timplanedelegationen våren 2003 (Kristiansson et al., 2003). Våren 2004 genomfördes en uppföljande intervjuundersökning med de lärare som ingick i den inledande studien hösten Urval Samtliga kommunens skolor deltar i forskningsprojektet. Intervjuer genomfördes individuellt med lärare 4 i 13 arbetslag. Urvalet av arbetslag skedde både slumpmässigt och strategiskt. Av kommunen åtta skolor har sex en inriktning F-5/6. På var och en av dessa skolor valdes slumpmässigt ett arbetslag att delta i undersökningen. I kommunen finns två skolor med inriktning F-9. På en av dessa skolor valdes slumpmässigt ett lag från F-5 och ett lag från 6-9. För att få en större representation av lag från 6-9 valdes på den andra F-9-skolan tre arbetslag med inriktning 6-9. Dessutom togs, av strategiska skäl, båda arbetslagen i F-5 ut för intervju. Vid den inledande undersökningen 2001 intervjuades sammanlagt 75 lärare. Av dessa arbetade 53 med elever från F-6 och 22 med elever från år 6-9. År 2004 arbetade 55 av de 75 lärarna kvar på samma skola som år Av dessa deltog 53 i uppföljningsintervjuerna. 39 av de intervjuade arbetade med elever från F-6 och 14 med elever från år 6-9. Tabell 1 Intervjugruppen 2001 och 2004 en jämförelse Lärarkategori År 2001 År 2004 Grundskollärare Förskollärare Fritidspedagog 7 6 Summa I rapporten kommer begreppet lärare att användas för både grundskollärare, speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger utom när det finns ett behov att visa skillnader i uppfattning mellan de olika kategorierna. 7

8 Bortfall Bortfallet mellan de två intervjutillfällena är ungefär 30 %. Orsakerna till det relativt stora bortfallet redovisas i tabell 2. Tabell 2 Bortfallsorsaker Bortfallsorsak Antal Barnledig 4 Tjänstledig 4 Flyttat 4 Slutat 3 Pension 3 Sjukskriven 2 Avstår 2 Summa 22 Intervjumetod Undersökningen genomfördes som en halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale, 1997). Syftet är att förstå hur den intervjuade tänker, känner och förstår sin livsvärld. De inledande intervjuerna innehöll fem temaområden som behandlades i en given ordning. Respondenten fick samtidigt stort utrymme att prata omkring varje område. Temaområden: 1. beskrivning av verksamheten 2. vad den intervjuade anser viktigt i arbetet med eleverna 3. arbetets glädjeämnen 4. de problem som finns i arbetet med eleverna 5. vad den intervjuade upplever som möjligheter och svårigheter med att arbeta utan nationell timplan Intervjuerna genomfördes individuellt och tog cirka 1 ½ timme. Utgångspunkten för forskningsprojektet är slopandet av den nationella timplanen. Anledningen till att intervjuerna inte bara inriktas på lärares syn på detta var att söka fånga en helhet i vilken projektet implementeras och hur lärares tankar om verksamheten och dess problem och glädjeämnen eventuellt påverkas av timplaneprojektet. Uppföljningsintervjuerna utgick från utskrifterna av de första individuella intervjuerna. Fokus i uppföljningsintervjuerna låg på de förändringar som skett i verksamheten och i de problem som finns i arbetet med eleverna samt den intervjuades syn på att arbeta utan timplan. Tid ägnades också åt att kartlägga eventuella förändringar i synen på vad som är viktigt i arbetet med eleverna och i arbetets glädjeämnen. Liksom 2001 genomfördes intervjuerna individuellt. De tog cirka 1 timme och spelades in på band. Sammanställningen har gjorts både individuellt och arbetslagsvis. Varje arbetslag har fått läsa och haft möjlighet att korrigera sammanställningen för sitt lag. I denna rapport redovisas resultatet främst med utgångspunkt från dessa arbetslagssammanställningar. 8

9 Giltighet och tillförlitlighet Genom val av metod läggs möjligheter och begränsningar in i undersökningen. Vad är det egentligen som synliggörs i intervjuerna? Vi får möta den intervjuades förställningar om sig själv som lärare och den verksamhet hon/han arbetar i. Det betyder inte att kolleger och elever som vistas i samma verksamhet ser på det hela på samma sätt. Med detta synsätt finns det inte någon möjlighet att finna en absolut sanning utan endast en rad mer eller mindre överrensstämmande tolkningar av den verklighet vi tillsammans befinner oss i. Samtidigt påverkar vi och påverkas av andra. Våra föreställningar är en produkt av våra erfarenheter, erfarenheter som existerar och förstås i ett kulturellt och socialt sammanhang (Wenneberg, 2000). Det skapas därigenom en gemensam skolkod för att beskriva skolverksamheten. En skolas kod utgörs av lokalt utformade tanke- tolknings- och handlingsmönster. Dessa mönster bestämmer skolans inre liv och skapar en stabilitet i en arbetssituation som ständigt är utsatt för krav på förändring (Arfwedson & Lundman, 1984). I intervjuerna syns tydligt att det finns en gemensam skolkod hos ett arbetslags lärare. I den första delen av intervjuerna, beskrivningen av verksamheten, var bilderna inom lagen till största delen överrensstämmande. På samma sätt fanns det i ett och samma arbetslag stor överrensstämmelse vid beskrivningen av problem i arbetet och i beskrivningen av arbetet utan timplan. När det gäller frågorna vad som upplevs viktigt i arbetet med eleverna och glädjeämnen i arbetet var samstämmigheten inom lagen inte lika påtaglig. I intervjuer kan det vara svårt att komma åt den intervjuades praktiska medvetande. Det praktiska medvetandet utgör den kunskap som kommer till uttryck i praktiken. Många gånger är denna kunskap för-givet-tagen och en del av den intervjuades tysta kunskap. Det som får mest utrymme är det som den intervjuade inte ser som självklart. Samtidigt får vi möta de föreställningar den intervjuade vill visa upp vilket betyder att tillkortakommanden och misslyckanden kan vara svåra att synliggöra. Här har samspelet mellan intervjuad och intervjuare en etisk dimension. Den intervjuade måste känna sig säker på att inte lockas att säga mer än hon/han tänkt. Samtidigt måste det i intervjusituationen utvecklas ett förtroende så att den intervjuade känner att det hos den intervjuade finns ett äkta intresse av att förstå. I intervjusituationen skapas detta förtroende genom intervjuarens förhållningssätt. Jag har själv svårt att bedöma om jag lyckats skapa detta förtroende. Spontana återkopplingar efter intervjuomgångarna har varit positiva. Min utgångspunkt är att både jag som intervjuare och den intervjuade har behov av att ingå i en förståelseprocess (Habermas 1990). Den intervjuade vill dela med sig av sitt vetande. Som intervjuare är jag intresserad av att förstå världen ur den intervjuades perspektiv. Inför uppföljningsintervjuerna kontaktades skolornas rektorer. Av dessa fick jag information om vilka lärare som arbetade kvar på skolan. Jag fick också namn på en person på skolan som jag tog kontakt med inför intervjuerna. Denna kontaktperson fick information om syftet med intervjuerna. Många av våra föreställningar finns som tyst förtrogenhetskunskap och är därför svåra att uttrycka. För att ge de intervjuade möjlighet att i lugn och ro tänka igenom intervjuområdena hade jag som mål att sända ut utskriften av den första intervjun. Detta lyckades till hälften av intervjupersonerna. Nästan alla dessa hade läst igenom intervjun och några hade förberett kommentarer. Av praktiska skäl kunde jag inte sända ut intervjusammanställningar inför samtliga intervjuer. I ett arbetslag hade lärarna plockat fram den sammanställning de fått av arbetslagets synpunkter efter intervjuerna Under en intervju sker en ömsesidig påverkan mellan den intervjuade och intervjuaren som bland annat gör att vissa synpunkter får större tyngd än andra. Vissa idéer och tankar kan 9

10 också födas i detta samspel. Det sätt på vilket den intervjuade uttrycker sig betraktas som ögonblicksbilder som skapats i intervjusituationen. Samtidigt har föreställningar sin utgångspunkt i en persons och en grupps samlade erfarenheter vilket gör att de ofta är djupt grundade i individen. Stabiliteten i de intervjuades föreställningar blev tydlig i två av intervjuområdena: - Vad är viktigt i arbetet med eleverna: Ingen av de intervjuade ville göra några större förändringar i beskrivningen av vad de 2001 ansåg som viktigt i arbetet med eleverna. En handfull lärare gjorde något tillägg eller förtydligande. De flesta lärare sade att beskrivningarna gav en bild av den värdegrund på vilken arbetet med eleverna vilar och flera uttryckte sin förvåning över att de lyckats fånga sina tankar så väl. - Arbetets glädjeämnen: Endast en av de intervjuade ville göra förändringar vad gäller arbetets glädjeämnen. Arbetsförhållandena hade förändrats vilket påverkat inställningen till arbetet på ett negativt sätt. För att säkra undersökningsresultatets giltighet och pålitlighet fick var och en av de intervjuade, liksom efter intervjuerna 2001, en sammanställning av arbetslagsintervjuerna. Det fanns tre anledningar till detta: 1. Arbetslaget gavs möjlighet korrigera missförstånd 2. Uttalanden som kommer på pränt kan många gånger upplevas starkare än när de sägs därför kunde de intervjuade också ta chansen att ändra uttalanden de inte ansåg sig kunna stå för. 3. De intervjuade kunde komplettera med ytterligare information och synpunkter. Två av de intervjuade gjorde mindre korrigeringar. 4. Skolornas verksamhet När lärarna 2001 beskrev sin verksamhet fokuserade de formen för det kollegiala samarbetet, organiseringen av elevgrupperna, samverkan mellan förskola, skola och fritidshem och arbetssätt. I intervjuerna 2004 låg fokus på det kollegiala samarbetet och skolornas arbetssätt. Det var här de största förändringarna skett och dessa två faktorer är också intressanta i relation till ett arbete utan timplan. Organisationen av elevgrupper har inte genomgått några större förändringar. Majoriteten av skolorna 1-5/6 arbetar med åldersintegrerade grupper. Diskussionerna om åldersintegreringens för- och nackdelar förs fortfarande. I flera av de åldersintegrerade grupperna är strävan fortfarande att minimera åldersspridningen. Engelska är det ämne som lärare upplever svårast att bedriva i grupper med stor åldersspridning. På en av skolorna har det skett en omorganisation av elevgrupperna till förmån för mindre åldersspridning. Samverkan mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola visar inte några större förändringar. Skillnaden i graden av samverkan är fortfarande mycket stor mellan de undersökta skolorna. Vilka organisatoriska åtgärder som vidtagits för att underlätta ett samarbete varierar. De skolor som 2001 hade problem med att få till stånd gemensam planeringstid för de olika personalkategorierna har fortfarande svårt att lösa denna problematik. 10

11 Det kollegiala samarbetet Ska målstyrning och decentralisering samverka så att lärare och skolledare kan utnyttja det större tolknings- och handlingsutrymmet så förutsätter det ett väl utvecklat samarbete mellan aktörerna på den lokala nivån. På skolnivå betyder detta väl fungerande arbetslag där gemensamma diskussioner om uppdraget knyts till det konkreta pedagogiska arbetet. En avreglering av timplanen ökar vikten av ett väl fungerande lokalt samarbete då detta är en av förutsättningarna för att skolreformer som initierats utifrån får betydelse för den dagliga verksamheten (Huberman & Miles, 1984). De intervjuade lärarna anser att samarbete med kolleger är meningsfullt när det har en direkt praktisk betydelse för arbetet med eleverna. Hur detta tolkas styr utformningen av samarbetets form och innehåll. Det är ingen av de intervjuade som ger uttryck för att arbetslagssamarbete innebär en möjlighet att lära av varandra. Att det förekommer ett kollektivt gemensam lärande utifrån den egna verksamheten framskymtar endast i ett av de intervjuade arbetslagen då lärarna i detta lag beskriver hur de aktivt arbetar för att få en systematik i arbetet med att följa upp och utvärdera sitt arbete med eleverna. Vid intervjuerna 2001 hade flera skolor en officiell och en inofficiell arbetsorganisation. På hälften av skolorna fanns officiellt en strävan från skolledare och några av lärare att bilda ett spårsamarbete med lärare från förskoleklass till år 6 (år 9). Dessa spår sågs också som skolans arbetslag. De flesta lärare var skeptiska till att satsa för mycket energi på ett spårsamarbete och satte inte likhetstecken mellan spår och arbetslag. De inofficiella arbetslagen var mer horisontellt organiserade och utgjordes av de kolleger som arbetade med elever i ungefär samma ålder 5. Vid intervjuerna 2004 finns idén om ett spårsamarbete kvar men har fått en ambitionsnivå som lärarna kan uppskatta och acceptera. De flesta spår träffas några gånger per termin. Man planerar gemensamma temadagar eller för mer övergripande diskussioner om målen för verksamheten. Endast på en av skolorna har lärarna blivit mer positiva till spårsamarbetet vid intervjuerna På denna skola har lärarna infört en tydlig struktur för spåmötena och man har bestämt att koncentrera sig på att utveckla några få områden genom att föra både konkreta och mer övergripande diskussioner. Vid intervjutillfället för detta spår norm- och etikdiskussioner. Det är stor skillnad i lärarnas inställning till arbetslagsarbete mellan de två skolor som arbetar med år 6-9. Redan 2001 var de intervjuade lärarna på en av skolorna mer positivt inställda. Lärarna på denna skola säger att deras positiva inställning har ökat. Arbetslagssamarbete upplevs underlätta arbetet med eleverna för jag ser hur bra eleverna mår. Konkret visar sig den positiva inställningen bland annat i att lärarna genomdrivit att en timme av de två timmarnas gemensamma konferenstid per vecka skall ägnas åt arbetslagssamarbete. Lärarna har också lagt in ytterligare arbetslagstid varje vecka. I några lag följer man en dagordning vid sina möten och i denna dagordning har man lagt elevvård som en av de sista punkterna för att få fokus på undervisningsfrågor. Kollegerna inom ämnet nämns inte längre som de närmaste samarbetsparterna. Problemet med att inte kunna ha all undervisning inom det egna laget nämns inte heller längre som ett stort problem. På skolan är strävan att begränsa en lärares undervisningstid till ett lag utöver det egna. Några av de intervjuade poängterar i stället det positiva med att inte ha all sin tid förlagd till det egna laget. Att träffa elever utanför den egna elevgruppen upplevs stimulerande och det kan leda till ett naturligt idéutbyte med kolleger i andra lag. 5 Alt. i för lärare som arbetar med de yngre eleverna F-1, 2-3, 4-5/6 eller F-3, 4-5/6. Alt. för lärare som arbetar med de äldre eleverna 6/7-9 eller år 6, år 7, år 8, år 9. 11

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Vad är ett bra fritidshem?

Vad är ett bra fritidshem? Vad är ett bra fritidshem? -kvalitet ur några olika perspektiv Ellinor Ljungros Kvalitetsutveckling i fritidshem, 15 hp Umeå universitet Rapport utvecklingsarbete december 2009 Handledare Birgit Andersson

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer