Utan invandring avfolkas Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan invandring avfolkas Sverige"

Transkript

1 Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3

2

3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar visar att om man räknar bort invandringen hade de varit många fler. Inte mindre än 220 av 290 skulle ha haft minskande befolkning. Framför allt är det glesbygdskommuner norr om Dalälven som skulle krympa mycket snabbt. Kommuner med minskande befolkning kännetecknas av en högre medelålder än riket i snitt, en lägre andel högutbildade och en lägre andel utrikesfödda. Den höga medelåldern innebär att dessa kommuner, nu eller om några år, har många äldre som behöver service och omsorg, och allt färre yngre som kan ordna detta. Därmed har nytillkomna invandrare en nyckelroll för dessa kommuner, särskilt om man också vill utveckla det lokala näringslivet och attrahera andra att flytta till bygden. En förutsättning för detta är också att vi fortsätter att arbeta för att nya svenskar snabbare kommer i arbete. Invandrare spelar redan en stor roll på den svenska arbetsmarknaden. De är överrepresenterade i många grupper som är centrala för välfärden: 17 procent av alla undersköterskor, 29 procent av landstingens lokalvårdare och 31 procent av läkarna och tandläkarna är utrikesfödda. Det finns många goda skäl för en liberal invandringspolitik. Det viktigaste handlar inte om arbetskraftsbrist i avfolkningsbygd, utan om de stora möjligheter migrationen för med sig för den som flyttar. Vi vill att vi och våra barn ska ha möjlighet att bosätta oss var vi vill, och på samma sätt tillåter vi andra att bosätta sig här. Invandringen ger oss också nya idéer och impulser, stärkta förbindelser med omvärlden och en spännande mångfald. Med en fortsatt invandring kommer hela Sverige att kunna leva även om 20 år. Det kommer att finnas människor som spelar division 6- fotboll, reser midsommarstången, föder barn och tar hand om varandra även i glesbygden. Om fotbollsspelarna, midsommarfirarna, mammorna och omsorgspersonalen pratar två språk i hemmet eller firar andra högtidsdagar, så ser vi att det berikar det svenska samhället. Ett av riksdagspartierna menar att det tvärtom är ett hot mot Sverige. Denna rapport bygger på Fores Policy Paper Svenska kommuners behov av invandring, skriven 2010 av Petter Hojem som var anställd på Fores då. Stina Wassén, praktikant på Fores, har uppdaterat fakta och statistik och rapporten har bearbetats och förkortats av Andreas Bergström, vice vd. Stockholm, 8 september 2014, Andreas Bergström, vice vd Fores Anna Rehnvall, programchef Fores migration 1

4 1 Inledning Sveriges befolkning blir allt äldre och de senaste åren har de ovanligt stora årskullarna 40- talister gått i pension. Dessa människor lämnar inte bara efter sig stora luckor på arbetsmarknaden som måste fyllas, deras åldrande kommer också att skapa nya behov. Till exempel kommer sjukvården att behöva förstärkning i framtiden då 40- talisterna så småningom kommer att behöva mer hjälp. Ser man på enskilda svenska kommuner blir det tydligt att arbetskraftsbristen kommer att bli extra stor i framtiden. I många kommuner är det redan idag svårt att hitta arbetskraft. Påståendet gäller i synnerhet norrländska glesbygdskommuner, men utflyttning hotar även andra områden i landet (se tabell 1). 1 På grund av ungdomar som flyttar ut har dessa kommuner ofta en nästan timglasformad befolkningspyramid (se figur 1): Det finns med andra ord relativt många människor i skolålder och pensionsålder, men få unga i förvärvsålder. Resultatet i dessa kommuner blir att färre människor jobbar, utför viktiga samhällsfunktioner och bidrar till kommunens ekonomi, men desto fler har behov av utbildnings- och vårdtjänster. I en jämförelse har storstäder som Stockholm en omvänd befolkningspyramid: relativt många i förvärvsålder jämfört med människor i skol- eller pensionsålder. Men utan dagens invandring hade en klar majoritet av Sveriges kommuner haft en negativ befolkningsutveckling, även större städer som Göteborg och Malmö. 2 Invandrare 3 kan potentiellt fylla några av de behov som kommer att uppstå i fler och fler svenska kommuner. De kan hjälpa till med att bemanna industrin och tjänstenäringen så väl som förvaltningen. Redan i dag gör de det i stor utsträckning. En huvudorsak till detta är att de flesta som invandrar till Sverige är i förvärvsålder. 4 Trots att fler och fler invandrare också skaffar barn i Sverige eller själva blir pensionärer, kommer ett kontinuerligt inflöde av nya, unga människor från andra länder hålla nere medelåldern hos den utrikesfödda delen av befolkningen. 1 SCB 2014, Befolkningspyramiden har blivit ett torn 2 SCB 2014, Befolkningsstatistik. Folkmängd efter region och år 3 I denna studie användas begreppen invandrare och utrikesfödd som synonymt för en person som är född utanför Sverige och som bor i Sverige, oavsett skäl om skälet till invandring är asyl, arbetskraftsinvandring eller något annat. 4 SCB 2014, Befolkningsstatistik. Ålderssammansättning bland personer med utländsk- och svensk bakgrund

5 Figur 1 5 Några flyttar tillbaka till sitt ursprungsland efter flera års arbete i Sverige. Invandrare kommer inte bara från olika delar av världen, utan också med olika kompetens. Därmed kan de täcka olika behov i svenska kommuner, så som specialistläkare eller undersköterskor. Svenska kommuner behöver alltså invandring för att vända den negativa befolkningsutvecklingen och för att fylla många av de samhällsbehov som den enskilda kommunen har. Vidare kan invandrare ge samhällen ny dynamik med entreprenörskap; genom IT- företag, tandläkarmottagningar med mera. De kan också öppna upp svenska företag mot världen och öppna världen mot Sverige. 5 SCB Befolkningspyramiden har blivit ett torn 3

6 4

7 2 Situationen i Sverige i dag Sverige är ett gott land att leva i, och de som bor här lever länge. Ett generöst välfärdssystem kombinerat med en snabbt ökande andel äldre ställer höga krav på de som ska arbeta och försörja alla de som behöver vård och omsorg. Pensioner ska betalas och framöver kommer vården att kräva större resurser. Försörjningskvoten (hur många varje person i åldern måste försörja inklusive sig själv) kommer att stiga drastiskt. Enligt SCB uppgick denna år 2011 till 2,13, men väntas stiga till 2,34 år 2035 om andelen som förvärvsarbetar förblir oförändrad, vilket i så fall är samma nivå som under lågkonjunkturen i början av talet. För att försörjningskvoten ska utvecklas i en långsammare takt krävs det att andelen förvärvsarbetare ökar. Enligt SCB:s prognos från 2013 skulle en ökning av andelen förvärvsarbetande kunna bidra till att försörjningskvoten stannar på 2,20 år Två huvudproblem är att det inte föds tillräckligt många barn per kvinna i Sverige och att befolkningen samtidigt blir allt äldre. För att befolkningen ska reproducera sig själv måste varje kvinna föda minst 2,1 barn. Trots att dagens siffra på 1,89 barn är hög i europeisk jämförelse föds det fortfarande för få barn i Sverige för att befolkningen ska kunna reproducera sig själv. 7 Att Sveriges befolkning ändå har, och i framtiden beräknas fortsätta ökar beror på invandringen av människor från andra länder. I SCB:s befolkningsprognos år beräknas det att antalet medborgare kommer att öka till nästan 11,8 miljoner år Detta uppskattas bero på fortsatt invandring med en majoritet av de som invandrar i fruktbar ålder. Dessutom beräknas att de stora barnkullarna födda år 1990 snart kommer upp i barnafödande ålder. 8 En minskande befolkning är ingen ljus framtidsutsikt för Sverige. För att även fortsättningsvis ha råd med välfärd åt en allt mer åldrande befolkning måste andelen förvärvsarbetande öka. För att klara detta scenario behövs invandring. Invandringens utveckling i Sverige Sverige har haft invandring i alla tider, men invandringen har ändrat sin karaktär sedan den tog fart efter andra världskriget. Då kom främst arbetskraftsinvandrare. Det Sverige de kom till upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt och behövde invandrarnas arbetskraft. Periodvis hade invandrare högre sysselsättningsgrad än infödda. Invandrarna utgjorde då enbart en liten minoritet av befolkningen; 1960 utgjorde de utrikesfödda fyra procent av Sveriges befolkning. 9 6 SCB 2013, Utrikes föddas sysselsättning väntas öka i framtiden 7 SCB 2014, Antal barn per kvinna och prognos SCB 2014, Sveriges framtida befolkning SCB 2014, Befolkningsstatistik i sammandrag

8 Sedan dess har invandringens mönster ändrats dramatiskt. Numer utgör utrikesfödda ungefär 15,9 procent av Sveriges befolkning. 10 Ekonomiska problem och konjunkturnedgångar, både i slutet av talet och i början av talet, gjorde många invandrare arbetslösa och många har sedan aldrig lyckats komma tillbaka på arbetsmarknaden. Vidare har arbetskraftsinvandringen förändrats till att omfatta mer anhörig- och flyktinginvandring. Därmed har sysselsättningsgraden hos invandrare sjunkit. År 2013 var den så kallade sysselsättningsgraden 11 bland de utrikes födda 63,4 12 procent, medan den är 78,4 procent för inrikesfödda. 13 Invandring kan vara en del av lösningen på den demografiska utmaning som Sverige kommer att möta i framtiden. I slutet av 2008 ändrades också lagen så att det blev lättare för invandrare som har skaffat sig jobb att få uppehållstillstånd i Sverige. Genom sitt medlemskap i den Europeiska unionen och unionens expansion har Sveriges arbetsmarknad öppnats upp för människor från Central- och Östeuropa. 10 SCB Befolkningsstatistik i sammandrag Sysselsättningsgraden = Andel sysselsatta dividerat på totalt antal i åldersgruppen år 12 SCB. Sysselsättningsgraden bland invandrare är dock underskattad eftersom utflyttningen från Sverige är underrapporterad. 13 SCB Antalet sysselsatta ökade bland de utrikes födda 6

9 3 Svenska kommuners situation Som tidigare nämnts skulle Sverige i fjol ha haft en negativ befolkningsutveckling om man räknar bort invandringen till landet. Det gäller även flera större städer som Malmö och Göteborg. 14 Medan den framtida demografin utmanar Sverige på nationell nivå är den redan i dag en utmaning för många svenska kommuner. En variation i befolkningsutveckling är normalt, men en del kommuner drabbas nu av en jämn nedgång och kommer därför få problem att uppfylla primära välfärdsuppgifter, som vård och utbildning. Mellan år 2000 och 2013 hade 141 av Sveriges 290 kommuner en negativ befolkningsutveckling. 15 Dessa kommuner finns primärt i Norrland, men även i andra delar av Sverige, och präglas av lands- och glesbygd utanför pendlingsavstånd till större tätorter. Baserat på statistik från SCB kan vi peka på några generella kännetecken för dessa kommuner: Befolkningen har en högre medelålder (medelåldern för dessa kommuner är 45,2 år medan medelåldern för hela Sveriges befolkning är 41 år). Befolkningen i Pajala kommun har en medelålder på 48,5 år. 16 En mindre andel av befolkningen är högutbildad (12 procent har minst tre års utbildning på högskolenivå, jämfört med 22 procent i snitt för alla svenska kommuner). I flera kommuner ligger siffran så lågt som åtta procent. En mindre andel av befolkningen är utrikesfödd (10,4 procent av befolkningen är utrikesfödd, jämfört med 15,9 procent för hela Sveriges befolkning 17 ). Markanta undantag är kommunerna längs Torneälven där en stor del av befolkningen är född i Finland. Om inte trenden vänder, så att unga stannar kvar och de kvinnor som bor kvar i kommunerna föder fler barn, kommer befolkningens medelålder att stiga. Och eftersom fler går i pension, kommer det att bli färre som arbetar och bidrar med skatt till de kommunala finanserna i framtiden. Med andra ord kommer försörjningskvoten per person i förvärvsålder att öka. 14 SCB Befolkningsutveckling svenska kommuner SCB Folkmängd efter region och år (egen tabell från SCB) 16 SCB Befolkningens medelålder efter region, kön och år (egen tabell från SCB) 17 SCB Utrikes födda efter region och år (egen tabell från SCB) 7

10 Invandrares kapacitet och kompetens Ett stort problem i flera svenska kommuner är att jobb står lediga, vilket hindrar att utvecklingen går framåt. Sedan 2009 har antalet vakanser ökat drastiskt i hela landet. Allra störst har ökningen varit i Sydsverige, Västsverige och Norra Mellansverige där antalet vakanser har mer än fördubblats sedan Att det finns lediga jobb trots arbetslöshet kan antas vara resultatet av att arbetsgivarnas kompetenskrav inte matchas av de arbetslösas kompetens. Inom privat sektor kan det gälla till exempel ingenjörer, bilmekaniker eller andra tekniska yrken. Effekten blir att företag inte kan expandera lika snabbt som de önskar och den potentiella ekonomiska utvecklingen uteblir. Inom offentlig sektor finns också vakanser, med många luckor som svårligen kan fyllas av människor utan tillräcklig kompetens. Det gäller till exempel läkare, tandläkare, sjuksköterskor med mera. Redan i dag utgör utrikesfödda en stor andel av de anställda inom vården. Enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL) var 12,5 procent av alla kommunalt anställda år 2012 utrikesfödda, däribland 11,3 procent av alla sjuksköterskor, 17,1 procent av alla undersköterskor, 14,6 procent av alla vårdbiträden och 13,8 procent av övrig vård- och omsorgspersonal. 19 I landstingen och länen var 13,1 procent av alla anställda utrikesfödda, däribland 29,3 procent av all lokalvårdspersonal, 13,3 procent av alla psykologer, 30,9 procent av alla läkare och 31,1 procent av alla tandläkare. 20 Som jämförelse var 15,4 procent av befolkningen utrikesfödd år Flertalet kommuner krymper utan invandring Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning Om vi räknar bort invandringen hade 220 haft minskande befolkning (se tabell 2). Det enda länet som hade minskande befolkning var Gotland (vilket också är en kommun). Om vi räknar bort invandringen hade 17 av 21 län haft minskande befolkning (se tabell 3). Framför allt är det glesbygdskommuner norr om Dalälven som skulle krympa mycket snabbt. Till exempel skulle Hagfors, Ljusnarsberg och Sorsele minskat med runt 5 procent bara i fjol. Genom invandringen dämpas utvecklingen, Ljusnarsberg hade till och med en liten befolkningsökning. En betydligt lägre invandring hade kunnat påverka flyttmönstren i landet på flera sätt. Om det hade inneburit fler lediga bostäder på tillväxtorter hade det kunnat leda till en ännu snabbare befolkningsminskning i avfolkningskommuner. Vi har inte gjort några sådana antaganden, utan redovisar här bara statiska beräkningar för varje kommun med och utan invandring. 18 SCB Vakanser, privat sektor (KV) efter region och kvartal (egen tabell från SCB) 19 SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL Utrikes födda och utländsk bakgrund 2012 i kommuner och landsting Rikstabeller 21 SCB Befolkningsstatistik i sammandrag 8

11 Tabell 2. Kommuner som skulle ha minskande befolkning utan invandring, eller där befolkningsminskningen skulle ha förstärkts. Förändring utan Befolknings- inflyttning från utlandet, Förändring utan inflyttning från Kommun Folkmängd förändring antal utlandet, andel Alvesta ,05% Aneby ,55% Arboga ,01% Arjeplog ,66% Arvidsjaur ,60% Arvika ,65% Askersund ,68% Avesta ,01% Bengtsfors ,31% Berg ,60% Bjurholm ,86% Bjuv ,59% Boden ,50% Bollnäs ,25% Borgholm ,12% Borlänge ,26% Borås ,20% Botkyrka ,64% Bromölla ,17% Bräcke ,53% Burlöv ,79% Båstad ,76% Dals- Ed ,99% Danderyd ,15% Degerfors ,33% Dorotea ,36% Eda ,80% Eksjö ,80% Emmaboda ,24% Eskilstuna ,32% Eslöv ,08% Essunga ,67% Fagersta ,24% Falkenberg ,01% Falköping ,43% Falun ,01% Filipstad ,19% Finspång ,69% Flen ,02% 9

12 Forshaga ,81% Färgelanda ,02% Gagnef ,22% Gislaved ,31% Gnesta ,80% Gnosjö ,03% Gotland ,56% Grums ,92% Grästorp ,34% Gullspång ,76% Gällivare ,31% Göteborg ,30% Götene ,06% Hagfors ,71% Hallsberg ,49% Hallstahammar ,02% Haparanda ,08% Hedemora ,60% Helsingborg ,46% Herrljunga ,53% Hjo ,77% Hofors ,04% Hudiksvall ,82% Hultsfred ,40% Hylte ,27% Håbo ,21% Hällefors ,98% Härjedalen ,18% Härnösand ,76% Hässleholm ,70% Högsby ,01% Hörby ,93% Jokkmokk ,34% Järfälla ,01% Kalix ,19% Kalmar ,33% Karlsborg ,56% Karlshamn ,70% Karlskoga ,68% Karlskrona ,59% Katrineholm ,05% Kil ,12% Kinda ,63% Kiruna ,76% Klippan ,58% Kramfors ,76% 10

13 Kristianstad ,28% Kristinehamn ,15% Krokom ,96% Laholm ,29% Landskrona ,43% Laxå ,56% Lekeberg ,38% Leksand ,56% Lessebo ,61% Lindesberg ,24% Ljungby ,23% Ljusdal ,10% Ljusnarsberg ,08% Ludvika ,94% Lund ,47% Lycksele ,30% Lysekil ,07% Malmö ,41% Malung- Sälen ,73% Malå ,06% Mariestad ,52% Mark ,57% Markaryd ,71% Mellerud ,78% Mjölby ,03% Mora ,89% Motala ,03% Mullsjö ,82% Munkedal ,81% Munkfors ,66% Mölndal ,37% Mönsterås ,34% Nora ,04% Norberg ,00% Nordanstig ,38% Nordmaling ,96% Norrtälje ,18% Norsjö ,17% Nybro ,58% Nässjö ,06% Ockelbo ,47% Olofström ,36% Orsa ,86% Orust ,84% Osby ,28% Oskarshamn ,88% 11

14 Ovanåker ,23% Pajala ,57% Perstorp ,88% Ragunda ,69% Robertsfors ,37% Ronneby ,91% Rättvik ,69% Sandviken ,20% Simrishamn ,08% Sjöbo ,15% Skara ,33% Skellefteå ,85% Skinnskatteberg ,61% Skurup ,15% Smedjebacken ,52% Sollefteå ,56% Sorsele ,28% Sotenäs ,44% Stenungsund ,15% Storfors ,44% Storuman ,34% Strömstad ,77% Strömsund ,36% Sundsvall ,61% Sunne ,20% Surahammar ,58% Svalöv ,35% Svenljunga ,08% Säffle ,71% Säter ,74% Sävsjö ,28% Söderhamn ,17% Södertälje ,78% Sölvesborg ,59% Tanum ,89% Tibro ,20% Tidaholm ,65% Tierp ,53% Timrå ,56% Tingsryd ,55% Tjörn ,68% Tomelilla ,85% Torsby ,47% Torsås ,52% Tranemo ,68% Tranås ,66% 12

15 Trelleborg ,11% Trollhättan ,10% Töreboda ,72% Uddevalla ,02% Uppsala ,02% Uppvidinge ,75% Vaggeryd ,04% Valdemarsvik ,27% Vansbro ,56% Vara ,33% Vaxholm ,25% Vellinge ,22% Vetlanda ,69% Vilhelmina ,57% Vimmerby ,58% Vindeln ,99% Vingåker ,96% Vårgårda ,05% Värnamo ,40% Västervik ,20% Växjö ,14% Ydre ,69% Ystad ,50% Åmål ,44% Ånge ,80% Åre ,20% Årjäng ,66% Åsele ,93% Åstorp ,23% Åtvidaberg ,36% Älmhult ,38% Älvdalen ,23% Älvsbyn ,49% Ängelholm ,42% Öckerö ,16% Ödeshög ,08% Örkelljunga ,22% Örnsköldsvik ,56% Östersund ,38% Österåker ,17% Östra Göinge ,51% Överkalix ,62% Övertorneå ,82% 13

16 Tabell 3. Län som skulle ha minskande befolkning utan invandring, eller där befolkningsminskningen skulle ha förstärkts. Förändring Befolknings- utan inflyttning från Förändring utan inflyttning från Län Folkmängd förändring utlandet, antal utlandet, andel Blekinge ,74% Dalarna ,63% Gotland ,56% Gävleborg ,58% Jämtland ,24% Jönköping ,42% Kalmar ,95% Kronoberg ,00% Norrbotten ,72% Skåne ,41% Södermanland ,20% Värmland ,82% Västerbotten ,60% Västernorrland ,82% Västra Götaland ,26% Örebro ,34% Östergötland ,01% 14

17 Referenser SKL (2007), Anställda i kommuner med utländsk bakgrund 2007 [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SKL] SCB (2014), Antal barn per kvinna och prognos [Online] SCB. Hittas på: statistik/statistik- efter- amne/befolkning/ Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell- befolkningsprognos/sveriges- framtida- befolkning /273434/ [Nedladdad 7 juli 2014] SCB (2014), Antalet sysselsatta ökade bland de utrikes födda. [Online] SCB. Hittas på: statistik/statistik- efter- amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/ arbetskraftsundersokningarna- aku/23265/23272/behallare- for- press/374972/ [Nedladdad 7 juni 2014] SCB (2014), Befolkningens medelålder efter region, kön och år [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Befolkningspyramiden har blivit ett torn. [Online] SCB. Hittas på: statistik/artiklar/befolkningspyramiden- har- blivit- ett- torn/ [Nedladdad 5 juli 2014] SCB (2014), Befolkningsstatistik i sammandrag [Online] SCB. Hittas på: statistik/statistik- efter- amne/befolkning/befolkningens- sammansattning/befolkningsstatistik/25788/25795/helarsstatistik- - - Riket/26040/ [Nedladdad 16 juni 2014] SCB (2014), Befolkningsstatistik. Ålderssammansättning bland personer med utländsk- och svensk bakgrund [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Befolkningsutveckling svenska kommuner [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Folkmängd efter region och år [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Sveriges framtida befolkning , [pdf] SCB. Hittas på: [Nedladdad 5 juli 2014]. SCB (2014), Utrikes födda efter region och år [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SKL (2012), Utrikes födda och utländsk bakgrund 2012 i kommuner och landsting, Rikstabell [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] 15

18 SCB (2013), Utrikes föddas sysselsättning väntas öka i framtiden. [Online] SCB. Hittas på:http://www.scb.se/sv_/hitta- statistik/statistik- efter- amne/utbildning- och- forskning/analyser- och- prognoser- om- utbildning- och- arbetsmarknad/sysselsattningsprognos/9953/2012i35/ Behallare- for- Press/Sysselsattningsprognos- utvecklingen- till- ar enligt- tva- scenarier/ [Nedladdad 7 juli 2014] SCB (2014), Vakanser, privat sektor (KV) efter region och kvartal [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] 16

19 17

20 Om Fores Fores är en tankesmedja som vill förändra. Globalisering och klimatförändring innebär utmaningar som kräver nya sätt att se på samhället. Fores ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vi bygger nätverk av samhällsintresserade och experter. Tillsammans kan vi ta fram tydliga och konkreta förslag på lösningar för en hållbar framtid. Bellmansgatan 10, Stockholm FORES FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE Vi i Hörselskadades Riksförbund arbetar för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade. Ingen ska behöva känna sig utan för på grund av sin

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till? VINNOVA Rapport VR 2013:06 Vad ska man ha ett land till? matchning av Bosättning, Arbete och Produktion för tillväxt Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus strömgren & Kerstin Westin Titel : Vad ska man ha

Läs mer

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 1 Innehåll Sammanfattning och SWOT-analys... 2 Demografi och befolkning... 6 Befolkningstäthet i Småland och öarna... 7 Befolkningsutveckling i Småland

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Svenska kommuners behov av invandring

Svenska kommuners behov av invandring Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13 PM 2014:13 Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet Den här rapporten innehåller en diskussion om vad attraktivitet

Läs mer