Utan invandring avfolkas Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan invandring avfolkas Sverige"

Transkript

1 Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3

2

3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar visar att om man räknar bort invandringen hade de varit många fler. Inte mindre än 220 av 290 skulle ha haft minskande befolkning. Framför allt är det glesbygdskommuner norr om Dalälven som skulle krympa mycket snabbt. Kommuner med minskande befolkning kännetecknas av en högre medelålder än riket i snitt, en lägre andel högutbildade och en lägre andel utrikesfödda. Den höga medelåldern innebär att dessa kommuner, nu eller om några år, har många äldre som behöver service och omsorg, och allt färre yngre som kan ordna detta. Därmed har nytillkomna invandrare en nyckelroll för dessa kommuner, särskilt om man också vill utveckla det lokala näringslivet och attrahera andra att flytta till bygden. En förutsättning för detta är också att vi fortsätter att arbeta för att nya svenskar snabbare kommer i arbete. Invandrare spelar redan en stor roll på den svenska arbetsmarknaden. De är överrepresenterade i många grupper som är centrala för välfärden: 17 procent av alla undersköterskor, 29 procent av landstingens lokalvårdare och 31 procent av läkarna och tandläkarna är utrikesfödda. Det finns många goda skäl för en liberal invandringspolitik. Det viktigaste handlar inte om arbetskraftsbrist i avfolkningsbygd, utan om de stora möjligheter migrationen för med sig för den som flyttar. Vi vill att vi och våra barn ska ha möjlighet att bosätta oss var vi vill, och på samma sätt tillåter vi andra att bosätta sig här. Invandringen ger oss också nya idéer och impulser, stärkta förbindelser med omvärlden och en spännande mångfald. Med en fortsatt invandring kommer hela Sverige att kunna leva även om 20 år. Det kommer att finnas människor som spelar division 6- fotboll, reser midsommarstången, föder barn och tar hand om varandra även i glesbygden. Om fotbollsspelarna, midsommarfirarna, mammorna och omsorgspersonalen pratar två språk i hemmet eller firar andra högtidsdagar, så ser vi att det berikar det svenska samhället. Ett av riksdagspartierna menar att det tvärtom är ett hot mot Sverige. Denna rapport bygger på Fores Policy Paper Svenska kommuners behov av invandring, skriven 2010 av Petter Hojem som var anställd på Fores då. Stina Wassén, praktikant på Fores, har uppdaterat fakta och statistik och rapporten har bearbetats och förkortats av Andreas Bergström, vice vd. Stockholm, 8 september 2014, Andreas Bergström, vice vd Fores Anna Rehnvall, programchef Fores migration 1

4 1 Inledning Sveriges befolkning blir allt äldre och de senaste åren har de ovanligt stora årskullarna 40- talister gått i pension. Dessa människor lämnar inte bara efter sig stora luckor på arbetsmarknaden som måste fyllas, deras åldrande kommer också att skapa nya behov. Till exempel kommer sjukvården att behöva förstärkning i framtiden då 40- talisterna så småningom kommer att behöva mer hjälp. Ser man på enskilda svenska kommuner blir det tydligt att arbetskraftsbristen kommer att bli extra stor i framtiden. I många kommuner är det redan idag svårt att hitta arbetskraft. Påståendet gäller i synnerhet norrländska glesbygdskommuner, men utflyttning hotar även andra områden i landet (se tabell 1). 1 På grund av ungdomar som flyttar ut har dessa kommuner ofta en nästan timglasformad befolkningspyramid (se figur 1): Det finns med andra ord relativt många människor i skolålder och pensionsålder, men få unga i förvärvsålder. Resultatet i dessa kommuner blir att färre människor jobbar, utför viktiga samhällsfunktioner och bidrar till kommunens ekonomi, men desto fler har behov av utbildnings- och vårdtjänster. I en jämförelse har storstäder som Stockholm en omvänd befolkningspyramid: relativt många i förvärvsålder jämfört med människor i skol- eller pensionsålder. Men utan dagens invandring hade en klar majoritet av Sveriges kommuner haft en negativ befolkningsutveckling, även större städer som Göteborg och Malmö. 2 Invandrare 3 kan potentiellt fylla några av de behov som kommer att uppstå i fler och fler svenska kommuner. De kan hjälpa till med att bemanna industrin och tjänstenäringen så väl som förvaltningen. Redan i dag gör de det i stor utsträckning. En huvudorsak till detta är att de flesta som invandrar till Sverige är i förvärvsålder. 4 Trots att fler och fler invandrare också skaffar barn i Sverige eller själva blir pensionärer, kommer ett kontinuerligt inflöde av nya, unga människor från andra länder hålla nere medelåldern hos den utrikesfödda delen av befolkningen. 1 SCB 2014, Befolkningspyramiden har blivit ett torn 2 SCB 2014, Befolkningsstatistik. Folkmängd efter region och år 3 I denna studie användas begreppen invandrare och utrikesfödd som synonymt för en person som är född utanför Sverige och som bor i Sverige, oavsett skäl om skälet till invandring är asyl, arbetskraftsinvandring eller något annat. 4 SCB 2014, Befolkningsstatistik. Ålderssammansättning bland personer med utländsk- och svensk bakgrund

5 Figur 1 5 Några flyttar tillbaka till sitt ursprungsland efter flera års arbete i Sverige. Invandrare kommer inte bara från olika delar av världen, utan också med olika kompetens. Därmed kan de täcka olika behov i svenska kommuner, så som specialistläkare eller undersköterskor. Svenska kommuner behöver alltså invandring för att vända den negativa befolkningsutvecklingen och för att fylla många av de samhällsbehov som den enskilda kommunen har. Vidare kan invandrare ge samhällen ny dynamik med entreprenörskap; genom IT- företag, tandläkarmottagningar med mera. De kan också öppna upp svenska företag mot världen och öppna världen mot Sverige. 5 SCB Befolkningspyramiden har blivit ett torn 3

6 4

7 2 Situationen i Sverige i dag Sverige är ett gott land att leva i, och de som bor här lever länge. Ett generöst välfärdssystem kombinerat med en snabbt ökande andel äldre ställer höga krav på de som ska arbeta och försörja alla de som behöver vård och omsorg. Pensioner ska betalas och framöver kommer vården att kräva större resurser. Försörjningskvoten (hur många varje person i åldern måste försörja inklusive sig själv) kommer att stiga drastiskt. Enligt SCB uppgick denna år 2011 till 2,13, men väntas stiga till 2,34 år 2035 om andelen som förvärvsarbetar förblir oförändrad, vilket i så fall är samma nivå som under lågkonjunkturen i början av talet. För att försörjningskvoten ska utvecklas i en långsammare takt krävs det att andelen förvärvsarbetare ökar. Enligt SCB:s prognos från 2013 skulle en ökning av andelen förvärvsarbetande kunna bidra till att försörjningskvoten stannar på 2,20 år Två huvudproblem är att det inte föds tillräckligt många barn per kvinna i Sverige och att befolkningen samtidigt blir allt äldre. För att befolkningen ska reproducera sig själv måste varje kvinna föda minst 2,1 barn. Trots att dagens siffra på 1,89 barn är hög i europeisk jämförelse föds det fortfarande för få barn i Sverige för att befolkningen ska kunna reproducera sig själv. 7 Att Sveriges befolkning ändå har, och i framtiden beräknas fortsätta ökar beror på invandringen av människor från andra länder. I SCB:s befolkningsprognos år beräknas det att antalet medborgare kommer att öka till nästan 11,8 miljoner år Detta uppskattas bero på fortsatt invandring med en majoritet av de som invandrar i fruktbar ålder. Dessutom beräknas att de stora barnkullarna födda år 1990 snart kommer upp i barnafödande ålder. 8 En minskande befolkning är ingen ljus framtidsutsikt för Sverige. För att även fortsättningsvis ha råd med välfärd åt en allt mer åldrande befolkning måste andelen förvärvsarbetande öka. För att klara detta scenario behövs invandring. Invandringens utveckling i Sverige Sverige har haft invandring i alla tider, men invandringen har ändrat sin karaktär sedan den tog fart efter andra världskriget. Då kom främst arbetskraftsinvandrare. Det Sverige de kom till upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt och behövde invandrarnas arbetskraft. Periodvis hade invandrare högre sysselsättningsgrad än infödda. Invandrarna utgjorde då enbart en liten minoritet av befolkningen; 1960 utgjorde de utrikesfödda fyra procent av Sveriges befolkning. 9 6 SCB 2013, Utrikes föddas sysselsättning väntas öka i framtiden 7 SCB 2014, Antal barn per kvinna och prognos SCB 2014, Sveriges framtida befolkning SCB 2014, Befolkningsstatistik i sammandrag

8 Sedan dess har invandringens mönster ändrats dramatiskt. Numer utgör utrikesfödda ungefär 15,9 procent av Sveriges befolkning. 10 Ekonomiska problem och konjunkturnedgångar, både i slutet av talet och i början av talet, gjorde många invandrare arbetslösa och många har sedan aldrig lyckats komma tillbaka på arbetsmarknaden. Vidare har arbetskraftsinvandringen förändrats till att omfatta mer anhörig- och flyktinginvandring. Därmed har sysselsättningsgraden hos invandrare sjunkit. År 2013 var den så kallade sysselsättningsgraden 11 bland de utrikes födda 63,4 12 procent, medan den är 78,4 procent för inrikesfödda. 13 Invandring kan vara en del av lösningen på den demografiska utmaning som Sverige kommer att möta i framtiden. I slutet av 2008 ändrades också lagen så att det blev lättare för invandrare som har skaffat sig jobb att få uppehållstillstånd i Sverige. Genom sitt medlemskap i den Europeiska unionen och unionens expansion har Sveriges arbetsmarknad öppnats upp för människor från Central- och Östeuropa. 10 SCB Befolkningsstatistik i sammandrag Sysselsättningsgraden = Andel sysselsatta dividerat på totalt antal i åldersgruppen år 12 SCB. Sysselsättningsgraden bland invandrare är dock underskattad eftersom utflyttningen från Sverige är underrapporterad. 13 SCB Antalet sysselsatta ökade bland de utrikes födda 6

9 3 Svenska kommuners situation Som tidigare nämnts skulle Sverige i fjol ha haft en negativ befolkningsutveckling om man räknar bort invandringen till landet. Det gäller även flera större städer som Malmö och Göteborg. 14 Medan den framtida demografin utmanar Sverige på nationell nivå är den redan i dag en utmaning för många svenska kommuner. En variation i befolkningsutveckling är normalt, men en del kommuner drabbas nu av en jämn nedgång och kommer därför få problem att uppfylla primära välfärdsuppgifter, som vård och utbildning. Mellan år 2000 och 2013 hade 141 av Sveriges 290 kommuner en negativ befolkningsutveckling. 15 Dessa kommuner finns primärt i Norrland, men även i andra delar av Sverige, och präglas av lands- och glesbygd utanför pendlingsavstånd till större tätorter. Baserat på statistik från SCB kan vi peka på några generella kännetecken för dessa kommuner: Befolkningen har en högre medelålder (medelåldern för dessa kommuner är 45,2 år medan medelåldern för hela Sveriges befolkning är 41 år). Befolkningen i Pajala kommun har en medelålder på 48,5 år. 16 En mindre andel av befolkningen är högutbildad (12 procent har minst tre års utbildning på högskolenivå, jämfört med 22 procent i snitt för alla svenska kommuner). I flera kommuner ligger siffran så lågt som åtta procent. En mindre andel av befolkningen är utrikesfödd (10,4 procent av befolkningen är utrikesfödd, jämfört med 15,9 procent för hela Sveriges befolkning 17 ). Markanta undantag är kommunerna längs Torneälven där en stor del av befolkningen är född i Finland. Om inte trenden vänder, så att unga stannar kvar och de kvinnor som bor kvar i kommunerna föder fler barn, kommer befolkningens medelålder att stiga. Och eftersom fler går i pension, kommer det att bli färre som arbetar och bidrar med skatt till de kommunala finanserna i framtiden. Med andra ord kommer försörjningskvoten per person i förvärvsålder att öka. 14 SCB Befolkningsutveckling svenska kommuner SCB Folkmängd efter region och år (egen tabell från SCB) 16 SCB Befolkningens medelålder efter region, kön och år (egen tabell från SCB) 17 SCB Utrikes födda efter region och år (egen tabell från SCB) 7

10 Invandrares kapacitet och kompetens Ett stort problem i flera svenska kommuner är att jobb står lediga, vilket hindrar att utvecklingen går framåt. Sedan 2009 har antalet vakanser ökat drastiskt i hela landet. Allra störst har ökningen varit i Sydsverige, Västsverige och Norra Mellansverige där antalet vakanser har mer än fördubblats sedan Att det finns lediga jobb trots arbetslöshet kan antas vara resultatet av att arbetsgivarnas kompetenskrav inte matchas av de arbetslösas kompetens. Inom privat sektor kan det gälla till exempel ingenjörer, bilmekaniker eller andra tekniska yrken. Effekten blir att företag inte kan expandera lika snabbt som de önskar och den potentiella ekonomiska utvecklingen uteblir. Inom offentlig sektor finns också vakanser, med många luckor som svårligen kan fyllas av människor utan tillräcklig kompetens. Det gäller till exempel läkare, tandläkare, sjuksköterskor med mera. Redan i dag utgör utrikesfödda en stor andel av de anställda inom vården. Enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL) var 12,5 procent av alla kommunalt anställda år 2012 utrikesfödda, däribland 11,3 procent av alla sjuksköterskor, 17,1 procent av alla undersköterskor, 14,6 procent av alla vårdbiträden och 13,8 procent av övrig vård- och omsorgspersonal. 19 I landstingen och länen var 13,1 procent av alla anställda utrikesfödda, däribland 29,3 procent av all lokalvårdspersonal, 13,3 procent av alla psykologer, 30,9 procent av alla läkare och 31,1 procent av alla tandläkare. 20 Som jämförelse var 15,4 procent av befolkningen utrikesfödd år Flertalet kommuner krymper utan invandring Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning Om vi räknar bort invandringen hade 220 haft minskande befolkning (se tabell 2). Det enda länet som hade minskande befolkning var Gotland (vilket också är en kommun). Om vi räknar bort invandringen hade 17 av 21 län haft minskande befolkning (se tabell 3). Framför allt är det glesbygdskommuner norr om Dalälven som skulle krympa mycket snabbt. Till exempel skulle Hagfors, Ljusnarsberg och Sorsele minskat med runt 5 procent bara i fjol. Genom invandringen dämpas utvecklingen, Ljusnarsberg hade till och med en liten befolkningsökning. En betydligt lägre invandring hade kunnat påverka flyttmönstren i landet på flera sätt. Om det hade inneburit fler lediga bostäder på tillväxtorter hade det kunnat leda till en ännu snabbare befolkningsminskning i avfolkningskommuner. Vi har inte gjort några sådana antaganden, utan redovisar här bara statiska beräkningar för varje kommun med och utan invandring. 18 SCB Vakanser, privat sektor (KV) efter region och kvartal (egen tabell från SCB) 19 SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL Utrikes födda och utländsk bakgrund 2012 i kommuner och landsting Rikstabeller 21 SCB Befolkningsstatistik i sammandrag 8

11 Tabell 2. Kommuner som skulle ha minskande befolkning utan invandring, eller där befolkningsminskningen skulle ha förstärkts. Förändring utan Befolknings- inflyttning från utlandet, Förändring utan inflyttning från Kommun Folkmängd förändring antal utlandet, andel Alvesta ,05% Aneby ,55% Arboga ,01% Arjeplog ,66% Arvidsjaur ,60% Arvika ,65% Askersund ,68% Avesta ,01% Bengtsfors ,31% Berg ,60% Bjurholm ,86% Bjuv ,59% Boden ,50% Bollnäs ,25% Borgholm ,12% Borlänge ,26% Borås ,20% Botkyrka ,64% Bromölla ,17% Bräcke ,53% Burlöv ,79% Båstad ,76% Dals- Ed ,99% Danderyd ,15% Degerfors ,33% Dorotea ,36% Eda ,80% Eksjö ,80% Emmaboda ,24% Eskilstuna ,32% Eslöv ,08% Essunga ,67% Fagersta ,24% Falkenberg ,01% Falköping ,43% Falun ,01% Filipstad ,19% Finspång ,69% Flen ,02% 9

12 Forshaga ,81% Färgelanda ,02% Gagnef ,22% Gislaved ,31% Gnesta ,80% Gnosjö ,03% Gotland ,56% Grums ,92% Grästorp ,34% Gullspång ,76% Gällivare ,31% Göteborg ,30% Götene ,06% Hagfors ,71% Hallsberg ,49% Hallstahammar ,02% Haparanda ,08% Hedemora ,60% Helsingborg ,46% Herrljunga ,53% Hjo ,77% Hofors ,04% Hudiksvall ,82% Hultsfred ,40% Hylte ,27% Håbo ,21% Hällefors ,98% Härjedalen ,18% Härnösand ,76% Hässleholm ,70% Högsby ,01% Hörby ,93% Jokkmokk ,34% Järfälla ,01% Kalix ,19% Kalmar ,33% Karlsborg ,56% Karlshamn ,70% Karlskoga ,68% Karlskrona ,59% Katrineholm ,05% Kil ,12% Kinda ,63% Kiruna ,76% Klippan ,58% Kramfors ,76% 10

13 Kristianstad ,28% Kristinehamn ,15% Krokom ,96% Laholm ,29% Landskrona ,43% Laxå ,56% Lekeberg ,38% Leksand ,56% Lessebo ,61% Lindesberg ,24% Ljungby ,23% Ljusdal ,10% Ljusnarsberg ,08% Ludvika ,94% Lund ,47% Lycksele ,30% Lysekil ,07% Malmö ,41% Malung- Sälen ,73% Malå ,06% Mariestad ,52% Mark ,57% Markaryd ,71% Mellerud ,78% Mjölby ,03% Mora ,89% Motala ,03% Mullsjö ,82% Munkedal ,81% Munkfors ,66% Mölndal ,37% Mönsterås ,34% Nora ,04% Norberg ,00% Nordanstig ,38% Nordmaling ,96% Norrtälje ,18% Norsjö ,17% Nybro ,58% Nässjö ,06% Ockelbo ,47% Olofström ,36% Orsa ,86% Orust ,84% Osby ,28% Oskarshamn ,88% 11

14 Ovanåker ,23% Pajala ,57% Perstorp ,88% Ragunda ,69% Robertsfors ,37% Ronneby ,91% Rättvik ,69% Sandviken ,20% Simrishamn ,08% Sjöbo ,15% Skara ,33% Skellefteå ,85% Skinnskatteberg ,61% Skurup ,15% Smedjebacken ,52% Sollefteå ,56% Sorsele ,28% Sotenäs ,44% Stenungsund ,15% Storfors ,44% Storuman ,34% Strömstad ,77% Strömsund ,36% Sundsvall ,61% Sunne ,20% Surahammar ,58% Svalöv ,35% Svenljunga ,08% Säffle ,71% Säter ,74% Sävsjö ,28% Söderhamn ,17% Södertälje ,78% Sölvesborg ,59% Tanum ,89% Tibro ,20% Tidaholm ,65% Tierp ,53% Timrå ,56% Tingsryd ,55% Tjörn ,68% Tomelilla ,85% Torsby ,47% Torsås ,52% Tranemo ,68% Tranås ,66% 12

15 Trelleborg ,11% Trollhättan ,10% Töreboda ,72% Uddevalla ,02% Uppsala ,02% Uppvidinge ,75% Vaggeryd ,04% Valdemarsvik ,27% Vansbro ,56% Vara ,33% Vaxholm ,25% Vellinge ,22% Vetlanda ,69% Vilhelmina ,57% Vimmerby ,58% Vindeln ,99% Vingåker ,96% Vårgårda ,05% Värnamo ,40% Västervik ,20% Växjö ,14% Ydre ,69% Ystad ,50% Åmål ,44% Ånge ,80% Åre ,20% Årjäng ,66% Åsele ,93% Åstorp ,23% Åtvidaberg ,36% Älmhult ,38% Älvdalen ,23% Älvsbyn ,49% Ängelholm ,42% Öckerö ,16% Ödeshög ,08% Örkelljunga ,22% Örnsköldsvik ,56% Östersund ,38% Österåker ,17% Östra Göinge ,51% Överkalix ,62% Övertorneå ,82% 13

16 Tabell 3. Län som skulle ha minskande befolkning utan invandring, eller där befolkningsminskningen skulle ha förstärkts. Förändring Befolknings- utan inflyttning från Förändring utan inflyttning från Län Folkmängd förändring utlandet, antal utlandet, andel Blekinge ,74% Dalarna ,63% Gotland ,56% Gävleborg ,58% Jämtland ,24% Jönköping ,42% Kalmar ,95% Kronoberg ,00% Norrbotten ,72% Skåne ,41% Södermanland ,20% Värmland ,82% Västerbotten ,60% Västernorrland ,82% Västra Götaland ,26% Örebro ,34% Östergötland ,01% 14

17 Referenser SKL (2007), Anställda i kommuner med utländsk bakgrund 2007 [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SKL] SCB (2014), Antal barn per kvinna och prognos [Online] SCB. Hittas på: statistik/statistik- efter- amne/befolkning/ Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell- befolkningsprognos/sveriges- framtida- befolkning /273434/ [Nedladdad 7 juli 2014] SCB (2014), Antalet sysselsatta ökade bland de utrikes födda. [Online] SCB. Hittas på: statistik/statistik- efter- amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/ arbetskraftsundersokningarna- aku/23265/23272/behallare- for- press/374972/ [Nedladdad 7 juni 2014] SCB (2014), Befolkningens medelålder efter region, kön och år [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Befolkningspyramiden har blivit ett torn. [Online] SCB. Hittas på: statistik/artiklar/befolkningspyramiden- har- blivit- ett- torn/ [Nedladdad 5 juli 2014] SCB (2014), Befolkningsstatistik i sammandrag [Online] SCB. Hittas på: statistik/statistik- efter- amne/befolkning/befolkningens- sammansattning/befolkningsstatistik/25788/25795/helarsstatistik- - - Riket/26040/ [Nedladdad 16 juni 2014] SCB (2014), Befolkningsstatistik. Ålderssammansättning bland personer med utländsk- och svensk bakgrund [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Befolkningsutveckling svenska kommuner [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Folkmängd efter region och år [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SCB (2014), Sveriges framtida befolkning , [pdf] SCB. Hittas på: [Nedladdad 5 juli 2014]. SCB (2014), Utrikes födda efter region och år [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] SKL (2012), Utrikes födda och utländsk bakgrund 2012 i kommuner och landsting, Rikstabell [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] 15

18 SCB (2013), Utrikes föddas sysselsättning väntas öka i framtiden. [Online] SCB. Hittas på:http://www.scb.se/sv_/hitta- statistik/statistik- efter- amne/utbildning- och- forskning/analyser- och- prognoser- om- utbildning- och- arbetsmarknad/sysselsattningsprognos/9953/2012i35/ Behallare- for- Press/Sysselsattningsprognos- utvecklingen- till- ar enligt- tva- scenarier/ [Nedladdad 7 juli 2014] SCB (2014), Vakanser, privat sektor (KV) efter region och kvartal [Egenframtagna siffror med hjälp av statistik från SCB] 16

19 17

20 Om Fores Fores är en tankesmedja som vill förändra. Globalisering och klimatförändring innebär utmaningar som kräver nya sätt att se på samhället. Fores ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vi bygger nätverk av samhällsintresserade och experter. Tillsammans kan vi ta fram tydliga och konkreta förslag på lösningar för en hållbar framtid. Bellmansgatan 10, Stockholm FORES FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Avfolkning utan invandring

Avfolkning utan invandring Avfolkning utan invandring Om kommunernas demografiska utmaning Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 (reviderad 2015) Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -31 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -31 7 6 5 4 3 2 1 445 21 37 32 18 46 61 64 34 52 53 11 16 Karlshamn 114 4 17 4 3 11 2 6 1 9 29 1 Karlskrona

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -3 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -3 7 6 5 4 3 2 1 493 18 46 61 64 34 52 53 11 17 58 35 44 Karlshamn 124 3 11 2 6 1 9 29 1 22 1 12 Karlskrona

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Att få tillbaka respektive att betala vid månadsavstämningen i augusti 2010 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka respektive att betala vid månadsavstämningen i augusti 2010 i samband med debitering av slutlig skatt. Att få tillbaka respektive att betala vid månadsavstämningen i augusti 2010 i samband med debitering av slutlig skatt. Län Kommun Antal, återfå S:a att återfå Antal, betala S:a att betala Stockholm UPPLANDS

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer