BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER. Key Action 1 Mobilitet - vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER. Key Action 1 Mobilitet - vuxenutbildning"

Transkript

1 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June 2014 BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Key Actin 1 Mbilitet - vuxenutbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas i del II. I del III specificeras nivåerna för budgetpsterna sm består av enhetsbidrag enligt artikel II.16.2 i avtalet. Del IV ger en översikt över vilka typer av kntrller förmånstagaren kan bli föremål för ch vilka de tillhörande styrkande handlingarna är. II. KOMPLETTERANDE EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER A. Bidragsberättigande aktiviteter ch kstnader 1. Bidragsberättigande mbilitetsaktiviteter Förmånstagaren ska säkerställa att de individuella deltagarnas mbilitetsaktiviteter är enligt reglerna i Erasmus+-prgramguiden. Genmförda mbilitetsaktiviteter sm inte uppfyller reglerna i Erasmus+-prgramguiden vilka kmpletteras av reglerna i denna bilaga betraktas sm icke. Bidragsbelppen sm mtsvarar de berörda aktiviteterna ska återbetalas i sin helhet av förmånstagaren. Återbetalningen ska mfatta alla budgetpster sm hänför sig till den icke mbilitetsaktiviteten; dessa kan vara resebidrag, individuellt stöd, rganisatinsstöd ch, m tillämpligt, språkstöd, stöd för specialbehv ch särskilda kstnader. Den minimilängden för mbilitetsaktiviteter sm specificeras i prgramguiden är den krtaste längden för aktiviteten brträknat restiden. 2. Resebidrag Förmånstagaren ska i Mbility Tl rapprtera avreseplats ch plats för aktiviteten för varje mbilitetsaktivitet för vilken resebidrag har beviljats. Om ingen resa ägde rum eller den finansierades från andra källr än Erasmus+-prgrammet (t.ex. en mbilitetsdeltagare befinner sig redan på aktivitetsplatsen i samband med en annan aktivitet än den sm finansieras genm avtalet), ska förmånstagaren rapprtera denna situatin enligt detta i Mbility Tl för varje berörd mbilitet. I detta fall beviljas inget bidrag för resekstnader. För att fastställa vilken avståndsgrupp sm ska tillämpas ska förmånstagaren använda avståndsräknaren sm finns på kmmissinens webbplats: 1

2 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June Mbility Tl räknar ut bidragsbelppen för resr utifrån de tillämpliga enhetskstnaderna. Antagandet är att avreseplatsen är den rt där den sändande rganisatinen är etablerad ch aktivitetsplatsen den rt där den mttagande rganisatinen är etablerad. Om en annan avrese- eller aktivitetsplats rapprteras, ska förmånstagaren ange rsaken till detta i Mbility Tl. 3. Individuellt stöd Förmånstagaren ska i Mbility Tl dkumentera start- ch slutdatumen för mbilitetsaktiviteten utmlands för varje mbilitetsaktivitet för vilken bidrag för individuellt stöd har beviljats. För alla mbilitetsaktiviteter utm studentmbilitet inm högre utbildning, får förmånstagaren vid behv lägga till en resdag genast före utlandsaktivitetens första dag ch en resdag genast efter utlandsaktivitetens sista dag; dessa extra resdagar beaktas vid beräkningen av det individuella stödet. Mbility Tl beräknar bidragsbelppen för individuellt stöd utifrån tillämpliga enhetskstnader. Deltagarna i mbilitetsaktiviteterna ska rapprtera m aktiviteten genm en nline-enkät där de ger sin återkppling i frm av sakuppgifter ch genm sina åsikter m sin utlandsperid ch m förberedelserna för ch uppföljningen av den. Om en deltagare avslutar sitt bidragsavtal med förmånstagaren på grund av frce majeure, det vill säga en förutsedd exceptinell situatin eller händelse sm ligger utanför deltagarens kntrll ch inte har rsakats av någt fel eller någn försummelse sm kan tillskrivas hnm eller henne, har deltagaren rätt att få bidragsbelppet sm mtsvarar den faktiska längden på mbilitetsperiden enligt artikel 2.2 i avtalet mellan förmånstagaren ch deltagaren. Eventuell övrig finansiering ska återbetalas, m inte annat avtalas med den sändande rganisatinen. 4. Organisatinsstöd Bidragsbelppet beräknas autmatiskt av Mbility Tl utifrån det ttala antalet mbilitetsaktiviteter (dvs. avsett m samma deltagare har genmfört en eller flera aktiviteter) sm förmånstagaren rapprterar i Mbility Tl. 5. Kursavgifter Förmånstagaren ska i Mbility Tl för varje deltagare rapprtera m utbildningen utmlands skedde eller inte skedde i frm av deltagande i en kurs för vilken en kursavgift måste betalas, samt uppge start- ch slutdatum för den aktuella kursen. Endast de faktiska kursdagarna beaktas för beräkningen av bidraget för kursavgifter. Mbility Tl räknar ut bidragsbelppen för kursavgifter utifrån de tillämpliga enhetskstnaderna. 2

3 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June Stöd för specialbehv Förmånstagaren ska i Mbility Tl rapprtera m extra bidrag för specialbehv gavs till någn deltagare med specialbehv. I så fall ska förmånstagaren i Mbility Tl rapprtera typen av extra kstnader samt det faktiska belppet för de extra kstnaderna. 7. Särskilda kstnader Särskilda kstnader kan endast mfatta kstnaderna sm ingår i avtalets artikel II Förmånstagaren ska i Mbility Tl rapprtera typen av utgifter ch de faktiska särskilda kstnadernas belpp. Förmånstagaren måste tillhandahålla alla styrkande handlingar för särskilda kstnader i samband med slutrapprten. B. Nedsättning av bidraget för tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande Otillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande av prjektet knstateras av NK utifrån följande: slutrapprten inlämnad av förmånstagaren; rapprter från enskilda persner sm deltar i mbilitetsaktiviteterna. NK kan även ta hänsyn till infrmatin från andra relevanta källr sm bevisar att prjektet inte genmförs i enlighet med de avtalsenliga bestämmelserna. Övriga infrmatinskällr kan vara uppföljningsbesök, skrivbrdskntrller eller kntrller på plats utförda av NK. en utvärderas utifrån kvalitetskriterier ch pängsätts på en skala med högst 100 päng. Om slutrapprten ttalt får under 50 päng, minskar NK det slutliga bidragsbelppet på grund av tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande av prjektet, även m alla aktiviteter sm rapprterats var ch faktiskt ägde rum. en utvärderas tillsammans med mbilitetsdeltagarnas rapprter med en gemensam uppsättning kvalitetskriterier sm fkuserar på: Hur väl aktivitetens genmförande överensstämde med den gdkända bidragsansökan Kvaliteten på läranderesultaten ch inverkan på deltagarna Inverkan på de deltagande rganisatinerna 3

4 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June 2014 Kvaliteten på de praktiska arrangemangen till stöd för mbiliteten, när det gäller förberedelser, uppföljning ch stöd till deltagarna under deras mbilitetsperid Kvalitetsarrangemangen för erkännande/tillgdräknande av deltagarnas läranderesultat Hur väl bidragsbelppen till mbilitetsdeltagarna överfördes till dem i enlighet med villkren i avtalet mellan förmånstagaren ch deltagaren sm gjrts upp enligt mallen i avtalets bilaga IV En minskning av bidraget på grund av tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande tillämpas på det slutliga belppet för rganisatinsstöd ch stöd för särskilda kstnader ch minskningen uppgår till: 25 % m slutrapprtens ttalpäng är 41 50; 50 % m slutrapprtens ttalpäng är 26 40; 75 % m slutrapprtens ttalpäng är C. Ändringar av bidraget C.1 Ändring av bidraget för att ytterligare medel är tillgängliga Om ytterligare medel blir tillgängliga för NK för (m)fördelning till förmånstagare, kan det högsta sammanlagda bidragsbelppet sm anges i artikel I.3.1 höjas enligt följande villkr: Förmånstagaren har inte beviljats hela det ansökta bidraget inm den huvudsakliga ansökningsmgången på grund av str efterfrågan ch begränsad budget, ch inte för att förmånstagaren tidigare skulle ha uppvisat dåliga resultat; Uppgifterna i delrapprten ch infrmatinen införd i Mbility Tl visar att genmförandet av den ursprungligen beviljade mbiliteten mtsvarar bidragsavtalet. Det slutliga bidragsbelppet sm beviljas får inte överstiga belppet sm sökande anhållit i den ursprungliga bidragsansökan. C.2 Ändringar i avtalet Enligt avtalets artikel II.11 ska alla ändringar av bidraget sm beskrivs i punkt C.1 van ske i frm av en ändring av avtalet. 4

5 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June 2014 III. Belpp sm tillämpas för enhetsbidrag 1. Resebidrag Resans längd Belpp Mellan 100 ch 499 km: 180 EUR per deltagare Mellan 500 ch 1999 km: 275 EUR per deltagare Mellan 2000 ch 2999 km: 360 EUR per deltagare Mellan 3000 ch 3999 km: 530 EUR per deltagare Mellan 4000 ch 7999 km: 820 EUR per deltagare 8000 km eller mer: 1100 EUR per deltagare Obs: Resans längd syftar på avståndet mellan avreseplatsen ch aktivitetsplatsen, medan belpp mfattar bidraget för resa både till ch från aktivitetsplatsen. 2. Individuellt stöd Mttagande land Persnalmbilitet Belpp per dag i EUR Danmark, Irland, Nederländerna, Sverige, Strbritannien 96 Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Österrike, Plen, Rumänien, Finland, Island, Liechtenstein, Nrge, Schweiz, Turkiet 84 Tyskland, Spanien, Lettland, Malta, Prtugal, Slvakien, f.d. jugslaviska republiken Makednien 72 Estland, Kratien, Litauen, Slvenien 60 Obs: Belppet per dag beräknas enligt följande: Till ch med aktivitetens 14:e dag: belppet per dag per deltagare enligt tabellen van + från ch med aktivitetens 15:e till ch med 60:e dag: 70 % av belppet per dag per deltagare enligt tabellen van 3. Organisatinsstöd 5

6 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June 2014 Till ch med den 100:e deltagaren: 350 EUR per deltagare + efter den 100:e deltagaren: 200 EUR per ytterligare deltagare. 4. Kursavgifter 70 EUR per dag per deltagare, högst 700 EUR per deltagare per kurs IV. Bestämmelser för styrkande handlingar Enligt artikel II.27 kan förmånstagaren blir föremål för kntrller ch revisiner med avseende på avtalet. Syftet med kntrller ch revisiner är att fastställa m förmånstagaren har administrerat bidraget i enlighet med reglerna i avtalet för att kunna definiera det slutliga bidragsbelppet sm förmånstagaren är berättigad till. För detta ändamål kan förmånstagaren bli föremål för följande typer av kntrller: Kntrll av slutrapprten: NK kntrllerar i sina lkaler slutrapprteringen för att fastställa det slutliga bidragsbelppet sm förmånstagaren är berättigad till. Denna typ av kntrll utförs för alla förmånstagare; Skrivbrdskntrll: Detaljerad kntrll av styrkande dkument i NK:s lkaler, vanligen under eller efter slutrapprteringen, m avtalet ingår i NK:s sampel för skrivbrdskntrller sm krävs av kmmissinen eller m NK har utsett avtalet för en speciell skrivbrdskntrll utifrån sin riskbedömning; Kntrller på plats: Kntrll i lkaler eller i någn annan lkal sm är relevant för prjektets genmförande. Förmånstagaren kan bli föremål för en kntrll på plats m avtalet ingår i NK:s sampel för kntrller på plats sm krävs av kmmissinen eller m NK har utsett avtalet för en speciell kntrll på plats utifrån sin riskbedömning. Det finns tre typer av kntrller på plats: Kntrll på plats under aktiviteten: kntrll sm utförs under prjektets genmförande Kntrll på plats efter aktiviteten: kntrll sm utförs efter prjektets slut ch vanligen efter kntrll av slutrapprten; I tabellen nedan specificeras vad NK verifierar för varje budgetpst inm de lika typerna av kntrller. Förmånstagaren ska bservera att NK för alla typer av kntrller även kan begära handlingar eller bevis sm specificeras för en annan typ av kntrll i tabellen nedan. För kntrllerna ska förmånstagaren inlämna de styrkande dkumenten i riginal. Om förmånstagaren inte har rättslig behörighet att skicka riginalhandlingarna till NK för slutrapprten eller skrivbrdskntrller, får förmånstagaren i stället skicka en kpia. NK ska returnera riginalen av de styrkande handlingarna till förmånstagaren när analysen av handlingarna är slutförd. 6

7 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June 2014 Budgetpst Kntrll av slutrapprten (final reprt check) Skrivbrdskntrll (desk check) Kntrll på plats under aktiviteten (n the spt check during actin) Kntrll på plats efter aktiviteten (n the spt check after actin) Resebidrag artikel II.16.2 Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna handlingar enligt artikel II.16.2 Bkföring av prjektkstnaderna i redvisning Individuellt stöd artikel II.16.2 Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna handlingar enligt artikel II.16.2 Bkföring av prjektkstnaderna i redvisning Organisatinsstöd artikel II.16.2 Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna handlingar enligt artikel II.16.2 Bkföring av prjektkstnaderna i redvisning Kursavgifter artikel II.16.2 Inte tillämpligt handlingar enligt artikel II.16.2 Bkföring av prjektkstnaderna i redvisning Stöd för specialbehv artikel II.16.4 Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna handlingar enligt artikel II.16.4 Bkföring av prjektkstnaderna i 7

8 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin June 2014 Budgetpst Kntrll av slutrapprten (final reprt check) Skrivbrdskntrll (desk check) Kntrll på plats under aktiviteten (n the spt check during actin) Kntrll på plats efter aktiviteten (n the spt check after actin) redvisning Särskilda kstnader handlingar enligt artikel II.16.4 artikel II.16.4 Aktivitetens genmförande ch handlingar enligt artikel II.16.4 Bkföring av prjektkstnaderna i redvisning 8

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

.eu-domännamn registreringspolicy

.eu-domännamn registreringspolicy .eu-domännamn registreringspolicy 1/13 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 3 Paragraf 1. Registranten måste avgöra huruvida denne uppfyller de allmänna kriterierna för rätt

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer