Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning"

Transkript

1 Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning Hygienföreskrifter Finlands mejeriförening Helsingfors 2 september 2002

2 2 INNEHÅLL Inledning 4 Definitioner 5 1. Utrustning som används vid mjölkning och mjölkbehandling Allmänt Automatisk mjölkningsmaskin Identifierings- och styrsystem för kor Spentvätt Påsättning och avtagning av spenkoppar Kontrollstrålar Identifiering av mjölk som skall avskiljas och avskiljning Mjölkkylning Diskning, desinficering och sköljning av utrustningen Tryckluftssystemen Vattensystemen Elsystemen Alarmsystemet 12 2 Placering och installering av utrustningen 13 3 Att ta i bruk den automatiska mjölkningsanläggningen Samarbete Bruksanvisning Användarskolning Anslutning till juverhälsovårdsprogrammet 18

3 3 3.5 Kontroll av mjölkkvaliteten innan AMS tas i bruk 18 4 Att använda AMS Kontroll vid ibruktagandet Kontroll av mjölkkvaliteten Regelbundna åtgärder Åtgärder vid funktionsstörningar God juverhälsa i AMS-ladugårdar Service och testning Driftsdagbok 22 BILAGA 1 Regelbundna åtgärder vid användningen av AMS 23 BILAGA 2 De viktigaste bestämmelserna i fråga om automatisk mjölkning 25

4 4 Inledning I denna guide Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning presenteras hygienföreskrifter, som skall säkerställa god kvalitet på mjölk som mjölkas med automatiskt mjölkningssystem. Målet med föreskrifterna är att redan i primärproduktionen säkerställa att livsmedlen är trygga och dugliga för vidareförädling. Om lokalerna och utrustningen är väl planerade och placerade, och om de dagliga rutinerna sköts och kontrolleras noggrant, skapas förutsättningar för att målet nås. Utgångspunkten bör vara, att man med det automatiska mjölkningssystemet skall kunna producera mjölk av minst lika god kvalitet som med konventionella metoder och lika väl kunna undvika negativa följder för djurens välmående och hälsa. Men det automatiska mjölkningssystemet bör övervakas noggrannare än andra mjölkningssystem. Det automatiska mjölkningssystemet kräver speciellt kunnande och vakenhet av producenten, eftersom systemet ersätter flera av människan arbetsmoment och beslut. Det viktigaste kravet är att före den egentliga mjölkningen kontrollera, om det finns symtom på juverinflammation eller andra förändringar i mjölken. Lika viktigt är kravet att juvret och spenarna är rena inför mjölkningen. För att ovanstående hörnstenar för livsmedelshygien skall kunna upprätthållas, är det nödvändigt att ta med några preciseringar som gäller automatisk mjölkning i lagstiftningen. Dessa finns nedskrivna i hygienförordningen och i jord- och skogsbruksministeriets förordning Hygienkrav på mjölkproduktionsenheter. I den senare hänvisas till detta regelverk för hygien och efterlevnad rekommenderas. Detta regelverk för hygien innehåller i huvudsak rekommendationer. Bindande krav i lagstiftningen om hygien finns också med och de är i fortsättningen skrivna med fet stil. Dessa hygienföreskrifter är riktade till producenter, rådgivare, produktionsanläggningar som tar emot mjölk, leverantörer av utrustning och livsmedelsövervakningsmyndigheter. Utarbetare av regelverket Detta regelverk har kommit till i en arbetsgrupp som bestod av Osmo Myllykangas, Förbundet för mjölkhygien rf, Seppo Heiskanen och Marleena Tanhuanpää, Livsmedelsindustriförbundet rf/finlands mejeriförening, Joanna

5 5 Kurki, Jord- och skogsbruksministeriet, Kyösti Siponen, Livsmedelsverket, Esa Manninen, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Hanna Laitinen och Ari Mäkelä, Valio Oy, Kristian Westerholm och Bodil Lindqvist, Ingman Foods Oy Ab, Antti Heino och Mari Hovinen, Helsingfors universitet och mjölkproducenten Marjo Jaakkola som använder automatiskt mjölkningssystem. För ändringar i regelverket ansvarar Förbundet för mjölkhygien rf i samarbete med representanter för medlemmarna i arbetsgruppen. De viktigaste författningarna gällande ämnet Som bakgrundsmaterial för regelverket har man använt det utkast som sammanställts av EU:s samarbetsgrupp kring automatiska mjölkningssystem från år 2001 (GMP Code for milking with automatic milking systems). I bilaga 2 finns en förteckning över de viktigaste rättsakterna som gäller temat. Definitioner Användare av systemet Person som ansvarar för användningen av systemet. Automatiskt mjölkningssystem (AMS) Det automatiska mjölkningssystemet (Automatic Milking System) är ett produktionssystem, med vilket kor mjölkas automatiskt utan att människor är omedelbart närvarande. Med termen AMS avses hela mjölkningssystemet och dess delar, innehållande anläggning (utrustning och program), som behövs vid mjölkning av kor, vid identifierings- och styrsystem för djur, vid rengöring och desinficering av utrustningen, vid mjölkkylning och lagring samt vid utfodring, beteshållning och administration av gården/besättningen. Till AMS hör också ladugårdstyp och planlösning. Automatisk mjölkningsmaskin (AMM) Automatisk mjölkningsmaskin (Automatic Milking Machine) är en anläggning, som behövs för mjölkning av kor med automatiskt mjölkningssystem. AMM består av ett mjölkningsbås (eller box), där det eventuellt finns en kraftfoderautomat, ett identifieringssystem för djur, anläggningar och dataprogram för igenkänning av spenar, ett spentvättssystem, ett system för kontrollstrålar, ett egentligt mjölkningssystem (spenkoppar, mjölkmätare, vakuumpump, pulseringssystem, mjölkpump, rör) och ett identifierings- och avskiljningssystem för mjölk som skall avskiljas.

6 6 Mjölkrum Ett avgränsat rum där mjölkkyltanken är placerad. Övervakningsområde (verksamhetsområde) Det rena och torra område utanför AMM:s mjölkningsbås från vilket man vid behov kan övervaka och använda den automatiska mjölkningsenheten. Kontrollstrålar Den första mjölken som fås från var och en av spenarna och som avskiljs från den mjölk som skall användas i livsmedelstillverkningen. Mjölk som skall avskiljas Mjölk, som genast efter mjölkningen avskiljs från den mjölk som skall användas i livsmedelstillverkningen. Mjölk som skall avskiljas kan vara mjölkad ur en eller flera juverfjärdedelar och dess färg eller konsistens eller fysikaliskkemiska egenskaper avviker från det som är normalt. Som exempel kan nämnas mastitmjölk. Mjölk som innehåller rester av mikrobläkemedel eller andra främmande ämnen skall också avskiljas. Råmjölk får användas som livsmedel, men eftersom den inte kan föras till mejeriet blandad med annan mjölk, klassificeras den här som mjölk som skall avskiljas. Ett system för identifiering av mjölk som skall avskiljas Ett system i AMM som reagerar på förändringar i mjölkens kvalitet. Identifieringssystemet hjälper användaren att hålla uppsikt över hur djuren mår. Systemets funktion baserar sig på identifiering av fysikaliska och eventuellt kemiska egenskaper hos mjölken. Övervakningslistor De uppgifter som AMM samlat in om t.ex. mjölkningsfrekvensen, mjölkmängder, mjölkkvalitet, utfodring, spentvätt och hur mjölkningen lyckats. Övervakningslistan upplyser också om avvikelser som lett till meddelande eller alarm. Alarmsystem System för informationsöverföring som finns i mjölkningssystemet och som genast ger alarm till anläggningens användare, om störningar i funktionen uppkommer. Det kan handla om störningar i eldistributionen, mjölkkylningen, diskning av anläggningen (brist på diskmedel eller vatten), spentvätt, i påsättning av spenkopparna och användning av mjölkningsbåset (kon går inte ut ur mjölkningsbåset eller mjölkningsbåset står tomt länge).

7 7 Driftsdagbok Anteckningar i elektronisk eller manuell form om händelser som kan inverka på mjölkens kvalitet eller djurens hälsa. Diskning av anläggningen Bruket av diskmedel och eventuellt desinfektionsmedel tillsammans med hett och snabbt cirkulerande vatten för att avlägsna mjölkrester från de ytor i anläggningen som varit i beröring med mjölk. Sköljning av anläggningen Kallt eller varmt vatten cirkulerar genom de delar av anläggningen som varit i kontakt med mjölk för att avlägsna rester av mjölk eller diskvatten. Till sköljningarna hör de sköljningar som görs i samband med diskningen och de korta eller långa mellansköljningar som görs mellan diskningarna. 1 Utrustning som används vid mjölkning och mjölkbehandling 1.1 Allmänt Alla delar och all utrustning planeras och installeras enligt hygieniska principer. Mjölkrören får därför inte ha krökar eller andra ställen (rör som slutar, ventiler som rengörs från bara en sida) som är svåra att diska. Utrustningen skall bilda en sammanhängande helhet. Om denna helhet består av delar tillverkade av olika fabrikörer (t.ex. mjölkkyltanken och mjölkningsmaskinen), skall detta beaktas redan i planeringsskedet och hos fabrikörerna skall man kontrollera att delarna passar ihop. Det skall finnas uppgifter från tillverkarna om hur delarna passar ihop och att delarna utgör en fungerande helhet.

8 8 Bild 1: Mjölkens väg i den automatiska mjölkningsanläggningen 1.2 Automatisk mjölkningsmaskin Identifierings- och styrsystem för kor Den automatiska mjölkningsmaskinen har ett välfungerande identifieringssystem för kor som styr mjölkning och utfodring av kor Spentvätt Anläggningen har ett system för spentvätt, som tar bort synlig smuts från spenarna så att smuts inte kontaminerar mjölk via spenkopparna som sparar uppföljningsuppgifter om utebliven rengöring av spenarna som övervakar temperaturen på det vatten som eventuellt behövs för spentvätt. Om vattnets temperatur överstiger 40 C, avbryter enheten mjölkningen och ger alarm. Produkter för spendoppning, spensalva och medel som används för rengöring av spenar skall vara godkända av Livsmedelsverket.

9 Påsättning och avtagning av spenkoppar Den automatiska mjölkningsenheten har ett pålitligt system för påsättning och avtagning av spenkoppar. Systemet fungerar så väl att det kan användas dygnet runt, utan att någon övervakare behöver vara närvarande. Spenkopparna tas av fjärdedelsvis t.ex. på basen av mjölkströmmen. Produkter för spendoppning, spensalva och medel som används för rengöring av spenar skall vara godkända av Livsmedelsverket Kontrollstrålar Kontrollstrålar avskiljs och rinner till en egen behållare eller ut i kloaken. Att systemet verkligen tar kontrollstrålar säkerställs genom mätning av mängden kontrollstrålar, och uppgifter om detta sparas också Identifiering av mjölk som skall avskiljas och avskiljning av mjölk Den automatiska mjölkningsutrustningen skall ha ett system som a) självständigt varseblir och styr mjölk som uppvisar förändringar skilt från sådan mjölk som är avsedd att användas som livsmedel b) på förhand tar emot inmatade uppgifter om djur (t.ex. djur som får medicinsk behandling och djur som nyss har kalvat), vilkas mjölk styrs skilt c) lagrar uppföljningsuppgifter om de olika djurens mjölk som har styrts skilt Anläggningens användare har ansvar för att mjölk avskiljs och användaren har också frihet att välja om mjölk från var och en av korna skall avskiljas. Mjölk som avskilts leds ner i kloaken eller till en egen behållare. För att minska miljöbelastningen är det skäl att undvika att obehandlad mjölk leds ner i kloaken och vidare ut i naturen.

10 Mjölkkylning Mjölkkylningsanläggningen skall vara tillräckligt effektiv och fungera så att mjölken håller en jämn temperatur. Systemet skall kyla mjölken hela dygnet med undantag för de tider då kylningsutrustningen diskas. Kylningseffekten skall vara sådan, att mjölken kyls ned till en temperatur lägre än +4 C inom en timme från det att mjölken blivit mjölkad, och att systemet håller mjölken vid en temperatur som ligger mellan 0 och +4 C. Ett mjölkkylningssystem som fungerar håller också små mängder mjölk kall oberoende av mjölkkyltankens storlek och mjölkströmningshastigheten. Mjölken får dock inte frysa. Vid omblandning av mjölken skall man undvika onödig bearbetning av denna, men omblandningen bör å andra sidan vara sådan, att det går att få ett representativt mjölkprov ur mjölkkyltanken då mjölken hämtas. Mjölkkylningen och lagringen på gården skall vara sådan att det går att hämta mjölk till mejeriet utan dröjsmål när som helst på dygnet. Då mjölkkyltanken töms får det inte rinna varm mjölk till mjölkkyltanken. 1.4 Diskning, desinficering och sköljning av utrustningen Anläggningen har ett system för sköljning av spenkopparna. Systemet sköljer spenkopparna efter varje ko med kallt eller svalt vatten utan kemikalier. Till den automatiska mjölkningsmaskinen och mjölkkylnings- och lagringsanläggningen hör ett system, som diskar och desinficerar dessa vid behov. Den automatiska mjölkningsutrustningen skall ha ett system som lagrar uppföljningsuppgifter om tekniskt misslyckande av rengöringen av mjölkningsutrustning och utrustning för nedkylning och uppbevaring av mjölk, t.ex. utebliven rengöring, avsaknad av rengöringsmedel, fel temperatur på vattnet. Diskningen styrs automatiskt och består av försköljning för borttagande av mjölkrester, egentlig diskning och slutsköljning för borttagande av diskmedelsrester. Vid diskningen används basiskt eller surt diskmedel och intervallen mellan diskningarna får vara högst 10 timmar. Vid automatisk mjölkning skall mjölkningsutrustning som kommer i beröring med mjölken rengöras minst tre gånger om dygnet och vid behov desinficeras.

11 11 De delar av mjölkningsutrustningen som kommer i beröring med mjölken skall rengöras efter mjölkning av ett sådant djur, vars mjölk styrs skilt från den mjölk som är avsedd att användas som livsmedel, samt efter mjölkning av kolostrum. Rengöringen skall utföras så att den mjölk som styrs skilt inte blandas med den mjölk som är avsedd att användas som livsmedel och att kolostrum inte blandas med annan mjölk som är avsedd att användas som livsmedel. Mellan diskningarna skall alla sådana ytor sköljas som varit i beröring med mjölk, då det har gått 45 minuter sedan föregående mjölkning. Mellansköljningarna eller diskningarna skall ha sådan temperatur och varaktighet, att man med dem kan förhindra att mjölk som skall avskiljas, t.ex. att mjölk som innehåller rester från mikrobläkemedel, inte blandas med mjölk som skall bli livsmedel. Efter diskning och desinficering sköljs anläggningen med rent vatten så att inga rester av disk- eller desinfektionsmedel blandas med mjölken. Utrustning och redskap skall efter diskning och desinficering sköljas med vatten som uppfyller de kvalitetskrav som är fastställda i förordningen i fråga om hygienkrav på mjölkproduktonsenheter Disk- och desinfektionsmedel skall vara godkända av Livsmedelsverket. 1.5 Tryckluftssystemen Om man i den tryckluftsanläggning som producerar tryckluft som kommer i kontakt med mjölk och disk- och sköljvatten, använder olja, skall den ha livsmedelskvalitet och dessutom skall anläggningen ha ett oljesepareringssystem. 1.6 Vattensystemen Kvaliteten på disk- och sköljvatten och mängden, trycket och temperaturen på det vatten som används är viktiga för mjölkkvaliteten och djurens välbefinnande. Det är skäl att försäkra sig om att variationer i tryck och temperatur ligger inom de gränser som leverantörerna av anläggningen

12 12 föreskriver. Vid behov skall systemen utrustas med tryckutjämningsventiler. Vattenströmningsmängd och tillgången på hett bruksvatten skall säkerställas. Avloppen för spillvatten skall dimensioneras för att motsvara toppbelastning och skall förses med vattenlås. Dessutom skall man försäkra sig om att spillvatten inte samlas på golvet (tillräckligt stor lutning). 1.7 Elsystemen Den elström och elspänning som kommer till utrustningen skall fylla de krav som tillverkarna ställer. Utrustningen skall jordas på ett sådant sätt att varken djur eller människor får elstötar från anläggningen. Systemets alla styrenheter och kablar skall skyddas för vatten, smuts och djur. För eventuella störningar i elnätet skall det finnas skyddssystem, som förhindrar att utrustningen skadas eller att data, filer och program försvinner. På gården skall det finnas ett reservsystem för elproduktion, som kan användas för mjölkning, mjölkkylning och regelbunden diskning av anläggningen. Det är skäl att säkerställa kvaliteten på den el som reservelsystemet producerar, så att det uppfyller tillverkarnas krav för olika brukssituationer. 1.8 Alarmsystemet Det automatiska mjölkningssystemet ger omedelbart larm till producenten i åtminstone följande fall: - AMM har för första gången märkt avvikande mjölk hos en ko - AMM:s funktion avbryts - Elavbrott - Vattnet i den anläggning som tvättar spenarna har för hög temperatur (över 40 C) - Kon lämnar inte mjölkningsplatsen - Störningar i diskningen av anläggningen - Temperaturen på mjölken i mjölkkyltanken har legat över +4 C i mer än en timme. Om störningarna är sådana att de på ett skadligt sätt kan inverka på mjölkkvaliteten eller djurens hälsa, stannar anläggningen av sig själv eller skall den omedelbart stannas. Anläggningen skall fungera så att ifall en störning inträffar befrias det djur som finns på mjölkningsplatsen genom att utgångsporten öppnas och artificiell belysning upprätthålls.

13 13 2. Placering och installering av utrustningen Om man vill installera ett automatiskt mjölkningssystem i en gammal eller ny ladugård, skall åtminstone följande faktorer beaktas för att slutresultatet skall bli bra: Mjölkningsbås och observationsområde: - Den automatiska mjölkningsmaskinen skall placeras så att djurtrafiken fungerar. - Golvet i mjölkningsbåset är tryggt att gå på och inte halt. - Mängden mjölktransportrör och längden på dem är så liten som möjligt. - Den automatiska mjölkningsmaskinen och tillhörande rör skall installeras stadigt. - Området runt mjölkningsmaskinen (bl.a. observationsområdet) skall vara tillräckligt rymlig och sådant att dagliga rutiner och rengöringar är lätta att utföra. - Man kan komma till observationsområdet längs en ren passage och observationsområdet skall vara rent och lätt att hålla rent och är väl avskiljt från djurutrymmena. - Temperaturen i observationsområdet skall alltid vara över +5 C. - Observationsområdet skall ha tillräcklig ventilation och sådan belysning att denna inte stör utrustningens funktion t.ex. vid påsättning av spenkoppar, men som vid behov är tillräcklig ( lx) för service och observation. - Observationsområdet skall ha avlopp, vattenpost och redskap för städning av t.ex. träck och damm. - Observationsområdet skall ha tvättställ för händer och skor. - Observationsområdet skall ha tappställe för både kallt och varmt vatten. Kontrollrum: - Systemets kontrollrum skall ligga nära den automatiska mjölkningsmaskinen och vara avskilt från den övriga ladugården och det rum där mjölkkyltanken och diskningssystemet är placerade för att undvika fukt, damm och buller. - Från kontrollrummet skall man kunna ha syn- eller kamerakontakt till mjölkningsmaskinen och djurutrymmen - I kontrollrummet skall man ha manualer och driftsdagboken som behövs för styrning av systemet.

14 14 Mjölkrummet: - Mjölkrummet och mjölkkyltanken är placerade så att mjölktransportledningarna är så korta som möjligt. - I ventilationen skall den kontinuerliga värmeproduktionen från mjölkkylningen beaktas. - Mjölkrummet skall inte stå i direkt förbindelse med observationsområdet. Genomgång möjlig endast via ett mellanrum - Det skall finnas tydliga föreskrifter på väl synlig plats om åtgärder för mjölktransportbilschauffören i samband med uppsamlingen av mjölk. Utrustningsleverantörerna skall i god tid leverera alla anvisningar och ritningar om placering och installering av enheterna, som behövs då man planerar och uppför byggnaden. De vatten-, trycklufts- och avloppsrör och elanslutningar som behövs för utrustningen- planeras utgående från de anvisningar som utrustningsleverantörerna sänder. Utrustningen skall installeras enligt tillverkarnas anvisningar och rekommendationer. I installeringen skall ingå testning av anläggningen, bl.a. i fråga om funktionen hos mjölkningsmaskinen och mjölkkyltanken. Då installeringen är utförd fyller installatören i ett installationsmeddelande eller ett installationsbevis, där man meddelar att enheten är klar och installerad enligt tillverkarens anvisningar och rekommendationer. Om man avvikit från dessa anvisningar och rekommendationer, måste detta nämnas i meddelandet och också orsaken till att man avvikit från dessa. 3. Att ta i bruk den automatiska mjölkningsanläggningen 3.1 Samarbete Det automatiska mjölkningssystemet rekommenderas endast på sådana gårdar som tidigare har producerat mjölk av E-klass och som har hört till kokontrollen åtminstone ett år innan systemet anskaffas. Producent, myndigheter, utrustningstillverkare, den produktionsanläggning som tar emot mjölken- eller representanter för -anskaffningsföretaget skall stå i kontakt med varandra då det nya systemet planeras, installeras och tas i bruk. Producenten skall på förhand av anläggningsleverantören eller dennes representant ta reda på om anläggningen är typgodkänd, t.ex. i Danmark och Sverige, samt att lagar och kraven i detta regelverk uppfylls. Producenten skall sätta sig in i den nya tekniken, skaffa nödvändig utrustning för systemfunktionerna och konstruera en lämplig arbetsomgivning för dessa. Det är

15 15 mycket viktigt att producenten sätter sig in i hela systemets funktion och förbereder sig på ett helt nytt arbetssätt. Djurtrafiken och utfodringssystemet inverkar i hög grad på hur hela systemet börjar fungera. Det är också viktigt att producenten deltar i kvalitetsutbildning som mejeriet anordnar eller annan till buds stående utbildning. Producenten skall anmäla övergång till automatisk mjölkning -till den produktionsanläggning eller det anskaffningsföretag som tar emot mjölken minst sex månader och till den övervakningsmyndighet som avses i hygienlagen (kommunalveterinär) minst tre månader innan systemet planeras att tas i bruk. Producenten skall ingå ett serviceavtal med leverantören av utrustningen. I god tid innan man går över till automatisk mjölkning skall man fästa särskild uppmärksamhet vid kojuvrens exteriör, kornas benhälsa och allmän lämplighet. Den produktionsanläggning eller det anskaffningsföretag som tar emot mjölken har tillsammans med anläggningsanvändaren ansvar för uppföljning av mjölkkvaliteten. Den övervakningsmyndighet (kommunalveterinär) som avses i hygienlagen skall registrera och inspektera mjölkproduktionsenheterna och övervaka att lagarna följs.

16 16 Producent Tid 6 månader före ibruktagandet - 3 månader före ibruktagandet Oferter från leverantörer Meddelande till mejeriet eller anskaffnigsföretaget meddelande till kommunalveterinären Ibrukatgningsskede: 0-6 Rutinmässig användning månader täta mjölkkvalitetskontrol-ler, smak och lukt varje vecka: FFA-prov vid behov. CMT-test varje månad och jämförelse med kokontrollprov Kontrollera att mjölk avskiljs Kontrollera renligheten hos djuren Kontrollera att utrustningen fungerar och serva den regelbundet Leverantör av utrustning Offerter om utrustning och underhåll till producenten Planera byggnaden, installationer, studera bruksanvisningar, gå användarutbildning Regelbunden service, testning av utrustningen enl. avtal Meieri eller anskafingsf. Noggrannare kontroll av mjölkkvaliteten. Traditionell provtagning för analys av celltal och bakterier. Fryspunkt 2 x/mån under 3 månader Tätare mjölkkvalitetskont-roller: celler och bakterier varje vecka, frysp. 2x /mån Konventionell kontroll av mjölkkvaliteten som vid behov görs oftare Kommunal-veterinär Resurssi 56 7 Gårdsavtal, serviceavtal Plan för kontroll av mjölkkvaliteten Kontr. vid i- bruktagandet Prot. från ibrukt. kontr. kontroll 1 år efter efter ibuktagandet och där-efter minst vart tredje år Prot. från kontrollerna Dokument Kvalitetsstatistik på mjölken Juverhälsovårdsavtal med veterinär Driftsdagbok Bild 2. Riktgivande schema för anskaffning och ibruktagning av AMS-systemet 3.2 Bruksanvisning Leverantören av det automatiska mjölkningssystemet skall enligt producentens önskemål i samband med leveransen ge antingen en svensk- eller finskspråkig bruksanvisning redan i det skede då producenten planerar automatisk mjölkning. Bruksanvisningarna skall vara tydliga och försedda med instruktioner för de vanligaste problemsituationerna. Bruksanvisningen skall hållas up-to-date. Bruksanvisningen skall innehålla instruktioner om hur användaren, på basen av den information som systemet ger, skall kunna utvärdera funktionen hos anläggningen i förhållande till bästa möjliga kapacitet och funktionssäkerhet. Dessa utvärderingsredskap skall vara så lätta som möjligt att använda, med andra ord skall användaren direkt kunna se nivån på funktionen hos systemet. Vid sidan av tekniska detaljer och praktiska åtgärder skall bruksanvisningen innehålla instruktioner och uppgifter om sådant som inverkar på mjölkens kvalitet, ifall det skulle uppstå problem. I bruksanvisningen skall det automatiska mjölkningssystemets grundinställningar, vilka kan inverka på mjölkkvaliteten, klargöras. Om användaren har möjlighet att göra ändringar i eller tillägg till dessa inställningar,

17 17 skall anvisningar för hur ändringar skall göras och vilken effekt dessa ändringar har framgå av bruksanvisningen. Bruksanvisningen skall innehålla en förteckning över rekommenderade åtgärder som gäller regelbunden användning. I bruksanvisningen skall det finnas en detaljerad beskrivning över de punkter som kräver regelbunden kontroll, tidtabell för kontroller, anvisningar för hur driftsdagboken skall fyllas i och åtgärder för hur observerade avvikelser skall åtgärdas. Varje anläggning skall ha egna anvisningar för dagliga, veckovisa och månadsvisa kontroller, och det är tillverkaren som har ansvar för att sådana anvisningar finns tillgängliga. Anvisningarna skall innehålla åtminstone de punkter som nämns i bilaga 1. Dessutom skall det i bruksanvisningen finnas ett program för service, tidtabell för nödvändig service och den service som användaren själv kan utföra. I serviceprogrammet skall ingå sådan väsentlig övervakning över anläggningens funktion som användaren på grund av anläggningens konstruktion inte själv kan utföra. Leverantören av det automatiska mjölkningssystemet skall vid begäran ge nödvändigt skriftligt material till den övervakningsmyndighet som hygienlagen avser. 3.3 Användarskolning Användaren behöver ha grundläggande kunskaper i automatisk databehandling. Leverantören av det automatiska mjölkningssystemet skall gå igenom bruksanvisningen tillsammans med användaren. Han skall ge användaren en täckande skolning om hur den information som AMS ger skall tolkas. I synnerhet den information som ges om funktionen och de faktorer som gäller identifieringssystemet för den mjölk som skall avskiljas och som har att göra med mjölkkvaliteten är viktiga. Anläggningsleverantören skall ge användaren handledning om daglig, veckovis och månadsvis service och servicekrav och om de anteckningar som skall göras i driftsdagboken. Efter användarskolning och övning underskriver användaren ett protokoll, där användaren försäkrar att han/hon fått tillräcklig undervisning för användning av systemet. En kopia av protokollet skall fogas till bruksanvisningen. Producenten ansvarar för att alla som använder systemet har tillräcklig skolning. 3.4 Anslutning till juverhälsovårdsprogrammet

18 18 Producenten skall göra ett avtal om juverhälsovård med en veterinär som är insatt i juverhälsa. I avtalet skall det bl.a. fastställas hur ofta veterinären skall besöka gården för att inspektera juverhälsan. Ett besök skall göras innan AMS tas i bruk och korna blir flyttade till AMS-ladugård. I samband med detta besök skall kor som inte har juverhälsa som är lämplig för det automatiska mjölkningssystemet gallras ur besättningen och beslut skall fattas om hur mastitkor skall skötas. Följande besök skall göras omkring en månad efter det att AMS tagits i bruk. Efter detta görs besök åtminstone tre gånger om året. Vid sina besök kontrollerar veterinären resultaten från de CMT-test som systemanvändaren gjort och celltalsuppgifterna för var och en av korna i kokontrollen och undersöker kor med avvikande juverhälsa. Vid besöken skall spenarnas skick undersökas. De uppgifter som AMM ger om mjölkkvaliteten skall kontrolleras och jämföras med andra uppgifter om mjölkkvaliteten, för att man skall få en uppfattning om tillförlitligheten hos den information som AMM ger. Samtal skall föras om uppgifter från kokontrollen, bokföring om djurhälsovård och mjölkkvaliteten. Veterinären skall ge anvisningar om fortsatta åtgärder. 3.5 Kontroll av mjölkkvaliteten innan AMS tas i bruk Det är synnerligen viktigt att kontrollera mjölkkvaliteten då man har automatiskt mjölkningssystem. Det är både till mjölkproducentens och till mjölkförädlarens bästa att man lägger märke till avvikelser i kvaliteten och reder ut orsakerna till dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Producenten och mjölkmottagaren skall under tre månader före övergången till automatisk mjölkning följa med kvaliteten på den råmjölk som levereras från gården då det gäller celltal (1 gång i månaden), totala antalet bakterier och fryspunkten (2 gånger i månaden). Den produktionsanläggning som mottar mjölken eller anskaffningsföretaget kommer överens med producenten om hur den producerade mjölkens kvalitet skall kontrolleras och vilka åtgärder som skall vidtagas på grund av resultaten från kontrollen. Gårdsvisa kvalitetsuppgifter om mjölken sparas åtminstone två år med början från tre månader innan man tar AMS i bruk. 4. Att använda AMS

19 Kontroll vid ibuktagandet Den automatiska mjölkningsutrustningen och dess funktion skall i samband med ibruktagandet inspekteras av den övervakningsmyndighet som avses i hygienlagen med hjälp av rådgivare. Om man märker brister i funktionen skall dessa åtgärdas så snabbt som möjligt. Vid ibruktagningsinspektionen skall ett protokoll lämnas hos producenten. Inspektionen vid ibruktagandet innehåller följande moment: Djurhållningsutrymmena, AMS och mjölkrummet Bruksanvisning och driftsdagbok Kvalitetsuppgifter om mjölken Hälsouppgifter om djuren Från inspektionen i samband med ibruktagandet skall en handling lämnas åt producenten. Om man märker brister i funktionen skall dessa åtgärdas så snabbt som möjligt eller inom en given tid. Den övervakningsmyndighet (kommunalveterinär) som avses i hygienlagen skall inspektera produktionsutrymmena där automatisk mjölkning installerats både i samband med att denna tas i bruk och ett år efter ibruktagandet. Efter detta skall produktionsutrymmena inspekteras vart tredje år och alltid då misstanke om att produktionsenheten inte uppfyller kraven i denna förordning föreligger. 4.2 Kontroll av mjölkkvaliteten Under den tid då det automatiska mjölkningssystemet tas i bruk (de första 6 månaderna) skall mjölken i mjölkkyltanken kontrolleras oftare än vanligt på ett sätt som producenten och den mottagande produktionsanläggningen eller anskaffningsföretaget kommer överens om. Detta förfarande ger systemets användare och leverantörer uppgifter som ligger till grund för att eventuella justeringar eller reparationer kan utföras under den tid då systemet tas i bruk. Den provtagning som förutsätts i hygienlagen kompletteras så att cellhalten och totalkoloniantalet blir undersökta i råmjölken varje vecka. Också mjölkens fryspunkt skall undersökas varje vecka. Orsakerna till att alarmvärden (tabell 1) överskrids skall utredas och korrigerande åtgärder genast vidtas. Provtagningar, undersökningsresultat och korrigerande åtgärder skall bokföras. Dessutom skall systemets användare bedöma mjölkkvaliteten med syn och lukt åtminstone en

20 20 gång i veckan. Om användaren märker förändringar, skall ett mjölkprov tas för bestämning av fria fettsyror. Tabell 1 Alarmvärden för mjölk Undersökning två på varandra följande prov ett prov Somatiska celler > celler/ml > celler/ml Totalkoloniantalet > kbe/ml > kbe/ml Fryspunkt >-0,520 C >-0,515 C För att övervaka mjölkkvaliteten efter ibruktagningen är det skäl att, förutom de lagstadgade provtagningarna, ta extra prov av den mjölk som mjölkats med AMS systemet, om mjölkens kvalitet inte har stabiliserats. 4.3 Regelbundna åtgärder Till den dagliga, veckovisa och månadsvisa användningen och servicen av AMS hör kontroller och åtgärder, om vilka anläggningsleverantören ger detaljerade anvisningar enligt bilaga 1. Användaren skall upprätthålla en god miljö i ladugården, så att korna hålls rena oberoende av årstid eller utfodring. Detta innebär att ladugården skall hållas ren och ha rikligt med strö. Spenkoppar och mjölkslangar och diskställningar för spenkoppar skall kontrolleras och vid behov rengöras så ofta som det är nödvändigt, för att förhindra att främmande ämnen blandas med mjölken i samband med mjölkningen. Observationsområdet och mjölkningsbåset skall rengöras regelbundet. I samband med granskningen skall användaren säkerställa att mjölkningsenheten fungerar som den skall och att mjölkningsenhetens mjölkoch vakuumslangar är hela och att anläggningen i övrigt fungerar som den skall. Systemets användare skall regelbundet kontrollera att djuren är rena och friska åtminstone en gång om dygnet men helst två gånger. Dessutom skall användaren gå igenom den information som anläggningen ger (djurens övervakningslistor) och kontrollera djurhälsan utgående från listorna. Användaren skall säkerställa att mjölk som skall avskiljas inte blandas med mjölk som skall bli livsmedel. Mjölk som skall avskiljas skall behandlas enligt föreskrifterna. Avskiljningen skall basera sig på data som AMM ger, på användarens iakttagelser eller på veterinärens uppgifter. Det automatiska mjölkningssystemet skall diskas minst tre gånger om dygnet med regelbundna intervall som får bli högst tio timmar. Mjölkfiltret

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av mjölk Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

Läs mer

Hygienkrav för djurgårdar

Hygienkrav för djurgårdar Hygienkrav för djurgårdar Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin December 2014 Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet vid djurhållning och produktion av animaliska livsmedel. Rådgivarutbildning 2016

Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet vid djurhållning och produktion av animaliska livsmedel. Rådgivarutbildning 2016 Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet vid djurhållning och produktion av animaliska livsmedel Rådgivarutbildning 2016 Livsmedelssäkerhet - djurmodulen Farliga ämnen och avfall Provtagning och analysresultat Spårbarhet

Läs mer

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA Hälsoskyddssektionen 43 16.06.2015 FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA HALSSEKT 16.06.2015 43 Beredning och ytterligare

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Djurhållning inom lantbruket

Djurhållning inom lantbruket Djurhållning inom lantbruket Enkla råd och tips inom arbetsmiljö & livsmedelsäkerhet Framtagen av JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2011 1382/2011 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa,

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION KALV OCH NÖTKREATUR ÖVER 6 MÅN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Hygien på mjölkgården har i alla tider utgjort en viktig del av arbetet. För en fungerande disk krävs att man regelbundet följer upp diskfunktionen

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det DeLaval November månadserbjudanden! Gödselskrapor Håll rent i gångarna Vår bästa trekantsskrapa nu till extrapris. Håller för en stor mängd gödsel. Gör det enkelt att hålla gångkanterna rena. Art nr. 98882410

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1 OM DET BLIR FEL Fryspunkt Januari 2003 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2011 1368/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Godkända leverantörer

Godkända leverantörer Hygien H.A.C.C.P Rutiner Vad är HACCP och varför har EU fått detta direktiv, hur ska vi förhålla oss till detta direktiv och jobba så att vi säkerhetsställer livsmedelskedjan från inköp till att den förtärs

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Tillsynsprojekt Caféer 2013

Tillsynsprojekt Caféer 2013 Tillsynsprojekt Caféer 2013 Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rapport 2:2013 Miljö 2013-08-09 Dnr: 2013-1650 Inledning Livsmedelsenheten som är en del av Miljö- och byggnadskontoret bedriver

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK Butik Adress Kundnummer Telefonnummer Ansvarig person Miljönämndens/Miljöhygienschefens beslut datum Om ändringar sker i verksamheten eller ägaren/innehavaren byts,

Läs mer

Mjölkning i uppbundna stallar

Mjölkning i uppbundna stallar Mjölkning i uppbundna stallar Små förändringar stora förbättringar Mjölkavkastningen har stadigt ökat under många år. Det innebär att din mjölkningsanläggning måste kunna hantera mycket mer mjölk nu än

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Glassprojekt sommaren 2005

Glassprojekt sommaren 2005 Glassprojekt sommaren 2005 Provtagning av hård- och mjukglass samt milkshake i Norrköpings Kommun Utförd och skriven av Henrik Thollander Sammanfattning Med syfte att kontrollera glassens kvalité i Norrköpings

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK Telefon (08) 66 56 566 SIDA 2 l YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster-koncernen

Läs mer

DJURSKYDDSINSPEKTION HÄSTAR

DJURSKYDDSINSPEKTION HÄSTAR DJURSKYDDSINSPEKTION HÄSTAR Datum för inspektion Tjänsteåtgärdsnummer Inspektion verkställd av Tjänsteställning Tel. nr. Kommun Regionförvaltningsverk Djurens ägare/ innehavare Adress Telefonnummer Närvarande

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag

Lokalkrav för livsmedelsföretag Lokalkrav för livsmedelsföretag Krav på livsmedelslokalen Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Kontroll av salladsbufféer i butik

Kontroll av salladsbufféer i butik MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Kontroll av salladsbufféer i butik Miljöenheten i Lomma redovisar 2015:1 2015-03-16 Sammanfattning Miljöenheten i Lomma utförde under februari och mars månad 2015 provtagning

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv Sida 1 / 8 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVFALLSCENTRALEN, REPARATION AV OMLASTNINGSHALLENS GOLV 1. UPPHANDLINGSENHET Oy Botniarosk

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte under tiden 4 juli - 9 september 2012 78 st restauranger

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag.

Lokalkrav för livsmedelsföretag. Lokalkrav för livsmedelsföretag. 1 2 Krav på livsmedelslokalen. Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION BROILER I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven vid hållande av

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

VÄNLIGEN FYLL I FÖLJANDE UPPGIFTER, TEXTA TYDLIGT ELLER ANVÄND VERSALER, TACK. Kompetenstestarens namn Kompetenstestarens betekcning Testdatum

VÄNLIGEN FYLL I FÖLJANDE UPPGIFTER, TEXTA TYDLIGT ELLER ANVÄND VERSALER, TACK. Kompetenstestarens namn Kompetenstestarens betekcning Testdatum HYGIENKOMPETENSTEST / MODELLSERIE I Observera: bara ett svarskryss / fråga. Svarstiden är 45 minuter. Man får avlägsna sig från testtillfället tidigast 30 minuter efter att testet började. Man godkänns

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER

ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER 1/10 ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER Livsmedelsföretagaren skall upprätta en skriftlig egenkontrollplan, plan för egenkontroll, följa den och dokumentera åtgärderna. Egenkontrollplanen ska hållas à

Läs mer

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet.

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet. DJURSKYDDSINSPEKTION DJURTRANSPORT Inspektion enligt 29 i lagen om transport av djur (1429/2006) om att följa minimikraven för skydd av djur vid transport som ingår i rådets förordning (EG) 1/2005*. Datum

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelser i andra än de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. Datum för inspektionen Dokumentets nummer DJURSKYDDSINSPEKTION FÅR En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Den här informationen är tänkt som ett hjälpmedel vid nybyggnation samt vid ändring av lokaler där livsmedel hanteras. Vid hantering av livsmedel, måste

Läs mer

Inverkan av olika faktorer som kan leda till fördröjd kylning och bakterietillväxt i gårdstankmjölk

Inverkan av olika faktorer som kan leda till fördröjd kylning och bakterietillväxt i gårdstankmjölk EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8006 2015-12-20 Inverkan av olika faktorer som kan leda till fördröjd kylning och bakterietillväxt i gårdstankmjölk Kylningskapacitet, bufferttank/oberoende

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING 22/14 Datum Dnr 17.11.2014 2164/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2014 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas

Läs mer