Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning"

Transkript

1 Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning Hygienföreskrifter Finlands mejeriförening Helsingfors 2 september 2002

2 2 INNEHÅLL Inledning 4 Definitioner 5 1. Utrustning som används vid mjölkning och mjölkbehandling Allmänt Automatisk mjölkningsmaskin Identifierings- och styrsystem för kor Spentvätt Påsättning och avtagning av spenkoppar Kontrollstrålar Identifiering av mjölk som skall avskiljas och avskiljning Mjölkkylning Diskning, desinficering och sköljning av utrustningen Tryckluftssystemen Vattensystemen Elsystemen Alarmsystemet 12 2 Placering och installering av utrustningen 13 3 Att ta i bruk den automatiska mjölkningsanläggningen Samarbete Bruksanvisning Användarskolning Anslutning till juverhälsovårdsprogrammet 18

3 3 3.5 Kontroll av mjölkkvaliteten innan AMS tas i bruk 18 4 Att använda AMS Kontroll vid ibruktagandet Kontroll av mjölkkvaliteten Regelbundna åtgärder Åtgärder vid funktionsstörningar God juverhälsa i AMS-ladugårdar Service och testning Driftsdagbok 22 BILAGA 1 Regelbundna åtgärder vid användningen av AMS 23 BILAGA 2 De viktigaste bestämmelserna i fråga om automatisk mjölkning 25

4 4 Inledning I denna guide Bra produktionsmetoder vid automatisk mjölkning presenteras hygienföreskrifter, som skall säkerställa god kvalitet på mjölk som mjölkas med automatiskt mjölkningssystem. Målet med föreskrifterna är att redan i primärproduktionen säkerställa att livsmedlen är trygga och dugliga för vidareförädling. Om lokalerna och utrustningen är väl planerade och placerade, och om de dagliga rutinerna sköts och kontrolleras noggrant, skapas förutsättningar för att målet nås. Utgångspunkten bör vara, att man med det automatiska mjölkningssystemet skall kunna producera mjölk av minst lika god kvalitet som med konventionella metoder och lika väl kunna undvika negativa följder för djurens välmående och hälsa. Men det automatiska mjölkningssystemet bör övervakas noggrannare än andra mjölkningssystem. Det automatiska mjölkningssystemet kräver speciellt kunnande och vakenhet av producenten, eftersom systemet ersätter flera av människan arbetsmoment och beslut. Det viktigaste kravet är att före den egentliga mjölkningen kontrollera, om det finns symtom på juverinflammation eller andra förändringar i mjölken. Lika viktigt är kravet att juvret och spenarna är rena inför mjölkningen. För att ovanstående hörnstenar för livsmedelshygien skall kunna upprätthållas, är det nödvändigt att ta med några preciseringar som gäller automatisk mjölkning i lagstiftningen. Dessa finns nedskrivna i hygienförordningen och i jord- och skogsbruksministeriets förordning Hygienkrav på mjölkproduktionsenheter. I den senare hänvisas till detta regelverk för hygien och efterlevnad rekommenderas. Detta regelverk för hygien innehåller i huvudsak rekommendationer. Bindande krav i lagstiftningen om hygien finns också med och de är i fortsättningen skrivna med fet stil. Dessa hygienföreskrifter är riktade till producenter, rådgivare, produktionsanläggningar som tar emot mjölk, leverantörer av utrustning och livsmedelsövervakningsmyndigheter. Utarbetare av regelverket Detta regelverk har kommit till i en arbetsgrupp som bestod av Osmo Myllykangas, Förbundet för mjölkhygien rf, Seppo Heiskanen och Marleena Tanhuanpää, Livsmedelsindustriförbundet rf/finlands mejeriförening, Joanna

5 5 Kurki, Jord- och skogsbruksministeriet, Kyösti Siponen, Livsmedelsverket, Esa Manninen, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Hanna Laitinen och Ari Mäkelä, Valio Oy, Kristian Westerholm och Bodil Lindqvist, Ingman Foods Oy Ab, Antti Heino och Mari Hovinen, Helsingfors universitet och mjölkproducenten Marjo Jaakkola som använder automatiskt mjölkningssystem. För ändringar i regelverket ansvarar Förbundet för mjölkhygien rf i samarbete med representanter för medlemmarna i arbetsgruppen. De viktigaste författningarna gällande ämnet Som bakgrundsmaterial för regelverket har man använt det utkast som sammanställts av EU:s samarbetsgrupp kring automatiska mjölkningssystem från år 2001 (GMP Code for milking with automatic milking systems). I bilaga 2 finns en förteckning över de viktigaste rättsakterna som gäller temat. Definitioner Användare av systemet Person som ansvarar för användningen av systemet. Automatiskt mjölkningssystem (AMS) Det automatiska mjölkningssystemet (Automatic Milking System) är ett produktionssystem, med vilket kor mjölkas automatiskt utan att människor är omedelbart närvarande. Med termen AMS avses hela mjölkningssystemet och dess delar, innehållande anläggning (utrustning och program), som behövs vid mjölkning av kor, vid identifierings- och styrsystem för djur, vid rengöring och desinficering av utrustningen, vid mjölkkylning och lagring samt vid utfodring, beteshållning och administration av gården/besättningen. Till AMS hör också ladugårdstyp och planlösning. Automatisk mjölkningsmaskin (AMM) Automatisk mjölkningsmaskin (Automatic Milking Machine) är en anläggning, som behövs för mjölkning av kor med automatiskt mjölkningssystem. AMM består av ett mjölkningsbås (eller box), där det eventuellt finns en kraftfoderautomat, ett identifieringssystem för djur, anläggningar och dataprogram för igenkänning av spenar, ett spentvättssystem, ett system för kontrollstrålar, ett egentligt mjölkningssystem (spenkoppar, mjölkmätare, vakuumpump, pulseringssystem, mjölkpump, rör) och ett identifierings- och avskiljningssystem för mjölk som skall avskiljas.

6 6 Mjölkrum Ett avgränsat rum där mjölkkyltanken är placerad. Övervakningsområde (verksamhetsområde) Det rena och torra område utanför AMM:s mjölkningsbås från vilket man vid behov kan övervaka och använda den automatiska mjölkningsenheten. Kontrollstrålar Den första mjölken som fås från var och en av spenarna och som avskiljs från den mjölk som skall användas i livsmedelstillverkningen. Mjölk som skall avskiljas Mjölk, som genast efter mjölkningen avskiljs från den mjölk som skall användas i livsmedelstillverkningen. Mjölk som skall avskiljas kan vara mjölkad ur en eller flera juverfjärdedelar och dess färg eller konsistens eller fysikaliskkemiska egenskaper avviker från det som är normalt. Som exempel kan nämnas mastitmjölk. Mjölk som innehåller rester av mikrobläkemedel eller andra främmande ämnen skall också avskiljas. Råmjölk får användas som livsmedel, men eftersom den inte kan föras till mejeriet blandad med annan mjölk, klassificeras den här som mjölk som skall avskiljas. Ett system för identifiering av mjölk som skall avskiljas Ett system i AMM som reagerar på förändringar i mjölkens kvalitet. Identifieringssystemet hjälper användaren att hålla uppsikt över hur djuren mår. Systemets funktion baserar sig på identifiering av fysikaliska och eventuellt kemiska egenskaper hos mjölken. Övervakningslistor De uppgifter som AMM samlat in om t.ex. mjölkningsfrekvensen, mjölkmängder, mjölkkvalitet, utfodring, spentvätt och hur mjölkningen lyckats. Övervakningslistan upplyser också om avvikelser som lett till meddelande eller alarm. Alarmsystem System för informationsöverföring som finns i mjölkningssystemet och som genast ger alarm till anläggningens användare, om störningar i funktionen uppkommer. Det kan handla om störningar i eldistributionen, mjölkkylningen, diskning av anläggningen (brist på diskmedel eller vatten), spentvätt, i påsättning av spenkopparna och användning av mjölkningsbåset (kon går inte ut ur mjölkningsbåset eller mjölkningsbåset står tomt länge).

7 7 Driftsdagbok Anteckningar i elektronisk eller manuell form om händelser som kan inverka på mjölkens kvalitet eller djurens hälsa. Diskning av anläggningen Bruket av diskmedel och eventuellt desinfektionsmedel tillsammans med hett och snabbt cirkulerande vatten för att avlägsna mjölkrester från de ytor i anläggningen som varit i beröring med mjölk. Sköljning av anläggningen Kallt eller varmt vatten cirkulerar genom de delar av anläggningen som varit i kontakt med mjölk för att avlägsna rester av mjölk eller diskvatten. Till sköljningarna hör de sköljningar som görs i samband med diskningen och de korta eller långa mellansköljningar som görs mellan diskningarna. 1 Utrustning som används vid mjölkning och mjölkbehandling 1.1 Allmänt Alla delar och all utrustning planeras och installeras enligt hygieniska principer. Mjölkrören får därför inte ha krökar eller andra ställen (rör som slutar, ventiler som rengörs från bara en sida) som är svåra att diska. Utrustningen skall bilda en sammanhängande helhet. Om denna helhet består av delar tillverkade av olika fabrikörer (t.ex. mjölkkyltanken och mjölkningsmaskinen), skall detta beaktas redan i planeringsskedet och hos fabrikörerna skall man kontrollera att delarna passar ihop. Det skall finnas uppgifter från tillverkarna om hur delarna passar ihop och att delarna utgör en fungerande helhet.

8 8 Bild 1: Mjölkens väg i den automatiska mjölkningsanläggningen 1.2 Automatisk mjölkningsmaskin Identifierings- och styrsystem för kor Den automatiska mjölkningsmaskinen har ett välfungerande identifieringssystem för kor som styr mjölkning och utfodring av kor Spentvätt Anläggningen har ett system för spentvätt, som tar bort synlig smuts från spenarna så att smuts inte kontaminerar mjölk via spenkopparna som sparar uppföljningsuppgifter om utebliven rengöring av spenarna som övervakar temperaturen på det vatten som eventuellt behövs för spentvätt. Om vattnets temperatur överstiger 40 C, avbryter enheten mjölkningen och ger alarm. Produkter för spendoppning, spensalva och medel som används för rengöring av spenar skall vara godkända av Livsmedelsverket.

9 Påsättning och avtagning av spenkoppar Den automatiska mjölkningsenheten har ett pålitligt system för påsättning och avtagning av spenkoppar. Systemet fungerar så väl att det kan användas dygnet runt, utan att någon övervakare behöver vara närvarande. Spenkopparna tas av fjärdedelsvis t.ex. på basen av mjölkströmmen. Produkter för spendoppning, spensalva och medel som används för rengöring av spenar skall vara godkända av Livsmedelsverket Kontrollstrålar Kontrollstrålar avskiljs och rinner till en egen behållare eller ut i kloaken. Att systemet verkligen tar kontrollstrålar säkerställs genom mätning av mängden kontrollstrålar, och uppgifter om detta sparas också Identifiering av mjölk som skall avskiljas och avskiljning av mjölk Den automatiska mjölkningsutrustningen skall ha ett system som a) självständigt varseblir och styr mjölk som uppvisar förändringar skilt från sådan mjölk som är avsedd att användas som livsmedel b) på förhand tar emot inmatade uppgifter om djur (t.ex. djur som får medicinsk behandling och djur som nyss har kalvat), vilkas mjölk styrs skilt c) lagrar uppföljningsuppgifter om de olika djurens mjölk som har styrts skilt Anläggningens användare har ansvar för att mjölk avskiljs och användaren har också frihet att välja om mjölk från var och en av korna skall avskiljas. Mjölk som avskilts leds ner i kloaken eller till en egen behållare. För att minska miljöbelastningen är det skäl att undvika att obehandlad mjölk leds ner i kloaken och vidare ut i naturen.

10 Mjölkkylning Mjölkkylningsanläggningen skall vara tillräckligt effektiv och fungera så att mjölken håller en jämn temperatur. Systemet skall kyla mjölken hela dygnet med undantag för de tider då kylningsutrustningen diskas. Kylningseffekten skall vara sådan, att mjölken kyls ned till en temperatur lägre än +4 C inom en timme från det att mjölken blivit mjölkad, och att systemet håller mjölken vid en temperatur som ligger mellan 0 och +4 C. Ett mjölkkylningssystem som fungerar håller också små mängder mjölk kall oberoende av mjölkkyltankens storlek och mjölkströmningshastigheten. Mjölken får dock inte frysa. Vid omblandning av mjölken skall man undvika onödig bearbetning av denna, men omblandningen bör å andra sidan vara sådan, att det går att få ett representativt mjölkprov ur mjölkkyltanken då mjölken hämtas. Mjölkkylningen och lagringen på gården skall vara sådan att det går att hämta mjölk till mejeriet utan dröjsmål när som helst på dygnet. Då mjölkkyltanken töms får det inte rinna varm mjölk till mjölkkyltanken. 1.4 Diskning, desinficering och sköljning av utrustningen Anläggningen har ett system för sköljning av spenkopparna. Systemet sköljer spenkopparna efter varje ko med kallt eller svalt vatten utan kemikalier. Till den automatiska mjölkningsmaskinen och mjölkkylnings- och lagringsanläggningen hör ett system, som diskar och desinficerar dessa vid behov. Den automatiska mjölkningsutrustningen skall ha ett system som lagrar uppföljningsuppgifter om tekniskt misslyckande av rengöringen av mjölkningsutrustning och utrustning för nedkylning och uppbevaring av mjölk, t.ex. utebliven rengöring, avsaknad av rengöringsmedel, fel temperatur på vattnet. Diskningen styrs automatiskt och består av försköljning för borttagande av mjölkrester, egentlig diskning och slutsköljning för borttagande av diskmedelsrester. Vid diskningen används basiskt eller surt diskmedel och intervallen mellan diskningarna får vara högst 10 timmar. Vid automatisk mjölkning skall mjölkningsutrustning som kommer i beröring med mjölken rengöras minst tre gånger om dygnet och vid behov desinficeras.

11 11 De delar av mjölkningsutrustningen som kommer i beröring med mjölken skall rengöras efter mjölkning av ett sådant djur, vars mjölk styrs skilt från den mjölk som är avsedd att användas som livsmedel, samt efter mjölkning av kolostrum. Rengöringen skall utföras så att den mjölk som styrs skilt inte blandas med den mjölk som är avsedd att användas som livsmedel och att kolostrum inte blandas med annan mjölk som är avsedd att användas som livsmedel. Mellan diskningarna skall alla sådana ytor sköljas som varit i beröring med mjölk, då det har gått 45 minuter sedan föregående mjölkning. Mellansköljningarna eller diskningarna skall ha sådan temperatur och varaktighet, att man med dem kan förhindra att mjölk som skall avskiljas, t.ex. att mjölk som innehåller rester från mikrobläkemedel, inte blandas med mjölk som skall bli livsmedel. Efter diskning och desinficering sköljs anläggningen med rent vatten så att inga rester av disk- eller desinfektionsmedel blandas med mjölken. Utrustning och redskap skall efter diskning och desinficering sköljas med vatten som uppfyller de kvalitetskrav som är fastställda i förordningen i fråga om hygienkrav på mjölkproduktonsenheter Disk- och desinfektionsmedel skall vara godkända av Livsmedelsverket. 1.5 Tryckluftssystemen Om man i den tryckluftsanläggning som producerar tryckluft som kommer i kontakt med mjölk och disk- och sköljvatten, använder olja, skall den ha livsmedelskvalitet och dessutom skall anläggningen ha ett oljesepareringssystem. 1.6 Vattensystemen Kvaliteten på disk- och sköljvatten och mängden, trycket och temperaturen på det vatten som används är viktiga för mjölkkvaliteten och djurens välbefinnande. Det är skäl att försäkra sig om att variationer i tryck och temperatur ligger inom de gränser som leverantörerna av anläggningen

12 12 föreskriver. Vid behov skall systemen utrustas med tryckutjämningsventiler. Vattenströmningsmängd och tillgången på hett bruksvatten skall säkerställas. Avloppen för spillvatten skall dimensioneras för att motsvara toppbelastning och skall förses med vattenlås. Dessutom skall man försäkra sig om att spillvatten inte samlas på golvet (tillräckligt stor lutning). 1.7 Elsystemen Den elström och elspänning som kommer till utrustningen skall fylla de krav som tillverkarna ställer. Utrustningen skall jordas på ett sådant sätt att varken djur eller människor får elstötar från anläggningen. Systemets alla styrenheter och kablar skall skyddas för vatten, smuts och djur. För eventuella störningar i elnätet skall det finnas skyddssystem, som förhindrar att utrustningen skadas eller att data, filer och program försvinner. På gården skall det finnas ett reservsystem för elproduktion, som kan användas för mjölkning, mjölkkylning och regelbunden diskning av anläggningen. Det är skäl att säkerställa kvaliteten på den el som reservelsystemet producerar, så att det uppfyller tillverkarnas krav för olika brukssituationer. 1.8 Alarmsystemet Det automatiska mjölkningssystemet ger omedelbart larm till producenten i åtminstone följande fall: - AMM har för första gången märkt avvikande mjölk hos en ko - AMM:s funktion avbryts - Elavbrott - Vattnet i den anläggning som tvättar spenarna har för hög temperatur (över 40 C) - Kon lämnar inte mjölkningsplatsen - Störningar i diskningen av anläggningen - Temperaturen på mjölken i mjölkkyltanken har legat över +4 C i mer än en timme. Om störningarna är sådana att de på ett skadligt sätt kan inverka på mjölkkvaliteten eller djurens hälsa, stannar anläggningen av sig själv eller skall den omedelbart stannas. Anläggningen skall fungera så att ifall en störning inträffar befrias det djur som finns på mjölkningsplatsen genom att utgångsporten öppnas och artificiell belysning upprätthålls.

13 13 2. Placering och installering av utrustningen Om man vill installera ett automatiskt mjölkningssystem i en gammal eller ny ladugård, skall åtminstone följande faktorer beaktas för att slutresultatet skall bli bra: Mjölkningsbås och observationsområde: - Den automatiska mjölkningsmaskinen skall placeras så att djurtrafiken fungerar. - Golvet i mjölkningsbåset är tryggt att gå på och inte halt. - Mängden mjölktransportrör och längden på dem är så liten som möjligt. - Den automatiska mjölkningsmaskinen och tillhörande rör skall installeras stadigt. - Området runt mjölkningsmaskinen (bl.a. observationsområdet) skall vara tillräckligt rymlig och sådant att dagliga rutiner och rengöringar är lätta att utföra. - Man kan komma till observationsområdet längs en ren passage och observationsområdet skall vara rent och lätt att hålla rent och är väl avskiljt från djurutrymmena. - Temperaturen i observationsområdet skall alltid vara över +5 C. - Observationsområdet skall ha tillräcklig ventilation och sådan belysning att denna inte stör utrustningens funktion t.ex. vid påsättning av spenkoppar, men som vid behov är tillräcklig ( lx) för service och observation. - Observationsområdet skall ha avlopp, vattenpost och redskap för städning av t.ex. träck och damm. - Observationsområdet skall ha tvättställ för händer och skor. - Observationsområdet skall ha tappställe för både kallt och varmt vatten. Kontrollrum: - Systemets kontrollrum skall ligga nära den automatiska mjölkningsmaskinen och vara avskilt från den övriga ladugården och det rum där mjölkkyltanken och diskningssystemet är placerade för att undvika fukt, damm och buller. - Från kontrollrummet skall man kunna ha syn- eller kamerakontakt till mjölkningsmaskinen och djurutrymmen - I kontrollrummet skall man ha manualer och driftsdagboken som behövs för styrning av systemet.

14 14 Mjölkrummet: - Mjölkrummet och mjölkkyltanken är placerade så att mjölktransportledningarna är så korta som möjligt. - I ventilationen skall den kontinuerliga värmeproduktionen från mjölkkylningen beaktas. - Mjölkrummet skall inte stå i direkt förbindelse med observationsområdet. Genomgång möjlig endast via ett mellanrum - Det skall finnas tydliga föreskrifter på väl synlig plats om åtgärder för mjölktransportbilschauffören i samband med uppsamlingen av mjölk. Utrustningsleverantörerna skall i god tid leverera alla anvisningar och ritningar om placering och installering av enheterna, som behövs då man planerar och uppför byggnaden. De vatten-, trycklufts- och avloppsrör och elanslutningar som behövs för utrustningen- planeras utgående från de anvisningar som utrustningsleverantörerna sänder. Utrustningen skall installeras enligt tillverkarnas anvisningar och rekommendationer. I installeringen skall ingå testning av anläggningen, bl.a. i fråga om funktionen hos mjölkningsmaskinen och mjölkkyltanken. Då installeringen är utförd fyller installatören i ett installationsmeddelande eller ett installationsbevis, där man meddelar att enheten är klar och installerad enligt tillverkarens anvisningar och rekommendationer. Om man avvikit från dessa anvisningar och rekommendationer, måste detta nämnas i meddelandet och också orsaken till att man avvikit från dessa. 3. Att ta i bruk den automatiska mjölkningsanläggningen 3.1 Samarbete Det automatiska mjölkningssystemet rekommenderas endast på sådana gårdar som tidigare har producerat mjölk av E-klass och som har hört till kokontrollen åtminstone ett år innan systemet anskaffas. Producent, myndigheter, utrustningstillverkare, den produktionsanläggning som tar emot mjölken- eller representanter för -anskaffningsföretaget skall stå i kontakt med varandra då det nya systemet planeras, installeras och tas i bruk. Producenten skall på förhand av anläggningsleverantören eller dennes representant ta reda på om anläggningen är typgodkänd, t.ex. i Danmark och Sverige, samt att lagar och kraven i detta regelverk uppfylls. Producenten skall sätta sig in i den nya tekniken, skaffa nödvändig utrustning för systemfunktionerna och konstruera en lämplig arbetsomgivning för dessa. Det är

15 15 mycket viktigt att producenten sätter sig in i hela systemets funktion och förbereder sig på ett helt nytt arbetssätt. Djurtrafiken och utfodringssystemet inverkar i hög grad på hur hela systemet börjar fungera. Det är också viktigt att producenten deltar i kvalitetsutbildning som mejeriet anordnar eller annan till buds stående utbildning. Producenten skall anmäla övergång till automatisk mjölkning -till den produktionsanläggning eller det anskaffningsföretag som tar emot mjölken minst sex månader och till den övervakningsmyndighet som avses i hygienlagen (kommunalveterinär) minst tre månader innan systemet planeras att tas i bruk. Producenten skall ingå ett serviceavtal med leverantören av utrustningen. I god tid innan man går över till automatisk mjölkning skall man fästa särskild uppmärksamhet vid kojuvrens exteriör, kornas benhälsa och allmän lämplighet. Den produktionsanläggning eller det anskaffningsföretag som tar emot mjölken har tillsammans med anläggningsanvändaren ansvar för uppföljning av mjölkkvaliteten. Den övervakningsmyndighet (kommunalveterinär) som avses i hygienlagen skall registrera och inspektera mjölkproduktionsenheterna och övervaka att lagarna följs.

16 16 Producent Tid 6 månader före ibruktagandet - 3 månader före ibruktagandet Oferter från leverantörer Meddelande till mejeriet eller anskaffnigsföretaget meddelande till kommunalveterinären Ibrukatgningsskede: 0-6 Rutinmässig användning månader täta mjölkkvalitetskontrol-ler, smak och lukt varje vecka: FFA-prov vid behov. CMT-test varje månad och jämförelse med kokontrollprov Kontrollera att mjölk avskiljs Kontrollera renligheten hos djuren Kontrollera att utrustningen fungerar och serva den regelbundet Leverantör av utrustning Offerter om utrustning och underhåll till producenten Planera byggnaden, installationer, studera bruksanvisningar, gå användarutbildning Regelbunden service, testning av utrustningen enl. avtal Meieri eller anskafingsf. Noggrannare kontroll av mjölkkvaliteten. Traditionell provtagning för analys av celltal och bakterier. Fryspunkt 2 x/mån under 3 månader Tätare mjölkkvalitetskont-roller: celler och bakterier varje vecka, frysp. 2x /mån Konventionell kontroll av mjölkkvaliteten som vid behov görs oftare Kommunal-veterinär Resurssi 56 7 Gårdsavtal, serviceavtal Plan för kontroll av mjölkkvaliteten Kontr. vid i- bruktagandet Prot. från ibrukt. kontr. kontroll 1 år efter efter ibuktagandet och där-efter minst vart tredje år Prot. från kontrollerna Dokument Kvalitetsstatistik på mjölken Juverhälsovårdsavtal med veterinär Driftsdagbok Bild 2. Riktgivande schema för anskaffning och ibruktagning av AMS-systemet 3.2 Bruksanvisning Leverantören av det automatiska mjölkningssystemet skall enligt producentens önskemål i samband med leveransen ge antingen en svensk- eller finskspråkig bruksanvisning redan i det skede då producenten planerar automatisk mjölkning. Bruksanvisningarna skall vara tydliga och försedda med instruktioner för de vanligaste problemsituationerna. Bruksanvisningen skall hållas up-to-date. Bruksanvisningen skall innehålla instruktioner om hur användaren, på basen av den information som systemet ger, skall kunna utvärdera funktionen hos anläggningen i förhållande till bästa möjliga kapacitet och funktionssäkerhet. Dessa utvärderingsredskap skall vara så lätta som möjligt att använda, med andra ord skall användaren direkt kunna se nivån på funktionen hos systemet. Vid sidan av tekniska detaljer och praktiska åtgärder skall bruksanvisningen innehålla instruktioner och uppgifter om sådant som inverkar på mjölkens kvalitet, ifall det skulle uppstå problem. I bruksanvisningen skall det automatiska mjölkningssystemets grundinställningar, vilka kan inverka på mjölkkvaliteten, klargöras. Om användaren har möjlighet att göra ändringar i eller tillägg till dessa inställningar,

17 17 skall anvisningar för hur ändringar skall göras och vilken effekt dessa ändringar har framgå av bruksanvisningen. Bruksanvisningen skall innehålla en förteckning över rekommenderade åtgärder som gäller regelbunden användning. I bruksanvisningen skall det finnas en detaljerad beskrivning över de punkter som kräver regelbunden kontroll, tidtabell för kontroller, anvisningar för hur driftsdagboken skall fyllas i och åtgärder för hur observerade avvikelser skall åtgärdas. Varje anläggning skall ha egna anvisningar för dagliga, veckovisa och månadsvisa kontroller, och det är tillverkaren som har ansvar för att sådana anvisningar finns tillgängliga. Anvisningarna skall innehålla åtminstone de punkter som nämns i bilaga 1. Dessutom skall det i bruksanvisningen finnas ett program för service, tidtabell för nödvändig service och den service som användaren själv kan utföra. I serviceprogrammet skall ingå sådan väsentlig övervakning över anläggningens funktion som användaren på grund av anläggningens konstruktion inte själv kan utföra. Leverantören av det automatiska mjölkningssystemet skall vid begäran ge nödvändigt skriftligt material till den övervakningsmyndighet som hygienlagen avser. 3.3 Användarskolning Användaren behöver ha grundläggande kunskaper i automatisk databehandling. Leverantören av det automatiska mjölkningssystemet skall gå igenom bruksanvisningen tillsammans med användaren. Han skall ge användaren en täckande skolning om hur den information som AMS ger skall tolkas. I synnerhet den information som ges om funktionen och de faktorer som gäller identifieringssystemet för den mjölk som skall avskiljas och som har att göra med mjölkkvaliteten är viktiga. Anläggningsleverantören skall ge användaren handledning om daglig, veckovis och månadsvis service och servicekrav och om de anteckningar som skall göras i driftsdagboken. Efter användarskolning och övning underskriver användaren ett protokoll, där användaren försäkrar att han/hon fått tillräcklig undervisning för användning av systemet. En kopia av protokollet skall fogas till bruksanvisningen. Producenten ansvarar för att alla som använder systemet har tillräcklig skolning. 3.4 Anslutning till juverhälsovårdsprogrammet

18 18 Producenten skall göra ett avtal om juverhälsovård med en veterinär som är insatt i juverhälsa. I avtalet skall det bl.a. fastställas hur ofta veterinären skall besöka gården för att inspektera juverhälsan. Ett besök skall göras innan AMS tas i bruk och korna blir flyttade till AMS-ladugård. I samband med detta besök skall kor som inte har juverhälsa som är lämplig för det automatiska mjölkningssystemet gallras ur besättningen och beslut skall fattas om hur mastitkor skall skötas. Följande besök skall göras omkring en månad efter det att AMS tagits i bruk. Efter detta görs besök åtminstone tre gånger om året. Vid sina besök kontrollerar veterinären resultaten från de CMT-test som systemanvändaren gjort och celltalsuppgifterna för var och en av korna i kokontrollen och undersöker kor med avvikande juverhälsa. Vid besöken skall spenarnas skick undersökas. De uppgifter som AMM ger om mjölkkvaliteten skall kontrolleras och jämföras med andra uppgifter om mjölkkvaliteten, för att man skall få en uppfattning om tillförlitligheten hos den information som AMM ger. Samtal skall föras om uppgifter från kokontrollen, bokföring om djurhälsovård och mjölkkvaliteten. Veterinären skall ge anvisningar om fortsatta åtgärder. 3.5 Kontroll av mjölkkvaliteten innan AMS tas i bruk Det är synnerligen viktigt att kontrollera mjölkkvaliteten då man har automatiskt mjölkningssystem. Det är både till mjölkproducentens och till mjölkförädlarens bästa att man lägger märke till avvikelser i kvaliteten och reder ut orsakerna till dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Producenten och mjölkmottagaren skall under tre månader före övergången till automatisk mjölkning följa med kvaliteten på den råmjölk som levereras från gården då det gäller celltal (1 gång i månaden), totala antalet bakterier och fryspunkten (2 gånger i månaden). Den produktionsanläggning som mottar mjölken eller anskaffningsföretaget kommer överens med producenten om hur den producerade mjölkens kvalitet skall kontrolleras och vilka åtgärder som skall vidtagas på grund av resultaten från kontrollen. Gårdsvisa kvalitetsuppgifter om mjölken sparas åtminstone två år med början från tre månader innan man tar AMS i bruk. 4. Att använda AMS

19 Kontroll vid ibuktagandet Den automatiska mjölkningsutrustningen och dess funktion skall i samband med ibruktagandet inspekteras av den övervakningsmyndighet som avses i hygienlagen med hjälp av rådgivare. Om man märker brister i funktionen skall dessa åtgärdas så snabbt som möjligt. Vid ibruktagningsinspektionen skall ett protokoll lämnas hos producenten. Inspektionen vid ibruktagandet innehåller följande moment: Djurhållningsutrymmena, AMS och mjölkrummet Bruksanvisning och driftsdagbok Kvalitetsuppgifter om mjölken Hälsouppgifter om djuren Från inspektionen i samband med ibruktagandet skall en handling lämnas åt producenten. Om man märker brister i funktionen skall dessa åtgärdas så snabbt som möjligt eller inom en given tid. Den övervakningsmyndighet (kommunalveterinär) som avses i hygienlagen skall inspektera produktionsutrymmena där automatisk mjölkning installerats både i samband med att denna tas i bruk och ett år efter ibruktagandet. Efter detta skall produktionsutrymmena inspekteras vart tredje år och alltid då misstanke om att produktionsenheten inte uppfyller kraven i denna förordning föreligger. 4.2 Kontroll av mjölkkvaliteten Under den tid då det automatiska mjölkningssystemet tas i bruk (de första 6 månaderna) skall mjölken i mjölkkyltanken kontrolleras oftare än vanligt på ett sätt som producenten och den mottagande produktionsanläggningen eller anskaffningsföretaget kommer överens om. Detta förfarande ger systemets användare och leverantörer uppgifter som ligger till grund för att eventuella justeringar eller reparationer kan utföras under den tid då systemet tas i bruk. Den provtagning som förutsätts i hygienlagen kompletteras så att cellhalten och totalkoloniantalet blir undersökta i råmjölken varje vecka. Också mjölkens fryspunkt skall undersökas varje vecka. Orsakerna till att alarmvärden (tabell 1) överskrids skall utredas och korrigerande åtgärder genast vidtas. Provtagningar, undersökningsresultat och korrigerande åtgärder skall bokföras. Dessutom skall systemets användare bedöma mjölkkvaliteten med syn och lukt åtminstone en

20 20 gång i veckan. Om användaren märker förändringar, skall ett mjölkprov tas för bestämning av fria fettsyror. Tabell 1 Alarmvärden för mjölk Undersökning två på varandra följande prov ett prov Somatiska celler > celler/ml > celler/ml Totalkoloniantalet > kbe/ml > kbe/ml Fryspunkt >-0,520 C >-0,515 C För att övervaka mjölkkvaliteten efter ibruktagningen är det skäl att, förutom de lagstadgade provtagningarna, ta extra prov av den mjölk som mjölkats med AMS systemet, om mjölkens kvalitet inte har stabiliserats. 4.3 Regelbundna åtgärder Till den dagliga, veckovisa och månadsvisa användningen och servicen av AMS hör kontroller och åtgärder, om vilka anläggningsleverantören ger detaljerade anvisningar enligt bilaga 1. Användaren skall upprätthålla en god miljö i ladugården, så att korna hålls rena oberoende av årstid eller utfodring. Detta innebär att ladugården skall hållas ren och ha rikligt med strö. Spenkoppar och mjölkslangar och diskställningar för spenkoppar skall kontrolleras och vid behov rengöras så ofta som det är nödvändigt, för att förhindra att främmande ämnen blandas med mjölken i samband med mjölkningen. Observationsområdet och mjölkningsbåset skall rengöras regelbundet. I samband med granskningen skall användaren säkerställa att mjölkningsenheten fungerar som den skall och att mjölkningsenhetens mjölkoch vakuumslangar är hela och att anläggningen i övrigt fungerar som den skall. Systemets användare skall regelbundet kontrollera att djuren är rena och friska åtminstone en gång om dygnet men helst två gånger. Dessutom skall användaren gå igenom den information som anläggningen ger (djurens övervakningslistor) och kontrollera djurhälsan utgående från listorna. Användaren skall säkerställa att mjölk som skall avskiljas inte blandas med mjölk som skall bli livsmedel. Mjölk som skall avskiljas skall behandlas enligt föreskrifterna. Avskiljningen skall basera sig på data som AMM ger, på användarens iakttagelser eller på veterinärens uppgifter. Det automatiska mjölkningssystemet skall diskas minst tre gånger om dygnet med regelbundna intervall som får bli högst tio timmar. Mjölkfiltret

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö

Mjölkhygien i AMS. Christel Benfalk och Mats Gustafsson. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö nr 105 Mjölkhygien i AMS Christel Benfalk och Mats Gustafsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 1 Mjölkhygien i AMS I automatiska mjölkningssystem (AMS)

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen.

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. Jennie Terne r Skogsvägen 47 SOCIALFÖRVALTNINGEN Linda Spethz Enhetschef 2015-06-22 Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. AVDELNINGSKÖK I FÖRVALTNINGEN ENLIGT SOL & LSS Gemensamhetsutrymmet/köket

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 Oy Fram Ab, Vasa 2014 2 Produktionsuppföljning för

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav i nötkreaturens sjukdomar Specificerade kunskapskrav Kurserna ska fördelas inom följande ämnesområden 1. Epidemiologi och informationslära 2. Driftsformer, ekonomi, djurskydd, etik samt livsmedelshygien

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv Sida 1 / 8 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVFALLSCENTRALEN, REPARATION AV OMLASTNINGSHALLENS GOLV 1. UPPHANDLINGSENHET Oy Botniarosk

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Etik & ansvar från mjölkning till forskning

Etik & ansvar från mjölkning till forskning Valio Sverige AB, Box 10094, SE-121 27 Stockholm-Globen.Tel 08-725 51 50. Hemsida: www.valio.se Blogg: www.atvalio.se Etik & ansvar från mjölkning till forskning Valios avdelning för forskning och utveckling

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Mjölkning. Februari 2003 1

Mjölkning. Februari 2003 1 Mjölkning Februari 2003 1 2 Materialet får ej kopieras utan medgivande. Illustrationer där inget annat anges: Ewert Ohlsson Layout, original och tryck: Text & Tryck Totab AB, Eskilstuna Reviderad utgåva

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ

Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ Ny typ av provbägare för produktionsuppföljningen för Valio-andelslagens producenter från 1.4.2015 - bägare med gångjärnslock och transportställ I april 2015 börjar man använda nya typer av förnödenheter

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Friska nötkreatur ger välmående gårdar

Friska nötkreatur ger välmående gårdar Friska nötkreatur ger välmående gårdar Vi kan Nöt! Med sju veterinärer och tre husdjursagronomer specialiserade inom nötköttsproduktion har vi en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM?

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? 1 HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 Granskning av transport av kylda/frysta livsmedel samt varmhållen mat hos livsmedelsproducenter i Stockholm stad En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Livsmedelshygien en vägledning för företag

Livsmedelshygien en vägledning för företag Livsmedelshygien en vägledning för företag Denna vägledning är för restauranger, caféer och andra livsmedelsföretag, liksom butiker och kiosker som säljer och producerar livsmedel. Här kan du läsa om viktiga

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Personlig hygien Vatten Rengöring Temperatur kontroller Avfallshantering Utbildning livsmedelshygien! Skadedjur Märkning och spårbarhet Underhåll av lokaler

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

Förebyggande av elbränder i hushåll

Förebyggande av elbränder i hushåll Förebyggande av elbränder i hushåll Innehållsförteckning: 1. Säkerhetsföreskriftens syfte... 1 2. Förpliktelse... 1 3. Periodisk besiktning av elinstallationer... 1 4. Elarbeten... 1 5. Utlösning av säkring

Läs mer

Krav på livsmedelsanläggningar

Krav på livsmedelsanläggningar Krav på livsmedelsanläggningar - En vägledning Information från Sektor Samhällsbyggnad 1(11) Krav på livsmedelsanläggningar Vid registrering av ny livsmedelslokal bör ni kontrollera att lokalen uppfyller

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer