Fattigdom En rättighetsfråga EN INTRODUKTION TILL DE EKONOMISKA SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fattigdom En rättighetsfråga EN INTRODUKTION TILL DE EKONOMISKA SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETERNA"

Transkript

1 Fattigdom En rättighetsfråga EN INTRODUKTION TILL DE EKONOMISKA SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETERNA

2 Innehåll FÖrord 03 INLEdning 04 Demokrati börjar vid frukostbordet 05 Rättigheter eller behov? 05 Rättigheter utan diskriminering 06 Fattigdom 07 HISTORIK 08 Efter kalla kriget 08 Regionala system 09 UTKRÄVBARHEt 10 Respektera, skydda och uppfylla 10 Miniminivå eller kärninnehåll 11 Möjlighet att utkräva sin rätt? 12 Nationella initiativ 13 Utkrävbarhet i Sverige och Europa 13 ESK-RÄTTIGHETErna 14 Rätten till hälsa 14 Rätten till mat och vatten 15 Rätten till bostad 17 Rätten till utbildning 18 Rätten till arbete 18 Rätten till kultur 19 VIKTIGA DISKUSSIONEr 21 Globaliseringen 21 Staters utvidgade ansvar 21 Rättighetsperspektivet 21 FN:s millenniemål 22 Transnationella företag 22 Internationella finansiella institutioner 23 ESK-rättigheter i Sverige 24 UPPSLAGSDEL: grundläggande begrepp och förklaringar 25 LÄS VIDARE 28 KONTAKTUPPGIFTEr 30 Copyright Amnesty International, svenska sektionen

3 FÖRORD RÄTTEN ATT LEVA ETT VÄRDIGT LIV Under 2009 startar Amnestys globala kampanj Demand Dignity, som i Sverige kommer att heta Fattigdom en rättighetsfråga. Det övergripande målet för kampanjen är att stoppa människorättskränkningar som låser fast människor i fattigdom. Ett av de viktigaste budskapen i kampanjen är att alla mänskliga rättigheter ekonomiska, medborgerliga, sociala, politiska och kulturella är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra. Först när alla rättigheter respekteras och uppfylls kan människor leva sina liv utan fruktan och nöd. Men vägen dit är lång. Fattiga och maktlösa människors rätt till ett värdigt liv väger ofta oförsvarligt lätt när de ställs mot ekonomiska intressen, såsom att utvinna råvaror, sjösätta utvecklings- och byggnadsprojekt eller exploatera markområden. Där det sker grova kränkningar av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK), kränks dessutom nästan alltid de medborgerliga och politiska rättigheterna. Det sker genom att människor nekas sin rätt till information, deltagande i samhällslivet, yttrandefrihet och tillgång till rättvisa. Våld, godtyckliga gripanden, trakasserier och försvinnanden drabbar ofta dem som står upp för sina och andras rättigheter. Amnesty arbetar fortsättningsvis mot grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och det saknas inte exempel på hur stater eller andra aktörer aktivt hindrar människor från att åtnjuta sina rättigheter. Fattigdom en rättighetsfråga är inte en ESK-kampanj, men den kräver likväl att vi som organisation lär oss mer om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och hur de hänger ihop med de rättigheter som vi traditionellt arbetat för. Därför har vi tagit fram detta utbildningsmaterial som vi hoppas att du ska ha användning av. Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen Februari

4 INLEDNING Peru: Människorättsadvokater och vittnen utsatta för hot och trakasserier Människorättsadvokaten Doktor Gloria Cano Legua har utsatts för dödshot. Gloraia Canu Legu arbetar för offer som utsatts för de människorättskränkningar som tidigare presidenten Alberto Fujimori nu står anklagad för. Fujimori misstänks ligga bakom flera försvinnanden, morden på nio studenter och en professor samt en massaker vid Barrios Altos. Flera vittnen, jurister, rättsläkare och människorättsaktivister, som arbetar med att kartlägga de övergrepp som begicks mellan maj 1980 och november 2000, har utsatts för både hot och trakasserier. Perus tragiska förflutna måste få ett korrekt rättsligt efterspel. Regeringen har en skyldighet att samarbeta i utredningar om tidigare övergrepp och se till att militären överlämnar nödvändig information. De människorättskränkningar som sker i samband med utredningarna måste utredas. Dessutom måste de vittnen och de som leder de juridiska processerna få stöd och skydd inrättades Sannings- och försoningskommissionen som fick i uppdrag att utreda omständigheterna kring de övergrepp som begicks av den peruanska staten, och de väpnade oppositionsgrupperna, Sendero Luminoso och MRTA (Moviomento Revolucionario Túpac Amaru) under den 20 år långa väpnade konflikten i landet. Kommissionen hade också till uppgift att identifiera offren och, så långt det var möjligt, fastställa vem som var ansvarig för övergreppen. Baserat på blixtaktion från 4 januari 2008 UA 05/08, AMR 46/001/2008 Dödsstraffet är enligt Amnestys uppfattning inhumant, ovärdigt och kränker rätten till liv. Kränkningar av medborgerliga och politiska rättigheter sker ofta genom att människor som lyckas nå ut med ett ovälkommet budskap tystas. Till exempel då demonstranter blir misshandlade, tidningar stängs eller företrädare för fackföreningar sätts i fängelse. Inte sällan är det staten som missbrukar sin makt eller helt enkelt undlåter att skydda medborgarna. Övergreppen är ofta synliga och det är relativt lätt att peka ut vem som har ansvaret för att övergreppen kunde ske. Människors rättigheter kan dock kränkas på många andra sätt. Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att ha yttrandefrihet och slippa tortyr utan också om rätten till utbildning, mat, vatten, bostad, hälsa, arbete och kultur. När det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-rättigheter) sker kränkningarna oftast i det tysta. Staten tar inte alltid aktivt del i kränkningarna och maktmissbruket kan vara svårt att sätta fingret på. De som utsätts för kränkningar av ESK-rättigheter är inte första hand välartikulerade journalister eller välorganiserade demonstranter utan utsatta människor med få möjligheter att göra sig hörda. På grund av sin livssituation kan de vara stigmatiserade eller utstötta av samhället. Tvångsvräkningar och fysiska trakasserier drabbar oftast dem som redan har det svårt. Dessutom förstärks kränkningarna av ESK-rättigheter av att de ofta går hand i hand med andra kränkningar. Kränkningar av maktlösa människors rättigheter är inte spektakulära och syns sällan i media. Politiker behöver ta mindre hänsyn till dem som ingen lyssnar på och som kanske inte ens har rätt att rösta. De som kränks är kanske inte ens medvetna om att de enligt internationella överenskommelser har rättigheter. I många marktvister är det den mäktigare parten som vet hur man utnyttjar eller kommer runt lagen. Det förstärker intrycket av att det som händer är rätt även när det gäller rena bedrägerier. Den som regelbundet blir misshandlad av polisen är naturligtvis skeptisk till rättsstaten. Och nästan ofelbart är det så att kränkningarna inte utreds ordentligt eller att de som drabbats förvägras en rättssäker prövning. Rätten att leva ett värdigt liv innebär frihet från alla sorters kränkningar av mänskliga rättigheter. Ingen ska torteras eller godtyckligt frihetsberövas, leva i hunger eller hemlöshet, lida av sjukdomar som hade gått att förebygga eller bota. 4

5 Demokrati BÖRJAR vid frukostbordet ESK-rättigheter och medborgerliga och politiska rättigheter är enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna odelbara och ömsesidigt förstärkande. Kofi Annan, tidigare generalsekreterare i FN, visade på just detta när han i ett uppmärksammat tal sade att demokrati börjar vid frukostbordet. Det går inte att isolera en rättighet från en annan, de är beroende av varandra. Det blir tydligt om man försöker rangordna rättigheterna. Hur man än gör blir det fel eftersom rättigheterna hänger ihop som en odelbar kedja. Om du inte har mat för dagen, kommer du troligen inte att värdera yttrandefrihet eller föreningsfrihet särskilt högt. Om du inte kan läsa, är det svårare att ta del av politisk och annan samhällsinformation. Om du inte har tillgång till grundläggande utbildning, är det mycket svårare att utnyttja din rösträtt. Utan bostad får du svårt att behålla eller få en anställning. Dessutom Peru: Vilka var offren för våldet? ökar risken för att du ska utsättas för I augusti 2003 kom Sannings- och försoningskommissionen ut med sin slutliga rapport om de övergrepp som begicks i Peru under 20 år av väpnad konflikt. Enligt kommissionens rapport dödades eller fysiskt och sexuellt våld och din rätt till privatliv omöjliggörs. Om du saknar försvann mer än personer mellan år 1980 och Tusentals människor utsattes för olika en fast bostadsadress har du i vissa kränkningar som tortyr och misshandel. Många kidnappades och kvinnor utsattes för sexuellt våld. Nigel Rodley, FN:s före detta specialrapportör om tortyr, säger att majoriteten av dem som torteras länder inte ens rätt att rösta. inte är politiskt aktiva, utan fattiga människor som misstänks för brott eller misshandlas av andra Rättigheter eller behov? Det finns de som menar att ESKrättigheter snarare är mål att sträva emot än riktiga rättigheter. Det är dock viktigt att se och erkänna ESKrättigheter som just rättigheter och inte en önskelista. Ett rättighetsperspektiv innebär att att det finns subjekt rättighetsbärare - som har vissa rättigheter, vilket medför vissa skyldigheter för staten. anledningar. Det finns en tydlig koppling mellan vilka personer som i störst utsträckning riskerar att utsättas för tortyr och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Amnesty har traditionellt sätt inte uppmärksammat denna koppling. Sanningskommissionens rapport bekräftar länken mellan fattigdom, socialt utanförskap och sannolikheten att utsättas för våld. Mer än 80 % av de dödsfall och försvinnanden som kommissionen behandlat kom från de fattigaste delarna av Peru. 75 % hade Quechua eller någon av de andra minoritetsspråken som modersmål. Utbildningsnivån på de döda och försvunna var långt under medel, 68% av offren hade inte avslutat högstadiet. Kommissionen fastställde att en av de främsta orsakerna till den långa inbördeskonflikten var diskriminering och avsaknaden av tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för de fattiga särskilt kvinnor och ursprungsbefolkningen. Cirka en halv miljon peruaner från de fattigaste områdena i Peru tvångsförflyttades av såväl statliga myndigheter som beväpnade grupper kvinnor från landsbygden i Anderna och peruanska Amazonas tvångssteriliserades. Många familjer hotades med böter, fängelse eller att inte längre få del av statens matprogrammet.. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den peruanska kongressen beslutade att alla offer under konflikten ska få upprättelse och skadestånd och de skyldiga ska ställas till svars, men processen går långsamt framåt. Det beslutades också att de militärer som står anklagade för brott mot mänskliga rättigheter ska få rättslig hjälp betalad av staten. Men ingen rättshjälp har erbjudits offren för kränkningarna, trots att nästan 70% inte har tillgång Konventionerna* (på sid 25 hittar till juridisk representation. Samtidigt hotas offren, deras anhöriga, vittnen och juridiska ombud och det du en uppslagsdel) som reglerar skyddsprogram som Sanningskommissionen föreslagit har ännu inte tillsatts. statens ansvar för ESK-rättigheterna Den väpnade konflikten pågick i tjugo år och det var först när våldet började närma sig de med politisk och ekonomisk makt som konflikten började uppmärksammas i media och en opinion mot våldet är uppbyggda på det sättet att stater har vissa skyldigheter gentemot sina bildades i Peru och i omvärlden. Vi ser nu samma diskriminering upprepa sig i efterspelet till konflikten. medborgare. FN:s kommittén för Amnestyrapport AMR 46/004/2006 ekonomiska, sociala och kulturella Peru: Poor and excluded women Denial of the right to maternal and child health rättigheter* har i sina generella kommentarer* definierat en miniminivå för rättigheternas innehåll, ett så kallat kärninnehåll. Kärninnehållet varierar för varje rättighet och anger den miniminivå som under inga omständigheter får kränkas och som staten därför alltid är skyldig att garantera. 5

6 utan åtskillnad av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, artikel 2:2 Ett exempel är miniminivån gällande rätten till utbildning som omfattar obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning för alla, samt att barn inte får undervisas på ett rasistiskt, homofobiskt eller annat diskriminerande sätt. ESK-konventionen anger att staterna, för att trygga rättigheterna, måste utnyttja sina resurser till fullo för att på så sätt se till att rättigheterna gradvis förverkligas i sin helhet med alla lämpliga medel. Det innebär inte att staten är skyldig att ge dig mat bara för att du vill det och hävdar att det är din rättighet. Däremot får staten inte beröva dig din matförsörjning eller hindra dig från att själv skaffa mat. Staten är också skyldig att se till att ingen annan hindrar dig från att skaffa mat. Slutligen, om du av olika anledningar ändå inte kan skaffa mat, är staten skyldig att efter bästa förmåga se till att du får mat. Man brukar tala om att staten är skyldig att respektera, skydda och uppfylla rättigheterna (se vidare sidan 10-13). Peru: HÄLSA - DE RIKAS PRIVELEGIUM Rättigheter utan diskriminering Diskrimineringen och kränkningarna av minoriteters och ursprungsbefolkningens rättigheter fortsätter än idag. Trots tillväxt i ekonomin de senaste åren, är Peru ett av de länder i Latinamerika som avsätter minst pengar till hälsovård och investeringarna per person har minskat de senaste åren. Behoven och bristerna är störst på landsbygden, men en studie utförd av en människorättsorganisation 2005, visade att peruanska myndigheter spenderar dubbelt så mycket på hälsovård per person i de rikare delarna landet. Det finns statligt finansierad gratis hälsovård för marginaliserade grupper, men ändå når man inte ut till de fattigaste kvinnorna och barnen. Enligt Perus hälsominister har 6,5 miljoner människor, 25% av befolkningen, inte tillgång till grundläggande sjukvård. Det är många gånger långt till närmsta hälsoklinik och vissa kvinnor vill inte gå till klinikerna då personalen inte pratar deras språk eller tar hänsyn till deras kulturella behov. De kvinnor som inte går på regelbundna graviditetskontroller eller föder sitt barn hemma får böter, trots att det är olagligt. Ett sätt att straffa kvinnorna är att ta ut olagliga avgifter för födelseintyg. Utan dokument blir barnen laglösa och saknar alla rättigheter som medborgare. Diskriminering är ett stort problem även för de som faktiskt får tillgång till vård. - Om du går till hälsocentret dåligt klädd låter de dig vänta längre, och de som anländer senare men är mer välklädda får gå först... Om du klagar, behandlar de dig värre, sade en kvinna från staden En av hörnstenarna när det gäller arbetet för mänskliga rättigheter är principen om icke-diskriminering. Principen återkommer ständigt i internationella dokument om mänskliga rättigheter. Vi är alla människor och vi har alla samma rättigheter. Staterna som anslutit sig* till olika överenskommelser garanterar att rättigheterna i konventionerna ska gälla för alla personer utan åtskillnad av något slag. Oavsett resurser och utvecklingsnivå ska alla stater se till att ingen diskrimineras, vare sig i lagstiftning, policys eller i praktiken. Iquitos i Amazonregionen. Om ett land inte har råd att bygga Amnestyrapport AMR 46/004/2006 sjukhus i alla regioner, handlar det Peru: Poor and excluded women Denial of the right to maternal and child health nödvändigtvis inte om diskriminering. Däremot kan man hävda diskriminering om de politiska besluten innebär att det inte finns några sjukhus i fattiga områden eller i områden där ursprungsbefolkningen bor. Staten har en skyldighet att prioritera och försöka nå de mest utsatta och marginaliserade grupperna och hjälpa dem att förverkliga sina rättigheter. 6

7 fattigdom Fattigdom är både en orsak till och ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter. Ändå beskrivs fattigdom ofta i rent ekonomiska termer. Världsbanken definierar fattigdom på det sättet. Enligt Världsbanken är de människor som har en inkomst under två dollar om dagen fattiga. De som lever med mindre än en dollar betraktas som extremt fattiga. Amartya Sen, en indisk ekonom som fick Nobelpriset i ekonomi 1998, har länge studerat fattigdom. Han menar att fattigdom inte kan beskrivas i hur mycket pengar ett land eller en person har, utan snarare i hur de ekonomiska resurserna används i samhället. Sen visar på fattiga länder där livslängden och livskvalitet är högre än i andra rikare länder. Dessa länder har valt att lägga resurser på offentlig hälsovård, utbildning och infrastruktur. Exempelvis har befolkningen i Kina, Sri Lanka och den indiska delstaten Kerala bättre hälsa, högre utbildningsnivå och livslängd än rikare länder som Gabon och Brasilien. Livslängden är kortare för svarta män i USA:s stora städer än i dessa länder, trots att de svarta männen i USA i genomsnitt har mycket högre inkomst. Liksom slaveri och apartheid är fattigdom inte naturligt. Den är skapad av människor och kan besegras genom mänskligt handlande. Det är inte en fråga om välgörenhet. Det handlar om att försvara en grundläggande mänsklig rättighet; rätten till värdighet och ett anständigt liv. Nelson Mandela, Sydafrikas första demokratiskt valda president Det svenska biståndsorganet Sida beskriver fattigdom som ett tillstånd där människor är berövade möjligheten att bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Brist på makt, val och materiella resurser utgör fattigdomens kärna. Fattigdomen är dynamisk, flerdimensionell och kontextspecifik. FN:s kommitté för ESK-rättigheter har en liknande definition. Amnesty har ingen egen definition av fattigdom utan utgår stället från de fattigas erfarenhet som kännetecknas av avsaknad av inkomst, otrygghet och bristande säkerhet, exkludering och maktlöshet. Människorättskränkningar är en daglig erfarenhet för människor som lever i fattigdom. Men fattigdom är inte något ofrånkomligt utan ett resultat av beslut som fattas av dem som har makt att påverka människors liv, såsom stater, företag och väpnade grupper. Om fattigdomen ska kunna bekämpas måste människor få möjlighet att aktivt delta i beslut och processer och därigenom erövra sina rättigheter och utkräva ansvar för de människorättskränkningar som den egna regeringen, andra stater eller ekonomiska aktörer och företag gör sig skyldiga till. Hundratals personer i New Delhi deltog i en manifestion på internationella dagen för fattigdomsbekämpning, den 17 oktober

8 HISTORIK Trots att ESK-rättigheterna ibland beskrivs som andra generationens rättigheter har de i själva verket erkänts i århundraden. Både den franska och amerikanska rättighetsdeklarationen från slutet av 1700-talet innehöll begrepp och tankar om att uppnå lycka, jämlikhet och broderskap samt rätten att bilda fackföreningar och trygga arbetsvillkor. År 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det var ett första försök att ge begreppet mänskliga rättigheter universell giltighet. Förklaringen omfattar såväl medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Förklaringen* ställer även krav på internationella och sociala reformer. För att göra förklaringen rättsligt bindande* diskuterade FN:s generalförsamling under 20 år hur ett internationellt avtal, en konvention, skulle kunna se ut. Det rådande politiska klimatet under kalla kriget gjorde att det dröjde ända till 1966 innan man kunde nå en lösning. Konflikten låg i att man hade olika syn på de olika rättigheterna. I västvärlden betonades att de medborgerliga och politiska rättigheterna var absoluta och omedelbara och därmed utkrävbara i ett rättssystem. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna däremot ansågs vara avhängiga av de enskilda staternas olika resurser. I västvärlden ansåg man att om människor var fria i ett demokratiskt samhälle så skulle det leda till ekonomisk, social och kuturell utveckling. Länderna i sovjetblocket argumenterade å andra sidan att demokrati och yttrandefrihet var ihåliga begrepp för den som går hungrig. De menade att de ekonomiska och sociala rättigheterna var viktigast för människan som kollektiv och att de måste prioriteras. Resultatet blev att två separata konventioner antogs: den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Konventionerna antogs 1966 och trädde i kraft* tio år senare, Trots att båda konventionerna har samma status och utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, har fokus i väst och till viss del även internationellt länge koncentrerats till vissa brott mot de medborgerliga och politiska rättigheterna. Tortyr, utomrättsliga avrättningar, försvinnanden och bristfälliga rättegångar har fått stor uppmärksamhet. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna har i praktiken underordnats de medborgerliga och politiska rättigheterna. Efter kalla kriget Efter Berlinmurens fall 1989 minskade den politiska uppdelningen mellan öst och väst. Vid FN:s konferens i Wien 1993 antogs en deklaration som högtidligt och än en gång slog fast att alla mänskliga rättigheter är odelbara och ömsesidigt förstärkande. Idag är klyftan större mellan nord och syd än mellan öst och väst. Fattigare länder i syd talar om rättvis fördelning inom och mellan länder samt rättvis handel. Under 1980-talet växte en oro fram i de fattigare länderna över att ekonomisk utveckling prioriterades framför rätten till ett värdigt liv. Växande sociala rörelser vände sig mot de många snabba ekonomiska reformprogram och storskaliga infrastrukturprojekt som de internationella finansiella institutionerna, IMF och Världsbanken* förespråkade och som tog lite hänsyn till eventuella sociala konsekvenser för ländernas befolkning. 8

9 Först på senare år har ESK-rättigheterna fått en mer framträdande roll i västvärlden och de rikare länderna. Detta till stor del tack vare aktivisters och gräsrötters arbete. Det är många aktivister som har blivit fängslade och förföljda på grund av att de kämpat för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Under och 90-talen började även internationella NGO:s (icke-statliga organisationer) att sluta upp bakom kraven på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. En växande rörelse uppstod som under senare år kulminerat i globala sociala forum och nätverk där organisationer från det civila samhället träffats för att utbyta erfarenheter och bygga allianser. Många organisationer och aktivister som arbetar med mänskliga rättigheter i fattigare länder i syd har lyft fram de medborgerliga och politiska rättigheter sida vid sida med ESK- rättigheterna. Så skedde exempelvis i Latinamerika efter att många diktaturer fallit under talet. Några länder, som Sydafrika och Brasilien, har flera ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter inskrivna i grundlagen. I början av 2009 hade 160 medlemsstater i FN ratificerat konventionen om ESK-rättigheter. De mänskliga rättigheternas odelbarhet erkänns idag av de flesta stater och internationella organisationer. Merparten av de internationella konventioner, traktat, protokoll och fördrag som antagits på senare tid har inslag av alla typer av mänskliga rättigheter. Dit hör konventionen om avskaffande av all slag diskriminering av kvinnor, barnkonventionen, konventionen om skydd av migrantarbetare och konventionen om ursprungsbefolkningar. Regionala system Jämsides med utvecklingen av FN:s system för de mänskliga rättigheterna har tre starka regionala MR-konventioner vuxit fram. De amerikanska, de afrikanska och de europeiska konventionerna bildar tillsammans med FN:s system en imponerande uppsättning rättigheter och metoder för uppföljning och kontroll. ESK-rättigheter i de regionala mekanismerna för mänskliga rättigheter har efterhand fått mer tyngd. Utöver den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) som nästan uteslutande fokuserar på de medborgerliga och politiska rättigheterna, finns exempelvis den europeiska sociala stadgan (se vidare nedan). I det interamerikanska systemet finns ett tilläggsprotokoll (San Salvador protokollet) som tar upp ESK-rättigheter och i den afrikanska stadgan, som antogs 1981, har ESK-rättigheter alltid varit utkrävbara inför den afrikanska kommissionen. År 2008 antogs inom Arabförbundet* the Arab Charter on Human Rights, som omfattar såväl medborgerliga och politiska rättigheter som ESK-rättigheter. I Asien håller man på att arbeta fram en regional MR-konvention inom ASEAN*. 9

10 Konventionsstaterna [...] erkänner att, i överensstämmelse med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, visionen om den fria människan som åtnjuter frihet från fruktan och nöd endast kan uppnås om sådana villkor skapas att alla kan åtnjuta sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter såväl som sina medborgerliga och politiska rättigheter. FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966 utkrävbarhet Kränkningar av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är inte bara en fråga om brist på resurser utan också en fråga om politiska prioriteringar. Människor både kan, vill och har rätt att vara med och påverka den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen. Men som vi har sett begränsas ofta fattiga människors möjligheter att delta i beslut som påverkar deras liv. De får inte tillgång till information och hålls utanför viktiga processer. Stater och andra aktörer försätter fattiga människor i vanmakt och berövar dem möjlighet att agera och göra sina röster hörda. Respektera, skydda och uppfylla Staterna är skyldiga att respektera människors rättigheter och får inte diskriminera någon eller på andra sätt begränsa deras rättigheter och friheter. Staterna ska också aktivt agera för att skydda människor från övergrepp och skapa förutsättningar för att människor själva kan tillgodose sina egna behov. Slutligen har staterna en skyldighet att träda in när en individ eller en grupp av individer av olika skäl inte själva kan förverkliga sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är staterna ytterst ansvariga för att mänskliga rättigheter respekteras. Till skillnad från medborgerliga och politiska rättigheter, som ovillkorligt garanteras genom konventionen, så är staterna enligt ESK-konventionen skyldiga att gradvis förverkliga rättigheterna i sin helhet. Man tar alltså hänsyn till att staterna har olika stora resurser att tillgå och att det därför kommer att ta olika lång tid att förverkliga konventionens alla rättigheter fullt ut. Det innebär dock inte att staten kan skjuta arbetet på framtiden. För att uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen måste staten använda alla tillgängliga resurser, inklusive bistånd och samarbete med andra länder, om egna medel inte räcker till. Staterna är också skyldiga att ta avsiktliga och konkreta steg för att så snabbt som möjligt förverkliga ESK-rättigheterna. Det kan vara åtgärder som till exempel lagstiftning, reformer, upprättande av handlingsplaner och inrättande av tillsynsorgan. Ett gradvist förverkligande ger alltså inte en stat rätt att låta bli att agera med hänvisning till att man inte har tillräckliga ekonomiska resurser. Genom att titta på hur stor del av en stats utgifter som exempelvis går till militär och försvar kan ofta en sådan hänvisning kritiseras. Statens ansvar ligger inte enbart hos regeringen, utan även på personer som arbetar för staten och på andra sätt agerar för statens räkning. Riksdag och regering ska se till att beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer, på både regional och kommunal nivå, följer statens åtagande i såväl planering, beslut som genomförandet av politiken. Kränkningar kan begås av polis och militär, men också av kommunpolitiker och lärare. Samtidigt som individer ska hållas ansvariga för sina handlingar och brott, är staten alltid ytterst ansvarig för att se till att kränkningar inte sker. Staten har ett tredelat ansvar som kan sägas vara både positivt och negativt. Ansvaret är negativt genom att staten ska låta bli att diskriminera människor eller på annat sätt begränsa deras rättigheter och friheter. Ansvaret är positivt genom att staten aktivt ska 10

11 agera för att skydda människor från övergrepp och skapa förutsättningar för att människor ska kunna tillgodose sina grundläggande behov. Här inbegrips också skyldigheten att ge individer tillgång till fullständig och korrekt information för att de aktivt ska kunna delta och säkerställa sina rättigheter. Oavsett statens resurser eller om vi talar om medborgerliga och politiska eller ESK-rättigheter har staten alltid skyldighet att respektera, skydda och uppfylla dessa rättigheter. Respektera: Staten har skyldighet att respektera människors rättigheter i sitt eget agerande. Det handlar både om vad staten gör eller undlåter att göra. Staten får alltså inte hindra någon att utöva sin rätt eller beröva någon sina rättigheter. Exempelvis får staten inte hindra strejker, godtyckligt stänga skolor för minoriteter, tvångsförflytta människor utan information, konsultation, juridisk process och erbjudande om ersättningsbostad. Skydda: Staten ska säkerställa att andra, tredje part, inte hindrar någon från att utöva sin rätt, genom lagstiftning och gottgörelse. Det kan handla om att en hyresvärd orättmätigt vräker sina hyresgäster, att företag kränker sina anställdas rättigheter eller att privata skolor och vårdalternativ diskriminerar elever eller patienter. Staten har en skyldighet att ingripa om så sker. Uppfylla: Staten måste skapa förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna ska kunna uppfyllas. Den måste tillhandahålla mat om individer inte själva har möjlighet att sörja för tillräcklig föda. Den måste se till att alla barn får gratis grundskoleutbildning och att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att försörja sig. Ett annat exempel är att åtalade personer med annat modersmål får tillgång till tolk så att de kan följa med i domstolsförhandlingar. Staterna ska genom intentantionellt utvecklingssamarbete hjälpa varandra för att uppfylla rättigheter. När en stat inte kan garantera sin befolkning grundläggande rättigheter är staten skyldig att begära internationell hjälp. Andra stater är dessutom förpliktigade att utifrån förmåga bistå med stöd. Det kan exempelvis handla om finansiellt stöd, tekniskt bistånd och rådgivning. Miniminivå eller kärninnehåll Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har utarbetat en miniminivå för rättigheternas innehåll, ett så kallat kärninnehåll (minimum core content). Miniminivån anger vad som under inga omständigheter får kränkas. Till dessa kopplas grundskyldigheter för staten (minimum core obligations). Kärninnehållet varierar för varje rättighet. Kärninnehållet för rätten till hälsa omfattar bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive reproduktiv hälsovård, basmediciner, tillgång till rent dricksvatten och och en miniminivå av säker, näringsriktig mat, mödra- och barnavård samt vaccinationsprogram mot de svåraste smittsamma sjukdomarna. Vad gäller rätten till mat talar ESK-konventionen om den fundamentala rätten att vara fri från hunger, vilket ställer särskilda krav på staten att säkerställa att människor inte svälter. Det gäller även i situationer av naturkatastrofer och andra katastrofer. Rätten till mat kränks när en stat inte uppfyller människors rätt att vara fria från hunger, om staten inte kan bevisa att man utnyttjat tillgängliga resurser maximalt för att uppfylla dessa behov. 11

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter

Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter 150 Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter Finns det fortfarande människor som lever som slavar, och vad beror det på? Vad kan facket göra för att

Läs mer

Gör HIV till en rättighetsfråga

Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Forum Syd 2006 Författare: Anna Rambe och Annica Holmberg Forum Syd och författarna Utgiven av Forum Syds förlag Box 15407, 104 65 Stockholm

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005 Ulf Fredriksson Utbildning för alla För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. AFRIKAGRUPPERNA PLAN SVERIGE LÄRARFÖRBUNDET RÄDDA BARNEN SVALORNA UBV PMU 1 Denna

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Fattigdom och människohandel- En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete

Fattigdom och människohandel- En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete Fattigdom och människohandel- En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND TILL STRATEGIN...4 2 DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNINGAR...5

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer