Programförklaring IF Metall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programförklaring IF Metall"

Transkript

1

2

3 Programförklaring IF Metall 1

4 2

5 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet att påverka 10 Gemensamt ansvar för omställning 12 Stärk och utveckla industriarbetarna 12 Branschvisa riksavtal 14 Industriavtalet lägger grunden för en stabil lönebildning 15 Utveckla partsrelationerna med avtal 16 Industriomvandling förutsätter stöd till individen 17 Påverkan inför förändringar och beslut 18 Ökad produktivitet och investeringar för utvecklande jobb19 Ta till vara människors kunskaper och engagemang 20 Ett samhälle byggt på demokrati, trygghet och rättvisa 22 Välfärden förutsätter stark industri och ekonomisk tillväxt22 Utveckla bra industrimiljöer 24 Arbetslinjen gäller 25 Sociala framsteg förutsätter demokrati 28 Facklig-politisk samverkan 29 IF Metall ett nytt fackförbund 31 En stark facklig organisation 32 En modern organisation 33 En öppen och nära organisation 36 Slutord 38 3

6 4

7 Inledning Industrifacket och Metall bildar en ny gemensam organisation för att facket ska bli ännu starkare i globaliseringens tid. I vårt nya förbund ska vi föra kampen vidare för rättvisa löner och arbetsvillkor, social trygghet samt ett utvecklande arbetsliv för Sveriges industriarbetare. I vårt förbund står medlemmen i centrum. Programförklaringen beskriver övergripande hur IF Metall ser på omvärlden och dess inverkan på Sverige, svensk industri och medlemmarna. Den ger förbundets syn på de viktigaste fackliga intressefrågorna inom arbetsliv och samhälle och hur organisationen kan utvecklas vidare. Facklig solidaritet betyder att vi tillsammans tar ansvar för gemensamma intressen. IF Metall behöver många engagerade medlemmar för att klara denna uppgift. Målen är högt satta, men levande de manar till handling. Med det nya förbundet och med stöd av våra fackliga värderingar om frihet, solidaritet och rättvisa söker vi moderna lösningar på dagens problem. 5

8 6 IF Metall vill stärka arbetets makt i förhållande till kapitalet. IF Metall ska arbeta för rättvisa, demokrati och social utveckling i samarbete med alla framåtsträvande krafter.

9 Sverige i världen Globaliseringen utmaning utan motstycke De senaste decennierna har världen genomgått stora förändringar. Kommunismens sammanbrott, öppnandet av Östeuropa och den snabba utveckling som Kina och Indien inlett har ritat om den ekonomiska och politiska kartan. Förändringar som innebär en global industriell strukturomvandling utan tidigare motstycke. Arbetskraften inom den fria världsmarknaden omfattade omkring 1 miljard människor I dag är det tre gånger fler. Många nya länder och företag deltar nu i den internationella arbetsfördelningen, skapar nya värden, bidrar med nya kunskaper och erbjuder nya marknader. Samtidigt har konkurrensen i traditionella branscher skärpts på ett markant sätt. Många förändringar sker gradvis, i små steg och på många områden samtidigt. Därför är det svårt att få en tydlig bild av de långsiktiga konsekvenserna för länder som Sverige och för den fackliga rörelsen. Trots det måste IF Metall kunna ta ställning till de nya förutsättningar som växer fram och efter bästa förmåga agera i medlemmarnas intresse. 7

10 Den ekonomiska tillväxten i länder som tidigare saknat egen konkurrenskraftig industri har varit avgörande för att fler människor i dag får del av världens välfärdsutveckling. Miljontals invånare har fått utbildning och mer högproduktiva arbeten. Detta skapar välstånd och möjligheter att bekämpa fattigdom, ohälsa och orättvisor. Globaliseringen har på så sätt ökat förutsättningarna för en bättre värld, men den garanterar inte en rättvis fördelning av välstånd eller en demokratisk utveckling. För detta krävs starka sociala och politiska krafter. Fackföreningarna spelar en avgörande roll. Den ekonomiska utvecklingen ska åtföljas av sociala och demokratiska framsteg. En stor grupp människor får inte lämnas bakom en elit som ensam tar för sig av framstegen. Offensivt internationellt samarbete I många länder kränks dagligen de anställdas rättigheter. Vinster av billig produktion och försäljning på mer köpstarka marknader lockar till rovdrift på människors arbetskraft. Det sker med hjälp av regimer som saknar medkänsla med dem som offrar liv och hälsa för att skapa landets framgång. IF Metalls 8

11 krav på fackliga rättigheter kan hindra denna exploatering. Arbetarrörelsen i Sverige och i andra länder kan spela en avgörande roll för att åstadkomma en mer rättvis, demokratisk och fredlig utveckling i världen. Svenska företag finns i många andra länder. Deras vilja att nå nya marknader innebär också fördelar för Sverige och de anställda här. Men skälen att investera utomlands kan också vara att de vill dra fördel av lägre lönekostnader eller undgå beskattning. Det förekommer att företag hotar sina anställda med att jobben flyttas om man inte accepterar sämre arbetsvillkor och löner. Att möta hoten där arbetstillfällen i olika länder på detta sätt ställs mot varandra, blir en allt viktigare uppgift och kräver att fackliga rörelser i olika länder samarbetar med varandra. IF Metall accepterar inte att globaliseringen används för att pressa tillbaka villkoren för de anställda. I den internationella fackliga rörelsen vill förbundet slå tillbaka alla sådana tendenser 9

12 genom ett offensivt och konstruktivt arbete. Mot hänsynslös exploatering Den ökande skövlingen av jordens naturresurser innebär allvarliga risker. Värst är hoten mot jordens klimat. Områden som energiförsörjning, effektivare transporter och utveckling av ny energisnålare uppvärmnings- och processteknik är viktiga. Industrin kan bidra med nödvändig teknikutveckling och effektivare resursanvändning. Med internationella överenskommelser kan långsiktiga resultat uppnås och risken minska för att enskilda mindre länder ska missgynnas. IF Metall anser att fackföreningsrörelsen ska vara en motkraft till en hänsynslös exploatering av jordens resurser. Kortsiktiga arbetstillfällen är inte en ursäkt för sådant som på längre sikt hotar allas existens. Samarbete möjlighet att påverka Den internationella utvecklingen påverkar förutsättningarna för Sveriges utveckling. Genom att 10

13 samarbeta med andra länder, i Europa och övriga världen, ökar inflytandet. Samarbetet inom EU och i FN är några viktiga vägar där Sverige kan påverka genom tydliga krav och ställningstaganden. IF Metall anser att ökat europeiskt och internationellt samarbete är nödvändigt för att hindra social dumpning och värna kollektivavtalen. Genom fackligtpolitiskt samarbete vill förbundet stärka EU på detta område. IF Metall vill stärka det fackliga inflytandet i länder med svaga fackliga krafter genom ökat samarbete inom internationella fackliga organ och via direkta kontakter med medlemmar på företagen. IF Metall anser att internationella organ FN, OECD, ILO m.fl. tydligare måste betona betydelsen av de anställdas rätttigheter som en grund för ekonomisk utveckling. 11

14 Svenska företag kan bidra genom att sprida idén om en respektfull och konstruktiv samverkan mellan företag och fack. IF Metall vill därför föra en dialog med svenska företagsledningar om deras verksamhet utomlands. Vi kommer också att fortsätta stödja den fackliga utvecklingen i bland annat länder med svenska företag. Dessutom fortsätter kampen mot barnarbete. IF Metall kommer att intensifiera sitt internationella fackliga samarbete genom att stödja bildande av fria fackföreningar och vill sluta fler internationella ramavtal i de globala företagen. Gemensamt ansvar för omställning Internationellt utbyte är en nödvändig förutsättning för världens framåtskridande. Sveriges utveckling från Europas fattigaste land till ett av världens mest avancerade industriländer bygger på öppenhet för handel, vetenskap, kultur och människors möjligheter att resa och bosätta sig. Ibland upplevs öppenhet som ett hot, inte minst när företag och arbetstillfällen slås ut och när invanda levnadsmönster ifrågasätts. Sådant skapar själv- 12

15 klart problem, men det får inte skymma det faktum att fördelarna med öppenhet kraftigt överväger. Eftersom alla grupper i samhället drar nytta av öppenheten är det rimligt att alla också är med och tar ansvar för de problem som kan uppstå. IF Metall ska arbeta för effektiva och goda omställningssystem på arbetsmarknaden och i samhället så att Sverige på ett bra sätt kan möta ett ökande omvandlingstryck. 13

16 Stärk och utveckla industriarbetarna Branschvisa riksavtal Den konkurrenssituation som följer av ekonomins ökande internationalisering medför att de fackliga organisationerna är satta under stark press för att försöka behålla jobben. I Västeuropa och USA har parterna träffat avtal med längre arbetstider och lägre löner. En sådan utveckling kan på sikt undergräva den fackliga grundidén att inte lönekonkurrera för att rädda jobben. Den svenska modellen med centrala kollektivavtal skyddar den lokala fackliga organisationen och dess medlemmar som utsätts för krav på lönesänkningar. Detta minskar risken för utpressningssituationer där arbetstillfällen ställs mot lön. En uppluckring av den modellen är ingen framgångsväg för att långsiktigt behålla jobben. Kvinnodominerade branscher kan bli särskilt utsatta. Branschöverskridande frågor bör vid behov regleras i centrala överenskommelser. Dessa ska ge utrymme för anpassning till de särskilda förhållanden som kan råda i respektive bransch. 14

17 IF Metall slår vakt om branschvisa riksavtal som skydd för löner och arbetsvillkor och att svenska avtal ska gälla när arbete bedrivs i Sverige av utländsk arbetskraft. Industriavtalet lägger grunden för en stabil lönebildning Genom kollektivavtalen levererar vi arbetsfred och skyldighet att arbeta i utbyte mot löneökningar, lönenivåer och andra reglerade arbetsvillkor. Industriavtalet slår fast att svenska löner långsiktigt ska öka i takt med övriga Västeuropa. Det skapar neutralitet i kostnadsutvecklingen med våra viktigaste konkurrentländer och bidrar till att konkurrensen grundas på industriella kvaliteter i stället för villkorsförsämringar. Med industriavtalet har reallönerna ökat för de industrianställda. Samtidigt har allvarligare konflikter kunnat undvikas. Industriavtalet har även medfört att industrins löneökningsnivåer blivit normerande för övriga sektorer på arbetsmarknaden. Trots detta finns bland arbetsgivare uppfattningen att löneökningar i stället ska bestämmas lokalt, utifrån företagens lönsamhet och betalningsförmåga. 15

18 IF Metall anser att en sådan princip leder till en okontrollerad lönebildning på den svenska arbetsmarknaden. Följden blir då inflation, högre räntor och arbetslöshet. IF Metall slår vakt om industriavtalet och anser att det även i framtiden är en grund för en god reallöneutveckling och fortsatt stabil lönebildning på den svenska arbetsmarknaden. Utveckla partsrelationerna med avtal Kollektivavtalet ger trygghet och förhindrar godtycklig behandling av de anställda. Det ger också arbetsgivarna fördelar i form av arbetsfred och enhetliga villkor inom branschen. Samtidigt finns områden där det av olika skäl krävs lagstiftning. Vid frågor om exempelvis lika behandling av arbetstagare över hela arbetsmarknaden är lagstiftning att föredra. Gränsen mellan områden som bör regleras i lag respektive avtal är således inte självklar. IF Metalls uppfattning är att avtal ska vara en förstahandslösning för att hantera frågor mellan arbetsmark- 16

19 nadens parter och att staten därför bör underlätta frivilliga överenskommelser mellan parterna. Industriomvandling förutsätter stöd till individen Bra jobb kan inte skapas utan konkurrenskraftiga företag. Att industriföretag behöver utveckling och rationaliseringar insåg den fackliga rörelsen redan på 1930-talet. Det förhållningssättet har bekräftats genom åren, allt ifrån arbetsstudieavtalet 1948 till industriavtalet. IF Metall är övertygat om att medlemmarnas intressen skyddas bättre av livskraftiga företag än av försök att till varje pris behålla alla arbeten. Men ett sådant förhållningssätt kräver att de som drabbas av uppsägningar erbjuds andra möjligheter på arbetsmarknaden. Stödet för en fortlöpande strukturomvandling förutsätter därför att det finns ett bra skyddsnät och en väl fungerande arbetsmarknadspolitik. 17

20 IF Metall vill med omställningsavtalet skapa bättre förutsättningar för den enskildes omställning. Detta avtal är ett komplement till samhällets insatser vid förändringar. Påverkan inför förändringar och beslut En positiv attityd till rationaliseringar och produktivitetsutveckling är inte detsamma som att okritiskt acceptera arbetsgivarnas idéer. Deras bedömningar och förslag präglas alltför ofta av en kortsiktighet som riskerar att underminera företagens långsiktiga konkurrenskraft. Klubbar och avdelningar behöver engagera sig tidigt för att bättre kunna möta hot om nedläggningar och liknande. Det handlar om att noggrant syna arbetsgivarnas förslag och argument för att sedan vara med och påverka besluten i riktning mot mer långsiktigt hållbara lösningar. IF Metall ska tidigt vara med och påverka företagens strategiska utveckling. 18

21 Ökad produktivitet och investeringar för utvecklande arbeten När Metall och Industrifacket formulerade strategier för utveckling av arbetsinnehåll och arbetsorganisation, Det goda arbetet eller Det Utvecklande Arbetet, var syftet att skapa både bättre arbeten och mer konkurrenskraftiga företag. I dag är konkurrensen om jobben hårdare eftersom handelshinder och kapitalregleringar minskat och att allt fler länder kan bedriva en kvalificerad industriproduktion. Den nya konkurrenssituationen kräver nya modeller för ledarskap och organisering av arbetet som också kan bidra till ökad produktivitet. Inom ramen för riksavtalen behövs nya lokala modeller för att hantera variationer i beläggning och produktion. Effektiv och konkurrenskraftig produktion ligger i både arbetsgivarnas och de anställdas intresse och är därför en gemensam uppgift. Men det förutsätter att produktivitetskraven bygger på respekt för dem som utför det produktiva arbetet och att hänsyn tas till arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden. Arbetsgivarnas krav på ökad flexibilitet är ett exempel där en ensidig inriktning på åtgärderna kan 19

22 undergräva förtroendet för det partsgemensamma produktivitetsarbetet. IF Metall vill samarbeta med företagen i syfte att uppnå ökad effektivitet och utveckling av industriarbetet. Investeringar i ny teknik, nya produkter och ökad kompetens skapar välavlönade och trygga jobb. Ta till vara människors kunskaper och engagemang Många arbetsgivare försöker styra, standardisera och automatisera industriarbetet. Ofta sker det på ett sätt som på kort sikt sänker arbetskraftskostnaden, men som samtidigt ökar hälsoriskerna och undertrycker människors förmåga att ta ansvar och egna initiativ. Detta återskapar arbetsmiljöproblem som för länge sedan borde ha försvunnit. Även fördomar om mäns och kvinnors arbetsförmåga, eller etniska bakgrund, hindrar möjligheterna att utvecklas i arbetet. Dessa tendenser är en återvändsgränd för både arbetskraft och långsiktigt ägande. Arbetet får naturligtvis inte medföra ohälsa eller utslitning. En hållbar utveckling fordrar också att industriarbetet 20

23 är attraktivt oavsett kön eller etnicitet. Arbetet ska ge tillfredsställelse och individuell utveckling. Dessa krav går mycket väl att förena med kraven på konkurrenskraft. Allt mer avancerade uppgifter i komplexa system kännetecknar i dag industriarbetet. Arbetskraft med hög kompetens och eget initiativ tillför därför ett ytterligare mervärde. IF Metall vill utveckla industriarbetets innehåll och status i en gemensam och långsiktig satsning mellan fack och arbetsgivare. 21

24 Ett samhälle byggt på demokrati, trygghet och rättvisa Välfärden förutsätter stark industri och ekonomisk tillväxt Ett människovärdigt och utvecklande arbetsliv går hand i hand med strävan efter ett samhälle där alla människor behövs och där vi tar gemensamt ansvar för social trygghet, välfärd och utveckling. Välfärdssamhället kräver en stark industriell bas, men våra ansträngningar för industriell utveckling handlar inte bara om egna arbetsvillkor. Det handlar lika mycket om ett solidariskt, rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle. I ett sådant samhälle får industrin ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Utvecklingen av välfärdssamhället och industrin följs åt och förstärker varandra ömsesidigt. IF Metall ska arbeta för att det goda samhället utvecklas även när yttre omvandlingstryck tvingar fram stora strukturförändringar inom industrin. 22

25 I Sverige ska vi vårda våra goda förutsättningar. Framgångsrika områden behöver vidareutvecklas och kompletteras med kunskaper inom nya områden och ibland behöver gamla vägar omprövas. Förmågan till förändring är en viktig tillgång som omfattar samhället, företaget och den enskilde. Gemensamma insatser på samhällsnivå behövs för att tackla de nationella frågorna om ekonomi och välfärd. Men också för att skapa förutsättningar så att varje företag och individ kan ta sin del av ansvaret. Då klarar vi omställningens olika krav. För att upprätthålla och utveckla en konkurrenskraftig industri behövs bland annat mer resurser till forskning, produktutveckling och ökad kompetens hos de anställda. Med samarbetet som grund kommer IF Metall fortsätta bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. IF Metall vill inom arbetarrörelsen och i samhället bidra till ökad insikt om sambanden mellan industriell utveckling, hållbar ekonomisk tillväxt, miljö och social välfärd. 23

26 Utveckla bra industrimiljöer På många håll arbetar förbundets lokalavdelningar för att stärka den industriella miljön i sin region. På samma sätt är klubbarna aktiva i utvecklingsfrågor på det egna företaget. Industriell utveckling är beroende av åtgärder på många olika områden. IF Metall lägger tyngdpunkten på de frågor som finns nära medlemmarnas behov, men uppmärksammar även frågor som har mer indirekt betydelse för industriarbetarna. Centrala frågor är exempelvis utbildning, kompetensutveckling och företagens produktivitet. I detta arbete har förbundets förtroendevalda och funktionärer en mycket viktig roll med sina detaljerade kunskaper om företagens förhållanden. IF Metall ska aktivt skapa opinion och påverka i frågor som avgörs på nationell, europeisk och internationell nivå. Förbundet ska vara synligt och pådrivande. Det gäller exempelvis energiförsörjning, forsknings- och innovationspolitik samt andra viktiga förutsättningar för industrins utveckling. IF Metall vill skapa bred samverkan kring utvecklingen av starka industriella miljöer. 24

27 Arbetslinjen gäller En stark och konkurrenskraftig industri gör det möjligt att utveckla den svenska välfärdsmodellen. Denna skapades under en tid när industrin nådde stora framgångar genom ökad export och snabb teknisk utveckling. Under senare år har utvecklingen av välfärden delvis bromsat in. I några fall har det till och med gått bakåt. Oftast sammanfaller försämringar i välfärden med perioder av svårigheter och kriser för svensk industri. Arbetslinjen är en röd tråd i IF Metalls syn på de sociala trygghetssystemen. Målet för insatser och stöd är den enskildes återgång i arbete. När detta inte är möjligt ska systemen garantera en rimlig levnadsnivå för den som inte kan arbeta. Arbetslinjen innebär också att långvarig arbetslöshet är oacceptabel. Insatser för att hitta ett nytt arbete måste sättas in tidigt, så att inte kunskaper och kontakt med arbetslivets krav tunnas ut. Arbetsmarknadspolitiken måste ha tydligare fokus på att förmedla arbete och att öka kompetensen hos dem som inte snabbt får ett nytt arbete. IF Metall värnar den svenska välfärdsmodellen och medborgarnas behov av trygghet. Men nya behov 25

28 utvecklas och därför måste användningen av tillgängliga resurser ständigt omprövas. Att människor i vissa situationer faller mellan de olika systemen är exempel på problem som snabbt behöver åtgärdas. Alla idéer om grundtrygghet som kräver omfattande komplettering via frivilliga försäkringar innebär ökade sociala klyftor. Det drabbar ofelbart dem som har sämst ekonomiska förutsättningar. IF Metall försvarar en generell välfärdsmodell som omfattar alla medborgare och som bygger på gemensam finansiering. Med inkomstbortfallsprincipen sätts ersättningen i förhållande till den inkomst man går miste om när man inte kan arbeta. Denna nivå bör vara lika i alla system för att inte missgynna en viss grupp. Förbundet motsätter sig starkt sänkningar av de nuvarande nivåerna i de offentliga trygghetssystemen. Nivåerna ska gälla lika för alla medlemmar. 26

29 IF Metall anser att trygghetssystemens ersättningsnivåer ska grundas på inkomstbortfallsprincipen. Den som inte har möjlighet att arbeta får ersättning ur våra trygghetssystem. Men alla som kan utföra ett arbete ska ges möjlighet till detta och på så sätt bidra till vår gemensamma välfärd. IF Metall anser att en förutsättning för rimliga ersättningsnivåer och för förtroendet för trygghetssystemen är att de bygger på arbetslinjen. Trygghetssystemens ersättningar ska över tiden balansera mot de sociala avgifterna. Den som är beroende av systemen för sin försörjning ska veta vilka ersättningar och regler som gäller. Snabba förändringar, i takt med skiftande politiska majoriteter, bör undvikas. Möjligheterna att skapa bred politisk enighet kring systemen bör prövas för att garantera en stabil nivå. 27

30 IF Metall anser att trygghetssystemen ska vara konstruerade så att de är långsiktigt stabila. Sociala framsteg förutsätter demokrati Det moderna Sverige är byggt på demokratins principer och det är en förutsättning för både ekonomiska och sociala framsteg. Att Sverige ofta ses som ett föredöme för andra länder handlar inte minst om de rättigheter för anställda som uppnåtts genom långvarigt fackligt arbete. Det kan vara frestande att se demokratin som något statiskt som infördes en gång och därmed är genomförd. IF Metall ser inte demokratin på det sättet orättvisor och diskriminering, förföljelser och fördomar förekommer ständigt. Samhällets komplexitet gör att många människor vänder sig bort från möjligheterna till inflytande. Att allt färre röstar i allmänna val innebär, förutom ökad risk för högerledd regering, också att en del av framtiden överlämnas i händerna på demokratins motståndare rasister, extremister och kriminella finns alltid beredda att ta för sig om vi ger dem det utrymmet. 28

31 IF Metall står för ett demokratiskt, öppet och solidariskt samhälle. Vi tillbakavisar alla försök till diskriminering, orättvis behandling och angrepp mot demokratin. Facklig-politisk samverkan Alla människors lika värde, frihet, jämlikhet och solidaritet är den idé som förenar svensk arbetarrörelse. Samverkan mellan socialdemokraterna och den fackliga rörelsen bygger på en grundläggande värdegemenskap i synen på samhällets utveckling och medborgarna. Facklig-politisk samverkan har haft avgörande betydelse för välfärdssamhällets utveckling och den har fördjupat demokratins folkliga förankring. Genom att samverka med socialdemokraterna ökar den fackliga rörelsens möjlighet att påverka politiken i linje med medlemmarnas intressen. Dessutom skapas förutsättningar att få fler industriarbetare i de politiska församlingarna. 29

32 30 IF Metall samverkar med socialdemokraterna för att stärka medlemmarnas gemensamma fackliga och sociala intressen.

33 IF Metall ett nytt fackförbund En ensam anställd står sig oftast slätt mot den övermakt som arbetsgivaren representerar. Tillsammans går det att påverka och förbättra våra villkor. IF Metalls ambitioner är långtgående när det gäller att skapa ett bättre arbetsliv och ett mer solidariskt samhälle. I förgrunden för IF Metall står medlemmarnas gemensamma intressen och behov. Organisationen är medlemmarnas eget verktyg. På arbetsplatsen kan klubbar och ombud möta motparten i förhandlingar och samtal. I regionen finns avdelningar som stödjer arbetsplatserna med kunskaper, erfarenheter, samordning och i förhandlingar. Förbundet är med alla sina medlemmar en garant för lika behandling och solidaritet mellan arbetsplatser i hela landet. Den fackliga styrkan påverkas också av hur väl den fackliga kampen lyckas i Europa och i övriga världen. Därför ligger det i förbundets intresse att understödja den fackliga uppbyggnaden i andra länder. IF Metall kommer att öka sitt engagemang i de branschinternationaler där förbundet ingår. 31

34 En stark facklig organisation I den fackliga idén ligger att organisera varenda anställd på varje arbetsplats, att samla alla för det gemensamma intresset. En oorganiserad arbetsplats är en försvagning av vår gemensamma fackliga styrka. Facklig medlem är man för att tillsammans med andra arbeta för det gemensamma intresset. Det är medlemmarna som ger organisationen dess verkliga kraft. IF Metalls främsta uppgift är att organisera varje möjlig medlem och se till att så många som möjligt av dessa också vill vara aktiva i förbundets verksamhet. Kollektivavtalet skyddar medlemmarna mot godtycklig och orättvis behandling. Det skapar grundförutsättningen för att tillvarata de anställdas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. 32

35 IF Metall vill befästa och ytterligare öka andelen företag som täcks av kollektivavtal. En grundbult för organisationens utveckling är många kunniga medlemmar och förtroendevalda. Det förutsätter en omfattande och livaktig facklig studieverksamhet. Ökad förståelse och kunskap om vårt internationella beroende ska vara viktiga inslag i de fackliga studierna. IF Metall kommer att satsa på ökat deltagande i fackliga studier. En viktig uppgift blir att rusta förtroendevalda för aktivt arbete i internationellt fackligt samarbete. En modern organisation Vår organisation, våra arbetssätt och strategier ska utvecklas i takt med omvärldens förändringar. Bildandet av vårt nya förbund är ett svar på denna utveckling. Internationellt fackligt samarbete, inte minst inom Europa, behöver integreras bättre i det fackliga vardagsarbetet på alla nivåer. IF Metall har en 33

36 viktig uppgift i detta arbete samt med att bygga nätverk mellan fackligt aktiva i olika länder. IF Metall ska finnas med på alla nivåer där det fattas beslut som påverkar medlemmarna. Förbundets klubbar och avdelningar har en dubbel uppgift. Samtidigt som de bevakar vunna rättigheter och träffade avtal ska de också driva på för att utveckla det fackliga arbetet och för medlemmarnas möjligheter att växa i arbetet. Det finns stora outnyttjade möjligheter för den enskilde att med sin personliga insats, och tillsammans med andra, påverka och förändra arbetsplats och samhälle. Speciellt behöver unga medlemmar få större utrymme att påverka innehåll och former för det fackliga arbetet. Inom förbundet är var fjärde medlem kvinna och många medlemmar är svenskar med annan etnisk bakgrund. Detta återspeglas dessvärre inte bland de förtroendevalda. IF Metall är en plattform för medlemmarnas mest angelägna frågor. Med vår organisation och ett utvecklat arbets- 34

37 sätt vill vi attrahera nya medlemmar att bli aktiva. IF Metall ska ta vara på den kraft som alla engagerade medlemmar representerar. Vid förbundets första ordinarie kongress 2008 ska styrande organ ha uppnått en representativitet som på ett rimligt sätt motsvarar medlemskåren. IF Metall lever i en öppen värld där många andra krafter arbetar för liknande mål. Tillsammans med de övriga facken inom industrin och med LO-förbunden driver vi gemensamma intressen inom en lång rad områden. Inom ramen för Industrikommittén samarbetar förbundet med sina motparter i frågor som exempelvis industriell utveckling. IF Metall vill verka för allianser med andra progressiva krafter i syfte att på 35

38 ett effektivare sätt nå fram till konkreta resultat. En öppen och nära organisation Det nya förbundet betyder förbättrade möjligheter att finnas nära den enskilde medlemmen med en stark och kvalificerad organisation. Det ska vara lätt att engagera sig i förbundets aktiviteter, att komma i kontakt med sin fackliga företrädare samt att få hjälp och stöd när problem uppstår. Inom IF Metall har alla medlemmar samma värde oavsett ålder, kön, ursprung, handikapp, sexuell läggning eller religion. Denna grundhållning ska genomsyra vår dagliga verksamhet, våra ledningsorgan samt våra fackliga och sociala strävanden. IF Metall ska göra det möjligt för breda medlemsgrupper att delta i och påverka förbundets ställningstaganden. Nya möjligheter till kommunikation mellan medlem och organisation ska tas till vara. IF Metall ska eftersträva högsta möjliga tillgänglighet för sina medlemmar 36

39 genom en tydlig närvaro och synlighet på arbetsplatserna. IF Metall ska med den nya avdelningsstrukturen stärka kvaliteten i avdelningarnas arbete så att alla medlemmar ges möjlighet till likvärdigt fackligt stöd. Särskilt viktigt är stödet till de små och medelstora arbetsplatserna. Slutord 37

40 Det fackliga arbetet möter många hinder. När reaktionära regimer i olika länder angriper fackliga rättigheter, när företag utsätter sina anställda för usla arbetsförhållanden, när borgerliga politiker i Sverige pläderar för sänkta ersättningsnivåer och ökad otrygghet i anställningen, är det i själva verket bekräftelser på att facket behövs. IF Metall ska eftersträva att bli en stark kraft i kampen för jobben och medlemmarnas arbetsvillkor liksom för ett mänskligt och solidariskt samhälle. Vi räds inte utvecklingen, vi ska gå före i förändringen och vi ska stärka industriarbetarnas ställning i arbetslivet och i samhället. 38

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken. Gäller från och med 2012-11-14

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken. Gäller från och med 2012-11-14 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Gäller från och med 2012-11-14 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2013 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer