Programförklaring IF Metall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programförklaring IF Metall"

Transkript

1

2

3 Programförklaring IF Metall 1

4 2

5 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet att påverka 10 Gemensamt ansvar för omställning 12 Stärk och utveckla industriarbetarna 12 Branschvisa riksavtal 14 Industriavtalet lägger grunden för en stabil lönebildning 15 Utveckla partsrelationerna med avtal 16 Industriomvandling förutsätter stöd till individen 17 Påverkan inför förändringar och beslut 18 Ökad produktivitet och investeringar för utvecklande jobb19 Ta till vara människors kunskaper och engagemang 20 Ett samhälle byggt på demokrati, trygghet och rättvisa 22 Välfärden förutsätter stark industri och ekonomisk tillväxt22 Utveckla bra industrimiljöer 24 Arbetslinjen gäller 25 Sociala framsteg förutsätter demokrati 28 Facklig-politisk samverkan 29 IF Metall ett nytt fackförbund 31 En stark facklig organisation 32 En modern organisation 33 En öppen och nära organisation 36 Slutord 38 3

6 4

7 Inledning Industrifacket och Metall bildar en ny gemensam organisation för att facket ska bli ännu starkare i globaliseringens tid. I vårt nya förbund ska vi föra kampen vidare för rättvisa löner och arbetsvillkor, social trygghet samt ett utvecklande arbetsliv för Sveriges industriarbetare. I vårt förbund står medlemmen i centrum. Programförklaringen beskriver övergripande hur IF Metall ser på omvärlden och dess inverkan på Sverige, svensk industri och medlemmarna. Den ger förbundets syn på de viktigaste fackliga intressefrågorna inom arbetsliv och samhälle och hur organisationen kan utvecklas vidare. Facklig solidaritet betyder att vi tillsammans tar ansvar för gemensamma intressen. IF Metall behöver många engagerade medlemmar för att klara denna uppgift. Målen är högt satta, men levande de manar till handling. Med det nya förbundet och med stöd av våra fackliga värderingar om frihet, solidaritet och rättvisa söker vi moderna lösningar på dagens problem. 5

8 6 IF Metall vill stärka arbetets makt i förhållande till kapitalet. IF Metall ska arbeta för rättvisa, demokrati och social utveckling i samarbete med alla framåtsträvande krafter.

9 Sverige i världen Globaliseringen utmaning utan motstycke De senaste decennierna har världen genomgått stora förändringar. Kommunismens sammanbrott, öppnandet av Östeuropa och den snabba utveckling som Kina och Indien inlett har ritat om den ekonomiska och politiska kartan. Förändringar som innebär en global industriell strukturomvandling utan tidigare motstycke. Arbetskraften inom den fria världsmarknaden omfattade omkring 1 miljard människor I dag är det tre gånger fler. Många nya länder och företag deltar nu i den internationella arbetsfördelningen, skapar nya värden, bidrar med nya kunskaper och erbjuder nya marknader. Samtidigt har konkurrensen i traditionella branscher skärpts på ett markant sätt. Många förändringar sker gradvis, i små steg och på många områden samtidigt. Därför är det svårt att få en tydlig bild av de långsiktiga konsekvenserna för länder som Sverige och för den fackliga rörelsen. Trots det måste IF Metall kunna ta ställning till de nya förutsättningar som växer fram och efter bästa förmåga agera i medlemmarnas intresse. 7

10 Den ekonomiska tillväxten i länder som tidigare saknat egen konkurrenskraftig industri har varit avgörande för att fler människor i dag får del av världens välfärdsutveckling. Miljontals invånare har fått utbildning och mer högproduktiva arbeten. Detta skapar välstånd och möjligheter att bekämpa fattigdom, ohälsa och orättvisor. Globaliseringen har på så sätt ökat förutsättningarna för en bättre värld, men den garanterar inte en rättvis fördelning av välstånd eller en demokratisk utveckling. För detta krävs starka sociala och politiska krafter. Fackföreningarna spelar en avgörande roll. Den ekonomiska utvecklingen ska åtföljas av sociala och demokratiska framsteg. En stor grupp människor får inte lämnas bakom en elit som ensam tar för sig av framstegen. Offensivt internationellt samarbete I många länder kränks dagligen de anställdas rättigheter. Vinster av billig produktion och försäljning på mer köpstarka marknader lockar till rovdrift på människors arbetskraft. Det sker med hjälp av regimer som saknar medkänsla med dem som offrar liv och hälsa för att skapa landets framgång. IF Metalls 8

11 krav på fackliga rättigheter kan hindra denna exploatering. Arbetarrörelsen i Sverige och i andra länder kan spela en avgörande roll för att åstadkomma en mer rättvis, demokratisk och fredlig utveckling i världen. Svenska företag finns i många andra länder. Deras vilja att nå nya marknader innebär också fördelar för Sverige och de anställda här. Men skälen att investera utomlands kan också vara att de vill dra fördel av lägre lönekostnader eller undgå beskattning. Det förekommer att företag hotar sina anställda med att jobben flyttas om man inte accepterar sämre arbetsvillkor och löner. Att möta hoten där arbetstillfällen i olika länder på detta sätt ställs mot varandra, blir en allt viktigare uppgift och kräver att fackliga rörelser i olika länder samarbetar med varandra. IF Metall accepterar inte att globaliseringen används för att pressa tillbaka villkoren för de anställda. I den internationella fackliga rörelsen vill förbundet slå tillbaka alla sådana tendenser 9

12 genom ett offensivt och konstruktivt arbete. Mot hänsynslös exploatering Den ökande skövlingen av jordens naturresurser innebär allvarliga risker. Värst är hoten mot jordens klimat. Områden som energiförsörjning, effektivare transporter och utveckling av ny energisnålare uppvärmnings- och processteknik är viktiga. Industrin kan bidra med nödvändig teknikutveckling och effektivare resursanvändning. Med internationella överenskommelser kan långsiktiga resultat uppnås och risken minska för att enskilda mindre länder ska missgynnas. IF Metall anser att fackföreningsrörelsen ska vara en motkraft till en hänsynslös exploatering av jordens resurser. Kortsiktiga arbetstillfällen är inte en ursäkt för sådant som på längre sikt hotar allas existens. Samarbete möjlighet att påverka Den internationella utvecklingen påverkar förutsättningarna för Sveriges utveckling. Genom att 10

13 samarbeta med andra länder, i Europa och övriga världen, ökar inflytandet. Samarbetet inom EU och i FN är några viktiga vägar där Sverige kan påverka genom tydliga krav och ställningstaganden. IF Metall anser att ökat europeiskt och internationellt samarbete är nödvändigt för att hindra social dumpning och värna kollektivavtalen. Genom fackligtpolitiskt samarbete vill förbundet stärka EU på detta område. IF Metall vill stärka det fackliga inflytandet i länder med svaga fackliga krafter genom ökat samarbete inom internationella fackliga organ och via direkta kontakter med medlemmar på företagen. IF Metall anser att internationella organ FN, OECD, ILO m.fl. tydligare måste betona betydelsen av de anställdas rätttigheter som en grund för ekonomisk utveckling. 11

14 Svenska företag kan bidra genom att sprida idén om en respektfull och konstruktiv samverkan mellan företag och fack. IF Metall vill därför föra en dialog med svenska företagsledningar om deras verksamhet utomlands. Vi kommer också att fortsätta stödja den fackliga utvecklingen i bland annat länder med svenska företag. Dessutom fortsätter kampen mot barnarbete. IF Metall kommer att intensifiera sitt internationella fackliga samarbete genom att stödja bildande av fria fackföreningar och vill sluta fler internationella ramavtal i de globala företagen. Gemensamt ansvar för omställning Internationellt utbyte är en nödvändig förutsättning för världens framåtskridande. Sveriges utveckling från Europas fattigaste land till ett av världens mest avancerade industriländer bygger på öppenhet för handel, vetenskap, kultur och människors möjligheter att resa och bosätta sig. Ibland upplevs öppenhet som ett hot, inte minst när företag och arbetstillfällen slås ut och när invanda levnadsmönster ifrågasätts. Sådant skapar själv- 12

15 klart problem, men det får inte skymma det faktum att fördelarna med öppenhet kraftigt överväger. Eftersom alla grupper i samhället drar nytta av öppenheten är det rimligt att alla också är med och tar ansvar för de problem som kan uppstå. IF Metall ska arbeta för effektiva och goda omställningssystem på arbetsmarknaden och i samhället så att Sverige på ett bra sätt kan möta ett ökande omvandlingstryck. 13

16 Stärk och utveckla industriarbetarna Branschvisa riksavtal Den konkurrenssituation som följer av ekonomins ökande internationalisering medför att de fackliga organisationerna är satta under stark press för att försöka behålla jobben. I Västeuropa och USA har parterna träffat avtal med längre arbetstider och lägre löner. En sådan utveckling kan på sikt undergräva den fackliga grundidén att inte lönekonkurrera för att rädda jobben. Den svenska modellen med centrala kollektivavtal skyddar den lokala fackliga organisationen och dess medlemmar som utsätts för krav på lönesänkningar. Detta minskar risken för utpressningssituationer där arbetstillfällen ställs mot lön. En uppluckring av den modellen är ingen framgångsväg för att långsiktigt behålla jobben. Kvinnodominerade branscher kan bli särskilt utsatta. Branschöverskridande frågor bör vid behov regleras i centrala överenskommelser. Dessa ska ge utrymme för anpassning till de särskilda förhållanden som kan råda i respektive bransch. 14

17 IF Metall slår vakt om branschvisa riksavtal som skydd för löner och arbetsvillkor och att svenska avtal ska gälla när arbete bedrivs i Sverige av utländsk arbetskraft. Industriavtalet lägger grunden för en stabil lönebildning Genom kollektivavtalen levererar vi arbetsfred och skyldighet att arbeta i utbyte mot löneökningar, lönenivåer och andra reglerade arbetsvillkor. Industriavtalet slår fast att svenska löner långsiktigt ska öka i takt med övriga Västeuropa. Det skapar neutralitet i kostnadsutvecklingen med våra viktigaste konkurrentländer och bidrar till att konkurrensen grundas på industriella kvaliteter i stället för villkorsförsämringar. Med industriavtalet har reallönerna ökat för de industrianställda. Samtidigt har allvarligare konflikter kunnat undvikas. Industriavtalet har även medfört att industrins löneökningsnivåer blivit normerande för övriga sektorer på arbetsmarknaden. Trots detta finns bland arbetsgivare uppfattningen att löneökningar i stället ska bestämmas lokalt, utifrån företagens lönsamhet och betalningsförmåga. 15

18 IF Metall anser att en sådan princip leder till en okontrollerad lönebildning på den svenska arbetsmarknaden. Följden blir då inflation, högre räntor och arbetslöshet. IF Metall slår vakt om industriavtalet och anser att det även i framtiden är en grund för en god reallöneutveckling och fortsatt stabil lönebildning på den svenska arbetsmarknaden. Utveckla partsrelationerna med avtal Kollektivavtalet ger trygghet och förhindrar godtycklig behandling av de anställda. Det ger också arbetsgivarna fördelar i form av arbetsfred och enhetliga villkor inom branschen. Samtidigt finns områden där det av olika skäl krävs lagstiftning. Vid frågor om exempelvis lika behandling av arbetstagare över hela arbetsmarknaden är lagstiftning att föredra. Gränsen mellan områden som bör regleras i lag respektive avtal är således inte självklar. IF Metalls uppfattning är att avtal ska vara en förstahandslösning för att hantera frågor mellan arbetsmark- 16

19 nadens parter och att staten därför bör underlätta frivilliga överenskommelser mellan parterna. Industriomvandling förutsätter stöd till individen Bra jobb kan inte skapas utan konkurrenskraftiga företag. Att industriföretag behöver utveckling och rationaliseringar insåg den fackliga rörelsen redan på 1930-talet. Det förhållningssättet har bekräftats genom åren, allt ifrån arbetsstudieavtalet 1948 till industriavtalet. IF Metall är övertygat om att medlemmarnas intressen skyddas bättre av livskraftiga företag än av försök att till varje pris behålla alla arbeten. Men ett sådant förhållningssätt kräver att de som drabbas av uppsägningar erbjuds andra möjligheter på arbetsmarknaden. Stödet för en fortlöpande strukturomvandling förutsätter därför att det finns ett bra skyddsnät och en väl fungerande arbetsmarknadspolitik. 17

20 IF Metall vill med omställningsavtalet skapa bättre förutsättningar för den enskildes omställning. Detta avtal är ett komplement till samhällets insatser vid förändringar. Påverkan inför förändringar och beslut En positiv attityd till rationaliseringar och produktivitetsutveckling är inte detsamma som att okritiskt acceptera arbetsgivarnas idéer. Deras bedömningar och förslag präglas alltför ofta av en kortsiktighet som riskerar att underminera företagens långsiktiga konkurrenskraft. Klubbar och avdelningar behöver engagera sig tidigt för att bättre kunna möta hot om nedläggningar och liknande. Det handlar om att noggrant syna arbetsgivarnas förslag och argument för att sedan vara med och påverka besluten i riktning mot mer långsiktigt hållbara lösningar. IF Metall ska tidigt vara med och påverka företagens strategiska utveckling. 18

21 Ökad produktivitet och investeringar för utvecklande arbeten När Metall och Industrifacket formulerade strategier för utveckling av arbetsinnehåll och arbetsorganisation, Det goda arbetet eller Det Utvecklande Arbetet, var syftet att skapa både bättre arbeten och mer konkurrenskraftiga företag. I dag är konkurrensen om jobben hårdare eftersom handelshinder och kapitalregleringar minskat och att allt fler länder kan bedriva en kvalificerad industriproduktion. Den nya konkurrenssituationen kräver nya modeller för ledarskap och organisering av arbetet som också kan bidra till ökad produktivitet. Inom ramen för riksavtalen behövs nya lokala modeller för att hantera variationer i beläggning och produktion. Effektiv och konkurrenskraftig produktion ligger i både arbetsgivarnas och de anställdas intresse och är därför en gemensam uppgift. Men det förutsätter att produktivitetskraven bygger på respekt för dem som utför det produktiva arbetet och att hänsyn tas till arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden. Arbetsgivarnas krav på ökad flexibilitet är ett exempel där en ensidig inriktning på åtgärderna kan 19

22 undergräva förtroendet för det partsgemensamma produktivitetsarbetet. IF Metall vill samarbeta med företagen i syfte att uppnå ökad effektivitet och utveckling av industriarbetet. Investeringar i ny teknik, nya produkter och ökad kompetens skapar välavlönade och trygga jobb. Ta till vara människors kunskaper och engagemang Många arbetsgivare försöker styra, standardisera och automatisera industriarbetet. Ofta sker det på ett sätt som på kort sikt sänker arbetskraftskostnaden, men som samtidigt ökar hälsoriskerna och undertrycker människors förmåga att ta ansvar och egna initiativ. Detta återskapar arbetsmiljöproblem som för länge sedan borde ha försvunnit. Även fördomar om mäns och kvinnors arbetsförmåga, eller etniska bakgrund, hindrar möjligheterna att utvecklas i arbetet. Dessa tendenser är en återvändsgränd för både arbetskraft och långsiktigt ägande. Arbetet får naturligtvis inte medföra ohälsa eller utslitning. En hållbar utveckling fordrar också att industriarbetet 20

23 är attraktivt oavsett kön eller etnicitet. Arbetet ska ge tillfredsställelse och individuell utveckling. Dessa krav går mycket väl att förena med kraven på konkurrenskraft. Allt mer avancerade uppgifter i komplexa system kännetecknar i dag industriarbetet. Arbetskraft med hög kompetens och eget initiativ tillför därför ett ytterligare mervärde. IF Metall vill utveckla industriarbetets innehåll och status i en gemensam och långsiktig satsning mellan fack och arbetsgivare. 21

24 Ett samhälle byggt på demokrati, trygghet och rättvisa Välfärden förutsätter stark industri och ekonomisk tillväxt Ett människovärdigt och utvecklande arbetsliv går hand i hand med strävan efter ett samhälle där alla människor behövs och där vi tar gemensamt ansvar för social trygghet, välfärd och utveckling. Välfärdssamhället kräver en stark industriell bas, men våra ansträngningar för industriell utveckling handlar inte bara om egna arbetsvillkor. Det handlar lika mycket om ett solidariskt, rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle. I ett sådant samhälle får industrin ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Utvecklingen av välfärdssamhället och industrin följs åt och förstärker varandra ömsesidigt. IF Metall ska arbeta för att det goda samhället utvecklas även när yttre omvandlingstryck tvingar fram stora strukturförändringar inom industrin. 22

25 I Sverige ska vi vårda våra goda förutsättningar. Framgångsrika områden behöver vidareutvecklas och kompletteras med kunskaper inom nya områden och ibland behöver gamla vägar omprövas. Förmågan till förändring är en viktig tillgång som omfattar samhället, företaget och den enskilde. Gemensamma insatser på samhällsnivå behövs för att tackla de nationella frågorna om ekonomi och välfärd. Men också för att skapa förutsättningar så att varje företag och individ kan ta sin del av ansvaret. Då klarar vi omställningens olika krav. För att upprätthålla och utveckla en konkurrenskraftig industri behövs bland annat mer resurser till forskning, produktutveckling och ökad kompetens hos de anställda. Med samarbetet som grund kommer IF Metall fortsätta bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. IF Metall vill inom arbetarrörelsen och i samhället bidra till ökad insikt om sambanden mellan industriell utveckling, hållbar ekonomisk tillväxt, miljö och social välfärd. 23

26 Utveckla bra industrimiljöer På många håll arbetar förbundets lokalavdelningar för att stärka den industriella miljön i sin region. På samma sätt är klubbarna aktiva i utvecklingsfrågor på det egna företaget. Industriell utveckling är beroende av åtgärder på många olika områden. IF Metall lägger tyngdpunkten på de frågor som finns nära medlemmarnas behov, men uppmärksammar även frågor som har mer indirekt betydelse för industriarbetarna. Centrala frågor är exempelvis utbildning, kompetensutveckling och företagens produktivitet. I detta arbete har förbundets förtroendevalda och funktionärer en mycket viktig roll med sina detaljerade kunskaper om företagens förhållanden. IF Metall ska aktivt skapa opinion och påverka i frågor som avgörs på nationell, europeisk och internationell nivå. Förbundet ska vara synligt och pådrivande. Det gäller exempelvis energiförsörjning, forsknings- och innovationspolitik samt andra viktiga förutsättningar för industrins utveckling. IF Metall vill skapa bred samverkan kring utvecklingen av starka industriella miljöer. 24

27 Arbetslinjen gäller En stark och konkurrenskraftig industri gör det möjligt att utveckla den svenska välfärdsmodellen. Denna skapades under en tid när industrin nådde stora framgångar genom ökad export och snabb teknisk utveckling. Under senare år har utvecklingen av välfärden delvis bromsat in. I några fall har det till och med gått bakåt. Oftast sammanfaller försämringar i välfärden med perioder av svårigheter och kriser för svensk industri. Arbetslinjen är en röd tråd i IF Metalls syn på de sociala trygghetssystemen. Målet för insatser och stöd är den enskildes återgång i arbete. När detta inte är möjligt ska systemen garantera en rimlig levnadsnivå för den som inte kan arbeta. Arbetslinjen innebär också att långvarig arbetslöshet är oacceptabel. Insatser för att hitta ett nytt arbete måste sättas in tidigt, så att inte kunskaper och kontakt med arbetslivets krav tunnas ut. Arbetsmarknadspolitiken måste ha tydligare fokus på att förmedla arbete och att öka kompetensen hos dem som inte snabbt får ett nytt arbete. IF Metall värnar den svenska välfärdsmodellen och medborgarnas behov av trygghet. Men nya behov 25

28 utvecklas och därför måste användningen av tillgängliga resurser ständigt omprövas. Att människor i vissa situationer faller mellan de olika systemen är exempel på problem som snabbt behöver åtgärdas. Alla idéer om grundtrygghet som kräver omfattande komplettering via frivilliga försäkringar innebär ökade sociala klyftor. Det drabbar ofelbart dem som har sämst ekonomiska förutsättningar. IF Metall försvarar en generell välfärdsmodell som omfattar alla medborgare och som bygger på gemensam finansiering. Med inkomstbortfallsprincipen sätts ersättningen i förhållande till den inkomst man går miste om när man inte kan arbeta. Denna nivå bör vara lika i alla system för att inte missgynna en viss grupp. Förbundet motsätter sig starkt sänkningar av de nuvarande nivåerna i de offentliga trygghetssystemen. Nivåerna ska gälla lika för alla medlemmar. 26

29 IF Metall anser att trygghetssystemens ersättningsnivåer ska grundas på inkomstbortfallsprincipen. Den som inte har möjlighet att arbeta får ersättning ur våra trygghetssystem. Men alla som kan utföra ett arbete ska ges möjlighet till detta och på så sätt bidra till vår gemensamma välfärd. IF Metall anser att en förutsättning för rimliga ersättningsnivåer och för förtroendet för trygghetssystemen är att de bygger på arbetslinjen. Trygghetssystemens ersättningar ska över tiden balansera mot de sociala avgifterna. Den som är beroende av systemen för sin försörjning ska veta vilka ersättningar och regler som gäller. Snabba förändringar, i takt med skiftande politiska majoriteter, bör undvikas. Möjligheterna att skapa bred politisk enighet kring systemen bör prövas för att garantera en stabil nivå. 27

30 IF Metall anser att trygghetssystemen ska vara konstruerade så att de är långsiktigt stabila. Sociala framsteg förutsätter demokrati Det moderna Sverige är byggt på demokratins principer och det är en förutsättning för både ekonomiska och sociala framsteg. Att Sverige ofta ses som ett föredöme för andra länder handlar inte minst om de rättigheter för anställda som uppnåtts genom långvarigt fackligt arbete. Det kan vara frestande att se demokratin som något statiskt som infördes en gång och därmed är genomförd. IF Metall ser inte demokratin på det sättet orättvisor och diskriminering, förföljelser och fördomar förekommer ständigt. Samhällets komplexitet gör att många människor vänder sig bort från möjligheterna till inflytande. Att allt färre röstar i allmänna val innebär, förutom ökad risk för högerledd regering, också att en del av framtiden överlämnas i händerna på demokratins motståndare rasister, extremister och kriminella finns alltid beredda att ta för sig om vi ger dem det utrymmet. 28

31 IF Metall står för ett demokratiskt, öppet och solidariskt samhälle. Vi tillbakavisar alla försök till diskriminering, orättvis behandling och angrepp mot demokratin. Facklig-politisk samverkan Alla människors lika värde, frihet, jämlikhet och solidaritet är den idé som förenar svensk arbetarrörelse. Samverkan mellan socialdemokraterna och den fackliga rörelsen bygger på en grundläggande värdegemenskap i synen på samhällets utveckling och medborgarna. Facklig-politisk samverkan har haft avgörande betydelse för välfärdssamhällets utveckling och den har fördjupat demokratins folkliga förankring. Genom att samverka med socialdemokraterna ökar den fackliga rörelsens möjlighet att påverka politiken i linje med medlemmarnas intressen. Dessutom skapas förutsättningar att få fler industriarbetare i de politiska församlingarna. 29

32 30 IF Metall samverkar med socialdemokraterna för att stärka medlemmarnas gemensamma fackliga och sociala intressen.

33 IF Metall ett nytt fackförbund En ensam anställd står sig oftast slätt mot den övermakt som arbetsgivaren representerar. Tillsammans går det att påverka och förbättra våra villkor. IF Metalls ambitioner är långtgående när det gäller att skapa ett bättre arbetsliv och ett mer solidariskt samhälle. I förgrunden för IF Metall står medlemmarnas gemensamma intressen och behov. Organisationen är medlemmarnas eget verktyg. På arbetsplatsen kan klubbar och ombud möta motparten i förhandlingar och samtal. I regionen finns avdelningar som stödjer arbetsplatserna med kunskaper, erfarenheter, samordning och i förhandlingar. Förbundet är med alla sina medlemmar en garant för lika behandling och solidaritet mellan arbetsplatser i hela landet. Den fackliga styrkan påverkas också av hur väl den fackliga kampen lyckas i Europa och i övriga världen. Därför ligger det i förbundets intresse att understödja den fackliga uppbyggnaden i andra länder. IF Metall kommer att öka sitt engagemang i de branschinternationaler där förbundet ingår. 31

34 En stark facklig organisation I den fackliga idén ligger att organisera varenda anställd på varje arbetsplats, att samla alla för det gemensamma intresset. En oorganiserad arbetsplats är en försvagning av vår gemensamma fackliga styrka. Facklig medlem är man för att tillsammans med andra arbeta för det gemensamma intresset. Det är medlemmarna som ger organisationen dess verkliga kraft. IF Metalls främsta uppgift är att organisera varje möjlig medlem och se till att så många som möjligt av dessa också vill vara aktiva i förbundets verksamhet. Kollektivavtalet skyddar medlemmarna mot godtycklig och orättvis behandling. Det skapar grundförutsättningen för att tillvarata de anställdas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. 32

35 IF Metall vill befästa och ytterligare öka andelen företag som täcks av kollektivavtal. En grundbult för organisationens utveckling är många kunniga medlemmar och förtroendevalda. Det förutsätter en omfattande och livaktig facklig studieverksamhet. Ökad förståelse och kunskap om vårt internationella beroende ska vara viktiga inslag i de fackliga studierna. IF Metall kommer att satsa på ökat deltagande i fackliga studier. En viktig uppgift blir att rusta förtroendevalda för aktivt arbete i internationellt fackligt samarbete. En modern organisation Vår organisation, våra arbetssätt och strategier ska utvecklas i takt med omvärldens förändringar. Bildandet av vårt nya förbund är ett svar på denna utveckling. Internationellt fackligt samarbete, inte minst inom Europa, behöver integreras bättre i det fackliga vardagsarbetet på alla nivåer. IF Metall har en 33

36 viktig uppgift i detta arbete samt med att bygga nätverk mellan fackligt aktiva i olika länder. IF Metall ska finnas med på alla nivåer där det fattas beslut som påverkar medlemmarna. Förbundets klubbar och avdelningar har en dubbel uppgift. Samtidigt som de bevakar vunna rättigheter och träffade avtal ska de också driva på för att utveckla det fackliga arbetet och för medlemmarnas möjligheter att växa i arbetet. Det finns stora outnyttjade möjligheter för den enskilde att med sin personliga insats, och tillsammans med andra, påverka och förändra arbetsplats och samhälle. Speciellt behöver unga medlemmar få större utrymme att påverka innehåll och former för det fackliga arbetet. Inom förbundet är var fjärde medlem kvinna och många medlemmar är svenskar med annan etnisk bakgrund. Detta återspeglas dessvärre inte bland de förtroendevalda. IF Metall är en plattform för medlemmarnas mest angelägna frågor. Med vår organisation och ett utvecklat arbets- 34

37 sätt vill vi attrahera nya medlemmar att bli aktiva. IF Metall ska ta vara på den kraft som alla engagerade medlemmar representerar. Vid förbundets första ordinarie kongress 2008 ska styrande organ ha uppnått en representativitet som på ett rimligt sätt motsvarar medlemskåren. IF Metall lever i en öppen värld där många andra krafter arbetar för liknande mål. Tillsammans med de övriga facken inom industrin och med LO-förbunden driver vi gemensamma intressen inom en lång rad områden. Inom ramen för Industrikommittén samarbetar förbundet med sina motparter i frågor som exempelvis industriell utveckling. IF Metall vill verka för allianser med andra progressiva krafter i syfte att på 35

38 ett effektivare sätt nå fram till konkreta resultat. En öppen och nära organisation Det nya förbundet betyder förbättrade möjligheter att finnas nära den enskilde medlemmen med en stark och kvalificerad organisation. Det ska vara lätt att engagera sig i förbundets aktiviteter, att komma i kontakt med sin fackliga företrädare samt att få hjälp och stöd när problem uppstår. Inom IF Metall har alla medlemmar samma värde oavsett ålder, kön, ursprung, handikapp, sexuell läggning eller religion. Denna grundhållning ska genomsyra vår dagliga verksamhet, våra ledningsorgan samt våra fackliga och sociala strävanden. IF Metall ska göra det möjligt för breda medlemsgrupper att delta i och påverka förbundets ställningstaganden. Nya möjligheter till kommunikation mellan medlem och organisation ska tas till vara. IF Metall ska eftersträva högsta möjliga tillgänglighet för sina medlemmar 36

39 genom en tydlig närvaro och synlighet på arbetsplatserna. IF Metall ska med den nya avdelningsstrukturen stärka kvaliteten i avdelningarnas arbete så att alla medlemmar ges möjlighet till likvärdigt fackligt stöd. Särskilt viktigt är stödet till de små och medelstora arbetsplatserna. Slutord 37

40 Det fackliga arbetet möter många hinder. När reaktionära regimer i olika länder angriper fackliga rättigheter, när företag utsätter sina anställda för usla arbetsförhållanden, när borgerliga politiker i Sverige pläderar för sänkta ersättningsnivåer och ökad otrygghet i anställningen, är det i själva verket bekräftelser på att facket behövs. IF Metall ska eftersträva att bli en stark kraft i kampen för jobben och medlemmarnas arbetsvillkor liksom för ett mänskligt och solidariskt samhälle. Vi räds inte utvecklingen, vi ska gå före i förändringen och vi ska stärka industriarbetarnas ställning i arbetslivet och i samhället. 38

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället.

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället. i organisationen Läs också på arbetsplatsen i samhället på arbetsplatsen i samhället Läs också i organisationen i samhället Läs också på arbetsplatsen i organisationen 2 Aha! Om jämställdhet i organisationen

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Av Industriavtalet framgår att industrins parter samarbetar för att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige. Det innebär att

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete en överlevnadsfråga IF Metall utgår ifrån att arbetsorganisationen är nyckeln till utveckling. Att utveckla både produktion och arbetsuppgifter är

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Handlingslinjer 2011 2014

Handlingslinjer 2011 2014 Handlingslinjer 2011 2014 med genomförandeplan 2012 IF Metalls handlingslinjer 2011 2014 med genomförandeplan 2012 IF METALLS HANDLINGSLINJER 2011 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingslinjer 2011 2014

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Lokal och individuell lönebildning En ny syn på arbetstiden Medarbetaravtal den naturliga avtalsformen

Lokal och individuell lönebildning En ny syn på arbetstiden Medarbetaravtal den naturliga avtalsformen Lokal och individuell lönebildning En ny syn på arbetstiden Medarbetaravtal den naturliga avtalsformen Lokal och individuell lönebildning, en ny syn på arbetstiden och medarbetaravtal den naturliga avtalsformen

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

LIKA UNIKA svar från Socialdemokraterna

LIKA UNIKA svar från Socialdemokraterna LIKA UNIKA svar från Socialdemokraterna FN-konventionen Grunden för funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har ratificerat och förbundit

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer