Programförklaring IF Metall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programförklaring IF Metall"

Transkript

1

2

3 Programförklaring IF Metall 1

4 2

5 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet att påverka 10 Gemensamt ansvar för omställning 12 Stärk och utveckla industriarbetarna 12 Branschvisa riksavtal 14 Industriavtalet lägger grunden för en stabil lönebildning 15 Utveckla partsrelationerna med avtal 16 Industriomvandling förutsätter stöd till individen 17 Påverkan inför förändringar och beslut 18 Ökad produktivitet och investeringar för utvecklande jobb19 Ta till vara människors kunskaper och engagemang 20 Ett samhälle byggt på demokrati, trygghet och rättvisa 22 Välfärden förutsätter stark industri och ekonomisk tillväxt22 Utveckla bra industrimiljöer 24 Arbetslinjen gäller 25 Sociala framsteg förutsätter demokrati 28 Facklig-politisk samverkan 29 IF Metall ett nytt fackförbund 31 En stark facklig organisation 32 En modern organisation 33 En öppen och nära organisation 36 Slutord 38 3

6 4

7 Inledning Industrifacket och Metall bildar en ny gemensam organisation för att facket ska bli ännu starkare i globaliseringens tid. I vårt nya förbund ska vi föra kampen vidare för rättvisa löner och arbetsvillkor, social trygghet samt ett utvecklande arbetsliv för Sveriges industriarbetare. I vårt förbund står medlemmen i centrum. Programförklaringen beskriver övergripande hur IF Metall ser på omvärlden och dess inverkan på Sverige, svensk industri och medlemmarna. Den ger förbundets syn på de viktigaste fackliga intressefrågorna inom arbetsliv och samhälle och hur organisationen kan utvecklas vidare. Facklig solidaritet betyder att vi tillsammans tar ansvar för gemensamma intressen. IF Metall behöver många engagerade medlemmar för att klara denna uppgift. Målen är högt satta, men levande de manar till handling. Med det nya förbundet och med stöd av våra fackliga värderingar om frihet, solidaritet och rättvisa söker vi moderna lösningar på dagens problem. 5

8 6 IF Metall vill stärka arbetets makt i förhållande till kapitalet. IF Metall ska arbeta för rättvisa, demokrati och social utveckling i samarbete med alla framåtsträvande krafter.

9 Sverige i världen Globaliseringen utmaning utan motstycke De senaste decennierna har världen genomgått stora förändringar. Kommunismens sammanbrott, öppnandet av Östeuropa och den snabba utveckling som Kina och Indien inlett har ritat om den ekonomiska och politiska kartan. Förändringar som innebär en global industriell strukturomvandling utan tidigare motstycke. Arbetskraften inom den fria världsmarknaden omfattade omkring 1 miljard människor I dag är det tre gånger fler. Många nya länder och företag deltar nu i den internationella arbetsfördelningen, skapar nya värden, bidrar med nya kunskaper och erbjuder nya marknader. Samtidigt har konkurrensen i traditionella branscher skärpts på ett markant sätt. Många förändringar sker gradvis, i små steg och på många områden samtidigt. Därför är det svårt att få en tydlig bild av de långsiktiga konsekvenserna för länder som Sverige och för den fackliga rörelsen. Trots det måste IF Metall kunna ta ställning till de nya förutsättningar som växer fram och efter bästa förmåga agera i medlemmarnas intresse. 7

10 Den ekonomiska tillväxten i länder som tidigare saknat egen konkurrenskraftig industri har varit avgörande för att fler människor i dag får del av världens välfärdsutveckling. Miljontals invånare har fått utbildning och mer högproduktiva arbeten. Detta skapar välstånd och möjligheter att bekämpa fattigdom, ohälsa och orättvisor. Globaliseringen har på så sätt ökat förutsättningarna för en bättre värld, men den garanterar inte en rättvis fördelning av välstånd eller en demokratisk utveckling. För detta krävs starka sociala och politiska krafter. Fackföreningarna spelar en avgörande roll. Den ekonomiska utvecklingen ska åtföljas av sociala och demokratiska framsteg. En stor grupp människor får inte lämnas bakom en elit som ensam tar för sig av framstegen. Offensivt internationellt samarbete I många länder kränks dagligen de anställdas rättigheter. Vinster av billig produktion och försäljning på mer köpstarka marknader lockar till rovdrift på människors arbetskraft. Det sker med hjälp av regimer som saknar medkänsla med dem som offrar liv och hälsa för att skapa landets framgång. IF Metalls 8

11 krav på fackliga rättigheter kan hindra denna exploatering. Arbetarrörelsen i Sverige och i andra länder kan spela en avgörande roll för att åstadkomma en mer rättvis, demokratisk och fredlig utveckling i världen. Svenska företag finns i många andra länder. Deras vilja att nå nya marknader innebär också fördelar för Sverige och de anställda här. Men skälen att investera utomlands kan också vara att de vill dra fördel av lägre lönekostnader eller undgå beskattning. Det förekommer att företag hotar sina anställda med att jobben flyttas om man inte accepterar sämre arbetsvillkor och löner. Att möta hoten där arbetstillfällen i olika länder på detta sätt ställs mot varandra, blir en allt viktigare uppgift och kräver att fackliga rörelser i olika länder samarbetar med varandra. IF Metall accepterar inte att globaliseringen används för att pressa tillbaka villkoren för de anställda. I den internationella fackliga rörelsen vill förbundet slå tillbaka alla sådana tendenser 9

12 genom ett offensivt och konstruktivt arbete. Mot hänsynslös exploatering Den ökande skövlingen av jordens naturresurser innebär allvarliga risker. Värst är hoten mot jordens klimat. Områden som energiförsörjning, effektivare transporter och utveckling av ny energisnålare uppvärmnings- och processteknik är viktiga. Industrin kan bidra med nödvändig teknikutveckling och effektivare resursanvändning. Med internationella överenskommelser kan långsiktiga resultat uppnås och risken minska för att enskilda mindre länder ska missgynnas. IF Metall anser att fackföreningsrörelsen ska vara en motkraft till en hänsynslös exploatering av jordens resurser. Kortsiktiga arbetstillfällen är inte en ursäkt för sådant som på längre sikt hotar allas existens. Samarbete möjlighet att påverka Den internationella utvecklingen påverkar förutsättningarna för Sveriges utveckling. Genom att 10

13 samarbeta med andra länder, i Europa och övriga världen, ökar inflytandet. Samarbetet inom EU och i FN är några viktiga vägar där Sverige kan påverka genom tydliga krav och ställningstaganden. IF Metall anser att ökat europeiskt och internationellt samarbete är nödvändigt för att hindra social dumpning och värna kollektivavtalen. Genom fackligtpolitiskt samarbete vill förbundet stärka EU på detta område. IF Metall vill stärka det fackliga inflytandet i länder med svaga fackliga krafter genom ökat samarbete inom internationella fackliga organ och via direkta kontakter med medlemmar på företagen. IF Metall anser att internationella organ FN, OECD, ILO m.fl. tydligare måste betona betydelsen av de anställdas rätttigheter som en grund för ekonomisk utveckling. 11

14 Svenska företag kan bidra genom att sprida idén om en respektfull och konstruktiv samverkan mellan företag och fack. IF Metall vill därför föra en dialog med svenska företagsledningar om deras verksamhet utomlands. Vi kommer också att fortsätta stödja den fackliga utvecklingen i bland annat länder med svenska företag. Dessutom fortsätter kampen mot barnarbete. IF Metall kommer att intensifiera sitt internationella fackliga samarbete genom att stödja bildande av fria fackföreningar och vill sluta fler internationella ramavtal i de globala företagen. Gemensamt ansvar för omställning Internationellt utbyte är en nödvändig förutsättning för världens framåtskridande. Sveriges utveckling från Europas fattigaste land till ett av världens mest avancerade industriländer bygger på öppenhet för handel, vetenskap, kultur och människors möjligheter att resa och bosätta sig. Ibland upplevs öppenhet som ett hot, inte minst när företag och arbetstillfällen slås ut och när invanda levnadsmönster ifrågasätts. Sådant skapar själv- 12

15 klart problem, men det får inte skymma det faktum att fördelarna med öppenhet kraftigt överväger. Eftersom alla grupper i samhället drar nytta av öppenheten är det rimligt att alla också är med och tar ansvar för de problem som kan uppstå. IF Metall ska arbeta för effektiva och goda omställningssystem på arbetsmarknaden och i samhället så att Sverige på ett bra sätt kan möta ett ökande omvandlingstryck. 13

16 Stärk och utveckla industriarbetarna Branschvisa riksavtal Den konkurrenssituation som följer av ekonomins ökande internationalisering medför att de fackliga organisationerna är satta under stark press för att försöka behålla jobben. I Västeuropa och USA har parterna träffat avtal med längre arbetstider och lägre löner. En sådan utveckling kan på sikt undergräva den fackliga grundidén att inte lönekonkurrera för att rädda jobben. Den svenska modellen med centrala kollektivavtal skyddar den lokala fackliga organisationen och dess medlemmar som utsätts för krav på lönesänkningar. Detta minskar risken för utpressningssituationer där arbetstillfällen ställs mot lön. En uppluckring av den modellen är ingen framgångsväg för att långsiktigt behålla jobben. Kvinnodominerade branscher kan bli särskilt utsatta. Branschöverskridande frågor bör vid behov regleras i centrala överenskommelser. Dessa ska ge utrymme för anpassning till de särskilda förhållanden som kan råda i respektive bransch. 14

17 IF Metall slår vakt om branschvisa riksavtal som skydd för löner och arbetsvillkor och att svenska avtal ska gälla när arbete bedrivs i Sverige av utländsk arbetskraft. Industriavtalet lägger grunden för en stabil lönebildning Genom kollektivavtalen levererar vi arbetsfred och skyldighet att arbeta i utbyte mot löneökningar, lönenivåer och andra reglerade arbetsvillkor. Industriavtalet slår fast att svenska löner långsiktigt ska öka i takt med övriga Västeuropa. Det skapar neutralitet i kostnadsutvecklingen med våra viktigaste konkurrentländer och bidrar till att konkurrensen grundas på industriella kvaliteter i stället för villkorsförsämringar. Med industriavtalet har reallönerna ökat för de industrianställda. Samtidigt har allvarligare konflikter kunnat undvikas. Industriavtalet har även medfört att industrins löneökningsnivåer blivit normerande för övriga sektorer på arbetsmarknaden. Trots detta finns bland arbetsgivare uppfattningen att löneökningar i stället ska bestämmas lokalt, utifrån företagens lönsamhet och betalningsförmåga. 15

18 IF Metall anser att en sådan princip leder till en okontrollerad lönebildning på den svenska arbetsmarknaden. Följden blir då inflation, högre räntor och arbetslöshet. IF Metall slår vakt om industriavtalet och anser att det även i framtiden är en grund för en god reallöneutveckling och fortsatt stabil lönebildning på den svenska arbetsmarknaden. Utveckla partsrelationerna med avtal Kollektivavtalet ger trygghet och förhindrar godtycklig behandling av de anställda. Det ger också arbetsgivarna fördelar i form av arbetsfred och enhetliga villkor inom branschen. Samtidigt finns områden där det av olika skäl krävs lagstiftning. Vid frågor om exempelvis lika behandling av arbetstagare över hela arbetsmarknaden är lagstiftning att föredra. Gränsen mellan områden som bör regleras i lag respektive avtal är således inte självklar. IF Metalls uppfattning är att avtal ska vara en förstahandslösning för att hantera frågor mellan arbetsmark- 16

19 nadens parter och att staten därför bör underlätta frivilliga överenskommelser mellan parterna. Industriomvandling förutsätter stöd till individen Bra jobb kan inte skapas utan konkurrenskraftiga företag. Att industriföretag behöver utveckling och rationaliseringar insåg den fackliga rörelsen redan på 1930-talet. Det förhållningssättet har bekräftats genom åren, allt ifrån arbetsstudieavtalet 1948 till industriavtalet. IF Metall är övertygat om att medlemmarnas intressen skyddas bättre av livskraftiga företag än av försök att till varje pris behålla alla arbeten. Men ett sådant förhållningssätt kräver att de som drabbas av uppsägningar erbjuds andra möjligheter på arbetsmarknaden. Stödet för en fortlöpande strukturomvandling förutsätter därför att det finns ett bra skyddsnät och en väl fungerande arbetsmarknadspolitik. 17

20 IF Metall vill med omställningsavtalet skapa bättre förutsättningar för den enskildes omställning. Detta avtal är ett komplement till samhällets insatser vid förändringar. Påverkan inför förändringar och beslut En positiv attityd till rationaliseringar och produktivitetsutveckling är inte detsamma som att okritiskt acceptera arbetsgivarnas idéer. Deras bedömningar och förslag präglas alltför ofta av en kortsiktighet som riskerar att underminera företagens långsiktiga konkurrenskraft. Klubbar och avdelningar behöver engagera sig tidigt för att bättre kunna möta hot om nedläggningar och liknande. Det handlar om att noggrant syna arbetsgivarnas förslag och argument för att sedan vara med och påverka besluten i riktning mot mer långsiktigt hållbara lösningar. IF Metall ska tidigt vara med och påverka företagens strategiska utveckling. 18

21 Ökad produktivitet och investeringar för utvecklande arbeten När Metall och Industrifacket formulerade strategier för utveckling av arbetsinnehåll och arbetsorganisation, Det goda arbetet eller Det Utvecklande Arbetet, var syftet att skapa både bättre arbeten och mer konkurrenskraftiga företag. I dag är konkurrensen om jobben hårdare eftersom handelshinder och kapitalregleringar minskat och att allt fler länder kan bedriva en kvalificerad industriproduktion. Den nya konkurrenssituationen kräver nya modeller för ledarskap och organisering av arbetet som också kan bidra till ökad produktivitet. Inom ramen för riksavtalen behövs nya lokala modeller för att hantera variationer i beläggning och produktion. Effektiv och konkurrenskraftig produktion ligger i både arbetsgivarnas och de anställdas intresse och är därför en gemensam uppgift. Men det förutsätter att produktivitetskraven bygger på respekt för dem som utför det produktiva arbetet och att hänsyn tas till arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden. Arbetsgivarnas krav på ökad flexibilitet är ett exempel där en ensidig inriktning på åtgärderna kan 19

22 undergräva förtroendet för det partsgemensamma produktivitetsarbetet. IF Metall vill samarbeta med företagen i syfte att uppnå ökad effektivitet och utveckling av industriarbetet. Investeringar i ny teknik, nya produkter och ökad kompetens skapar välavlönade och trygga jobb. Ta till vara människors kunskaper och engagemang Många arbetsgivare försöker styra, standardisera och automatisera industriarbetet. Ofta sker det på ett sätt som på kort sikt sänker arbetskraftskostnaden, men som samtidigt ökar hälsoriskerna och undertrycker människors förmåga att ta ansvar och egna initiativ. Detta återskapar arbetsmiljöproblem som för länge sedan borde ha försvunnit. Även fördomar om mäns och kvinnors arbetsförmåga, eller etniska bakgrund, hindrar möjligheterna att utvecklas i arbetet. Dessa tendenser är en återvändsgränd för både arbetskraft och långsiktigt ägande. Arbetet får naturligtvis inte medföra ohälsa eller utslitning. En hållbar utveckling fordrar också att industriarbetet 20

23 är attraktivt oavsett kön eller etnicitet. Arbetet ska ge tillfredsställelse och individuell utveckling. Dessa krav går mycket väl att förena med kraven på konkurrenskraft. Allt mer avancerade uppgifter i komplexa system kännetecknar i dag industriarbetet. Arbetskraft med hög kompetens och eget initiativ tillför därför ett ytterligare mervärde. IF Metall vill utveckla industriarbetets innehåll och status i en gemensam och långsiktig satsning mellan fack och arbetsgivare. 21

24 Ett samhälle byggt på demokrati, trygghet och rättvisa Välfärden förutsätter stark industri och ekonomisk tillväxt Ett människovärdigt och utvecklande arbetsliv går hand i hand med strävan efter ett samhälle där alla människor behövs och där vi tar gemensamt ansvar för social trygghet, välfärd och utveckling. Välfärdssamhället kräver en stark industriell bas, men våra ansträngningar för industriell utveckling handlar inte bara om egna arbetsvillkor. Det handlar lika mycket om ett solidariskt, rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle. I ett sådant samhälle får industrin ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Utvecklingen av välfärdssamhället och industrin följs åt och förstärker varandra ömsesidigt. IF Metall ska arbeta för att det goda samhället utvecklas även när yttre omvandlingstryck tvingar fram stora strukturförändringar inom industrin. 22

25 I Sverige ska vi vårda våra goda förutsättningar. Framgångsrika områden behöver vidareutvecklas och kompletteras med kunskaper inom nya områden och ibland behöver gamla vägar omprövas. Förmågan till förändring är en viktig tillgång som omfattar samhället, företaget och den enskilde. Gemensamma insatser på samhällsnivå behövs för att tackla de nationella frågorna om ekonomi och välfärd. Men också för att skapa förutsättningar så att varje företag och individ kan ta sin del av ansvaret. Då klarar vi omställningens olika krav. För att upprätthålla och utveckla en konkurrenskraftig industri behövs bland annat mer resurser till forskning, produktutveckling och ökad kompetens hos de anställda. Med samarbetet som grund kommer IF Metall fortsätta bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. IF Metall vill inom arbetarrörelsen och i samhället bidra till ökad insikt om sambanden mellan industriell utveckling, hållbar ekonomisk tillväxt, miljö och social välfärd. 23

26 Utveckla bra industrimiljöer På många håll arbetar förbundets lokalavdelningar för att stärka den industriella miljön i sin region. På samma sätt är klubbarna aktiva i utvecklingsfrågor på det egna företaget. Industriell utveckling är beroende av åtgärder på många olika områden. IF Metall lägger tyngdpunkten på de frågor som finns nära medlemmarnas behov, men uppmärksammar även frågor som har mer indirekt betydelse för industriarbetarna. Centrala frågor är exempelvis utbildning, kompetensutveckling och företagens produktivitet. I detta arbete har förbundets förtroendevalda och funktionärer en mycket viktig roll med sina detaljerade kunskaper om företagens förhållanden. IF Metall ska aktivt skapa opinion och påverka i frågor som avgörs på nationell, europeisk och internationell nivå. Förbundet ska vara synligt och pådrivande. Det gäller exempelvis energiförsörjning, forsknings- och innovationspolitik samt andra viktiga förutsättningar för industrins utveckling. IF Metall vill skapa bred samverkan kring utvecklingen av starka industriella miljöer. 24

27 Arbetslinjen gäller En stark och konkurrenskraftig industri gör det möjligt att utveckla den svenska välfärdsmodellen. Denna skapades under en tid när industrin nådde stora framgångar genom ökad export och snabb teknisk utveckling. Under senare år har utvecklingen av välfärden delvis bromsat in. I några fall har det till och med gått bakåt. Oftast sammanfaller försämringar i välfärden med perioder av svårigheter och kriser för svensk industri. Arbetslinjen är en röd tråd i IF Metalls syn på de sociala trygghetssystemen. Målet för insatser och stöd är den enskildes återgång i arbete. När detta inte är möjligt ska systemen garantera en rimlig levnadsnivå för den som inte kan arbeta. Arbetslinjen innebär också att långvarig arbetslöshet är oacceptabel. Insatser för att hitta ett nytt arbete måste sättas in tidigt, så att inte kunskaper och kontakt med arbetslivets krav tunnas ut. Arbetsmarknadspolitiken måste ha tydligare fokus på att förmedla arbete och att öka kompetensen hos dem som inte snabbt får ett nytt arbete. IF Metall värnar den svenska välfärdsmodellen och medborgarnas behov av trygghet. Men nya behov 25

28 utvecklas och därför måste användningen av tillgängliga resurser ständigt omprövas. Att människor i vissa situationer faller mellan de olika systemen är exempel på problem som snabbt behöver åtgärdas. Alla idéer om grundtrygghet som kräver omfattande komplettering via frivilliga försäkringar innebär ökade sociala klyftor. Det drabbar ofelbart dem som har sämst ekonomiska förutsättningar. IF Metall försvarar en generell välfärdsmodell som omfattar alla medborgare och som bygger på gemensam finansiering. Med inkomstbortfallsprincipen sätts ersättningen i förhållande till den inkomst man går miste om när man inte kan arbeta. Denna nivå bör vara lika i alla system för att inte missgynna en viss grupp. Förbundet motsätter sig starkt sänkningar av de nuvarande nivåerna i de offentliga trygghetssystemen. Nivåerna ska gälla lika för alla medlemmar. 26

29 IF Metall anser att trygghetssystemens ersättningsnivåer ska grundas på inkomstbortfallsprincipen. Den som inte har möjlighet att arbeta får ersättning ur våra trygghetssystem. Men alla som kan utföra ett arbete ska ges möjlighet till detta och på så sätt bidra till vår gemensamma välfärd. IF Metall anser att en förutsättning för rimliga ersättningsnivåer och för förtroendet för trygghetssystemen är att de bygger på arbetslinjen. Trygghetssystemens ersättningar ska över tiden balansera mot de sociala avgifterna. Den som är beroende av systemen för sin försörjning ska veta vilka ersättningar och regler som gäller. Snabba förändringar, i takt med skiftande politiska majoriteter, bör undvikas. Möjligheterna att skapa bred politisk enighet kring systemen bör prövas för att garantera en stabil nivå. 27

30 IF Metall anser att trygghetssystemen ska vara konstruerade så att de är långsiktigt stabila. Sociala framsteg förutsätter demokrati Det moderna Sverige är byggt på demokratins principer och det är en förutsättning för både ekonomiska och sociala framsteg. Att Sverige ofta ses som ett föredöme för andra länder handlar inte minst om de rättigheter för anställda som uppnåtts genom långvarigt fackligt arbete. Det kan vara frestande att se demokratin som något statiskt som infördes en gång och därmed är genomförd. IF Metall ser inte demokratin på det sättet orättvisor och diskriminering, förföljelser och fördomar förekommer ständigt. Samhällets komplexitet gör att många människor vänder sig bort från möjligheterna till inflytande. Att allt färre röstar i allmänna val innebär, förutom ökad risk för högerledd regering, också att en del av framtiden överlämnas i händerna på demokratins motståndare rasister, extremister och kriminella finns alltid beredda att ta för sig om vi ger dem det utrymmet. 28

31 IF Metall står för ett demokratiskt, öppet och solidariskt samhälle. Vi tillbakavisar alla försök till diskriminering, orättvis behandling och angrepp mot demokratin. Facklig-politisk samverkan Alla människors lika värde, frihet, jämlikhet och solidaritet är den idé som förenar svensk arbetarrörelse. Samverkan mellan socialdemokraterna och den fackliga rörelsen bygger på en grundläggande värdegemenskap i synen på samhällets utveckling och medborgarna. Facklig-politisk samverkan har haft avgörande betydelse för välfärdssamhällets utveckling och den har fördjupat demokratins folkliga förankring. Genom att samverka med socialdemokraterna ökar den fackliga rörelsens möjlighet att påverka politiken i linje med medlemmarnas intressen. Dessutom skapas förutsättningar att få fler industriarbetare i de politiska församlingarna. 29

32 30 IF Metall samverkar med socialdemokraterna för att stärka medlemmarnas gemensamma fackliga och sociala intressen.

33 IF Metall ett nytt fackförbund En ensam anställd står sig oftast slätt mot den övermakt som arbetsgivaren representerar. Tillsammans går det att påverka och förbättra våra villkor. IF Metalls ambitioner är långtgående när det gäller att skapa ett bättre arbetsliv och ett mer solidariskt samhälle. I förgrunden för IF Metall står medlemmarnas gemensamma intressen och behov. Organisationen är medlemmarnas eget verktyg. På arbetsplatsen kan klubbar och ombud möta motparten i förhandlingar och samtal. I regionen finns avdelningar som stödjer arbetsplatserna med kunskaper, erfarenheter, samordning och i förhandlingar. Förbundet är med alla sina medlemmar en garant för lika behandling och solidaritet mellan arbetsplatser i hela landet. Den fackliga styrkan påverkas också av hur väl den fackliga kampen lyckas i Europa och i övriga världen. Därför ligger det i förbundets intresse att understödja den fackliga uppbyggnaden i andra länder. IF Metall kommer att öka sitt engagemang i de branschinternationaler där förbundet ingår. 31

34 En stark facklig organisation I den fackliga idén ligger att organisera varenda anställd på varje arbetsplats, att samla alla för det gemensamma intresset. En oorganiserad arbetsplats är en försvagning av vår gemensamma fackliga styrka. Facklig medlem är man för att tillsammans med andra arbeta för det gemensamma intresset. Det är medlemmarna som ger organisationen dess verkliga kraft. IF Metalls främsta uppgift är att organisera varje möjlig medlem och se till att så många som möjligt av dessa också vill vara aktiva i förbundets verksamhet. Kollektivavtalet skyddar medlemmarna mot godtycklig och orättvis behandling. Det skapar grundförutsättningen för att tillvarata de anställdas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. 32

35 IF Metall vill befästa och ytterligare öka andelen företag som täcks av kollektivavtal. En grundbult för organisationens utveckling är många kunniga medlemmar och förtroendevalda. Det förutsätter en omfattande och livaktig facklig studieverksamhet. Ökad förståelse och kunskap om vårt internationella beroende ska vara viktiga inslag i de fackliga studierna. IF Metall kommer att satsa på ökat deltagande i fackliga studier. En viktig uppgift blir att rusta förtroendevalda för aktivt arbete i internationellt fackligt samarbete. En modern organisation Vår organisation, våra arbetssätt och strategier ska utvecklas i takt med omvärldens förändringar. Bildandet av vårt nya förbund är ett svar på denna utveckling. Internationellt fackligt samarbete, inte minst inom Europa, behöver integreras bättre i det fackliga vardagsarbetet på alla nivåer. IF Metall har en 33

36 viktig uppgift i detta arbete samt med att bygga nätverk mellan fackligt aktiva i olika länder. IF Metall ska finnas med på alla nivåer där det fattas beslut som påverkar medlemmarna. Förbundets klubbar och avdelningar har en dubbel uppgift. Samtidigt som de bevakar vunna rättigheter och träffade avtal ska de också driva på för att utveckla det fackliga arbetet och för medlemmarnas möjligheter att växa i arbetet. Det finns stora outnyttjade möjligheter för den enskilde att med sin personliga insats, och tillsammans med andra, påverka och förändra arbetsplats och samhälle. Speciellt behöver unga medlemmar få större utrymme att påverka innehåll och former för det fackliga arbetet. Inom förbundet är var fjärde medlem kvinna och många medlemmar är svenskar med annan etnisk bakgrund. Detta återspeglas dessvärre inte bland de förtroendevalda. IF Metall är en plattform för medlemmarnas mest angelägna frågor. Med vår organisation och ett utvecklat arbets- 34

37 sätt vill vi attrahera nya medlemmar att bli aktiva. IF Metall ska ta vara på den kraft som alla engagerade medlemmar representerar. Vid förbundets första ordinarie kongress 2008 ska styrande organ ha uppnått en representativitet som på ett rimligt sätt motsvarar medlemskåren. IF Metall lever i en öppen värld där många andra krafter arbetar för liknande mål. Tillsammans med de övriga facken inom industrin och med LO-förbunden driver vi gemensamma intressen inom en lång rad områden. Inom ramen för Industrikommittén samarbetar förbundet med sina motparter i frågor som exempelvis industriell utveckling. IF Metall vill verka för allianser med andra progressiva krafter i syfte att på 35

38 ett effektivare sätt nå fram till konkreta resultat. En öppen och nära organisation Det nya förbundet betyder förbättrade möjligheter att finnas nära den enskilde medlemmen med en stark och kvalificerad organisation. Det ska vara lätt att engagera sig i förbundets aktiviteter, att komma i kontakt med sin fackliga företrädare samt att få hjälp och stöd när problem uppstår. Inom IF Metall har alla medlemmar samma värde oavsett ålder, kön, ursprung, handikapp, sexuell läggning eller religion. Denna grundhållning ska genomsyra vår dagliga verksamhet, våra ledningsorgan samt våra fackliga och sociala strävanden. IF Metall ska göra det möjligt för breda medlemsgrupper att delta i och påverka förbundets ställningstaganden. Nya möjligheter till kommunikation mellan medlem och organisation ska tas till vara. IF Metall ska eftersträva högsta möjliga tillgänglighet för sina medlemmar 36

39 genom en tydlig närvaro och synlighet på arbetsplatserna. IF Metall ska med den nya avdelningsstrukturen stärka kvaliteten i avdelningarnas arbete så att alla medlemmar ges möjlighet till likvärdigt fackligt stöd. Särskilt viktigt är stödet till de små och medelstora arbetsplatserna. Slutord 37

40 Det fackliga arbetet möter många hinder. När reaktionära regimer i olika länder angriper fackliga rättigheter, när företag utsätter sina anställda för usla arbetsförhållanden, när borgerliga politiker i Sverige pläderar för sänkta ersättningsnivåer och ökad otrygghet i anställningen, är det i själva verket bekräftelser på att facket behövs. IF Metall ska eftersträva att bli en stark kraft i kampen för jobben och medlemmarnas arbetsvillkor liksom för ett mänskligt och solidariskt samhälle. Vi räds inte utvecklingen, vi ska gå före i förändringen och vi ska stärka industriarbetarnas ställning i arbetslivet och i samhället. 38

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Proposition 2: Akademikernas ansvar

Proposition 2: Akademikernas ansvar Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Styrelsen föreslår kongressen besluta att anta proposition 2: Akademikernas ansvar utmaningar och möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer