Demokratiska utmaningar, tillämpningar av Göran Hemberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratiska utmaningar, tillämpningar av Göran Hemberg"

Transkript

1 Demokratiska utmaningar, tillämpningar av Göran Hemberg Om Demokratiska utmaningar Demokratins ABC 1.1 Demokratins två ansikten Per & Pål och alternativen Alertnativschemat Sammanslutningen En demokratisk plattform Utvärderingsunderlag 8 Organisationsnivå 2.1 Demokratisk organisationsutveckling Organisationsdemometer Demometer, resultat Demokratisk checklista 13 Nationell nivå 3.1 Rättsstat och NSD-länder 14 Civilsamhället 4.1 Ett stärkt civilsamhälle 16 Internationell nivå 5.1 Fokus på dagordningen 19 MR och demokrati 6.1 Från behov till rättigheter FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna 24

2 Demokratiska Utmaningar vänder sig i första hand till deltagare i DemokratiAkademins aktiviteter som vill få en fylligare bakgrund, tillämpa metoderna i sina egna organisationer och sprida dem vidare. Materialet, som först utformades för svenska förhållanden, har visat sig vara användbart och uppskattat även internationellt därav denna flerspråkliga nätversion. Sajten utgör ett kondensat av många års praktiskt arbete som mina kollegor och jag utfört inom nätverket DemokratiAkademin: demokratidagar, workshops, seminarier, kurser, samverkansprojekt, etc. Under årens lopp har tusentals personer kommit i kontakt med oss. Innan vi sätter igång med en verksamhet brukar deltagarna först få ta ställning vad de gillar bäst med demokrati. Samstämmigheten är stor: deltagarna må vara skolelever, administratörer, politiker eller föreningsmänniskor, de må komma från vilket hörn av världen som helst de allra flesta prioriterar delaktighet och deltagande. Det är bara ett fåtal som i första hand väljer den representativa demokratins grundtanke: att de styrande stöds av en majoritet. Vare sig de folkvalda eller den akademiska världen verkar ha tagit den utmaningen riktigt på allvar. Med ett undantag: filosofen och statsvetaren Robert A. Dahl, som i sin bok Demokratin och dess antagonister kopplade ihop representations- och deltagarperspektivet till en generell demokratiteori på klassisk grund. Här utgår vi från den teorin. En annan viktig utgångspunkt som återspeglas i materialet är traditionen av medlemsbaserade folkrörelser som har gjort det svenska civilsamhället till ett av de starkaste i världen. På senare tid har visserligen många organisationer inte minst de politiska partierna förlorat en stor del av sina medlemmar, men kvar finns en organisationskultur där själva medlemskapet ses som en källa till makt. För utomstående kan en sådan inställning kanske verka både främmande och naiv. Inte desto mindre är det de medlemsbaserade organisationerna som givit det representativa styret i Sverige dess speciella folkliga förankring. Visst, de historiska betingelserna för en demokratisk kultur skiljer sig åt på olika håll i världen. Men varhelst man tar utmaningen att agera inom en demokratisk ram på allvar, där måste man också ta ställning till medlemskapets betydelse. Materialet består av en enkel idealmodell, Demokratins ABC, som tillämpas på tre olika nivåer: inom en organisation, inom ett land och internationellt. Dessutom har CivilsamhälletMänskliga rättigheter och demokrati. I varje kapitel ingår dels en teoribakgrund, dels en eller flera praktiska tillämpningar med hänvisningar till en metodbank. Forum Syd, Sida Civil Society Center, Palmecentret, SIPU International, SHIA samt föreningen Ordfront har bidragit till finansieringen av men inte i övrigt medverkat vid utformningen av innehållet. Det har däremot min sparringpartner och redaktör Pernilla Johansson gjort ett stort tack till henne. Den här hösten gjorde vi en grundlig uppdatering av sajten. Den är nu mycket enklare att hitta i. Bakgrunder och tillämpningar kan laddas ned som pdf-er utan lösenord. November 2012, Göran Hemberg, senior advisor till DemokratiAkademin Demokratiska Utmaningar av Göran Hemberg är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported licens.

3 1 Demokratins två ansikten Syfte undersöka den aktuella gruppens attityder till demokrati ge deltagarna tillfälle att vädra sina blandade känslor genom två Fyra hörn-samtal (se Metodbank) 1. Fyra hörn: positiva aspekter på demokrati Vad anser ni vara det positiva med demokrati? 1. Alla kan delta 2. De styrande stöds av en majoritet 3. Besluten blir bättre 4. Något annat (Någon kanske ber om förtydliganden och definitioner. Svaret bör vara att deltagarna är fria att tolka alternativen som det passar dem själva bäst. Något annat-folket gör ofta ett negativt val inget annat hörn passar dem. Kanske kan de vid närmare eftertanke komma på någon positiv aspekt.) 2. Fyra hörn: negativa aspekter på demokrati Vad är svårt eller problematiskt med demokrati? Vad skulle t ex ett försök att demokratisera er egen sammanslutning arbetsplats, förening, kommun, land, etc kunna få för negativa konsekvenser? 1. Kaos 2. Ingen tar ansvar 3. Sämre beslut 4. Något annat 3. Sammanfattning Uppmärksamma deltagarna på vilka hörn som samlat flest respektive minst deltagare vid de två undersökningarna.. Kommentarer I den första undersökningen brukar hörnet Alla kan delta vara klart störst medan hörnet De styrande stöds av en majoritet brukar samla minst deltagare. Denna tillämpning kan med fördel användas som inledning till ett längre och mer systematiskt arbete kring demokratifrågor. Om den aktuella gruppen visat lågt intresse för alternativet "De styrande stöds av en majoritet" kärnan i en konventionell, västerländsk demokratiuppfattning bör detta längre fram bli föremål för ytterligare reflektioner.

4 2 Per & Pål och alternativen Syfte åskådliggöra skillnaden mellan kollektivt bindande beslut och frivilliga förhandlingar med hjälp av en dilemmahistoria belysa alternativen till en demokratisk process förmyndarskap eller anarki samt hur dessa alternativ ofta ligger närmare till hands än en demokratisk lösning 1. Berättelsen om Per och Pål Det var en gång tre pojkar som var ute på rackartyg. Gänget hittade en chokladkaka: Pax för den! Den är min, sa Per. Det är den väl inte, sa Pål. Det var väl inte bara du som såg den! Nej, men jag paxade först, sa Per. Det är inte rättvist! Det är väl inte bara du som skall bestämma den saken! Chokladkakan är min, sa Per. Och så klippte han till Pål, mitt i ögat! Nu skulle det nog ha blivit ett ordentligt slagsmål, om inte en farbror hade gått emellan. Han hade stått bredvid och hört alltsammans: Pojkar, pojkar! Inte skall ni slåss. Våld föder bara våld. Men chokladkakan är ju min, sa Per. Jag paxade faktiskt först! Ja men det gills inte. Vi måste dela lika förstår du väl, sa Pål. Då tog farbrorn tag i Per och Pål: Ungar! Ni måste lösa era konflikter förhandlingsvägen. Ni måste lära er att kompromissa! Både Per och Pål såg ut som stora frågetecken. Jo, förstår ni: i en kompromiss ger båda två med sig lite grand och så möts man på halva vägen, sa farbrorn. Men pojkarna bara stirrade på honom. Ja, sa han, kompromissa nu då! Jamen, gå nu varandra till mötes! Men det hände absolut ingenting. Herregud! sa farbrorn. Den ene vill ha hela kakan och den andre vill ha halva. Det går ju inte, begriper ni väl. Nu är ni så goda och kompromissar! Per, gå genast Pål till mötes och ge honom en fjärdedel av chokladkakan! Och så håller ni sams i fortsättningen! Och vad som hände sedan ja, det är just frågan. 2. Bikupa Vad är otillfredsställande med den här historian? Låt deltagarna surra i bikupa (se Metodbank) ett par minuter kring saker de finner tvivelaktiga i berättelsen och sedan redovisa sina synpunkter. Anteckna kommentarerna på blädderblock och var uppmärksam på om de knyter an till någon av punkterna i nästa steg. 3. Samtal

5 3 Samtal med föreläsningsinslag kring nedanstående punkter. Åskådliggör resonemanget med hjälp av Schemat över alternativa styrformer (se Demokratins ABC). Farbrorn säger en sak men gör en annan: han förespråkar förhandlingar, men dikterar i själva verket en lösning. Han agerar förmyndare och tvingar på pojkarna ett kollektivt bindande beslut som han själv fattar: Per, gå genast Pål till mötes och ge honom en fjärdedel av chokladkakan! Och så håller ni sams i fortsättningen! Hans lösning bygger på pojkarnas utgångsbud Per kräver hela, medan Pål kräver halva chokladkakan. Per åberopar regeln Först till kvarn... Han ser inte chokladkakan som någon gemensam angelägenhet att besluta eller förhandla om, utan driver igenom sin linje med våld. Pål anser att chokladkakan är en gemensam angelägenhet: Det är väl inte bara du som ska bestämma den saken! Han åberopar också en rättviseprincip: Vi måste dela lika, förstår du väl även om också han är beredd att ta till knytnävarna. Vart tog den tredje pojken vägen som nämndes i berättelsens inledning? Tydligen kände han sig inte delaktig i den här situationen, såg sig inte som en medlem i gänget. Genomgången av dessa fyra punkter brukar väcka många frågor. För att inte riskera långa diskussioner och tappa den röda tråden kan det vara klokt att introducera Kylskåpet (se Metodbank). 4. Diskussion En demokratisk lösning förutsätter: en sammanslutning där vissa frågor betraktas som gemensamma angelägenheter även om man har olika uppfattningar om hur de ska lösas att medlemmarna är beredda att tillämpa principen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln på sig själva att var och en är beredd att följa ett gemensamt beslut, vare sig man gillar det eller ej Finns det alls några förutsättningar för en fredlig och demokratisk lösning av tvisten i detta fall? Kommentarer Berättelsen kan ses som ett exempel på ett mer generellt mönster. Byt exempelvis ut Per mot Serbien, Pål mot Bosnien, den passive pojken mot Kroatien och farbrorn mot Nato. Då får man ett verkligt fall av konflikthantering enligt samma mönster. Så gick det i princip till när Daytonavtalet 1994 tvingades på de stridande parterna i f d Jugoslavien med den skillnaden att farbrorn inte bara krävde att parterna skulle hålla sams i fortsättningen utan också att det skulle upprättas ett gemensamt demokratiskt styre för alla berörda etniska grupper i Bosnien. Uppmuntra deltagarna att hitta andra aktuella eller historiska paralleller. Se tillämpningen Fokus på dagordningen för en annan version av berättelsen om Per och Pål.

6 4 Schema över alternativa styrformer Hur kan frågor som berör många människor lösas? Med fredliga medel Med våld Kollektivt bindande beslut Fria förhandlingar av en eller några få av alla berörda OLIGARKI fåvälde, elitstyre förmyndarskap kräver en sammanslutning DEMOKRATI folkstyre ANARKI utan bindande styre kräver ingen sammanslutning 1.2 Alternativschemat 1

7 5 Sammanslutningen Syfte ge deltagarna tillfälle att: tillämpa demokratins förutsättningar och grundprinciper på sig själva reflektera över vad det innebär att bilda en demokratisk sammanslutning uppleva spänningen mellan normen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln i ett Heta stolen-samtal (se Metodbanken) 1. De konstituerande faserna i en demokratisk process Låt deltagarna sätta sig i en cirkel och be dem reflektera över när de senast satt på det viset och vad det kan ha för fördelar. Gå vidare ungefär så här: Det här är en bild av en demokratisk sammanslutning ni sitter på samma nivå, ni riktar uppmärksamheten inåt mot era egna angelägenheter och har därför ryggarna mot omvärlden, om det kommer in en ny medlem måste alla rucka på sig. Men är verkligen den här sammanslutningen så demokratisk som den ser ut? Låt deltagarna komma med egna reflektioner. Fortsätt att diskutera om det finns förutsättningar för demokrati i just den här sammanslutningen. I så fall måste nedanstående två grupper av frågor kunna besvaras: Vilka är vi? Har vi något gemensamt? Varför är det just vi som sitter här och inga andra? Skulle vem som helst kunna bli medlem? Villkorslöst? Vad har vi för befogenheter? Finns det något som just vi vill och kan göra, något vi skulle kunna ta upp på dagordningen? Introducera den grundläggande demokratiska identiteten: Folket: De som berörs av besluten Medborgarna: De som är delaktiga i besluten 2. De övriga faserna i en demokratisk process Sammanfatta det som kommit fram under steg 1 genom att rita upp Livbojen och skriva in orden medlemskap och dagordning i fas 1 respektive fas 2. Presentera kortfattat överläggningsfasen och beslutsfasen genom att skriva in orden deltagande och beslut i fas 3 respektive 4. Skriv också förståelse mitt i Livbojen, något som krävs under processens alla faser. 3. Kulturen i sammanslutningen

8 6 Led ett Heta stolen-samtal (se Metodbank) där den demokratiska kulturen i den sammanslutning deltagarna just har bildat undersöks. Uppmuntra hellre till personliga förklaringar varför man står eller sitter än till diskussioner. Hänvisa till normen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln när tillfälle ges. Låt deltagarna ta ställning till 6-7 påståenden, men ha alltid med det första och det sista i nedanstående lista : 1. I varje grupp finns det en ledare 2. Man måste ta hänsyn till allas bästa när man fattar ett beslut 3. Det är jag som bestämmer över mitt liv 4. Kvotering är ett bra instrument för ökad jämställdhet 5. Unga människor bör lyssna till de äldre 6. Jag vill ha makt 7. I varje organisation utgör beslutsfattarna en elit 8. Om en kvinna vill bära slöja, så är det hennes ensak 9. Folk fattar i allmänhet kloka beslut 10. Det finns en könsordning som gör att män förtrycker kvinnor 11. Man måste respektera ett fattat beslut, även om man tycker det är fel Kommentarer Påståendena kan väcka djupa känslor. Normen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln drar ofta åt olika håll. Notera om deltagarna har en tendens att hamna mitt emellan, om de samtidigt vill både stå upp och sitta ned. Ett Heta Stolen-samtal är i sig ett uttryck för de demokratiska grundvärderingarna: självständiga ställningstaganden uppmuntras och allas ställningstaganden bemöts med lika stor respekt.

9 7 En demokratisk plattform Syfte Låta deltagarna: bestämma sig för en gemensam, demokratisk plattform jämföra sin plattform med demokratikriterierna utvärdera den demokratiska halten i sin egen beslutsprocess 1. Överläggningar och beslut i arbetsutskott Dela in deltagarna i arbetsutskott om 4-5 personer i varje. Ge varje utskott tre A5-lappar, helst en färg för varje grupp, med följande instruktioner: Vad krävs för att er egen sammanslutning skall fatta sina beslut på ett demokratiskt sätt? Ena er i varje utskott om 2-3 regler. Skriv ner varje regel på en särskild lapp. Skriv stort, så att texten kan läsas på flera meters avstånd. Under tiden utskotten arbetar ritar samtalsledaren upp Livbojen på ett blädderblocksblad och sätter upp på väggen. Det ska finnas gott om plats runt omkring för att man längre fram ska kunna tejpa upp de olika arbetsutskottens A5-lappar med demokratiregler. 2. Återsamling och bakgrund Samtalsledaren förklarar beslutsprocessens olika faser med hjälp av Livbojen. 3. Redovisning av arbetsutskottens demokratiska plattformar Utskotten utser en representant var, som sätter upp varje regellapp vid den fas i processen som passar bäst. Ibland kan reglerna vara svåra att lokalisera tidsmässigt. Kanske de snarare belyser någon av grundvärderingarna? Kanske har de att göra med kravet på upplyst förståelse? I så fall placeras regeln i centrum av Livbojen. Finns det faser i processen som inte tillordnats några regler? 4. Genomgång av demokratikriterierna Samtalsledaren har i förväg gjort i ordning skyltar med demokratikriterierna. Dessa sätts upp vid respektive fas i beslutsprocessen och förklaras kortfattat. Jämför utskottens demokratiska plattformar med demokratikriterierna. Plattformarna brukar vara hållna i så generella ordalag att de är förenliga med kriterierna. 5. Utvärdering: det egna utskottets beslutsprocess och demokratikriterierna Varje utskott har gemensamt beslutat om sina regler. Den processen ska nu utvärderas med hjälp av demokratikriterierna: Dela ut ett Utvärderingsunderlag till varje utskott som var för sig utvärderar sin process. Undersök gemensamt i hela gruppen om något utskott ansåg sig ha haft kontroll över dagordningen (den sattes faktiskt av samtalsledaren). Var det något utskott där alla ansåg sig ha haft lika inflytande över gruppens beslut? Hur kan man veta detta utan att ha genomfört en omröstning? 6. Avslutande Linje Gör en Linje (se Metodbank) där var och en tar ställning till följande påståenden: Jag förstår vad som krävs för att en beslutsprocess ska vara demokratisk Jag har kunnat delta effektivt Jag har haft kul

10 8 Utvärderingsunderlag Kontroll över dagordningen Vi själva a. Bestämde ni själva eller någon annan vad ni skulle ägna er åt? Någon annan Totalt:.... b. Om någon annan, varför genomförde ni då uppgiften?.... Alla är inkluderade a. Befann sig någon utanför samtalet? Ja Nej Totalt:.... b. Om ja, vad berodde det på?... Förståelse Effektivt deltagande a. Kom alla i gruppen till tals på lika villkor? b. Om inte, varför? Ja Nej Totalt: Lika rösträtt a. Hade alla lika stort inflytande över gruppens beslut? Ja Totalt:.... b. Om ja, hur vet man det?..... Nej

11 9 Dialogkonferens Demokratisk organisationsutveckling Målgrupp Deltagarnas egen organisationen Syfte 1. identifiera demokratiska brister i den egna organisationen 2. skissera en handlingsplan för att komma till rätta med dem En Dialogkonferens (se Metodbank) består av tre olika samtalsrundor vid valfritt antal bord med 5-6 personer vid varje. Varje bord har en bordsvärd. Efter varje runda byter alla plats utom bordsvärdarna. Bordsvärdens uppgifter: delar ut detta konferensunderlag till deltagarna och stannar kvar vid samma bord under alla tre samtalspassen ser till att samtalen kommer igång och hjälper deltagarna med instruktionerna utser en tidhållare som anger när 5 minuter av tiden återstår och när den är slut sammanfattar resultatet från det tidigare samtalet i början av runda 2 och 3 Första samtalet (basgrupper): Organisationsbarometern Deltagarna fyller individuellt i Organisationsdemometern och poängsätter. 10 min Sammanställning av resultatet vid varje bord på Demometer, resultat. Vad kan förändras? Vilken fas i processen vill ni jobba vidare med? 15 min Deltagarna går gemensamt igenom den demokratiska checklistan. 1. Finns det formella institutioner i organisationen som utesluter att något av demokratikriterierna är uppfyllt? 2. Fundera särskilt kring den tredje punkten: har organisationen klara kriterier för medlemskap? Är den frågan alls meningsfull för din organisation? I så fall, vilka är kraven och är de tillräckligt klara? 20 min Andra samtalet (tvärgrupper): Inventering av resurser och hinder 30 min Bordsvärden sammanfattar resultatet från organisationsdemometern och presenterar den fas i processen som basgruppen vill jobba vidare med. SWOT-analys (se Metodbank). 1. Här räknas ledare och aktiva inom organisationen till den inre kretsen. Övriga medlemmar, målgrupp och utomstående räknas till omvärlden. 2. Minst 3 faktorer i varje ruta. Inre styrkor Inre svagheter Yttre möjligheter Yttre hot Demokratiska utmaningar,www.democracy.se

12 10 Tredje samtalet (basgrupper): Skiss till en handlingsplan 30 min Bordsvärden presenterar tvärgruppens inventering av faktorer som skulle kunna vara till hjälp eller hinder för den önskade förändringen. Möjlighet för deltagarna att göra kompletteringar. Kort samtal: hur kan man dra fördel av de positiva faktorerna? hur kan de negativa tacklas? Deltagarna formulerar den önskade förändringen som ett konkret mål och gör en handlingsplan i tre steg: Mål: Steg 1: Steg 2: Steg 3: Gemensam presentation och diskussion De olika basgruppernas SWOT-analyser sätts upp längs väggarna i rummet och i anslutning till dem deras handlingsplaner Hela konferensen går runt och tar del av de uppsatta analyserna och planerna Varje deltagare pluppar fritt (se Metodbank) vid de punkter han eller hon finner särskilt intressanta Fråge- och samtalsstund Linjen (se Metodbank) Har konferensen varit stimulerande? Har ni fått några nya idéer? Demokratiska utmaningar,www.democracy.se

13 11 Demometer 1. Vår organisation är öppen för alla som vill vara med och betalar medlemsavgiften ifall det finns någon Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) 2. Det är alltid helt klart om någon är fullvärdig medlem i organisationen eller ej Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) Sammanlagda poäng: 3. I vår organisation har alla medlemmar lika möjligheter att ta upp frågor och förslag Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) 4. Det finns inga utomstående som bestämmer över organisationen Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) Sammanlagda poäng: 5. På våra möten sitter alltid några tysta Stämmer inte alls (3) Stämmer till viss del (2) Stämmer till stor del (1) Stämmer helt (0) 6. Varje medlems ståndpunkt möter lika stor respekt som alla andras Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) Sammanlagda poäng: 7. Det är alltid en eller ett par ledande personer i vår organisation som får sin vilja igenom Stämmer inte alls (3) Stämmer till viss del (2) Stämmer till stor del (1) Stämmer helt (0) 8. I vår organisation röstar man i viktiga frågor på väl besökta års- och medlemsmöten Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) Sammanlagda poäng: 9. I vår organisation får alla medlemmar den information som krävs för att sätta sig in i frågorna och ta ställning Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) 10.Alla medlemmar i vår organisation vet hur man tar upp en fråga och till vem man kan vända sig Stämmer helt (3) Stämmer till stor del (2) Stämmer till viss del (1) Stämmer inte alls (0) Sammanlagda poäng: Demokratiska utmaningar,www.democracy.se

14 12 Kontroll över dagordningen Poäng för påståenden 3+4: a: b: c: d: e: f: Summa: Genomsnitt: Demometer, resultat Förståelse Effektivt deltagande Poäng för påståenden 5+6: a: b: c: d: e: f: Summa: Genomsnitt: Alla är inkluderade Poäng för påståenden 1+2: a: b: c: d: e: f: Summa: Genomsnitt: 0-2 poäng: Om organisationen vill fungera något så när demokratiskt i det här avseendet, måste åtgärder vidtas 3-4 poäng: OK, men det kan bli bättre 5-6 poäng: Organisationen har goda förutsättningar att fungera demokratiskt i den här fasen Upplyst förståelse Poäng för påståenden 9+10: a: b: c: d: e: f: Summa: Genomsnitt: Lika rösträtt Poäng för påståenden 7+8: a: b: c: d: e: f: Summa: Genomsnitt:

15 13 Demokratisk checklista formella institutioner 1. Har organisationen stadgar som är godkända på ett allmänt medlemsmöte? 2. Är medlemskapet öppet för alla som stödjer organisationens målsättningar? 3. Har organisationen klara och tydliga kriterier för medlemskap? 4. Är medlemsmötet det högsta beslutsfattande organet? 5. Har organisationen en styrelse ansvarig inför medlemsmötet? 6. Har styrelsen regelbundna och protokollförda möten? 7. Får medlemmarna årliga rapporter om organisationens verksamhet och ekonomi? 8. Finns det en klar procedur för stadgeändringar? 9. Känner varje medlem till svaren på den här checklistans frågor? Demokratiska utmaningar,www.democracy.se Ja Nej

16 14 Rättsstat och NSD-land Syfte genom en fallstudie ge deltagarna tillfälle att reflektera över hur en rättsstat ( Rule of law ) förhåller sig till ett något så när demokratiskt land 1. Landskamp mellan Danmark och Sverige Det var EM-kval i fotboll mellan Danmark och Sverige försommaren Svenskarna gjorde snabbt 3 mål i följd men danskarna som spelade på hemmaplan hämtade sig och hade en bit in i andra halvlek kvitterat till 3-3. Landslagen ärkerivaler så länge man kan minnas bjöd båda på ett lysande spel och stämningen var på topp bland de åskådarna. I matchens 89:e minut utvisades en dansk spelare sedan han givit sin svenske motståndare ett knytnävsslag i magen det var upplagt för en avgörande svensk straffspark. Då rusade en åskådare in på planen och hann slå till domaren innan han övermannades. Matchen avbröts och domaren tilldömde det svenska laget segern med Bikupa (se Metodbanken) Var det rätt av domaren att bryta matchen? 3. Diskussion Gå igenom och lista argumenten från bikupan. Får några av dem ökad tyngd av UEFA:s disciplinära regler? Artikel 19 1: Om en match inte kan spelas eller slutföras helt, kan den fråntas det ansvariga förbundet eller den ansvariga klubben (...) 2: I allvarliga fall kan det innebära fler sanktioner för det ansvariga förbundet eller den ansvariga klubben enligt artikel 14, paragraf 1. Artikel 14 1: Varje lag som har fråntagits en match ska dömas att ha förlorat matchen med 0-3 (...) Enligt opinionsundersökningar efteråt ansåg de allra flesta i både Danmark och Sverige att domaren handlat riktigt. En enda krönikör ansåg att matchen borde ha fortsatt och han fick mängder med e-post från upprörda läsare. Hur ska denna samstämmiga opinion tolkas? 4. Genomgång Fotboll är till form och innehåll ett regelstyrt men inte demokratiskt spel. De formella reglerna som inte klargör vad just fotboll går ut på kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Domare och övriga funktionärer är opartiska 2. Reglerna är givna i förväg och ändras inte under matchens gång 3. Spelare och funktionärer får inte utsättas för övergrepp 4. Det finns möjligheter att överklaga ett domslut

17 15 Det finns klara likheter mellan ett sådant spel och en rättsstat med följande kännetecken: 1. Normen om Lika hänsyn gäller inom rättsväsendet. Alla är lika inför lagen (Rättslikhet) 2. Inget brott utan lag och lagen kan inte ändras godtyckligt (Rättssäkerhet) 3. Ingen riskerar att utsättas för myndighetsövergrepp eller olagligt våld (Rättstrygghet) 4. Var och en som utsatts för brottslig handling kan få rättslig hjälp (Rättstillgänglighet) 5. Diskussion Är det rimligt att jämföra en rättsstat med en regelstyrd fotbollsmatch eller finns det viktiga skillnader som gör att liknelsen haltar? Om liknelsen håller, behöver då en rättsstat verkligen vara något så när demokratisk när en fotbollsmatch helt klart inte är det?

18 16 Dialogkonferens Ett stärkt civilsamhälle Målgrupp Organisationer och myndigheter med projekt avsedda att bidra till en demokratisk samhällsutveckling Syfte Ge deltagarna möjlighet att: 1. på ett konkret och lekfullt sätt visualisera, diskutera och värdera saker som kan hända i ett kommande projekt 2. utifrån detta nya perspektiv skärpa till sina projektidéer i demokratisk riktning Denna Dialogkonferens (se Metodbank) består av tre olika samtalsrundor vid valfritt antal bord med 5-6 personer vid varje. Varje bord har en bordsvärd. Efter varje runda byter alla plats utom bordsvärdarna. Bordsvärdens uppgifter: delar ut detta konferensunderlag till deltagarna och stannar kvar vid samma bord under alla tre samtalspassen ser till att samtalen kommer igång och hjälper deltagarna med instruktionerna utser en tidhållare som anger när 5 minuter av tiden återstår och när den är slut sammanfattar resultatet från det tidigare samtalet i början av runda 2 och 3 Första samtalet (basgrupper med ett eller flera projekt i varje): Minnen från händelser under projektets gång Idéstorm. Tänk er in i framtiden: det har gått ett år, projekten har just avslutats och ni befinner er på en återsamlingsträff med livliga samtal om allt som hänt sen sist. Era förväntningar och farhågor har förvandlats till minnen. Alla har konkreta minnen av stort och smått, väntat och oväntat, negativt och positivt som inträffat under resans gång såväl inom som utanför projekten. Var och en skriver minst 5 sådana minnen på post-it-lappar, ett minne på varje lapp. Minst två av lapparna rör yttre, oförutsedda händelser i omvärlden. Regler: 1. alla idéer är utmärkta också de galna och orealistiska 2. i den här fasen behöver ni inte ta ansvar för någonting eller vara överens 3. tänk konkret: - Var inträffade händelsen? När ägde aktiviteten rum? - Vilka och hur många var med? - Andra detaljer som fastnade i minnet 4. skriv tydligt så att lappen kan läsas av vem som helst 15 min Sortering. Deltagarna läser upp lapparna en i taget och sprider ut dem på bordet så de inte täcker över varandra. 1. Ser ni något mönster? Dubbletter som kan plockas bort? 2. Placera ihop lappar med ungefär samma innehåll. 3. Hitta gemensamma rubriker. 20 min Demokratiska utmaningar,

19 17 Andra samtalet (tvärgrupper): Möjligheternas karta (Se Metodbank) Värdering av händelser och aktiviteter Bordsvärden presenterar de sorterade minnena från det föregående samtalet för den nya tvärgruppen. Deltagarna skall nu gemensamt värdera aktiviteterna och händelserna: - Är de önskvärda eller ej? - Är det troligt att de kommer att inträffa? Bordsvärden har en enda uppgift: få deltagarna att enas om och motivera var varje lapp ska placeras på en Möjligheternas karta, där nedanstående koordinatsystem ritats upp på ett blädderblocksblad: - Varför ska den här lappen ligga just där? - Varför inte längre ut eller längre in på skalan? - Är ni verkligen eniga om att det här är den rätta platsen? Önskvärt Kanske kräver idéerna i det här hörnet särskilda insatser. Vari består hindren rent konkret? Är de verkligen oöverstigliga eller skulle det gå att åtminstone komma en bit på väg? Här hamnar idéer man tror sig kunna genomföra. Viljan och kunskapen att genomföra dem tycks också finnas. Inte troligt Troligt Händelser man kanske inte behöver bekymra sig så mycket om. Eller? Inte Önskvärt Här finns lappar med negativa saker man inte tror sig kunna förhindra. Men varför skulle inte de värsta skadorna kunna förebyggas? Demokratiska utmaningar,

20 18 Tredje samtalet (först i basgrupper, sedan projektvis): 35 min Prioritering och förslag till åtgärder 1. Diskussion och prioritering bordsvärden presenterar möjlighetskartan för de ursprungliga deltagarna. Anser de att någon lapp är felplacerad, dras en pil från lappen till den plats där basgruppen tycker den hör hemma diskussion: vilka av händelserna eller aktiviteterna får störst genomslag i positiv eller negativ riktning för en demokratisk samhällsutveckling? För att konkretisera frågeställningen kan ni utgå från nedanstående lista på demokratiseringsstrategier: 1.internt, på organisationsnivå med hjälp av Livbojen 2.externt, på nationell/internationell nivå: ett rättighetsbaserat arbete i syfte att: stärka andra organisationer inom civilsamhället stärka NSD-institutionerna (det politiska systemets input) påverka offentlig administration (systemets output) och näringsliv prioritering: varje deltagare markerar fyra lappar med en märkpenna 25 min 2. Förslag till åtgärder Varje organisation utgår från de egna lapparna på möjlighetskartan. Planera två åtgärder för att ytterligare skärpa till ert eget projekt i demokratisk riktning. förebered en presentation genom att fylla i en Åtgärdsplan där ni också tänkt igenom hur era förslag ska förankras: Åtgärder Förankring Rubrik Beskrivning I punktform: Rubrik Beskrivning I punktform: 20 min Gemensam presentation och diskussion möjlighetskartorna sätts upp längs väggarna i rummet och i anslutning till dem åtgärdssplanerna för varje projekt alla deltagare går runt och tar del av de utställda planerna. Var och en pluppar fritt (se Metodbank) på de tre åtgärder han eller hon finner särskilt intressanta fråge- och samtalsstund Linjen (se Metodbank) Har konferensen varit stimulerande? Har ni fått några nya idéer? Demokratiska utmaningar,

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948-2008 Förenta Nationerna ii Förord Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-11-26 ORSA KOMMUN Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla

Läs mer

Barnrättsbaserad beslutsprocess

Barnrättsbaserad beslutsprocess Barnrättsbaserad beslutsprocess - Underlag för praktisk implementering av barnkonventionen inom tandvården Varför en barnrättsbaserad beslutsprocess? Barnkonventionen har varit en del av svensk lagstiftning

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009 HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009 Del I Bilagor April 2009 Projektledare: Kickis Åhré Älgamo Projektadministratör : Ulla-Britt Fingal Bild: Systerjouren Somaya HEDERSRELATERAT

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Ett något så när demokratiskt land

Ett något så när demokratiskt land Nationell nivå Ett något så när demokratiskt land Man brukar hänvisa till fria val, yttrandefrihet och andra institutionaliserade rättigheter när vissa stater utpekas som demokratier, trots att även sådana

Läs mer

Barnrättsbaserad beslutsprocess

Barnrättsbaserad beslutsprocess Barnrättsbaserad beslutsprocess - Underlag för praktisk implementering av barnkonventionen inom socialtjänsten Varför en barnrättsbaserad beslutsprocess? Barnkonventionen har varit en del av svensk lagstiftning

Läs mer

VAD ÄR RÄTTVISA? - en lektion om mänskliga rättigheter Talarmanus

VAD ÄR RÄTTVISA? - en lektion om mänskliga rättigheter Talarmanus VAD ÄR RÄTTVISA? - en lektion om mänskliga rättigheter Talarmanus Text: Isabelle Sannestedt Mänskliga rättigheter är inget vi får ta för givet. Därför är det viktigt att vi utbildar oss i vilka rättigheter

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

har kommit överens om följande artiklar.

har kommit överens om följande artiklar. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1 Konventionsstaterna, som anser att, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga, erkännandet av det inneboende

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt att bli lyssnade på Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på mig och där får jag möjlighet

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Historisk deklaration fyller 60 år

Historisk deklaration fyller 60 år FN-fakta DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA RÄTTVIS HANDEL Historisk deklaration fyller 60 år Samtidigt som andra världskriget rasade hölls en serie möten där bildandet av en ny världsorganisation diskuterades.

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter Barn har rätt att bli lyssnade på Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på mig och där får jag möjlighet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Antagen genom Generalförsamlingens resolution 2200A (XXI) den 16 december 1966 Trädde ikraft den 3 januari 1976 Konventionsstaterna,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

ABC-principerna och vanliga kännetecken på ett NSD-land

ABC-principerna och vanliga kännetecken på ett NSD-land Nationell nivå Ett något så när demokratiskt land Man brukar hänvisa till fria val, yttrandefrihet och andra institutionaliserade rättigheter när vissa stater utpekas som demokratier, trots att även sådana

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Dialog Självbestämmande

Dialog Självbestämmande Självbestämmande Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors och integritet. 35 1699:- KÖP 36 ens innehåll en översikt Temat för dialogen

Läs mer

Barnrättsbaserat beslutsunderlag

Barnrättsbaserat beslutsunderlag Barnrättsbaserat beslutsunderlag - Underlag för praktisk implementering av barnkonventionen Varför ett barnrättsbaserat beslutsunderlag? Barnkonventionen har varit en del av svensk lagstiftning för sedan

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Studiehandledning. NÄR SVERIGE ÄR SÄMST I KLASSEN en film om mänskliga rättigheter (5:15) www.redcross.se

Studiehandledning. NÄR SVERIGE ÄR SÄMST I KLASSEN en film om mänskliga rättigheter (5:15) www.redcross.se www.redcross.se NÄR SVERIGE ÄR SÄMST I KLASSEN en film om mänskliga rättigheter (5:15) När Sverige är sämst i klassen handlar om Simzar från Azerbajdzjan, som tillsammans med sin familj flytt till Sverige

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord I denna skrift finns de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna och deras

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer