E1 En solidarisk värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E1 En solidarisk värld"

Transkript

1 1 E1 En solidarisk värld A l l a m ä n n i s k o r s l i k a v ä r d e ä r utgångspunkten för SSUs internationella politik. Mänskliga rättigheter och politisk, ekonomisk, social och kulturell demokrati är grundförutsättningar för en rättvis värld; där alla människor har samma rättigheter. Men världen ser annorlunda ut; den är ojämlik, oinstabil och ohållbar. Rädsla och egoism dominerar istället för förståelse och repsekt för a n d r a m ä n n i s k o r. D e m u l t i l a t e r a l a organisationerna är svaga och måste förändras och förstärkas för att svara upp till hur dagens värld ser ut. Det är endast gemensamt som vi kan förändra och förbättra, byta ut orättvisa mot rättvisa, göra hot till möjligheter och lyfta världen från fattigdom till välstånd för alla. Vår globala u t m a n i n g ä r a t t o m d a n a d e n n a kapitalistiska värld, skapa en rättvis och demokratisk världsordning som kan bana väg för global rättvisa och socialism. SSU är en del av arbetarrörelsen som är o c h s o m i a l l a t i d e r h a r v a r i t e n internationalistisk rörelse. Övertygelsen om alla människors lika värde och vikten av en demokratisk och rättvis världsordning förenar m e d l e m m a r i S S U m e d a n d r a u n g a socialdemokrater över hela världen. Känner inga gränser och bygger på ett ömsesidigt beroende människor emellan, var man än bor. Solidaritet betyder insikten om gemensamma intressen. Genom att stödja andra förtryckta folks kamp hjälper vi oss själva och genom att själva kämpa stödjer vi d e m. I n o m d e n s o c i a l i s t i s k a u n g d o m s i n t e r n a t i o n a l e n, I U S Y, socialdemokratiska ungdomsorganisationer mot förtryck och orättvisor över hela världen. Vi arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter och mot rasism, diskriminering samt sociala, ekonomiska och kulturella orättvisor. Vi arbetar för att människor ska få makt och möjlighet att påverka sina egna liv. Vi arbetar för socialism. För oss är det lika viktigt att bekämpa orsakerna till konfikter mellan människor som att bekämpa konfikterna i sig. Vår globala utmaning är att skapa en rättvis och demokratisk världsordning där alla människor behandlas lika. Rätten för barn att inte tvingas till arbete och rätten att få organisera sig fackligt samt rätten att få fritt säga vad man tycker och tänker är självklarheter i den världsordning SSU vill se. För att motverka att företag spelar ut arbetare mot varandra genom att fytta produktionen till länder där lönerna är lägst och arbetsvillkoren sämst, måste det internationella fackliga arbetet stärkas. Internationella fackliga sympatiåtgärder till stöd för de arbetare som utsätts för kränkningar måste vara en självklarhet. Världens ekonomiska rikedomar blir allt större. Samtidigt ökar de ekonomiska klyftorna mellan människor. Dagens ekonomiska system, kapitalismen, är inte acceptabellt. En ny ekonomisk världsordning, med en reglerad marknadsekonomi, som sätter människor före vinst är nödvändig. Fattigdom och klasskillnader är en grundläggande orsak effekter av intresse till många konfikter i v ä r l d e n s o m m ö j l i g g ö r s i d e n n a kapitalistiska värld.

2 Detta gäller såväl inom som mellan länder. Det är ofta i länder med stora ekonomiska och politiska orättvisor som inbördeskrig och militära konfikter bryter ut. För att världens fattiga ska få tillgång till mat, hälsovård och utbildning krävs en jämnare fördelning av jordens ekonomiska resurser. Endast genom en rättvis och solidarisk ekonomisk fördelning mellan och inom länder kan fred byggas. Förenta Nationerna måste reformeras och stärkas för att kunna möta dagens utmaningar. Försvarandet av de mänskliga rättigheterna måste vara vägledande i alla beslut och priset att bryta mot de mänskliga rättigheterna måste vara så stort att det aldrig är ett alternativ. D e m o k r a t i n m å s t e b l i g l o b a l. Maktförskjutning från demokratin till marknaden kan bara motverkas genom att den globala demokratin och det globala regerandet b l i r s tarkare arbetarklassens kamp för frigörelse blir global. Globaliseringens positiva sidor kan då tas tillvara medans de negativa kan motverkas. SSU arbetar för en jämlik fördelning av världens resurser SSU arbetar för global demokrati SSU arbetar för ett reformerat och stärkt FN SSU arbetar för att demokratisera hela globaliseringen SSU:s mål är en demokratisk socialistisk världsordning. S S U k r ä v e r a t t d e f a c k l i g a organisationerna ska ha rätt till internationella sympatiåtgärder E2 FN till människors försvar Förenta Nationerna, FN är, trots sina stora briser, det bästa existerande globala verktyget för att säkerhetsställa en fredlig och rättvis utveckling i världen. FN är och kan aldrig vara starkare än vad dess medlemsländer skapar möjlighet till. De senaste åren har FN övergivits till förmån för unilateral politik vilket lett till en ostabilare, osäkrare och orättvisare värld. Insikten om vikten av gemensamma lösningar i denna tid av såväl e k o n o m i s k k r i s s o m k l i m a t k r i s o c h erfarenheten av hur lätt det är att starta krig men hur svårt det är att bygga fred börjar nu sakta komma. Genom FN har världens stater gått samman och enats kring principen om att det är bättre att agera gemensamt än var och en för sig. SSU försvarar FN:s roll och rätt. Det är viktigt att FN styrs av alla sina medlemmar gemensamt eftersom freden rör alla människor. Idag fungerar inte FN på ett rättvist sätt och på grund av att vi så varmt värnar alla folks frihet och fred ser vi nödvändigheten i att reformera organisationen. Det måste göras nu för att FN effektivt, rättvist och framgångsrikt ska kunna möta framtidens, och nutidens, utmaningar. Världen ser idag annorlunda ut än när FN bildades och det måste ett reformerat FN återspegla. Ett ekonomiskt säkerhetsråd, som också tar sig an klimatförändringarna, jämte säkerhetsrådet måste skapas. 140E3 Reformeringen av FN SSU vill se en världsordning där FN är starkt och handlingskraftigt. Vi vill inte ha en värld där den starke tar sig rätt. Vi vill inte heller ha total anarki i världen, där suveräna stater 145 handlar odemokratiskt eller i strid med mänskliga rättigheter, utan att någon annan stat eller internationell aktör kan ingripa. För att få ett stärkt FN anser SSU att inget 5

3 enskilt land ska ha vetorätt i säkerhetsrådet, då detta är odemokratiskt och tidvis förlamar organisationen. För att respekten för FN:s b e s l u t s k a f ö r s t ä r k a s o c h f ö r a t t organisationens tyngd inte undergrävs, kräver SSU att vetorätten ska avskaffas. Vi förstår att vägen dit är lång och därför måste reformer tas för att stegvis skapa en mer rättvis fördelning av makten i säkerhetsrådet. Det bör till exempel göras genom att utöka platserna i säkerhetsrådet, göra det mer representativt samt minska de permanenta medlemmarnas möjligheter att lägga in veton. En vetofri kultur bör etableras som innebär att det ska vara så politiskt kostsamt att lägga ett veto att det i praktiken ej är ett alternativ. Klart är att vetorätten så snart det är möjligt måste avskaffas. SSU tycker att FN:s generalförsamling i större utsträckning än i dag ska fungera som ett FN:s parlament och få ett ökat infytande på bekostnad av säkerhetsrådet. Det är en viktig reform som garanterar alla stater samma rättigheter och möjligheter att påverka, oavsett storlek, ekonomisk och militär styrka. Det är en viktig reform som garanterar alla stater samma rättigheter och möjligheter att påverka, oavsett storlek, ekonomisk och militär styrka. FN styrs idag av den felaktiga principen som gör gällande att gränser har ett egenvärde och att stater är viktigare än människor. Med anledning av detta agerar FN mer utifrån vad som ligger i olika staters intresse än vad som gynnar mänskligheten. För att FN ska kunna fungera på ett rättvist sätt måste organisationens fokus genast förfyttas från gränser och stater till människor. Enligt gängse demokratiska principer bör målet vara att fördelningen av mandat inom generalförsamlingen ska utgå från principen om en människa en röst. Den främsta principen som ska vara vägledande för allt FN:s arbete bör därför vara alla människors lika värde. Det bör gälla alla FN:s organ och verksamheter. Målsättningen är att FN-stadgan ska skrivas om med denna princip som främsta utgångspunkt. FN bör ta in en global skatt på transaktioner liknande utformning av Tobinskatten med syfte att användas mot fattigdomsbekämpning. FN bör utveckla sina kanaler gentemot enskilda medborgare samt icke-statliga organisationer. Dessa bör därför få möjlighet till större påverkan i FN:s institutioner. FN:s medlemsavgiftssystem måste också reformeras för att förbättra organisationens självständighet samt minska FN:s beroende av enskilda staters ekonomiska infytande. FN-parlamentets makt ska regleras av internationella avtal. FN:s makt ska främst syfta till att skapa fred, stabilitet och värna om de mänskliga rättigheterna. FN bör reformeras så att den främsta principen för all FN:s verksamhet är alla människors lika värde. FN:s generalförsamling ska fungera som FN:s parlament med ett tvåkammarsystem. FN bör ha som målsättning, samt aktivt verka för, att alla människor ska få leva i demokrati. Ett ekonomisktråd ska inrättas och inkludera ekonomisk, social och miljöpolitisk hänsyn. Vetot i säkerhetsrådet måste avskaffas och dess sammansättning förändras. Fram till dess att vetot är avskaffat vill SSU att ett regelverk inrättas inom FN,

4 som kan kontrollera och reglera användningen av vetorätten. E4 Modern folkrätt Folkrätten utgörs av de lagar och avtal som stater genom tiderna har kommit överens om ska gälla i relationerna mellan dem. Trots de m å n g a b r ister s o m f n n s inom d e n internationella rätten ger den människor och stater ett visst gemensamt regelverk att förhålla sig till. Den skapar också en förutsägbarhet samt bringar ordning i en värld som utan den internationella rätten skulle vara betydligt mer kaotisk. SSU värnar den internationella rätten men anser att den måste utvecklas och stärkas. Framför allt måste den utvecklas i en riktning där de mänskliga rättigheterna hamnar i centrum för den internationella rätten. Därför måste till exempel FN-stadgan skrivas om för att möjliggöra för världssamfundet att förhindra folkmord och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta alldeles oavsett om dessa brott är resultat av en inomstatlig- eller mellanstatlig konfikt. FN:s möjligheter att genomföra humanitära interventioner bör till exempel förbättras men med noggrannhet för att dessa möjligheter inte ska kunna utnyttjas som ursäkt för att invadera ett land med andra motiv, till exempel ekonomiska. Den internationella rätten måste också utvecklas för att reglera inte bara staters, utan allas, ageranden på internationell nivå. Sociala, ekonomiska och miljöpolitiska rättigheter ska f å m i n s t l i k a s t o r t u t r y m m e s o m medborgerliga och politiska rättigheter. En rättvis fördelning av jordens resurser måste nås för att bekämpa grogrunder till konfikter. Den ångest och desperation som kan leda till terrorism föds inte sällan ur fattigdom och politisk maktlöshet. Folkrätten måste utvecklas så att den på ett demokratiskt vis motverkar våldsamma konfikter. På lång sikt måste alla konfikter motverkas med fredliga medel. Folkrätten och demokratins principer ska alltid vara överordnade. Även folkrätten måste utvecklas för att på ett demokratiskt sätt bekämpa terrorism. Terrorism kan aldrig bekämpas med terrorism som vapen. Det krävs respekt för de mänskliga rättigheterna, folkrätten samt demokratins principer. Att ockupera och suga ut andra länders resurser och tillgångar kan aldrig vara tillåtet. Folkrätten måste utvecklas så att den på ett demokratiskt vis motverkar våldsamma konflikter, till exempel terrorism, som härstammar från stormakters intressen av världens resurser. Folkrätten och demokratins principer ska alltid vara överordnade. Terrorism kan aldrig bekämpas med terrorism som vapen. SSU ser mycket allvarligt på när stater bryter mot den internationella rätten eftersom det gör världen till en osäkrare plats. Att ta till militära medel är alltid den sista utvägen. SSU menar att alla preventiva krig är djupt orättfärdiga och oförenliga med folkrätten. Ett steg i att minimera antalet brott mot den internationella rätten bör vara att utveckla det internationella domstolsväsendet. Det bör byggas upp inom ramen för FN och ska kunna döma s t a t e r, s a m m a n s lutningar o ch människor som bryter mot internationell rätt. Inget land ska kunna ställa sig utanför detta gemensamma domstolssystem utan att det får negativa effekter i andra sammanhang. Ett viktigt steg i denna riktning är den Internationella brottsmåls-domstolen som bör inordnas i FN systemet.

5 SSU kräver att all politik syftar till en hållbar ekologisk utveckling och att den globala miljöförstöringen stoppas. Den biologiska mångfalden ska skyddas, klimatförändringarna motverkas och kärnkraften avvecklas. Folkrätten måste utvecklas för att uppnå det. Länder, företag och andra som förstör vår gemensamma miljö ska kunna straffas. Därför måste en internationell miljöbrottsdomstol inrättas inom ramen för FN. SSU försvarar den internationella rätten och vänder sig mot alla försök att försvaga den. Den internationella rätten måste sätta det lika människovärdet och de mänskliga rättigheterna i fokus. SSU arbetar för fred och för att staters användning av militära medel ska ske i enlighet med internationell rätt. Militära interventioner ska i möjligaste mån undvikas. FN-stadgan måste skrivas om för att möjliggöra för FN att förhindra folkmord, etnisk rensning och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Preventiva krig ska vara olagligt. Ett internationellt domstolsväsende bör utvecklas som ska kunna döma stater, sammanslutningar och människor som bryter mot internationell rätt. D e n i n t e r n a t i o n e l l a brottmålsdomstolen i Haag ska inordnas i FN systemet och gälla för alla FN:s medlemsländer. I enlighet med internationell rätt fördömer SSU all ockupation. En internationell miljöbrottsdomstol inrättas inom ramen för FN. SSU tar avstånd från alla typer av anfallskrig. E5 Gemensamma regler för en gemensam värld 345 Vi delar vår värld med våra medmänniskor. Tillsammans lever vi i ett stort globalt samhälle. För att samhällen ska fungera, så att alla människor har samma rättigheter och möjligheter, krävs gemensamma regler och likvärdiga förutsättningar. Gemensamma regler krävs också för att vårt globala samhälle ska fungera. Respekten för det lika människovärdet förutsätter att demokratins principer ska genomsyra hela världen. Alla nivåer av beslutsfattande och alla samhällsområden ska präglas av demokratins ideal. Det förutsätter att social, ekonomisk, kulturell och politisk demokrati uppnås i hela världen. SSUs syn på politisk demokrati bygger bland annat på fria val, ferpartisystem samt allmän och lika rösträtt all makt ska utgå från folket. Ett demokratiskt samhälle förutsätter även föreningsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Ett demokratiskt samhälle förutsätter likväl social, ekonomisk och kulturell demokrati; att alla ska kunna ta del av vad samhället har att erbjuda. Några kan inte ha allt medan andra har inget. Detta är också ett krav för att alla ska kunna aktivt delta i de politiska beslutsprocesserna. Det innebär att alla ska kunna utbilda sig, ha samma rätt till likvärdig sjukvård och aldrig gå hungrig, oavsett hur ens situation i livet ser ut. Det förutsätter även att alla ska ha lika möjlighet att skapa och ha tillgång till kultur och kunna ha en rekreativ fritid. Detta förutsätter ekonomisk demokrati, där 15

6 pengarna fördelas jämnare i samhället och mellan folk. Ett klassamhälle kan aldrig vara e t t socialdemokratiskt samhälle. Vi är övertygade om att ett samhälle enbart kan utvecklas och förbättras genom ett aktivt deltagande av alla medborgare. FN och alla demokratiska stater måste mer effektivt arbeta för fria och demokratiska val världen över, samt för att stabila och demokratiska institutioner ska växa fram i hela världen. Demokratiska processer måste starta underifrån. På samma sätt som SSU kräver att stater ska respektera demokrati och mänskliga rättigheter kräver vi det av enskilda sammanslutningar och individer. SSU kan aldrig acceptera eller ge stöd till organisationer som våldför sig på och utnyttjar civilbefolkning. SSU stöder inte våld mot civila, men d ä r e m o t ä r d e t v i k t i g t a t t s t ö d j a organisationer som har en legitim orsak till motstånd. Regimer som kränker demokratin och de mänskliga rättigheterna måste utsättas för hård press från alla håll. Alla demokratier behöver sina medborgare utan dem stannar samhället. Utifrån detta och utifrån det lika människovärdet måste varje land tjäna sina medborgares intressen. Alla länder m å ste a n svara f ö r sina medborgares liv och hälsa. Patenträtten är ett sätt för i-länderna och deras storföretag att kontrollera U-länderna. Därför vill SSU avskaffa patenträtten. Detta är särskilt angeläget då U-länder ofta inte har råd att förse sin befolkning med mediciner. SSU vill att länder tillsammans ska forska fram mediciner efter behov istället för ländernas köpkraft. Idag hotas miljontals människor och hela länder av epidemiska hot som till exempel HIV/Aids SSU kräver att dessa hot, som också är hot mot hela samhället och mot demokratin, tas på allvar. Sjuka människor har rätt till mediciner och de bör subventioneras så de är tillgängliga för alla. Politiska krafter som motarbetar kampen mot HIV/Aids måste effektivt bekämpas och informationsarbetet kring HIV/Aids stärkas. SSU arbetar för fria och demokratiska val världen över. S S U a r b e t a f ö r a t t s t a b i l a o c h demokratiska institutioner ska växa fram i hela världen. SSU stödjer organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. SSU anser att väpnat motstånd kan vara berättigat vid förhållanden då demokrati och mänskliga rättigheter kränks SSU kräver att alla länder ska ansvara för sina medborgares liv och hälsa. SSU kräver att sjuka människor får mediciner och att patenträtten ska avskaffas.och att patenträtten inte ska hindra det. S S U v i l l s e i n r ä t t a n d e t a v e t t internationellt forskningscenter inom ramen för FN som syfta till att forska fram botemedel på epidemiska sjukdomar Politiska och religiösa krafter som motarbetar kampen mot HIV/Aids måste effektivt bekämpas. E6 Mänskliga rättigheter 450 De mänskliga rättigheterna måste respekteras av alla såväl av stater och sammanslutningar som av företag och individer. De måste integreras i alla avtal och all lagstiftning inget får stå över de mänskliga rättigheterna.

7 7 455 De mänskliga rättigheterna ska skydda alla människor. Vissa delar av världens befolkning är dock i särskilt behov av stöd och skydd. Deklarationen för mänskliga rättigheter fnns till för att skydda människor. De är ett värn för att reglera staters makt över enskilda människor och de ska gälla över hela världen. Att skydda och värna om mänskliga rättigheter är viktigt. Men vad som är en mänsklig rättighet i en deklaration och vad som ska vara en mänsklig rättighet i verkligheten kan vara två helt olika saker. Vad som menas med mänskliga rättigheter är något som ständigt förändras och omförvandlas. SSU ska vara en aktiv röst i formandet av nuvarande och framtida rättigheter. Mänskliga rättigheter får ju aldrig vara ett svepskäl för att starta krig och deklarationen får aldrig vara ett hinder i utvecklingen mot ett nytt samhälle. Mänskliga rättigheter ska förutsätta och inbegripa en rätt till bostad, arbete, mat och vatten samt rätten till likvärdig skola och sjukvård. Alla människor ska ha rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet. Alla människor ska ha rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Det största problemet med dagens deklaration för de mänskliga rättigheterna är dess liberala syn på det privata ägandets oinskränkbarhet. Det innebär enligt SSU ett upprätthållande av och ger skydd till befntliga maktstrukturer. SSU vill se ett gemensamt ägande och förvaltande av världens resurser. I dagens patriarkala världsordning utsätts kvinnor för ett hårdare förtryck. Kvinnor är som grupp ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt underordnade män som grupp. Det gäller också i krigs- och krissituationer. Kvinnor lever ofta med dubbla bördor och under dubbla förtryckande strukturer. I krig förväntas kvinnor både bidra till krigsföringen och det ordinarie livet. Bruket av våldtäkt som vapen i många krigssituationer är avskyvärt och måste bekämpas. Kvinnor drabbas också dubbelt under fattigdom när all deras tid inte sällan måste läggas på att fnna mat och vatten vilket leder till att de aldrig kan skaffa sig en utbildning eller egen inkomst. Större uppmärksamhet och resurser måste riktas mot kvinnors situation i världen. Kvinnors kamp och organisering måste stödjas världen över. Alla barn har rätt till en trygg och god uppväxt. Många barn utnyttjas och förtrycks i både krigs- och fredssituationer. Det internationella samfundet måste aktivt arbeta för att förebygga att barn hamnar i en situation av förtryck och förnedring. SSU kan aldrig acceptera barnarbete. 515 De mänskliga rättigheterna förutsätter och inbegriper även fundamentala saker som allas rätt till en bostad, arbete, mat och vatten samt rätten till likvärdig skola och sjukvård, såväl som allas rätt att få tillhöra vilken religion de vill. Alla människor ska ha rätt till sin egen sexualitet och kropp. En viktig del i kampen för mänskliga rättigheter är att arbeta mot patriarkala föreställningar om sexualitet. Världen domineras idag av en heteronormativitet som underordnar homosexuella, bisexuella och transpersoner. SSU ska synliggöra och vara en del av kampen mot heteronormativitet i hela världen. SSU anser att alla människor har rätt till sin egen kropp. Abort är ett exempel där rätten att 20

8 bestämma över sin egen kropp blir särskilt tydlig. Kampen mot tortyr och dödsstraff måste föras från alla politiska nivåer för att skydda alla människors lika rättigheter SSU fördömer all fängsling som sker utan rätt till rättegång. En grym form av tortyr som ofta glöms bort i diskussionen är kvinnlig könsstympning. Patriarkal ordning tvingar kvinnor till fruktansvärda ingrepp för att förstärka sin makt och reproducera reaktionära traditioner och strukturer. Könsstympning är en brutal form av sexuellt våld och kan aldrig accepteras. De mänskliga rättigheterna ska integreras i a lla avtal o ch a ll lagstiftning. SSU stödjer uppbyggnaden av goda och generella välfärdssystem över hela världen. B a r n k o n v e n t i o n e n o c h Kvinnokonventionen måste efterföljas i alla politiska beslut.ratifceras. Allt barnarbete ska förbjudas. Rätten till sin egen kropp och rätten till sin egen sexualitet ska båda vara mänskliga rättigheter. SSU ska synliggöra och vara en del av kampen mot heteronormativiteten i världen. Alla ska ha rätt till bostad, arbete, mat och vatten, samt likvärdig skola och sjukvård. Aktiv politisk kamp mot tortyr och dödsstraff måste föras. För att HBT-personers rättigheter ska få statusen av mänskliga rättigheter kräver vi en FN-konvention för HBTpersoners rättigheter. 570E7 En aktiv utrikespolitik använd EU Att vara socialdemokrat är att vara i n t e r n a t i o n a l i s t. V å r k a m p f ö r d e t demokratiskt socialistiska samhället slutar inte vid någon nationsgräns. Kampen är global. Därför krävs det att vi för en utrikespolitik som har just den internationella solidariteten som rättssnöre. Sverige ska vara det land som ständigt säger ifrån och protesterar. Vi ska vara alliansfria, men inte rädda att ta ställning eller välja sida. Det globala perspektivet måste fnnas med på både lokal, nationell, regional och e u r o p e i s k n i v å. S S U k r ä v e r a t t socialdemokrater på lokal, regional, nationell och europeisk nivå ska bedriva en mer aktiv utrikespolitik. Vi tycker det är bra att EU och EU:s länder samordnar sin utrikespolitik. Eftersom EU:s röst väger tyngre än bara ett enskilt lands röst leder det till att vi kan förändra världen mycket mer effektivt. Då krävs det dock att EU används på ett aktivt och progressivt sätt, och att Sverige gör sin röst hörd klart och tydligt. EU och EU:s länder måste till exempel mer aktivt verka för internationell nedrustning och mot vapenhandel. Vi svenska socialdemokrater måste a n v ä n d a E C O S Y E u r o p a s U n g a Socialdemokrater Förbund och ESP Europeiska Socialdemokraters Parti mer kraftfullt för att påverka andra EU-länders utrikespolitik. EU och är en viktig handelspartner för många av världens länder, inte minst EU:s grannländer. EU måste med alla sina handelspartners ingå rättvisa handelsavtal som lagfäster respekten för de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Dessa handelsavtal måste användas aktivt; om ett land

9 bryter mot handelsavtalen, genom att till exempel ockupera ett annat land eller bryta mot de m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r n a, s k a handelsförbindelserna upphöra. EU måste också bedriva ett hårt arbete mot så kallade skatteparadis, ekonomiska frizoner och social dumpning. Samarbeten är nödvändiga för att våra internationella intressen ska få ökad legitimitet och kraft. Det betyder inte att alla internationella samarbeten per automatik är nödvändiga. Den Europeiska unionen är i grunden ett projekt som syftar till att försvara och förstärka den västeuropeiska b o r g a r k l a s s e n s i n t r e s s e n. U n i o n e n grundlagsfäster marknadsekonomin genom ett omfattande regelverk som befäster k a p i t a l e t s m a k t o c h f ö r s v å r a r arbetarklassens kamp. Därmed omöjliggörs en socialistisk samhällsutveckling. Projektet legitimerar sig själv med en alltmer främlingsfentlig idé om "det enade Europa". M o t e u r o n a t i o n a l i s m e n m å s t e arbetarrörelsen ställa principen om internationell solidaritet och alla folks lika värde. EU arbetar aktivt för en gemensam utrikespolitik som på sikt ska leda till en gemensam försvarspolitik och utvecklandet av en EU-armé. Resultatet blir en ny stark aktör på den internationella arenan med starka ekonomiska intressen samt stora militära resurser. Det sägs att man ska bli en motvikt till USA. Men EU-imperialism är på intet sätt bättre än USA-imperialism. Med ännu en imperialistisk stormakt ökar förtrycket mot fattiga länders folk SSU vill stödja framväxten av sociala rörelsers progressiva kamp runtom i världen. Vi vill bistå dessa länders folk med en solidarisk politik. Arbetarrörelsens kamp i Sverige visar att ett rättvist samhälle bara uppnås genom ett brett folkligt deltagande i olika kamporganisationer. Det är med dessa organisationer och folk vi vill samarbeta för att tjäna våra egna intressen för en socialistisk värld. Det globala perspektivet måste fnnas med på alla politiska nivåer. En aktiv utrikespolitik förutsätter alliansfrihet. EU försvårar vår aktiva utrikespolitik och vår alliansfrihet. SSU vill att Sverige går ur Europeiska unionen. Hela utbildningsväsendet måste genomsyras av det internationella perspektivet. Sverige, EU och EU-ländena måste bedriva en mer aktiv utrikespolitik. E U m å s t e t y d l i g a r e f ö r d ö m a statsterrorism och mer aktivt verka för internationell nedrustning och mot vapenhandel. EU:s handelsavtal måste användas för att främja de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Skatteparadis ska motarbetas och ekonomiska frizoner och social dumpning ska förbjudas. S S U s t ö d j e r s o c i a l a r ö r e l s e r s progressiva kamp.

10 10 E8 En global 680fackföreningsrörelse För att bygga en rättvis, jämlik och solidarisk värld krävs en aktiv, demokratisk o c h g l o b a l f a c k f ö r e n i n g s r ö r e l s e. Arbetsgivarparten är idag mer globaliserad än någonsin. Det gör att arbetare i olika delar av världen allt oftare ställs mot varandra i kampen om jobben, och därmed om utvecklingen. Genom att låta löntagare konkurrera med varandra lyckas arbetsgivarna t v i n g a f r a m l ä g r e l ö n e r o ch s ä m r e arbetsvillkor. Arbetare ska inte ställas mot arbetare! Världens arbetare och övriga löntagare måste förena sina krafter och organisera sig globalt på ett bättre sätt än vad som görs idag. Redan idag arbetar den Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, med att föra samman arbetare och övriga löntagare från olika länder. SSU stödjer detta arbete och menar att det måste fortgå och intensiferas. Det är av största vikt att höja graden av organisering i hela världen. IFS måste få större möjlighet till infytande i alla FN:s institutioner, framför allt i de som rör migration och handel. Målet m å s t e v a r a a t t d e n g l o b a l a fackföreningsrörelsen ska få företräda världens löntagare på internationell nivå på samma sätt som vi vill att den nationella fackföreningsrörelsen ska få företräda Sveriges löntagare på nationell nivå. Rätten till facklig organisering är av största betydelse för att stärka den internationella fackföreningsrörelsen. För SSU är det därför viktigt att Sverige, EU och OECD-länderna har en generös biståndspolitik så att fackliga såväl som politiska utvecklingsprojekt kan bedrivas för att stärka fackliga och politiska organisationer i fattiga länder. En annan viktig u p p g i f t f ö r S S U ä r a t t g e n o m systerorganisationer kämpa för att ILO:s kärnkonventioner respekteras runt om i världen. Därför måste kampen mot slavarbete intensiferas. Det måste bland annat göras genom att ILO ges verktyg för att tvinga länder att följa de beslut organisationen fattar ifråga om ekonomiska och diplomatiska sanktioner mot länder som utnyttjar slavarbete. Den globala fackföreningsrörelsen måste arbeta fram internationella avtal. Alla internationella avtal som ingås bör innehålla s o c i a l a k l a u s u l e r. I n t e r n a t i o n e l l a s y m p a t i å t g ä r d e r, s o m t i l l e x e m p e l sympatistrejker, måste tillåtas. Facklig-politisk samverkan mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska p o l i t i s k a r ö r e l s e r ä r avgörande f ö r arbetarrörelsens förmåga att förändra. Därför måste Socialistinternationalen och IFS, liksom Europeiska Socialistpartiet och Europafacken, fördjupa och utveckla sina samarbeten. Även fackföreningar måste bredda sitt arbete internationellt för att hjälpa, stödja och stärka den internationella fackföreningsrörelsen. Det är en viktig del att också stärka fackföreningsrörelsen i enskilda länder i deras arbete för rättvisa villkor och löner. SSU måste inom IUSY International Union of Socialist Youth, och ECOSY Young European Socialists, jobba för att dessa ska stärka sin facklig-politiska ungdomsverksamhet i världen och i Europa. SSU måste också tillsammans med LO bidra till att stärka IFS och Europafacken. 30

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och handlingsprogram för liberala ungdomsförbundet antaget vid kongressen på Öckerö augusti 2013 1 Frihet är rätten att bestämma över sig själv och LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET är Folkpartiets ungdomsförbund.

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

En ny solidaritetspolitik

En ny solidaritetspolitik september 2008 En ny solidaritetspolitik En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning En ny solidaritetspolitik 3 Fattigdomsbekämpning i centrum 4 Demokrati, mänskliga

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010 Svensk Ungdoms Politiska program Godkänt på Kongressen Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Det är vi som är framtiden 1 1.2 Vår syn på individen, friheten och ideologin 1 1.2.1 Liberalism Vår ideologiska förankring

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

Globala utmaningar - vårt ansvar

Globala utmaningar - vårt ansvar Globala utmaningar - vårt ansvar Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Foto: istock Photo/ Duncan Walker Omslag: UD/PIK, foto Ingram/UN/iStockphoto Tryck: Elanders, Stockholm, 2008 Artikelnr:

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

SSU Uppland. Distriktsårskonferens

SSU Uppland. Distriktsårskonferens SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014... 6 Verksamhetsplan... 13 Politiska program...

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund SAKPOLITISKT PROGRAM 2011 Centerpartiets ungdomsförbund 5 10 15 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla.

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

TCOS europaprogram 2009

TCOS europaprogram 2009 TCOS europaprogram 2009 2009-05-07 Författare: Lars Bengtsson internationell sekreterare e-post: lars.bengtsson@tco.se tel: 08-782 91 94 Leif Dergel internationell sekreterare e-post: leif.dergel@tco.se

Läs mer

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV Den nordiska kvinnorörelsens förslag till slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 New Action on Women s Rights FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer