Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011"

Transkript

1 Stadgar Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

2

3 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund... 4 SHIF/SPKs värdegrund... 6 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Kap Allmänna bestämmelser Uppgift/Ändamål Sammansättning Verksamhetsområde Stadgar Beslutande organ Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår Sammansättning av styrelse m m Firmateckning Skiljeklausul Upplösning av förbundet Kap Årsmötet Tidpunkt och kallelse Motioner att behandlas av årsmötet Sammansättning och beslutsförhet Rösträtt Ärenden vid årsmötet Valbarhet Extra årsmöte Beslut och omröstning Ikraftträdande Kap Valberedningen Sammansättning m m Åligganden Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet Kap Revisorer Revisorer och revision Kap BDHIFs styrelse Sammansättning Åligganden Kallelse, beslutsförhet och omröstning Överlåtelse av beslutanderätten...16

4 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund * (1 kap RFs stadgar 2009) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor. Idrotten följer FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FNs internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

5 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) Idrottens vision Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan * Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på

6 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) SHIF/SPKs värdegrund Hälleberget Att vara fysiskt aktiv är extra viktigt om man har en funktionsnedsättning. Den fysiska och psykiska styrkan som fås genom idrotten skapar förutsättningar för ett mer självständigt liv med en högre livskvalitet. Detta leder i sin tur till både personliga och samhälleliga vinster. Grundfundamentet Parallellt med SHIF/SPKs värdegrundsarbete pågår RFs värdegrundsarbete (se ovan 1 kap RFs stadgar 2009). Detta är handikappidrottens grund Pelarna Idrott åt alla hela livet Idrottare med funktionsnedsättning ska erbjudas samma möjlighet att idrotta som andra och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som personer utan funktionsnedsättning. Idrott för personer med funktionsnedsättningar är en livsviktig del i vardagen för att må bra hela livet. Idrotten fungerar som ett medel att höja livskvaliteten men också som ett mål att prestera och nå resultat. Förutom den stora glädjen att idrotta, så ger träning och tävling förbättrad kondition, koordination, styrka, kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärden i form av ökat självförtroende m.m. Ständig utveckling idrott i rörelse En organisation är lika bra som dess medlemmar. Devisen Idrott i rörelse beskriver att idrott för personer med funktionsnedsättning ständigt strävar efter utveckling för alla personer och grupper i alla led i organisationen. Tillsammans är vi starka Vi är ett, d.v.s. vi hjälper varandra och vi står enade. Vi strävar mot att alla inom vår rörelse ska känna till vad vi står för, vilka förhållningssätt vi har och vilka ledstänger vi följer. Vi stöttar varandra och går enade mot framtiden. Unik kompetens Att utvecklas som idrottare, tränare eller ledare med sin funktionsnedsättning i förhållande till de krav och förväntningar som ställs, ger en unik kompetens. En kompetens som kan användas för att inspirera andra.

7 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) Tak Ansvar Inom organisationen tar vi ansvar för oss själva och varandra. Det innebär att vi använder ett språk och en attityd som bygger på att vi värnar om oss själva och varandra. Attityder Våra attityder visar vilken inställning vi har till personer, objekt och företeelser. Vi strävar mot att se på oss själva och andra med respekt och förståelse. Som vi visar upp oss blir vi sedda. Vi möter vår omgivning - som vi själva vill bli mötta. Respekt Alla personer ska mötas med respekt vilket innebär att vi behandlar varandra likvärdigt. Var och en respekteras utifrån den personen är och vad den står för. Om jag vill att personer/samhället ska respektera mig måste jag respektera mig själv. Professionalism Vi agerar alltid professionellt vilket medför att vi blir mötta med positiva ögon och alla uppfattar oss som seriösa i vårt agerande. Acceptans Vi accepterar varje person och dess förutsättningar. Det innebär att vi tar hand om både fysiska och psykiska behov som kan uppkomma till följd av funktionsnedsättningen. Vi gör ingen skillnad på personer utan varje person är unik och behandlas rättvist. Förebilder En förebild är en person som, utifrån de erfarenheter hon har från sitt idrottande eller sitt ledarskap, agerar utifrån den gemensamma värdegrunden. Det är en person som inspirerar andra att växa och utvecklas optimalt utifrån de förutsättningar man har med sin funktionsnedsättning.

8 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Stadgarna är fastställda av SHIF/SPKs förbundsmöte 2011 och av BDHIFs årsmöte Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) stadgar, såsom SHIF/SPKs regionala organ ha en verksamhet som främst inriktas på de idrotter som organiseras och administreras av SHIF/SPK. Förbundet har även till uppgift att: Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re- /habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning. Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för störst möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet. 2 Sammansättning BDHIF omfattar de föreningar som är medlemmar i SHIF/SPK, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. 3 Verksamhetsområde BDHIFs verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap. 2 SHIF/SPKs stadgar omfattar kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Strömstad, Färgelanda, Mellerud, Dals Ed, Bengtsfors och Åmål i Västra Götalands län. 4 Stadgar Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmöte och ska godkännas av SHIF/SPK. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet

9 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) avgivna röster. 5 Beslutande organ BDHIFs beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte. BDHIFs styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens arbetsområde. 6 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår BDHIFs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. BDHIF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med påföljande ordinarie möte. 7 Sammansättning av styrelse m m BDHIF ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan ammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation, där fler än en person ska ingå. 8 Firmateckning BDHIFs firma tecknas av dess styrelse eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 9 Skiljeklausul Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RFs stadgar, avgöras av idrottens skiljenämnd enligt 2 kap. 8 RFs stadgar. 10 Upplösning av förbundet Efter samråd med SHIF/SPK kan årsmöte upplösa förbundet genom beslut härom med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets

10 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. 2 Kap Årsmötet 1 Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är BDHIFs högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som BDHIFs styrelse bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när Västsvenska Idrottsförbundets (VSIF) årsstämma pågår. Kallelse till årsmötet utfärdas av BDHIFs styrelse genom meddelande i förbundets kungörelseorgan senast sex veckor före mötet och genom brev till föreningarna senast två månader före mötet. Förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelser, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska av BDHIFs styrelse tillställas föreningarna senast tre veckor före årsmötet. 2 Motioner att behandlas av årsmötet Motioner att behandlas av årsmötet ska vara BDHIFs styrelse tillhanda senast sex veckor före mötet. Rätt att inge motion tillkommer BDHIF tillhörande röstberättigad förening. 3 Sammansättning och beslutsförhet Årsmötet består av ombud för föreningar inom distriktet. Ombud ska vara medlem i en förening och får endast representera en förening samt får inte vara ledamot av BDHIFs styrelse. Varje förening äger rätt att utse två ombud för det först påbörjade 50-talet medlemmar, därefter ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt högst sex ombud. I föreningar som har annan huvudsaklig verksamhet än idrott för personer med funktionsnedsättning avses med medlem, de ledare och utövare som är verksamma inom de idrotter SHIF/SPK administrerar. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

11 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) 4 Rösträtt Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SHIF/SPKs förbundsstyrelse att gälla från och med den 1 januari till och med den 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHIF/SPK samt de förpliktelser mot BDHIF som kan ha bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts BDHIF. Varje ombud ska vara befullmäktigat av sin förening och får endast ha en röst. 5 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHIF/SPKs förbundsstyrelse har upprättat för BDHIF. 2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut. 8. BDHIF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 9. BDHIF-styrelsens årsredovisning/årsbokslut. 10. BDHIFs revisorers berättelse för samma tid. 11. Fråga om ansvarsfrihet för BDHIF-styrelsens förvaltning. 12. Behandling av förslag till BDHIFs verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till BDHIF. 13. Behandling av förslag (motioner) som inlämnats i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av BDHIF-styrelsens förslag.

12 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) 14. Val av ordförande i BDHIF tillika ordförande i BDHIFs styrelse för en tid av ett år. 15. Val av tre övriga styrelseledamöter samt två ersättare för en tid av två år. 16. Val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom BDHIF för en tid av två år. 17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SHIF/SPKs förbundsmöte. 19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Västsvenska Idrottsförbundets (VSIF) årsstämma. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för BDHIF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet. 6 Valbarhet Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SHIF/SPK ansluten förening. Ledamot av BDHIFs styrelse är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor. Arbetstagare hos BDHIF eller hos SHIF/SPK får inte väljas till ledamot av BDHIFs styrelse eller valberedning. 7 Extra årsmöte BDHIFs styrelse kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. BDHIFs styrelse är skyldig att kalla till extra årsmöte, när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. För distrikt med 1 20 föreningar gäller minst en tredjedel av röstberättigade föreningar. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När BDHIFs styrelse mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet. Underlåter BDHIFs styrelse att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

13 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra årsmöte får inte äga rum under tid då Västsvenska Idrottsförbundets (VSIF) stämma eller Förbundsmöte pågår. 8 Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för det i 1 kap. 4 nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om hon/han är röstberättigad. Är hon/han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 9 Ikraftträdande Beslut fattade av årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 3 Kap Valberedningen 1 Sammansättning m m Valberedningen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 2 Åligganden Valberedningen ska senast tolv veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

14 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) Senast sex veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Senast tre veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt föreslagits till valberedningen. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hon/han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter SDF-mötet ska protokollet överlämnas till BDHIFs styrelse. 3 Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet Röstberättigad förening får senast sex veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap punkterna. Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt 2 kap punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid årsmötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. 4 Kap Revisorer 1 Revisorer och revision BDHIFs revisor/er ska granska BDHIF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 5 Kap BDHIFs styrelse 1 Sammansättning BDHIFs styrelse, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt fem övriga ledamöter valda av årsmötet. Härutöver får den hos BDHIFs kansli anställda personalen utse en adjungerad ledamot jämte personlig ersättare.

15 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) BDHIFs styrelse utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. BDHIFs styrelse får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av årsmötet, enligt 3 kap 2 RFs stadgar, utsedd hedersledamot har yttrandeoch förslagsrätt men inte rösträtt. 2 Åligganden BDHIFs styrelse är BDHIFs beslutande organ när årsmöte inte är samlat. BDHIFs styrelse ska 1. Verka för handikappidrottens utveckling i enlighet med SHIF/SPKs målsättning och enligt gällande stadgar och bestämmelser samt tillvarata föreningarnas gemensamma intressen. 2. Verkställa årsmötets beslut. 3. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa. 4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RFs och SHIF/SPKs bestämmelser samt godkänna DM-rekord. 5. Handha och ansvara för BDHIFs medel. 6. Bereda ärenden, som ska föreläggas årsmötet. 7. Förelägga årsmötet förslag till BDHIFs verksamhetsplan med ekonomisk plan. 8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), Förbundsstyrelsen och Västsvenska Idrottsförbundets (VSIF) styrelse med upplysningar och yttranden. 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och RFs stadgar med förbehåll för vad som anges i 5 kap 4 SHIF/SPKs stadgar. 10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid BDHIFs kansli samt i förekommande fall anställa BDHIFs arbetstagare. 11. Föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m m samt sköta löpande ärenden i övrigt.

16 Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, fastställda av årsmötet (16) 3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning BDHIFs styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 4 Överlåtelse av beslutanderätten BDHIFs styrelse får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta BDHIFs styrelse härom. Kommentar: Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ *( 1Kap RF:s stadgar) IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTT BESTÅR AV träning och lek, tävling och uppvisning.

Läs mer

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Stadgar för Göteborgs Skidförbund Normalstadgar för specialdistriktsförbunden 1998. KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Skidförbund (GSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4 Stadgar Sida 1(21) Datum 2010-01-09 Handläggare FS Versionsnr 1,0 Innehållsförteckning 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4 1.1 1 Ändamål... 4 1.2 2 Sammansättning... 4 1.3 3 Tillhörighet... 4 1.4 4 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo.

Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo. Stadgar för Svenska Kendoförbundet Specialidrottsförbundet för kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo och relaterade koryu budo. Antagna vid bildandemöte 2009-03-21, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer