Protokoll 2:2014 nätverksmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2:2014 nätverksmöte"

Transkript

1 1/13 Tid: 13:00 16:00, Plats: Dockan i Malmö, Rugaland på plan 5 Kallade: RSMH, RFHL, SHEDO, LIBRA, OCD-föreningen Ananke, Frisk och Fri, Attention, SPES, IFS, Austism och Aspergerföreningen, KF-länken, Fontänhusen i Skåne, MPF- Metadonpatientföreninge i Skåne Närvarande: Göran Johansson, Lotta Lagerholm, Ulrika Friström, Maria Berg, Bent Nielsen, Ingemar Odenbrand, John Andersson, Sven-Olof Johansson, Conny Allaskog, Jenny Jentzsch, Jan-Inge Nilsson, Mikaela Aspelin, Gunnel Gudbrand, Arne Andersson, Bo Malmberg, Håkan Wingren, Marianne Overholdt, Pontus Eriksson och Kerstin Evesson. Jenny Sjöö (under punkt 6 c) 1. Mötet öppnas 2. Formalia a. Val av mötesordförande - Kerstin Evesson väljs b. Val av mötessekreterare - Pontus Eriksson väljs c. Val av justerare - Conny Allaskog väljs d. Fastställande av dagordning - Fastställs med tillägg av sex punkter på övrigt (6 a-f) e. Sluttid för mötet - Fastställ till 16:00 3. Senaste protokollet a. Protokoll 1:2014 NSPH Skåne,

2 2/13 - Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 4. Rapporter och skrivelser a. Sjukfrånvaro Mari Nordström - Senaste beskedet är att Mari Nordström är sjukskriven till mitten av maj. b. Möte med Regionen och Kommunförbundet 10/3 och 20/3 - Pontus Eriksson redogör för arbetet i enlighet med bilagt skriftlig underlag. c. i-nod projekt - Kerstin Evesson meddelar att det är inspirationsdag i Göteborg den 6 maj. Vi har 2 platser från Nsph Skåne utöver Kerstin och totalt 5 brukare från Skåne, Marianne och Jan-Inge var anmälda tidigare. Kerstin kom överrens med Christel att det kunde vara rimligt! Om det blev platser över kunde ev. någon mer komma. d. Vårens datum NSPH, uppdatering - Önskemål om att namnet på mötesdeltagare skall anges i kalendarium och att versionsnummer skall ersättas med datering, framförs. e. Patient- och anhörigföreningarnas rum i Lund - Ingemar Odenbrand redogör för arbetet. f. Inför årsmötet

3 3/13 - Sven Olof Johansson meddelar att både ekonomisk berättelse och revisionsrappot finns klar den 11/4. g. Hjärnkolls styrgrupp och Rickard Bracken 11/3 - Pontus Eriksson redogör för utvecklingen i enlighet skriftligt underlag. Nätverket ombeds fundera på vad det vill när det gäller Hjärnkolls framtid. h. Planeringsdelegationen - Kort redogörelse för vårt deltagande. Pontus Eriksson har tyvärr glömt att bilägga anteckningarna från planeringsdelagationen till dagordningen, dessa kommer därför att skickas ut I efterhand. i. Överenskommelse Region Skåne Underskrifter - Överenskommelsen undertecknas i två exemplar. j. RFHL vill ej vara medelsförvaltare längre k. Kulturkalaset 2014 i Hörby - Bo Malmberg redogör kort för evenemanget. m. Delaktighetsarbete med KFSK och Region Skåne - Dubblett, hoppas därför över. 5. Förslag till beslut med tillhörande underlag a. Inför fördjupad dialog

4 4/13 16 Beslut: Enligt bilagt förslag. Dock framförs vissa önskemål om förbättringar av problem- och lösningsformulering. b. Inför inflytanderåd 17 Beslut: Enligt bilagt förslag c Läkemedelsgruppen, utse samankallande 18 Beslut: Ingemar Odenbrand utses d. Vi ska arbeta samhällspåverkande, förslag från arbetsgruppen - Inget förslag inkommet, inget beslut fattas. e. Beslut inför årsmötet 19 Beslut: Pontus Eriksson och Kerstin Evesson utses att agera valberedning i frånvaro av andra förslag. Valberedningen kommer snarast att efterlysa nomineringar inför årsmötet. 20 Beslut: En arbetsgrupp för att ta fram en verksamhetsberättelse utses. Kerstin Evesson är sammankallande och Ingemar Odenbrand samt Conny Allaskog är ledamöter. Gruppens förslag till verksamhetberättelse skall redovisas inom en vecka. 21 Beslut: En arbetsgrupp för att ta fram verksamhetsplan och budget utses. Ledamöter Pontus Eriksson (sammankallande), Sven-Olof Johansson och Håkan Wingren. Gruppens förslag till verksamhetsplan och budget skall redovisas inom en vecka.

5 5/13 f. Styrdokument NSPH Skåne - Önskemål om omlottgående mandatperioder framförs samt förslag på ytterligare arbetsgrupper. 22 Beslut: Conny Allaskog mailar in ett förslag så snart som möjligt efter mötet och Pontus Eriksson arbetar in det i det nya förslaget till organistatorisk platform som skickas ut till nätverket inom en vecka. g. Studiebesök NSPHig Återemiss: Önskemål om ett studiebesök på NSPHig för en så stor grupp som möjligt framförs. 23 Beslut: Pontus Eriksson kommer att ta kontakt med NSPHig för att försöka få till stånd ett studiebesök under sen vår eller tidig sommar. h. Inriktning på framtida arbete - Pontus Eriksson redogör kortfttat för den information som bifogats dagordningen. Arbetetets inriktning kan naturligtvis vara föremål för både fortsatt diskussion och förtydligande. 24 Beslut: Att vi tillsvidare arbetar utifrån den föreslagna värdegrunden (demokrati och mänskliga rättigheter) med de föreslagna medlen (attitydarbete, brukarrevisoen och PBA utbildning) för att nå de uppsatta målen (delaktighet och inflytande samt bättre vård och omsorg). 25 Beslut: Att försöka starta studiecirkeln med starkare röst för nätverkets medlemmar för att vi ska bli bättre på att representera nätverket. i. Vilka föreningar saknas i NSPH Skåne? - Bordläggs

6 6/13 j. Föreningarna berättar - Bordläggs k. Medelsförvaltare NSPH Skåne - RSMH Skåne kommer att stämma av med sitt förbund inför att eventuellt ta på sig uppdraget som medelförvaltare på två år 14/4. Inget beslut fattas. m. Inför Skåneveckan för Psykisk hälsa -Inget beslut fattas 6. Övriga frågor a. Inspirationsdag i-nod, Kerstin Evesson 26 Beslut: NSPH Skåne har fem platser - Jan-Inge Nilsson, Marianne Overholdt, Kerstin Evesson, Bent Nielsen och Pontus Eriksson representerar NSPH Skåne. Nätverket betalar resan för dessa. Jenny Jentzsch och Sven-Olof Johansson kan också delta i mån av plats. Kerstin Evesson tar hand om samordningen med i-nod. b. Kulturkalaset 2014 i Hörby, Bo Malmberg KF-Länken vill att NSPH Skåne betalar för transporten av en skärmutställning i samband med evenemanget. Ingen uppgift om pris finns tillgänglig. Inget beslut fattas. Nätverket är dock positivt till att både närvara och hjälpa till vid olika typer av arrangemang. c. Samarbeta kring den 10/10, världsdagen för psykisk hälsa, Kerstin Evesson

7 7/13 Jenny Sjöö, projektledare för Hjärnkoll Skåne, adjungeras för att informera om arbetet inför 10/ Beslut: Håkan Wingren utses till ordinarie och Mikaela Aspelin utses till ersättare i styrgruppen för evenemanget. d. Ulrika Friström, Information om samhällsentrepenörskap Bordläggs e. Bo Malmberg, information om projektet SIKTA Bordläggs f. Håkan Wingren, ECT-konferens Bordläggs 7. Tid och plats för nästa möte - 14/4, Dan, på plan 1, bokad (20 platser) 8. Mötets avslutning Mötesordförande Kerstin Evesson Mötessekreterare Pontus Eriksson Justerare Conny Allaskog

8 8/13 Bilagor 4. Rapporter och skrivelser a. Sjukfrånvaro Mari Nordström Senaste beskedet är att Mari är sjukskriven fram till mitten av maj. b. Möte med Regionen och Kommunförbundet 10/3 Se separata bilagor Tidsplan angående information om PRIO och Ökad delaktighet Skåne_NSPH c. i-nod projekt Inget underlag inskickat d. Vårens datum NSPH, uppdatering 14/4, Rugaland, våning 5 (14 p.). Årsmöte NSPH Skåne. 10/6, Styrbord bokad (23p.) För övriga datum, se kalendarium e. Patient- och anhörigföreningarnas rum i Lund LIBRA berättar kort om verksamheten i VO-Lund. f. Inför årsmötet Uppdatering från Sven-Olof Johansson

9 9/13 g. Hjärnkolls styrgrupp och Rickard Bracken 11/3 Socialstyrelsen vill att NSPH Skåne tar över den regionala driften av Hjärnkoll Regionen vill ha kvar projektet som en integrerad del av sin verksamhet. Hur vill vi ha det? Det strukturerade attitydarbetet är en viktigt för oss och en viktig del av arbetet med delaktighet och delat beslutsfattande. Attitydambasadörerna och varumärket är betydande resurser. h. Planeringsdelegationen Minnesanteckningar bifogas. Det vi tryckte på var patient/brukar/anhörigutbildning i samma utsträckning som vid diabetes och brukarrevision för mer och bättre delaktighet. I. Överenskommelse Region Skåne Underskrifter Dags att skriva under och lämna in för att få ut pengarna. k. Kulturkalaset 2014 i Hörby Detta år tänkte vi (KF-Länken) plocka ner vår skärmutställning från Förbundet. Detta kommer vi att göra i samarbete med "vårt" distrikt och vårt "lokala nätverk" NSPH-Skåne som Kamratföreningen är med i sedan flera år. Huvudman för detta "nätverk" är region Skåne och dess brukarråd. m. Delaktighetsarbete med KF och RF

10 10/13 Det har hållits två mötet under de senaste veckorna. Arbetet handlar i huvudsak om att öka delaktigheten för patienter/anhöriga/brukare i samband med årets PRIO-satsning. Pontus Eriksson och Kerstin Evesson representerar NSPH, Johan Larson och Carina Lindqvist representerar Region Skåne respektive Kommunförbundet Skåne. 5. Förslag till beslut med tillhörande underlag a. Inför fördjupad dialog 1. Kliniska riktlinjer for tvångsvården 2. Läkarbristen - Genomlyst 3. Val av läkare - Patientval 4. Second opinion Underlätta for patienten 5. Rättspsykiatri Hur påverkar det minskade antalet platser I heldygnsvården antalet HSL/LPT-patienter som vårdas vid rättpsykiatrisk klinik. De punkter ni skickar in förs in här. b. Inför inflytanderåd Från Libra När en patient blir inlagd i slutenvården, speciellt vid förstagångsinläggning, är den anhörige normalt helt okunnig om vad som kommer att ske. Hur kan informationen om detta överföras till den anhörige? Och hur kan den anhöriges unika kunskaper bäst komma till nytta? Den anhörige vet ju bäst hur patienten är i "normalläget". Är det stor skillnad hur dessa frågor hanteras i olika delar av Skåne? Finns det positiva exempel som kan lyftas fram?

11 11/13 c Läkemedelsgruppen, utse samankallande Vilka ingår I gruppen? Vem är sammankallande? Vi bör utse en sammankallande till gruppen. Förslag: Ingemar Odenbrand d. Vi ska arbeta samhällspåverkande, förslag från arbetsgruppen Inget möte har hållits än. Inga förslag till beslut har kommit från gruppen. e. Beslut inför årsmötet Vad behöver göras inför årsmötet? Vilka beslut som behöver tas beror på hur långt arbetet kommit. f. Styrdokument NSPH Skåne Se separata bilagor Arbetsordning NSPH Skåne_Utkast och Organisatorisk plattform för NSPH Skåne_Utkast. Vilka ändringar behöver vi göra för att kunna fatta beslut om styrdokument på årsmötet? Utkasten är inte riktigt klara än men kommer att följa med utskicket av justerad dagordning. Se även Diskussion och förslag om arbetsutskottets roll. g. Studiebesök NSPHig Vi har mycket att lära av några av våra systerorganisationer som kommit lite längre I arbetet. Kan ett studiebesök i Göteborg vara ett bra sätt att få lite nya ideer och uppslag? Kunde med fördel genomföras i samband med i-nod:s inspirationsdag i Göteborg 6/5.

12 12/13 h. Inriktning på framtida arbete Vilka är våra stora gemensamma frågor? Delaktighet och inflytande för BPA är säkert en sådan. Bättre och tryggare vård (Regionen) och socialt stöd (Kommuner) är en annan. Antar att även demokrati och mänskliga rättigheter sådan frågor, dom utgör värdegrunden för de två ovan nämda. Vilka andra finns? Vilka arbetssätt kan vi vara överens om? Brukarrevision, psykoedukation och attitydarbete kan vi antagligen enas om är bra vägar framåt. Finns det fler? Att representera NSPH Vad innebär det att representera NSPH? Vi måste kunna släppa vårt eget och våra föreningsspecifika perspektiv för att driva de frågor som verkligen är gemensamma när vi reprenterar NSPH. Hur lär vi oss det på bästa sätt? i. Vilka föreningar saknas i NSPH Skåne? FUB KRIS? Andra? j. Föreningarna berättar LIBRA menar att vi bör ha en stående punkt där föreningarna får berätta vad som är på gång den närmaste tiden. k. Medelsförvaltare NSPH Skåne Vilken förening både vill och kan ta det ansvaret?

13 13/13 m. Inför Skåneveckan för Psykisk hälsa Vi bör ha en punkt om vi ska ha någon tillställning under skåneveckan (vad, var och datum). Det finns gott om tänkbara och olyckliga krockar som helst skall undvikas. Det är önskvärt att sprida våra aktiviteter över hela länet.

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer