Hur rättfärdigas krig?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur rättfärdigas krig?"

Transkript

1 Hur rättfärdigas krig? Krig har varit och är en ohygglig verklighet. De som uppfattar krig som något ofrånkomligt, nästan som en naturnödvändighet vet detta. För att rättfärdiga den blodiga hanteringen och stärka stridsmoralen måste de dölja sanningen och glorifiera krigandet. Så formulerade sig en Karlstadsprofil, företrädaren för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Dagmar Stake, för några år sedan. Ingen kunde, menade hon, i glorifierandet av kriget mäta sig med generalfältmarskalk Helmut von Moltke, dansken som gick i tysk tjänst och blev överbefälhavare i fransk-tyska kriget Hans bild av kriget har format generationers tänkesätt då han uttrycker att den eviga freden är en dröm, och inte ens en en vacker sådan. Kriget är ett led i Guds världsordning. I krig utvecklas människans ädlaste dygder, mod och försakelse, trohet och offervilja med livet som insats. Utan krig skulle världen förgås i materialism. 1 Men så lätt vill vi inte avfärda freden. I ett antal titlar diskuteras inte bara krig och krigföring utan också fred som företeelse. Är fred möjlig?, Har freden en chans?, Vad är fredspolitik? är några av de relevanta titlarna. I boken Vad är fredspolitik? diskuterar således den finske statsvetaren Göran von Bonsdorff den negativa och den positiva fredens verksamhetsfält inom både nationell och internationell gemenskap 2. Den negativa (eller den passiva, den minimala) freden kännetecknas menar han av statsmakten med förvaltningsapparat, domstolar och polisväsende och i det internationella umgänget av diplomati, av internationella organ, av gränsbevakningsstyrkor och av FN.s styrkor enligt en traditionell (och numera lite passiv syn på FN.s uppdrag och möjligheter. På modernt FN-spåk skulle detta idag kallas peace keeping eller peace enforcement. Den positiva freden (eller den aktiva freden, om man så vill) berör på den nationella arenan politikområdena socialpolitik, humanitär verksamhet, förverkligande av mänskliga rättigheter, av miljövård. På det internationella planet sysslar man med utvecklingsarbete, med transnationella relationer, med humanitära och sociala insatser och katastrofhjälp. Motsvarande FN-begrepp är peace building 3. 1 Stake, Dagmar, Har freden en chans?, Utrikespolitiska föreningens i Karlstad skriftserie 1983:1, s.5 2 Det gör också Johan Galtung i bl.a. boken Är fred möjlig? Studier i fred och imperialism, Falköping 1975, s. 83ff., som också refererats tidigare i texten till Tema 1. 3 Diskussionen om synen på folkrätten har ett motsvarande problem. Traditionell folkrätt betonade staternas suveränitet och självbestämmanderätt. Staternas rätt var det centrala. Idag fokuserar folkrätten alltmer på människornas rättigheter och diskuterar t.o.m. möjligheten att ingripa i en suverän stat om dess politik och agerande skulle hota människornas allra mest grundläggande rätt nämligen rätten till liv. Vid risk för folkmord

2 von Bonsdorff menade, då han skrev detta, som någon slags huvudtes att Den vedertagna säkerhetspolitiken utformas i första hand med hänsyn till den enskilda statens nationella intressen. I motsats härtill kan fredspolitik endast ha en global utgångspunkt. 4 Idag, med vetskap om det som från 1990-talets mitt kom att kallas det vidgade säkerhetspolitiska begreppet, skulle säkert von Bonsdorff formulera sig annorlunda. Den vedertagna (eller den traditionella säkerhetspolitiken, ofta med militär utformning), har kompletterats med en större civil och global syn också på säkerhetspolitikens område. Nya och gränsöverskridande hot kan inte negligeras och hela diskussionen om fred, nation och beroende nyanseras därmed. 5 Fredsfostran, Fredsprocesser och A Roadmap to Peace är några begrepp att fundera vidare kring. Vi återkommer till dessa längre fram i kursen. Men åter till krigen. Krig kan anses vara berättigade eller oberättigade, rättvisa eller illegitima, rättfärdiga eller orättfärdiga, anfallskrig eller försvars-krig, terrorkrig o.s.v. De kan utkämpas snabbt ( Blitzkrieg ) eller under flera utdragna år och man kan tillämpa olika tekniker. Under de senaste åren har ett gammalt begrepp, pre-emptive war 6, fått förnyad aktualitet. Men kan man verkligen försvara krig och krigföring? Är det inte alltid fel att föra krig? Och kan man verkligen, som Clausewitz, säga att vill Du fred, så rusta Dig för krig? Kan vi inte slippa de stora uppoffringar som krig och krigsindustri medför och istället koncentrera oss på att arbeta bort orättvisor och umbäranden och på det sättet bygga en mer harmonisk och solidarisk värld? kan alltså det internationella samfundet tänkas ingripa i ett land trots det landets regims motstånd. Självklart kan en sådan möjlighet, samtidigt som den kan förefalla hoppingivande, allvarligt äventyra världsfreden. 4 von Bonsdorff, Vad är fredspolitik?, Ekenäs tryckeri, Helsingfors, sid om skillnaden mellan säkerhetspolitik och fredspolitik. 5 Se vidare om det vidgade säkerhetspolitiska begreppet i Tema 4. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 6 Det är nog en allmänt spridd uppfattning att George W. Bush lanserade ett helt nytt begrepp när han deklarerade sin utrikespolitiska doktrin med uttrycket pre-emptive warfare.men uttrycket är inte nytt. I en relativt politisk predikan i Washingtons National Cathedral den 29 mars 2003 formulerade sig predikanten så här: Once to every man and nation comes the moment to decide, In the strife of Truth with Falsehood, for the good or evil side; This familiar hymn text comes from a greater work of poetry entitled The Present Crisis, written in December of 1845 by James Russell Lowell. It was penned as a protest against the war with Mexico that Lowell deplored as pre-emptive and unjust aggression. Many American s opposed the action calling it sinful and accused then President Polk of deception and aggression. One young congressman in particular stood up publicly and said Allow the President to invade a neighboring country whenever he shall deem it necessary... and you allow him to make war at pleasure... That young, anti-war congressman was named Abraham Lincoln.

3 Olika forskningstraditioner och skolor kan naturligtvis ge olika svar på de här frågorna. Från den här kursen och den här kurslitteraturen kan åtminstone två relevanta synsätt urskiljas. Den ena skulle vi med Joseph Nye 7 kunna kalla för en liberal skola. (Också uttryck som idealism eller en idealistisk skola eller tradition har använts) 8. I en sådan tradition är det relevant att säga Aldrig mera krig och att skapa organisationer och förhållningssätt som har ett sådant mål. Nationernas Förbund, (NF eller på engelska League of Nations) och Förenta Nationerna (FN, United Nations) kan vara exempel på detta 9. Andra exempel på organisationer som arbetar för fred och mot krigslösningar av motsättningar mellan individer, folk/nationer och stater, är bl.a. Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen, Sveriges äldsta fredsförening 10, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) som bl.a. har fredsfostran på sitt program 11 och Initiatives of Change 12. Flera tunga namn har också förknippats med ett idealistiskt förhållningssätt till krig som företeelse. Bland dem kan nämnas den amerikanska presidenten Woodrow Wilson, vetenskapsmän som nobelpristagaren Harold Urey, Pugwashrörelsens Bertrand Russel och ickevåldsaktörer som Gandhi, som yttrade Det finns ingen väg till fred, fred är vägen, den brasilianske ärkebiskopen Dom Helder Camaras, Martin Luther King m.m. Om vi också räknar in den förre amerikanske presidenten Jimmy Carter i den här gruppen så pekar han på nord-syd snarare än öst-väst. Också förre vicepresidenten och presidentkandidaten Al Gore måste räknas till idealisterna/liberalerna. Den andra skolbildningen skulle kunna kallas for realisternas skola. Hit hör aktuella politiker och forskare som presidenten George W. Bush, dennes utrikespolitiska rådgivare och därefter utrikesminister, dr. Condolezza Rice och tidigare president Richard Nixon, hans utrikesminister Henry Kissinger och presidenten Theodor Roosevelt. 7 Nye Jr, J.S., Att förstå internationella konflikter, Liber 2004, s. 17ff, Se gärna också Winnerstig, M., USA och världen: amerikansk utrikespolitik och dess drivkrafter, Folk och Försvars skriftserie 2003:3, sid. 8f. 8 Det blir lätt värdeladdat när olika tolkningar ställs mot varandra. (Jfr vårt tal om hattar och mössor -eller än värre, nattmössor på 1700-talet). Också idealism kan ju få något naivt över sig särskilt om det kontrasteras mot realist. Egentligen, påpekar Nye, sid 19, gör båda anspråk på att vara något så attraktivt som realister i ordets vardagliga bemärkelse. Också hos David McKay, i American Politics& Society, sid 312f, tar upp denna dualistiska ansats. McKay betonar det liberalt-idealistiska draget i USA.s politik. Men McKays bok skrevs före 11 september 2001! 9 Mer om FN finns att läsa dels i ett eget kapitel/tema i det här materialet men främst naturligtvis i ennan litteratur varav en del finns angiven som referens redan i kurshemsidesmaterialet. 10 Läs mer på 11 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet är den svenska sektionen av Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). WILPF har sektioner i 40 länder spridda över hela världen och är världens äldsta internationella fredsorganisation. Organisationen arbetar för fred och mänskliga rättigheter samt har nära kontakt med FN. Slå upp IKFF på 12 Initiatives of Change, an informal, global network of people of diverse faiths and backgrounds, working for reconciliation and justice and focusing on what is right rather than who is right. Läs mer på där Caux står för det utbildningsprogram, Caux Scholars Program, som organisationen driver.

4 Företrädare för en realistisk hållning menar att man inte kan tala med motståndare på ett resonerande, förhandlande och förstående sätt. Det ger ett intryck av svaghet. Man måste i stället, som dåvarande amerikanske presidenten Ronald Reagan uttryckte sig tala med ryssarna uppifrån, från en överlägsenhetssituation, på det enda språk som ryssarna förstår, nämligen maktens språk. I diskussionen om relationen mellan Amerika och Europa 13 och de olika ställningstagandena till terrorism, till Irak och till hot mot säkerheten i världen menar realisterna att Europa av olika skäl visar upp en alldeles för vek och undfallande attityd mot den fiende som hotar dem. En som uttrycker och beskriver dessa två traditioner och deras förhållningssätt till aktuella och potentiella hot är Robert Kagan. 14 I en bok, en antologi, från 2004, kallad (O)Rättfärdiga krig, har Karin Aggestam, forskare vid Lunds universitet, samlat texter från några olika forskare för att ge några olika aspekter på frågan. I anmälan av boken säger förlaget att Rättfärdigande av krig har i alla tider varit ett centralt inslag i internationell politik. Kan militärt våld rättfärdigas? För vilka ändamål kan militära interventioner legitimeras? Med vilka etiska kriterier försvaras krigen i Afganistan, Irak och Israel-Palestina? I boken som Aggestam redigerat, ges en slags flervetenskaplig belysning genom att framstående forskare från flera olika ämnen som folkrätt, historia, teologi och statsvetenskap, ger oss sina respektive ämnens resonemang och synsätt på frågor om krig förr och nu, rättfärdiga och orättfärdiga krig och dessutom om hur man i direkta konflikter har rättfärdigat sitt ingripande 15. I diskussionen om händelserna den 11 september 2001 och den därefter följande utvecklingen har nya synsätt på krig och fred och också på demokratins villkor i en förändrad värld framförts och tydliggjorts. I en stor essäartikel på Dagens Nyheters kultursidor diskuterade t.ex. den amerikanske professorn Michael Hardt nya former av krig mot mer abstrakta fiender. Under Lyndon Johnsons presidentur på 1960-talet lanserades t.ex. kriget mot fattigdomen. Eftersom fattigdomen är en abstrakt fiende och eftersom vapnen i kampen mot den är fredliga blev krigsbegreppet i detta sammanhang enbart retoriskt, menade Hardt. Med kriget mot narkotikan från början av 1980-talet blev emellertid kriget mot abstrakta motståndare lite mer handfast. Och i detta krig ingick också väpnade strider och visst dödligt våld. Därmed blev inte detta krig i samma utsträckning enbart symboliskt, menar Hardt. Detta gäller sedan i ännu högre 13 Se Smith, Dennis, under Dokument i detta kursmaterial. 14 Kagan, Robert, Om paradiset och makten, DN.s förlag 15 På finner Du, under statsvetenskap, baksidestext och innehållsförteckning, till den angivna boken, av Karin Aggestam (red.), (O)Rättfärdiga krig, 2004, ISBN

5 grad i kriget mot terrorismen. Vi har alltså gått från ett symboliskt och retoriskt åkallande av kriget till verkliga krig mot ansiktslösa fiender. I Hardts resonemang, som alltså utvecklas i den angivna essän, ligger också en varning och ett uppmärksammande av det hot som demokratin är utsatt för. Samtidigt som vi nämligen kan läsa i olika rapporter om demokratins landvinningar worldwide 16 så knyts de nya formerna av verkliga krig ihop med förutsättningarna för demokrati såsom vi känner den. Och då framstår hoten mot demokratin som uppenbara genom att mänskliga rättigheter, över hela skalan (rätten till liv, till åsikt, till religionsutövning, till integritet o.s.v.) inskränks och kränks 17. Och istället för att staten skall ge sina medborgare trygghet och frihet från fruktan så förefaller the Fear Factor ha blivit ett inslag i vissa staters sätt att utöva sin makt. Är detta en rimlig förklaring till en ny situation? Är en sådan situation något övergående eller något som kommer att införlivas med det normala? Vi kan uppenbarligen närma oss frågan om tillståndet i världen och huruvida det är ont eller gott, från olika håll. Med krigsglasögonen på så kan realismens världsbild förklaras. Med fredsglasögon ser vi en liberal värld, i sin förlängning utan gränser eller en idealistisk värld där vi tror på möjligheter till samtal och kompromisser. Robert Kagan sammanfattade situationen som så, Europeer kommer från Venus och Amerikaner kommer från Mars Se där Du finner dels rapporten, dels information om Human Resource Centre, som du också kan finna på Ytterligare diskussion finner Du på 17 Hardt, Michael, Ett verkligt krig mot en overklig fiende, essä skriven för Dagens Nyheter och publicerad på Kultursidan den 8 september Michael Hardt är professor i litteratur och romanska språk vid Duke University i USA. 18 Kagan, Robert, Om paradiset och makten, sid

Demokrati kontra frihet

Demokrati kontra frihet Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT10 Handledare: Mia Olsson Demokrati kontra frihet En granskning av Freedom House-indexet Rabie Salem Christian Andersson Abstract Den här studien

Läs mer

John Rawls och Kosovokonflikten. John Rawls and the Kosovo conflict

John Rawls och Kosovokonflikten. John Rawls and the Kosovo conflict John Rawls och Kosovokonflikten John Rawls and the Kosovo conflict En studie i om Johan Rawls teori, folkens rätts, är förenlighet med NATO: s intervention i Kosovo 1999 A study in if John Rawls Theory,

Läs mer

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut Mittuniversitetet Sundsvall Institutionen för Samhällsvetenskap Statsvetenskap D Vårterminen 2009 Handledare: Ingemar Wörlund Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN LÄRARHANDLEDNING ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Att utbilda om mänskliga rättigheter i skolan INNEHÅLL 1. För kunskap och engagemang 3 2. Human Rights Education 4 Förenta Nationerna och Human Rights Education

Läs mer

Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige

Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige Malmö Högskola IMER Examensarbete Mänskliga rättigheter 41-80 VT-07 Lars Larsson Ormvråksgatan 42 215 62 MALMÖ tfn: 0735-338197 Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige Handledare: Dimosthenis

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 2, S 25-37 FN:s konvention om barnets rättigheter Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan Kristina Bartley The article presents an overview of content

Läs mer

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN DEN SVENSKA NEUTRALITETEN En studie av den svenska utrikespolitiska doktrinen Författare: Emil Steen Handledare: Sten Berglund Seminariedatum: 2013-08-(20-21) Statskunskap C, VT 13 Självständigt arbete,

Läs mer

Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. Madelene Lindström, Fredrik Lindvall

Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. Madelene Lindström, Fredrik Lindvall Inom forskning för regeringens behov 2014 (FORBE) och projektet Försvarspolitiska studier behandlar Totalförsvarets forskningsafstitut (FOI) en rad frågor som rör inriktningen och utformningen av det svenska

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Ett mer inkluderande organisationsarbete? Workshopmaterial

Ett mer inkluderande organisationsarbete? Workshopmaterial Ett mer inkluderande organisationsarbete? Workshopmaterial Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 1 Utgiven av: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet www.ikff.se Författare:

Läs mer

Problemet immigration i möjligheternas EU

Problemet immigration i möjligheternas EU Problemet immigration i möjligheternas EU en diskursanalys av EU:s immigrations- och asylpolicies There is no such thing as love of the human race, only the love of this person or that, in this time and

Läs mer

Nr 1 Folkrätt. Rätten till krig och rätten i krig

Nr 1 Folkrätt. Rätten till krig och rätten i krig Framsyn Nr 1 2003 1 Nr 1 Folkrätt Rätten till krig och rätten i krig När detta skrivs talas det inte om utan när kriget mot Irak startar. När Framsyn kommer ut om några veckor kanske amerikanska soldater

Läs mer

Sedan det kalla krigets slut i början

Sedan det kalla krigets slut i början Supermakten och dess allianser HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den 25 april 2006 av fil dr Mike Winnerstig Sedan det kalla krigets slut i början på 1990-talet har USA:s

Läs mer

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b BEDÖMNINGSSTÖD I SAMHÄLLSKUNSKAP Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b Innehåll Syfte sid. 3 Konstruktion och avgränsningar sid. 3 Disposition sid. 4 Uppgiften sid. 5 Resonemang kring ämnesplanens syfte, centrala

Läs mer

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör 1 panorama.lupef.se ledare 03. I Svenska dagbladet den 24 oktober förra året skrev statsvetaren Peter Santesson en artikel där han kartlade hur ordet ideologi använts i riksdagsanföranden mellan 2002

Läs mer

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 7 30 Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv Michael Tholander Using a conversation-analytic approach, the present study investigates how Swedish

Läs mer

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012 H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre Mänskliga rättighetsstudier Höstterminen 2012 Handledare: Andreas Tullberg 1 Abstract The aim of this study is to investigate how H&M meets the requirements and

Läs mer

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen?

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? STOCKHOLM NOVEMBER 2003 Förord Våren 2002 genomförde RF (Riksidrottsförbundet) en enkätundersökning tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån)

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Hur har vi det här då?

Hur har vi det här då? Hur har vi det här då? -Två berättelser om det som hände utanför EU-toppmötet i Göteborg 14-16 juni 2001 Tillämpade teorier om falsk kommunikation C-uppsats i Utveckling och internationellt samarbete Institutionen

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Svensk vapenexport till Saudiarabien

Svensk vapenexport till Saudiarabien Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 VT13 Handledare: Maria Strömvik Svensk vapenexport till Saudiarabien En granskning av skillnaderna mellan regelverk och reell politik inom svensk

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer