INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN"

Transkript

1 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 5 12 augusti 2010 ANDRA RAPPORTEN FRÅN REDAKTIONSUTSKOTTET 1. Redaktionsutskottet höll sina möten den 5 och 8 augusti kl Följande ledamöter var närvarande vid ett eller båda möten: Bayla Sow Hideo Ikeda Tony Sheldon George Abraham Alvaro Moreno Jo Ann Hannah Owen Herrnstadt Bernt Kamin Kemal Ulker Tomas Abrahamsson Amparo Sanchez Garcia Adele Pellegrini Peter McEwen George Turkieh Paul Moloney Carla Winkler Senegal Japan Australien Indien Panama Canada USA Tyskland Turkiet Sverige Spanien Italien Storbritannien (Ordförande) Libanon (Observatör) Storbritannien (Observatör) USA (Observatör) 2. Utskottet fick protokollet från sitt första möte, 42 C 6b Report 1, vilket hade ägt rum den 5 augusti kl , och som behandlade hur motionerna skulle ordnas och remitteras. Utskottet behandlande sedan följande motioner: A. REDAKTIONSUTSKOTTETS REKOMMENDATIONER 3. Motion 1, Att svara på klimatförändringarna: Utskottet rekommenderade att skriva om denna motion för att omfatta de punkter som förslagsställarna av ändringsförslag 1 hade uttryckt. Ändringsförslag 2 blev tillbakadraget; Ändringsförslag 3 och 4 antogs. Följande text antogs av både motionärerna och förslagsställarna av ändringsförslag 1. i. Efter paragraf 14 lägg in följande: Erkänner att inte endast klimatförändringen, utan också den politik som krävs för att förebygga den innefattande ett skifte till koldioxidsnåla transportmedel, kommer att påverka antalet arbetstillfällen i de flesta transportsektorerna, speciellt inom kollektivtrafik och bland dem som arbetar med transporten av fossila bränslen, även om det kommer att få olika effekter, Anser att medan ett snabbt antagande av sådan politik är livsviktig för att tackla klimatförändringen så måste ITF och dess medlemsförbund försvara transportarbetares intressen genom att kämpa för att säkerställa att en sådan politik genomförs på ett sätt som skyddar arbetstillfällen och skapar nya arbeten genom en rättvis övergångsprocess."

2 sid 2 ii. I tidigare paragraf 15 (nu paragraf 17) lägg in ett nytt stycke n och ändra numreringen på nuvarande stycke n, såsom följer: n. Styrelsen borde tillsammans med ITF:s sektioner främja djupgående studier om klimatförändringens inverkan, och politiska riktlinjer för att tackla den, anställning inom olika transport sektorer med hopp om att fastställa: Antalet jobb och jobb inom transport som kommer att påverkas Nya jobb som kommer att skapas Ett tillvägagångssätt som ger en rättvis övergång inom olika transportsektorer. 4. Motion 3, Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn: Utskottet föreslog att ändra motionen enligt följande: P. 4b andra punkten ska lyda: Att främja, för enbilsåkare och företag, politiska riktlinjer utformade för att uppgradera deras fordon för att göra dom mer bränsleeffektiva och mindre förorenande 5. Motion 4, Svar på globalisering efter globala finanskrisen: Utskottet noterade att ändringsförslag 10 hade blivit tillbakadraget. 6. Motion 6, Kapitalism i kris: Utskottet rekommenderade att motionen skulle skrivas om för att inbegripa styrelsens diskussioner och, med motionärens medhållande, föreslogs följande: Ersätta punkterna in p. 4 med följande: a. Omstrukturering och reglering av bank och finanssektorn b. Offentlig ansvarsskyldighet och kontroll över energi och den offentliga transportsektorn, utnyttjande av förnyelsebara energikällor c. Ett enormt program för allmänna investeringar i socialförsäkring och bostäder, speciellt gällande energisparande projekt och gröna jobb" 7. Motion 7, Globala sociala miniminormer: Utskottet noterade att motionärerna inte höll med om att inbegripa ändring 11, men har nu antagit ändring Motion 9, Transportsäkerhet och antiterrorism: En ny text utarbetades för p. 4 i samarbete med ordförande i redaktionsutskottet, efter att ha begärts i det första mötet, texten är följande: 4. UPPMANAR att regeringar över hela världen säkerställer effektiva och proportionerliga åtgärder för att förbättra transportarbetares och allmänhetens säkerhet och att garantera deras allmänna och mänskliga rättigheter. 9. Motion 10, Transportinfrastruktur: Utskottet noterade att ändringsförslag 17 antagits av motionären, och föreslog att motionen skulle skrivas om tillsammans med ändringsförslag 15 och 16, motionen bifogas som bilaga Motion 12, Internationell dag för transportarbetare: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka. 11. Motion 14, Facklig enighet och nationella samordningskommittéer: En ny text utarbetades till p.8, vilken motionärerna hade kommit överens om, och är följande:

3 sid 3 8. UPPMANAR ITF, genom sin regionala struktur, att ha en aktiv roll tillsammans med medlemsförbunden för att uppmuntra enhet och maximera samarbete mellan transportförbund på nationell nivå. 12. Motion 15, ITF regional och underregional organisation: Det noterades att ändringsförslag 24 hade dragits tillbaka. 13. Motion 18, Fastställande av riktvärden och att mäta prestation hos ITF:s medlemsförbund och befattningshavare: En ny text utarbetades, i samarbete med ordförande i redaktionsutskottet, som begärts vid det första mötet, och bifogas nu som bilaga Motion 19, Vi motsätter oss höjningen av ITF:s medlemsavgifter: Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång. 15. Motion 25 och 26, Palestina: Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång. 16. Motion 29, Malvinas (Falklandsöarna): Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång 17. Motion 33, Återförstatligande av bolivianska järnvägar: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka. 18. Motion 35, Strategi för bekvämlighetshamnar och globala nätverksterminaler: Utskottet rekommenderade följande i överenskommelse med motionärerna. i. P. 4, efter Indien, lägg till, Arabvärlden ii. Lägg till följande text till ändringsförslag 40ii: Första raden, före ordet att trygga, lägg till och har stöd av det berörda hamnarbetareförbundet 19. Motion 38, ITF:s Atenpolicy: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka 20. Motion 40, Sjöröveri och dess inverkan på sjöfolk: Utskottet noterade att i motionärernas frånvaro så hade ändringsförslag 48 bortfallit. 21. Motion 41, motion mot kriminalisering av sjöfolk: Utskottet noterade att i motionärernas frånvaro så hade ändringsförslag 51 bortfallit. 22. Motion 42, Kris i handelsflottan, med särskild hänvisning till Pakistan: Utskottet noterade att ändringsförslag 54ii förkastades i sjöfolksektionens konferens.

4 sid 4 B. Motioner om stadgeändringar SLUTLIG TEXT FÖR ANTAGANDE MOTION A PARAGRAF I MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET 1. I moment 2 (c) före integrering av ett jämställdhetsperspektiv stryk och och efter det infoga medverkan av unga arbetstagare. 2. Texten kommer då att lyda: (c) hjälpa medlemsorganisationerna att på det internationella planet tillvarata sina medlemmars ekonomiska, sociala, yrkesmässiga, utbildningsmässiga och kulturella intressen, inbegripande lika möjligheter för alla, integrering av ett jämställdhetsperspektiv och medverkan av unga arbetstagare i all ITF verksamhet MOTION C 4. Tilläggsparagraf att föras in efter paragraf XII KONFERENS OCH KOMMITTÉ FÖR UNGA TRANSPORTARBETARE 1) En ITF konferens för unga transportarbetare skall äga rum som del av varje ordinarie kongress. Styrelsen skall fastställa direktiven för konferensen. 2) Alla medlemsorganisationer skall ha rätt att delta i konferensen för unga transportarbetare. Kostnaderna för att delta skall bäras av de organisationer som representeras. 3) Konferensen för unga transportarbetare skall välja en kommitté för unga transportarbetare. Valbarhet för ledamotskap i kommittén skall avgöras av styrelsen. 4) Kommittén skall ge styrelsen råd om alla frågor av intresse för unga transportarbetare. Styrelsen skall fastställa dess direktiv och sammansättning och skall kalla minst en företrädare för kommittén att delta i varje styrelsemöte i en rådgivande kapacitet.

5 sid 5 C. Brådskande motioner 23. Utskottet noterade att 10 brådskande motioner hade bemyndigats av förvaltningsutskottet. Motionerna som bifogas är följande: i. Solidaritet med grekiskt sjöfolk ii. Iran (som omarbetad av redaktionsutskottet) iii. Söker en snabb, rättvis och acceptabel lösning på Philippine Airlines arbetskonflikt iv. En befälstrainees död v. Solidaritet med arbetstagare vid UPS i Turkiet vi. British Airways kabinpersonal vii. Motion mot antifackliga aktioner av Mexicana de Aviación viii. Att bekämpa kränkningen av mänskliga och fackliga rättigheter i Panama ix. Burma x. Costa Rica (vilken har blivit antagen i princip av den gemensamma konferensen för sjöfolk och hamnarbetare) 24. Vidare rapporterades det att vid mötet i förvaltningsutskottet, vilket hölls kl den 8 augusti, bestämdes det att inga fler brådskande motioner skulle accepteras och att i framtiden så skulle slutdatumet för inlämnande av brådskande motioner bestämmas före kongressen och hur man behandlar dessa motioner skulle ses över. 25. Ordförande tackade alla ledamöter i utskottet för deras arbete och tackade också Sarah Finke och Louise Ridgwick och de andra medlemmarna från sekretariatet, inklusive personal från regionalkontoren för det stöd som han och utskottet hade fått. Medlemmarna tackade ordföranden för hans betydande insats i utskottets arbete.

6 sid 6 Bilaga 1 Motion 10: TRANSPORTINFRASTRUKTUR ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR de starka ekonomiska, sociala och miljömässiga motiven för större investering i hållbar infrastruktur för gods och passagerartrafik. 2. Noterar att även där investeringar görs i transportinfrastrukturen så är det oftast för att stödja det ekonomiska nuläget när det gäller produktions, distributions och konsumtionsmönster som fortsätter att missgynna fattigare samhällen nationellt, och fattigare länder internationellt. 3. NOTERAR att större internationella framsteg skulle kunna göras i att avhjälpa brister i transportinfrastruktur i hamnar, intermodala transportnav, järnvägsnät för gods, nätverk och vägar för passagerartrafik i städer. 4. NOTERAR att fördelarna med investering i bättre transportinfrastruktur inkluderar ytterligare ekonomisk utveckling, mindre köer, minskat antal trafikolyckor och dödsfall, mindre social isolering för människor som bor i avlägset liggande områden med dåliga kollektivtrafikförbindelser, och en minskning av den stora sårbarheten vad gäller olja och reduktion av koldioxidutsläppens avtryck. 5. NOTERAR att det brådskande behovet av att öka investering i transportinfrastruktur för att möta framtida transportbehov kommer att kräva nya finansieringsmetoder för att ta i anspråk de nödvändiga kapitalresurserna. Nya finansieringsmetoder skulle kunna inkludera utnyttjandet av privata superannuation, pensions och suveräna kapitalfonder. 6. UPPMANAR ITF:s styrelse att samordna, eller hjälpa till med, regionala kampanjer för att: a. Offentligt främja den ekonomiska och strategiska betydelsen av integrerade gods och kollektivtrafiksystem innefattande alla transportslag, b. Tvinga regeringar att förbättra sitt integrerade sätt, omfattande alla transportslag, att ta itu med infrastrukturutveckling på så sätt att det stödjer nya och mer lika produktions, distributions och konsumtionsmönster, c. Tvinga regeringar att direkt investera i infrastrukturen och arbeta nära samman med fackliga förvaltare av näringens privata "superannuation " och pensionsfonder för att genomföra dessa infrastrukturförbättringar. Inlämnad av: Maritime Union of Australia, Australien Transport Workers Union of Australia, Australien Rail, Tram and Bus Union of Australia, Australien Engineering, Printing & Manufacturing Union of New Zealand, Nya Zeeland Maritime Union of New Zealand, Nya Zeeland National Distribution Union of New Zealand, Nya Zeeland Rail and Maritime Transport Union of New Zealand, Nya Zeeland

7 sid 7 Bilaga 2 Motion 18: ATT UPPMUNTRA ITF MEDLEMMAR OCH FUNKTIONÄRER ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City, i augusti 2010: 1. ÄR MEDVETEN OM att ITF:s medlemsförbund är autonoma organisationer men att stadgarna förpliktigar dem att genomföra beslut fattade av relevanta ITF organ till förmån för transportarbetare 2. MED TANKE PÅ att det föreligger vitt skilda prestationsnormer mellan ITF förbund i olika länder och regioner 3. ANSER att ITF:s medlemsförbund kan och bör lära från varandra och att ITF bör ha en central roll i att hjälpa alla medlemsförbund att sträva efter att uppnå högsta möjliga prestationsnormer 4. REKOMMENDERAR att ITF:s styrelse undersöker och utvärderar om ett frivilligt sätt att sprida olika organisationers bästa erfarenheter, med utsikt på att uppmuntra och underlätta utvecklingsprocessen hos andra borde inrättas 5. REKOMMENDERAR OCKSÅ att ITF:s styrelse bör tillämpa ett system med ITF belöningar som ska erkänna framstående prestation av förbund eller enskilda personer inom förbund för att motivera och uppmuntra till organisering och värvning av nya medlemmar samt för att förbättra den service som ges genom att rikta in sig på olika mätbara prestationsområden Inlämnad av ATGWU, Uganda

8 sid 8 Bilaga 3 Brådskande motion i: SOLIDARITET MED GREKISKT SJÖFOLK ITF:s 42:a kongress som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010, 1. NOTERAR att Pan Hellenic Seamen s Federation (PNO) och grekiskt sjöfolk hade vidtagit fackliga stridsåtgärder mot de brittiskflaggade fartygen ROPAX 1 och ROPAX 2 (som går i trafik mellan Italien och Grekland) i hamnen Korinth, sedan den 8 juni 2010 och i tre veckor, i strävan efter att tillämpa ITF:s Allmänna policy om färjetrafik, den så kallade Atenpolicyn, 2. NOTERAR VIDARE att både villkoren ombord för sjöfolket anställt på de berörda fartygen och bemanningsnivåerna var undermåliga, uppgick till illojal konkurrens i enlighet med Atenpolicyn, som den tolkats av ITF:s Fair Practices kommitté (Berlin, mars 2010), och skapade därmed social dumping, till stor nackdel för jobben för grekiskt sjöfolk, 3. ÄR ALLVARLIGT OROADE över att till följd av PNO:s fackliga stridsåtgärder så hade rederiet ADRIATIC LINES AND SPA (Florens) vidtagit rättsliga åtgärder mot generalsekreteraren och PNO:s styrelse och vidare att en tillfällig order utfärdats mot ledningen för den grekiska sjöfolksrörelsen, 4. ERINRAR OM den resolution som antogs den i Bryssel av Sjöfartssektionen inom ITF:s europeiska gren, Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) vilken, bland annat, fördömde sådant förnekande av grundläggande rättigheter och förföljelse av fackliga företrädare för grekiskt sjöfolk, 5. LOVORDAR PNO:s och grekiskt sjöfolks ansträngningar att fullfölja målsättningarna i ITF:s Atenpolicy, vilken syftar till att avskaffa illojal konkurrens och social dumping genom låg bemanning och undermåliga löner betalda ombord på färjor som går i trafik i europeiska vatten, 6. UTTALAR sin solidaritet med och fulla stöd för allt grekiskt sjöfolk och deras förbund, PNO, i deras kamp mot gisslet med social dumping i den känsliga färjesektorn, där de flesta jobben finns. Inlämnad av Pan Hellenic Seamens Federation PNO

9 sid 9 Bilaga 4 Brådskande motion ii: IRAN ITF:s 42:a kongress, som äger rum i Mexico City 1. ERINRAR OM att den 41:a ITF kongressen i Durban 2006 uppmanade till omgående frigivning av Mansour Osanloo, ledare för ITF anslutna Vahed bus workers union och att de iranska myndigheterna följde resolutionen och frigav honom på kongressens sista dag, 2. NOTERAR att Osanloo sedan deltog i en ITF vägtransportkonferens och i IFS Allmänna råd 2007, men kidnappades från en buss av säkerhetsagenter kort efter att han återvänt till Iran och har sedan dess varit internerad, 3. VÄLKOMNAR ansträngningarna av ITF:s medlemsförbund världen över, innefattande ITF:s medlemsförbund som deltar i aktionsdagar, och besök i Teheran av ITF inspektörer som besöker iranska fartyg, som har fokuserat uppmärksamheten på Mansour Osanloo och andra fängslade fackliga ledare i Iran, 4. UTTALARS SIN DJUPT KÄNDA UPPSKATTNING till alla ITF förbund som har tagit del i denna kampanj. Många har deltagit i aktionsdagar; ITF inspektörer har besökt iranska fartyg; flera fackliga medlemmar reste till Iran i solidaritet med Osanloo; andra har hedrat förbundet genom utmärkelser och fackliga hedersmedlemskap 5. FÖRDÖMER VIDARE upptrappningen av angrepp på arbetstagares rättigheter under de senaste månaderna där mer än 50 fackliga medlemmar sitter i fängelse, och noterar med stor oro rapporter om att styrelseledamoten Reza Shahabi har stoppats från att ta kontakt med sin familj eller advokat sedan en månad tillbaka efter det att han rapporterade att han hade fått nack och ryggskador medan han var i fängelse; 6. NOTERAR att den iranska regeringen i sitt svar på en anmälan till ILO:s föreningsfrihetskommitté inlämnad av ITF och IFS, i juni 2010 informerade ILO om att Osanloo snart skulle friges från fångenskap, 7. NOTERAR med allvarlig oro att sedan det datumet har ytterligare anklagelser riktats mot Osanloo och att det inte finns något tecken på att den iranska regeringen är redo att infria det löfte man gav ILO, 8. MEDVETNA OM att ITF:s generalsekreterare omedelbart lämnade en inbjudan till Mansour att delta i den 42:a kongressen vilken myndigheterna vägrade leverera till hans fängelse, 9. VÄLKOMNAR den starka allians som ITF har byggt upp med andra globala fackliga organisationer IFS, EI, IUL tillsammans med mänskliga rättighetsaktivister i Amnesty International, 10. Denna kongress, MEDVETEN om att iranska organisationer för arbetstagare inom sjöfart tar kontakt med ITF med ansökan om medlemskap: a. KRÄVER att den iranska regeringen omedelbart friger alla fackliga medlemmar i fångenskap, och fullföljer sitt specifika löfte att frige Mansour Osanloo b. UPPMANAR hela ITF:s styrelse och ITF:s medlemsförbund att fortsätta agera till stöd för Osanloo, Ebrahim Madadi och Reza Shahabi, också från bussförbundet samt andra fängslade och förföljda fackliga ledare i Iran,

10 sid 10 c. INSTRUERAR styrelsen att göra klart för alla iranska fackliga organisationer som ansöker om medlemskap i ITF att ett grundläggande villkor för deras medlemskap kommer att vara aktivt och offentligt stöd för kampanjen till stöd för Osanloo. d. STÖDJER andra fackförbunds ansträngningar jorden runt att kontakta företag engagerade t.ex. i biltillverkning, oljeindustrin och metallindustrierna att be sitt företag i Iran att erkänna fristående fackförbund i Iran och uppmuntrar ITF samarbete med sådana initiativ. Inlämnad av Tehran Bus Workers Union, Iran

11 sid 11 Bilaga 5 Brådskande motion iii: SÖKER EN SNABB, RÄTTVIS OCH ACCEPTABEL LÖSNING PÅ PHILIPPINE AIRLINES ARBETSKONFLIKT Denna 42:a ITF kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010, 1. BEKLAGAR det olyckliga beslutet av den tidigare tillförordnade ministern för arbetsmarknad och sysselsättning i juni 2010 att godkänna företagsplanen för Philippine Airlines (PAL) att avknoppa eller lägga ut sin så kallade icke kärnverksamhet för syns skull för att avvärja ytterligare förluster framkallade av den globala ekonomiska krisen, men vilket oundvikligen skulle resultera i massavskedanden av omkring reguljära PAL anställda inom flygplatsens serviceavdelning, catering ombord och biljettbeställningar via call centre, som alla är fackliga medlemmar i Philippine Airline Employees Association (PALEA); 2. ANSER BESTÄMT att den ekonomiska återhämtningen i världen kan bli hållbar om den är förankrad i social rättvisa och sund globalisering, vari arbetsgivares marknadsprivilegium att utlokalisera arbete måste lämna plats för den universella rätten för alla arbetstagare att organisera och förhandla kollektivt enligt Internationella arbetsorganisationens konventioner nr. 87 och STÖDJER TILL FULLO PALEA i arbetet för omprövning av beslutet av den tidigare tillförordnade ministern för arbete och sysselsättning, för att förhindra facklig förföljelse och oberättigad utlokalisering av PALEAmedlemmar som riskerar att förlora sin rätt att organisera och förhandla kollektivt; 4. UPPMANAR Philippine Airlines att respektera, skydda och genomföra bestämmelserna i sitt kollektivavtal med PALEA, och stoppa alla former av facklig förföljelse; 5. EFTERSTRÄVAR STARKT den filippinska regeringens åtagande att nå en snabb, rättvis och acceptabel utgång av arbetskonflikten i Philippine Airlines. Samordningskommittén för ITF:s medlemsförbund i Filippinerna

12 sid 12 Bilaga 6 Brådskande motion iv: EN BEFÄLSTRAINEES DÖD ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. Noterar med ytterst stor oro Ms. Akhona Gevezas död under mystiska omständigheter, en ung sydafrikansk befälstrainee som tjänstgjorde ombord på brittiskflaggade Safmarine Kariba och sponsrad enligt South African Maritime Safety Agency och Port Authority Transnets utbildningssystem vilket eftersträvar att uppmuntra kvinnor att söka till en karriär inom sjöfart; 2. Noterar också att Safmarine är ett dotterbolag till AP Møller Maersk med vilka ITF har upprättat kontakter på hög nivå och en fortgående förbindelse genom ITF:s nätverk för Maersk; 3. Noterar vidare att utredningarna av omständigheterna runt Ms. Gevezas död har avslöjat beskyllningar om systematiska övergrepp och trakasserier av sydafrikanska befälstrainees inom Transnet programmet som bör fungera som en varningssignal för hela sjöfartsnäringen. 4. Uttrycker oro över att dessa anklagelser ohjälpligt skulle kunna skada bilden av sjöfarten som ett yrkesval för unga människor och specifikt bland unga kvinnor de huvudsakliga förmånstagarna inom Transnetprogrammet; 5. Erinrar om ITF:s ledarskapsroll i fastställandet av politiska riktlinjer och vägledning för medlemsförbund om bland annat att utplåna trakasserier och mobbning samt främjandet av lika möjligheter för alla transportarbetare och kvinnligt sjöfolk i synnerhet; 6. Uppmanar därför ITF att: a. Påminna AP Møller Maersk om att de har en förpliktelse att säkerställa att Ms. Akhonas familj får rättvisa och att de som uppgivits vara ansvariga för deras dotters död ställs inför rätta; b. Ansluta sig till sina brittiska medlemsförbund för sjöfolk och SATAWU i kravet på att alla beskyllningar om övergrepp som har framförts av andra Transnet kadetter till fullo och öppet utreds och att lämplig åtgärd vidtas av myndigheterna; c. Arbeta med AP Møller Maersk, medlemsförbund i Sydafrika och medlemsförbund inom sjöfart i flaggstaterna för rederiets fartyg för att säkerställa att alla slutsatser från utredningarna av denna hemska tragedi genomförs snabbt i hela rederiets flotta; d. Bistå de brittiska och sydafrikanska medlemsförbunden i deras försök att nå ut till Geveza familjen och ge hjälp, stöd och försäkran att alla åtgärder som är möjligt vidtas för att säkerställa att dotterns död utreds ordentligt och rättvisa skipas; e. Sända ett meddelande till sjöfartsnäringen att den världsvida sjöfackliga familjen inte kommer att tolerera denna slags behandling av någon sjöanställd på något fartyg; f. Fördubbla sina ansträngningar att stödja elimineringen av trakasserier och mobbning till sjöss och främjandet av ömsesidig respekt och lika möjligheter inom sjöfart. g. Uppmanar vidare ITF att arbeta med SATAWU för att säkerställa att SA Maritime Safety Agency/Transnets kadettprogram, vilket specifikt uppmuntrar unga sydafrikanska kvinnor att gå till sjöss, fortsätter att få fullt stöd av det sydafrikanska sjöfartssamfundet. Inlämnad av Nautilus International (Storbritannien) och av SATAWU, Sydafrika

13 sid 13 Bilaga 7 Brådskande motion v: SOLIDARITET MED ARBETSTAGARE VID UPS I TURKIET ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City, den 5 12 augusti 2010: 1. FÖRDÖMER UPS ledning i Turkiet för dess antifackliga policy mot ITF anslutna TÜMTIS organiseringskampanj, vilken har trappats upp under de gångna fem månaderna med totalt 138 arbetstagare som avskedats från företaget och dess underentreprenörer i Istanbul, Izmir och Ankara; 2. FÖRDÖMER VIDARE den lokala ledningen som har utövat enorm press på arbetsstyrkan att inte gå med i TÜMTIS på företagets alla arbetsplatser i Turkiet. I ett fall på senare tid, rapporterat den 2 juli, tog en högre chef vid en underentreprenör i Izmir fram sin pistol och började skjuta bland folk; 3. GRATULERAR TÜMTIS och dess medlemmar för deras motstånd och beslutsamhet att fortsätta kampen; 4. VÄLKOMNAR de solidaritetsåtgärder som vidtagits av ITF och dess medlemsförbund samt våra systerorganisationer innefattande UNI som har besökt strejkvakterna; organiserat namninsamlingar, kontaktat UPS ledning och sänt ekonomiskt bistånd till de strejkande; 5. VÄLKOMNAR arbetet i ITF UNI:s globala leveransnätverk i att öka internationell facklig samordning i UPS och andra globala leveransföretag, 6. KRÄVER att UPS ledning öppnar en dialog med TÜMTIS för att lösa denna konflikt omedelbart genom att återanställa alla avskedade arbetstagare, stoppa alla ytterligare avskedanden och erkänna facklig representation i Turkiet; 7. UPPMANAR alla ITF förbund samt kollegor i de globala fackliga organisationerna att uttala sin solidaritet med TÜMTIS och UPS arbetarna i Turkiet både moraliskt och materiellt genom att: Sända protestmeddelanden till UPS ledning både globalt och nationellt Publicera konflikten i fackliga publikationer och kontakta lokala media Tillhandahålla praktiskt stöd till TUMTIS i Turkiet 8. UPPMANAR VIDARE ITF:s och UNI:s sekretariat att, i samråd med sina medlemsförbund, samla in all relevant information om UPS antifackliga verksamhet världen runt, innefattande diskrimineringsfallet nyligen i Köln, Tyskland och avskedandet av en fackligt förtroendevald i Sydafrika, att överlämnas till alla relevanta fackliga möten med UPS ledning och aktieägares möten. Inlämnad av TUMTIS, Turkiet och HAVA IS, Turkiet

14 sid 14 Bilaga 8 Brådskande motion vi: BRITISH AIRWAYS KABINPERSONAL ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. UTTALAR solidaritet med all British Airways kabinpersonal engagerad i sin nuvarande konflikt 2. NOTERAR BA:s kabinpersonals förkastande av ett nytt anbud lämnat av British Airways den 20 juli och stödjer förbundets beslut att hänskjuta tillbakadragandet av reseförmåner från arbetstagare som deltog i strejken till Europadomstolen för mänskliga rättigheter som en grundläggande kränkning av fackliga rättigheter 3. FÖRDÖMER British Airways påbud om nya arbetsrutiner för kabinpersonal. 4. ANSER att British Airways angrepp på Unites organisering av kabinpersonal är avsedd att ödelägga förbundet inom kabinpersonalen. 5. ANSER att British Airways åtgärder är ett hot mot facklig organisering i flygnäringen. 6. KRÄVER att British Airways går in i konstruktiva förhandlingar med Unite för att nå en överenskommelse acceptabel för all kabinpersonal inom BA. Inlämnad av Unite, Storbritannien

15 sid 15 Bilaga 9 Brådskande motion vii: MOTION MOT ANTIFACKLIGA AKTIONER AV MEXICANA DE AVIACIÓN 1. Under det att Mexicana de Aviación, grundat 1921 och sålt till de nuvarande ägarna 2005, driver en ständig kampanj med offentlig vilseledande information i vilken man vill anklaga de anställda för bolagets dåliga administration. 2. Och med hänsyn tagen till det faktum att man sedan 2005 har haft en oärlig policy, man har bett Pilots Union (ASPA/Union of Airline Pilots) och Flight Attendants Union (ASSA) att sänka sina löner och nedgradera sina arbetsvillkor, vilket har gett en besparing på 50 miljoner sedan 2006, besparingar som bolaget vid den tidpunkten sa skulle göra dess verksamhet livskraftig och nu förnekar man att de anställda alltid intagit en position med dialog och förhandling. 3. Informerade om att Mexicana Consortium har skapat andra varumärken, Mexicana Click och Mexicana Link, till vilka man skulle ha överfört tillgångar, med resultat att Mexicana tömts på tillgångar och därav följande artificiell konkurs, vilket i några länder skulle kunna anses vara ekonomisk brottslighet. 4. Beaktande de uttalande som gjorts av Mexicana Consortium, innefattande dem som dess VD Manual Borja gjort, som i ett försök att få över allmänheten på sin sida, säger att problemet har förorsakats av de anställdas löner, utan att ge någon indikation om vart tillgångarna tagit vägen som den mexikanska regeringen tillhandahållit 2005 och utan att publicera lönerna, bonusarna, förmånerna och lånen till cheferna i Mexicana Group, vilka är långt högre än de anställdas i Mexicana Group. 5. Noterar att det är otänkbart att Mexicana Corporate Group skulle be om skydd från sina fordringsägare, eftersom bolagsgruppen är ekonomiskt livskraftig, varför det är uppenbart att syftet med den möjliga konkursen för bolagsgruppen är att undvika att uppfylla sina kommersiella förpliktelser och sina förpliktelser gentemot de anställda, vilket skulle kunna tolkas som bedrägeri så länge som Mexicana Corporate Group bekräftade ägandet av Mexicana Click och Mexicana Link 6. Oroade över det faktum att den mexikanska regeringen tillåter bildandet av fackliga organisationer som skyddar arbetsgivaren, en täckmantel för att beröva de anställda deras rättigheter, inklusive hot och misshandel av anställda för att förhindra dem från att försvara sina rättigheter, och att ett av dessa förbund har anlitats av Mexicana Consortium för att reducera personalkostnaderna genom att beröva de anställda deras rättigheter. 7. Och oroade över det faktum att tillkännagivandet av försäljningen av Mexicana tickets, då Mexicana är ett av märkesnamnen i Mexicana Consortium, drabbar passagerare som inte ska anklagas för försöket till artificiell konkurs genom vilken Mexicana Consortium planerar att undvika att uppfylla sina kommersiella förpliktelser och sina förpliktelser gentemot de anställda. Beslutar a. Att fördöma Mexicana Consortiums ärekränkande och oärliga policy, vilken vägrar att erkänna att den dåliga administrationen och tömningen av bolaget på tillgångar har skapat en artificiell konkurs för detsamma. b. Att gå samman med de anställda i Mexicana Consortium, som blir föremål för utpressning av media, och som trots allt har upprätthållit den säkra, effektiva driften av flygbolaget på högsta internationella nivå.

16 sid 16 c. Att be den mexikanska regeringen att avskaffa den bedrägliga praxisen med kontrakt för att skydda arbetsgivaren vilka används av Mexicana Consortium för att beröva de anställda deras rättigheter utan respekt för principen med facklig frihet. d. Att kräva att de mexikanska myndigheterna genomför en ekonomisk utredning av Mexicana Consortium, av de tre varumärkesnamnen under vilka man verkar, och av dess främsta aktieägare, innefattande dess styrelseordförande Gastón Azcárraga, med krav på bolagets underskrivna åtagande under försäljningstransaktionen när regeringen privatiserade flygbolaget. e. Att kräva, såsom förhandlats av den mexikanska regeringen 2005, att Mexicana Consortium respekterar de anställdas rättigheter och kollektivavtalet, genom att omedelbart beordra media att upphöra med sina trakasserier och genom att återvända till förhandlingsbordet för att ärligt analysera den verkliga situationen och de möjliga alternativen med utsikt att förbättra ekonomin för Mexicana Consortium. f. Att be den mexikanska kongressen att uppmana ministern för kommunikationer och transport att analysera den ekonomiska situationen för Mexicana Consortium, och att be Mexicana Consortium att visa huruvida man följer försäljningskontraktet som undertecknades 2005 med den mexikanska regeringen eller inte. Inlämnad av ASSA, ASPA och SINACTA Mexico samt AAA Argentina

17 sid 17 Bilaga 10 Brådskande motion viii: ATT BEKÄMPA KRÄNKNINGEN AV MÄNSKLIGA OCH FACKLIGA RÄTTIGHETER I PANAMA 1. UNDER DET ATT Panama är medlem av ILO och har ratificerat bland annat konventionerna nr 87 (Föreningsfrihet och rätten att organisera), nr 98 (Rätten till kollektivförhandling) 2. Noterar att Panamas kongress, den 16 juni 2010 antog Lag 30 på ett ovanligt och odemokratiskt sätt, och att lagförslaget ändrar tre lagar och sex förordningar, inklusive arbetslagen, för att förgöra arbetstagares och fackliga rättigheter, inklusive att man inte betalar fackliga avgifter, restriktioner för fria kollektiva förhandlingar, rätten att strejka bland andra. 3. Noterar att denna lag, som har trätt i kraft och att en partiell temporär suspendering i tre månader för närvarande diskuteras i kongressen påverkar alla arbetstagare landet över och dess sidoeffekter utsträcks till det sjöfolk som arbetar ombord på Panamaflaggade fartyg, den största bekvämlighetsflaggen, så att den även påverkar arbetstagare från flera andra länder 4. Noterar med oro att den panamanska regeringen sände den nationella polisen för att brutalt förtrycka arbetstagarna i provinsen Bocas del Toro, som hade gått ut i en icke tidsbegränsad strejk, vilket ledde till mordet på två fackliga aktivister, förlorad syn på ett eller båda ögonen hos över 30 arbetstagare till följd av att man sköt projektiler, arresteringen av hundratals arbetstagare över hela landet och arresteringsorder för flera fackliga ledare samt fortsatta dödshot mot fackliga ledare innefattande ITF:s medlemsförbund. 5. BESLUTAR att fördöma den panamanska regeringens repressiva åtgärder, som har använt polis för att angripa och hota arbetstagare som kämpar för att förhindra kränkningen av fackliga mänskliga rättigheter, vilka skapats genom Lag Uppmanar alla ITF:s medlemsförbund världen över att sända protestskrivelser på grund av kränkningen av fackliga och mänskliga rättigheter samt att förkasta Lag 30 och alla andra lagar som kränker principen om föreningsfrihet. Inlämnad av ITF:s medlemsförbund i Panama (UIM, SITRASERMAP, SIELAS, SCPC, SITRAMIT, UP)

18 sid 18 Bilaga 11 Brådskande motion ix: BURMA NOTERAR att den styrande juntan har utfärdat en rad vallagar för att hålla val 2010 trots det faktum att Aung San Suu Kyi och framträdande intressenter uppenbart är undantagna från den livsviktiga försoningsoch demokratiseringsprocessen i framtida Burma, NOTERAR MED ORO att efter annulleringen under den tredje veckan i maj av partiet National League for Democracy:s registrering för valet, baserat på det faktum att det är ohederligt med lika tvivelaktiga 2008 års författning, har det politiska läget i landet blivit mer spänt och kritiskt vid denna tidpunkt, BEKRÄFTAR SÄRSKILT de burmesiska arbetstagarnas svåra situation och utsatthet i arméns händer och dess gamla ekonomiska monopolsystem då flera strejker har brutit ut sedan 2007 i Rangoons industrizoner, och många flera migrantarbetare har drabbats i grannländerna, VISAR SIN STARKA ERKÄNSLA FÖR den lagliga verksamhet Seafarers Union of Burma bedriver när man ger facklig service och skydd för burmesiskt sjöfolk, fiskare, fiskeriarbetare och migrantarbetare trots de enorma svårigheter och utmaningar som föreligger och FORTSÄTTER ATT TILL FULLO STÖDJA SUB:s långa tålmodiga kamp för att upprätta mänskliga och fackliga rättigheter i framtida demokratiska Burma, ITF:s 42:a KONGRESS: Fördömer därför alla försök att kränka de fackliga rättigheterna för alla burmesiska arbetstagare inbegripande sjöfolk, fiskare, fiskeriarbetare och migrantarbetare och kräver att juntan respekterar ILOkonvention nr. 87 (Föreningsfrihet och rätten att organisera), vilken Burma är undertecknare av sedan 1955, Står upp tillsammans med de globala fackliga federationerna för att protestera mot det kommande ohederliga valet och lika tvivelaktiga författning då det inte alls är inkluderat i den livsviktiga nationella försonings och demokratiseringsprocessen, Uppmanar att inte delta i juntastödda Myanmar Overseas Seafarers Association (MOSA) vid denna avgörande tid i Burma då de inte är representativa för att skydda allt burmesiskt sjöfolk, Inlämnad av Seafarers Union of Burma (SUB)

19 sid 19 Bilaga 12 Brådskande motion nr x: Costa Rica UTTALANDE AV ITF:s 42:a VÄRLDSKONGRESS MEXIKO 5 12 AUGUSTI 2010 Vi, hamnarbetareförbund världen över, anslutna till Internationella transportarbetarefederationen, ITF, som samlas vid den 42:a kongressen i Mexiko City uttalar vår solidaritet med kollegorna i den legitima ledningen för förbundet SINTRAJAP i Puerto Limón Costa Rica, och Medvetna om den situation våra hamnarbetarkollegor i Costa Rica står inför anger vi följande: 1. De oroande angrepp och kränkningar som Costa Ricas regering gör sig skyldig till mot hamnarbetarnas och deras fackförbund SINTRAJAP:s frihet, rättigheter och fackliga autonomi. 2. Kränkningarna av grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter, förbundets interna angelägenheter och de internationella konventioner som gäller föreningsfrihet och fria förhandlingar, genom att Costa Ricas regering inte respekterar den legitima och sant demokratiska process som antagits av SINTRAJAP för att välja sin ledning. 3. Regeringens, arbetsministeriets, hälsoministeriets, säkerhetsministeriets, ministeriet för offentliga arbeten och transport samt även ex presidenten och Nobelprisvinnaren Oscar Arias intervention i den fackliga organisationens interna angelägenheter i hamnarna Limón och Moín. 4. Regeringen i Costa Ricas olagliga åtgärder att avlägsna de lagenligt valda personerna i förbundets ledning, valda på ett fritt och demokratiskt sätt av 72 % av arbetstagarna anslutna till SINTRAJAP, medan man samtidigt, i hemligt samförstånd med ledningen för hamninstitutionen, främjar en parallell grupp som försvarar regeringens och inte arbetstagarnas intressen, och för vilka man angett lagenligt status, betecknat den som styrelsen utan att dessa personer har valts av arbetstagarna och utan medverkan i någon demokratisk process. Allt detta har gjorts med målsättningen att privatisera hamnarna och hindra existensen för den fackliga organisation som är den äkta företrädaren för arbetstagarna, en klar kränkning av facklig frihet, de internationella ILO konventionerna och landets lagar. 5. Det skamliga, korrupta, förkastliga och omoraliska agerandet av Costa Ricas regering att erbjuda mutor på US$137 miljoner till hamnarbetarna i Puerto Limón i utbyte mot att de ger upp sitt förbund SINTRAJAP. 6. Det olagliga kvarhållandet och påföljande frisläppande av 24 arbetstagare den 29 april 2010 på grund av att de demonstrerat för rätten till arbete och stabilitet på arbetsmarknaden samt mot arbetslöshet och privatiseringen och upplåtelsen av hamnarna. Dessa är kollegor som regeringen anklagar i domstolsförhandlingar och som skulle kunna dömas till fängelse som om de var kriminella. 7. Vantolkningen och missbruket av lagarna från hamnmyndighetens och regeringens sida för att främja sina ekonomiska intressen och fortsätta att genomföra sin nyliberala politik till skada för arbetstagarnas rättigheter.

20 sid 20 MED TANKE PÅ ALLT DETTA KRÄVER VI ATT COSTA RICAS REGERING: Respekterar frihet, autonomi och fackliga rättigheter, nationellt och internationellt, och omedelbart upphör med den destruktiva politik som används mot den costaricanska fackföreningsrörelsen, och i synnerhet mot hamnarbetarna organiserade i SINTRAJAP; Respekterar demokrati och erkänner förbundets legitima ledning, vilken valdes av arbetstagarna på ett fritt, oberoende och demokratiskt sätt, i enlighet med landets lagar och SINTRAJAP:s stadgar, och på detta sätt indikera att de erkänner förbundet SINTRAJAP under ledning av Ronaldo Blear och hans ledningsgrupp, med ett lagenligt mandat från januari 2009 till januari 2011, som den enda lagenliga representationen av arbetstagarna i hamnarna i Limón och Moín, samt de fackliga, arbets, demokratiska och mänskliga rättigheter som är förenade med detta; Respekterar och följer internationella ILO konventioner och landets arbetsmarknadslagar; Visar regeringens intresse av att lösa frågan genom en direkt dialog med lagenliga företrädare för SINTRAJAP, vid ett möte vid vilket en snabb lösning av konflikten kan uppnås. Vi, världens hamnarbetare, medvetna om den situation som beskrivs ovan, planerar åtgärder för att stödja förbundet SINTRAJAP, vilket kommer att involvera direkta åtgärder över hela världen. Mexico City, 7 augusti 2010 Vi, världens transportarbetare, står enade och vi skall inte tillåta att våra rättigheter kränks i något land.

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT Vägtransportarbetaresektionens konferens ägde rum den 6 augusti

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 41 C-6b Report 3 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 41:a kongressen Durban, 2-9 augusti 2006 TREDJE RAPPORTEN FRÅN REDAKTIONSUTSKOTTET 1. Redaktionsutskottet höll sitt tredje möte den 7 augusti

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

UNI-OTE Globalt avtal

UNI-OTE Globalt avtal UNI-OTE Globalt avtal INLEDNING Detta avtal mellan Union Network International (hädanefter UNI), med huvudkontor i Genève (Nyon), Schweiz, som representerar fackförbund som organiserar OTE-anställda världen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL EB/Oct 09/10(d) ITF:s STYRELSE London, 22-23 oktober 2009 Punkt 10(d) på dagordningen: GLOBALA RAMAVTAL Inledning 1. Styrelsen (oktober 2007) instruerade generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp

Läs mer

ÄNDRINGAR TILL MOTIONER

ÄNDRINGAR TILL MOTIONER 42 C 9 Amendments Dagordningens punkt 9: ÄNDRINGAR TILL MOTIONER Observera att detta dokument skall läsas tillsammans med dokument 42 C 9: Motioner och stadgeändringar Motion 1: ATT SVARA PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare.

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare. Våld mot kvinnor Bakgrund 1. Våld mot kvinnor är ett fortsatt och världsomfattande problem som förekommer i alla åldrar och sociala grupper. Våldshandlingar mot kvinnor sker i olika miljöer, inklusive

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Civilflygsektionens konferens Durban, 4 augusti 2006 Rapport 1. Öppningsanförande Sektionsordförande, Carla Winkler (IAMAW, USA) öppnade mötet.

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare.

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionerna I 1-5 Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionärernas förslag: Årsmötet yrkar

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010

KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010 KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress (Mexiko) 5 12 augusti 2010 Innehåll Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna... 1 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn... 5 Resolution

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Läs mer

Den svenska sektionens position angående den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete

Den svenska sektionens position angående den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete Den svenska sektionens position angående den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete Den svenska sektionen tar avstånd från den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete. Förslagets

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI

EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS 16 juli 2010

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/LB/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/LB/sv 1 SLUTAKT AF/CE/LB/sv 1 De befullmäktigade ombuden för KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, REPUBLIKEN FRANKRIKE, IRLAND, REPUBLIKEN

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Internationella Transportarbetarefederationen

Internationella Transportarbetarefederationen (Juli 2014) Internationella Transportarbetarefederationen Transportarbetarfack organiserar i leveranskedjan vad har hänt? 1. Inledning Nästa led i ITF:s organiseringsstrategi är att organisera leveranskedjan.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 Internationella transportarbetarefederationen ITF:s 42:a KONGRESS MEXICO CITY 2010 ITF House 49-60 Borough Road London SE1 1DR Tfn: +44 (0)20 7403 2733

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 15 juni 2015 till: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156 ENFOPOL 156

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN 1 Confédération Européenne des The International Hairdressing Organisations Patronales de la Coiffure Union (CIC Europe) (Uni-Europa) Gooierserf 400 Rue de l'hôpital, 31, Box 9 NL-1276 KT HUIZEN B-1000

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD 1 Ur pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD Idag antog Generalkonferensen Unescos högsta beslutande organ det som kallas

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen Mexico City, 3 augusti 2010 Civilflygsektionens konferens RAPPORT

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen Mexico City, 3 augusti 2010 Civilflygsektionens konferens RAPPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 3 augusti 2010 Civilflygsektionens konferens RAPPORT Öppning och välkomsthälsning 1. Sektionsordföranden, Carla Winkler (IAMAW,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR. (Ändringar av resolution 2 Nytt förslag av PSIs styrelse) Med Argentinas ändringar. Ingen färg = Styrelsens förslag

FÖRSLAG TILL STADGAR. (Ändringar av resolution 2 Nytt förslag av PSIs styrelse) Med Argentinas ändringar. Ingen färg = Styrelsens förslag FÖRSLAG TILL STADGAR (Ändringar av resolution 2 Nytt förslag av PSIs styrelse) Med Argentinas ändringar Ingen färg = Styrelsens förslag Lila = Gällande stadgar (Vienna) Grå = Argentinas ändringar 1 INLEDNING

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer