INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN"

Transkript

1 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 5 12 augusti 2010 ANDRA RAPPORTEN FRÅN REDAKTIONSUTSKOTTET 1. Redaktionsutskottet höll sina möten den 5 och 8 augusti kl Följande ledamöter var närvarande vid ett eller båda möten: Bayla Sow Hideo Ikeda Tony Sheldon George Abraham Alvaro Moreno Jo Ann Hannah Owen Herrnstadt Bernt Kamin Kemal Ulker Tomas Abrahamsson Amparo Sanchez Garcia Adele Pellegrini Peter McEwen George Turkieh Paul Moloney Carla Winkler Senegal Japan Australien Indien Panama Canada USA Tyskland Turkiet Sverige Spanien Italien Storbritannien (Ordförande) Libanon (Observatör) Storbritannien (Observatör) USA (Observatör) 2. Utskottet fick protokollet från sitt första möte, 42 C 6b Report 1, vilket hade ägt rum den 5 augusti kl , och som behandlade hur motionerna skulle ordnas och remitteras. Utskottet behandlande sedan följande motioner: A. REDAKTIONSUTSKOTTETS REKOMMENDATIONER 3. Motion 1, Att svara på klimatförändringarna: Utskottet rekommenderade att skriva om denna motion för att omfatta de punkter som förslagsställarna av ändringsförslag 1 hade uttryckt. Ändringsförslag 2 blev tillbakadraget; Ändringsförslag 3 och 4 antogs. Följande text antogs av både motionärerna och förslagsställarna av ändringsförslag 1. i. Efter paragraf 14 lägg in följande: Erkänner att inte endast klimatförändringen, utan också den politik som krävs för att förebygga den innefattande ett skifte till koldioxidsnåla transportmedel, kommer att påverka antalet arbetstillfällen i de flesta transportsektorerna, speciellt inom kollektivtrafik och bland dem som arbetar med transporten av fossila bränslen, även om det kommer att få olika effekter, Anser att medan ett snabbt antagande av sådan politik är livsviktig för att tackla klimatförändringen så måste ITF och dess medlemsförbund försvara transportarbetares intressen genom att kämpa för att säkerställa att en sådan politik genomförs på ett sätt som skyddar arbetstillfällen och skapar nya arbeten genom en rättvis övergångsprocess."

2 sid 2 ii. I tidigare paragraf 15 (nu paragraf 17) lägg in ett nytt stycke n och ändra numreringen på nuvarande stycke n, såsom följer: n. Styrelsen borde tillsammans med ITF:s sektioner främja djupgående studier om klimatförändringens inverkan, och politiska riktlinjer för att tackla den, anställning inom olika transport sektorer med hopp om att fastställa: Antalet jobb och jobb inom transport som kommer att påverkas Nya jobb som kommer att skapas Ett tillvägagångssätt som ger en rättvis övergång inom olika transportsektorer. 4. Motion 3, Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn: Utskottet föreslog att ändra motionen enligt följande: P. 4b andra punkten ska lyda: Att främja, för enbilsåkare och företag, politiska riktlinjer utformade för att uppgradera deras fordon för att göra dom mer bränsleeffektiva och mindre förorenande 5. Motion 4, Svar på globalisering efter globala finanskrisen: Utskottet noterade att ändringsförslag 10 hade blivit tillbakadraget. 6. Motion 6, Kapitalism i kris: Utskottet rekommenderade att motionen skulle skrivas om för att inbegripa styrelsens diskussioner och, med motionärens medhållande, föreslogs följande: Ersätta punkterna in p. 4 med följande: a. Omstrukturering och reglering av bank och finanssektorn b. Offentlig ansvarsskyldighet och kontroll över energi och den offentliga transportsektorn, utnyttjande av förnyelsebara energikällor c. Ett enormt program för allmänna investeringar i socialförsäkring och bostäder, speciellt gällande energisparande projekt och gröna jobb" 7. Motion 7, Globala sociala miniminormer: Utskottet noterade att motionärerna inte höll med om att inbegripa ändring 11, men har nu antagit ändring Motion 9, Transportsäkerhet och antiterrorism: En ny text utarbetades för p. 4 i samarbete med ordförande i redaktionsutskottet, efter att ha begärts i det första mötet, texten är följande: 4. UPPMANAR att regeringar över hela världen säkerställer effektiva och proportionerliga åtgärder för att förbättra transportarbetares och allmänhetens säkerhet och att garantera deras allmänna och mänskliga rättigheter. 9. Motion 10, Transportinfrastruktur: Utskottet noterade att ändringsförslag 17 antagits av motionären, och föreslog att motionen skulle skrivas om tillsammans med ändringsförslag 15 och 16, motionen bifogas som bilaga Motion 12, Internationell dag för transportarbetare: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka. 11. Motion 14, Facklig enighet och nationella samordningskommittéer: En ny text utarbetades till p.8, vilken motionärerna hade kommit överens om, och är följande:

3 sid 3 8. UPPMANAR ITF, genom sin regionala struktur, att ha en aktiv roll tillsammans med medlemsförbunden för att uppmuntra enhet och maximera samarbete mellan transportförbund på nationell nivå. 12. Motion 15, ITF regional och underregional organisation: Det noterades att ändringsförslag 24 hade dragits tillbaka. 13. Motion 18, Fastställande av riktvärden och att mäta prestation hos ITF:s medlemsförbund och befattningshavare: En ny text utarbetades, i samarbete med ordförande i redaktionsutskottet, som begärts vid det första mötet, och bifogas nu som bilaga Motion 19, Vi motsätter oss höjningen av ITF:s medlemsavgifter: Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång. 15. Motion 25 och 26, Palestina: Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång. 16. Motion 29, Malvinas (Falklandsöarna): Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång 17. Motion 33, Återförstatligande av bolivianska järnvägar: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka. 18. Motion 35, Strategi för bekvämlighetshamnar och globala nätverksterminaler: Utskottet rekommenderade följande i överenskommelse med motionärerna. i. P. 4, efter Indien, lägg till, Arabvärlden ii. Lägg till följande text till ändringsförslag 40ii: Första raden, före ordet att trygga, lägg till och har stöd av det berörda hamnarbetareförbundet 19. Motion 38, ITF:s Atenpolicy: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka 20. Motion 40, Sjöröveri och dess inverkan på sjöfolk: Utskottet noterade att i motionärernas frånvaro så hade ändringsförslag 48 bortfallit. 21. Motion 41, motion mot kriminalisering av sjöfolk: Utskottet noterade att i motionärernas frånvaro så hade ändringsförslag 51 bortfallit. 22. Motion 42, Kris i handelsflottan, med särskild hänvisning till Pakistan: Utskottet noterade att ändringsförslag 54ii förkastades i sjöfolksektionens konferens.

4 sid 4 B. Motioner om stadgeändringar SLUTLIG TEXT FÖR ANTAGANDE MOTION A PARAGRAF I MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET 1. I moment 2 (c) före integrering av ett jämställdhetsperspektiv stryk och och efter det infoga medverkan av unga arbetstagare. 2. Texten kommer då att lyda: (c) hjälpa medlemsorganisationerna att på det internationella planet tillvarata sina medlemmars ekonomiska, sociala, yrkesmässiga, utbildningsmässiga och kulturella intressen, inbegripande lika möjligheter för alla, integrering av ett jämställdhetsperspektiv och medverkan av unga arbetstagare i all ITF verksamhet MOTION C 4. Tilläggsparagraf att föras in efter paragraf XII KONFERENS OCH KOMMITTÉ FÖR UNGA TRANSPORTARBETARE 1) En ITF konferens för unga transportarbetare skall äga rum som del av varje ordinarie kongress. Styrelsen skall fastställa direktiven för konferensen. 2) Alla medlemsorganisationer skall ha rätt att delta i konferensen för unga transportarbetare. Kostnaderna för att delta skall bäras av de organisationer som representeras. 3) Konferensen för unga transportarbetare skall välja en kommitté för unga transportarbetare. Valbarhet för ledamotskap i kommittén skall avgöras av styrelsen. 4) Kommittén skall ge styrelsen råd om alla frågor av intresse för unga transportarbetare. Styrelsen skall fastställa dess direktiv och sammansättning och skall kalla minst en företrädare för kommittén att delta i varje styrelsemöte i en rådgivande kapacitet.

5 sid 5 C. Brådskande motioner 23. Utskottet noterade att 10 brådskande motioner hade bemyndigats av förvaltningsutskottet. Motionerna som bifogas är följande: i. Solidaritet med grekiskt sjöfolk ii. Iran (som omarbetad av redaktionsutskottet) iii. Söker en snabb, rättvis och acceptabel lösning på Philippine Airlines arbetskonflikt iv. En befälstrainees död v. Solidaritet med arbetstagare vid UPS i Turkiet vi. British Airways kabinpersonal vii. Motion mot antifackliga aktioner av Mexicana de Aviación viii. Att bekämpa kränkningen av mänskliga och fackliga rättigheter i Panama ix. Burma x. Costa Rica (vilken har blivit antagen i princip av den gemensamma konferensen för sjöfolk och hamnarbetare) 24. Vidare rapporterades det att vid mötet i förvaltningsutskottet, vilket hölls kl den 8 augusti, bestämdes det att inga fler brådskande motioner skulle accepteras och att i framtiden så skulle slutdatumet för inlämnande av brådskande motioner bestämmas före kongressen och hur man behandlar dessa motioner skulle ses över. 25. Ordförande tackade alla ledamöter i utskottet för deras arbete och tackade också Sarah Finke och Louise Ridgwick och de andra medlemmarna från sekretariatet, inklusive personal från regionalkontoren för det stöd som han och utskottet hade fått. Medlemmarna tackade ordföranden för hans betydande insats i utskottets arbete.

6 sid 6 Bilaga 1 Motion 10: TRANSPORTINFRASTRUKTUR ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR de starka ekonomiska, sociala och miljömässiga motiven för större investering i hållbar infrastruktur för gods och passagerartrafik. 2. Noterar att även där investeringar görs i transportinfrastrukturen så är det oftast för att stödja det ekonomiska nuläget när det gäller produktions, distributions och konsumtionsmönster som fortsätter att missgynna fattigare samhällen nationellt, och fattigare länder internationellt. 3. NOTERAR att större internationella framsteg skulle kunna göras i att avhjälpa brister i transportinfrastruktur i hamnar, intermodala transportnav, järnvägsnät för gods, nätverk och vägar för passagerartrafik i städer. 4. NOTERAR att fördelarna med investering i bättre transportinfrastruktur inkluderar ytterligare ekonomisk utveckling, mindre köer, minskat antal trafikolyckor och dödsfall, mindre social isolering för människor som bor i avlägset liggande områden med dåliga kollektivtrafikförbindelser, och en minskning av den stora sårbarheten vad gäller olja och reduktion av koldioxidutsläppens avtryck. 5. NOTERAR att det brådskande behovet av att öka investering i transportinfrastruktur för att möta framtida transportbehov kommer att kräva nya finansieringsmetoder för att ta i anspråk de nödvändiga kapitalresurserna. Nya finansieringsmetoder skulle kunna inkludera utnyttjandet av privata superannuation, pensions och suveräna kapitalfonder. 6. UPPMANAR ITF:s styrelse att samordna, eller hjälpa till med, regionala kampanjer för att: a. Offentligt främja den ekonomiska och strategiska betydelsen av integrerade gods och kollektivtrafiksystem innefattande alla transportslag, b. Tvinga regeringar att förbättra sitt integrerade sätt, omfattande alla transportslag, att ta itu med infrastrukturutveckling på så sätt att det stödjer nya och mer lika produktions, distributions och konsumtionsmönster, c. Tvinga regeringar att direkt investera i infrastrukturen och arbeta nära samman med fackliga förvaltare av näringens privata "superannuation " och pensionsfonder för att genomföra dessa infrastrukturförbättringar. Inlämnad av: Maritime Union of Australia, Australien Transport Workers Union of Australia, Australien Rail, Tram and Bus Union of Australia, Australien Engineering, Printing & Manufacturing Union of New Zealand, Nya Zeeland Maritime Union of New Zealand, Nya Zeeland National Distribution Union of New Zealand, Nya Zeeland Rail and Maritime Transport Union of New Zealand, Nya Zeeland

7 sid 7 Bilaga 2 Motion 18: ATT UPPMUNTRA ITF MEDLEMMAR OCH FUNKTIONÄRER ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City, i augusti 2010: 1. ÄR MEDVETEN OM att ITF:s medlemsförbund är autonoma organisationer men att stadgarna förpliktigar dem att genomföra beslut fattade av relevanta ITF organ till förmån för transportarbetare 2. MED TANKE PÅ att det föreligger vitt skilda prestationsnormer mellan ITF förbund i olika länder och regioner 3. ANSER att ITF:s medlemsförbund kan och bör lära från varandra och att ITF bör ha en central roll i att hjälpa alla medlemsförbund att sträva efter att uppnå högsta möjliga prestationsnormer 4. REKOMMENDERAR att ITF:s styrelse undersöker och utvärderar om ett frivilligt sätt att sprida olika organisationers bästa erfarenheter, med utsikt på att uppmuntra och underlätta utvecklingsprocessen hos andra borde inrättas 5. REKOMMENDERAR OCKSÅ att ITF:s styrelse bör tillämpa ett system med ITF belöningar som ska erkänna framstående prestation av förbund eller enskilda personer inom förbund för att motivera och uppmuntra till organisering och värvning av nya medlemmar samt för att förbättra den service som ges genom att rikta in sig på olika mätbara prestationsområden Inlämnad av ATGWU, Uganda

8 sid 8 Bilaga 3 Brådskande motion i: SOLIDARITET MED GREKISKT SJÖFOLK ITF:s 42:a kongress som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010, 1. NOTERAR att Pan Hellenic Seamen s Federation (PNO) och grekiskt sjöfolk hade vidtagit fackliga stridsåtgärder mot de brittiskflaggade fartygen ROPAX 1 och ROPAX 2 (som går i trafik mellan Italien och Grekland) i hamnen Korinth, sedan den 8 juni 2010 och i tre veckor, i strävan efter att tillämpa ITF:s Allmänna policy om färjetrafik, den så kallade Atenpolicyn, 2. NOTERAR VIDARE att både villkoren ombord för sjöfolket anställt på de berörda fartygen och bemanningsnivåerna var undermåliga, uppgick till illojal konkurrens i enlighet med Atenpolicyn, som den tolkats av ITF:s Fair Practices kommitté (Berlin, mars 2010), och skapade därmed social dumping, till stor nackdel för jobben för grekiskt sjöfolk, 3. ÄR ALLVARLIGT OROADE över att till följd av PNO:s fackliga stridsåtgärder så hade rederiet ADRIATIC LINES AND SPA (Florens) vidtagit rättsliga åtgärder mot generalsekreteraren och PNO:s styrelse och vidare att en tillfällig order utfärdats mot ledningen för den grekiska sjöfolksrörelsen, 4. ERINRAR OM den resolution som antogs den i Bryssel av Sjöfartssektionen inom ITF:s europeiska gren, Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) vilken, bland annat, fördömde sådant förnekande av grundläggande rättigheter och förföljelse av fackliga företrädare för grekiskt sjöfolk, 5. LOVORDAR PNO:s och grekiskt sjöfolks ansträngningar att fullfölja målsättningarna i ITF:s Atenpolicy, vilken syftar till att avskaffa illojal konkurrens och social dumping genom låg bemanning och undermåliga löner betalda ombord på färjor som går i trafik i europeiska vatten, 6. UTTALAR sin solidaritet med och fulla stöd för allt grekiskt sjöfolk och deras förbund, PNO, i deras kamp mot gisslet med social dumping i den känsliga färjesektorn, där de flesta jobben finns. Inlämnad av Pan Hellenic Seamens Federation PNO

9 sid 9 Bilaga 4 Brådskande motion ii: IRAN ITF:s 42:a kongress, som äger rum i Mexico City 1. ERINRAR OM att den 41:a ITF kongressen i Durban 2006 uppmanade till omgående frigivning av Mansour Osanloo, ledare för ITF anslutna Vahed bus workers union och att de iranska myndigheterna följde resolutionen och frigav honom på kongressens sista dag, 2. NOTERAR att Osanloo sedan deltog i en ITF vägtransportkonferens och i IFS Allmänna råd 2007, men kidnappades från en buss av säkerhetsagenter kort efter att han återvänt till Iran och har sedan dess varit internerad, 3. VÄLKOMNAR ansträngningarna av ITF:s medlemsförbund världen över, innefattande ITF:s medlemsförbund som deltar i aktionsdagar, och besök i Teheran av ITF inspektörer som besöker iranska fartyg, som har fokuserat uppmärksamheten på Mansour Osanloo och andra fängslade fackliga ledare i Iran, 4. UTTALARS SIN DJUPT KÄNDA UPPSKATTNING till alla ITF förbund som har tagit del i denna kampanj. Många har deltagit i aktionsdagar; ITF inspektörer har besökt iranska fartyg; flera fackliga medlemmar reste till Iran i solidaritet med Osanloo; andra har hedrat förbundet genom utmärkelser och fackliga hedersmedlemskap 5. FÖRDÖMER VIDARE upptrappningen av angrepp på arbetstagares rättigheter under de senaste månaderna där mer än 50 fackliga medlemmar sitter i fängelse, och noterar med stor oro rapporter om att styrelseledamoten Reza Shahabi har stoppats från att ta kontakt med sin familj eller advokat sedan en månad tillbaka efter det att han rapporterade att han hade fått nack och ryggskador medan han var i fängelse; 6. NOTERAR att den iranska regeringen i sitt svar på en anmälan till ILO:s föreningsfrihetskommitté inlämnad av ITF och IFS, i juni 2010 informerade ILO om att Osanloo snart skulle friges från fångenskap, 7. NOTERAR med allvarlig oro att sedan det datumet har ytterligare anklagelser riktats mot Osanloo och att det inte finns något tecken på att den iranska regeringen är redo att infria det löfte man gav ILO, 8. MEDVETNA OM att ITF:s generalsekreterare omedelbart lämnade en inbjudan till Mansour att delta i den 42:a kongressen vilken myndigheterna vägrade leverera till hans fängelse, 9. VÄLKOMNAR den starka allians som ITF har byggt upp med andra globala fackliga organisationer IFS, EI, IUL tillsammans med mänskliga rättighetsaktivister i Amnesty International, 10. Denna kongress, MEDVETEN om att iranska organisationer för arbetstagare inom sjöfart tar kontakt med ITF med ansökan om medlemskap: a. KRÄVER att den iranska regeringen omedelbart friger alla fackliga medlemmar i fångenskap, och fullföljer sitt specifika löfte att frige Mansour Osanloo b. UPPMANAR hela ITF:s styrelse och ITF:s medlemsförbund att fortsätta agera till stöd för Osanloo, Ebrahim Madadi och Reza Shahabi, också från bussförbundet samt andra fängslade och förföljda fackliga ledare i Iran,

10 sid 10 c. INSTRUERAR styrelsen att göra klart för alla iranska fackliga organisationer som ansöker om medlemskap i ITF att ett grundläggande villkor för deras medlemskap kommer att vara aktivt och offentligt stöd för kampanjen till stöd för Osanloo. d. STÖDJER andra fackförbunds ansträngningar jorden runt att kontakta företag engagerade t.ex. i biltillverkning, oljeindustrin och metallindustrierna att be sitt företag i Iran att erkänna fristående fackförbund i Iran och uppmuntrar ITF samarbete med sådana initiativ. Inlämnad av Tehran Bus Workers Union, Iran

11 sid 11 Bilaga 5 Brådskande motion iii: SÖKER EN SNABB, RÄTTVIS OCH ACCEPTABEL LÖSNING PÅ PHILIPPINE AIRLINES ARBETSKONFLIKT Denna 42:a ITF kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010, 1. BEKLAGAR det olyckliga beslutet av den tidigare tillförordnade ministern för arbetsmarknad och sysselsättning i juni 2010 att godkänna företagsplanen för Philippine Airlines (PAL) att avknoppa eller lägga ut sin så kallade icke kärnverksamhet för syns skull för att avvärja ytterligare förluster framkallade av den globala ekonomiska krisen, men vilket oundvikligen skulle resultera i massavskedanden av omkring reguljära PAL anställda inom flygplatsens serviceavdelning, catering ombord och biljettbeställningar via call centre, som alla är fackliga medlemmar i Philippine Airline Employees Association (PALEA); 2. ANSER BESTÄMT att den ekonomiska återhämtningen i världen kan bli hållbar om den är förankrad i social rättvisa och sund globalisering, vari arbetsgivares marknadsprivilegium att utlokalisera arbete måste lämna plats för den universella rätten för alla arbetstagare att organisera och förhandla kollektivt enligt Internationella arbetsorganisationens konventioner nr. 87 och STÖDJER TILL FULLO PALEA i arbetet för omprövning av beslutet av den tidigare tillförordnade ministern för arbete och sysselsättning, för att förhindra facklig förföljelse och oberättigad utlokalisering av PALEAmedlemmar som riskerar att förlora sin rätt att organisera och förhandla kollektivt; 4. UPPMANAR Philippine Airlines att respektera, skydda och genomföra bestämmelserna i sitt kollektivavtal med PALEA, och stoppa alla former av facklig förföljelse; 5. EFTERSTRÄVAR STARKT den filippinska regeringens åtagande att nå en snabb, rättvis och acceptabel utgång av arbetskonflikten i Philippine Airlines. Samordningskommittén för ITF:s medlemsförbund i Filippinerna

12 sid 12 Bilaga 6 Brådskande motion iv: EN BEFÄLSTRAINEES DÖD ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. Noterar med ytterst stor oro Ms. Akhona Gevezas död under mystiska omständigheter, en ung sydafrikansk befälstrainee som tjänstgjorde ombord på brittiskflaggade Safmarine Kariba och sponsrad enligt South African Maritime Safety Agency och Port Authority Transnets utbildningssystem vilket eftersträvar att uppmuntra kvinnor att söka till en karriär inom sjöfart; 2. Noterar också att Safmarine är ett dotterbolag till AP Møller Maersk med vilka ITF har upprättat kontakter på hög nivå och en fortgående förbindelse genom ITF:s nätverk för Maersk; 3. Noterar vidare att utredningarna av omständigheterna runt Ms. Gevezas död har avslöjat beskyllningar om systematiska övergrepp och trakasserier av sydafrikanska befälstrainees inom Transnet programmet som bör fungera som en varningssignal för hela sjöfartsnäringen. 4. Uttrycker oro över att dessa anklagelser ohjälpligt skulle kunna skada bilden av sjöfarten som ett yrkesval för unga människor och specifikt bland unga kvinnor de huvudsakliga förmånstagarna inom Transnetprogrammet; 5. Erinrar om ITF:s ledarskapsroll i fastställandet av politiska riktlinjer och vägledning för medlemsförbund om bland annat att utplåna trakasserier och mobbning samt främjandet av lika möjligheter för alla transportarbetare och kvinnligt sjöfolk i synnerhet; 6. Uppmanar därför ITF att: a. Påminna AP Møller Maersk om att de har en förpliktelse att säkerställa att Ms. Akhonas familj får rättvisa och att de som uppgivits vara ansvariga för deras dotters död ställs inför rätta; b. Ansluta sig till sina brittiska medlemsförbund för sjöfolk och SATAWU i kravet på att alla beskyllningar om övergrepp som har framförts av andra Transnet kadetter till fullo och öppet utreds och att lämplig åtgärd vidtas av myndigheterna; c. Arbeta med AP Møller Maersk, medlemsförbund i Sydafrika och medlemsförbund inom sjöfart i flaggstaterna för rederiets fartyg för att säkerställa att alla slutsatser från utredningarna av denna hemska tragedi genomförs snabbt i hela rederiets flotta; d. Bistå de brittiska och sydafrikanska medlemsförbunden i deras försök att nå ut till Geveza familjen och ge hjälp, stöd och försäkran att alla åtgärder som är möjligt vidtas för att säkerställa att dotterns död utreds ordentligt och rättvisa skipas; e. Sända ett meddelande till sjöfartsnäringen att den världsvida sjöfackliga familjen inte kommer att tolerera denna slags behandling av någon sjöanställd på något fartyg; f. Fördubbla sina ansträngningar att stödja elimineringen av trakasserier och mobbning till sjöss och främjandet av ömsesidig respekt och lika möjligheter inom sjöfart. g. Uppmanar vidare ITF att arbeta med SATAWU för att säkerställa att SA Maritime Safety Agency/Transnets kadettprogram, vilket specifikt uppmuntrar unga sydafrikanska kvinnor att gå till sjöss, fortsätter att få fullt stöd av det sydafrikanska sjöfartssamfundet. Inlämnad av Nautilus International (Storbritannien) och av SATAWU, Sydafrika

13 sid 13 Bilaga 7 Brådskande motion v: SOLIDARITET MED ARBETSTAGARE VID UPS I TURKIET ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City, den 5 12 augusti 2010: 1. FÖRDÖMER UPS ledning i Turkiet för dess antifackliga policy mot ITF anslutna TÜMTIS organiseringskampanj, vilken har trappats upp under de gångna fem månaderna med totalt 138 arbetstagare som avskedats från företaget och dess underentreprenörer i Istanbul, Izmir och Ankara; 2. FÖRDÖMER VIDARE den lokala ledningen som har utövat enorm press på arbetsstyrkan att inte gå med i TÜMTIS på företagets alla arbetsplatser i Turkiet. I ett fall på senare tid, rapporterat den 2 juli, tog en högre chef vid en underentreprenör i Izmir fram sin pistol och började skjuta bland folk; 3. GRATULERAR TÜMTIS och dess medlemmar för deras motstånd och beslutsamhet att fortsätta kampen; 4. VÄLKOMNAR de solidaritetsåtgärder som vidtagits av ITF och dess medlemsförbund samt våra systerorganisationer innefattande UNI som har besökt strejkvakterna; organiserat namninsamlingar, kontaktat UPS ledning och sänt ekonomiskt bistånd till de strejkande; 5. VÄLKOMNAR arbetet i ITF UNI:s globala leveransnätverk i att öka internationell facklig samordning i UPS och andra globala leveransföretag, 6. KRÄVER att UPS ledning öppnar en dialog med TÜMTIS för att lösa denna konflikt omedelbart genom att återanställa alla avskedade arbetstagare, stoppa alla ytterligare avskedanden och erkänna facklig representation i Turkiet; 7. UPPMANAR alla ITF förbund samt kollegor i de globala fackliga organisationerna att uttala sin solidaritet med TÜMTIS och UPS arbetarna i Turkiet både moraliskt och materiellt genom att: Sända protestmeddelanden till UPS ledning både globalt och nationellt Publicera konflikten i fackliga publikationer och kontakta lokala media Tillhandahålla praktiskt stöd till TUMTIS i Turkiet 8. UPPMANAR VIDARE ITF:s och UNI:s sekretariat att, i samråd med sina medlemsförbund, samla in all relevant information om UPS antifackliga verksamhet världen runt, innefattande diskrimineringsfallet nyligen i Köln, Tyskland och avskedandet av en fackligt förtroendevald i Sydafrika, att överlämnas till alla relevanta fackliga möten med UPS ledning och aktieägares möten. Inlämnad av TUMTIS, Turkiet och HAVA IS, Turkiet

14 sid 14 Bilaga 8 Brådskande motion vi: BRITISH AIRWAYS KABINPERSONAL ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. UTTALAR solidaritet med all British Airways kabinpersonal engagerad i sin nuvarande konflikt 2. NOTERAR BA:s kabinpersonals förkastande av ett nytt anbud lämnat av British Airways den 20 juli och stödjer förbundets beslut att hänskjuta tillbakadragandet av reseförmåner från arbetstagare som deltog i strejken till Europadomstolen för mänskliga rättigheter som en grundläggande kränkning av fackliga rättigheter 3. FÖRDÖMER British Airways påbud om nya arbetsrutiner för kabinpersonal. 4. ANSER att British Airways angrepp på Unites organisering av kabinpersonal är avsedd att ödelägga förbundet inom kabinpersonalen. 5. ANSER att British Airways åtgärder är ett hot mot facklig organisering i flygnäringen. 6. KRÄVER att British Airways går in i konstruktiva förhandlingar med Unite för att nå en överenskommelse acceptabel för all kabinpersonal inom BA. Inlämnad av Unite, Storbritannien

15 sid 15 Bilaga 9 Brådskande motion vii: MOTION MOT ANTIFACKLIGA AKTIONER AV MEXICANA DE AVIACIÓN 1. Under det att Mexicana de Aviación, grundat 1921 och sålt till de nuvarande ägarna 2005, driver en ständig kampanj med offentlig vilseledande information i vilken man vill anklaga de anställda för bolagets dåliga administration. 2. Och med hänsyn tagen till det faktum att man sedan 2005 har haft en oärlig policy, man har bett Pilots Union (ASPA/Union of Airline Pilots) och Flight Attendants Union (ASSA) att sänka sina löner och nedgradera sina arbetsvillkor, vilket har gett en besparing på 50 miljoner sedan 2006, besparingar som bolaget vid den tidpunkten sa skulle göra dess verksamhet livskraftig och nu förnekar man att de anställda alltid intagit en position med dialog och förhandling. 3. Informerade om att Mexicana Consortium har skapat andra varumärken, Mexicana Click och Mexicana Link, till vilka man skulle ha överfört tillgångar, med resultat att Mexicana tömts på tillgångar och därav följande artificiell konkurs, vilket i några länder skulle kunna anses vara ekonomisk brottslighet. 4. Beaktande de uttalande som gjorts av Mexicana Consortium, innefattande dem som dess VD Manual Borja gjort, som i ett försök att få över allmänheten på sin sida, säger att problemet har förorsakats av de anställdas löner, utan att ge någon indikation om vart tillgångarna tagit vägen som den mexikanska regeringen tillhandahållit 2005 och utan att publicera lönerna, bonusarna, förmånerna och lånen till cheferna i Mexicana Group, vilka är långt högre än de anställdas i Mexicana Group. 5. Noterar att det är otänkbart att Mexicana Corporate Group skulle be om skydd från sina fordringsägare, eftersom bolagsgruppen är ekonomiskt livskraftig, varför det är uppenbart att syftet med den möjliga konkursen för bolagsgruppen är att undvika att uppfylla sina kommersiella förpliktelser och sina förpliktelser gentemot de anställda, vilket skulle kunna tolkas som bedrägeri så länge som Mexicana Corporate Group bekräftade ägandet av Mexicana Click och Mexicana Link 6. Oroade över det faktum att den mexikanska regeringen tillåter bildandet av fackliga organisationer som skyddar arbetsgivaren, en täckmantel för att beröva de anställda deras rättigheter, inklusive hot och misshandel av anställda för att förhindra dem från att försvara sina rättigheter, och att ett av dessa förbund har anlitats av Mexicana Consortium för att reducera personalkostnaderna genom att beröva de anställda deras rättigheter. 7. Och oroade över det faktum att tillkännagivandet av försäljningen av Mexicana tickets, då Mexicana är ett av märkesnamnen i Mexicana Consortium, drabbar passagerare som inte ska anklagas för försöket till artificiell konkurs genom vilken Mexicana Consortium planerar att undvika att uppfylla sina kommersiella förpliktelser och sina förpliktelser gentemot de anställda. Beslutar a. Att fördöma Mexicana Consortiums ärekränkande och oärliga policy, vilken vägrar att erkänna att den dåliga administrationen och tömningen av bolaget på tillgångar har skapat en artificiell konkurs för detsamma. b. Att gå samman med de anställda i Mexicana Consortium, som blir föremål för utpressning av media, och som trots allt har upprätthållit den säkra, effektiva driften av flygbolaget på högsta internationella nivå.

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 EB/Apr 07/11 ITFs STYRELSE London, 26-27 april 2007 Punkt 11 på dagordningen:

Läs mer

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 42 C- 14/DSC/2 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 7 augusti 2010 Hamnarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 2: GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 1. Bifogat

Läs mer

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen ITFs 41:a kongress Durban 2 9 augusti 2006 41 C-8 Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen GENOMFÖRANDE AV DE RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV DEN 40:E KONGRESSEN, VANCOUVER, 2002 1.

Läs mer

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 1 RESOLUTION Nr. 1 ( Central

Läs mer

Genombrott. Resolutioner. som antogs av UNI Global Unions 3:e världskongress i Nagasaki 9-12 november 2010 UNI/GS/12/2010/0143-SV

Genombrott. Resolutioner. som antogs av UNI Global Unions 3:e världskongress i Nagasaki 9-12 november 2010 UNI/GS/12/2010/0143-SV Genombrott Resolutioner som antogs av UNI Global Unions 3:e världskongress i Nagasaki 9-12 november 2010 UNI/GS/12/2010/0143-SV PROGRAMME Förord Förord Denna publikation innehåller viktiga politiska beslut

Läs mer

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019 Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s fjärde kongress 20-21 november 2014 Förord Europa har under senare år kännetecknats av

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

Verksamhetsrapport. Globala och Regionala Rapporter. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand

Verksamhetsrapport. Globala och Regionala Rapporter. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Globala och Regionala Rapporter 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Innehåll Inledning Politiska förändringar och den ekonomiska krisen 3 Utvecklingstrender och förändringar inom byggnadsindustrin

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Detta är en annonsbilaga från LO och Palmecentret. Läs mer på www.lo.se. Global facklig kamp för drägliga jobb

Detta är en annonsbilaga från LO och Palmecentret. Läs mer på www.lo.se. Global facklig kamp för drägliga jobb Januari 2014 Global respekt Medlemmar i Palmecentret 26 Svensk fackföreningsrörelse och arbetarrörelse, däribland LO, ABF, SAP och flera av LO-förbunden. Medlemmar i globala fackföreningsrörelsen 174000000

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Postsektorn och den globala recessionen

Postsektorn och den globala recessionen Postsektorn och den globala recessionen Rapport för UNI Post & Logistik Utarbetad av Andrew Bibby och Neil Anderson 24 april 2009 version 4.0 1. Inledning En global ekonomisk kris som den som världen upplever

Läs mer

PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER

PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER Nedräkningen har börjat inför PSI:s 29:e världskongress Rättvisa skatter för det allmännas väl Grundläggande socialskydd tillgängligt för samtliga länder PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER 1 9-1 N o v e m b e r 2

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Världsbankspolicy och statlig praxis i Elfenbenskusten och Ghana Av Brendan Marin och Marc Micoud Public World, London

Världsbankspolicy och statlig praxis i Elfenbenskusten och Ghana Av Brendan Marin och Marc Micoud Public World, London Strukturanpassning och Järnvägsprivatisering Världsbankspolicy och statlig praxis i Elfenbenskusten och Ghana Av Brendan Marin och Marc Micoud Public World, London Strukturanpassning och Järnvägsprivatisering

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER

JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER Upprinnelsen till och effekterna av erfarenheten i Latinamerika En rapport för Internationella transportarbetarefederationen (ITF) av Brendan Martin med utredningsassistans

Läs mer

Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering

Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer