INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN"

Transkript

1 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 5 12 augusti 2010 ANDRA RAPPORTEN FRÅN REDAKTIONSUTSKOTTET 1. Redaktionsutskottet höll sina möten den 5 och 8 augusti kl Följande ledamöter var närvarande vid ett eller båda möten: Bayla Sow Hideo Ikeda Tony Sheldon George Abraham Alvaro Moreno Jo Ann Hannah Owen Herrnstadt Bernt Kamin Kemal Ulker Tomas Abrahamsson Amparo Sanchez Garcia Adele Pellegrini Peter McEwen George Turkieh Paul Moloney Carla Winkler Senegal Japan Australien Indien Panama Canada USA Tyskland Turkiet Sverige Spanien Italien Storbritannien (Ordförande) Libanon (Observatör) Storbritannien (Observatör) USA (Observatör) 2. Utskottet fick protokollet från sitt första möte, 42 C 6b Report 1, vilket hade ägt rum den 5 augusti kl , och som behandlade hur motionerna skulle ordnas och remitteras. Utskottet behandlande sedan följande motioner: A. REDAKTIONSUTSKOTTETS REKOMMENDATIONER 3. Motion 1, Att svara på klimatförändringarna: Utskottet rekommenderade att skriva om denna motion för att omfatta de punkter som förslagsställarna av ändringsförslag 1 hade uttryckt. Ändringsförslag 2 blev tillbakadraget; Ändringsförslag 3 och 4 antogs. Följande text antogs av både motionärerna och förslagsställarna av ändringsförslag 1. i. Efter paragraf 14 lägg in följande: Erkänner att inte endast klimatförändringen, utan också den politik som krävs för att förebygga den innefattande ett skifte till koldioxidsnåla transportmedel, kommer att påverka antalet arbetstillfällen i de flesta transportsektorerna, speciellt inom kollektivtrafik och bland dem som arbetar med transporten av fossila bränslen, även om det kommer att få olika effekter, Anser att medan ett snabbt antagande av sådan politik är livsviktig för att tackla klimatförändringen så måste ITF och dess medlemsförbund försvara transportarbetares intressen genom att kämpa för att säkerställa att en sådan politik genomförs på ett sätt som skyddar arbetstillfällen och skapar nya arbeten genom en rättvis övergångsprocess."

2 sid 2 ii. I tidigare paragraf 15 (nu paragraf 17) lägg in ett nytt stycke n och ändra numreringen på nuvarande stycke n, såsom följer: n. Styrelsen borde tillsammans med ITF:s sektioner främja djupgående studier om klimatförändringens inverkan, och politiska riktlinjer för att tackla den, anställning inom olika transport sektorer med hopp om att fastställa: Antalet jobb och jobb inom transport som kommer att påverkas Nya jobb som kommer att skapas Ett tillvägagångssätt som ger en rättvis övergång inom olika transportsektorer. 4. Motion 3, Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn: Utskottet föreslog att ändra motionen enligt följande: P. 4b andra punkten ska lyda: Att främja, för enbilsåkare och företag, politiska riktlinjer utformade för att uppgradera deras fordon för att göra dom mer bränsleeffektiva och mindre förorenande 5. Motion 4, Svar på globalisering efter globala finanskrisen: Utskottet noterade att ändringsförslag 10 hade blivit tillbakadraget. 6. Motion 6, Kapitalism i kris: Utskottet rekommenderade att motionen skulle skrivas om för att inbegripa styrelsens diskussioner och, med motionärens medhållande, föreslogs följande: Ersätta punkterna in p. 4 med följande: a. Omstrukturering och reglering av bank och finanssektorn b. Offentlig ansvarsskyldighet och kontroll över energi och den offentliga transportsektorn, utnyttjande av förnyelsebara energikällor c. Ett enormt program för allmänna investeringar i socialförsäkring och bostäder, speciellt gällande energisparande projekt och gröna jobb" 7. Motion 7, Globala sociala miniminormer: Utskottet noterade att motionärerna inte höll med om att inbegripa ändring 11, men har nu antagit ändring Motion 9, Transportsäkerhet och antiterrorism: En ny text utarbetades för p. 4 i samarbete med ordförande i redaktionsutskottet, efter att ha begärts i det första mötet, texten är följande: 4. UPPMANAR att regeringar över hela världen säkerställer effektiva och proportionerliga åtgärder för att förbättra transportarbetares och allmänhetens säkerhet och att garantera deras allmänna och mänskliga rättigheter. 9. Motion 10, Transportinfrastruktur: Utskottet noterade att ändringsförslag 17 antagits av motionären, och föreslog att motionen skulle skrivas om tillsammans med ändringsförslag 15 och 16, motionen bifogas som bilaga Motion 12, Internationell dag för transportarbetare: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka. 11. Motion 14, Facklig enighet och nationella samordningskommittéer: En ny text utarbetades till p.8, vilken motionärerna hade kommit överens om, och är följande:

3 sid 3 8. UPPMANAR ITF, genom sin regionala struktur, att ha en aktiv roll tillsammans med medlemsförbunden för att uppmuntra enhet och maximera samarbete mellan transportförbund på nationell nivå. 12. Motion 15, ITF regional och underregional organisation: Det noterades att ändringsförslag 24 hade dragits tillbaka. 13. Motion 18, Fastställande av riktvärden och att mäta prestation hos ITF:s medlemsförbund och befattningshavare: En ny text utarbetades, i samarbete med ordförande i redaktionsutskottet, som begärts vid det första mötet, och bifogas nu som bilaga Motion 19, Vi motsätter oss höjningen av ITF:s medlemsavgifter: Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång. 15. Motion 25 och 26, Palestina: Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång. 16. Motion 29, Malvinas (Falklandsöarna): Utskottet noterade att diskussioner om motionen är igång 17. Motion 33, Återförstatligande av bolivianska järnvägar: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka. 18. Motion 35, Strategi för bekvämlighetshamnar och globala nätverksterminaler: Utskottet rekommenderade följande i överenskommelse med motionärerna. i. P. 4, efter Indien, lägg till, Arabvärlden ii. Lägg till följande text till ändringsförslag 40ii: Första raden, före ordet att trygga, lägg till och har stöd av det berörda hamnarbetareförbundet 19. Motion 38, ITF:s Atenpolicy: Utskottet noterade att motionen hade dragits tillbaka 20. Motion 40, Sjöröveri och dess inverkan på sjöfolk: Utskottet noterade att i motionärernas frånvaro så hade ändringsförslag 48 bortfallit. 21. Motion 41, motion mot kriminalisering av sjöfolk: Utskottet noterade att i motionärernas frånvaro så hade ändringsförslag 51 bortfallit. 22. Motion 42, Kris i handelsflottan, med särskild hänvisning till Pakistan: Utskottet noterade att ändringsförslag 54ii förkastades i sjöfolksektionens konferens.

4 sid 4 B. Motioner om stadgeändringar SLUTLIG TEXT FÖR ANTAGANDE MOTION A PARAGRAF I MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET 1. I moment 2 (c) före integrering av ett jämställdhetsperspektiv stryk och och efter det infoga medverkan av unga arbetstagare. 2. Texten kommer då att lyda: (c) hjälpa medlemsorganisationerna att på det internationella planet tillvarata sina medlemmars ekonomiska, sociala, yrkesmässiga, utbildningsmässiga och kulturella intressen, inbegripande lika möjligheter för alla, integrering av ett jämställdhetsperspektiv och medverkan av unga arbetstagare i all ITF verksamhet MOTION C 4. Tilläggsparagraf att föras in efter paragraf XII KONFERENS OCH KOMMITTÉ FÖR UNGA TRANSPORTARBETARE 1) En ITF konferens för unga transportarbetare skall äga rum som del av varje ordinarie kongress. Styrelsen skall fastställa direktiven för konferensen. 2) Alla medlemsorganisationer skall ha rätt att delta i konferensen för unga transportarbetare. Kostnaderna för att delta skall bäras av de organisationer som representeras. 3) Konferensen för unga transportarbetare skall välja en kommitté för unga transportarbetare. Valbarhet för ledamotskap i kommittén skall avgöras av styrelsen. 4) Kommittén skall ge styrelsen råd om alla frågor av intresse för unga transportarbetare. Styrelsen skall fastställa dess direktiv och sammansättning och skall kalla minst en företrädare för kommittén att delta i varje styrelsemöte i en rådgivande kapacitet.

5 sid 5 C. Brådskande motioner 23. Utskottet noterade att 10 brådskande motioner hade bemyndigats av förvaltningsutskottet. Motionerna som bifogas är följande: i. Solidaritet med grekiskt sjöfolk ii. Iran (som omarbetad av redaktionsutskottet) iii. Söker en snabb, rättvis och acceptabel lösning på Philippine Airlines arbetskonflikt iv. En befälstrainees död v. Solidaritet med arbetstagare vid UPS i Turkiet vi. British Airways kabinpersonal vii. Motion mot antifackliga aktioner av Mexicana de Aviación viii. Att bekämpa kränkningen av mänskliga och fackliga rättigheter i Panama ix. Burma x. Costa Rica (vilken har blivit antagen i princip av den gemensamma konferensen för sjöfolk och hamnarbetare) 24. Vidare rapporterades det att vid mötet i förvaltningsutskottet, vilket hölls kl den 8 augusti, bestämdes det att inga fler brådskande motioner skulle accepteras och att i framtiden så skulle slutdatumet för inlämnande av brådskande motioner bestämmas före kongressen och hur man behandlar dessa motioner skulle ses över. 25. Ordförande tackade alla ledamöter i utskottet för deras arbete och tackade också Sarah Finke och Louise Ridgwick och de andra medlemmarna från sekretariatet, inklusive personal från regionalkontoren för det stöd som han och utskottet hade fått. Medlemmarna tackade ordföranden för hans betydande insats i utskottets arbete.

6 sid 6 Bilaga 1 Motion 10: TRANSPORTINFRASTRUKTUR ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR de starka ekonomiska, sociala och miljömässiga motiven för större investering i hållbar infrastruktur för gods och passagerartrafik. 2. Noterar att även där investeringar görs i transportinfrastrukturen så är det oftast för att stödja det ekonomiska nuläget när det gäller produktions, distributions och konsumtionsmönster som fortsätter att missgynna fattigare samhällen nationellt, och fattigare länder internationellt. 3. NOTERAR att större internationella framsteg skulle kunna göras i att avhjälpa brister i transportinfrastruktur i hamnar, intermodala transportnav, järnvägsnät för gods, nätverk och vägar för passagerartrafik i städer. 4. NOTERAR att fördelarna med investering i bättre transportinfrastruktur inkluderar ytterligare ekonomisk utveckling, mindre köer, minskat antal trafikolyckor och dödsfall, mindre social isolering för människor som bor i avlägset liggande områden med dåliga kollektivtrafikförbindelser, och en minskning av den stora sårbarheten vad gäller olja och reduktion av koldioxidutsläppens avtryck. 5. NOTERAR att det brådskande behovet av att öka investering i transportinfrastruktur för att möta framtida transportbehov kommer att kräva nya finansieringsmetoder för att ta i anspråk de nödvändiga kapitalresurserna. Nya finansieringsmetoder skulle kunna inkludera utnyttjandet av privata superannuation, pensions och suveräna kapitalfonder. 6. UPPMANAR ITF:s styrelse att samordna, eller hjälpa till med, regionala kampanjer för att: a. Offentligt främja den ekonomiska och strategiska betydelsen av integrerade gods och kollektivtrafiksystem innefattande alla transportslag, b. Tvinga regeringar att förbättra sitt integrerade sätt, omfattande alla transportslag, att ta itu med infrastrukturutveckling på så sätt att det stödjer nya och mer lika produktions, distributions och konsumtionsmönster, c. Tvinga regeringar att direkt investera i infrastrukturen och arbeta nära samman med fackliga förvaltare av näringens privata "superannuation " och pensionsfonder för att genomföra dessa infrastrukturförbättringar. Inlämnad av: Maritime Union of Australia, Australien Transport Workers Union of Australia, Australien Rail, Tram and Bus Union of Australia, Australien Engineering, Printing & Manufacturing Union of New Zealand, Nya Zeeland Maritime Union of New Zealand, Nya Zeeland National Distribution Union of New Zealand, Nya Zeeland Rail and Maritime Transport Union of New Zealand, Nya Zeeland

7 sid 7 Bilaga 2 Motion 18: ATT UPPMUNTRA ITF MEDLEMMAR OCH FUNKTIONÄRER ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City, i augusti 2010: 1. ÄR MEDVETEN OM att ITF:s medlemsförbund är autonoma organisationer men att stadgarna förpliktigar dem att genomföra beslut fattade av relevanta ITF organ till förmån för transportarbetare 2. MED TANKE PÅ att det föreligger vitt skilda prestationsnormer mellan ITF förbund i olika länder och regioner 3. ANSER att ITF:s medlemsförbund kan och bör lära från varandra och att ITF bör ha en central roll i att hjälpa alla medlemsförbund att sträva efter att uppnå högsta möjliga prestationsnormer 4. REKOMMENDERAR att ITF:s styrelse undersöker och utvärderar om ett frivilligt sätt att sprida olika organisationers bästa erfarenheter, med utsikt på att uppmuntra och underlätta utvecklingsprocessen hos andra borde inrättas 5. REKOMMENDERAR OCKSÅ att ITF:s styrelse bör tillämpa ett system med ITF belöningar som ska erkänna framstående prestation av förbund eller enskilda personer inom förbund för att motivera och uppmuntra till organisering och värvning av nya medlemmar samt för att förbättra den service som ges genom att rikta in sig på olika mätbara prestationsområden Inlämnad av ATGWU, Uganda

8 sid 8 Bilaga 3 Brådskande motion i: SOLIDARITET MED GREKISKT SJÖFOLK ITF:s 42:a kongress som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010, 1. NOTERAR att Pan Hellenic Seamen s Federation (PNO) och grekiskt sjöfolk hade vidtagit fackliga stridsåtgärder mot de brittiskflaggade fartygen ROPAX 1 och ROPAX 2 (som går i trafik mellan Italien och Grekland) i hamnen Korinth, sedan den 8 juni 2010 och i tre veckor, i strävan efter att tillämpa ITF:s Allmänna policy om färjetrafik, den så kallade Atenpolicyn, 2. NOTERAR VIDARE att både villkoren ombord för sjöfolket anställt på de berörda fartygen och bemanningsnivåerna var undermåliga, uppgick till illojal konkurrens i enlighet med Atenpolicyn, som den tolkats av ITF:s Fair Practices kommitté (Berlin, mars 2010), och skapade därmed social dumping, till stor nackdel för jobben för grekiskt sjöfolk, 3. ÄR ALLVARLIGT OROADE över att till följd av PNO:s fackliga stridsåtgärder så hade rederiet ADRIATIC LINES AND SPA (Florens) vidtagit rättsliga åtgärder mot generalsekreteraren och PNO:s styrelse och vidare att en tillfällig order utfärdats mot ledningen för den grekiska sjöfolksrörelsen, 4. ERINRAR OM den resolution som antogs den i Bryssel av Sjöfartssektionen inom ITF:s europeiska gren, Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) vilken, bland annat, fördömde sådant förnekande av grundläggande rättigheter och förföljelse av fackliga företrädare för grekiskt sjöfolk, 5. LOVORDAR PNO:s och grekiskt sjöfolks ansträngningar att fullfölja målsättningarna i ITF:s Atenpolicy, vilken syftar till att avskaffa illojal konkurrens och social dumping genom låg bemanning och undermåliga löner betalda ombord på färjor som går i trafik i europeiska vatten, 6. UTTALAR sin solidaritet med och fulla stöd för allt grekiskt sjöfolk och deras förbund, PNO, i deras kamp mot gisslet med social dumping i den känsliga färjesektorn, där de flesta jobben finns. Inlämnad av Pan Hellenic Seamens Federation PNO

9 sid 9 Bilaga 4 Brådskande motion ii: IRAN ITF:s 42:a kongress, som äger rum i Mexico City 1. ERINRAR OM att den 41:a ITF kongressen i Durban 2006 uppmanade till omgående frigivning av Mansour Osanloo, ledare för ITF anslutna Vahed bus workers union och att de iranska myndigheterna följde resolutionen och frigav honom på kongressens sista dag, 2. NOTERAR att Osanloo sedan deltog i en ITF vägtransportkonferens och i IFS Allmänna råd 2007, men kidnappades från en buss av säkerhetsagenter kort efter att han återvänt till Iran och har sedan dess varit internerad, 3. VÄLKOMNAR ansträngningarna av ITF:s medlemsförbund världen över, innefattande ITF:s medlemsförbund som deltar i aktionsdagar, och besök i Teheran av ITF inspektörer som besöker iranska fartyg, som har fokuserat uppmärksamheten på Mansour Osanloo och andra fängslade fackliga ledare i Iran, 4. UTTALARS SIN DJUPT KÄNDA UPPSKATTNING till alla ITF förbund som har tagit del i denna kampanj. Många har deltagit i aktionsdagar; ITF inspektörer har besökt iranska fartyg; flera fackliga medlemmar reste till Iran i solidaritet med Osanloo; andra har hedrat förbundet genom utmärkelser och fackliga hedersmedlemskap 5. FÖRDÖMER VIDARE upptrappningen av angrepp på arbetstagares rättigheter under de senaste månaderna där mer än 50 fackliga medlemmar sitter i fängelse, och noterar med stor oro rapporter om att styrelseledamoten Reza Shahabi har stoppats från att ta kontakt med sin familj eller advokat sedan en månad tillbaka efter det att han rapporterade att han hade fått nack och ryggskador medan han var i fängelse; 6. NOTERAR att den iranska regeringen i sitt svar på en anmälan till ILO:s föreningsfrihetskommitté inlämnad av ITF och IFS, i juni 2010 informerade ILO om att Osanloo snart skulle friges från fångenskap, 7. NOTERAR med allvarlig oro att sedan det datumet har ytterligare anklagelser riktats mot Osanloo och att det inte finns något tecken på att den iranska regeringen är redo att infria det löfte man gav ILO, 8. MEDVETNA OM att ITF:s generalsekreterare omedelbart lämnade en inbjudan till Mansour att delta i den 42:a kongressen vilken myndigheterna vägrade leverera till hans fängelse, 9. VÄLKOMNAR den starka allians som ITF har byggt upp med andra globala fackliga organisationer IFS, EI, IUL tillsammans med mänskliga rättighetsaktivister i Amnesty International, 10. Denna kongress, MEDVETEN om att iranska organisationer för arbetstagare inom sjöfart tar kontakt med ITF med ansökan om medlemskap: a. KRÄVER att den iranska regeringen omedelbart friger alla fackliga medlemmar i fångenskap, och fullföljer sitt specifika löfte att frige Mansour Osanloo b. UPPMANAR hela ITF:s styrelse och ITF:s medlemsförbund att fortsätta agera till stöd för Osanloo, Ebrahim Madadi och Reza Shahabi, också från bussförbundet samt andra fängslade och förföljda fackliga ledare i Iran,

10 sid 10 c. INSTRUERAR styrelsen att göra klart för alla iranska fackliga organisationer som ansöker om medlemskap i ITF att ett grundläggande villkor för deras medlemskap kommer att vara aktivt och offentligt stöd för kampanjen till stöd för Osanloo. d. STÖDJER andra fackförbunds ansträngningar jorden runt att kontakta företag engagerade t.ex. i biltillverkning, oljeindustrin och metallindustrierna att be sitt företag i Iran att erkänna fristående fackförbund i Iran och uppmuntrar ITF samarbete med sådana initiativ. Inlämnad av Tehran Bus Workers Union, Iran

11 sid 11 Bilaga 5 Brådskande motion iii: SÖKER EN SNABB, RÄTTVIS OCH ACCEPTABEL LÖSNING PÅ PHILIPPINE AIRLINES ARBETSKONFLIKT Denna 42:a ITF kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010, 1. BEKLAGAR det olyckliga beslutet av den tidigare tillförordnade ministern för arbetsmarknad och sysselsättning i juni 2010 att godkänna företagsplanen för Philippine Airlines (PAL) att avknoppa eller lägga ut sin så kallade icke kärnverksamhet för syns skull för att avvärja ytterligare förluster framkallade av den globala ekonomiska krisen, men vilket oundvikligen skulle resultera i massavskedanden av omkring reguljära PAL anställda inom flygplatsens serviceavdelning, catering ombord och biljettbeställningar via call centre, som alla är fackliga medlemmar i Philippine Airline Employees Association (PALEA); 2. ANSER BESTÄMT att den ekonomiska återhämtningen i världen kan bli hållbar om den är förankrad i social rättvisa och sund globalisering, vari arbetsgivares marknadsprivilegium att utlokalisera arbete måste lämna plats för den universella rätten för alla arbetstagare att organisera och förhandla kollektivt enligt Internationella arbetsorganisationens konventioner nr. 87 och STÖDJER TILL FULLO PALEA i arbetet för omprövning av beslutet av den tidigare tillförordnade ministern för arbete och sysselsättning, för att förhindra facklig förföljelse och oberättigad utlokalisering av PALEAmedlemmar som riskerar att förlora sin rätt att organisera och förhandla kollektivt; 4. UPPMANAR Philippine Airlines att respektera, skydda och genomföra bestämmelserna i sitt kollektivavtal med PALEA, och stoppa alla former av facklig förföljelse; 5. EFTERSTRÄVAR STARKT den filippinska regeringens åtagande att nå en snabb, rättvis och acceptabel utgång av arbetskonflikten i Philippine Airlines. Samordningskommittén för ITF:s medlemsförbund i Filippinerna

12 sid 12 Bilaga 6 Brådskande motion iv: EN BEFÄLSTRAINEES DÖD ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. Noterar med ytterst stor oro Ms. Akhona Gevezas död under mystiska omständigheter, en ung sydafrikansk befälstrainee som tjänstgjorde ombord på brittiskflaggade Safmarine Kariba och sponsrad enligt South African Maritime Safety Agency och Port Authority Transnets utbildningssystem vilket eftersträvar att uppmuntra kvinnor att söka till en karriär inom sjöfart; 2. Noterar också att Safmarine är ett dotterbolag till AP Møller Maersk med vilka ITF har upprättat kontakter på hög nivå och en fortgående förbindelse genom ITF:s nätverk för Maersk; 3. Noterar vidare att utredningarna av omständigheterna runt Ms. Gevezas död har avslöjat beskyllningar om systematiska övergrepp och trakasserier av sydafrikanska befälstrainees inom Transnet programmet som bör fungera som en varningssignal för hela sjöfartsnäringen. 4. Uttrycker oro över att dessa anklagelser ohjälpligt skulle kunna skada bilden av sjöfarten som ett yrkesval för unga människor och specifikt bland unga kvinnor de huvudsakliga förmånstagarna inom Transnetprogrammet; 5. Erinrar om ITF:s ledarskapsroll i fastställandet av politiska riktlinjer och vägledning för medlemsförbund om bland annat att utplåna trakasserier och mobbning samt främjandet av lika möjligheter för alla transportarbetare och kvinnligt sjöfolk i synnerhet; 6. Uppmanar därför ITF att: a. Påminna AP Møller Maersk om att de har en förpliktelse att säkerställa att Ms. Akhonas familj får rättvisa och att de som uppgivits vara ansvariga för deras dotters död ställs inför rätta; b. Ansluta sig till sina brittiska medlemsförbund för sjöfolk och SATAWU i kravet på att alla beskyllningar om övergrepp som har framförts av andra Transnet kadetter till fullo och öppet utreds och att lämplig åtgärd vidtas av myndigheterna; c. Arbeta med AP Møller Maersk, medlemsförbund i Sydafrika och medlemsförbund inom sjöfart i flaggstaterna för rederiets fartyg för att säkerställa att alla slutsatser från utredningarna av denna hemska tragedi genomförs snabbt i hela rederiets flotta; d. Bistå de brittiska och sydafrikanska medlemsförbunden i deras försök att nå ut till Geveza familjen och ge hjälp, stöd och försäkran att alla åtgärder som är möjligt vidtas för att säkerställa att dotterns död utreds ordentligt och rättvisa skipas; e. Sända ett meddelande till sjöfartsnäringen att den världsvida sjöfackliga familjen inte kommer att tolerera denna slags behandling av någon sjöanställd på något fartyg; f. Fördubbla sina ansträngningar att stödja elimineringen av trakasserier och mobbning till sjöss och främjandet av ömsesidig respekt och lika möjligheter inom sjöfart. g. Uppmanar vidare ITF att arbeta med SATAWU för att säkerställa att SA Maritime Safety Agency/Transnets kadettprogram, vilket specifikt uppmuntrar unga sydafrikanska kvinnor att gå till sjöss, fortsätter att få fullt stöd av det sydafrikanska sjöfartssamfundet. Inlämnad av Nautilus International (Storbritannien) och av SATAWU, Sydafrika

13 sid 13 Bilaga 7 Brådskande motion v: SOLIDARITET MED ARBETSTAGARE VID UPS I TURKIET ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City, den 5 12 augusti 2010: 1. FÖRDÖMER UPS ledning i Turkiet för dess antifackliga policy mot ITF anslutna TÜMTIS organiseringskampanj, vilken har trappats upp under de gångna fem månaderna med totalt 138 arbetstagare som avskedats från företaget och dess underentreprenörer i Istanbul, Izmir och Ankara; 2. FÖRDÖMER VIDARE den lokala ledningen som har utövat enorm press på arbetsstyrkan att inte gå med i TÜMTIS på företagets alla arbetsplatser i Turkiet. I ett fall på senare tid, rapporterat den 2 juli, tog en högre chef vid en underentreprenör i Izmir fram sin pistol och började skjuta bland folk; 3. GRATULERAR TÜMTIS och dess medlemmar för deras motstånd och beslutsamhet att fortsätta kampen; 4. VÄLKOMNAR de solidaritetsåtgärder som vidtagits av ITF och dess medlemsförbund samt våra systerorganisationer innefattande UNI som har besökt strejkvakterna; organiserat namninsamlingar, kontaktat UPS ledning och sänt ekonomiskt bistånd till de strejkande; 5. VÄLKOMNAR arbetet i ITF UNI:s globala leveransnätverk i att öka internationell facklig samordning i UPS och andra globala leveransföretag, 6. KRÄVER att UPS ledning öppnar en dialog med TÜMTIS för att lösa denna konflikt omedelbart genom att återanställa alla avskedade arbetstagare, stoppa alla ytterligare avskedanden och erkänna facklig representation i Turkiet; 7. UPPMANAR alla ITF förbund samt kollegor i de globala fackliga organisationerna att uttala sin solidaritet med TÜMTIS och UPS arbetarna i Turkiet både moraliskt och materiellt genom att: Sända protestmeddelanden till UPS ledning både globalt och nationellt Publicera konflikten i fackliga publikationer och kontakta lokala media Tillhandahålla praktiskt stöd till TUMTIS i Turkiet 8. UPPMANAR VIDARE ITF:s och UNI:s sekretariat att, i samråd med sina medlemsförbund, samla in all relevant information om UPS antifackliga verksamhet världen runt, innefattande diskrimineringsfallet nyligen i Köln, Tyskland och avskedandet av en fackligt förtroendevald i Sydafrika, att överlämnas till alla relevanta fackliga möten med UPS ledning och aktieägares möten. Inlämnad av TUMTIS, Turkiet och HAVA IS, Turkiet

14 sid 14 Bilaga 8 Brådskande motion vi: BRITISH AIRWAYS KABINPERSONAL ITF:s 42:a kongress, som samlas i Mexico City den 5 12 augusti 2010: 1. UTTALAR solidaritet med all British Airways kabinpersonal engagerad i sin nuvarande konflikt 2. NOTERAR BA:s kabinpersonals förkastande av ett nytt anbud lämnat av British Airways den 20 juli och stödjer förbundets beslut att hänskjuta tillbakadragandet av reseförmåner från arbetstagare som deltog i strejken till Europadomstolen för mänskliga rättigheter som en grundläggande kränkning av fackliga rättigheter 3. FÖRDÖMER British Airways påbud om nya arbetsrutiner för kabinpersonal. 4. ANSER att British Airways angrepp på Unites organisering av kabinpersonal är avsedd att ödelägga förbundet inom kabinpersonalen. 5. ANSER att British Airways åtgärder är ett hot mot facklig organisering i flygnäringen. 6. KRÄVER att British Airways går in i konstruktiva förhandlingar med Unite för att nå en överenskommelse acceptabel för all kabinpersonal inom BA. Inlämnad av Unite, Storbritannien

15 sid 15 Bilaga 9 Brådskande motion vii: MOTION MOT ANTIFACKLIGA AKTIONER AV MEXICANA DE AVIACIÓN 1. Under det att Mexicana de Aviación, grundat 1921 och sålt till de nuvarande ägarna 2005, driver en ständig kampanj med offentlig vilseledande information i vilken man vill anklaga de anställda för bolagets dåliga administration. 2. Och med hänsyn tagen till det faktum att man sedan 2005 har haft en oärlig policy, man har bett Pilots Union (ASPA/Union of Airline Pilots) och Flight Attendants Union (ASSA) att sänka sina löner och nedgradera sina arbetsvillkor, vilket har gett en besparing på 50 miljoner sedan 2006, besparingar som bolaget vid den tidpunkten sa skulle göra dess verksamhet livskraftig och nu förnekar man att de anställda alltid intagit en position med dialog och förhandling. 3. Informerade om att Mexicana Consortium har skapat andra varumärken, Mexicana Click och Mexicana Link, till vilka man skulle ha överfört tillgångar, med resultat att Mexicana tömts på tillgångar och därav följande artificiell konkurs, vilket i några länder skulle kunna anses vara ekonomisk brottslighet. 4. Beaktande de uttalande som gjorts av Mexicana Consortium, innefattande dem som dess VD Manual Borja gjort, som i ett försök att få över allmänheten på sin sida, säger att problemet har förorsakats av de anställdas löner, utan att ge någon indikation om vart tillgångarna tagit vägen som den mexikanska regeringen tillhandahållit 2005 och utan att publicera lönerna, bonusarna, förmånerna och lånen till cheferna i Mexicana Group, vilka är långt högre än de anställdas i Mexicana Group. 5. Noterar att det är otänkbart att Mexicana Corporate Group skulle be om skydd från sina fordringsägare, eftersom bolagsgruppen är ekonomiskt livskraftig, varför det är uppenbart att syftet med den möjliga konkursen för bolagsgruppen är att undvika att uppfylla sina kommersiella förpliktelser och sina förpliktelser gentemot de anställda, vilket skulle kunna tolkas som bedrägeri så länge som Mexicana Corporate Group bekräftade ägandet av Mexicana Click och Mexicana Link 6. Oroade över det faktum att den mexikanska regeringen tillåter bildandet av fackliga organisationer som skyddar arbetsgivaren, en täckmantel för att beröva de anställda deras rättigheter, inklusive hot och misshandel av anställda för att förhindra dem från att försvara sina rättigheter, och att ett av dessa förbund har anlitats av Mexicana Consortium för att reducera personalkostnaderna genom att beröva de anställda deras rättigheter. 7. Och oroade över det faktum att tillkännagivandet av försäljningen av Mexicana tickets, då Mexicana är ett av märkesnamnen i Mexicana Consortium, drabbar passagerare som inte ska anklagas för försöket till artificiell konkurs genom vilken Mexicana Consortium planerar att undvika att uppfylla sina kommersiella förpliktelser och sina förpliktelser gentemot de anställda. Beslutar a. Att fördöma Mexicana Consortiums ärekränkande och oärliga policy, vilken vägrar att erkänna att den dåliga administrationen och tömningen av bolaget på tillgångar har skapat en artificiell konkurs för detsamma. b. Att gå samman med de anställda i Mexicana Consortium, som blir föremål för utpressning av media, och som trots allt har upprätthållit den säkra, effektiva driften av flygbolaget på högsta internationella nivå.

16 sid 16 c. Att be den mexikanska regeringen att avskaffa den bedrägliga praxisen med kontrakt för att skydda arbetsgivaren vilka används av Mexicana Consortium för att beröva de anställda deras rättigheter utan respekt för principen med facklig frihet. d. Att kräva att de mexikanska myndigheterna genomför en ekonomisk utredning av Mexicana Consortium, av de tre varumärkesnamnen under vilka man verkar, och av dess främsta aktieägare, innefattande dess styrelseordförande Gastón Azcárraga, med krav på bolagets underskrivna åtagande under försäljningstransaktionen när regeringen privatiserade flygbolaget. e. Att kräva, såsom förhandlats av den mexikanska regeringen 2005, att Mexicana Consortium respekterar de anställdas rättigheter och kollektivavtalet, genom att omedelbart beordra media att upphöra med sina trakasserier och genom att återvända till förhandlingsbordet för att ärligt analysera den verkliga situationen och de möjliga alternativen med utsikt att förbättra ekonomin för Mexicana Consortium. f. Att be den mexikanska kongressen att uppmana ministern för kommunikationer och transport att analysera den ekonomiska situationen för Mexicana Consortium, och att be Mexicana Consortium att visa huruvida man följer försäljningskontraktet som undertecknades 2005 med den mexikanska regeringen eller inte. Inlämnad av ASSA, ASPA och SINACTA Mexico samt AAA Argentina

17 sid 17 Bilaga 10 Brådskande motion viii: ATT BEKÄMPA KRÄNKNINGEN AV MÄNSKLIGA OCH FACKLIGA RÄTTIGHETER I PANAMA 1. UNDER DET ATT Panama är medlem av ILO och har ratificerat bland annat konventionerna nr 87 (Föreningsfrihet och rätten att organisera), nr 98 (Rätten till kollektivförhandling) 2. Noterar att Panamas kongress, den 16 juni 2010 antog Lag 30 på ett ovanligt och odemokratiskt sätt, och att lagförslaget ändrar tre lagar och sex förordningar, inklusive arbetslagen, för att förgöra arbetstagares och fackliga rättigheter, inklusive att man inte betalar fackliga avgifter, restriktioner för fria kollektiva förhandlingar, rätten att strejka bland andra. 3. Noterar att denna lag, som har trätt i kraft och att en partiell temporär suspendering i tre månader för närvarande diskuteras i kongressen påverkar alla arbetstagare landet över och dess sidoeffekter utsträcks till det sjöfolk som arbetar ombord på Panamaflaggade fartyg, den största bekvämlighetsflaggen, så att den även påverkar arbetstagare från flera andra länder 4. Noterar med oro att den panamanska regeringen sände den nationella polisen för att brutalt förtrycka arbetstagarna i provinsen Bocas del Toro, som hade gått ut i en icke tidsbegränsad strejk, vilket ledde till mordet på två fackliga aktivister, förlorad syn på ett eller båda ögonen hos över 30 arbetstagare till följd av att man sköt projektiler, arresteringen av hundratals arbetstagare över hela landet och arresteringsorder för flera fackliga ledare samt fortsatta dödshot mot fackliga ledare innefattande ITF:s medlemsförbund. 5. BESLUTAR att fördöma den panamanska regeringens repressiva åtgärder, som har använt polis för att angripa och hota arbetstagare som kämpar för att förhindra kränkningen av fackliga mänskliga rättigheter, vilka skapats genom Lag Uppmanar alla ITF:s medlemsförbund världen över att sända protestskrivelser på grund av kränkningen av fackliga och mänskliga rättigheter samt att förkasta Lag 30 och alla andra lagar som kränker principen om föreningsfrihet. Inlämnad av ITF:s medlemsförbund i Panama (UIM, SITRASERMAP, SIELAS, SCPC, SITRAMIT, UP)

18 sid 18 Bilaga 11 Brådskande motion ix: BURMA NOTERAR att den styrande juntan har utfärdat en rad vallagar för att hålla val 2010 trots det faktum att Aung San Suu Kyi och framträdande intressenter uppenbart är undantagna från den livsviktiga försoningsoch demokratiseringsprocessen i framtida Burma, NOTERAR MED ORO att efter annulleringen under den tredje veckan i maj av partiet National League for Democracy:s registrering för valet, baserat på det faktum att det är ohederligt med lika tvivelaktiga 2008 års författning, har det politiska läget i landet blivit mer spänt och kritiskt vid denna tidpunkt, BEKRÄFTAR SÄRSKILT de burmesiska arbetstagarnas svåra situation och utsatthet i arméns händer och dess gamla ekonomiska monopolsystem då flera strejker har brutit ut sedan 2007 i Rangoons industrizoner, och många flera migrantarbetare har drabbats i grannländerna, VISAR SIN STARKA ERKÄNSLA FÖR den lagliga verksamhet Seafarers Union of Burma bedriver när man ger facklig service och skydd för burmesiskt sjöfolk, fiskare, fiskeriarbetare och migrantarbetare trots de enorma svårigheter och utmaningar som föreligger och FORTSÄTTER ATT TILL FULLO STÖDJA SUB:s långa tålmodiga kamp för att upprätta mänskliga och fackliga rättigheter i framtida demokratiska Burma, ITF:s 42:a KONGRESS: Fördömer därför alla försök att kränka de fackliga rättigheterna för alla burmesiska arbetstagare inbegripande sjöfolk, fiskare, fiskeriarbetare och migrantarbetare och kräver att juntan respekterar ILOkonvention nr. 87 (Föreningsfrihet och rätten att organisera), vilken Burma är undertecknare av sedan 1955, Står upp tillsammans med de globala fackliga federationerna för att protestera mot det kommande ohederliga valet och lika tvivelaktiga författning då det inte alls är inkluderat i den livsviktiga nationella försonings och demokratiseringsprocessen, Uppmanar att inte delta i juntastödda Myanmar Overseas Seafarers Association (MOSA) vid denna avgörande tid i Burma då de inte är representativa för att skydda allt burmesiskt sjöfolk, Inlämnad av Seafarers Union of Burma (SUB)

19 sid 19 Bilaga 12 Brådskande motion nr x: Costa Rica UTTALANDE AV ITF:s 42:a VÄRLDSKONGRESS MEXIKO 5 12 AUGUSTI 2010 Vi, hamnarbetareförbund världen över, anslutna till Internationella transportarbetarefederationen, ITF, som samlas vid den 42:a kongressen i Mexiko City uttalar vår solidaritet med kollegorna i den legitima ledningen för förbundet SINTRAJAP i Puerto Limón Costa Rica, och Medvetna om den situation våra hamnarbetarkollegor i Costa Rica står inför anger vi följande: 1. De oroande angrepp och kränkningar som Costa Ricas regering gör sig skyldig till mot hamnarbetarnas och deras fackförbund SINTRAJAP:s frihet, rättigheter och fackliga autonomi. 2. Kränkningarna av grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter, förbundets interna angelägenheter och de internationella konventioner som gäller föreningsfrihet och fria förhandlingar, genom att Costa Ricas regering inte respekterar den legitima och sant demokratiska process som antagits av SINTRAJAP för att välja sin ledning. 3. Regeringens, arbetsministeriets, hälsoministeriets, säkerhetsministeriets, ministeriet för offentliga arbeten och transport samt även ex presidenten och Nobelprisvinnaren Oscar Arias intervention i den fackliga organisationens interna angelägenheter i hamnarna Limón och Moín. 4. Regeringen i Costa Ricas olagliga åtgärder att avlägsna de lagenligt valda personerna i förbundets ledning, valda på ett fritt och demokratiskt sätt av 72 % av arbetstagarna anslutna till SINTRAJAP, medan man samtidigt, i hemligt samförstånd med ledningen för hamninstitutionen, främjar en parallell grupp som försvarar regeringens och inte arbetstagarnas intressen, och för vilka man angett lagenligt status, betecknat den som styrelsen utan att dessa personer har valts av arbetstagarna och utan medverkan i någon demokratisk process. Allt detta har gjorts med målsättningen att privatisera hamnarna och hindra existensen för den fackliga organisation som är den äkta företrädaren för arbetstagarna, en klar kränkning av facklig frihet, de internationella ILO konventionerna och landets lagar. 5. Det skamliga, korrupta, förkastliga och omoraliska agerandet av Costa Ricas regering att erbjuda mutor på US$137 miljoner till hamnarbetarna i Puerto Limón i utbyte mot att de ger upp sitt förbund SINTRAJAP. 6. Det olagliga kvarhållandet och påföljande frisläppande av 24 arbetstagare den 29 april 2010 på grund av att de demonstrerat för rätten till arbete och stabilitet på arbetsmarknaden samt mot arbetslöshet och privatiseringen och upplåtelsen av hamnarna. Dessa är kollegor som regeringen anklagar i domstolsförhandlingar och som skulle kunna dömas till fängelse som om de var kriminella. 7. Vantolkningen och missbruket av lagarna från hamnmyndighetens och regeringens sida för att främja sina ekonomiska intressen och fortsätta att genomföra sin nyliberala politik till skada för arbetstagarnas rättigheter.

20 sid 20 MED TANKE PÅ ALLT DETTA KRÄVER VI ATT COSTA RICAS REGERING: Respekterar frihet, autonomi och fackliga rättigheter, nationellt och internationellt, och omedelbart upphör med den destruktiva politik som används mot den costaricanska fackföreningsrörelsen, och i synnerhet mot hamnarbetarna organiserade i SINTRAJAP; Respekterar demokrati och erkänner förbundets legitima ledning, vilken valdes av arbetstagarna på ett fritt, oberoende och demokratiskt sätt, i enlighet med landets lagar och SINTRAJAP:s stadgar, och på detta sätt indikera att de erkänner förbundet SINTRAJAP under ledning av Ronaldo Blear och hans ledningsgrupp, med ett lagenligt mandat från januari 2009 till januari 2011, som den enda lagenliga representationen av arbetstagarna i hamnarna i Limón och Moín, samt de fackliga, arbets, demokratiska och mänskliga rättigheter som är förenade med detta; Respekterar och följer internationella ILO konventioner och landets arbetsmarknadslagar; Visar regeringens intresse av att lösa frågan genom en direkt dialog med lagenliga företrädare för SINTRAJAP, vid ett möte vid vilket en snabb lösning av konflikten kan uppnås. Vi, världens hamnarbetare, medvetna om den situation som beskrivs ovan, planerar åtgärder för att stödja förbundet SINTRAJAP, vilket kommer att involvera direkta åtgärder över hela världen. Mexico City, 7 augusti 2010 Vi, världens transportarbetare, står enade och vi skall inte tillåta att våra rättigheter kränks i något land.

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Civilflygsektionens konferens Durban, 4 augusti 2006 Rapport 1. Öppningsanförande Sektionsordförande, Carla Winkler (IAMAW, USA) öppnade mötet.

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Internationella Transportarbetarefederationen

Internationella Transportarbetarefederationen (Juli 2014) Internationella Transportarbetarefederationen Transportarbetarfack organiserar i leveranskedjan vad har hänt? 1. Inledning Nästa led i ITF:s organiseringsstrategi är att organisera leveranskedjan.

Läs mer

KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010

KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010 KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress (Mexiko) 5 12 augusti 2010 Innehåll Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna... 1 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn... 5 Resolution

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 Internationella transportarbetarefederationen ITF:s 42:a KONGRESS MEXICO CITY 2010 ITF House 49-60 Borough Road London SE1 1DR Tfn: +44 (0)20 7403 2733

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europeiska transportarbetarefederationen

Europeiska transportarbetarefederationen Europeiska transportarbetarefederationen Varje år skickar ETF ut ett frågeformulär om medlemsantal, för att kunna uppdatera registret över alla anslutna förbund. Detta är viktigt för att (a) ETF ska kunna

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellan Scandic Hotels Holding AB och Europeiska Kommittén för Livsmedels-, Hotell-, Catering-, och Njutningsmedelsarbetare

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR. Internationella transportarbetarefederationen (ITF)

STADGAR. Internationella transportarbetarefederationen (ITF) STADGAR Internationella transportarbetarefederationen (ITF) Augusti 2010 Paragraf Innehåll Sid INLEDNING 1 I MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET 2 II MEDLEMSKAP OCH FÖRPLIKTELSER 3 III UTTRÄDE, FÖRLUST AV MEDLEMSKAP,

Läs mer

Innehåll. Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg. Bilagor. 5 Förord

Innehåll. Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg. Bilagor. 5 Förord Innehåll 5 Förord Mexico City-policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg 7 Inledning 8 Angivande av principer 10 Angivande av målsättningar 12 Definition av bekvämlighetsflagg (FOC)

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Mexico City- policyn. ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg

Mexico City- policyn. ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg Mexico City- policyn ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg Andra upplagan November 2011 Innehåll 5 Förord Mexico City- policyn: ITF:s policy beträffande minimivillkor på handelsfartyg

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer