UTVECKLINGEN MOT DEMOKRATI I VÄSTVÄRLDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGEN MOT DEMOKRATI I VÄSTVÄRLDEN"

Transkript

1 UTVECKLINGEN MOT DEMOKRATI I VÄSTVÄRLDEN Demokratins vagga De flesta statsvetare är överens om att demokratins vagga finns i antikens Grekland. Antiken varade mellan 700 f. Kr. 500 e.kr.. Välfärd lockade befolkning Välfärd möjliggjorde uppkomsten av 'yrkesfilosofer' samt 'yrkespolitiker' Aten, 500 talet f.kr Kleistenes 'direktdemokrati' Perikles, demokratins 'guldålder' även fattigare kunde delta i förvaltningen jan 6 16:51 PLATON 'Staten', kritisk betraktelse ARISTOTELES 'Politiken' FÖRUTSÄTTNINGAR Samhällets medlemmar delar synen på vad som behövs för alla och envar Samhället skall vara mycket homogent (språk, ekonomi,religion) Max alla måste kunna känna alla (beslutsfattare) Direkt demokrati, alla måste kunna delta åttminståne en gång under sitt liv Självförsörjande stadsstat, enbart förbund i krigssituationer jan 6 16:58 1

2 ROMARRIKET Inget folkstyre men vissa demokratiska drag såsom friheter (religions) och lagstiftning. Roms ledande politiska filosof Cicero ansåg; 1. Att universum är ett system som styrs av en rationell kraft. 2. Att människan står mellan gud och djuren. 3. Att mänsklig potential bara kan förverkligas inom samhällen. 4. Att människan är en särskild art. 5. Att lag är grundad på naturen, inte på opinionen. jan 6 17:07 Maktkamp mellan regent, kyrka, adel och den övriga befolkningen I kampen mellan regenter, kyrka och adel försökte alla tre förstärka sin maktställning. Detta var också bakgrunden till frihetsbrevet MAGNA CHARTA 1215 i England. I slutet av 1100 talet hade regenterna framgångsrikt inskränkt både adelns och kyrkans maktbefogenheter. Detta gav bakslag då kung Johan utan land tvingades kuva sig och underteckna Magna Charta som begränsade kungamakten. Kungen blev underställd lagen. I Magna Carta står det bland annat: Ingen fri man må gripas, fängslas, berövas sin egendom. Rätt eller rättvisa skall ej förvägras eller undanhållas någon. Detta innebar att kungen inte skulle stå över lagen utan lagen över kungen. Lagen tillhörde folket inte kungen. jan 6 17:11 2

3 De medeltida italienska stadsstaterna Demokratin återuppstod igen i de medeltida italienska stadsstaterna som t. ex. Florens och Venedig. Den medeltida stadsstaten Florens Florens var redan på 1200 talet en republik men år 1328 infördes viktiga reformer som var bestående till år 1434 då familjen Medici tog makten. En av dessa reformer var en kombination av omröstning och lottningsprocedur vid ämbetstillsättningar. jan 6 17:13 Marsilius från Padua Marsilius menar att det finns två typer av lagar de världsliga lagarna och de gudomliga lagarna. De världsliga lagarna kan och bör vara olika i olika stater eftersom de skall spegla den enskilda statens särdrag. Han anser att lagarna i en stat har godkänts när folket på något sätt har enats om dem. Straffet för brott mot dessa lagar verkställs efter de beslut som statens myndigheter har beslutat. Däremot kan de gudomliga lagarna vara giltiga i alla stater, anser Marsilius. Dessa lagar är stiftade av Gud och för ett framtida liv. Inget straff för brott mot dessa lagar kan ske på jorden utan straffet verkställs efter döden. Bannlystes av påven jan 6 17:21 3

4 Direktdemokratier i Schweiziska kantoner 1513 bildades det schweiziska statsförbundet av tretton kantoner. Sex av dessa var direktdemokratier där alla fria medborgare deltog i en årlig församling. Statsförbundets styrelse bestod av representanter från de tretton kantonerna. Inspirerade Rousseau jan 6 17:23 En social förändring Feodalismen och de fria stadsstaterna var så gott som borta i Europa. På grund av ökad handel och industiellt nytänkande började dock en rik köpmannagrupp och borgare medelklass bildas som började ställa krav på delaktighet i styrelsesättet inom länderna och i denna grupp såg kungarna en ny bundsförvant mot adeln. jan 6 17:24 4

5 Men under 1500 talet försökte några personer att reformera själva katolska kyrkan. De främsta reformatorerna var Martin Luther och Jean Calvin. Deras kamp handlade om en religiös frigörelse från påvens makt som innebar att göra den enskilda människan religiöst myndig. Båda var övertygade om att varje individ kunde finna vad som är rätt och fel. Ingen religiös eller världslig överhet skulle föreskriva auktoritativa lösningar. Med detta menas protestantismens speciella individualism. Varje individs egen tro är det centrala i deras teologi. jan 6 17:25 Den naturvetenskapliga revolutionen Även ett vetenskapligt nytänkande den naturvetenskapliga revolutionen har nu inträffat med början redan under 1300 talet. Nikolaus Kopernikus bok "Om de himmelska kretsloppen" De revolutionibus orbium coelestium,1543 beskriver den revolutionerande idén att det är solen som är mittpunkten i vårt solsystem och inte jorden. Jorden är rund och snurrar runt solen. Denna naturvetenskapliga revolution får sin kulmen under 1600 talet i och med Isaac Newtons gravitationsteori i boken "Principia", En ny syn på naturen och vetenskapen är resultatet. Man upptäckte på nytt Platon och Aristoteles teorier Man återgick under 1600 talet att studera antikens och romarrikets teoretiker. Man upptäckte på nytt Platon och Aristoteles teorier, nu utan religiösa baktankar. Tack vare detta såg man samtiden på ett annat sätt, vilket fick utlopp i nya politiska tankar. jan 6 17:26 5

6 Grunden till USA:s demokratiska samhälle 1620 slöt 150 immigranter puritaner från England, män kvinnor och barn, ett fördrag att organisera sig i ett samhälle. Redan i dessa samhällen var moderna demokratiska principer erkända och sanktionerade av New Englands lagar New England består av USA:s nuvarande sex delstater, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire och Maine : Folkets deltagande i de offentliga angelägenheterna Självbeskattning Makthavarnas ansvarighet Individuell frihet Rättskipning med juryförfarande I Connecticuts författning 1638 var samtliga medborgare röstberättigade fastslog Rhode Islands generalförsamling enhälligt att statens styrelseskick var demokrati och att makten vilade på alla fria människor tillsammans. Mayflower jan 6 17:28 DEN ÄRORIKA REVOLUTIONEN 1688 P.g.a rädslan för en katolsk motreformation och inbördeskrig störtades Englands kung Jakob II Ny regent blev Vilhelm III som lovade respektera parlamentets lagstiftande makt, religionsfriheten och domstolarnas oavhängighet. Därför har man daterat den moderna demokratins ursprung i England till detta år. jan 6 17:31 6

7 Declaration of Rights I England beslutade parlamentet 1689 om Declaration of Rights. Dessa rättigheter innebar bland annat att: Kungen var bunden av lagen och kunde därför inte sätta den ur kraft eller göra undantag från den Kungen kunde inte driva in skatt och heller inte i fredstid hålla stående här utan parlamentets samtycke Det folkvalda parlamentet skulle ha inflytande över lagstiftning och beskattning Ingen undersåte i riket fick fängslas och kvarhållas i häkte utan laglig rättegång Regeringen fick inte blanda sig i parlamentsvalen I parlamentet skulle ledamöterna ha full yttrandefrihet Konstitutionellt statsskick som 'marknadsfördes' av J Locke jan 6 17:33 Även om Schweiz egentligen är det europeiska land där traditionen med folkstyre var äldst så blev England ändå förebilden efter Dels beror det här på Englands växande ekonomiska och politiska makt men också på att de politiska filosoferna här fritt kunde publicera de tankar om maktutövning som kom att ha så stor betydelse John Locke jan 6 17:34 7

8 UPPLYSNINGEN Sambandet till Antiken och Renässansen En 1700 tals kulturrörelse som betonade individens förnuft Man ville UPPLYSA befolkningen och förmedla kunskap Naturvetenskapliga framsteg stärkte tron på det mänskliga förnuftet Optimistisk syn på mänskans möjligheter samt mänsklighetens framtid Antiken var inte längre idealet utan NUET och FRAMTIDEN UTILISM det viktiga var det som var NYTTIGT för individen och mänskligheten Vetenskapsakademier jan 6 17:35 USA:s oavhängighetsförklaring 4 juli 1776 antog en kongress, med ledamöter från USA:s tretton stater, sin självständighet från Storbritannien. I denna oavhängighetsförklaring finns, för första gången, principer om människans relation till staten. 1. Jämlikhetsprincipen. Alla människor är skapade lika. 2. De mänskliga rättigheterna. Alla människor har vissa rättigheter; bland dessa märks liv, frihet och strävan efterlycka. 3. Folksuveränitetsprincipen. Ett lands styrelse har sin makt och kan berövas makten av folket. jan 6 17:41 8

9 Den lagstiftande makten tillföll kongressen parlamentet uppdelad på senaten med två representanter från varje stat och representanthuset till vilket varje stat skickade representanter i proportion till folkmängd. Den verkställande makten gavs till presidenten, som valdes på fyra år och endast kunde väljas om för ytterligare en period. Den förste blev George Washington, som således kom att styra i två perioder. Den dömande makten oberoende domstolar jan 6 17:42 DEMOKRATI I NATIONALSTAT 1787 infördes representativ demokrati i USA Idén om direkt demokrati i en liten stadsstat med en homogen befolkning överlämnades. Nationalstaten med en stor heterogen befolkning krävde representativ demokrati. Delstaterna fick bestämma rösträttsvillkoren ex. Pennsylvania, alla fria män som bott där min. 1 år Virginia rösträtt enbart för jordägare Yttrande och tryckfrihet i USA, Bill of rights 15 december 1791 beslutade USA:s kongress att göra tio tillägg till konstitutionen. De första tio tilläggen kallas, bill of rights och fastställer bland annat att USA:s invånare har yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och rätt till en rättvis och snabb rättegång. jan 7 09:06 9

10 I Frankrike genomfördes 1789 en revolution under mottot frihet, jämlikhet Vid tiden för revolutionens utbrott var Frankrike Europas folkrikaste stat med en befolkning på 24 miljoner, varav 80% bodde på landsbygden. Förhållandena i denna nation var som i övriga samtida länder djupt orättvis, vilket tillsammans med en rad specifika faktorer ledde till revolutionen. jan 7 09:13 Nationalförsamlingens åtgärder Oroligheterna i landet skyndade på nationalförsamlingens arbete och resultatet blev: ståndsprivilegierna avskaffades alla adelstitlar avskaffades kyrkan förstatligades armén upplöstes och ersattes av nationalgardet ny författning Ökad rösträtt för män i Frankrike 1789 sänktes rösträtten i Frankrike till 21 år för män med fast bostad och som inte var tjänstefolk. Det innebar att 4,4 miljoner personer ( 61,5% av de vuxna männen) hade rösträtt. Det varaktigaste resultatet av revolutionstidens många experiment med folkstyre blev den norska författningen från Rösträtten begränsades där genom förmögenhets och egendomskriterier till 45,5% av alla män över 25 år, vilket var fler än i något annat land i Europa. jan 7 09:19 10

11 Öppenhet vid parlamentsmöten I Storbritannien, USA och Frankrike började parlamenten att ha öppna möten så att politisk information kunde spridas. Detta fick till följd att opinionsbildning var möjligt. Tidigare var dessa möten i Storbritannien stängda för att inte kungen skulle kunna påverka parlamentets beslut. Som första land införde Schweiz 1848 allmän rösträtt för män. Den hemliga valsedeln infördes 1872 vid parlaments och kommunalval i Storbritannien efter att den först användes vid val i Sydaustralien jan 7 09:23 Under 1800 talet gick den ena delstaten efter den andra över till allmän rösträtt för män t.ex. New York I Wyoming infördes, som första delstat, även allmän rösträtt för kvinnor Nya Zeeland jan 7 09:28 11

12 Det första världskriget dödsstöten för demokratins motståndare. Fredsavtalen demokrati infördes i de flesta länder i Europa men 'krashade' eftersom förutsättningarna inte existerade. jan 7 09:36 Seymour Martin Lipset I sin bok "Den politiska människan", 1959 (Political Man) skriver Seymour Martin Lipset att "ju mer välbärgad en nation är, desto större chanser att den kommer att upprätthålla demokratin". Han visar att stabila demokratier når högre tal som inkomst per person, läs och skrivkunnighet och urbaniseringsgrad (andel av befolkningen som bor i städer). För ekonomisk utveckling och utbildning befrämjar en stor medelklass som motsätter sig extremism. jan 7 09:42 12

13 Den svarta befolkningen i USA:s sydstater hade formellt rösträtt men förhindrades att utnyttja sin rösträtt fram till dess medborgarrättslagarna antogs 1964/65. Kvinnorna i Schweiz fick rösträtt först jan 7 09:34 13

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Kapitel 3 Vad är demokrati?

Kapitel 3 Vad är demokrati? Kapitel 3 Vad är demokrati? 70 Kapitel 3 Vad är demokrati? Hur är det ställt med demokratin i världen? Och vad är egentligen demokrati? I det här kapitlet berättar vi om vilka länder som är demokratier

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Principprogram. Antaget 2001

Principprogram. Antaget 2001 Principprogram Antaget 2001 Förord Detta principprogram antogs vid det ordinarie rikstinget 28 juni - 1 juli 2001. Arbetet med att ta fram ett nytt principprogram är en omfattande, viktig och spännande

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Inledning. Karl Marchionini De stora revolutionerna. Andra upplagan Frams forlag, Stockholm 1928

Inledning. Karl Marchionini De stora revolutionerna. Andra upplagan Frams forlag, Stockholm 1928 1 Karl Marchionini De stora revolutionerna Andra upplagan Frams forlag, Stockholm 1928 Innehåll Inledning.... 1 Klass-striderna i antiken.... 3 Tyska bondekriget.... 6 Engelska revolutionen... 11 Den stora

Läs mer

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback C-UPPSATS 2007:041 Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet Andreas Furtenback Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen

Läs mer

PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR

PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR De beskrivningar av svarens innehåll som ges här är inte bindande för studentexamensnämndens bedömning. Censorerna beslutar om de kriterier som används

Läs mer

1999 Års bertil ohlin föreläsning

1999 Års bertil ohlin föreläsning 1999 Års bertil ohlin föreläsning carl-johan westholm John Stuart Mill och vår tid 140 år efter»on liberty« bertil ohlin-institutet är en liberal tankesmedja grundad 1993. Institutets uppgift är att genom

Läs mer

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b BEDÖMNINGSSTÖD I SAMHÄLLSKUNSKAP Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b Innehåll Syfte sid. 3 Konstruktion och avgränsningar sid. 3 Disposition sid. 4 Uppgiften sid. 5 Resonemang kring ämnesplanens syfte, centrala

Läs mer

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund...

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... 4 Konstitutionen ett levande dokument?... 6 The Bill of rights... 6 Institutionell

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen Läxa till fredag 27 mars Här är mycket text, men allt behövs till era SO- arbeten. Allra sist kommer några frågor som kan komma på läxförhöret. Det gör det nog lite lättare att plugga på texterna. 1800-

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh SKRIVNA AV MIKAELA GALLEGOS GAUDING PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH 2012 1 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter

Läs mer

Makteliten mot folket

Makteliten mot folket Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Nils Lundgren Rapport 2008:2 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Demokrati kontra frihet

Demokrati kontra frihet Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT10 Handledare: Mia Olsson Demokrati kontra frihet En granskning av Freedom House-indexet Rabie Salem Christian Andersson Abstract Den här studien

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

Daytonavtalet och dess konsekvenser

Daytonavtalet och dess konsekvenser J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L JÖNKÖPING UNIVERSITY Daytonavtalet och dess konsekvenser - med fokus på etnicitet och efterkrigets konstitution i Bosnien och Hercegovina

Läs mer

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007 Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör (fil.mag.)

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer