Tjänstemannasvenska ALLMÄN ÖVERSIKT Extra kurs för samhällsvetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemannasvenska ALLMÄN ÖVERSIKT Extra kurs för samhällsvetare"

Transkript

1 Tjänstemannasvenska ALLMÄN ÖVERSIKT Extra kurs för samhällsvetare Åbo universitet / Språkcentret Lektor Ilkka Norri (red.) 04/2010

2 2 Förord Sedan många år tillbaka har lektor Ilkka Norris tjänstemannakurs i svenska vid Åbo universitets språkcenter bestått av tre delar. Gruppen har 30 timmar kontaktundervisning, där man koncentrerar sig på muntliga färdigheter samt på att skriva uppsatser och referat, o.d. Studerandena läser och övar grundgrammatiken via webben med hjälp av Språknätet som planerades och konstruerades redan på senare delen av 1990 talet i samarbete mellan språkcentren i fyra finländska högskolor, Åbo universitet, Tammerfors universitet, Helsingfors universitet samt institutionen för språk och kommunikation vid Helsingfors handelshögskola. Denna del innehåller även en grupp övningar under titeln Människan i arbetslivet. Övningarna rapporteras med hjälp av en studiedagbok som sedan skickas till läraren. För det tredje skriver studerandena självständigt en fritt vald essä med anknytning till huvudämnet. Detta häfte är en samling av dessa essäer. Endast de grövsta språkfelen har rättats av läraren. Åbo Ilkka Norri, FL, lektor i svenska

3 3 INNEHÅLL 1. Finlands medlemskap i Europeiska unionen - argument för och emot Miika Sjöman 4 2. Problem med finländsk EU-journalistik? Niko Hatakka 5 3. Europeiska unionens historia Taru Pakkanen 6 4. De fyra friheterna och andra basfakta om Europeiska unionen Lauri Miikkulainen 7 5. Socialdemokratins principer Jenni-Elisa Piirainen 8 6. Socialdemokraterna i Sverige: Sveriges socialdemokratiska arbetarparti från Hansson till Palme Laura Raikunen 9 7. Folkomröstning om införande av euron i Sverige 2003 Lauri Jossas Avskaffandet av den allmänna värnplikten i Sverige Pekka Seppälä Sovjetunionens upplösning Salla Niemelä Samlingspartiets principprogram Linda Grönlund De Gröna i Finland Enni Sillanterä Ekonomi och global uppvärmning Katariina Tuokko Debatt kring pensionsåldern Milla Ikonen Uppståndelsen kring valfinansieringen efter riksdagsvalet 2007 Riikka Karppinen Skyddspolisen Kaisa Enkkelä Estlands två självständighetsdagar Emma Mäkelä Algeriets självständighet Laura Pätsi 21

4 4 1. Finlands medlemskap i Europeiska unionen - argument för och emot Miika Sjöman Syftet med den här essän är att förklarar hurdana argument det fanns för och emot det finska EUmedlemskapet. Materialet baserar sig på diskussioner i riksdagen mellan och Man kan hitta den här diskussionen i boken Riksdagshandlingar 1994 Band 2. Det viktigaste argumentet för Finlands EU-medlemskap var att det skulle påskynda Finlands rekreation från depression. Den starkaste tesen emot medlemskapet var att det skulle begränsa Finlands nationella suveränitet. Partierna delades i två grupper i fråga om ekonomisk tillväxt. Den ena gruppen ansåg att den finska ekonomin skulle växa utan medlemskap och den andra ansåg att den finska ekonomin inte kunde klara sig utanför EU. Socialdemokraterna, samlingspartiet, centerpartiet och SFP och liberalerna tyckte att EUmedlemskapet definitivt var nödvändigt till den finska ekonomin. Suomen maaseudun puolue och KD tyckte att Finland skulle lyckas bättre utan EU. Den nationella identiteten spelade inte någon större roll i debatten. SMP:s riksdagsledamot Raimo Vistbacka framförde att den nationella suveräniteten består av språk, pengar och försvaret. Han sade att alla tre riskeras om Finland ansluter sig till EU. Under debatten hade Finland klarat sig ut ur den djupa recession som delvis orsakats av valutaspekulationer. EU-medlemsstaterna hade planerat att ha en egen valuta och det lockade riksdagsledamöterna. En gemensam valuta skulle skydda och balansera Finlands ekonomi vad spekulationerna beträffar. I allmänhet kan man säga att diskussionen var livlig och mångsidig. De största frågorna som skiljde partierna från varandra var frågan om hur EU-medlemskapet skulle påverka Finlands ekonomiska tillväxt och hur det skulle påverka Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Vänsterförbundet påpekade att Finland skulle förlora möjligheten att devalvera. Partiet ansåg att 20 procent av arbetslösheten kunde klaras endast genom att devalvera och på så sätt att säkerställa konkurrenskraften hos exportindustrier. De Gröna, KD och SMP motiverade sitt motstånd av EU så att Europa inte har en likadan konkurrenskraft som Indien och Kina har. Partier tyckte att det var gammalmodigt att fokusera sig på solnedgångens region. SMP hade den starkaste oppositionen. De tyckte att Finland inte kunde skydda sin inre marknad och det skulle anpassar sig till stormakternas vilja i EU. Partiet sade att Unionens tullpolitik kunde höja priserna. Till exempel skulle bananpriset gå upp tiotals procent. I sammandrag av diskussionen: perspektivet som betonade positiva effekter till ekonomisk tillväxt blev i majoriteten. De som betonade minskningen av den nationella suveräniteten hamnade i minoriteten.

5 2. Problem med finländsk EU-journalistik? Niko Hatakka 5 I traditionell mening, för att uppehålla fungerande demokrati, har media en skyldighet att hjälpa medborgarna förstå det politiska systemet och att indirekt uppmuntra medborgarnas aktiva deltagande genom att ge adekvat information och analyser om politik. Betydelsen av denna skyldighet betonas särskilt under valen. Efter den senaste EU-utvidgningen och det konstitutionella fördragets misslyckande är behovet av ett europeiskt offentligt rum inom Europeiska unionen kanske starkare än någonsin. Ändå är den europeiska politiska journalistiken starkt kopplad med nationella journalistiska metoder och stilar. En av aspekterna angående det demokratiska underskottet inom Europeiska unionen är att det inte finns någon europeisk demos. Valdeltagandet i Europaparlamentvalet är ganska lågt och det finns endast lite medborgarnas deltagande på civilsamhällsnivå. Nyligen har studierna påpekat att den europeiska uppfattningen i journalistiken är ganska outvecklad: nyheterna baseras på den nationella problematiken och den europeiska arenan visas i en nationell lins. Trots att det finns några EU-omfattande medier som European Voice och Financial Times, de flesta forskare är överens om att det inte finns någon riktig europeisk offentlighet. Även om bristen på europeisk diskussion ökar nationella mediernas ansvar för att fullgöra sin journalistiska skyldighet, och mer och mer lagstiftning förs vidare i Europeiska unionen, mest av EU-rapportering fortfarande bygger på nationell politik. Detta fenomen av otillräcklig och ganska begränsad europeisk journalistik som ofta beskrivs med uttrycket "journalistiskt underskott", kunde betraktas som ett problem för den demokratiska legitimiteten av Europeiska unionen. Varför är det så svårt att skriva intressanta artiklar om EU-frågor? Ett av skälen kan hittas i skillnaderna mellan den nationella och den europeiska politiken. Dynamiken i partipolitiken och särskilt friktionen mellan den nationella regeringen och oppositionen har gett saftiga ämnen för finska journalister. Innehållet i den finländska politiska journalistiken under de senaste decennierna har allt mer påverkats av kraven för medieinnehåll som konsumenterna är villiga att betala för, och det har haft ett stort inflytande på stilen av politisk journalistik. Tidningarna skriver mer om intressanta karaktärer, skapar dramatik av det vardagliga, festar med politiska skandaler och efter 90-talets övergång till mer samstämmig politik, särskilt fokuserar på ministrarna. I Europaparlamentet finns det ingen opposition, och de inblandade är ganska okända för publiken, vilket gör det svårare för publiken att vara intresserade av EU-journalistik. Följaktligen, till exempel europarlamentarikernas insatser är inte särskilt välrapporterade mellan valen, trots att de borde vara ansvariga för sina väljare. Europeiska unionen anses vara avlägsen och främmande för publiken, eftersom i många fall är det så annorlunda jämfört med den nationella politik som journalister och hela offentliga sfären fortfarande fokuserar sig på. Kanske journalistiska traditioner kommer att förändras. Just nu verkar det som om EU inte ger några betydande affärer för medierna, eftersom efterfrågan på högkvalitativ EU-journalistik är så minimalt och traditionen av ordentligt kontextrelaterade europeiska rapportering är så ung. Vad vi behöver nu är ett EUomfattande samarbete mellan journalister och mediearbetare och forskare, internationella konferenser och ordentlig utbildning för EU-journalister. Denna typ av arbete pågår redan, och framtiden får visa hur länge det tar innan mest av EU-journalistik lyckas vara både intressant och relevant. Detta är inte en fråga om att böja framför Europeiska unionen detta en fråga om att skydda våra rättigheter som väljare och upplysta medborgare.

6 3. Europeiska unionens historia 6 Taru Pakkanen Europeiska unionen är en överstatlig, geopolitisk entitet, som betäcker en stor region av Europas geografi och det är också det mest utvecklade regionala integrationsområdet i hela världen. De länder som hör till unionen har gemensamma ekonomiska, politiska och militära konventioner som utvecklades via många traktat och under en lång tid. Unionen har gemensamma symboler som lyfter fram den gemensamma identiteten, till exempel flagga, nationalsång och nationaldag. Europeiska unionen grundades via Maastrichtfördraget år 1992, men den europeiska integrationens historia är mycket äldre. Eliten talade om gemensamt Europa också på 1800-talet, men andra världskrigets katastrof startade en egentlig debatt om den europeiska integrationen. Hela kontinenten var i ruiner och man valde se till att kriget inte kunde upprepas, därför är idén bakom integrationen ett fredligt Europa. År 1951 började man med Europeiska kol- och stålgemenskapen som kombinerade Frankrikes, Italiens, Benelux-ländernas och Västtysklands kol- och stålindustri, därför att kol- och stål är de viktigaste ingredienserna för vapen. Om ländernas kol- och stålindustri är sammansatta, är det mera problematisk att starta ett krig mot varandra. Man provade fördjupa integrationen också med politiska och militära entiteter men detta försök misslyckades p.g.a. diplomatiskt motstånd. Trots detta misslyckande blomstrade integrationen enda till året 1957, då Romfördraget upprättade två nya entiteter - Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen. Under 1960-talet försökte Frankrike under De Gaulle utesluta Storbritannien från integrationen. Det var problematiskt för en del av underhandlingarna eftersom Frankrike är och var ett av de stora europeiska länderna. Ändå kombinerades de tre gemenskaperna till en massiv institution, Europeiska gemenskapen, genom Fusionsförlaget år Under åren utvecklade Europeiska gemenskapen sig när nya länder anslöt sig till institutionen. Den första expansionen hände år 1973 när Danmark, Storbritannien och Irland gick in i gemenskapen efter Frankrike hade fått en ny president. Näst hände det någonting märkbart år 1986, när Europeiska enhetsakten trädde i kraft. Denna akt fördjupade gemenskapers institutionella makt. År 1992 var nästa steg Europeiska unionen med gemensam ekonomisk politik samt gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Europas egen mynt euro blev till genom Ekonomiska och monetära unionen år Europeiska unionen har 27 medlemsstater just nu. I början talade man om Europas förenta stater men en federation mellan Europeiska länder ser ut som otrolig just nu. I alla fall förorsakade Europas grundlag i början av 2000-talet stort motstånd på samma sätt som Lissabonfördraget. Europeiska unionen anklagas för många saker men ett av dess originella syften har nåtts de europeiska länderna krigar inte längre med varandra. Referenser Euroopan unionin portaali. Läst URL

7 4. De fyra friheterna och andra basfakta om Europeiska unionen Lauri Miikkulainen Europeiska unionen eller EU är en internationell organisation, som består av 27 europeiska stater. De 27 suveräna länderna är kallas för EU:s medlemsstater. 7 EU:s historia börjar i slutet av 1940-talet, efter andra världskriget. Många europeiska länder planerade att ha samarbete tillsammans. Den 9 maj 1950 presenterade Frankrikes utrikesminister Robert Schuman en plan för hur samarbetet ska fungera. År 1951 börjar sex länder (Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Västtyskland) samarbetet enligt Schumans förslag. Den första formen för samarbetet kallas för Europeiska kol- och stålgemenskapen. Under åren har det ursprungliga samarbetet förändrats till Europeiska unionen. Nuförtiden har EU 27 medlemsstater och cirka 500 million medborgare. 16 av EU:s 27 medlemsländer hör till euroområdet. De använder euro, Europeiska unionens officiella valuta. Samarbetet mellan länderna har många mål. Huvudmålet är att EU skulle har fri rörlighet av varor, tjänster, pengar och människor. Dessa friheter kallas ibland de fyra friheterna. För att bli en medlemsstat i Europeiska unionen måste en stat uppfylla många kriterier som brukar kallas för Köpenhamnkriterier. För att vara medlem i EU måste en stat ligga i Europa, ha stabila institutioner, som garanterar demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättstat och skydd för nationella minoriteter, ha en fungerande marknadsekonomi och förmåga att konkurrera med sina exportprodukter på unionens inre marknad. Alla andra medlemsstater i EU måste också acceptera den nya staten för att den kan bli medlem. EU har utvidgats sex gånger tidigare, men några mera länder stor på turen. Nuförtiden har EU tre officiella kandidatländer: Kroatien, Makedonien och Turkiet. Kroatien och Turkiet har påbörjat medlemsförhandlingar med EU. Medlemsstater i EU är suveräna länder som frivilligt har överfört en del av sin egen suveränitet till olika gemensamma institutioner i Europeiska unionen. De sju viktigaste institutionerna i EU är Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten, Europeiska unionens grundläggande fördrag kallas för Lissabonfördraget. Det trädde i kraft den 1 december Lissabonfördraget försöker att förbättra demokratiskhet och effektivitet i EU och enhetlighet i EU:s utrikesoch säkerhetspolitiken. På grund av fördraget har Europeiska rådet nu en egen ordförande som kallas för EU-president. Rådets första ordförande, från 19 november 2009, är Herman van Rompuy från Belgien. Efter fördraget trädde i kraft har unionen också en ny hög representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, EU:s utrikesminister, som leder unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Den första utrikesministern är Catherine Ashton från Storbritannien.

8 8 5. Socialdemokratins principer Jenni-Elisa Piirainen Finlands Socialdemokratiska partis partiprogram heter Socialdemokratins principer och det är antaget vid partikongressen i Åbo I principer finns fyra teman som är rättighet, frihet, jämlikhet och gemenskap. En rättvis värld Den första av Socialdemokratins principer är strävan till en rättvis värld. Socialdemokratins mål är ett rättvist samhälle där frihet, jämlikhet och solidaritet råder. Alla tar ansvar med sin förmåga som utgångspunk. När Finlands Arbetarparti (senare Socialdemokratiska parti) grundades år 1899 var dess mål att befria arbetarbefolkningen ekonomiskt och samhälleligt. Fortfarande fortsätter socialdemokratin kampen för materiell och andlig jämlikhet. Socialdemokratin reformerar samhället med socialistiska värderingar vilka influerar starkt i hela Europa. En rörelse för frihet och jämlikhet Den andra av socialdemokratins principer ser socialdemokratin som en rörelse för frihet och jämlikhet. Socialdemokratin anser att jämställdhet och frihet är grunden till samhällets utveckling. Socialdemokratins värderingar grundar sig på socialistiska teorier, antikens humanistiska filosofi, den kristna etiken och upplysningstidens framstegsidéer. Människorna borde få leva fria oberoende av personliga egenskaper eller ekonomiska utgångspunkter. Om frihet och jämlikhet är i balans trampar den enas rättigheter inte ner den andras rättigheter. I ett solidariskt samhälle respekterar människorna varandra och vill befrämja jämlikhet och välfärd. Det är också solidariskt att bära ansvar för naturen för att kommande generationer också får njuta av ren natur. För att det fortfarande finns fattigdomen i världen, har den internationella socialdemokratin mycket att göra. Socialdemokratin vill vara på de förtrycktas sida mot förtryckaren. Gemenskapen utmanar egoismen Enligt den tredje av socialdemokratins principer utmanar gemenskapen egoismen. Människan är samhällets mått och dess struktur och praxis finns till för människan. I en öppen värld är kulturell mångfald en rikedom som befrämjar sämja och tolerans. När medborgarna upplever att samhället är deras eget tar de ansvar för att de utvecklas och har framgång. Yttrandefrihet och möjlighet att få information lättvindigt är premisser för samhällets utveckling och demokratin. Folk borde ha möjlighet att influera sina egna saker.

9 Människans delaktighet i samhället 9 Den fjärde av socialdemokratins principer tycker att människans delaktighet i samhället är betydelsefullt. Socialdemokratin anser att när marknaden är reglerad tjänar ekonomin bäst hela samhället och tryggar välfärden för alla dess medlemmar. Ekonomin är för medborgaren och samhället måste ha möjlighet att påverka hur produktionen och ekonomin utvecklas. Globalisering innehåller inte bara fördelar utan också risker och därför måste samhället kunna ingripa i det. Om det inte finns några regler kan världsekonomin försvaga demokratin och ekonomins funktionsduglighet. Välfärdsstat säkrar god livskvalitet på ett rättvist sätt. I ett välfärdssamhälle erbjuder staten kvalificerade tjänster vilka ökar jämlikheten och välfärden. Politiken har en central roll i hur ekonomin fungerar. Socialdemokratin understryker också arbetes viktighet och varje individs rätt till ett innehållsrikt arbete. Härutöver skapar arbetet välstånd i samhället. Arbetstagarna har dock rättigheter och de måste få sin del av resultatet av arbetet och den ekonomiska tillväxten. Fackföreningsrörelsen har därför en central betydelse att bevaka arbetstagarnas rättigheter. 6. Socialdemokraterna i Sverige: Sveriges socialdemokratiska arbetarparti från Hansson till Palme Laura Raikunen 1928 blev Per Albin Hansson vald till ordförande för det socialdemokratiska partiet. Han introducerade begreppet folkhem för sitt parti. Det var första gången när ett vänsterparti har använt det begreppet. För Hansson var folkhemmet ett samhälle, i vilket det finns samhörighetskänsla och inga socialklasser. Hansson ville, att det svenska samhället har fungerande social omsorg, jämn ekonomisk utveckling och stark demokrati. I början av 1930-talet var det svårt för ekonomin. Världsekonomiska problem hade burits också till Sverige. På den tiden var Hansson Sveriges statsminister. På hans statsministerperiod hade socialdemokratiskt arbetarparti för första gången majoriteten i riksdagen. Hans politik hjälpte Sverige att komma till rätta med arbetslösheten. Efter världskriget slutade han sin politiska karriär. Han dog 1946 i Stockholm men hans idé av folkhemmet bevarades i det svenska samhället. Tage Erlander var följande ordförande i socialdemokratiska arbetarpartiet. Han var också följande statsminister. Han är mest känd för neutralitetspolitiken och försöket att börja samarbetet mellan nordiska länder. Han grundade en koalitionsregering med socialdemokraterna och Bondeförbundet på 50-talet. På 60- talet koncentrerade hans politik i att förstärka samhället. Det har betytt till exempel att den offentliga sektorn utvidgats med tiden. Svenskar fick också njuta av nya sociala reformer. Till exempel trädde den allmänna sjukförsäkringen i kraft. Under och 1970-talen fanns det många olika reformer för att förbättra välfärden. Tage Erlander var partiledare till Erlander satt den längsta tiden som statsminister i Sverige. Efter honom blev Olof Palme vald till partiledare. Palme blev känd för sin kritik mot USA:s krigföring i Vietnam. Han jämförde USA:s politik i Vietnam med Nazitysklands politik. Det ledde till en diplomatisk kris mellan Sverige och USA.

10 10 Palme försökte också förbättra nordiskt samarbete. Han hade goda relationer med PLO och Jasser Arafat. Palme var en mycket kontroversiell person. Palme hade en stark ställning i Sveriges politik. Hans död var en chock till alla. Det var en stor katastrof till Socialdemokratiska partiet. Palme var mördad i Stockholm den 26 februari Palmemordet är ännu i dag ett stort mysterium. Man vet inte vem som mördade Olof Palme. Sveriges socialdemokratiska arbetarparti har haft en obestridlig roll i Sveriges politik. Under Hansson, Erlander och Palme förbättrade partiet medborgarnas välfärd och ökade jämlikheten i det svenska samhället. Partiet är Sveriges största politiska parti och år 1968 fick det över 50 procent av rösterna i riksdagsvalet. 7. Folkomröstning om införande av euron i Sverige 2003 Lauri Jossas I Sverige organiserades i september 2003 en folkomröstning om införande av euron. I den här folkomröstningen fick svenska folket välja om de ville byta kronan mot euro. Frågan om att byta valutan i Sverige blev aktuell efter Sverige blev medlem i EU år Medlemskapet betydde att Sverige hade accepterat Maastrichtfördraget och den gemensamma europeiska valutan var en del av det. Men Sverige bestämde inte att delta i den tredje fasen av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) vilket betydde att Sverige fortsatte använda sin egen nationella valuta. I slutet av 1990-talet kallades Sveriges EMU-politik för vänta och se. Man började i början av 1999 använda den gemensamma europeiska valutan i 12 EU-länder och i början av 2002 växlades gamla nationella myntar och sedlar till den nya gemensamma europeiska valutan. Samtidigt i Sverige ändrades vänta och se - linjen när det största politiska partiet i Sverige, socialdemokraterna, började officiellt stöda införanden av euron i Sverige. Men det fanns ett samförstånd i Sverige att man måste fråga folket vilken valuta de skulle vilja ha. Det bestämdes att hålla en folkomröstning om införandet av euron den 14 september Kampanjen om euron splittrade den svenska politiska scenen. De två största borgerliga partierna, moderaterna och folkpartiet, stödde euro nästan enigt. Nästan alla andra partier i Riksdagen splittrades till anhängarna och motståndarna. I det socialdemokratiska partiet, som hade regeringsansvaret, var största delen av partiet för euron. Men till och med några ministrar i regeringen organiserade en kampanj mot euron som var synlig. Det svenska regeringen var inte enig men fortsatte ändå. Det var problematiskt för regeringen att fortsätta regera tillsammans fast de hade helt olika synpunkter till en ytterst viktig politisk fråga. I andra partier fanns det ännu mera motståndare. Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna tog en officiell ställning mot euro. I Centerpartiet fanns det också euroanhängare, men Centerpartiet bestämde sig också att vara mot euron. Kristdemokraterna tog inte någon officiellt ställning till euro. Det fanns både anhängare och motståndare bland kristdemokraterna. Anhängarna av euron drev en kampanj som underströk att införandet av euron skulle inverka på ett positivt sätt på den svenska ekonomin. Enligt euroanhängare skulle den nya valutan sänka räntor och priser, leda till ökad ekonomisk tillväxt och skapa fler jobb i Sverige. Euro ansågs bland euroanhängarna som en viktig del i projektet att förbättra EU och Sveriges inflytande i EU.

11 11 Motståndarna av euron ansåg den nya valutan som ett stort hot mot Sverige. Euromotståndarna trodde inte att euro skulle förbättra Sveriges ekonomiska läge. Tvärtom ansåg euromotståndarna att euro förhindrar Sveriges ekonomiska tillväxt och gör det svårare att styra Sveriges näringspolitik. Euromotståndarna påstod att euro betyder att Sverige skulle vara tvungen att minska sin stora offentliga sektor och därför var euro ett hot till exempel vad kvinnor och invandrare beträffade. Euromotståndarna var mot centralisering av makt till Frankfurt och Bryssel. Naturligtvis om man är mot EU överhuvudtaget var man självklart mot euro så som många euromotståndare var. I folkomröstningen röstade svenskarna mot euron med en klar skillnad. Hela 55,9 procent röstade nej medan 42 procent röstade ja (2,1 procent röstade blankt). Valdeltagande var högt när 82,6 procent av röstberättigade röstade. Utrikesminister Anna Lindh mördades bara ett par dagar före folkomröstningen och den här tragedin skuggade folkomröstningen. Det här mordet avgjorde inte folkomröstningen men påverkade valdeltagandet. För den politiska eliten var det omöjligt att locka det svenska folket att rösta för euron. Redan folkomröstningen om medlemskap i EU var svår. Många människor ansåg att Sverige klarar sig bättre utan euro och var rädda för att fördjupningen av det europeiska samarbetet med en gemensam valuta skulle hota folkhemmets bästa egenskaper. 8. Avskaffandet av den allmänna värnplikten i Sverige Pekka Seppälä Den allmänna värnplikten i Sverige var inställd den 16 juni år Värnplikten hade en lång tradition i Sverige, så att riksdagens beslut var ganska bemärkt fast man kunde förutspå det. Den första informationen av värnpliktens inställande kom i mars 2009, då regeringens första propositioner var publicerade. Svenska tidningar skrev mycket om det och spekulerade vad det skulle betyda. I den här essän ska jag undersöka vad Dagens Nyheter skrev om riksdagens beslut. Jag koncentrerar mig på Gunnar Johnssons artikel Allmän värnplikt avskaffas, som var publicerad den 19 Mars år Johnsson uppvisar vad värnpliktens inställande skulle betyda för Sverige. Sverige ska skrota värnplikten i fredliga tider och ska rekrytera yrkessoldater i stället. Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors hade sagt att Sverige får ett mer flexibelt och användbart försvar, ett av Europas mest moderna. Han sade också att försvarsmakten själv har planerat de flesta detaljerna. Det ser ut att det var viktigt för politikerna att visa, att det inte bara var deras proposition, men att försvarsmakten också var med i beslutet. Beslutet för värnplikts inställande är en besvärlig politisk fråga. Politiska partier delades i många olika grupper. Johnsson skriver att miljöpartiet företrädde riksdagens proposition, men Vänsterpartiet vill inte ha yrkessoldater. Det största oppositionspartiet socialdemokraterna var motståndare till "rent yrkesförsvar", men visste inte vad deras svarsmotion skulle vara. Det största problemet i propositionen är pengar. Någon kan se att yrkessoldatssystemet är dyrt och ineffektivt, då andra ser att värnplikten inte svarar mot moderna hotbilder och gammaldags värnplikt missbrukar pengar. Svenska regeringen skulle bevara de dåvarande försvarsanslagen, som oppositionen vill skära ned.

12 12 Låt oss glömma nu Johnssons artikel och undersöka Sveriges beslut i historiskt ljus. Efter det kalla kriget slutade, började Sverige minska sin armé. Några år sedan beslutade den socialdemokratiska regeringen att det inte finns militär hot emot Sverige i följande tio år. Efter det har Sveriges försvarsmakt koncentrerat sig i sina internationella uppgifter, i till exempel fredsbevarande verksamhet. Yrkessoldatsystem är ett bättre alternativ till den där internationella rollen. Jag tycker att Sveriges beslut för att inställa den allmänna värnplikten är en logisk sak, som fortsätter statens tidigare försvarspolitik. Sverige tror att dagens militära hotbilder inte kan avgöras med stora vapenmakter, utan med mindre och modernare försvar. I Finland ser regeringen att Ryssland fortfarande är en militär hotbild, så att liknande utveckling inte är möjlig här än så länge. 9. Sovjetunionens upplösning Salla Niemelä Sovjetunionen grundades år Sovjetunionen var en socialistisk supermakt. En speciellt stor roll fick landet under det kalla kriget. Sovjetunionen bestod av talrika sovjetrepubliker. Republikerna anslöts till Sovjetunionen mer eller mindre frivilligt. Kommunistiska partiet kontrollerade och ledde landet. Sovjetunionen upplöstes efter en händelserik process. Upplösningen skedde år I min essä går jag i korthet igenom de händelser som ledde till upplösningen. Samtidigt dryftar jag orsaker som inverkade på upplösningen. Upplösning I mars 1985 blev Michail Gorbatjov ledare till Sovjetunionen. Han började leda landet på ett nytt sätt. År 1988 övergav Gorbatjov Brezjnevdoktrinen. Samma år tillät Gorbatjov göra några demokratiska reformer i Östeuropa. De här förnyelserna resulterade till maktskiften i Östeuropa. De flesta länderna vände också ryggen till kommunismen. Samtidigt med den här utvecklingen växte missnöjet också i Sovjetunionen. De konservativa krafterna blev mer populära och människorna blev trötta på situationen. I augusti 1991 försökte man göra en statskupp. Ledaren för den kuppen var hårda linjens kommunist Gennadi Janajev. Den kapningen lyckades ändå inte. Under kapningsförsöker hade Boris Jeltsin snabbt vunnit popularitet. Jeltsin kuvade statskuppen med stöd från armén. De här händelserna ledde till att Gorbatjov var tvungen att avgå den 25 december I praktiken upplöstes Sovjetunionen slutligen följande dag. Orsaker till upplösning Många samtidiga händelser påverkade Sovjetunionens upplösning. Å ena sidan skyndade Östeuropas händelser på upplösningen. Å andra sidan inverkade Sovjetunionens inre utveckling på upplösningen. En betydelsefull orsak var Sovjetunionens ekonomiska problem. Största delen av produktionen var centraliserad till upprustning. Produceringen av konsumtionsvaror hade försummats och egenföretagande var förbjudet. Ekonomiska problem väckte stort missnöje bland folket.

13 13 Efter Gorbatjov blev ledare började han en ny politik (glasnost och perestrojka). Den nya politiken betydde ett mer öppet samhälle. Samtidigt försökte man förnya samhället. Öppenheten ökade medvetandet om många olika problem (ekonomiska problem, undernärning, alkoholism, stor dödlighet). Sovjetunionen var en multinationell stormakt. Efter Gorbatjovs reformer började sovjetrepublikerna kräva självbestämmande. När Sovjetunionen försvagades, försökte sovjetrepublikerna blir självständiga. Snabbt lyckades många länder i det. Dessa händelser satte fart på upplösningen. Den sista stora orsaken till upplösningen var den ideologiska kraschen. Marxism-leninism hade avgett många löften men de löftena hade inte uppfyllts. Förhållandena i samhället hade inte förbättrats. Ideologin förlorade sin trovärdighet och sin största popularitet. Sovjetunionen upplöstes slutet av år Utvecklingen som ledde till upplösningen hade ändå börjat mycket tidigare. Många olika inre och yttre orsaker påverkade upplösningen. 10. Samlingspartiets principprogram Linda Grönlund Samlingspartiets nyaste principprogram har utformats och accepterats på partikongressen i Joensuu år Det består av tre punkter som genomförs till exempel på valkampanjer och i praktisk politik. Först presenterar det Samlingspartiets historia, allmänna principer och partiets bas. Sedan handlar programmet om partiets värden och i den sista punkten klarlägger det hur det här partiet realiserar sin praktiska politik. Allmänna fakta i korthet ideologi och mål för partiets politik Enligt principprogrammet är Samlingspartiet ett center-höger parti som grundades år Samlingspartiet betonar frihet och ansvar för människans egen aktion. Partiets övriga ideologiska hörnstenar är till exempel parlamentarisk demokrati, bildning och jämlikhet. Individualism och företagares saker är också mycket viktiga för Samlingspartiet. Avsikten med partiets mål är att förverkliga politisk ideologi. Sådana mål är att bevara finsk national- och kulturarv, befrämja arbete samt utbildning och måna om medmänniskor. Ett visst mål är också att slå vakt om miljön. På den internationella nivån är det viktigt att säkerställa statens oberoende, utveckla internationellt samarbete både i Europeiska unionen och annanstans i världen. Värden demokrati, frihet och ansvar Den andra punkten är indelad i sex teman av vilka några redan är nämnda tidigare i den här texten. Punkten börjar med en paroll: "Demokrati är ett sätt att förverkliga gemensam frihet och gemensamt ansvar". Den här parollen beskriver mycket om innehållet för Samlingspartiets principprogram. Det är viktigt att en människa kan leva sitt liv som fri. Men friheten betyder också att alla måste bära ansvar till exempel för naturen, för andra människor och för samhället. Det skulle också vara en mycket bra sak om alla deltog i beslutsfattandet. Ett funktionellt och demokratiskt samhälle kräver ett aktivt politiskt deltagande. Andra faktorer för ett friskt samhälle och för ett bra liv är bildning, uppmuntran och tolerans. Partiets mål är jämställdhet mellan båda könen och partiet befrämjar minoriteters rätter. I programmet står det också att allt

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

Makteliten mot folket

Makteliten mot folket Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Nils Lundgren Rapport 2008:2 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen. Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari

Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen. Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari Europas bästa land? Finlands roll i förändring i europeiska unionen Redigerad

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 88 november 2003 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 88 november 2003 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 88 November 2003 Kritiska EU-fakta

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

E U - B A S F A K T A

E U - B A S F A K T A 192b 2011 2:a reviderade upplagan Europeiska unionen Marko Ruonala EU-basfakta Omslagsbild Norra och centrala Europa 1493 (Hartman Schedels: Liber chronicarum, Nürnberg/Uppsala universitet). Träsnitt av

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa

Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa EU-valet 25.5.2014 Björn Månsson ANNONSBILAGA Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa I denna tidning inför EU-valet: Sidan 2 Björns tio teser Anna-Maja Henriksson

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Box 704 03 107 25 Stockholm Telefon 08-545 553 30 www.broderskap.se. Socialdemokrater för tro och solidaritet och Broderskaps Förlag AB, 2013

Box 704 03 107 25 Stockholm Telefon 08-545 553 30 www.broderskap.se. Socialdemokrater för tro och solidaritet och Broderskaps Förlag AB, 2013 Förbundsårsmöte 2013 Box 704 03 107 25 Stockholm Telefon 08-545 553 30 www.broderskap.se Socialdemokrater för tro och solidaritet och Broderskaps Förlag AB, 2013 Kopierad upplaga 2013, Socialdemokraternas

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN DEN SVENSKA NEUTRALITETEN En studie av den svenska utrikespolitiska doktrinen Författare: Emil Steen Handledare: Sten Berglund Seminariedatum: 2013-08-(20-21) Statskunskap C, VT 13 Självständigt arbete,

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön Av Robert Wensman Titel: Rätten till Jorden - Ett frihetligt försvar av medborgarlön Datum: Februari 2010 Författare och upphovsrättsinnehavare:

Läs mer

Stockholm Köpenhamn 75 min!

Stockholm Köpenhamn 75 min! g ra id 20 tb ge s la re fö LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kr Stockholm Köpenhamn 75 min! Minsta barn vet att vatten kommer från kranen och el från väggkontakten!?! sid. 14 Stockholm Köpenhamn 75 minuter

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer