ÅRSMÖTE 2014 Handlingar november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014"

Transkript

1 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar november 2014

2 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander

3 INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL LSU:S ÅRSMÖTE 2014 PROGRAM 5 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA 6 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 7 VAL AV NOMINERINGSKOMMITTÉ FÖR VAL AV VALBEREDNING 8-9 GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING FÖR PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER 12 PROPOSITION: FASTSTÄLLANDE AV BUDGETDIREKTIV PROPOSITION: JUSTERING AV STADGAR 14 PROPOSITION: SYFTESPARAGRAFEN 15 PROPOSITION: DET NYA IDÉPROGRAMMET 16 BEHANDLING AV MOTIONER 16A MOTION: STATUERNA FÖR MUCF:S ORGANISATIONSBIDRAG 16B MOTION: FÖR UNGAS VERKLIGA POLITISKA MAKT, SÄNK RÖSTRÄTTSÅLDERN 17 VALÄRENDEN 17A VAL AV ORDFÖRANDE 17B VAL AV REVISORER OCH REVISORSERSÄTTARE 17C VAL AV VALBEREDNING MEDLEMSORGANISATIONER I LSU

4 Ordförande Felix och Generalsekreterare Hannah på LSU:s 65-årsfirande under Representantskapet Foto / Charles Ludvig Sjölander

5 VÄLKOMMEN TILL LSU:S ÅRSMÖTE 2014 Det är dags för Representantskapsmötet, LSU:s högsta beslutande organ och årsmöte. Vi samlas för att utbyta åsikter och ta beslut om viktiga riktningar för LSU:s kommande arbete. Förra året valde vi styrelse för , vi tog beslut om verksamhetsplan för , en långsiktig strategi och reformer om medlemsavgift och medlemskriterier. Detta år ska vi istället fokusera på LSU:s politik, med det nya idéprogram som styrelsen lägger fram till årsmötet. Styrelsen återrapporterar också i frågan om en översiktlig översyn av syftesparagrafen, med förslag på justeringar. Vi ska dessutom välja ny valberedning för , en ny ordförande och nya revisorer. Många viktiga beslut alltså. Ta chansen att påverka vad LSU ska vara och tycka framöver! Välkommen till årsmötet! FELIX KÖNIG, ORDFÖRANDE HANNAH ANDRÉN, GENERALSEKRETERARE

6 PROGRAM LÖRDAG 15 NOVEMBER SÖNDAG 16 NOVEMBER 9.00 REGISTRERING Kom i tid! Vi bjuder på kaffe, te och smörgås REGISTRERING Kom i tid! Vi bjuder på kaffe, te och smörgås INVIGNING Invigningstal Årsmötet öppnas Föredragningslistans punkt PAUS VÄLKOMNA TILLBAKA Praktisk info om dagen FÖRHANDLINGAR I PLENUM Beslut om propositioner och motioner FORTSÄTTNING I PLENUM Föredragningslistans punkt 1-10 Presentation av propositioner LUNCH PAUS FÖRHANDLINGAR I PLENUM Beslut om propositioner och motioner BEREDNINGSGRUPPER Diskuterar propositioner & motioner PÅVERKANSTORG Yrka och mingla! LUNCH FÖRHANDLINGAR I PLENUM Valärenden FIKA FIKA & PÅVERKANSTORG FÖRHANDLINGAR I PLENUM INFORMATION Praktisk info inför middag och söndag FÖRHANDLINGAR I PLENUM Valärenden och övriga ärenden REPRESENTANTSKAPSMÖTETS AVSLUTANDE SLUT SLUT ÅRSMÖTESMIDDAG Härlig årsmötesmiddag på Färgfabriken! 6

7 5 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att fastställa föredragningslistan 1. Representantskapsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer A. Mötesordförande B. Mötessekreterare C. 4 protokollsjusterare, tillika rösträknare 3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av föredragningslista 6. Fastställande av arbetsordning 7. Val av nomineringskommitté för val av valberedning 8. Godkännande av årsredovisning för Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 9. Revisorernas berättelse, samt revisorernas rapport över innevarande verksamhetsår 10. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse 11. Proposition: Nya medlemsorganisationer 12. Proposition: Fastställande av budgetdirektiv (rambudget) och finansiella mål 2015, medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår och preliminär medlemsavgift för året efter det. 13. Proposition: Justering av stadgar 14. Proposition: Syftesparagrafen 15. Proposition: Det nya idéprogrammet 16. Behandling av motioner A. Statuerna för MUCF:s organisationsbidrag B. För ungas verkliga politiska makt, sänk rösträttsåldern 17. Valärenden A. Val av ordförande B. Val av revisorer och revisorsersättare C. Val av valberedning 18. Övriga ärenden 19. Representantskapsmötets avslutande 7

8 6 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att fastställa arbetsordningen Yttrande- och förslagsrätt Under årsmötet har ett ombud från varje medlemsorganisation, styrelsens ledamöter och årsmötets mötesordförande yttrande- och förslagsrätt. Övriga representanter från medlemsorganisationerna har yttranderätt. Etableringsmedlem har yttranderätt men inte röst- eller förslagsrätt på Representantskapsmötet. LSU:s generalsekreterare har yttranderätt. Därtill har revisorerna yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör deras granskning, och valberedningen i frågor om personval. Kandidater till förtroendeposter har yttranderätt i samtliga valärenden. Röstlängd Röstlängden justeras i början av årsmötet, när förhandlingar återupptas och inför slutna omröstningar. Om en organisation behöver byta ombud ska detta meddelas till ordföranden. Detsamma gäller om ett ombud måste lämna årsmötet. Yrkandestopp Yrkandestopp infaller i god tid innan påverkanstorget avslutas. Yrkanden lämnas in till presidiet eller på påverkanstorget. Beredningsgrupper För att bereda frågor för beslut i plenum behandlas motioner och propositioner i beredningsgrupper, som leds av en diskussionsledare som väljs av årsmötet utifrån styrelsens förslag. Beredningsgrupperna är inte beslutande. Påverkanstorg På påverkanstorget sätts samtliga yrkanden upp. Där finns möjlighet för jämkningar mellan olika yrkanden och för ombud att läsa vad andra ombud tycker och ge stöd till dessa yrkanden. Plenumförhandlingar Under plenumförhandlingarna kan du begära ordet, vilket du gör genom att räcka upp ditt personliga röstkort. Personer som yttrar sig för första gången i en debatt får företräde framför personer som redan talat. Alla yrkanden som årsmötet ska behandla 8

9 måste vara inlämnande till påverkanstorget eller presidiet. Alla yrkanden på årsmötet protokollförs. I plenum kan du begära ordet av följande skäl: Du vill argumentera ditt förslag. Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara ett faktum som glömts bort eller något som är fel. Då får du inte argumentera eller komma med förslag. Sakupplysning ska motiveras för ordföranden och bryter talarlistan. Ordföranden beslutar om sakupplysning ska beviljas. Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat eller känner dig personligt angripen i en debatt. Repliken ska vara kort och får inte innehålla något nytt förslag. Ordföranden avgör om begäran om replik ska beviljas. Replik bryter talarlistan, och kan följas av kontrareplik på samma sätt som replik. Du vill väcka en ordningsfråga, som rör formerna för årsmötet. Ordningsfrågan bryter talarlistan och behöver i regel inte lämnas inte skriftligt. Rådgör gärna med presidiet om du är tveksam. Presidiet ansvarar för årsmötets tidsplanering och ordförande meddelar årsmötet vilken tid som finns för att behandla ett ärende, och när den tiden är slut har ordförande rätt att sätta streck i debatten. Utöver detta kan årsmötet även besluta om talartidsbegränsning utifrån ordförandens förslag. Ordningsfrågor Det finns flera olika typer av ordningsfrågor: Paus. I långa förhandlingar behövs det ibland en paus. Presidiet lägger in sådana där det passar bra. Tycker du att det behövs ytterligare en paus kan du begära det, presidiet beslutar då om det fungerar eller inte. Tidsbegränsning. Om talarna talar för länge kan årsmötet införa en tidsbegränsning så att man bara får tala ett visst antal minuter innan presidiet avbryter. Det är alltid presidiet som bestämmer hur lång tidsbegränsningen ska vara, men du kan yrka på att den ska införas eller tas bort. Streck i debatten. Ombud eller ordförande kan föreslå streck i debatten om du anser att debatten drar ut på tiden. Beslut tas av årsmötet efter fråga från ordföranden. När streck i debatten sätts får de som vill tala sätta upp sig på talarlistan. Efter det kan ingen ytterligare sätta upp sig. Innan debatten går vidare redovisar ordföranden de yrkanden som kommit in. Efter att strecket är satt får inga nya yrkanden lämnas in. Beslut Samtliga beslut fattas i plenum. När debatten i en fråga är avslutad frågar ordföranden om årsmötet är redo att gå till beslut. Ordföranden redovisar de yrkanden som kommit in, och föreslår i vilken ordning yrkandena ska behandlas (propositionsordning). Förslagsställarens (styrelse/valberedning/revisorer) förslag är huvudförslag i plenum. Vid motioner är motionärens förslag huvudförslag. Beslut fattas med acklamation (ja-rop) och att samtidigt sträcka upp sitt röstkort. Ordföranden avgör vilket av förslagen som har fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag. 9

10 Om något av ombuden upplever att ordföranden uppfattat omröstningen fel kan den begära votering. I det fallet prövas förslaget i en försöksvotering där ombuden enbart räcker upp sina röstkort. Om någon begär rösträkning räcker ombuden på nytt upp sina röstkort och rösträknarna räknar rösterna. Rösträknarna meddelar sitt resultat till ordföranden, som avgör vilket av förslagen som har fått majoritet. När rösträkning genomförs redovisas de och förs till protokollet. Reservation Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet har fattats. Reservationen ska lämnas in skriftligt till ordföranden, senast vid avslutandet av årsmötet, och protokollförs. Ledamöter av LSU:s styrelse har rätt att anmäla avvikande mening till protokollet. Talartid Personer med yttranderätt har en talartid på tre minuter. Inför personval kan personer med yttranderätt plädera för kandidater. Personen har då en minuts talartid. I replikskiften är talartiden en minut. Sluten omröstning vid personval Om det vid personval finns fler kandidater än platser tillämpar årsmötet sluten omröstning. För att en röst ska vara giltig ska den innehålla det angivna antalet namn, dvs. så många platser som det finns att fylla eller färre namn. Antalet röster för varje kandidat förs till protokollet. 10

11 7 VAL AV NOMINERINGSKOMMITTÉ FÖR VAL AV VALBEREDNING Nomineringar till nomineringskommittén kommer från er ombud på plats. Om du kan tänka dig att sitta i en nomineringskommitté får du gärna förbereda dig på denna punkt. Nomineringskommittén ska bestå som mest av 5 personer. Nomineringskommittén tar under årsmötet fram ett förslag på valberedning som årsmötet sedan tar ställning till och röstar om. Foto / Charles Ludvig Sjölander Tre femtedelar av valberedningen på Representantskapet

12 8-9 GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING 2013 STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att godkänna årsredovisningen 2013, och därmed fastställa resultat- och balansräkningen Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är bilagd möteshandlingarna separat. 12

13 11 PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att bevilja följande organisationer ordinarie medlemskap i LSU Tamam Unga Feminister Amatörteaterns barn- och ungdomsförbund Sveriges Elevråd Att bevilja följande organisationer etableringsmedlemskap i LSU Ensamkommandes förbund Tamams ansökan Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang för att skapa nya mötesplatser, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter, ge alla lika förutsättningar i skolan och uppmuntra unga människors samhällsengagemang. Organisationen är demokratiskt uppbygd och samlar 1000 medlemmar i 5 lokalföreningar. Unga Feministers ansökan Unga Feminister startade 2011 och är ungdomsförbundet till partiet Feministiskt initiativ. Idag har organisationen 17 lokalavdelningar i hela landet och organiserar 6500 medlemmar under 26år. Unga Feminister får idag inget statsbidrag av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, men bedöms klara kriterierna och få bidrag under Organisationen är demokratiskt uppbyggd och styrelsen bedömer att Unga Feminister klarar medlemskriterierna. Amatörteaterns barn- och ungdomsförbunds ansökan ATR UNG är en avknoppning från Amatörteaterns Riksförbund (ATR) och finns för barn- och ungdomsföreningar som utövar amatörteater. Organisationens syfte är att bland annat erbjuda mötesplatser, utbildningar, nätverk och ekonomiskt stöd till medlemsföreningar och medlemmar. Förbundet bildades i december Barn- och ungdomsverksamheten har funnits i flera år, men tidigare då hos ATR. I dagsläget har organisationen 35 föreningar med cirka 4000 medlemmar. 13

14 Sveriges Elevråds ansökan Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. De organiserar fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan. Sveriges Elevråd är demokratiskt uppbyggd och samlar 35 medlemsföreningar och cirka 4700 medlemmar. 11 ETABLERINGSMEDLEMSKAP Ensamkommandes förbunds ansökan om etableringsmedlemskap Ensamkommandes Förbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som består och drivs av självorganiserade ensamkommande ungdomar från olika länder. Ett av förbundets huvudsakliga syften är att göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för att ensamkommande får ett värdigt bemötande i asylprocessen samt får sina rättigheter respekterade i samhället som helhet. Förbundet vill även fungera som ett socialt nätverk där ensamkommande kan stötta och stärka varandra. Förbundet startade sin verksamhet år 2012 och samlar drygt 500 medlemmar i tre föreningar. Ensamkommandes Förbund har en ambition att inom 3 års tid växa och klara MUCFs kriterier för statsbidrag, denna målsättning beskrivs mer i bifogat brev från organisationen. Foto / Charles Ludvig Sjölander Styrelsens yttrande Styrelsen välkomnar medlemsansökningarna från Tamam, Unga Feminister, Amatörteaterns barn- och ungdomsförbund samt Sveriges Elevråd och föreslår årsmötet bevilja dessa ordinarie medlemskap. Styrelsen har även haft en tät dialog med Ensamkommandes förbund och välkomnar även deras ansökan om etableringsmedlemskap. 14

15 11 INFORMATION OM UTTRÄDE STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att tacka för informationen Styrelsen har beslutat om följande organisationers utträde. Liberala ungdomsförbundets utträde Organisationen har under slutet av 2013 hört av sig och begärt utträde. Boosters utträde Organisationen har under slutet av 2013 hört av sig och begärt utträde. KFUK-KFUM Scouts utträde Organisationen har begärt utträde till följd av att alla KFUM-organisationer går ihop och samlas inom en gemensam organisation. Serbiska Ungdomsförbundet i Sveriges utträde Organisationen har inte betalat sin medlemsavgift och medlemskapet har därför varit fryst i två år. De har inte gått att kontakta. Organisationen bör avskrivas som medlem. Kurdistans Studentförbund i Sveriges utträde Organisationen har inte betalat sin medlemsavgift och medlemskapet har därför varit fryst i två år. De har inte gått att kontakta. Organisationen bör avskrivas som medlem. Styrelsens yttrande Styrelsen beklagar att Liberala ungdomsförbundet och Booster begärt utträde. Styrelsen beklagar även att Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige och Kurdistans Studentförbund i Sverige avskrivs som medlemmar. Styrelsen konstaterar att KFUK-KFUM Scout går ur till följd av att organisationen läggs ned och blir en del av KFUM som idag är medlemmar. 15

16 12 PROPOSITION: FASTSTÄLLANDE AV BUDGETDIREKTIV 2015 samt finansiella mål 2015, medlemsavgift 2015 och preliminär medlemsavgift 2016 STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Godkänna rambudgeten för 2015 med resultatambitionen 0 kr Att medlemsavgifterna behålls oförändrade för 2015 och preliminärt oförändrade för 2016 Intäkterna i rambudgeten är specificerade utifrån om de är centrala intäkter eller projektmedel från bidragsgivare. Till centrala intäkter hör vårt grundbidrag, medlemsavgifter och övriga intäkter, där övriga intäkter består av deltagarintäkter, breddad finansiering och intäkter vi får via företagssamarbeten. Våra projektmedel är intäkter vi får från olika bidragsgivare, de summeras samt specificerade utefter vilket verksamhetsområde projektet där bidraget används tillhör. Under intäkter finns också de medel vi vidareförmedlar till våra partnerorganisationer specificerat. Kostnaderna i rambudgeten är specificerade utifrån om de är centrala eller verksamhets/projektbundna kostnader. Under centrala kostnader finns de kostnader som rör LSU:s kansli och administration, central personal och revision specificerade, men också styrelsen kostnader och centrala verksamhetskostnader såsom Almedalen och årsmötet. Under rubriken verksamhet/projekt inom LSU finns kostnaderna specificerade utifrån LSU:s tre verksamhetsområden. De medel vi vidareförmedlar till partnerorganisationer finns också specificerade här. LSU:s långsiktiga mål I denna rambudget lägger vi fram en rambudget med resultatambitionen 0 kr. LSU har tidigare år behövt ett överskottsmål för att förbättra det egna kapitalet. Men i och med att vårt egna kapital idag är så pass bra är det de närmaste åren inte längre nödvändigt med överskottsmål. Istället har vi möjlighet att fördela det tidigare överskottet på verksamhet och då främst kopplat till LSU:s långsiktiga strategi och dess prioriteringar. En återkommande analys av LSUs verksamhet är att vi i för hög utsträckning är finansierade från projektmedel. Detta är något vi är medvetna om och vi arbetar mot att vara mindre projektberoende. För om LSU ska kunna stötta våra medlemmar att möta de samhällsutmaningar de möter idag måste vi hela tiden utvecklas och förändras. Men detta är ett långsiktigt arbete som måste skötas ansvarsfullt och som bygger på att vi måste hitta andra relevanta finansieringskällor. 16

17 LSU:s intäkter utifrån intäktskälla Diagrammet visar den procentuella uppdelningen av LSU:s intäkter utifrån våra olika intäktskällor. Projektmedel Projektmedel Grundbidraget Grundbidraget Övriga Övriga intäkter intäkter Medlemsavgifter Medlemsavgifter Projektmedel Grundbidraget Projektmedel Övriga intäkter utifrån Medlemsavgifter LSU:s verksamhetsområden Grafen nedan visar våra projektmedel utifrån våra verksamhetsområden. Som grafen visar har vi störst projektmedel inom Global utveckling (inklusive vidareförmedling) där vi får stöd av Forum Syd. Ungefär en tredjedel av våra bidrag går till Organisation & ledarskap, där bland annat DEMO-projektet ligger som vi får finansiering från Allmänna Arvsfonden till. Politik och påverkan är det områden där det är svårast att finansiera externt. Organisation Organisation & ledarskap ledarskap Global Global utveckling utveckling Politik Politik & påverkan påverkan Medel Medel Organisation för för vidareförmedling vidareförmedling & ledarskap inom inom Global Global Global utveckling utveckling utveckling Politik & påverkan LSU:s Medel kostnader för vidareförmedling inom Global utveckling Verksamhet/projekt Verksamhet/projekt inom inom LSU LSU centralt Styrelsen Styrelsen och styrelsekostnader. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader centralt centralt Verksamhet/projekt inom LSU LSU:s LSU:s kansli kansli Styrelsen Medel Medel för för vidareförmedling vidareförmedling inom inom Verksamhetskostnader Global Global utveckling utvecklingcentralt LSU:s kansli Medel för vidareförmedling inom Global utveckling Nedan finner ni LSU:s kostnader specificerade utifrån projekt samt de centrala budgetposterna kansli, verksamhetskostnader Medlemsavgift Omsättning Avgift Avgift med rabatt < 2 miljoner kr kr < 5 miljoner kr kr < 10 miljoner kr kr < 15 miljoner kr kr > 15 miljoner kr kr 64% 64% 64% 24% 24% 24% 31% 31% 31% 18% 18% 18% 60% 60% 60% 27% 27% 27% 31% 31% 31% 13% 13% 13% 15% 15% 15% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 17

18 RAMBUDGET Denna rambudget syftar till att illustrera de preliminära finansiella ramarna för LSU 2015 utifrån vilka styrelsen har föreslagit budgetdirektiven. Budgeten anges i tkr. Preliminära Prognos Preliminära Resultat finansiella 2014 finansiella 2013 ramar 2015 (fastställs ramar ) INTÄKTER Centrala intäkter Grundbidrag Medlemsavgifter Övriga intäkter Projektmedel Organisation & ledarskap Politik & påverkan Global utveckling Medel för vidareförmedling inom Global utveckling SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Centrala kostnader LSU kansli Verksamhetskostnader Styrelsen Verksamhet/projekt inom LSU Organisation & ledarskap Politik & påverkan Global utveckling Medel för vidareförmedling inom Global Utveckling SUMMA KOSTNADER RESULTAT UTGÅENDE EGET KAPITAL

19 13 PROPOSITION: JUSTERING AV STADGAR STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att i 13 Antagande av medlemsorganisationer i stadgan ändra tionde stycke om etableringsmedlemmar och lägga till efter andra meningens slut Styrelsen behandlar och beslutar löpande under året om ansökningar om etableringsmedlemskap. Under representantskapet 2013 infördes etableringsmedlemskapet i stadgarna för att LSU ska kunna stötta nya organisationer som vill bli medlemmar men som ännu inte klarar medlemskriterierna. En grundläggande tanke i propositionsarbetet var att det skulle vara styrelsen som löpande under året kunde besluta om nya etableringsmedlemmar, till skillnad från antagande av ordinarie medlemmar som representantskapet beslutar om. Något sådant förtydligades aldrig i stadgarna utan föll bort ur propositionstexten som skickades till medlemmarna inför representantskapet. I stadgan står nu rörande medlemskapet: Som etableringsmedlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller kriterierna för fullvärdigt medlemskap, men som har ambitionen att inom kort uppfylla dem. De krav som etableringsmedlemskapet medger dispens ifrån är krav 3, 4 och 6. Dispens från dessa krav kan beviljas som mest i tre år, efter den tiden behandlas etableringsmedlemmens status åter på årsmötet. Styrelsen föreslår nu att representantskapet ska anta ett förtydligande i stadgarna om att det bör vara styrelsen som beslutar om ansökningar som etableringsmedlem. Stadgan föreslås se ut såhär: Som etableringsmedlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller kriterierna för fullvärdigt medlemskap, men som har ambitionen att inom kort uppfylla dem. De krav som etableringsmedlemskapet medger dispens ifrån är krav 3, 4 och 6. Dispens från dessa krav kan beviljas som mest i tre år, efter den tiden behandlas etableringsmedlemmens status åter på årsmötet. Styrelsen behandlar och beslutar löpande under året om ansökningar om etableringsmedlemskap. 19

20 14 PROPOSITION: SYFTESPARAGRAFEN [ ] STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att fastställa LSU:s justerade syftesparagraf Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish Youth Organisations, Conseil national des organisations jeunesse Suedoises, Consejo nacional de las organisaciones juveniles Suecas) är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. LSU:s representantskap 2013 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att göra en översiktlig översyn av LSU:s syftesparagraf. Det beslutades genom en motion från Sveriges elevråd SVEA, Sverok, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ung Media och Scouterna. Motionärerna föreslog att styrelsen skulle se över syftesparagrafen tillsammans med medlemsorganisationerna. Frågan väckte stor diskussion på årsmötet, och vi landade gemensamt i att en översiktlig översyn skulle genomföras. Översynen skulle kunna göra så att ett nytt förslag på syftesparagraf presenterades, eller att inga förändringar föreslogs. Under året har styrelsen diskuterat frågan på varje möte. Medlemsorganisationerna har vid fyra tillfällen haft möjlighet att komma med synpunkter (genom e-postutskick och en av konsultationerna vi arrangerat om idéprogrammet). Styrelsen föreslår att syftet i stadgan justeras. Det är ingen fullständig revision, utan en mindre justering för större tydlighet och skärpa. Styrelsen har tydligt pekat ut att detta inte ska vara ett sätt att förändra det LSU gör eller den inriktning LSU har på sin verksamhet, utan snarare se till att detta framgår tydligare i vår syftesparagraf. 20

21 I denna proposition beskrivs: 1. hur syftesparagrafen sett ut sedan LSU:s bildande 2. synpunkter som kommit in från medlemsorganisationer 3. förslag på justering Viktigt att poängtera är; för att kunna ändra i stadgans första paragraf krävs tre fjärdedelars majoritet av ombuden på två årsmöten i rad. Vi redovisar med denna proposition det uppdrag vi fått av årsmötet. Skulle det finnas genomgripande synpunkter på förändringar av syftet för LSU som går längre än de justeringar styrelsen idag föreslår menar vi att detta bör ske som motion till kommande representantskap. LSU:s syftesparagraf sedan vi bildades 40/50-talet Från starten 1948 gällde detta syfte: Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (The National Council of Swedish Youth, Conseil National de Jeunesse Suédoise, Schwedischer Jugendring) är ett samarbetsorgan för svenska ungdomsorganisationer och har till uppgift att utgöra ett forum för huvudsakligen internationella frågor av gemensamt intresse för det fria och frivilliga ungdomsarbetet och att tjäna som svensk nationalkommitté för World Assembly of Youth (WAY) 70-talet 18 oktober 1973 antogs ett nytt syfte: Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (The National Council of Swedish Youth, Conseil National de Jeunesse Suédoise, Schwedischer Jugendring) är ett samarbetsorgan för svenska ungdomsorganisationer och har till uppgift att utgöra ett forum för huvudsakligen internationella frågor av gemensamt intresse för det fria och frivilliga ungdomsarbetet att utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna verka för demokrati, social rättvisa, nationell självbestämmanderätt samt mot kolonialism att tjäna som ett kontaktorgan till internationella organisationer i frågor som berör ungdomsarbete. 80-talet 20/ slogs SUL ihop med FNU, Föreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap, och en ny skrivning i syftet lades in. Fokus förflyttades bl.a. från ungdomsarbete till ungdomsorganisationer: Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish Youth, Conseil National de Jeunesse Suédoise), är de svenska ungdomsorganisationernas samarbetsorgan för nordiska och andra internationella frågor och har till uppgift att utgöra ett forum huvudsakligen för internationella frågor av gemensamt intresse för ungdomsorganisationerna att sprida upplysning om Norden bland ungdomsorganisationerna och stimulera dessa till ökat nordiskt samarbete att tjäna som ett kontaktorgan till internationella organisationer i frågor som berör ungdomsarbete att utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna verka för demokrati, social rättvisa, nationell självbestämmanderätt samt mot kolonialism. 21

22 90-talet När LSU började arbeta med nationella frågor på 90-talet ändrades syftesparagrafen återigen. Antagligen ändrades syftesparagrafen ca 1995 till detta: Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish Youth Organisations, Conseil National des Organisations Jeunesse Suédoise, Consejo Nacional de las Organisaciones Juventudes Suecos) är de svenska ungdomsorganisationernas samar-betsorgan och har till uppgift: Att utgöra ett forum för frågor av gemensamt intresse för ungdomsorganisationerna. Att tjäna som ett kontaktorgan till nationella och internationella organisationer i frågor som berör ungdomssamarbete. Att verka utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s deklarationer om barnens rättigheter. 00-talet I början av 2000-talet inleddes en medlemsinklusiv syftesrevision. Förändringarna som gjordes då är de största som gjorts i syftesparagrafen. Denna formulering antogs 2005 och bekräftades på årsmötet Det är vår nuvarande syftesparagraf. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish Youth Organisations, Conseil national des organisations jeunesse Suedoises, Consejo nacional de las organisaciones juveniles Suecas) är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. Vi är mötesplatsen och kompetenscentrat som med ett mångfaldsoch rättighetsperspektiv bedriver en bred verksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling, samt bedriver ungdomspolitik och påverkansarbete. Foto / Charles Ludvig Sjölander Medlemsorganisationernas synpunkter längs vägen Genom hela processen har vi inhämtat synpunkter från medlemsorganisationerna. Synpunkter har inkommit skriftligen från bland andra Sveriges Ungdomsråd, CUF och Sveriges Elevkårer. I medlemsorganisationernas synpunkter har det inte gått att finna en gemensam linje utan olika saker har uttryckts som bra respektive mindre bra i syftet. Samtliga medlemsorganisationer har beskrivit att man tycker syftet är fungerande. 22

23 Vårt förslag Nuvarande syfte Styrelsens förslag på justering LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. Vi är mötesplatsen och kompetenscentrat som med ett mångfalds- och rättighetsperspektiv bedriver en bred verksamhet inom ledarskap och organisations-utveckling, samt bedriver ungdomspolitik och påverkansarbete LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. Styrelsen har fokuserat på att hitta en syftesparagraf som kan uppfylla årsmötets och medlemmarnas synpunkter. Fokus har legat på andra stycket i syftet och inte på meningen som lyder: Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish Youth Organisations, Conseil national des organisations jeunesse Suedoises, Consejo nacional de las organisaciones juveniles Suecas) är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer. Styrelsen tycker att samtliga justeringar som föreslås faller inom ramen för redaktionella ändringar, med ett undantag: att skriva om ökad makt hos unga. Vi upplever att vi kan lägga fram denna ändring eftersom ordet makt varit centralt i LSU:s arbete med ungdomspolitiken de senaste fem åren, och att detta har en bred förankring bland medlemsorganisationerna. Styrelsen har fokuserat på att behålla viktiga värdeord. Demokrati, rättighetsperspektiv (ändrat till mänskliga rättigheter ) och mångfald finns kvar. Vi har tagit bort kompetenscentra, och beskriver oss enbart som en mötesplats. Detta tycker vi berör alla LSU:s verksamhetsområden och är den bästa beskrivningen av oss. Det stämmer väl överens med hur LSU beskrivits sedan grundandet. Formuleringarna har gjorts mer aktiva och tydliga, och med en liten knorr ( för ökad makt hos unga ) tycker vi att det blir tydligare varför LSU finns och vad LSU gör. 23

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att bevilja följande organisationer ordinarie medlemskap i LSU Freethem Sveriges förenade studentkårer (SFS) Freethems ansökan

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Forum Syd årsmöte Bilaga1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi eftersträvar

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Forum Syd årsmöte 2014 Bilaga 1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarna Sörmland antagna vid årsmötet 2015

Stadgar för Handikappföreningarna Sörmland antagna vid årsmötet 2015 Sida 1 av 15 Stadgar för Handikappföreningarna Sörmland antagna vid årsmötet 2015 Innehåll Moment 1: Vision...2 Moment 2: Utgångspunkter...3 Moment 3: Uppgift...3 2. Organisation...3 Moment 1: Beslutande

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Handlingar november 2015

Handlingar november 2015 Handlingar 14-15 november 2015 1 2 Rosaline, Alexandra och Oskar innan middagen på årsmötet 2014. INNEHÅLL Välkommen till LSU:s årsmöte 2015! 5 Praktisk info 6 Program 7 5 Förslag till föredragningslista

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning Årsmöte 2015 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förslag på arbetsordning Inledning Styrelsen önskar att årsmötet blir tydligt och demokratiskt för alla. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag

Läs mer

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Hej och välkommen du som ska åka på stämma i LRF Ungdomen! I det här häftet kommer vi att förklara de olika beståndsdelarna av vad en stämma är, vad dess

Läs mer

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga.

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga. Rösträtt innebär att en person har rätt att delta i beslut, det vill säga att rösta under mötet. Personer med rösträtt har automatiskt även yrkande-, närvaro- och yttranderätt. Personer som har betalat

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Yrkanden LSU:s Representantskap

Yrkanden LSU:s Representantskap n LSU:s Representantskap Skriv ditt yrkande under rätt punkt. 11. Proposition: Fastställande av verksamhetsplan 2016-2017 Hedda Tingskog, Kim Nordlund, Jorge Maria Londoño Unga Feminister, Unga Reumatiker,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer