Sandviks och Atlas Copcos verksamheter i Ghana. Fastställd av Folksams Etikkommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandviks och Atlas Copcos verksamheter i Ghana. Fastställd av Folksams Etikkommitté 2003 10 01."

Transkript

1 Kapitalförvaltning Folksams synpunkter Sandviks och Atlas Copcos agerande bryter inte mot de etiska kriterier som Folksam har satt upp för kapitalinvesteringar 1. Folksam anser emellertid att det är viktigt att utgå ifrån företagens sociala ansvar i en fråga av det här slaget. Därav följer vårt intresse i frågan. Företagets sociala ansvar är ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med olika aktörer Europeiska Kommissionen 2 Företagen uppger att deras ansvar slutar där kundens tar vid. Sandvik hävdar dock att samarbete med kunder vid vissa tillfällen har avbrutits eller aldrig inletts på grund av kunders inblandning i oetisk verksamhet 3. Båda anför också att principerna för Global Compact 4 och OECD:s riktlinjer 5 är viktiga när de utvärderar sin egen roll som leverantör. Folksam anser emellertid att företagens verksamheter i praktiken är nära sammankopplade med deras kunders verksamheter i gruvområden, att gränsen för ansvarsfördelningen mellan kund och leverantör kan vara svår att dra. Folksam rekommenderar därför Atlas Copco och Sandvik följande: 1. För att tydliggöra sin leverantörsroll bör Sandvik och Atlas Copco precisera sitt ställningstagande genom att ha en skriftlig policy som behandlar förhållandet leverantör - kund. I detta sammanhang kan också närmare preciseras hur man ska främja 2.10 i OECD:s riktlinjer. 2. Det är vidare viktigt med etikutbildning 6 på plats. Genom att utbilda den lokala personalen kan denna ta egna initiativ och vara ett gott föredöme för att inspirera och påverka kunderna i en riktning som leder till social utveckling, speciellt då de båda bolagen har ett nära samarbete med gruvföretagen. Detta kan komplettera det finansiella och tekniska bistånd företagen redan bidrar med. 1 Placeringskriterier för Folksamkoncernen, december Kommissionens grönbok, Möte med Sandvik, FN:s Global Compact. Bilaga 2. 5 OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bilaga 1. 6 Utbildningen bör även innefatta en grundlig genomgång av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

2 Kapitalförvaltning Då både Atlas Copco och Sandvik är aktiva i flera fattiga länder med stora inre motsättningar bör de söka kunskaper om dessa i syfte att förebygga miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. 4. Folksam konstaterar att det lokala gruvföretaget Ashanti Goldfields Company Limited har anslutit sig till FN:s upprop Global Compact. Folksam rekommenderar företagen att följa Ashanti Goldfields exempel. 5. I OECD:s riktlinjer för 7 framförs vikten av att företagen för en dialog med sina intressenter ( stakeholders ). Folksam rekommenderar Sandvik och Atlas Copco att fortsatt föra en systematiserad dialog med kunder och lokalbefolkning i syfte att undvika konflikter i framtiden. 7 OECD Principles of 1999.

3 Kapitalförvaltning Bakgrund Under hösten 2002 kommer de första uppgifterna till bland annat Folksam angående att det finns miljöproblem i Ghana med anledning av guldutvinning. En av källorna till dessa uppgifter var SwedWatch, en nätverksorganisation med syfte att fokusera på svenska företag och deras förhållande till mänskliga rättigheter och miljö 8. När SwedWatch första gången informerar Sandvik och Atlas Copco om de eventuella problem som finns i Ghana möts de enligt uppgift av ett relativt ointresse och passivitet. Påpekanden om att vissa av företagets kunder kan vara inblandat i brottslig verksamhet, samt att det pågår en utbredd miljöförstöring i landet möts med inställningen att Atlas Copco inte engagerar sig politiskt och Sandvik menar att de inte kan kontrollera sina kunders agerande. Det är myndigheterna som ska bevaka miljöfrågor och sociala effekter 9. Dessa uppgifter följs av att ett SVT team från programmet Uppdrag granskning inleder en granskning av dessa uppgifter 10. Denna granskning leder fram till att de svenska storföretagen Sandvik och Atlas Copco anklagas för att vara inblandade i rovdrift på miljö och människor i samband med guldbrytning i Ghana. Det hävdas att exploateringen av landets guldfyndigheter leder till mord, tortyr, miljöförstöring och förstört dricksvatten 11. Då SVT teamet redovisar sin granskning håller Sandvik och Atlas Copco fast vid sin inställning. Sandvik uppger dock att de kan komma att avbryta samarbetet med vissa kunder om brott kan konstateras. Först efter den inledande mediestormen påbörjar Sandvik och Atlas Copco en egen undersökning som så småningom också leder till besök på plats. Under undersökningsfasen ger företagen relevant information till media och ägare och tar också initiativ för att föra ut information. Dessa undersökningar resulterar i två rapporter. 8 SwedWatch är ett nätverk som formellt skapades den 11 december 2001 av sex frivilligorganisationer (Fair Trade Center, Forum Syd, Framtiden i Våra Händer, Lutherhjälpen, Svenska Naturskyddsföreningen och UBV). Senare har även Svenska FN-förbundet, Miljöförbundet Jordens Vänner samt BLLF Sweden antagits som medlemmar. Framtiden i Våra Händer har utgått som medlemmar. Hela nätverket träffas två gånger per år på referensgruppsmöten som är det högsta beslutande organet inom nätverket. Referensgruppen utser en styrgrupp med ansvar för styrning av verksamheten. I Styrgruppen ingår: Svenska Naturskyddsföreningen UBV Miljöförbundet Jordens Vänner Lutherhjälpen Fair Trade Center Svenska FN-förbundet 9 Svensk inblandning i miljöskandal i Ghana SwedWatch SVT SVT:s hemsida,

4 Kapitalförvaltning Sandviks och Atlas Copcos rapporter Sandviks rapport ger en beskrivning av läget i Ghana och problematiserar kritiken med kompletterande uppgifter om statsskick, företagssituation med mera. Rapporten bekräftar i stort sett de uppgifter som SwedWatch med flera har framfört och visar också på komplexiteten i frågorna som orsak till konflikterna och övergreppen. Sandvik uppger att de inte har en annan roll än leverantör till gruvföretagen och anser att det är de lokala myndigheternas roll att vidta åtgärder. Deras uppfattning är att det finns ett regel- och kontrollsystem för hur gruvnäringen ska bedrivas och övervakas. Vad gäller huruvida det har begåtts brott mot mänskliga rättigheter lämnar Sandvik denna frågan öppen och hänvisar till att Ghana idag är en demokrati med en modern rättsapparat. Sandvik har riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas som baseras på FN:s Global Compact 12, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s arbetsrättsliga konventioner. Atlas Copco beskriver bland annat i sin rapport sin roll i gruvindustrin som enbart leverantör och att de inte kan påverka hur gruvindustrin ser ut i Ghana. De säger att de följer FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att Atlas Copco undviker att ha samarbete med kunder som inte följer riktlinjerna. Atlas Copco konstaterar att all gruvverksamhet utgör en miljöbelastning och att det därmed även kan belasta människorna i samhället kring verksamheten. De drabbade kompenseras när gruvbrytningen gjort intrång på mark. Ersättningen förhandlas fram mellan myndigheter, markägare och gruvbolag. Överenskommelser träffas innan gruvverksamheten får inledas. I rapporten beskrivs vidare att Ghana är en demokrati och att det finns etablerade rättsliga system. Båda rapporterna tar upp den illegala gruvbrytningen som en bidragande orsak till miljöproblem. Folksams kommentarer 12 United Nations Secretary-General Kofi Annan first proposed the Global Compact in an address to The World Economic Forum on 31 January The Global Compact s operational phase was launched at UN Headquarters in New York on 26 July The Secretary-General challenged business leaders to join an international initiative the Global Compact that would bring companies together with UN agencies, labour and civil society to support nine principles in the areas of human rights, labour and the environment. Swedish participants: ABLE Management Advisors. Axfood AB, CSK Sustainability, Electrolux, Ericsson, Folksam, H & M/ Hennes & Mauritz AB, ICA Handlarnas AB, ITT Flygt AB, Josab International, Lindex AB, Skanska AB, Stadium AB, Swedbank, The SAS Group, Volvo Car Corporation, Volvo Group

5 Kapitalförvaltning Både Sandvik och Atlas Copco har skickat representanter från företagsledningen till Ghana och träffat företrädare för olika intressenter. Uppgifterna som framförs i rapporten är korrekta vad vi kan bedöma. Rapporterna är av deskriptiv art och innehåller inte någon handlingsplan för hur företagen själva ska förhålla sig till problematiken i Ghana. Uppgifter saknas därför hur detta kommer att följas upp. De ger anvisningningar på en övergripande nivå om hur man förhåller sig som leverantör till sina kunder. Båda företagen hänvisar till Global Compact och OECD:s riktlinjer och menar att det finns interna detaljerade riktlinjer som tydliggör hur företagens medarbetare ska hantera frågor som rör social hänsyn. De menar i sina rapporter att det är de lokala myndigheternas roll att ställa krav på företagens kunder. Båda företagen förklarar dessutom att de inte vill kommentera enskilda kunders agerande. Sandvik och Atlas Copco anser att man måste förlita sig till Ghanas rättsväsende. Ghana är emellertid ett fattigt land, även om det i Afrika finns länder som är fattigare, där gruvindustrin genererar landets största exportinkomster. Småskaligt jordbruk står fortfarande för 36 procent av BNP och sysselsätter 60 procent av den arbetsföra befolkningen 13. Gruvindustrin står för 6 procent av BNP. 14 Ghana har länge styrts av en militärdiktatur men är sedan några år en demokrati 15. Det tar långt tid att bygga upp ett tillförlitligt rättssystem med väl fungerande myndigheter. Flera rapporter har beskrivit situationen i Ghana som problematisk vad gäller mänskliga rättigheter 16. Både Sandvik och Atlas Copco rapporterar att det finns problem kopplade till gruvnäringen. Sandvik och Atlas Copco framför båda i sina rapporter att deras närvaro i landet stärker den ghanska ekonomin och bidrar till den tekniska utvecklingen. Sandvik hävdar att det vore till mer skada än nytta om de drog sig ur de aktiviteter man är involverad i landet 17. Denna slutsats överensstämmer med den bild av Ghana som framträder i en rad 13 CIA Fact book Institute for Security Studies, Country profiles Formed from the merger of the British colony of the Gold Coast and the Togoland trust territory, Ghana in 1957 became the first country in colonial Africa to gain its independence. A long series of coups resulted in the suspension of the constitution in 1981 and the banning of political parties. A new constitution, restoring multiparty politics, was approved in Lt. Jerry RAWLINGS, head of state since 1981, won presidential elections in 1992 and 1996, but was constitutionally prevented from running for a third term in He was succeeded by John KUFUOR. TakingITGlobal International 16 US Department of state, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, 2002 Human Rights Report. 17 Möte med Lars Pettersson, VD Sandvik

6 Kapitalförvaltning internationella rapporter där landet framställs som starkt beroende internationell finansiering och teknisk assistans från utlandet 18. Att den illegala gruvbrytningen orsakar både sociala och miljömässiga problem torde vara oomtvistat och välkänt 19. Sandviks och Atlas Copcos agerande kan ej påverka detta. Företagen är dock i höggrad sammankopplade med sina kunders verksamhet rörande legal gruvbrytning i området. Sandviks planer på att genomföra en etikutbildning tillkom innan dessa problem uppmärksammades och kan därför inte ses som en aktiv handling i uppföljningssyfte. Både Sandvik och Atlas Copco uppger att de följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Enligt FN:s Global Compact har dock ingen av företagen anslutit sig officiellt 20. Nationella kontaktpunkten - NKP Attac och Miljöförbundet Jordens Vänner anmälde Sandvik och Atlas Copco den 18 februari 2003 till den Nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer 21 för brott mot mänskliga rättigheter och för miljöförstöring i Ghana. Den 24 juni kom Nationella kontaktpunktens utlåtande att Sandvik och Atlas Copco inte har brustit i efterlevnad av OECD:s riktlinjer och att deras roll i de enskilda fallen är begränsad. Mot bakgrund av den information som NKP haft tillgång till och samlat in, är det NKP:s bedömning att Atlas Copco och Sandvik inte har brustit i efterlevnaden av OECD:s riktlinjer vad gäller mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Samtidigt uppmanar NKP Sandvik och Atlas Copco att åtgärda vad som framkommit i fråga om bristfällig kunskap om innehållet i riktlinjerna hos dotterbolag och bland personal på plats i Ghana. Med detta och mot bakgrund av de processer som satts igång drar NKP slutsatsen att fortsatt hantering av ärendena inte är påkallad Well endowed with natural resources, Ghana has roughly twice the per capita output of the poorer countries in West Africa. Even so, Ghana remains heavily dependent on international financial and technical assistance. CIA Factbook Institute for Security Studies, Country profiles Global Compact, Participants by Country as of September 2, Medlemmar från följande organisationer ingår i den Nationella Kontaktpunkten: Regeringskansliet (ordförande för NKP, Sofia Calltorp, UD), LO, Metallindustriarbetareförbundet, SIF, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv och Svensk Handel. 22 Uttalande från den Nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med anledning av

7 Kapitalförvaltning OECD:s riktlinjer omfattar en paragraf som behandlar företagens ansvar i förhållande till affärspartners. Då det är möjligt, uppmuntra affärspartners, inklusive leverantörer och underleverantörer, att tillämpa principer för bedrivande av verksamhet som är förenliga med riktlinjerna. 23 I detta sammanhang anser NKP att en bedömning måste göras från fall till fall och att paragrafen snarare bör ses som en rekommendation till företagen att, i de fall man anser att det är möjligt, påverka sina affärspartners. NKP konstaterar att Sandviks och Atlas Copcos personal på plats inte haft tillräcklig kunskap om innehållet i OECD:s riktlinjer. NKP uppmanar därför dessa företag att öka kunskapen om riktlinjerna både internt och externt. inkomna anmälningar rörande Atlas Copco och Sandvik. 23 OECD:s riktlinjer 2:10

8 Kapitalförvaltning Bilaga 1 OECD:s riktlinjer för multinationella företag II. Allmän policy Företagen ska fullt ut ta hänsyn till den etablerade policyn i de länder där de bedriver verksamhet och ta hänsyn till andra intressenters åsikter. I detta hänseende ska företagen: 1. Bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 2. Respektera de mänskliga rättigheterna hos dem, som påverkas av deras verksamhet som överensstämmer med värdregeringens internationella skyldigheter och åtaganden. 3. Stimulera skapande av lokal kapacitet genom nära samarbete med lokalsamhället, inklusive affärsintressen, och utveckla företagets verksamhet på inhemska och utländska marknader, i överensstämmelse med behovet av sund kommersiell praxis. 4. Stimulera bildning av humankapital, särskilt genom att skapa anställningstillfällen och underlätta utbildningstillfällen för de anställda. 5. Avstå från att söka eller godta undantag som inte är medräknade i det system av lagar eller förordningar som avser miljö, hälsa, säkerhet, arbete, beskattning, ekonomiska stimulansåtgärder eller andra frågor. 6. Stödja och upprätthålla principer för god företagsstyrelse och utveckla och tillämpa praxis för god företagsstyrelse. 7. Utveckla och tillämpa effektiva självreglerande praxis och ledningssystem som gynnar ett förhållande präglat av förtroende och ömsesidig tillit mellan företag och de samhällen i vilka de bedriver verksamhet. 8. Främja de anställdas medvetande om och efterlevnad av företagspolicy genom lämplig spridning av policyn, inklusive utbildningsprogram. 9. Avstå från diskriminerande eller disciplinär åtgärd mot anställda som lämnar rapporter i god tro till ledningen eller, då det är tillämpligt, till behörig statlig myndighet, om praxis som strider mot lagen, Riktlinjerna eller företagets policy. 10. Då det är möjligt, uppmuntra affärspartner, inklusive leverantörer och underleverantörer att tillämpa principer för bedrivande av verksamhet som är förenliga med Riktlinjerna. 11. Avstå från otillbörlig inblandning i lokala politiska aktiviteter.

9 Kapitalförvaltning Bilaga 2 Global Compact Liksom OECD:s riktlinjer, och andra principer som finns om företags ansvar, baseras Global Compact på internationella överenskommelser, såsom ILO:s konventioner och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Generalsekreteraren uppmanade näringslivet att stödja och respektera följande nio principer: Mänskliga rättigheter 1. stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Arbete 3. föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; 5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och 6. avskaffande av diskriminering vad det gäller anställning och yrkesutövning. Miljö 7. stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

10 Bilaga 3. Uppföljning Sandvik AB Uppföljning av Folksams rekommendationer angående företagets förehavanden i Ghana från Handläggare Folksam:, etikanalytiker Kontaktperson Sandvik: Helen Gunnarsson, vice vd, informationsdirektör 1. Leverantörsroll kund Folksam ansåg att Sandvik borde tydliggöra sin roll som leverantör. Sandvik har delvis tydliggjort sin leverantörsroll i sin Code of Conduct. 2. Etikutbildning och kunskap om förhållanden i tredjevärlden Folksam uppmanade Sandvik att genom föra en etikutbildning bland sin personal i syfte att stärk de anställdas kunskaper om mänskliga rättigheter och miljö och Sandviks inställning till dessa frågor. Sandvik har infört ett koncept benämnt The Power of Sandvik som är en gemensam plattform som innefattar Code of Conduct. Denna är undertecknad av både styrelsen och facket. Själva Code of Conduct delen utgår ifrån OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Idag är 95% av all personal utbildad och man räknar med att vecka 8 ska 99 procent vara utbildade (detta gäller alla anställda runt om i världen). Sandviks Code of Conduct finns översatt till 18 språk. Programmet ger ett gediget intryck och innehåller komponenter som omfattar uppföljningar. 4. Global Compact Folksam rekommenderar företagen att följa Ashanti Goldfields exempel. Sandvik har inte anslutit sig till Global Compact. 5. Intressent dialog Folksam uppmanade Sandvik att i enlighet med OECD:s riktlinjer för föra en dialog även med intressenter (stakeholders). WACAM har varit på besök i Sverige och bad att få träffa Sandvik för ett möte, gemensamt med Atlas Copco. Vilket de gick med på. De tackade dock nej till att uppdrag granskning skulle vara med som också har intervjuat WACAM. Sandvik har valt att stanna kvar på plats då de anser att de är ett bra föredöme och bidrar till Utvecklingen. Ghana är en demokrati och gruvutvinningen utgör 5% av BNP. De ser att det går åt rätt håll men att det finns spänningar. Staten har borrat riktiga (djupa) brunnar för bra vatten till befolkningen. De har inte skett några fler cyanidutsläpp. Vad man bör veta att dessa utsläpp också är en katastrof för företagen då man förlorar guldet när detta sker. Uppfattar att företagen agerar och har dialog. Är fortfarande inte problemfritt men ej så att Sandvik vill dra sig ur. WACAM framförde på mötet att de anser att Sandvik ska fortsätta agera i Ghana och att de önskar att Sandvik ska bidra till finansieringen av WACAMs verksamhet. Sandvik har inte gett någon respons till detta utan lyssnade vad de hade att säga på mötet. WACAM hade enligt Sandvik inget nytt att berätta om situationen i Ghana.

11 Vi avslutade dagen med att prata om situationen i Ghana. Sandvik är ju friade från NKP. WACAM var på besök i Sverige och bad att få träffa Sandvik för ett möte, gemensamt med Atlas Copco. Vilket de gick med på. De tackade dock nej till att uppdrag granskning skulle vara med som också har intervjuat WACAM. WACAM framförde på mötet att Sandvik ska fortsätta agera i Ghana OCH att de ska finansiera WACAMs verksamhet. Sandvik har inte gett någon respons till detta utan lyssnade vad de hade att säga på mötet. WACAM hade inget nytt att berätta om situationen. Sandvik har valt att stanna kvar på plats då de anser att de är ett bra föredöme och bidrar till Utvecklingen. Ghana är en demokrati och gruvutvinningen utgör 5% av BNP. De ser att det går åt rätt håll men att det finns spänningar. Staten har borrat riktiga (djupa) brunnar för bra vatten till befolkningen. De har inte skett några fler cyanidutsläpp. Vad man bör veta att dessa utsläpp också är en katastrof för företagen då man förlorar guldet när detta sker. Uppfattar att företagen agerar och har dialog. Är fortfarande inte problemfritt men ej så att Sandvik vill dra sig ur. Vad Sandvik förstår så kommer det bli en uppföljning av uppdrag granskning.

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy Uttalande av svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med fullt stöd av Norges NKP - med anledning av anmälan från argentinska miljöorganisationen CEDHA

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1.

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1. Översättning av internationella riktlinjer - AI index: ORG 20/001/2008 Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International Innehållsförteckning 1.Inledning och definitioner 2.Policykrav

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

FÖRETAGENS ANSVAR. Vad förväntas av det ansvarsfulla företaget?

FÖRETAGENS ANSVAR. Vad förväntas av det ansvarsfulla företaget? FÖRETAGENS ANSVAR Vad förväntas av det ansvarsfulla företaget? NÄRINGSLIVET HAR ETT ANSVAR I ARBETET med att lösa de allvarliga utvecklingsproblem som världen står inför. Men vad kan och bör vi i praktiken

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVIDERING AV RIKTLINJERNA FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG... 2 Föreslagna åtgärder... 3 DEL I OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG: REKOMMENDATIONER OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter Respekt för mänskliga rättigheter 2013 Policy för mänskliga rättigheter POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sodexos övertygelser 3 Sodexos engagemang 4 Policy med respekt för de mänskliga rättigheterna Med

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Klassificering Sida Intern 1/5 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Version/Nr SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2014-12-16

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer