Sandviks och Atlas Copcos verksamheter i Ghana. Fastställd av Folksams Etikkommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandviks och Atlas Copcos verksamheter i Ghana. Fastställd av Folksams Etikkommitté 2003 10 01."

Transkript

1 Kapitalförvaltning Folksams synpunkter Sandviks och Atlas Copcos agerande bryter inte mot de etiska kriterier som Folksam har satt upp för kapitalinvesteringar 1. Folksam anser emellertid att det är viktigt att utgå ifrån företagens sociala ansvar i en fråga av det här slaget. Därav följer vårt intresse i frågan. Företagets sociala ansvar är ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med olika aktörer Europeiska Kommissionen 2 Företagen uppger att deras ansvar slutar där kundens tar vid. Sandvik hävdar dock att samarbete med kunder vid vissa tillfällen har avbrutits eller aldrig inletts på grund av kunders inblandning i oetisk verksamhet 3. Båda anför också att principerna för Global Compact 4 och OECD:s riktlinjer 5 är viktiga när de utvärderar sin egen roll som leverantör. Folksam anser emellertid att företagens verksamheter i praktiken är nära sammankopplade med deras kunders verksamheter i gruvområden, att gränsen för ansvarsfördelningen mellan kund och leverantör kan vara svår att dra. Folksam rekommenderar därför Atlas Copco och Sandvik följande: 1. För att tydliggöra sin leverantörsroll bör Sandvik och Atlas Copco precisera sitt ställningstagande genom att ha en skriftlig policy som behandlar förhållandet leverantör - kund. I detta sammanhang kan också närmare preciseras hur man ska främja 2.10 i OECD:s riktlinjer. 2. Det är vidare viktigt med etikutbildning 6 på plats. Genom att utbilda den lokala personalen kan denna ta egna initiativ och vara ett gott föredöme för att inspirera och påverka kunderna i en riktning som leder till social utveckling, speciellt då de båda bolagen har ett nära samarbete med gruvföretagen. Detta kan komplettera det finansiella och tekniska bistånd företagen redan bidrar med. 1 Placeringskriterier för Folksamkoncernen, december Kommissionens grönbok, Möte med Sandvik, FN:s Global Compact. Bilaga 2. 5 OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bilaga 1. 6 Utbildningen bör även innefatta en grundlig genomgång av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

2 Kapitalförvaltning Då både Atlas Copco och Sandvik är aktiva i flera fattiga länder med stora inre motsättningar bör de söka kunskaper om dessa i syfte att förebygga miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. 4. Folksam konstaterar att det lokala gruvföretaget Ashanti Goldfields Company Limited har anslutit sig till FN:s upprop Global Compact. Folksam rekommenderar företagen att följa Ashanti Goldfields exempel. 5. I OECD:s riktlinjer för 7 framförs vikten av att företagen för en dialog med sina intressenter ( stakeholders ). Folksam rekommenderar Sandvik och Atlas Copco att fortsatt föra en systematiserad dialog med kunder och lokalbefolkning i syfte att undvika konflikter i framtiden. 7 OECD Principles of 1999.

3 Kapitalförvaltning Bakgrund Under hösten 2002 kommer de första uppgifterna till bland annat Folksam angående att det finns miljöproblem i Ghana med anledning av guldutvinning. En av källorna till dessa uppgifter var SwedWatch, en nätverksorganisation med syfte att fokusera på svenska företag och deras förhållande till mänskliga rättigheter och miljö 8. När SwedWatch första gången informerar Sandvik och Atlas Copco om de eventuella problem som finns i Ghana möts de enligt uppgift av ett relativt ointresse och passivitet. Påpekanden om att vissa av företagets kunder kan vara inblandat i brottslig verksamhet, samt att det pågår en utbredd miljöförstöring i landet möts med inställningen att Atlas Copco inte engagerar sig politiskt och Sandvik menar att de inte kan kontrollera sina kunders agerande. Det är myndigheterna som ska bevaka miljöfrågor och sociala effekter 9. Dessa uppgifter följs av att ett SVT team från programmet Uppdrag granskning inleder en granskning av dessa uppgifter 10. Denna granskning leder fram till att de svenska storföretagen Sandvik och Atlas Copco anklagas för att vara inblandade i rovdrift på miljö och människor i samband med guldbrytning i Ghana. Det hävdas att exploateringen av landets guldfyndigheter leder till mord, tortyr, miljöförstöring och förstört dricksvatten 11. Då SVT teamet redovisar sin granskning håller Sandvik och Atlas Copco fast vid sin inställning. Sandvik uppger dock att de kan komma att avbryta samarbetet med vissa kunder om brott kan konstateras. Först efter den inledande mediestormen påbörjar Sandvik och Atlas Copco en egen undersökning som så småningom också leder till besök på plats. Under undersökningsfasen ger företagen relevant information till media och ägare och tar också initiativ för att föra ut information. Dessa undersökningar resulterar i två rapporter. 8 SwedWatch är ett nätverk som formellt skapades den 11 december 2001 av sex frivilligorganisationer (Fair Trade Center, Forum Syd, Framtiden i Våra Händer, Lutherhjälpen, Svenska Naturskyddsföreningen och UBV). Senare har även Svenska FN-förbundet, Miljöförbundet Jordens Vänner samt BLLF Sweden antagits som medlemmar. Framtiden i Våra Händer har utgått som medlemmar. Hela nätverket träffas två gånger per år på referensgruppsmöten som är det högsta beslutande organet inom nätverket. Referensgruppen utser en styrgrupp med ansvar för styrning av verksamheten. I Styrgruppen ingår: Svenska Naturskyddsföreningen UBV Miljöförbundet Jordens Vänner Lutherhjälpen Fair Trade Center Svenska FN-förbundet 9 Svensk inblandning i miljöskandal i Ghana SwedWatch SVT SVT:s hemsida,

4 Kapitalförvaltning Sandviks och Atlas Copcos rapporter Sandviks rapport ger en beskrivning av läget i Ghana och problematiserar kritiken med kompletterande uppgifter om statsskick, företagssituation med mera. Rapporten bekräftar i stort sett de uppgifter som SwedWatch med flera har framfört och visar också på komplexiteten i frågorna som orsak till konflikterna och övergreppen. Sandvik uppger att de inte har en annan roll än leverantör till gruvföretagen och anser att det är de lokala myndigheternas roll att vidta åtgärder. Deras uppfattning är att det finns ett regel- och kontrollsystem för hur gruvnäringen ska bedrivas och övervakas. Vad gäller huruvida det har begåtts brott mot mänskliga rättigheter lämnar Sandvik denna frågan öppen och hänvisar till att Ghana idag är en demokrati med en modern rättsapparat. Sandvik har riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas som baseras på FN:s Global Compact 12, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s arbetsrättsliga konventioner. Atlas Copco beskriver bland annat i sin rapport sin roll i gruvindustrin som enbart leverantör och att de inte kan påverka hur gruvindustrin ser ut i Ghana. De säger att de följer FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att Atlas Copco undviker att ha samarbete med kunder som inte följer riktlinjerna. Atlas Copco konstaterar att all gruvverksamhet utgör en miljöbelastning och att det därmed även kan belasta människorna i samhället kring verksamheten. De drabbade kompenseras när gruvbrytningen gjort intrång på mark. Ersättningen förhandlas fram mellan myndigheter, markägare och gruvbolag. Överenskommelser träffas innan gruvverksamheten får inledas. I rapporten beskrivs vidare att Ghana är en demokrati och att det finns etablerade rättsliga system. Båda rapporterna tar upp den illegala gruvbrytningen som en bidragande orsak till miljöproblem. Folksams kommentarer 12 United Nations Secretary-General Kofi Annan first proposed the Global Compact in an address to The World Economic Forum on 31 January The Global Compact s operational phase was launched at UN Headquarters in New York on 26 July The Secretary-General challenged business leaders to join an international initiative the Global Compact that would bring companies together with UN agencies, labour and civil society to support nine principles in the areas of human rights, labour and the environment. Swedish participants: ABLE Management Advisors. Axfood AB, CSK Sustainability, Electrolux, Ericsson, Folksam, H & M/ Hennes & Mauritz AB, ICA Handlarnas AB, ITT Flygt AB, Josab International, Lindex AB, Skanska AB, Stadium AB, Swedbank, The SAS Group, Volvo Car Corporation, Volvo Group

5 Kapitalförvaltning Både Sandvik och Atlas Copco har skickat representanter från företagsledningen till Ghana och träffat företrädare för olika intressenter. Uppgifterna som framförs i rapporten är korrekta vad vi kan bedöma. Rapporterna är av deskriptiv art och innehåller inte någon handlingsplan för hur företagen själva ska förhålla sig till problematiken i Ghana. Uppgifter saknas därför hur detta kommer att följas upp. De ger anvisningningar på en övergripande nivå om hur man förhåller sig som leverantör till sina kunder. Båda företagen hänvisar till Global Compact och OECD:s riktlinjer och menar att det finns interna detaljerade riktlinjer som tydliggör hur företagens medarbetare ska hantera frågor som rör social hänsyn. De menar i sina rapporter att det är de lokala myndigheternas roll att ställa krav på företagens kunder. Båda företagen förklarar dessutom att de inte vill kommentera enskilda kunders agerande. Sandvik och Atlas Copco anser att man måste förlita sig till Ghanas rättsväsende. Ghana är emellertid ett fattigt land, även om det i Afrika finns länder som är fattigare, där gruvindustrin genererar landets största exportinkomster. Småskaligt jordbruk står fortfarande för 36 procent av BNP och sysselsätter 60 procent av den arbetsföra befolkningen 13. Gruvindustrin står för 6 procent av BNP. 14 Ghana har länge styrts av en militärdiktatur men är sedan några år en demokrati 15. Det tar långt tid att bygga upp ett tillförlitligt rättssystem med väl fungerande myndigheter. Flera rapporter har beskrivit situationen i Ghana som problematisk vad gäller mänskliga rättigheter 16. Både Sandvik och Atlas Copco rapporterar att det finns problem kopplade till gruvnäringen. Sandvik och Atlas Copco framför båda i sina rapporter att deras närvaro i landet stärker den ghanska ekonomin och bidrar till den tekniska utvecklingen. Sandvik hävdar att det vore till mer skada än nytta om de drog sig ur de aktiviteter man är involverad i landet 17. Denna slutsats överensstämmer med den bild av Ghana som framträder i en rad 13 CIA Fact book Institute for Security Studies, Country profiles Formed from the merger of the British colony of the Gold Coast and the Togoland trust territory, Ghana in 1957 became the first country in colonial Africa to gain its independence. A long series of coups resulted in the suspension of the constitution in 1981 and the banning of political parties. A new constitution, restoring multiparty politics, was approved in Lt. Jerry RAWLINGS, head of state since 1981, won presidential elections in 1992 and 1996, but was constitutionally prevented from running for a third term in He was succeeded by John KUFUOR. TakingITGlobal International 16 US Department of state, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, 2002 Human Rights Report. 17 Möte med Lars Pettersson, VD Sandvik

6 Kapitalförvaltning internationella rapporter där landet framställs som starkt beroende internationell finansiering och teknisk assistans från utlandet 18. Att den illegala gruvbrytningen orsakar både sociala och miljömässiga problem torde vara oomtvistat och välkänt 19. Sandviks och Atlas Copcos agerande kan ej påverka detta. Företagen är dock i höggrad sammankopplade med sina kunders verksamhet rörande legal gruvbrytning i området. Sandviks planer på att genomföra en etikutbildning tillkom innan dessa problem uppmärksammades och kan därför inte ses som en aktiv handling i uppföljningssyfte. Både Sandvik och Atlas Copco uppger att de följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Enligt FN:s Global Compact har dock ingen av företagen anslutit sig officiellt 20. Nationella kontaktpunkten - NKP Attac och Miljöförbundet Jordens Vänner anmälde Sandvik och Atlas Copco den 18 februari 2003 till den Nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer 21 för brott mot mänskliga rättigheter och för miljöförstöring i Ghana. Den 24 juni kom Nationella kontaktpunktens utlåtande att Sandvik och Atlas Copco inte har brustit i efterlevnad av OECD:s riktlinjer och att deras roll i de enskilda fallen är begränsad. Mot bakgrund av den information som NKP haft tillgång till och samlat in, är det NKP:s bedömning att Atlas Copco och Sandvik inte har brustit i efterlevnaden av OECD:s riktlinjer vad gäller mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Samtidigt uppmanar NKP Sandvik och Atlas Copco att åtgärda vad som framkommit i fråga om bristfällig kunskap om innehållet i riktlinjerna hos dotterbolag och bland personal på plats i Ghana. Med detta och mot bakgrund av de processer som satts igång drar NKP slutsatsen att fortsatt hantering av ärendena inte är påkallad Well endowed with natural resources, Ghana has roughly twice the per capita output of the poorer countries in West Africa. Even so, Ghana remains heavily dependent on international financial and technical assistance. CIA Factbook Institute for Security Studies, Country profiles Global Compact, Participants by Country as of September 2, Medlemmar från följande organisationer ingår i den Nationella Kontaktpunkten: Regeringskansliet (ordförande för NKP, Sofia Calltorp, UD), LO, Metallindustriarbetareförbundet, SIF, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv och Svensk Handel. 22 Uttalande från den Nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med anledning av

7 Kapitalförvaltning OECD:s riktlinjer omfattar en paragraf som behandlar företagens ansvar i förhållande till affärspartners. Då det är möjligt, uppmuntra affärspartners, inklusive leverantörer och underleverantörer, att tillämpa principer för bedrivande av verksamhet som är förenliga med riktlinjerna. 23 I detta sammanhang anser NKP att en bedömning måste göras från fall till fall och att paragrafen snarare bör ses som en rekommendation till företagen att, i de fall man anser att det är möjligt, påverka sina affärspartners. NKP konstaterar att Sandviks och Atlas Copcos personal på plats inte haft tillräcklig kunskap om innehållet i OECD:s riktlinjer. NKP uppmanar därför dessa företag att öka kunskapen om riktlinjerna både internt och externt. inkomna anmälningar rörande Atlas Copco och Sandvik. 23 OECD:s riktlinjer 2:10

8 Kapitalförvaltning Bilaga 1 OECD:s riktlinjer för multinationella företag II. Allmän policy Företagen ska fullt ut ta hänsyn till den etablerade policyn i de länder där de bedriver verksamhet och ta hänsyn till andra intressenters åsikter. I detta hänseende ska företagen: 1. Bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 2. Respektera de mänskliga rättigheterna hos dem, som påverkas av deras verksamhet som överensstämmer med värdregeringens internationella skyldigheter och åtaganden. 3. Stimulera skapande av lokal kapacitet genom nära samarbete med lokalsamhället, inklusive affärsintressen, och utveckla företagets verksamhet på inhemska och utländska marknader, i överensstämmelse med behovet av sund kommersiell praxis. 4. Stimulera bildning av humankapital, särskilt genom att skapa anställningstillfällen och underlätta utbildningstillfällen för de anställda. 5. Avstå från att söka eller godta undantag som inte är medräknade i det system av lagar eller förordningar som avser miljö, hälsa, säkerhet, arbete, beskattning, ekonomiska stimulansåtgärder eller andra frågor. 6. Stödja och upprätthålla principer för god företagsstyrelse och utveckla och tillämpa praxis för god företagsstyrelse. 7. Utveckla och tillämpa effektiva självreglerande praxis och ledningssystem som gynnar ett förhållande präglat av förtroende och ömsesidig tillit mellan företag och de samhällen i vilka de bedriver verksamhet. 8. Främja de anställdas medvetande om och efterlevnad av företagspolicy genom lämplig spridning av policyn, inklusive utbildningsprogram. 9. Avstå från diskriminerande eller disciplinär åtgärd mot anställda som lämnar rapporter i god tro till ledningen eller, då det är tillämpligt, till behörig statlig myndighet, om praxis som strider mot lagen, Riktlinjerna eller företagets policy. 10. Då det är möjligt, uppmuntra affärspartner, inklusive leverantörer och underleverantörer att tillämpa principer för bedrivande av verksamhet som är förenliga med Riktlinjerna. 11. Avstå från otillbörlig inblandning i lokala politiska aktiviteter.

9 Kapitalförvaltning Bilaga 2 Global Compact Liksom OECD:s riktlinjer, och andra principer som finns om företags ansvar, baseras Global Compact på internationella överenskommelser, såsom ILO:s konventioner och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Generalsekreteraren uppmanade näringslivet att stödja och respektera följande nio principer: Mänskliga rättigheter 1. stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Arbete 3. föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; 5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och 6. avskaffande av diskriminering vad det gäller anställning och yrkesutövning. Miljö 7. stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

10 Bilaga 3. Uppföljning Sandvik AB Uppföljning av Folksams rekommendationer angående företagets förehavanden i Ghana från Handläggare Folksam:, etikanalytiker Kontaktperson Sandvik: Helen Gunnarsson, vice vd, informationsdirektör 1. Leverantörsroll kund Folksam ansåg att Sandvik borde tydliggöra sin roll som leverantör. Sandvik har delvis tydliggjort sin leverantörsroll i sin Code of Conduct. 2. Etikutbildning och kunskap om förhållanden i tredjevärlden Folksam uppmanade Sandvik att genom föra en etikutbildning bland sin personal i syfte att stärk de anställdas kunskaper om mänskliga rättigheter och miljö och Sandviks inställning till dessa frågor. Sandvik har infört ett koncept benämnt The Power of Sandvik som är en gemensam plattform som innefattar Code of Conduct. Denna är undertecknad av både styrelsen och facket. Själva Code of Conduct delen utgår ifrån OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Idag är 95% av all personal utbildad och man räknar med att vecka 8 ska 99 procent vara utbildade (detta gäller alla anställda runt om i världen). Sandviks Code of Conduct finns översatt till 18 språk. Programmet ger ett gediget intryck och innehåller komponenter som omfattar uppföljningar. 4. Global Compact Folksam rekommenderar företagen att följa Ashanti Goldfields exempel. Sandvik har inte anslutit sig till Global Compact. 5. Intressent dialog Folksam uppmanade Sandvik att i enlighet med OECD:s riktlinjer för föra en dialog även med intressenter (stakeholders). WACAM har varit på besök i Sverige och bad att få träffa Sandvik för ett möte, gemensamt med Atlas Copco. Vilket de gick med på. De tackade dock nej till att uppdrag granskning skulle vara med som också har intervjuat WACAM. Sandvik har valt att stanna kvar på plats då de anser att de är ett bra föredöme och bidrar till Utvecklingen. Ghana är en demokrati och gruvutvinningen utgör 5% av BNP. De ser att det går åt rätt håll men att det finns spänningar. Staten har borrat riktiga (djupa) brunnar för bra vatten till befolkningen. De har inte skett några fler cyanidutsläpp. Vad man bör veta att dessa utsläpp också är en katastrof för företagen då man förlorar guldet när detta sker. Uppfattar att företagen agerar och har dialog. Är fortfarande inte problemfritt men ej så att Sandvik vill dra sig ur. WACAM framförde på mötet att de anser att Sandvik ska fortsätta agera i Ghana och att de önskar att Sandvik ska bidra till finansieringen av WACAMs verksamhet. Sandvik har inte gett någon respons till detta utan lyssnade vad de hade att säga på mötet. WACAM hade enligt Sandvik inget nytt att berätta om situationen i Ghana.

11 Vi avslutade dagen med att prata om situationen i Ghana. Sandvik är ju friade från NKP. WACAM var på besök i Sverige och bad att få träffa Sandvik för ett möte, gemensamt med Atlas Copco. Vilket de gick med på. De tackade dock nej till att uppdrag granskning skulle vara med som också har intervjuat WACAM. WACAM framförde på mötet att Sandvik ska fortsätta agera i Ghana OCH att de ska finansiera WACAMs verksamhet. Sandvik har inte gett någon respons till detta utan lyssnade vad de hade att säga på mötet. WACAM hade inget nytt att berätta om situationen. Sandvik har valt att stanna kvar på plats då de anser att de är ett bra föredöme och bidrar till Utvecklingen. Ghana är en demokrati och gruvutvinningen utgör 5% av BNP. De ser att det går åt rätt håll men att det finns spänningar. Staten har borrat riktiga (djupa) brunnar för bra vatten till befolkningen. De har inte skett några fler cyanidutsläpp. Vad man bör veta att dessa utsläpp också är en katastrof för företagen då man förlorar guldet när detta sker. Uppfattar att företagen agerar och har dialog. Är fortfarande inte problemfritt men ej så att Sandvik vill dra sig ur. Vad Sandvik förstår så kommer det bli en uppföljning av uppdrag granskning.

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR)

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) I genomförandet av strategierna för biståndet ska Sida samverka med olika aktörer. Dessa riktlinjer bildar, tillsammans med Sidas B4D-program,

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

OECD:s verktyg för riskhantering

OECD:s verktyg för riskhantering OECD:s verktyg för riskhantering en vägledning för företag och investerare i områden med svaga regeringar Produktion: Utrikesdepartementet, Enheten för internationell utrikespolitik, (UD-IH) Formgivning/layout:

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Under 2014 fokuserade TeliaSonera på sex områden i sitt hållbarhetsarbete. Framsteg inom dessa områden presenteras här, tillsammans

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Globala företag globalt ansvar?

Globala företag globalt ansvar? G L O B A L A S T U D I E R N R 9 O K T O B E R 2 0 0 1 Globala företag globalt ansvar? en studie om Volvo och Ericsson Kristina Bjurling och Helena Bergh de Medeiros Fair Trade Center E N R A P P O R

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld?

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Företagens sociala ansvar och den svenska modellen

Företagens sociala ansvar och den svenska modellen 2006:9 Magnus Frostenson och Tommy Borglund Företagens sociala ansvar och den svenska modellen Magnus Frostenson och Tommy Borglund Företagens sociala ansvar och den svenska modellen Sieps 2006:9 Rapport

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ETIKRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL ETIKRÅDETS ARBETSPROCESS s. 2 s. 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET RESEREPORTAGE s. 12 POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I GRUVINDUSTRIN s. 22 s. 14 FÄLTSTUDIER I

Läs mer

DRÄNKTA RÄTTIGHETER, FLYTANDE ANSVAR

DRÄNKTA RÄTTIGHETER, FLYTANDE ANSVAR DRÄNKTA RÄTTIGHETER, FLYTANDE ANSVAR En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar Rapport #70 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Vad kostar din tröja?

Vad kostar din tröja? Vad kostar din tröja? - En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor. Nivå Ämne Författare Examinator Handledare Kandidatuppsats 15hp Ekonomistyrning Diana

Läs mer

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14 RIKTLINJER Praktisk etik Ett stort etiskt åtagande 4 Förena rutiner på alla nivåer 6 Hur man kommunicerar om etiska problem 14 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet 18 Ett krävande etiskt

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE "#$!%$&#'$(!)&*'$%$+#$!%!,'#-%&%$)&%&.&! /01#',($!(1!2345)!$*(!'%,&6%$7#'!89:!;;#!?$&#'$(6!9@1#'$($A#!@B!C'#-%&!?$)&%&.&%@$)! =>#!2BB#A&!@B!2345)!D#E!9.%-#6%$#)!89:!;;

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer