Sandviks och Atlas Copcos verksamheter i Ghana. Fastställd av Folksams Etikkommitté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandviks och Atlas Copcos verksamheter i Ghana. Fastställd av Folksams Etikkommitté 2003 10 01."

Transkript

1 Kapitalförvaltning Folksams synpunkter Sandviks och Atlas Copcos agerande bryter inte mot de etiska kriterier som Folksam har satt upp för kapitalinvesteringar 1. Folksam anser emellertid att det är viktigt att utgå ifrån företagens sociala ansvar i en fråga av det här slaget. Därav följer vårt intresse i frågan. Företagets sociala ansvar är ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med olika aktörer Europeiska Kommissionen 2 Företagen uppger att deras ansvar slutar där kundens tar vid. Sandvik hävdar dock att samarbete med kunder vid vissa tillfällen har avbrutits eller aldrig inletts på grund av kunders inblandning i oetisk verksamhet 3. Båda anför också att principerna för Global Compact 4 och OECD:s riktlinjer 5 är viktiga när de utvärderar sin egen roll som leverantör. Folksam anser emellertid att företagens verksamheter i praktiken är nära sammankopplade med deras kunders verksamheter i gruvområden, att gränsen för ansvarsfördelningen mellan kund och leverantör kan vara svår att dra. Folksam rekommenderar därför Atlas Copco och Sandvik följande: 1. För att tydliggöra sin leverantörsroll bör Sandvik och Atlas Copco precisera sitt ställningstagande genom att ha en skriftlig policy som behandlar förhållandet leverantör - kund. I detta sammanhang kan också närmare preciseras hur man ska främja 2.10 i OECD:s riktlinjer. 2. Det är vidare viktigt med etikutbildning 6 på plats. Genom att utbilda den lokala personalen kan denna ta egna initiativ och vara ett gott föredöme för att inspirera och påverka kunderna i en riktning som leder till social utveckling, speciellt då de båda bolagen har ett nära samarbete med gruvföretagen. Detta kan komplettera det finansiella och tekniska bistånd företagen redan bidrar med. 1 Placeringskriterier för Folksamkoncernen, december Kommissionens grönbok, Möte med Sandvik, FN:s Global Compact. Bilaga 2. 5 OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bilaga 1. 6 Utbildningen bör även innefatta en grundlig genomgång av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

2 Kapitalförvaltning Då både Atlas Copco och Sandvik är aktiva i flera fattiga länder med stora inre motsättningar bör de söka kunskaper om dessa i syfte att förebygga miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. 4. Folksam konstaterar att det lokala gruvföretaget Ashanti Goldfields Company Limited har anslutit sig till FN:s upprop Global Compact. Folksam rekommenderar företagen att följa Ashanti Goldfields exempel. 5. I OECD:s riktlinjer för 7 framförs vikten av att företagen för en dialog med sina intressenter ( stakeholders ). Folksam rekommenderar Sandvik och Atlas Copco att fortsatt föra en systematiserad dialog med kunder och lokalbefolkning i syfte att undvika konflikter i framtiden. 7 OECD Principles of 1999.

3 Kapitalförvaltning Bakgrund Under hösten 2002 kommer de första uppgifterna till bland annat Folksam angående att det finns miljöproblem i Ghana med anledning av guldutvinning. En av källorna till dessa uppgifter var SwedWatch, en nätverksorganisation med syfte att fokusera på svenska företag och deras förhållande till mänskliga rättigheter och miljö 8. När SwedWatch första gången informerar Sandvik och Atlas Copco om de eventuella problem som finns i Ghana möts de enligt uppgift av ett relativt ointresse och passivitet. Påpekanden om att vissa av företagets kunder kan vara inblandat i brottslig verksamhet, samt att det pågår en utbredd miljöförstöring i landet möts med inställningen att Atlas Copco inte engagerar sig politiskt och Sandvik menar att de inte kan kontrollera sina kunders agerande. Det är myndigheterna som ska bevaka miljöfrågor och sociala effekter 9. Dessa uppgifter följs av att ett SVT team från programmet Uppdrag granskning inleder en granskning av dessa uppgifter 10. Denna granskning leder fram till att de svenska storföretagen Sandvik och Atlas Copco anklagas för att vara inblandade i rovdrift på miljö och människor i samband med guldbrytning i Ghana. Det hävdas att exploateringen av landets guldfyndigheter leder till mord, tortyr, miljöförstöring och förstört dricksvatten 11. Då SVT teamet redovisar sin granskning håller Sandvik och Atlas Copco fast vid sin inställning. Sandvik uppger dock att de kan komma att avbryta samarbetet med vissa kunder om brott kan konstateras. Först efter den inledande mediestormen påbörjar Sandvik och Atlas Copco en egen undersökning som så småningom också leder till besök på plats. Under undersökningsfasen ger företagen relevant information till media och ägare och tar också initiativ för att föra ut information. Dessa undersökningar resulterar i två rapporter. 8 SwedWatch är ett nätverk som formellt skapades den 11 december 2001 av sex frivilligorganisationer (Fair Trade Center, Forum Syd, Framtiden i Våra Händer, Lutherhjälpen, Svenska Naturskyddsföreningen och UBV). Senare har även Svenska FN-förbundet, Miljöförbundet Jordens Vänner samt BLLF Sweden antagits som medlemmar. Framtiden i Våra Händer har utgått som medlemmar. Hela nätverket träffas två gånger per år på referensgruppsmöten som är det högsta beslutande organet inom nätverket. Referensgruppen utser en styrgrupp med ansvar för styrning av verksamheten. I Styrgruppen ingår: Svenska Naturskyddsföreningen UBV Miljöförbundet Jordens Vänner Lutherhjälpen Fair Trade Center Svenska FN-förbundet 9 Svensk inblandning i miljöskandal i Ghana SwedWatch SVT SVT:s hemsida,

4 Kapitalförvaltning Sandviks och Atlas Copcos rapporter Sandviks rapport ger en beskrivning av läget i Ghana och problematiserar kritiken med kompletterande uppgifter om statsskick, företagssituation med mera. Rapporten bekräftar i stort sett de uppgifter som SwedWatch med flera har framfört och visar också på komplexiteten i frågorna som orsak till konflikterna och övergreppen. Sandvik uppger att de inte har en annan roll än leverantör till gruvföretagen och anser att det är de lokala myndigheternas roll att vidta åtgärder. Deras uppfattning är att det finns ett regel- och kontrollsystem för hur gruvnäringen ska bedrivas och övervakas. Vad gäller huruvida det har begåtts brott mot mänskliga rättigheter lämnar Sandvik denna frågan öppen och hänvisar till att Ghana idag är en demokrati med en modern rättsapparat. Sandvik har riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas som baseras på FN:s Global Compact 12, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s arbetsrättsliga konventioner. Atlas Copco beskriver bland annat i sin rapport sin roll i gruvindustrin som enbart leverantör och att de inte kan påverka hur gruvindustrin ser ut i Ghana. De säger att de följer FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att Atlas Copco undviker att ha samarbete med kunder som inte följer riktlinjerna. Atlas Copco konstaterar att all gruvverksamhet utgör en miljöbelastning och att det därmed även kan belasta människorna i samhället kring verksamheten. De drabbade kompenseras när gruvbrytningen gjort intrång på mark. Ersättningen förhandlas fram mellan myndigheter, markägare och gruvbolag. Överenskommelser träffas innan gruvverksamheten får inledas. I rapporten beskrivs vidare att Ghana är en demokrati och att det finns etablerade rättsliga system. Båda rapporterna tar upp den illegala gruvbrytningen som en bidragande orsak till miljöproblem. Folksams kommentarer 12 United Nations Secretary-General Kofi Annan first proposed the Global Compact in an address to The World Economic Forum on 31 January The Global Compact s operational phase was launched at UN Headquarters in New York on 26 July The Secretary-General challenged business leaders to join an international initiative the Global Compact that would bring companies together with UN agencies, labour and civil society to support nine principles in the areas of human rights, labour and the environment. Swedish participants: ABLE Management Advisors. Axfood AB, CSK Sustainability, Electrolux, Ericsson, Folksam, H & M/ Hennes & Mauritz AB, ICA Handlarnas AB, ITT Flygt AB, Josab International, Lindex AB, Skanska AB, Stadium AB, Swedbank, The SAS Group, Volvo Car Corporation, Volvo Group

5 Kapitalförvaltning Både Sandvik och Atlas Copco har skickat representanter från företagsledningen till Ghana och träffat företrädare för olika intressenter. Uppgifterna som framförs i rapporten är korrekta vad vi kan bedöma. Rapporterna är av deskriptiv art och innehåller inte någon handlingsplan för hur företagen själva ska förhålla sig till problematiken i Ghana. Uppgifter saknas därför hur detta kommer att följas upp. De ger anvisningningar på en övergripande nivå om hur man förhåller sig som leverantör till sina kunder. Båda företagen hänvisar till Global Compact och OECD:s riktlinjer och menar att det finns interna detaljerade riktlinjer som tydliggör hur företagens medarbetare ska hantera frågor som rör social hänsyn. De menar i sina rapporter att det är de lokala myndigheternas roll att ställa krav på företagens kunder. Båda företagen förklarar dessutom att de inte vill kommentera enskilda kunders agerande. Sandvik och Atlas Copco anser att man måste förlita sig till Ghanas rättsväsende. Ghana är emellertid ett fattigt land, även om det i Afrika finns länder som är fattigare, där gruvindustrin genererar landets största exportinkomster. Småskaligt jordbruk står fortfarande för 36 procent av BNP och sysselsätter 60 procent av den arbetsföra befolkningen 13. Gruvindustrin står för 6 procent av BNP. 14 Ghana har länge styrts av en militärdiktatur men är sedan några år en demokrati 15. Det tar långt tid att bygga upp ett tillförlitligt rättssystem med väl fungerande myndigheter. Flera rapporter har beskrivit situationen i Ghana som problematisk vad gäller mänskliga rättigheter 16. Både Sandvik och Atlas Copco rapporterar att det finns problem kopplade till gruvnäringen. Sandvik och Atlas Copco framför båda i sina rapporter att deras närvaro i landet stärker den ghanska ekonomin och bidrar till den tekniska utvecklingen. Sandvik hävdar att det vore till mer skada än nytta om de drog sig ur de aktiviteter man är involverad i landet 17. Denna slutsats överensstämmer med den bild av Ghana som framträder i en rad 13 CIA Fact book Institute for Security Studies, Country profiles Formed from the merger of the British colony of the Gold Coast and the Togoland trust territory, Ghana in 1957 became the first country in colonial Africa to gain its independence. A long series of coups resulted in the suspension of the constitution in 1981 and the banning of political parties. A new constitution, restoring multiparty politics, was approved in Lt. Jerry RAWLINGS, head of state since 1981, won presidential elections in 1992 and 1996, but was constitutionally prevented from running for a third term in He was succeeded by John KUFUOR. TakingITGlobal International 16 US Department of state, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, 2002 Human Rights Report. 17 Möte med Lars Pettersson, VD Sandvik

6 Kapitalförvaltning internationella rapporter där landet framställs som starkt beroende internationell finansiering och teknisk assistans från utlandet 18. Att den illegala gruvbrytningen orsakar både sociala och miljömässiga problem torde vara oomtvistat och välkänt 19. Sandviks och Atlas Copcos agerande kan ej påverka detta. Företagen är dock i höggrad sammankopplade med sina kunders verksamhet rörande legal gruvbrytning i området. Sandviks planer på att genomföra en etikutbildning tillkom innan dessa problem uppmärksammades och kan därför inte ses som en aktiv handling i uppföljningssyfte. Både Sandvik och Atlas Copco uppger att de följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Enligt FN:s Global Compact har dock ingen av företagen anslutit sig officiellt 20. Nationella kontaktpunkten - NKP Attac och Miljöförbundet Jordens Vänner anmälde Sandvik och Atlas Copco den 18 februari 2003 till den Nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer 21 för brott mot mänskliga rättigheter och för miljöförstöring i Ghana. Den 24 juni kom Nationella kontaktpunktens utlåtande att Sandvik och Atlas Copco inte har brustit i efterlevnad av OECD:s riktlinjer och att deras roll i de enskilda fallen är begränsad. Mot bakgrund av den information som NKP haft tillgång till och samlat in, är det NKP:s bedömning att Atlas Copco och Sandvik inte har brustit i efterlevnaden av OECD:s riktlinjer vad gäller mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Samtidigt uppmanar NKP Sandvik och Atlas Copco att åtgärda vad som framkommit i fråga om bristfällig kunskap om innehållet i riktlinjerna hos dotterbolag och bland personal på plats i Ghana. Med detta och mot bakgrund av de processer som satts igång drar NKP slutsatsen att fortsatt hantering av ärendena inte är påkallad Well endowed with natural resources, Ghana has roughly twice the per capita output of the poorer countries in West Africa. Even so, Ghana remains heavily dependent on international financial and technical assistance. CIA Factbook Institute for Security Studies, Country profiles Global Compact, Participants by Country as of September 2, Medlemmar från följande organisationer ingår i den Nationella Kontaktpunkten: Regeringskansliet (ordförande för NKP, Sofia Calltorp, UD), LO, Metallindustriarbetareförbundet, SIF, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv och Svensk Handel. 22 Uttalande från den Nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med anledning av

7 Kapitalförvaltning OECD:s riktlinjer omfattar en paragraf som behandlar företagens ansvar i förhållande till affärspartners. Då det är möjligt, uppmuntra affärspartners, inklusive leverantörer och underleverantörer, att tillämpa principer för bedrivande av verksamhet som är förenliga med riktlinjerna. 23 I detta sammanhang anser NKP att en bedömning måste göras från fall till fall och att paragrafen snarare bör ses som en rekommendation till företagen att, i de fall man anser att det är möjligt, påverka sina affärspartners. NKP konstaterar att Sandviks och Atlas Copcos personal på plats inte haft tillräcklig kunskap om innehållet i OECD:s riktlinjer. NKP uppmanar därför dessa företag att öka kunskapen om riktlinjerna både internt och externt. inkomna anmälningar rörande Atlas Copco och Sandvik. 23 OECD:s riktlinjer 2:10

8 Kapitalförvaltning Bilaga 1 OECD:s riktlinjer för multinationella företag II. Allmän policy Företagen ska fullt ut ta hänsyn till den etablerade policyn i de länder där de bedriver verksamhet och ta hänsyn till andra intressenters åsikter. I detta hänseende ska företagen: 1. Bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 2. Respektera de mänskliga rättigheterna hos dem, som påverkas av deras verksamhet som överensstämmer med värdregeringens internationella skyldigheter och åtaganden. 3. Stimulera skapande av lokal kapacitet genom nära samarbete med lokalsamhället, inklusive affärsintressen, och utveckla företagets verksamhet på inhemska och utländska marknader, i överensstämmelse med behovet av sund kommersiell praxis. 4. Stimulera bildning av humankapital, särskilt genom att skapa anställningstillfällen och underlätta utbildningstillfällen för de anställda. 5. Avstå från att söka eller godta undantag som inte är medräknade i det system av lagar eller förordningar som avser miljö, hälsa, säkerhet, arbete, beskattning, ekonomiska stimulansåtgärder eller andra frågor. 6. Stödja och upprätthålla principer för god företagsstyrelse och utveckla och tillämpa praxis för god företagsstyrelse. 7. Utveckla och tillämpa effektiva självreglerande praxis och ledningssystem som gynnar ett förhållande präglat av förtroende och ömsesidig tillit mellan företag och de samhällen i vilka de bedriver verksamhet. 8. Främja de anställdas medvetande om och efterlevnad av företagspolicy genom lämplig spridning av policyn, inklusive utbildningsprogram. 9. Avstå från diskriminerande eller disciplinär åtgärd mot anställda som lämnar rapporter i god tro till ledningen eller, då det är tillämpligt, till behörig statlig myndighet, om praxis som strider mot lagen, Riktlinjerna eller företagets policy. 10. Då det är möjligt, uppmuntra affärspartner, inklusive leverantörer och underleverantörer att tillämpa principer för bedrivande av verksamhet som är förenliga med Riktlinjerna. 11. Avstå från otillbörlig inblandning i lokala politiska aktiviteter.

9 Kapitalförvaltning Bilaga 2 Global Compact Liksom OECD:s riktlinjer, och andra principer som finns om företags ansvar, baseras Global Compact på internationella överenskommelser, såsom ILO:s konventioner och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Generalsekreteraren uppmanade näringslivet att stödja och respektera följande nio principer: Mänskliga rättigheter 1. stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Arbete 3. föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; 5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och 6. avskaffande av diskriminering vad det gäller anställning och yrkesutövning. Miljö 7. stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

10 Bilaga 3. Uppföljning Sandvik AB Uppföljning av Folksams rekommendationer angående företagets förehavanden i Ghana från Handläggare Folksam:, etikanalytiker Kontaktperson Sandvik: Helen Gunnarsson, vice vd, informationsdirektör 1. Leverantörsroll kund Folksam ansåg att Sandvik borde tydliggöra sin roll som leverantör. Sandvik har delvis tydliggjort sin leverantörsroll i sin Code of Conduct. 2. Etikutbildning och kunskap om förhållanden i tredjevärlden Folksam uppmanade Sandvik att genom föra en etikutbildning bland sin personal i syfte att stärk de anställdas kunskaper om mänskliga rättigheter och miljö och Sandviks inställning till dessa frågor. Sandvik har infört ett koncept benämnt The Power of Sandvik som är en gemensam plattform som innefattar Code of Conduct. Denna är undertecknad av både styrelsen och facket. Själva Code of Conduct delen utgår ifrån OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Idag är 95% av all personal utbildad och man räknar med att vecka 8 ska 99 procent vara utbildade (detta gäller alla anställda runt om i världen). Sandviks Code of Conduct finns översatt till 18 språk. Programmet ger ett gediget intryck och innehåller komponenter som omfattar uppföljningar. 4. Global Compact Folksam rekommenderar företagen att följa Ashanti Goldfields exempel. Sandvik har inte anslutit sig till Global Compact. 5. Intressent dialog Folksam uppmanade Sandvik att i enlighet med OECD:s riktlinjer för föra en dialog även med intressenter (stakeholders). WACAM har varit på besök i Sverige och bad att få träffa Sandvik för ett möte, gemensamt med Atlas Copco. Vilket de gick med på. De tackade dock nej till att uppdrag granskning skulle vara med som också har intervjuat WACAM. Sandvik har valt att stanna kvar på plats då de anser att de är ett bra föredöme och bidrar till Utvecklingen. Ghana är en demokrati och gruvutvinningen utgör 5% av BNP. De ser att det går åt rätt håll men att det finns spänningar. Staten har borrat riktiga (djupa) brunnar för bra vatten till befolkningen. De har inte skett några fler cyanidutsläpp. Vad man bör veta att dessa utsläpp också är en katastrof för företagen då man förlorar guldet när detta sker. Uppfattar att företagen agerar och har dialog. Är fortfarande inte problemfritt men ej så att Sandvik vill dra sig ur. WACAM framförde på mötet att de anser att Sandvik ska fortsätta agera i Ghana och att de önskar att Sandvik ska bidra till finansieringen av WACAMs verksamhet. Sandvik har inte gett någon respons till detta utan lyssnade vad de hade att säga på mötet. WACAM hade enligt Sandvik inget nytt att berätta om situationen i Ghana.

11 Vi avslutade dagen med att prata om situationen i Ghana. Sandvik är ju friade från NKP. WACAM var på besök i Sverige och bad att få träffa Sandvik för ett möte, gemensamt med Atlas Copco. Vilket de gick med på. De tackade dock nej till att uppdrag granskning skulle vara med som också har intervjuat WACAM. WACAM framförde på mötet att Sandvik ska fortsätta agera i Ghana OCH att de ska finansiera WACAMs verksamhet. Sandvik har inte gett någon respons till detta utan lyssnade vad de hade att säga på mötet. WACAM hade inget nytt att berätta om situationen. Sandvik har valt att stanna kvar på plats då de anser att de är ett bra föredöme och bidrar till Utvecklingen. Ghana är en demokrati och gruvutvinningen utgör 5% av BNP. De ser att det går åt rätt håll men att det finns spänningar. Staten har borrat riktiga (djupa) brunnar för bra vatten till befolkningen. De har inte skett några fler cyanidutsläpp. Vad man bör veta att dessa utsläpp också är en katastrof för företagen då man förlorar guldet när detta sker. Uppfattar att företagen agerar och har dialog. Är fortfarande inte problemfritt men ej så att Sandvik vill dra sig ur. Vad Sandvik förstår så kommer det bli en uppföljning av uppdrag granskning.

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy Uttalande av svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med fullt stöd av Norges NKP - med anledning av anmälan från argentinska miljöorganisationen CEDHA

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter Faktaunderlag: Regler om mänskliga rättigheter Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter I Sverige är det grundlagarna som reglerar det demokratiska systemet och skyddar grundläggande

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Period som omfattas av Communication on Progress (COP)

Period som omfattas av Communication on Progress (COP) Allmänt: Period som omfattas av Communication on Progress (COP) Från: 2016-11-11 Till: 2017-11-11 Uttalande av fortsatt stöd från verkställande direktören (VD): 2016-10-21 Till våra intressenter: Jag har

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Scandinavian Standard Uppförandekod

Scandinavian Standard Uppförandekod Scandinavian Standard Innehåll 1. Scandinavian Standard 2. Långsiktig planering och löpande verksamhet 3. Kommunikation och omfattning 4. Rättsliga krav och riktlinjer 5. Vårt arbete med ansvar och hållbarhet

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

INTERNATIONELLT AVTAL OM GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER, SOCIAL DIALOG OCH HÅLLBAR UTVECKLING

INTERNATIONELLT AVTAL OM GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER, SOCIAL DIALOG OCH HÅLLBAR UTVECKLING INTERNATIONELLT AVTAL OM GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER, SOCIAL DIALOG OCH HÅLLBAR UTVECKLING INLEDNING GDF SUEZ driver sin verksamhet i enlighet med ett antal principer som återspeglar dess värden såsom de

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR?

HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR? HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR? Anna Bruun Månsson Rådgivare och utbildare inom CSR/hållbarhet. GRI-specialist. 0707 666 213 anna@tomorrowtoday.se tomorrowtoday.se VARFÖR? Licenseto operate Affärsmöjligheter

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Castellums ansvar i externa relationer... 2 2.1. Lagar och förordningar

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company

UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för FN Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

UN Global Compact den tionde principen anti-korruption i praktiken. 9 maj 2016

UN Global Compact den tionde principen anti-korruption i praktiken. 9 maj 2016 UN Global Compact den tionde principen anti-korruption i praktiken 9 maj 2016 UN Global Compact Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Läs mer