Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12"

Transkript

1 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget

2 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen i uppdrag att formulera en klausul för demokrati och mänskliga rättigheter att kunna införas i respektive förbunds stadga. Det är därefter de olika SACO-förbunden som har att hantera frågan om en sådan klausul skall införas i respektive förbunds stadga. Här är det aktuella läget i de olika förbunden. Agrifack Akademikerförbundet SSR Kommer att behandla frågan på nästa fullmäktige som inte är förrän Stadgan fick ett nytt första stycke i 4 vid kongressen i maj 2000: Akademikerförbundet SSR:s verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Och ett nytt andra stycke i 5: Den som ger uttryck för att han eller hon inte delar de i 4 angivna värderingarna kan uteslutas ut förbundet. Arkitektförbundet Har behandlat frågan i samband med stadgeändring hösten 99. Då fanns inte bra förslag framme och färdigt. Frågan kommer upp igen under 2001 då de skall skapa stadgar för den tilltänkta nya organisationen, Sveriges arkitekter. Civilekonomerna Det är fullmäktige som ändrar förbundets stadgar. Man hade fullmäktige i nov 99. Nästa fullmäktige är nov 01. Debatten om demokratiparagraf fördes på allvar först efter vårt fullmäktige 99. Dock hade den spirat innan. Vi förde en del diskussioner själva, bl a utifrån perspektivet enskild medlems rätt kontra kollektivets. En stadgeändring gjordes i nov 99 där vi tydliggjorde att förbundet vilar på demokratisk grund. Läser man Hemberg bör det ge oss stora möjligheter att utesluta misshagliga element. Vi kommer att titta på det här ytterligare under våren för att bedöma om det är aktuellt att föreslå ytterligare stadgeändringar i den här delen till fullmäktige om ett år. Civilingenjörsförbundet

3 DIK-förbundet 1.2 DIK driver utifrån en gemenskap baserad på medlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens frågor av betydelse för utbildning, yrkesutövning och anställningsförhållanden. 1.3 Verksamheten bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 5 UTESLUTNING 5.1 Beslut om uteslutning av medlem fattas av förbundsstyrelsen då medlem, trots anmaning inte betalat förfallen avgift åsidosatt skyldigheter enligt denna stadga Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Ingenjörsförbundet Ny formulering antagen av fullmäktige den 23-24/ Gemensam värdegrund: FSAs verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighetern samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kommer att ta upp frågan om att formulera en klausul för demokrati och mänskliga rättigheter i förbundets stadgar i samband med kommande kongress (år 2002). Jusek Kyrkans Akademikerförbund Förbundsfullmäktige har beslutat om följande stadgeskrivning: Kyrkans akademikerförbund är en organisation, vars verksamhet bygger på värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det förutsätts att förbundets medlemmar delar dessa värderingar. Härav följer att medlemskap i Kyrkans akademikerförbund inte är förenligt med att vara medlem i eller verka för organisation som är antidemokratisk, rasistisk eller våldsbenägen.

4 Leg Sjukgymnasters Riksförbund Förbundsstyrelsen diskuterade frågan vid sitt möte i maj. Man har tagit till sig SACO:s förslag. Men eftersom det är en stadgeändring kan beslut endast tas av kongressen. LSR:s nästa kongress äger rum år Styrelsen kommer med all sannolikhet att till kongressen lägga fram ett förslag om stadgeändring i den riktning som SACO föreslår. Lärarnas Riksförbund Ny skrivning i stadgarna: "Lärarnas Riksförbund är en organisation vars verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna." (LRs stadgar 2.6.) Vidare anges i de nya stadgarna: "Medlem som offentligt ger uttryck för att han eller hon inte delar de i artikeln 2.6 angivna värderingarna kan uteslutas ur förbundet." Officersförbundet SACO-förbundet Trafik och Järnväg Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan och funnit att nuvarande stadgar är tillräckligt tydliga vad gäller uteslutning av medlemmar som uppenbarligen kränker yrkeskåren och förbundets anseende. "TJ kommer att behandla frågan på nästa Fullmäktigemöte " SACO:s TjänstemannaförbundSRAT fattade beslut om detta vid sitt förbundsmöte den 16 SRAT juni Lydelsen blev exakt den som föreslagits från SACO och gäller fr o m den 17 juni.. Så här lyder paragrafen: "SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT är en organisation, vars verksamhet bygger på värderingar som kännetecknar en rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller värderingar kan uteslutas." Skogsakademikerna Frågan har varit uppe till diskussion i styrelsen, inga förslag lagda, den tas upp igen i styrelsen efter sommaren.

5 Sveriges Skolledarförbund Sveriges Farmacevtförbund Förbundet beslöt på sin kongress den 1 2 november 2000 att införa följande text i stadgarna: SKOLLEDARNA tar avstånd från antidemokratiska handlingar och organisationer. Har antagit stadgeändring. Sveriges Fartygsbefälsförening Kommer att föra upp frågan till styrelsebeslut som sedan skall föreläggas föreningens allmänna medlemsmöten för slutligt beslut. Sveriges Läkarförbund Naturvetareförbundet Sveriges Psykologförbund Frågan om att införa en evetuell demokratiklausul i enlighet med Saco:s förslag i Läkarförbundets stadgar har nu prövats av förbundets Etik- och ansvarsråd. Rådet har därvid funnit att läkarförbundets stadgar och etiska regelverk fullt ut möjliggör uteslutningar av medlemmar som avses i Saco:s förslag. Något tillägg i förbundets stadgar är därför inte aktuellt för Läkarförbundets del. 1. ÄNDAMÅL (ny skrivning). Sveriges Naturvetareförbund är en organisation, vars verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådan de kommit till uttryck i svensk grundlag, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna UTESLUTNING Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem som a) trots anmaning ej betalat förfallen avgift, b) handlar i strid med eller inte delar de grundläggande värderingarna såsom de uttrycks i ändamålsparagrafens ( 1) andra stycke, c) handlat i strid med 3 i dessa stadgar. Psykologförbundet är ett legitimationsförbund med fastlagda etiska principer, vilket kanske gör det enklare än för många andra förbund. Man kan redan idag, vid t ex brott mot förbundets etiska principer utesluta medlemmar, och det som diskuterats inom SACO faller mycket väl inom ramen för vad som kan vara brott mot dessa etiska principer. Vid nästa års ordinarie kongress kommer förbundet att revidera sin stadga. Om någon passus av den typ SACO diskuterat skall in i stadgan eller ej beslutas då.

6 Sveriges ReservofficersförbundSROF har behandlat frågan om antidemokratisk stadga på sitt styrelsemöte. Därvid anmälde SROF tre medlemsförbund SAFR, KAROF och SFRO att man sedan tidigare har formuleringar i sina stadgar som möjliggör uteslutning av reservofficerare på de grunder som efterlyses i ärende "demokratisk stadga" Sveriges Tandläkarförbund Sveriges Universitetslärarförbund Sveriges Veterinärförbund Ett utkast till klausul har under året diskuterats inom olika instanser inom förbundet, bl a förbundsstyrelsen. För att brett stämma av synsättet har frågan diskuterats på den ombudskonferens den 8 december och som föregick förbundets årsmöte 8-9 dec. Ombudskonferensen var positiv, vilket bör innebära att förbundsstyrelsen kan komma att lägga fram en proposition till årsmötet 2001 med förslag om att införa en demokratiklausul i stadgarna. En sådan klausul kan således träda i kraft tidigast fr o m 1 jan SULF:s stadga lyder numera: Förbundets verksamhet bygger därvid på de grundläggande värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat och som kommit till uttryck i svensk grundlag. Sveriges Veterinärförbund har infört paragrafen i sina stadgar i enlighet med den lydelse som utformats av SACO. Den antogs vid fullmäktigemötet oktober 2000.

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna 1 2 Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Den absoluta merparten

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 Isdala konståkningsklubb Isdala konståkningsklubb vill vara en öppen, inbjudande klubb som väcker lust till konståkning och idrott hos barn och ungdomar och som tillvaratar åkarnas

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. - en information från parterna på AKAP-KL

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Bästa medlemsutskott,

Bästa medlemsutskott, Bästa medlemsutskott, Jag hade hoppats att någon gång inför eller under den här processen bli kontaktad av någon från medlemsutskottet eller partiledningen för att kunna föra ett anständigt samtal mellan

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1987 s. 394 (NJA 1987:68)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1987 s. 394 (NJA 1987:68) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1987 s. 394 (NJA 1987:68) Målnummer: T19-86 Avdelning: Domsnummer: DT18-87 Avgörandedatum: 1987-05-06 Rubrik: Ideell förening (fackförbund) beslutade att föreningen skulle

Läs mer