Jämtlands Gymnasieförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämtlands Gymnasieförbund"

Transkript

1 Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga 2 Betygsstatistik från

2 Dnr xx-20xx 20xx-xx-xx Fastställd av rektor. Systematik i förbättringsarbetet Årshjul systematiskt kvalitetsarbete Förbundets utgångspunkt är att all verksamhet ständigt kan förbättras, oavsett befintliga resultat. Mot bakgrund av det statliga lagkravet att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen har förbundet antagit fem övergripande förbättringsområden för att åka måluppfyllelsen, se bilaga 1. Förbättringsområdena har indelats enligt gymnasieskolans läroplan, men omfattar även gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Till varje förbättringsområde knyts ett antal resultatmål som årligen prövas utifrån uppdraget, uppnådda resultat och elevernas behov. De förbundsövergripande resultatmålen ska ligga till grund för rektorsområdenas och programmens systematiska kvalitetsarbete. Behoven av förbättringar varierar mellan rektorsområdena och förbundets olika program och verksamheter. Det åligger varje rektor att årligen följa upp och analysera resultaten inom den verksamhet man ansvarar för, och utifrån det prioritera minst ett förbättringsområde per verksamhet. För att nå faktiska resultat av förbättringsåtgärderna krävs tydliga prioriteringar. Konsekvensen av det är att verksamheterna årligen kan prioritera olika resultatmål utifrån lokala behov och resultatanalyser, men att förbundet utifrån det sammantaget når en högre måluppfyllnad. Rektor ska senast den 30/9 varje år fastställa en plan för det systematiska kvalitetsarbetet på sin enhet. j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 2 (11)

3 Dnr xx-20xx 20xx-xx-xx Fastställd av rektor. Steg 1- Resultatsammanställning och uppföljning av förbättringsarbetet under föregående läsår Det första steget i det årliga och systematiska kvalitetsarbetet är att, dels ta fram verksamhetens totala resultat, dels måluppfyllelsen, resultatet av det prioriterade förbättringsarbete under läsåret som gått. Det totala resultat är i första hand betygsstatistiken och den elevenkät på programnivå som årligen tas fram av förbundskansliet. Även andra dokumenterade resultat i form utvärderingar på områdes- och programnivå kan användas, exempelvis hälsosamtal och kursutvärderingar. Resultatsammanställningen genomförs under perioden april juni varje år. Ansvar: förbundskansliet samt rektor. Beskriv i korta ordalag det totala resultatet vad gäller betygsstatistik, elevenkät eller annat dokumenterat material på ditt/dina program/verksamhet ser ut. Välj ut de resultat du tycker är viktigast. Observera att det ska vara en beskrivning, utan analyser och värderingar av resultatet. Beskriv också i korta ordalag resultatet av ert arbete med det prioriterade förbättringsarbetet under det gångna läsåret, utan analyser och värderingar. j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 3 (11)

4 Dnr xx-20xx 20xx-xx-xx Fastställd av rektor. Steg 2 - Resultatanalys Resultatanalysen ska baseras på dokumenterat material och genomföras i en process där personalen på respektive program involveras. Jämförelser med annan verksamhet inom förbundet och nationell resultatstatistik ska beaktas i den mån den finns. Återföring och dialog ska även ske i skolkonferenser och/eller andra elevdemokratiska forum. Det är eftersträvansvärt att riktad återkoppling även sker direkt mot berörd elevgrupp. Resultatanalysen genomförs under perioden juni augusti varje år. Ansvar: rektor Gör en kortare analys av dina respektive verksamheters totala resultat och resultatet av föregående läsårs förbättrings-/utvecklingsarbete. Hur kommer det sig att det ser ut som det gör? Hur står sig resultatet gentemot annan jämförbar verksamhet? Om det skiljer sig varför? Redogör också för den process och de synpunkter som kommit fram hos personalen när frågorna har diskuterats. j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 4 (11)

5 Dnr xx-20xx 20xx-xx-xx Fastställd av rektor. Steg 3 - Prioriterat förbättringsområde med mål Utifrån resultatanalysen ska minst ett förbättringsområde årligen fastställas av rektor, detta efter process med personalen på respektive program och/eller inriktning. Ett förbättringsområde ska vara tydligt prioriterat utifrån resultaten och de lokala förutsättningar som finns för att förbättringsarbetet ska få en positiv effekt på resultaten. Här är det angeläget att rektor begränsar uppdraget så att personalen kan fokusera och få kraft i att åstadkomma en faktisk förbättring under läsåret. Tydliga prioriteringar behöver inte innebära att andra mål och riktlinjer i verksamheten åsidosätts. Varje förbättringsområde ska skalas ner i tydliga och tidssatta mål och åtgärder och ha en angiven koppling mot förbundets resultatmål. Ansvar: rektor Beskriv VAD ni vill uppnå ni vill uppnå under läsåret. Ange och beskriv minst ett prioriterat förbättringsområde för dina respektive verksamheter. Ange mål, gärna mätbara, för hur långt ni ska ha kommit vid slutet av läsåret. Målen ska ha en koppling till ett eller flera av förbundets resultatmål i bilaga 1och vara enkelt att förstå och att mäta. Exempel: Elevernas upplevda trygghet har ökat jämfört med föregående år, eller andelen C i yrkeskurser har ökat jämfört med föregående år. Bryt gärna ner målen till delmål, t ex att ni ska ha nått fram till X vid höstterminens slut. j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 5 (11)

6 Dnr xx-20xx 20xx-xx-xx Fastställd av rektor. Steg 4 Genomförande handlingsplan med aktiviteter Utifrån resultatanalysen och prioriterat förbättringsområde ska rektor leda genomförandet av förbättringsarbetet. Processen drivs och uppmärksammas i programmets och skolans dagliga arbete och i mötesformer personalen emellan, och mellan personal och elever. Processen utvärderas kontinuerligt. Genomförandet sker från läsårsstart till läsårsslut varje läsår. Ansvar: rektor Beskriv HUR ni ska uppnå måluppfyllelsen i Steg 3. Beskriv en övergripande planering för vilka processer och aktiviteter som ska genomföras under läsåret, gärna med tidsplan. Planeringen i detta steg 4 kan revideras kontinuerligt utifrån utvecklingen, behoven och kontinuerliga utvärderingar. j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 6 (11)

7 Dnr xxx-200x Bilaga 1 Utdrag ur förbundets verksamhetsplan för 2013/2014 Förbättringsområde 1) KUNSKAP Mål i läroplanen Resultatmål 2013/2014 Särskilda förutsättningar av huvudmannen 2013/2014 Målen är att varje elev: på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv, kan använda sina kunskaper som redskap för att - formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, - reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, - kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och - lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, Fortsättning Se Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskola Alla gymnasieprogram ska ligga över riksgenomsnittet i genomsnittligt meritvärde Utgångsläge? Ej mätt tidigare Minska andelen avhopp från nationella gymnasieprogram Utgångsläge? % Ej mätt tidigare Öka andelen avgångselever som lämnar förbundet med slutbetyg/examen Utgångsläge? % Ej mätt tidigare Öka andelen studerande som upplever att de har deltagit i ett eller flera internationella projekt under sin utbildning Utgångsläge 69,6 % Tillhandahålla betygsstatistik och resultatuppföljning som underlag till lokala analyser, jämförelser och åtgärder för att förbättra elevernas kunskaper Genomföra förbundsövergripande elevenkäter som underlag till lokala analyser, jämförelser och åtgärder för att förbättra elevernas kunskaper Anpassa antalet elevplatser och ekonomi till godtagbara förutsättningar för en kvalitativ undervisning Anpassa lokalerna till dagens och framtidens pedagogiska behov Ge stöd till tjänsteplanering och schemaläggning Ge stöd kring utveckling av informationsteknik och IT-pedagogik Ge stöd till årlig antagning Ge stöd för att utveckla fysiska och/eller virtuella utbyten med elever från andra länder Kartlägga orsaker till avhopp och stödja arbetet med att minska antalet avhoppare och bytare Stödja arbetet med att öka antalet lärlingsplatser på yrkesprogram Bidra till utvecklingen av Teknik- och Vårdcollege j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 7 (11)

8 Dnr xxx-200x Bilaga 1 Utdrag ur förbundets verksamhetsplan för 2013/2014 Förbättringsområde 2) NORMER OCH VÄRDEN Mål i läroplanen Resultatmål 2013/2014 Särskilda förutsättningar av huvudmannen 2013/2014 Målen är att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor, kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Öka andelen studerande som upplever att de är trygga i sin utbildningsmiljö Utgångsläge 96,5 % Öka andelen studerande som anser att alla behandlas likvärdigt Utgångsläge 83,6 % Öka andelen studerande som anser att miljö- och klimatfrågor lyfts fram i undervisningen Utgångsläge 77,4 % Genomföra förbundsövergripande elevenkäter som underlag till lokala analyser, jämförelser och åtgärder för att förbättra elevernas normer och värden Gemensam policy för likabehandling som grund för årligt reviderade likabehandlingsplaner med utgångspunkt från förbundets policy för likabehandling Gemensam elevhälsoplan som stöd för att långsiktigt säkra en likvärdig elevhälsa för alla elever Gemensam drogpolicy som stöd för att långsiktigt minska droganvändningen Genom externa samarbeten med andra myndigheter och organisationer bidra till att förbättra hälsotalen och minska droganvändningen Gemensam krisplan och krisgrupp för att stödja kärnverksamheten vi extraordinära händelser Stödja arbetet med att, internt och externt, kommunicera positiva resultat i verksamheten j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 8 (11)

9 Dnr xxx-200x Bilaga 1 Utdrag ur förbundets verksamhetsplan för 2013/2014 Förbättringsområde 3) ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Mål i läroplanen Resultatmål 2013/2014 Särskilda förutsättningar av huvudmannen 2013/2014 Målen är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former, utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, och stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. Öka andelen studerande som anser att det går att påverka innehåll och arbetssätt i olika kurser Utgångsläge 82,3 % Öka andelen studerande som anser att de fått information om målen i olika kurser och vad som krävs för att få ett visst betyg Utgångsläge 92,1 % Genomföra förbundsövergripande elevenkäter som underlag till lokala analyser, jämförelser och åtgärder för att förbättra elevernas ansvar och inflytande Bidra till att fungerande skolkonferenser ska finnas på samtliga gymnasier Ha system för att på politisk nivå ta tillvara de studerandes synpunkter på sin arbetsmiljö, skolmåltider, med mera Studerande ska involveras i arbetsgrupper kring särskilt viktiga planeringsprocesser, till exempel utformningen av den nya gymnasiebyn j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 9 (11)

10 Dnr xxx-200x Bilaga 1 Utdrag ur förbundets verksamhetsplan för 2013/2014 Förbättringsområde 4) UTBILDNINGSVAL ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV Mål i läroplanen Resultatmål 2013/2014 Särskilda förutsättningar av huvudmannen 2013/2014 Målen är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper, ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha, har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket. Öka andelen studerande på yrkesprogram och yrkesvux som anser sig nöjda med sitt arbetsplatsförlagda lärande Utgångsläge? % Ej mätt tidigare Öka andelen studerande på högskoleförberedande program som anser att de under sin studietid har fått kontakt med både högre utbildning och arbetsliv Utgångsläge? Ej mätt tidigare Öka andelen studerande som anser sig nöjda med sin utbildning som helhet (mäts på sistaårselever) Utgångsläge 88,7 % Genomföra förbundsövergripande elevenkäter som underlag till lokala analyser, jämförelser och åtgärder för att förbättra elevernas möjligheter till utbildningsval arbete och samhällsliv Bidra till att upprätta fungerande programråd/branschråd med representanter från näringsliv och samhälle Bidra till samverkan med högre lärosäten för att öka övergångsfrekvensen från gymnasiet till högre studier senast tre år efter avslutat gymnasium j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 10 (11)

11 Dnr xxx-200x Bilaga 1 Utdrag ur förbundets verksamhetsplan för 2013/2014 Förbättringsområde 5) BEDÖMNING OCH BETYG Mål i läroplanen Resultatmål 2013/2014 Särskilda förutsättningar av huvudmannen 2013/2014 Målen är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. Öka andelen studerande som anser att de har fått rättvisa betyg Utgångsläge 91,3 Avvikelsen mellan kursbetyg och resultat på nationella prov ska inte vara högre än riksgenomsnittet Utgångsläge? Ej mätt tidigare Genomföra förbundsövergripande elevenkäter som underlag till lokala analyser, jämförelser och åtgärder för att förbättra elevernas kunskaper om bedömning och betyg. Organisera verksamheten så att kontinuerlig kompetensutveckling och jämförande bedömning kan genomföras inom såväl gymnasiegemensamma ämnen som yrkesämnen. j! Plan för systematiskt kvalitetsarbete på enhet 11 (11)

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN

KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning 1. Grundfakta Lindeskolan... 1 2. Systematiskt kvalitetsarbete på Lindeskolan... 3 3. Utvärdering Lindeskolans arbetsplan 2013-2014...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer