Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser"

Transkript

1 Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen Social rättvisa, grundläggande rättigheter, rimlig lön, skäliga arbetsförhållanden, jämställdhet, demokrati, samråd, deltagande, respekt, värdighet, icke-diskriminering, öppenhet, insyn, integrering, sammanhållning, tolerans, balans mellan fritid och yrkesliv, ren miljö, hållbar tillväxt, nej till dödsstraff Mänskliga och ekonomiska resurser offentliga tjänster av hög kvalitet social dialog driva kampanj, mobilisera, nätverka, organisera, utarbeta policy, skapa allianser, förhandla, påverka, medbestämmande, kommunicera, lobba, företräda, delta, engagera, övertyga, väcka opinion, uppslutning, upprätta kontakter, rekrytera, bilda fackföreningar, utöva påtryckningar, kollektiva aktioner organisationsbyggande

2 Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Introduktion: Detta dokument beskriver verksamheten i den europeiska federationen för offentliganställdas förbund (nedan kallad den europeiska federationen) och baseras på diskussionerna undet det andra mötet i EPSU ISKA:s arbetsgrupp i början av februari 2006 och de arbetsdokument som hittills har lagts fram för diskussion: EU:s roll i Europa och internationellt: en utmaning för offentliganställdas förbund i Europa EPSU:s prioriteringar ISKA:s Europaarbete Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund: huvudsakliga utmaningar och mål Resurser, finansiering, medlemskap Dokumentet redogör för de stora politiska frågor som identifierades vid det förra mötet och behandlar en del av konsekvenserna för de operationella strukturer och verktyg som kommer att användas. Den europeiska federationens arbetsprogram träder ikraft efter 2009, men syftet är att redan under övergångsperioden ( ) göra systematiska insatser för att samordna och fokusera EPSU:s och ISKA-Europas relevanta aktiviteter. Det klara budskapet från diskussionerna som hittills har förts i EPSU ISKA:s arbetsgrupp är att samgåendets övergripande mål är maximal effektivitet. Syftet är därför att ha tydligt fastställda mål för den europeiska federationen. Det är väsentligt att sammanslagningsprocessen betraktas utifrån synsättet: Hur kan vi bäst genomföra förändringar? Vilket är bästa sättet att uppnå förbättringar för medlemsförbunden på hela den europeiska kontinenten? Dokumentet bör tolkas som en mall för att uppnå påtagliga resultat. Det är allmänt accepterat att EU:s lagstiftning har ett mycket stort inflytande och inte enbart på medlemsstaterna. I allt större utsträckning påverkar EU-politiken även grannländerna. 1 Exempel från den offentliga sektorn inbegriper EU:s energipolitik, vårdanställda som migrerar, 2 energipolitiken i Sydösteuropa, och naturligtvis de dithörande frågorna: EU:s grannskaps- och utrikes- 1 Man har till exempel hävdat att republiker i Centralasien utformar sin nationella lagstiftning för att passa gemenskapens regelverk. 2 I en resolution i samband med världshälsodagen uppmanade Europaparlamentet den europeiska kommissionen att stå fast vid sitt mångåriga krav på att 35 % av EU:s medel för mänsklig och social utveckling ska gå till grundläggande hälso- och sjukvård och grundskola. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att utöva påtryckningar för att fastställa en världsomspännande uppförandekod för etisk rekrytering.

3 politik. Ryssland, den andra politiska stormakten på den europeisk kontinenten, har relationer med EU genom ett energifördrag. Ryssland och EU eftersträvar dessutom ett gemensamt europeiskt ekonomiskt område. Det innebär harmonisering av bestämmelser och lagstiftning liksom inrättande av en inre marknad. Det är väsentligt att den sociala dimensionen respekteras i dessa ekonomiska relationer och att berörda fackförbund konsulteras. Det är de här dramatiska förändringarna på den europeiska kontinenten, EU:s allt större betydelse på kontinental och global nivå, som har gett upphov till diskussioner om behovet av att ena styrkorna i en enda europeisk organisation för offentliganställdas förbund. Offentliganställdas förbund måste komma till tals när EU:s politik utformas. Den europeiska federationen behöver utarbeta en specifik politik/strategi för EU:s grannskapspolitik som genomförs på europeisk och delregional nivå. Denna politik ska täcka offentliga tjänster, fackliga rättigheter och social dialog. EU:s politiska och ekonomiska dagordning har förändrats och blivit mer nyliberal. När det gäller dagordningen för offentliga tjänster, märks detta skifte tydligt i den politik som förs, en politik som främjar privat tillhandahållande av offentliga tjänster ( marknaderna öppnas), förespråkar stränga budgetåtstramningar för offentliga utgifter samt placerar fri rörlighet framför grundläggande rättigheter. Med tanke på detta politiska läge måste den europeiska federationen basera sitt arbete på tydligt definierade prioriteringar, en översyn av arbetsstrukturer, utformning av politiska ansvarsområden samt fördelning av uppgifter och resurser. Det kräver även en definition av målen på medellång och lång sikt i ett flerårigt arbetsprogram. Likaledes är det viktigt att beakta de olika arbetsnivåerna: tvärgående/horisontell, branschspecifik, alleuropeisk, delregional, valkrets och landsnivå. Vilken typ av frågor ska diskuteras var? I en fast kommitté, specifik arbetsgrupp, ett nätverk eller forum? Vårt mål är att bli mer effektiva genom att slå samman två organisationer, men vi måste även inse att själva samgåendet innebär ytterligare en arbetsbörda, och därför måste precisa prioriteringar fastställas, iakttas och regelbundet utvärderas. Det innebär att vi måste göra en kritisk bedömning av vad som är relevant att följa i de internationella samt europeiska organisationernas politik. Det är nödvändigt att definiera för vilka områden ansvar ska delas med ISKA globalt, och vilka områden som endast angår ISKA. Det här innebär i huvudsak att den europeiska federationen utvecklar sin verksamhet på grundval av viktiga strategiska policyområden: Offentliga tjänster av hög kvalitet god samhällsstyrning (tvärgående, delregionalt, nationellt, lokalt) Demokratisk rättigheter, jämlikhet (tvärgående, nationellt) Social dialog och avtalsförhandlingar, (tvärgående och branschspecifikt, nationellt) Branschspecifik policy Organisation och kapacitetsbyggande (tvärgående och branschspecifikt, delregionalt, medlemsförbund, olika medlemskategorier) Dessa policyområden är inte helt avskilda utan hänger ihop. 3

4 I. Dagordning för offentliga tjänster I det rådande politiska klimatet lägger EU tonvikt på marknadsliberalisering som en patentlösning för ekonomiska och sociala utmaningar, både inom EU och i grannländer. Att motarbeta denna trend är en av den europeiska federationens prioriteringar. Den viktigaste förespråkaren för denna politik, vad gäller utformning och förslag, är Europeiska kommissionen. Den europeiska federationen kommer därför,för att inte alltid reagera på förslag som redan är lanserade, behöva investera betydande resurser under den period då politiken utformas. Det innebär kontakter med Europeiska kommissionen i ett så tidigt skede som möjligt. Europeiska federationen kommer att fortsätta att föra kampanj, på alla lämpliga nivåer, för offentliga tjänster av hög kvalitet eftersom det är en viktig prioritering och ett övergripande tvärgående tema. Målet är att motverka relevanta europeiska institutioner rådande politik för liberalisering, avreglering och privatisering och förespråka en alternativ politisk dagordning som grundas på följande: Kostnaden för icke-offentligt som illustreras av segregering och social utslagning, och även har långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Hållbar utveckling grundad på offentliga tjänster av hög kvalitet och jobb tack vare investeringar i offentlig förvaltning och infrastruktur, på områden som utbildning, miljö, sociala tjänster och sjukvård. God samhällsstyrning, demokratisk kontroll av service och redovisningsansvar. Tillsyn av privata företag som tillhandahåller offentliga tjänster. Lika rättigheter och möjligheter för alla samt rättvisare beskattning och fördelning av välstånd. Dimensionen offentliga tjänster av kvalitet kommer att få stöd av av medlemsförbund tillsammans med lokala/regionala myndigheter och eventuellt andra grupper från det civila samhället, när lämpligt. Om en rättslig ram för tjänster av allmänt intresse/tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte har uppnåtts 2009, finns kravet kvar på dagordningen. Dessutom är det nödvändigt att utforska andra sätt att uppnå gemensamma uttalanden om offentliga tjänster av hög kvalitet som ett verktyg för god samhällsstyrning och hållbar utveckling, tillsammans med europeiska organisationer för städer och regioner samt organisationer som företräder det europeiska civila samhället. Dimensionen offentliga tjänster av kvalitet kommer även att behandlas av samtliga branschvisa kommittér i den europeiska federationen, och relevanta aspekter, till exempel kvalifikationer, arbetsorganisation, behandlas i den branschvisa sociala dialogen på europeisk nivå. Jämställdhetsperspektivet för denna huvudprioritering kommer att uppmärksammas och främjas, liksom betydelsen av offentliga tjänster av hög kvalitet för att bekämpa alla former av diskriminering. Offentliga sektorns potential för sysselsättning och utbildning för unga och äldre arbetstagare kommer att lyftas fram som en central fråga i den sociala dialogen och vid formulering av politik. Prognoserna om demografiska förändringar i samhällen på den europeiska kontinenten måste leda till tillräckliga investeringar i infrastruktur för äldre medborgare, och även i barnomsorg. Den europeiska federationen kommer att genomföra och bistå utbildningsaktiviteter kring temat offentliga tjänster av kvalitet på europeisk, delregional och nationell nivå. 4

5 II. Dagordning för demokrati och fackliga rättigheter Demokrati upphör inte vid arbetsplatsen, tvärtom, arbetsplatsdemokrati är en viktig byggsten för att skapa demokratiska samhällen. Utvecklingen av demokratiska rättigheter i alla europeiska länder måste grundas på starka fackliga och anställningsrättigheter i den offentliga sektorn, och även vid privatiserade tjänster. Den europeiska federationen ska försvara fackliga rättigheter i alla europeiska länder och bekräfta sitt orubbliga stöd för fackföreningar som kämpar mot överträdelser av grundläggande fackliga rättigheter. Europeiska unionen har ett antal instrument med potential att främja demokrati och fackliga rättigheter. Det viktigaste av dessa instrument är stadgan om grundläggande rättigheter. Den europeiska federationen strävar efter att detta instrument ska kunna tillämpas rättsligt. Det finns även andra viktiga hörnstenar i gemenskapens regelverk, till exempel det sociala kapitlet i EUfördraget, lagstiftning om jämställdhet och icke-diskriminering samt arbetsmiljö, som är viktiga verktyg för att stödja dagordningen för fackliga rättigheter. Utvecklingen och utvidgningen av den europeiska sociala modellen är oumbärlig för alla europeiska länder. De relevanta rättsliga EU-instrumenten måste utnyttjas till förmån för Europas offentliganställda. Den europeiska federationens fokus är att främja dessa mål genom det allt mer tongivande Europaparlamentet och andra europeiska institutioner. Det innebär ett systematiskt, samordnat arbetssätt för lagstiftningsförslag. Förslagen bör bedömas utifrån stadgan om grundläggande rättigheter. Den europeiska federationen kommer att fortsätta att föra en aktiv jämlikhetspolitik som eftersträvar jämlik representation och lika rättigheter i fackets strukturer, på arbetsplatsen och i samhället. Huvudprioriteringen är att fortsätta att arbeta för jämställdhet samt lika lön och kvinnors tillgång till sysselsättning av kvalitet, bättre arbetsförhållanden och karriärutveckling. Den europeiska federation kommer att arbeta med samtliga former av diskriminering i syfte att skydda alla från diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, etniskt ursprung samt politisk och/eller religiös övertygelse. En stor del av det arbetet kommer att ske inom ramen för det löpande avtalsarbetet och policy för äldre arbetstagare, unga arbetstagare, låg lön och migrerande arbetstagare ska utarbetas. Ramen för information och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen ((KOM 1998) 612 slutlig) måste utvidgas till att omfatta offentlig förvaltning. Likvärdiga garantier eftersträvas för länder utanför EU genom att främja vederbörliga rättigheter till information och samråd på nationell och lokal nivå. III. Dagordning för social dialog och avtalsförhandlingar Den europeiska federationen kommer att fortsätta ansträngningarna att inrätta en social dialog med europeiska arbetsgivarorganisationer, inom sitt kompetensområde. EU-instrumentet för social dialog har potential, om den får verkligt politiskt stöd, att tillhandahålla en direkt kanal till utformningen av EU:s lagstiftning, samtidigt som dialogen är en förebild för konstruktiva förbindelser mellan facket och arbetsgivarorganisationer. Detta är speciellt värdefullt i länder där konstruktiv social dialog har en svag tradition. Den europeiska federationen kommer att utforska europeiska arbetsgivares möjligheter att utvidga deras täckning till en alleuropeisk nivå och att 5

6 tillsammans med arbetsgivarorganisationer och facket arbeta med frågor, bland annat internationell rekrytering av vårdpersonal. Nätverket bidrar till utbyte av information om och erfarenheter av avtalsresultat och kommer att utvecklas ytterligare för att täcka fackförbund i alla europeiska länder. Den europeiska federationen kommer att fortsätta sina insatser för att inrätta europeiska företagsråd i företag verksamma i dess ansvarsområde. I företag där verksamheten sträcker sig utanför EU:s gränser kommer den europeiska federationen att se till att berörda fackliga företrädare medverkar och deltar i arbetstagarnas delegation och har tillgång till ett samordnarnätverk för europeiskt företagsråd. IV. Branschspecifik politik Den viktigaste pelaren i den europeiska federationens arbete kommer att vara dess branschspecifika struktur: kommunförvaltning, statsförvaltning, sociala tjänster och sjukvård, allmännyttiga verk. EPSU:s fasta kommittéer måsta utvidgas till att täcka samtliga länder där den europeiska federationen har medlemsorganisationer. Verksamheten i fasta kommittéerna inriktas på utveckling av social dialog med europeiska arbetsgivarorganisationer. Kommittéerna ger en plattform för informationsutbyte om större reformtrender i de länder som företräds och kommer även fortsätta att utveckla sektorsspecifik politik, inklusive, när lämpligt och möjligt med tanke på resurserna, aktiviteter för specifika grupper. Verksamheten i de branschvisa fasta kommittéerna kommer att vara en del av den europeiska federationens övergripande arbetsprogram. V. Bygga upp en effektiv och integrerande organisation Den europeiska federationen måste klara av uppgiften att federera medlemsorganisationernas olika krav genom sina strukturer, aktiviteter och resurser, liksom framhäva gemensamma intressen i kampen för bättre livs- och tjänstevillkor i hela Europa, spela sin roll i ISKA på global nivå och samtidigt fortsätta att beakta medlemmarnas specifika behov på EU-området. Alla medlemsorganisationer måste återspeglas i den nya organisationen, i syfte att skapa sammanhållning och en gemensam identitet som en europeisk federation. Detta är i sig en omfattande kapacitetsbyggande process! Målet är att bygga upp en livlig, engagerande och effektiv organisation, en röst för fackligt aktiva kvinnor och män, för fackligt aktiva ungdomar. Välfungerande nationella fackliga strukturer, aktiva medlemsorganisationer med kapacitet att driva lobbyverksamhet, föra kampanj och mobilisera är oumbärliga byggstenar för den europeiska federationen. Relevanta och flexibla arbetsstrukturer för samtliga medlemsförbund Strukturen för beslutsfattande och arbete måste kunna hantera krav från cirka 250 medlemsförbund. Vid arbetsgruppens möte i Geneve framhöll ett antal ledamöter vikten av att fastställa relevanta arbetsstrukturer och rätt nivå för behandling av vissa frågor, inse att vi inte behöver återuppfinna hjulet och också vad vi kan uppnå med tillgängliga resurser. EPSU:s befintliga struktur med årliga konferenser för avtalsförhandlingar och offentliga tjänster, en regelbunden 6

7 energikonferens plus nuvarande styrelsemöten, ger en färdig struktur, där nya medlemsförbund kan integreras redan under övergångsfasen. Det verkar finnas en majoritet för att lägga ned EPSU:s nuvarande arbetsutskottsstruktur och låta styrelsen sköta beslutsfattandet mellan kongresser. Här föreslås att den framtida styrelsen har landsbaserad representation. Jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet För närvarande finns två strukturer, EPSU:s jämställdhetskommitté och ISKA:s europeiska kvinnokommitté. Jämställdhet och arbetet med att integrera jämställdhetsperspektivet måste även fortsättningsvis ingå i den framtida organisationen. Frågan är hur detta ska ske? Både EPSU:s jämställdhetskommitté och ISKA:s EWOC ska diskutera frågan. Vi kan dock redan i nuläget anta att vi behöver en permanent arbetsstruktur. Förutom detta antagande handlar frågan hur jämställdhetsarbetet ska organiseras mer i detalj. Samarbete på nationell och valkretsnivå Principen för representantion i den europeiska federationens verksamma organ är landsbaserad. Detta gäller åtminstone styrelsen och de fasta kommittéerna. Ett väletablerat samarbete med medlemsförbunden på nationell nivå är därför en förutsättning för effektiv input. Samarbete och samordning på valkretsnivå är också avgörande för den övergripande interna sammanhållningen och för att organisationen ska kunna bygga upp en gemensam identitet. Det är mycket viktigt att förbättra denna nivå av fackligt samarbete och opinionsskapande genom målinriktade aktiviteter, partnerskap och nätverk. Organisering, rekrytering, kapacitetsbyggande Arbetsgruppen har enats om att uppbyggande av facklig kapacitet ska fortsätta att utgöra ett viktigt drag för den europeiska federationen. Detta arbete sker genom fackliga partnerskap, branschvis/jämställdhetsinriktade verksamhet och policy, samt specifika utbildningsprojekt för rekrytering och facklig organisering, som en del av ett långsiktigt fastslaget arbetsprogram. Kampanjarbete, lobbyverksamhet och nätverk Den utvidgade europeiska federationen kommer att förstärka sin kapacitet att driva kampanjer och skapa nätverk för aktuella frågor som berör offentliga sektorn. Detta inbegriper kontakter med viktiga frivilligorganisationer, medverkan i Europeiskt socialt forum enligt beslut, samt även att stärka den gemensamma kapaciteten för lobbyverksamhetet i europeiska institutioner. I synnerhet läggs tonvikten på medlemsförbundens kapacitet att ha kontakt med nationella ministerier och statstjänstemän före rådets ministermöten. Det kräver också resurser för produktiva kontakter med COREPER-organen (ministerrådets förberedande grupp). Den del av arbetet som gäller kommunikation samordnas från Bryssel. Målet är att se till att det finns en utbredd kunskap om den europeiska federationens arbete, utmaningar och framgångar. 7

8 Erkänna samgåendets inverkan på arbetsbördan Som en del av processen för samgåendet är det också viktigt att det finns ett klart erkännande av att övergångsskedena med att inrätta en större europeisk federation, kommer i sig att utgöra en del av arbetsprogrammet. I alla omstruktureringsprocesser är det väsentligt att ge information till och samråda med personalen. Nedan följer en tidsplan för övergångsperioden ( ). Det första steget, som är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt samgående, är att inleda en fullständig kartläggning av uppgifter och resurser (mänskliga och ekonomiska) i EPSU och ISKA Europa. Detta syftar till att ge en rättvisande bild av alla anställdas roller och de resurser som tilldelats varje roll. Med utgångspunkt i denna bedömning, måste aktionerna som beskrivs nedan följa en realistisk tidsplan som tillåter insyn och samråd. 8

9 Tidsplan för övergångsperioden Datum Uppgift Förklaring Juni 2006 Kartläggning av uppgifter och personal Extern bedömning av roller och resurser som tilldelas varje roll i den europeiska federationen Juli eller början av hösten 2006 Session: Lära känna er Personalmöte för samtliga anställda som vill arbeta för den europeiska federationen Oktober 2006 EPSU ISKA:s arbetsgrupp Antagande av arbetsprogram Utvärdering av kartläggningen av personal Inledande diskussion om nya stadgar Mars 2007 EPSU ISKA:s arbetsgrupp Antagande av utkast till stadgar Juli 2007 Personalutbildning Sommarskola för att anpassa och samordna roller och uppgifter under ledning av EPSU:s generalsekreterare September 2007 ISKA:s kongress Resolution antagen om principen för samgåendet, på grundval av det godkända arbetsprogrammet Erkännande av ISKA:s kongress att den europeiska federationen för offentliganställda ska fungera som regional organisation Praktisk försöksverksamhet, gemensamma evenemang Årliga konferenser för offentliga tjänster eller avtalsförhandlingar, synkronisera arbetsverksamhet Maj 2009 Juni 2009 EPUS:s kongress Utvidgad EPUS:s kongress Lansering av det utvidgade EPSU:s arbetsprogram Sista frågorna före utvidgningen Instifta kongress som antar stadgar 9

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union EPSU:s 7:e kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013 SLUTLIG VERSION (EPSU OCH CEMR) A. Målsättning Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Att företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i branschen kommunala och regionala myndigheter

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016. Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014

Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016. Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014 Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016 Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014 1. Inledning Bakgrund Hälso- och sjukvård är en av de viktigaste

Läs mer

Resolution R.1. Offentliga tjänster Europas styrka

Resolution R.1. Offentliga tjänster Europas styrka EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Offentliga tjänster av hög kvalitet livskvalitet

Offentliga tjänster av hög kvalitet livskvalitet Bidrag från Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) till Europeiska socialdemokratiska partiet angående PSE:s valmanifest för Europaparlamentsvalen 2009 Introduktion: Offentliga

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

Uppförandekodex och etiska regler för sektorn för privat säkerhet

Uppförandekodex och etiska regler för sektorn för privat säkerhet Uppförandekodex och etiska regler för sektorn för privat säkerhet I. Varför behövs det en uppförandekodex och etiska regler i denna sektor? Sektorn för privat säkerhet består av nästan 10 000 företag som

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1 RIF, Gemensamma kommittén dp. 1 b Rådspromemoria 2015-06-04 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15 16 juni 2015 Dagordningspunkt:

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10417/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP 119 Föreg. dok. nr: 9948/16 SOC

Läs mer

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009)

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 december 2009 16891/09 (Presse 358) Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) Idag, på Världsaidsdagen 2009, erinrar

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 9:e kongress maj 2014, Toulouse INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INGRESS... 3 1 NAMN OCH SÄRART...

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

EPSU/ PSI Arbetsgrupp

EPSU/ PSI Arbetsgrupp EPSU/ PSI Arbetsgrupp 4-5 maj 2006, Bryssel En ny federation Vår röst i Europa Den Europeiska federationen behöver en konstitution som återspeglar våra målsättningar och ger oss struktur, styrande organ

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning social dialog i lokal och regional förvaltning EPSU skulle vilja få en bättre bild av utvecklingen av fackligt medlemskap, kollektivförhandlingar och, detta för att vi ska kunna bli effektivare och tillhandahålla

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15312/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 december 2016 till: Delegationerna MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg, Sverige, 17 november 2017 Den 17 november 2017 träffades EUs stats- och regeringschefer på Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer