Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser"

Transkript

1 Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen Social rättvisa, grundläggande rättigheter, rimlig lön, skäliga arbetsförhållanden, jämställdhet, demokrati, samråd, deltagande, respekt, värdighet, icke-diskriminering, öppenhet, insyn, integrering, sammanhållning, tolerans, balans mellan fritid och yrkesliv, ren miljö, hållbar tillväxt, nej till dödsstraff Mänskliga och ekonomiska resurser offentliga tjänster av hög kvalitet social dialog driva kampanj, mobilisera, nätverka, organisera, utarbeta policy, skapa allianser, förhandla, påverka, medbestämmande, kommunicera, lobba, företräda, delta, engagera, övertyga, väcka opinion, uppslutning, upprätta kontakter, rekrytera, bilda fackföreningar, utöva påtryckningar, kollektiva aktioner organisationsbyggande

2 Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Introduktion: Detta dokument beskriver verksamheten i den europeiska federationen för offentliganställdas förbund (nedan kallad den europeiska federationen) och baseras på diskussionerna undet det andra mötet i EPSU ISKA:s arbetsgrupp i början av februari 2006 och de arbetsdokument som hittills har lagts fram för diskussion: EU:s roll i Europa och internationellt: en utmaning för offentliganställdas förbund i Europa EPSU:s prioriteringar ISKA:s Europaarbete Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund: huvudsakliga utmaningar och mål Resurser, finansiering, medlemskap Dokumentet redogör för de stora politiska frågor som identifierades vid det förra mötet och behandlar en del av konsekvenserna för de operationella strukturer och verktyg som kommer att användas. Den europeiska federationens arbetsprogram träder ikraft efter 2009, men syftet är att redan under övergångsperioden ( ) göra systematiska insatser för att samordna och fokusera EPSU:s och ISKA-Europas relevanta aktiviteter. Det klara budskapet från diskussionerna som hittills har förts i EPSU ISKA:s arbetsgrupp är att samgåendets övergripande mål är maximal effektivitet. Syftet är därför att ha tydligt fastställda mål för den europeiska federationen. Det är väsentligt att sammanslagningsprocessen betraktas utifrån synsättet: Hur kan vi bäst genomföra förändringar? Vilket är bästa sättet att uppnå förbättringar för medlemsförbunden på hela den europeiska kontinenten? Dokumentet bör tolkas som en mall för att uppnå påtagliga resultat. Det är allmänt accepterat att EU:s lagstiftning har ett mycket stort inflytande och inte enbart på medlemsstaterna. I allt större utsträckning påverkar EU-politiken även grannländerna. 1 Exempel från den offentliga sektorn inbegriper EU:s energipolitik, vårdanställda som migrerar, 2 energipolitiken i Sydösteuropa, och naturligtvis de dithörande frågorna: EU:s grannskaps- och utrikes- 1 Man har till exempel hävdat att republiker i Centralasien utformar sin nationella lagstiftning för att passa gemenskapens regelverk. 2 I en resolution i samband med världshälsodagen uppmanade Europaparlamentet den europeiska kommissionen att stå fast vid sitt mångåriga krav på att 35 % av EU:s medel för mänsklig och social utveckling ska gå till grundläggande hälso- och sjukvård och grundskola. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att utöva påtryckningar för att fastställa en världsomspännande uppförandekod för etisk rekrytering.

3 politik. Ryssland, den andra politiska stormakten på den europeisk kontinenten, har relationer med EU genom ett energifördrag. Ryssland och EU eftersträvar dessutom ett gemensamt europeiskt ekonomiskt område. Det innebär harmonisering av bestämmelser och lagstiftning liksom inrättande av en inre marknad. Det är väsentligt att den sociala dimensionen respekteras i dessa ekonomiska relationer och att berörda fackförbund konsulteras. Det är de här dramatiska förändringarna på den europeiska kontinenten, EU:s allt större betydelse på kontinental och global nivå, som har gett upphov till diskussioner om behovet av att ena styrkorna i en enda europeisk organisation för offentliganställdas förbund. Offentliganställdas förbund måste komma till tals när EU:s politik utformas. Den europeiska federationen behöver utarbeta en specifik politik/strategi för EU:s grannskapspolitik som genomförs på europeisk och delregional nivå. Denna politik ska täcka offentliga tjänster, fackliga rättigheter och social dialog. EU:s politiska och ekonomiska dagordning har förändrats och blivit mer nyliberal. När det gäller dagordningen för offentliga tjänster, märks detta skifte tydligt i den politik som förs, en politik som främjar privat tillhandahållande av offentliga tjänster ( marknaderna öppnas), förespråkar stränga budgetåtstramningar för offentliga utgifter samt placerar fri rörlighet framför grundläggande rättigheter. Med tanke på detta politiska läge måste den europeiska federationen basera sitt arbete på tydligt definierade prioriteringar, en översyn av arbetsstrukturer, utformning av politiska ansvarsområden samt fördelning av uppgifter och resurser. Det kräver även en definition av målen på medellång och lång sikt i ett flerårigt arbetsprogram. Likaledes är det viktigt att beakta de olika arbetsnivåerna: tvärgående/horisontell, branschspecifik, alleuropeisk, delregional, valkrets och landsnivå. Vilken typ av frågor ska diskuteras var? I en fast kommitté, specifik arbetsgrupp, ett nätverk eller forum? Vårt mål är att bli mer effektiva genom att slå samman två organisationer, men vi måste även inse att själva samgåendet innebär ytterligare en arbetsbörda, och därför måste precisa prioriteringar fastställas, iakttas och regelbundet utvärderas. Det innebär att vi måste göra en kritisk bedömning av vad som är relevant att följa i de internationella samt europeiska organisationernas politik. Det är nödvändigt att definiera för vilka områden ansvar ska delas med ISKA globalt, och vilka områden som endast angår ISKA. Det här innebär i huvudsak att den europeiska federationen utvecklar sin verksamhet på grundval av viktiga strategiska policyområden: Offentliga tjänster av hög kvalitet god samhällsstyrning (tvärgående, delregionalt, nationellt, lokalt) Demokratisk rättigheter, jämlikhet (tvärgående, nationellt) Social dialog och avtalsförhandlingar, (tvärgående och branschspecifikt, nationellt) Branschspecifik policy Organisation och kapacitetsbyggande (tvärgående och branschspecifikt, delregionalt, medlemsförbund, olika medlemskategorier) Dessa policyområden är inte helt avskilda utan hänger ihop. 3

4 I. Dagordning för offentliga tjänster I det rådande politiska klimatet lägger EU tonvikt på marknadsliberalisering som en patentlösning för ekonomiska och sociala utmaningar, både inom EU och i grannländer. Att motarbeta denna trend är en av den europeiska federationens prioriteringar. Den viktigaste förespråkaren för denna politik, vad gäller utformning och förslag, är Europeiska kommissionen. Den europeiska federationen kommer därför,för att inte alltid reagera på förslag som redan är lanserade, behöva investera betydande resurser under den period då politiken utformas. Det innebär kontakter med Europeiska kommissionen i ett så tidigt skede som möjligt. Europeiska federationen kommer att fortsätta att föra kampanj, på alla lämpliga nivåer, för offentliga tjänster av hög kvalitet eftersom det är en viktig prioritering och ett övergripande tvärgående tema. Målet är att motverka relevanta europeiska institutioner rådande politik för liberalisering, avreglering och privatisering och förespråka en alternativ politisk dagordning som grundas på följande: Kostnaden för icke-offentligt som illustreras av segregering och social utslagning, och även har långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Hållbar utveckling grundad på offentliga tjänster av hög kvalitet och jobb tack vare investeringar i offentlig förvaltning och infrastruktur, på områden som utbildning, miljö, sociala tjänster och sjukvård. God samhällsstyrning, demokratisk kontroll av service och redovisningsansvar. Tillsyn av privata företag som tillhandahåller offentliga tjänster. Lika rättigheter och möjligheter för alla samt rättvisare beskattning och fördelning av välstånd. Dimensionen offentliga tjänster av kvalitet kommer att få stöd av av medlemsförbund tillsammans med lokala/regionala myndigheter och eventuellt andra grupper från det civila samhället, när lämpligt. Om en rättslig ram för tjänster av allmänt intresse/tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte har uppnåtts 2009, finns kravet kvar på dagordningen. Dessutom är det nödvändigt att utforska andra sätt att uppnå gemensamma uttalanden om offentliga tjänster av hög kvalitet som ett verktyg för god samhällsstyrning och hållbar utveckling, tillsammans med europeiska organisationer för städer och regioner samt organisationer som företräder det europeiska civila samhället. Dimensionen offentliga tjänster av kvalitet kommer även att behandlas av samtliga branschvisa kommittér i den europeiska federationen, och relevanta aspekter, till exempel kvalifikationer, arbetsorganisation, behandlas i den branschvisa sociala dialogen på europeisk nivå. Jämställdhetsperspektivet för denna huvudprioritering kommer att uppmärksammas och främjas, liksom betydelsen av offentliga tjänster av hög kvalitet för att bekämpa alla former av diskriminering. Offentliga sektorns potential för sysselsättning och utbildning för unga och äldre arbetstagare kommer att lyftas fram som en central fråga i den sociala dialogen och vid formulering av politik. Prognoserna om demografiska förändringar i samhällen på den europeiska kontinenten måste leda till tillräckliga investeringar i infrastruktur för äldre medborgare, och även i barnomsorg. Den europeiska federationen kommer att genomföra och bistå utbildningsaktiviteter kring temat offentliga tjänster av kvalitet på europeisk, delregional och nationell nivå. 4

5 II. Dagordning för demokrati och fackliga rättigheter Demokrati upphör inte vid arbetsplatsen, tvärtom, arbetsplatsdemokrati är en viktig byggsten för att skapa demokratiska samhällen. Utvecklingen av demokratiska rättigheter i alla europeiska länder måste grundas på starka fackliga och anställningsrättigheter i den offentliga sektorn, och även vid privatiserade tjänster. Den europeiska federationen ska försvara fackliga rättigheter i alla europeiska länder och bekräfta sitt orubbliga stöd för fackföreningar som kämpar mot överträdelser av grundläggande fackliga rättigheter. Europeiska unionen har ett antal instrument med potential att främja demokrati och fackliga rättigheter. Det viktigaste av dessa instrument är stadgan om grundläggande rättigheter. Den europeiska federationen strävar efter att detta instrument ska kunna tillämpas rättsligt. Det finns även andra viktiga hörnstenar i gemenskapens regelverk, till exempel det sociala kapitlet i EUfördraget, lagstiftning om jämställdhet och icke-diskriminering samt arbetsmiljö, som är viktiga verktyg för att stödja dagordningen för fackliga rättigheter. Utvecklingen och utvidgningen av den europeiska sociala modellen är oumbärlig för alla europeiska länder. De relevanta rättsliga EU-instrumenten måste utnyttjas till förmån för Europas offentliganställda. Den europeiska federationens fokus är att främja dessa mål genom det allt mer tongivande Europaparlamentet och andra europeiska institutioner. Det innebär ett systematiskt, samordnat arbetssätt för lagstiftningsförslag. Förslagen bör bedömas utifrån stadgan om grundläggande rättigheter. Den europeiska federationen kommer att fortsätta att föra en aktiv jämlikhetspolitik som eftersträvar jämlik representation och lika rättigheter i fackets strukturer, på arbetsplatsen och i samhället. Huvudprioriteringen är att fortsätta att arbeta för jämställdhet samt lika lön och kvinnors tillgång till sysselsättning av kvalitet, bättre arbetsförhållanden och karriärutveckling. Den europeiska federation kommer att arbeta med samtliga former av diskriminering i syfte att skydda alla från diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, etniskt ursprung samt politisk och/eller religiös övertygelse. En stor del av det arbetet kommer att ske inom ramen för det löpande avtalsarbetet och policy för äldre arbetstagare, unga arbetstagare, låg lön och migrerande arbetstagare ska utarbetas. Ramen för information och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen ((KOM 1998) 612 slutlig) måste utvidgas till att omfatta offentlig förvaltning. Likvärdiga garantier eftersträvas för länder utanför EU genom att främja vederbörliga rättigheter till information och samråd på nationell och lokal nivå. III. Dagordning för social dialog och avtalsförhandlingar Den europeiska federationen kommer att fortsätta ansträngningarna att inrätta en social dialog med europeiska arbetsgivarorganisationer, inom sitt kompetensområde. EU-instrumentet för social dialog har potential, om den får verkligt politiskt stöd, att tillhandahålla en direkt kanal till utformningen av EU:s lagstiftning, samtidigt som dialogen är en förebild för konstruktiva förbindelser mellan facket och arbetsgivarorganisationer. Detta är speciellt värdefullt i länder där konstruktiv social dialog har en svag tradition. Den europeiska federationen kommer att utforska europeiska arbetsgivares möjligheter att utvidga deras täckning till en alleuropeisk nivå och att 5

6 tillsammans med arbetsgivarorganisationer och facket arbeta med frågor, bland annat internationell rekrytering av vårdpersonal. Nätverket bidrar till utbyte av information om och erfarenheter av avtalsresultat och kommer att utvecklas ytterligare för att täcka fackförbund i alla europeiska länder. Den europeiska federationen kommer att fortsätta sina insatser för att inrätta europeiska företagsråd i företag verksamma i dess ansvarsområde. I företag där verksamheten sträcker sig utanför EU:s gränser kommer den europeiska federationen att se till att berörda fackliga företrädare medverkar och deltar i arbetstagarnas delegation och har tillgång till ett samordnarnätverk för europeiskt företagsråd. IV. Branschspecifik politik Den viktigaste pelaren i den europeiska federationens arbete kommer att vara dess branschspecifika struktur: kommunförvaltning, statsförvaltning, sociala tjänster och sjukvård, allmännyttiga verk. EPSU:s fasta kommittéer måsta utvidgas till att täcka samtliga länder där den europeiska federationen har medlemsorganisationer. Verksamheten i fasta kommittéerna inriktas på utveckling av social dialog med europeiska arbetsgivarorganisationer. Kommittéerna ger en plattform för informationsutbyte om större reformtrender i de länder som företräds och kommer även fortsätta att utveckla sektorsspecifik politik, inklusive, när lämpligt och möjligt med tanke på resurserna, aktiviteter för specifika grupper. Verksamheten i de branschvisa fasta kommittéerna kommer att vara en del av den europeiska federationens övergripande arbetsprogram. V. Bygga upp en effektiv och integrerande organisation Den europeiska federationen måste klara av uppgiften att federera medlemsorganisationernas olika krav genom sina strukturer, aktiviteter och resurser, liksom framhäva gemensamma intressen i kampen för bättre livs- och tjänstevillkor i hela Europa, spela sin roll i ISKA på global nivå och samtidigt fortsätta att beakta medlemmarnas specifika behov på EU-området. Alla medlemsorganisationer måste återspeglas i den nya organisationen, i syfte att skapa sammanhållning och en gemensam identitet som en europeisk federation. Detta är i sig en omfattande kapacitetsbyggande process! Målet är att bygga upp en livlig, engagerande och effektiv organisation, en röst för fackligt aktiva kvinnor och män, för fackligt aktiva ungdomar. Välfungerande nationella fackliga strukturer, aktiva medlemsorganisationer med kapacitet att driva lobbyverksamhet, föra kampanj och mobilisera är oumbärliga byggstenar för den europeiska federationen. Relevanta och flexibla arbetsstrukturer för samtliga medlemsförbund Strukturen för beslutsfattande och arbete måste kunna hantera krav från cirka 250 medlemsförbund. Vid arbetsgruppens möte i Geneve framhöll ett antal ledamöter vikten av att fastställa relevanta arbetsstrukturer och rätt nivå för behandling av vissa frågor, inse att vi inte behöver återuppfinna hjulet och också vad vi kan uppnå med tillgängliga resurser. EPSU:s befintliga struktur med årliga konferenser för avtalsförhandlingar och offentliga tjänster, en regelbunden 6

7 energikonferens plus nuvarande styrelsemöten, ger en färdig struktur, där nya medlemsförbund kan integreras redan under övergångsfasen. Det verkar finnas en majoritet för att lägga ned EPSU:s nuvarande arbetsutskottsstruktur och låta styrelsen sköta beslutsfattandet mellan kongresser. Här föreslås att den framtida styrelsen har landsbaserad representation. Jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet För närvarande finns två strukturer, EPSU:s jämställdhetskommitté och ISKA:s europeiska kvinnokommitté. Jämställdhet och arbetet med att integrera jämställdhetsperspektivet måste även fortsättningsvis ingå i den framtida organisationen. Frågan är hur detta ska ske? Både EPSU:s jämställdhetskommitté och ISKA:s EWOC ska diskutera frågan. Vi kan dock redan i nuläget anta att vi behöver en permanent arbetsstruktur. Förutom detta antagande handlar frågan hur jämställdhetsarbetet ska organiseras mer i detalj. Samarbete på nationell och valkretsnivå Principen för representantion i den europeiska federationens verksamma organ är landsbaserad. Detta gäller åtminstone styrelsen och de fasta kommittéerna. Ett väletablerat samarbete med medlemsförbunden på nationell nivå är därför en förutsättning för effektiv input. Samarbete och samordning på valkretsnivå är också avgörande för den övergripande interna sammanhållningen och för att organisationen ska kunna bygga upp en gemensam identitet. Det är mycket viktigt att förbättra denna nivå av fackligt samarbete och opinionsskapande genom målinriktade aktiviteter, partnerskap och nätverk. Organisering, rekrytering, kapacitetsbyggande Arbetsgruppen har enats om att uppbyggande av facklig kapacitet ska fortsätta att utgöra ett viktigt drag för den europeiska federationen. Detta arbete sker genom fackliga partnerskap, branschvis/jämställdhetsinriktade verksamhet och policy, samt specifika utbildningsprojekt för rekrytering och facklig organisering, som en del av ett långsiktigt fastslaget arbetsprogram. Kampanjarbete, lobbyverksamhet och nätverk Den utvidgade europeiska federationen kommer att förstärka sin kapacitet att driva kampanjer och skapa nätverk för aktuella frågor som berör offentliga sektorn. Detta inbegriper kontakter med viktiga frivilligorganisationer, medverkan i Europeiskt socialt forum enligt beslut, samt även att stärka den gemensamma kapaciteten för lobbyverksamhetet i europeiska institutioner. I synnerhet läggs tonvikten på medlemsförbundens kapacitet att ha kontakt med nationella ministerier och statstjänstemän före rådets ministermöten. Det kräver också resurser för produktiva kontakter med COREPER-organen (ministerrådets förberedande grupp). Den del av arbetet som gäller kommunikation samordnas från Bryssel. Målet är att se till att det finns en utbredd kunskap om den europeiska federationens arbete, utmaningar och framgångar. 7

8 Erkänna samgåendets inverkan på arbetsbördan Som en del av processen för samgåendet är det också viktigt att det finns ett klart erkännande av att övergångsskedena med att inrätta en större europeisk federation, kommer i sig att utgöra en del av arbetsprogrammet. I alla omstruktureringsprocesser är det väsentligt att ge information till och samråda med personalen. Nedan följer en tidsplan för övergångsperioden ( ). Det första steget, som är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt samgående, är att inleda en fullständig kartläggning av uppgifter och resurser (mänskliga och ekonomiska) i EPSU och ISKA Europa. Detta syftar till att ge en rättvisande bild av alla anställdas roller och de resurser som tilldelats varje roll. Med utgångspunkt i denna bedömning, måste aktionerna som beskrivs nedan följa en realistisk tidsplan som tillåter insyn och samråd. 8

9 Tidsplan för övergångsperioden Datum Uppgift Förklaring Juni 2006 Kartläggning av uppgifter och personal Extern bedömning av roller och resurser som tilldelas varje roll i den europeiska federationen Juli eller början av hösten 2006 Session: Lära känna er Personalmöte för samtliga anställda som vill arbeta för den europeiska federationen Oktober 2006 EPSU ISKA:s arbetsgrupp Antagande av arbetsprogram Utvärdering av kartläggningen av personal Inledande diskussion om nya stadgar Mars 2007 EPSU ISKA:s arbetsgrupp Antagande av utkast till stadgar Juli 2007 Personalutbildning Sommarskola för att anpassa och samordna roller och uppgifter under ledning av EPSU:s generalsekreterare September 2007 ISKA:s kongress Resolution antagen om principen för samgåendet, på grundval av det godkända arbetsprogrammet Erkännande av ISKA:s kongress att den europeiska federationen för offentliganställda ska fungera som regional organisation Praktisk försöksverksamhet, gemensamma evenemang Årliga konferenser för offentliga tjänster eller avtalsförhandlingar, synkronisera arbetsverksamhet Maj 2009 Juni 2009 EPUS:s kongress Utvidgad EPUS:s kongress Lansering av det utvidgade EPSU:s arbetsprogram Sista frågorna före utvidgningen Instifta kongress som antar stadgar 9

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019 Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s fjärde kongress 20-21 november 2014 Förord Europa har under senare år kännetecknats av

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration December 2010 Innehåll 1 1 2 2 3 7 8 9 10 12 12 13 15 Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DES SERVICES PUBLICS

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2005 Nr 68 69 INNEHÅLL Nr Sidan 68 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla Inledning Detta dokument utvecklades ursprungligen som ett diskussionsunderlag, för att förbereda vägen för EAPN Seminar on 2010 and Beyond (EAPN:s seminarium angående 2010 och därefter) som hölls i Bryssel

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Arbetsmiljö, standardisering och EU

Arbetsmiljö, standardisering och EU Arbetsmiljö, standardisering och EU Förord Produktion: Bilda Idé Boken är framtagen i samarbete med LO, TCO och SACO. Text: Sven Bergström, Madeleine Randquist Grafisk form och foto: Anna Gunneström Redaktionskommitté:

Läs mer