Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund"

Transkript

1 Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

2 Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen Registrering, kaffe/te Inledning. Musik Förhandlingarna startar Lunch Fortsatta förhandlingar Kaffe/te Presentation och samtal kring boken Med historien mot framtiden Avslutning (avtackningar m.m.) Slut Plats Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm Handlingar går också bra att hämta digitalt på

3 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av presidium Ordförande Vice ordförande Sekreterare 3. Val av justerare två justerare, tillika rösträknare 4. Fastställande av föredragningslista 5. Upprop av röstberättigade delegater och fastställande av röstlängden 6. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande 7. Val av kommitté att förbereda val av valberedning samt val av redaktionskommitté 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkningar för 2013 och Revisorernas berättelser för 2013 och Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 12. Förbundsstyrelsens förslag Destination framtiden 13. Fastställande av huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Medlemsansökningar 15. Motioner 16. Rapporter från förbundsstyrelsen a. Medlemsavgifter b. Medlemsorganisationer c. Övrig information 17. Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 18. Val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande 19. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen 20. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två ersättare, varav en auktoriserad 21. Val av valberedning 22. Styrelsearvoden 23. Avslutning

4 Punkt 2, Valberedningens förslag Stämmopresidium Ordförande Vice ordförande Sekreterare Robin Nord Marie Wojidkow Pehr Nilsson Antal ledamöter i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår att förbundsstyrelsen ska bestå av tio ledamöter jämte förbundsordförande och facklig representation enligt i särskild ordning träffad överenskommelse. Förbundsstyrelse Vi har deltagit i styrelsemöten, genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter vid flera tillfällen under mandatperioden. Vi har utifrån de samtalen prioriterat de kompetenser, som har efterfrågats. Sammanlagt har tjugo nomineringar inkommit. Samtliga ledamöter väljs på två år. Ordförande Solveig Ininbergs Förbundsstyrelsen nyval Ledamöter Jan Cedmark Förbundsstyrelsen omval Maria Graner Förbundsstyrelsen omval Inger Harlevi Förbundsstyrelsen omval Hannu Kannussari Förbundsstyrelsen omval Anders Lindberg Förbundsstyrelsen omval Lena Gehlert KFUM, Scouterna nyval Yasri Khan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa nyval Erik Sjöstrand Svenska kyrkan nyval David Sundén Svenska kyrkan nyval Britt-Inger Svensson Riksförbundet Sveriges lottakårer nyval Revisorer Marie Welin Johan Berkman Öhrlings PricewaterhouseCoopers Förtroendevald Revisorsersättare Ulrika Granholm Dahl Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Borgström Förtroendevald

5 Punkt 5 Mandatfördelning förbundsstämma 2015 Enligt Sensus studieförbund stadgar 6 Förbundsstämmans sammansättning Medlemsorganisationer Mandat abc - Aktiva insatser med världens Barn i Centrum...1 Amningshjälpen...1 BRO - Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation...1 Credo...1 EFS...6 Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar...1 Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan...1 Individuell Människohjälp...1 KFUK-KFUM Idrottsförbund...1 KFUK-KFUM Scoutförbund...1 KFUK-KFUM Sverige...1 Kvinnor för mission...1 Kvinnor i Svenska kyrkan...1 Svenska Kyrkans Akademikerförbund...1 Kyrkomusikernas riksförbund...1 Mandeiska Sabeiska Samfundet...2 RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling...1 Riksförbundet EKHO Kristna HBTQ...1 Riksförbundet Sveriges lottakårer...1 Riksorganisationen SPES...1 Scouterna...7 S:t Georgs Scoutgillen i Sverige...1 Sigtunastiftelsen...1 Spädbarnsfonden...1 Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro...1 Svenska kyrkan...7 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation...1 Svenska kyrkans lekmannaförbund...1 Svenska Kyrkans Unga...1 Svenska muslimer för fred och rättvisa...1 Sveriges Konstföreningar...1 Sveriges Kyrkosångsförbund...5 Y s Men International...1 Regioner Sensus Mellansverige...5 Sensus Norra Norrland...2 Sensus Skåne - Blekinge...4 Sensus Småland - Öland...2 Sensus Stockholm - Gotland...6 Sensus Uppsala - Härnösand...6 Sensus Västra Sverige...7 Sensus Östergötland - Norra Småland...3 Förbundsstyrelsen... 13

6 Punkt 13 Huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Enligt Sensus stadgar fastställer förbundsstämman huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för följande år. Förbundsstyrelsen i sin tur utformar budget och handlingsplan. Under kommer arbetet med Destination framtiden att påverka hur styrelsen utformar riksförbundets budget och handlingsplan. I uppdraget från stämman till förbundsstyrelsen föreslås att såväl organisering som finansiering ska utredas. Det gör att såväl roll som uppgift för riksförbundet kan förändras och med det följer förändrade ekonomiska förutsättningar. Utgångspunkten är ändamålsparagrafen I ändamålsparagrafen finns Sensus grund och verksamhetsidé. Den är utgångspunkten för vårt studieförbund. Sensus identitet Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta om Sensus identitet som återfinns i bilaga Sensus identitet. Framtidsbeslutet utgör förutsättningen för och anger den huvudsakliga inriktningen. Huvudsaklig inriktning och medelsdisposition Sammanfattningsvis är den huvudsakliga inriktningen för riksförbundet att arbeta efter det framtidsbeslut förbundsstämman tar. Förbundsstyrelsen kommer att vara motor i arbetet för att genomföra förändringsarbetet och utveckla oss som studieförbund i den beslutade inriktningen. Riksförbundets arbete ska vara inriktat på att stödja och skapa förutsättningar för folkbildningsarbetet i hela organisationen för att förverkliga inriktningen. Viktigt för riksförbundet är att utveckla relationer på den nationella nivån och vara aktör i de nationella branschorganisationerna. Huvudsaklig medelsdisposition föreslås i enlighet med bifogade underlag. Utgångspunkten är nuläget och ett försök att beräkna konsekvenser av ett nytt stasbidragsfördelningssystem. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att fastställa huvudsaklig inriktning och medelsdisposition i enlighet med ovanstående och bilaga, att förbundsstämmans beslut verkställs under perioden och att erforderliga förändringar i planer och resursfördelning genomförs.

7 Punkt 13 Medelsanvändning Alla belopp i tusental kronor Intäkter Bidragsintäkter Övriga intäkter Rörelsens intäkter Kostnader Kostnader material, vissa köpta tjänster mm Lokalkostnader Rörelsekostnader, licenser, resor, förbrukningsinv Marknadsföring Administrativa kostnader Kostnader personal Rörelsens kostnader Resultat för avskrivningar och finansiella poster Avskrivningar Finansiella och andra intäkter och kostnader Destination framtiden Resultat Kostnader utöver ordinarie verksamhet Stöd regioner

8 Punkt 13 Bilaga till huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Sensus studieförbund idag Sensus är Sveriges fjärde största studieförbund. Vi är ett studieförbund i förändring, i ett skifte. Sensus förenar folkbildningssträvanden från trossamfund, scouting, humanitära organisationer, musikliv och tjänstemannarörelsen med rättighetsfokus och en gemensam människosyn. Vi vill vara en innovativ och stabil kraft i samhället och arbeta såväl med individers som organisationers bildningsfrågor. Den enskilda människans behov av utveckling, bildning och kultur är vår drivkraft. Sensus är ett spännande sammanhang där olika människor, organisationer och kompetenser möts i intressanta samtal. Här möts såväl kristna trossamfund som andra trosinriktningar, med olika humanitära, sociala och fackliga organisationer, och här finns också en av landets största musikverksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de framtidsfrågor som beskrivs i Sensus identitet. Våra mötesplatser är uppskattade av många olika människor och organisationer. Basen är det lokala folkbildningsarbetet Inriktningen på verksamheten är att basen i enlighet med vad statens förordning om folkbildningen anger utgörs av studiecirklar. Därtill kommer kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet samt utbildningar och uppdragsverksamhet. Sensus är ett av de studieförbund som har som mål att ha verksamhet i alla landets kommuner och inriktningen är att fortsätta vara rikstäckande på detta sätt. Finansiering av verksamheten sker genom de statsbidrag förbundet får via Folkbildningsrådet, genom deltagaravgifter och andra bidrag samt genom uppdragsförsäljning. Riksförbundet i Sensus fördelar 80% av statsbidraget till regionerna och använder 20% för nationellt samordnings-, relations- och utvecklingsarbete. Därutöver finansieras riksförbundets arbete med gemensam administration genom en avgift från regionerna, deltagarintäkter och externa intäkter. Ovan anges planerad medelsdisposition utifrån 2015 års budget och 2016 års preliminära budget. Ramarna är med nödvändighet preliminära med tanke på att statsbidragsfördelningssystemet ska förändras. Verksamhet och medelsdisposition Sensus riksförbund har ett nationellt uppdrag. Det fullgörs genom förbundsstyrelsen som beslutande organ och riksförbundets kansli som verkställande organ. Den nationella nivån har till uppgift att stärka och utveckla Sensus som helhet, genom att stödja regionerna, skapa och vårda relationer, utveckla samarbetet med medlemsorganisationer och samarbetsparter och verka inom folkbildningens och civilsamhäl-

9 Punkt 13 lets organisationer. Riksförbundet har också konferensverksamhet genom Sensus Möte. Sensus är en av huvudmännen i Sigtuna folkhögskola och äger och förvaltar fastigheten som skolan har sin verksamhet i. Vi är även huvudmän för Fonden för mänskliga rättigheter och Arbetets museum. Riksförbundets huvuduppgifter 1. På uppdrag från folkbildningsrådet ansvarar vi för att statsbidraget fördelas mellan regioner och riksförbund samt att det används på rätt sätt. Vi ansvarar för helheten i Sensus kvalitetsutveckling och sköter internkontrollen medan regionerna ansvarar för egenkontrollen. Vi utvecklar vårt gemensamma kvalitetsarbete i samspel med regionerna. 2. Vi ansvarar för och arbetar med nationella relationer med branschorganisationer, medlemsorganisationer, samarbetsparter och övriga organisationer i civilsamhället. Vi söker nya samarbetsparter och utvecklar de samarbeten vi har genom olika utvecklingsprojekt på nationell nivå. Vi bidrar till att hitta helheten i Sensus arbete med relationer tillsammans med våra regioner. 3. Vi arbetar med att skapa ett Sensus genom att leda Sensus gemensamma planeringsprocess och samordna arbetet med att skapa och upprätthålla gemensamma förhållningssätt, internt och externt, genom HR- och kommunikationsarbete. 4. På uppdrag av regionerna ansvarar vi för gemensam service och infrastruktur så som IT, ekonomi och löneadministration. Vi ansvarar också för vår gemensamma IT-utveckling. Tillsammans med regionerna Riksförbundet har en roll att samordna, utveckla, stödja och effektivisera arbetet i Sensus. Riksförbundet har också tillsammans med regionerna i uppdrag att inspirera, stärka och driva på utvecklingsarbetet inom Sensus. När det görs nationella satsningar görs de i samspel med medlemsorganisationer, samarbetsparter och regionerna. Det är av stor vikt för resultatet att det finns en ömsesidig lyhördhet och flexibilitet i förhållande till regionala/nationella förutsättningar och behov. Medlemsorganisationer och samarbetsparter Sensus prioriterar arbetet med medlemsorganisationerna. Det finns också ett antal för Sensus viktiga organisationer med vilka Sensus har samarbetsavtal. Riksförbundet ansvarar för överenskommelser och avtal och för att bygga goda och långsiktiga relationer med dem vi samarbetar med. En viktig uppgift är att gemensamt finna folkbildningsbehov hos organisationerna och hos dess medlemmar. Det sker genom möten och genom omvärldsanalyser. Vi utvecklar relationer och arrangerar mötesplatser för våra nationella kontakter utifrån behov och kompetens.

10 Punkt 13 Riksförbundet är en kontaktlänk mellan Sensus regioner och de organisationer som vi samarbetar med. Vi utvecklar vår gemensamma kvalitetssäkring så att vi håller en hög och jämn nivå över hela landet i relation till medlemsorganisationer och samarbetsparter. Andra nationella uppdrag Riksförbundet har ett nationellt ansvar då det gäller branschfrågor. Det utövas bland annat genom engagemang i studieförbundens intresseorganisation, Folkbildningsförbundet, och i arbetsgivar- och avtalsfrågor. Sensus har också engagerat sig i civilsamhällets gemensamma frågor, eftersom dessa på djupet berör förutsättningarna för alla de lokala föreningar, församlingar, kårer etc som Sensus arbetar med. Det kanaliserar sig exempelvis i engagemang i Civos Civilsamhällets organisationer i samverkan, IDEELL ARENA och Forum idéburna organisationer med social inriktning. I det nationella uppdraget ingår också opinionsbildning och påverkansarbete kring folkbildningens förutsättningar. Det sker bland annat genom ovan nämnda organisationer och även genom egna politiska kontakter, seminarier etc. En viktig uppgift är att genom marknadsföring och annan kommunikation öka kännedomen om Sensus, vilka vi är och vad vi gör.

11 Punkt 14 Medlemsansökningar Diskussioner har förts med flera olika organisationer som ansökt om medlemskap i Sensus studieförbund. Vi har berett dessa förfrågningar bland annat genom att säkerställa att inga andra studieförbund är involverade, att de är demokratiska organisationer och att vi har ömsesidiga förväntningar på vad ett medlemskap innebär. SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende och ätstörningar, och för att stötta drabbade och deras anhöriga. Föreningen har sitt säte i Skåne, men är rikstäckande och har representanter tillika utbildade informatör spridda över landet. SHEDO är en av de unga föreningarna i NSPH (Nationell samordning för Psykisk Hälsa) och arbetar i stor utsträckning digitalt. SHEDO har under de senaste åren drivit ett informationsprojekt, Ego nova, där Sensus bistått pedagogiskt, bland annat genom att ta fram handledningar och studiematerial. Tillsammans tar vi också fram en studiecirkel för anhöriga. Pilotcirklar genomförs i Göteborg, Malmö och Stockholm. SHEDO och Sensus erbjuder tillsammans föreläsningar om självskadebeteende och dessa är alltid väl besökta. SHEDO har redan ett avtal med Sensus region Skåne-Blekinge, men eftersom verksamheten är rikstäckande önskar organisationen bli medlemmar på nationell nivå. Föreningen bildades i augusti Sveriges Syriska Riksförbund Sveriges Syriska Riksförbund är en partipolitiskt oberoende organisation som består av lokalföreningar, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Sveriges Syriska Riksförbund utgår från demokratiska värdegrunder i syfte att organisera syriska föreningar i Sverige. Riksförbundet vill främja den syriska kulturella identiteten, stödja lokala medlemsföreningar i deras arbete med nyanlända. Föreningen har som mål att verka för syriers rättigheter och skyldigheter i Sverige och verka för integration, mångfald, fred, rättvisa och interreligiös kommunikation och samexistens. Organisationen är nystartad och finns redan representerad i ett flertal städer. (Bland annat städer i våra regioner: Västra Sverige, Mellansverige, Skåne-Blekinge, Småland-Öland). Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att bevilja SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation och Sveriges Syriska Riksförbund medlemskap i Sensus studieförbund

12 Punkt 15 Motioner Beräkning av mandat till regionstämman från Sensus Östergötland - Norra Småland Utdrag ur Stadgar för region inom Sensus studieförbund 6 mom 3. Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat Mot bakgrund av att det råder oklarheter vid beräkning av mandat till regionstämman. Har till exempel varje församling från Svenska kyrkan och lokala scoutförbund två mandat? Det skulle i så fall kunna bli delegater vid en regionstämma. Styrelsen för Studieförbundet Östergötland - Norra Småland föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram gällande regler för beräkning av antalet mandat till regionstämman Förbundsstyrelsen yttrande Riksförbundet har fört samtal med regionordförande och regionchef i region Östergötland-Norra Småland utifrån motionen. Oklarheten gällde vem som räknas som lokal/regional medlemsorganisation när det gäller medlemsorganisationer som är medlemmar på nationell nivå. Svaret utifrån gällande stadgar är att varje lokal/regional medlemsorganisation (som är egen juridisk part) har 2 mandat på regionstämman och att det är regionens uppgift att föra ett aktuellt medlemsorganisationsregister. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att svaret på region Östergötland-Norra Smålands fråga är ja, varje församling hemmahörande i Svenska kyrkan och lokal scoutkår har 2 mandat var, samt att därmed anser motionen besvarad.

13 Punkt 16 Rapporter från förbundsstyrelsen A) Medlemsavgifter Medlemsorganisationer i Sensus studieförbund erlägger en årlig medlemsavgift på kr per organisation och år. Avgiften har varit oförändrad under många år och förbundsstyrelsen ser fortsatt inga skäl till förändring av avgiften. B) Medlemsorganisationer Utträdande KFUM Triangelförbund har via brev den meddelat att förbundet trätt i likvidation den 3 november 2014 och har överfört all verksamhet och alla tillgångar till KFUM Sverige. Därmed upphör KFUM Triangelförbund att vara medlemsorganisation i Sensus. Då verksamheten har gått över till KFUM Sverige har Sensus inte tappat den verksamhet som tidigare genomfördes i Triangelförbundet Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att lägga rapporterna till handlingarna

14 Punkt 22 Valberedningens förslag angående ersättning till förtroendevalda inom Sensus riksförbund Sensus förbundsstyrelse Ansvarsarvoden Till de mest arbetskrävande uppdragen utgår generella årsarvoden. De är ersättning för löpande arbete till de förtroendevalda som förutsätts ha beredskap att göra olika slag av insatser på kort varsel och stå till förfogande. Förbundsordförande 2,25 x prisbasbeloppet per år Vice förbundsordförande 1,0 x prisbasbeloppet per år Ledamöter i arbetsutskottet 0,25 x prisbasbeloppet per år Sammanträdesersättning Sammanträdesersättning betalas till närvarande ledamot i styrelse, arbetsutskott och grupper inrättade av förbundsstyrelsen, ersättningen betalas även till ledamöter med ansvarsarvode, till fackligt utsedda ledamöter och ledamöter i valberedningen. Fackligt utsedda ledamöter förutsätts delta med full lön med möjlighet för respektive arbetsgivare att debitera lönekostnaden x 1,4. Sammanträdesersättning betalas inte för telefonsammanträden. Traktamente ingår i sammanträdesersättningen. Sammanträde upp till och med 3 timmar 1,75 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 25-tal kr. Sammanträde mer än 3 timmar, per dag 3,5 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 25-tal kr. Traktamente, resor, övriga utlägg samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst Traktamente ingår i övriga ersättningar. Styrelsens ledamöter har möjlighet att erhålla reseersättning, milersättning och ersättning för övriga utlägg såsom biljetter etc. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan erhållas motsvarande: 1,4 x ledamotens egen dagslön. Ersättning för särskilda uppdrag Ledamot som gör insatser på uppdrag av styrelsen eller arbetsutskottet eller på anmodan av presidiet (ordförande+vice ordförande) har möjlighet att erhålla ersättning. Till sådana insatser kan höra medverkan i aktiviteter beslutade av styrelsen, deltagande i utbildning/utbildningsresor, konferenser, representationsuppdrag etc. Ersättningen betalas per dag och utgör 1,4 x ledamotens egen dagslön, dock lägst kr per dag, och utbetalas i efterhand mot insänd räkning. Traktamente ingår i denna ersättning.

15 Punkt 22 Vid större uppdrag som ledamot utför utanför sitt styrelseuppdrag sker ersättning efter överenskommelse med projektansvarig etc. Kompetensutveckling för förbundsstyrelsens ledamöter Ledamot som önskar kompetensutveckling för sitt uppdrag kan efter beslut av presidiet (ordförande+vice ordförande) få vissa kostnader täckta. I den mån kompetensutvecklingen kan bedömas ha ett värde för annat än uppdraget i Sensus är det rimligt med en betydande egeninsats. Normalt ersättes inte tiden. I första hand ersätts kursavgift, i andra hand resa, kost och logi. Särskild ersättning för ledamöter med stora tidsuttag En särskild ersättning ges till ledamöter som under ett kalenderår erhållit skattepliktigt arvode motsvarande minst ett basbelopp, detta för att kompensera att arvoden inte är pensionsgrundande. Den särskilda ersättningen utgör 10 % av arvodessumman. Förtroendevalda revisorer Arvode: 0,25 x prisbasbeloppet per år. Sammanträdesersättning utgår inte. Traktamente etc. samma riktlinjer gäller som för förbundsstyrelsen. Ovanstående ersättningar utgår inte till revisor som fått uppdrag utifrån anbudsförfarande. Under förutsättning av stämmans godkännande föreslås arvoderingsreglerna gälla fr o m

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886

STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886 STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886 Stadgar antagna vid Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet i Gävle den 6 augusti 1904 och omarbetade 1910. 1910 års stadgar reviderades fullständigt

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer