Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund"

Transkript

1 Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

2 Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen Registrering, kaffe/te Inledning. Musik Förhandlingarna startar Lunch Fortsatta förhandlingar Kaffe/te Presentation och samtal kring boken Med historien mot framtiden Avslutning (avtackningar m.m.) Slut Plats Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm Handlingar går också bra att hämta digitalt på

3 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av presidium Ordförande Vice ordförande Sekreterare 3. Val av justerare två justerare, tillika rösträknare 4. Fastställande av föredragningslista 5. Upprop av röstberättigade delegater och fastställande av röstlängden 6. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande 7. Val av kommitté att förbereda val av valberedning samt val av redaktionskommitté 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkningar för 2013 och Revisorernas berättelser för 2013 och Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 12. Förbundsstyrelsens förslag Destination framtiden 13. Fastställande av huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Medlemsansökningar 15. Motioner 16. Rapporter från förbundsstyrelsen a. Medlemsavgifter b. Medlemsorganisationer c. Övrig information 17. Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 18. Val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande 19. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen 20. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två ersättare, varav en auktoriserad 21. Val av valberedning 22. Styrelsearvoden 23. Avslutning

4 Punkt 2, Valberedningens förslag Stämmopresidium Ordförande Vice ordförande Sekreterare Robin Nord Marie Wojidkow Pehr Nilsson Antal ledamöter i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår att förbundsstyrelsen ska bestå av tio ledamöter jämte förbundsordförande och facklig representation enligt i särskild ordning träffad överenskommelse. Förbundsstyrelse Vi har deltagit i styrelsemöten, genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter vid flera tillfällen under mandatperioden. Vi har utifrån de samtalen prioriterat de kompetenser, som har efterfrågats. Sammanlagt har tjugo nomineringar inkommit. Samtliga ledamöter väljs på två år. Ordförande Solveig Ininbergs Förbundsstyrelsen nyval Ledamöter Jan Cedmark Förbundsstyrelsen omval Maria Graner Förbundsstyrelsen omval Inger Harlevi Förbundsstyrelsen omval Hannu Kannussari Förbundsstyrelsen omval Anders Lindberg Förbundsstyrelsen omval Lena Gehlert KFUM, Scouterna nyval Yasri Khan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa nyval Erik Sjöstrand Svenska kyrkan nyval David Sundén Svenska kyrkan nyval Britt-Inger Svensson Riksförbundet Sveriges lottakårer nyval Revisorer Marie Welin Johan Berkman Öhrlings PricewaterhouseCoopers Förtroendevald Revisorsersättare Ulrika Granholm Dahl Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Borgström Förtroendevald

5 Punkt 5 Mandatfördelning förbundsstämma 2015 Enligt Sensus studieförbund stadgar 6 Förbundsstämmans sammansättning Medlemsorganisationer Mandat abc - Aktiva insatser med världens Barn i Centrum...1 Amningshjälpen...1 BRO - Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation...1 Credo...1 EFS...6 Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar...1 Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan...1 Individuell Människohjälp...1 KFUK-KFUM Idrottsförbund...1 KFUK-KFUM Scoutförbund...1 KFUK-KFUM Sverige...1 Kvinnor för mission...1 Kvinnor i Svenska kyrkan...1 Svenska Kyrkans Akademikerförbund...1 Kyrkomusikernas riksförbund...1 Mandeiska Sabeiska Samfundet...2 RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling...1 Riksförbundet EKHO Kristna HBTQ...1 Riksförbundet Sveriges lottakårer...1 Riksorganisationen SPES...1 Scouterna...7 S:t Georgs Scoutgillen i Sverige...1 Sigtunastiftelsen...1 Spädbarnsfonden...1 Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro...1 Svenska kyrkan...7 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation...1 Svenska kyrkans lekmannaförbund...1 Svenska Kyrkans Unga...1 Svenska muslimer för fred och rättvisa...1 Sveriges Konstföreningar...1 Sveriges Kyrkosångsförbund...5 Y s Men International...1 Regioner Sensus Mellansverige...5 Sensus Norra Norrland...2 Sensus Skåne - Blekinge...4 Sensus Småland - Öland...2 Sensus Stockholm - Gotland...6 Sensus Uppsala - Härnösand...6 Sensus Västra Sverige...7 Sensus Östergötland - Norra Småland...3 Förbundsstyrelsen... 13

6 Punkt 13 Huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Enligt Sensus stadgar fastställer förbundsstämman huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för följande år. Förbundsstyrelsen i sin tur utformar budget och handlingsplan. Under kommer arbetet med Destination framtiden att påverka hur styrelsen utformar riksförbundets budget och handlingsplan. I uppdraget från stämman till förbundsstyrelsen föreslås att såväl organisering som finansiering ska utredas. Det gör att såväl roll som uppgift för riksförbundet kan förändras och med det följer förändrade ekonomiska förutsättningar. Utgångspunkten är ändamålsparagrafen I ändamålsparagrafen finns Sensus grund och verksamhetsidé. Den är utgångspunkten för vårt studieförbund. Sensus identitet Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta om Sensus identitet som återfinns i bilaga Sensus identitet. Framtidsbeslutet utgör förutsättningen för och anger den huvudsakliga inriktningen. Huvudsaklig inriktning och medelsdisposition Sammanfattningsvis är den huvudsakliga inriktningen för riksförbundet att arbeta efter det framtidsbeslut förbundsstämman tar. Förbundsstyrelsen kommer att vara motor i arbetet för att genomföra förändringsarbetet och utveckla oss som studieförbund i den beslutade inriktningen. Riksförbundets arbete ska vara inriktat på att stödja och skapa förutsättningar för folkbildningsarbetet i hela organisationen för att förverkliga inriktningen. Viktigt för riksförbundet är att utveckla relationer på den nationella nivån och vara aktör i de nationella branschorganisationerna. Huvudsaklig medelsdisposition föreslås i enlighet med bifogade underlag. Utgångspunkten är nuläget och ett försök att beräkna konsekvenser av ett nytt stasbidragsfördelningssystem. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att fastställa huvudsaklig inriktning och medelsdisposition i enlighet med ovanstående och bilaga, att förbundsstämmans beslut verkställs under perioden och att erforderliga förändringar i planer och resursfördelning genomförs.

7 Punkt 13 Medelsanvändning Alla belopp i tusental kronor Intäkter Bidragsintäkter Övriga intäkter Rörelsens intäkter Kostnader Kostnader material, vissa köpta tjänster mm Lokalkostnader Rörelsekostnader, licenser, resor, förbrukningsinv Marknadsföring Administrativa kostnader Kostnader personal Rörelsens kostnader Resultat för avskrivningar och finansiella poster Avskrivningar Finansiella och andra intäkter och kostnader Destination framtiden Resultat Kostnader utöver ordinarie verksamhet Stöd regioner

8 Punkt 13 Bilaga till huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Sensus studieförbund idag Sensus är Sveriges fjärde största studieförbund. Vi är ett studieförbund i förändring, i ett skifte. Sensus förenar folkbildningssträvanden från trossamfund, scouting, humanitära organisationer, musikliv och tjänstemannarörelsen med rättighetsfokus och en gemensam människosyn. Vi vill vara en innovativ och stabil kraft i samhället och arbeta såväl med individers som organisationers bildningsfrågor. Den enskilda människans behov av utveckling, bildning och kultur är vår drivkraft. Sensus är ett spännande sammanhang där olika människor, organisationer och kompetenser möts i intressanta samtal. Här möts såväl kristna trossamfund som andra trosinriktningar, med olika humanitära, sociala och fackliga organisationer, och här finns också en av landets största musikverksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de framtidsfrågor som beskrivs i Sensus identitet. Våra mötesplatser är uppskattade av många olika människor och organisationer. Basen är det lokala folkbildningsarbetet Inriktningen på verksamheten är att basen i enlighet med vad statens förordning om folkbildningen anger utgörs av studiecirklar. Därtill kommer kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet samt utbildningar och uppdragsverksamhet. Sensus är ett av de studieförbund som har som mål att ha verksamhet i alla landets kommuner och inriktningen är att fortsätta vara rikstäckande på detta sätt. Finansiering av verksamheten sker genom de statsbidrag förbundet får via Folkbildningsrådet, genom deltagaravgifter och andra bidrag samt genom uppdragsförsäljning. Riksförbundet i Sensus fördelar 80% av statsbidraget till regionerna och använder 20% för nationellt samordnings-, relations- och utvecklingsarbete. Därutöver finansieras riksförbundets arbete med gemensam administration genom en avgift från regionerna, deltagarintäkter och externa intäkter. Ovan anges planerad medelsdisposition utifrån 2015 års budget och 2016 års preliminära budget. Ramarna är med nödvändighet preliminära med tanke på att statsbidragsfördelningssystemet ska förändras. Verksamhet och medelsdisposition Sensus riksförbund har ett nationellt uppdrag. Det fullgörs genom förbundsstyrelsen som beslutande organ och riksförbundets kansli som verkställande organ. Den nationella nivån har till uppgift att stärka och utveckla Sensus som helhet, genom att stödja regionerna, skapa och vårda relationer, utveckla samarbetet med medlemsorganisationer och samarbetsparter och verka inom folkbildningens och civilsamhäl-

9 Punkt 13 lets organisationer. Riksförbundet har också konferensverksamhet genom Sensus Möte. Sensus är en av huvudmännen i Sigtuna folkhögskola och äger och förvaltar fastigheten som skolan har sin verksamhet i. Vi är även huvudmän för Fonden för mänskliga rättigheter och Arbetets museum. Riksförbundets huvuduppgifter 1. På uppdrag från folkbildningsrådet ansvarar vi för att statsbidraget fördelas mellan regioner och riksförbund samt att det används på rätt sätt. Vi ansvarar för helheten i Sensus kvalitetsutveckling och sköter internkontrollen medan regionerna ansvarar för egenkontrollen. Vi utvecklar vårt gemensamma kvalitetsarbete i samspel med regionerna. 2. Vi ansvarar för och arbetar med nationella relationer med branschorganisationer, medlemsorganisationer, samarbetsparter och övriga organisationer i civilsamhället. Vi söker nya samarbetsparter och utvecklar de samarbeten vi har genom olika utvecklingsprojekt på nationell nivå. Vi bidrar till att hitta helheten i Sensus arbete med relationer tillsammans med våra regioner. 3. Vi arbetar med att skapa ett Sensus genom att leda Sensus gemensamma planeringsprocess och samordna arbetet med att skapa och upprätthålla gemensamma förhållningssätt, internt och externt, genom HR- och kommunikationsarbete. 4. På uppdrag av regionerna ansvarar vi för gemensam service och infrastruktur så som IT, ekonomi och löneadministration. Vi ansvarar också för vår gemensamma IT-utveckling. Tillsammans med regionerna Riksförbundet har en roll att samordna, utveckla, stödja och effektivisera arbetet i Sensus. Riksförbundet har också tillsammans med regionerna i uppdrag att inspirera, stärka och driva på utvecklingsarbetet inom Sensus. När det görs nationella satsningar görs de i samspel med medlemsorganisationer, samarbetsparter och regionerna. Det är av stor vikt för resultatet att det finns en ömsesidig lyhördhet och flexibilitet i förhållande till regionala/nationella förutsättningar och behov. Medlemsorganisationer och samarbetsparter Sensus prioriterar arbetet med medlemsorganisationerna. Det finns också ett antal för Sensus viktiga organisationer med vilka Sensus har samarbetsavtal. Riksförbundet ansvarar för överenskommelser och avtal och för att bygga goda och långsiktiga relationer med dem vi samarbetar med. En viktig uppgift är att gemensamt finna folkbildningsbehov hos organisationerna och hos dess medlemmar. Det sker genom möten och genom omvärldsanalyser. Vi utvecklar relationer och arrangerar mötesplatser för våra nationella kontakter utifrån behov och kompetens.

10 Punkt 13 Riksförbundet är en kontaktlänk mellan Sensus regioner och de organisationer som vi samarbetar med. Vi utvecklar vår gemensamma kvalitetssäkring så att vi håller en hög och jämn nivå över hela landet i relation till medlemsorganisationer och samarbetsparter. Andra nationella uppdrag Riksförbundet har ett nationellt ansvar då det gäller branschfrågor. Det utövas bland annat genom engagemang i studieförbundens intresseorganisation, Folkbildningsförbundet, och i arbetsgivar- och avtalsfrågor. Sensus har också engagerat sig i civilsamhällets gemensamma frågor, eftersom dessa på djupet berör förutsättningarna för alla de lokala föreningar, församlingar, kårer etc som Sensus arbetar med. Det kanaliserar sig exempelvis i engagemang i Civos Civilsamhällets organisationer i samverkan, IDEELL ARENA och Forum idéburna organisationer med social inriktning. I det nationella uppdraget ingår också opinionsbildning och påverkansarbete kring folkbildningens förutsättningar. Det sker bland annat genom ovan nämnda organisationer och även genom egna politiska kontakter, seminarier etc. En viktig uppgift är att genom marknadsföring och annan kommunikation öka kännedomen om Sensus, vilka vi är och vad vi gör.

11 Punkt 14 Medlemsansökningar Diskussioner har förts med flera olika organisationer som ansökt om medlemskap i Sensus studieförbund. Vi har berett dessa förfrågningar bland annat genom att säkerställa att inga andra studieförbund är involverade, att de är demokratiska organisationer och att vi har ömsesidiga förväntningar på vad ett medlemskap innebär. SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende och ätstörningar, och för att stötta drabbade och deras anhöriga. Föreningen har sitt säte i Skåne, men är rikstäckande och har representanter tillika utbildade informatör spridda över landet. SHEDO är en av de unga föreningarna i NSPH (Nationell samordning för Psykisk Hälsa) och arbetar i stor utsträckning digitalt. SHEDO har under de senaste åren drivit ett informationsprojekt, Ego nova, där Sensus bistått pedagogiskt, bland annat genom att ta fram handledningar och studiematerial. Tillsammans tar vi också fram en studiecirkel för anhöriga. Pilotcirklar genomförs i Göteborg, Malmö och Stockholm. SHEDO och Sensus erbjuder tillsammans föreläsningar om självskadebeteende och dessa är alltid väl besökta. SHEDO har redan ett avtal med Sensus region Skåne-Blekinge, men eftersom verksamheten är rikstäckande önskar organisationen bli medlemmar på nationell nivå. Föreningen bildades i augusti Sveriges Syriska Riksförbund Sveriges Syriska Riksförbund är en partipolitiskt oberoende organisation som består av lokalföreningar, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Sveriges Syriska Riksförbund utgår från demokratiska värdegrunder i syfte att organisera syriska föreningar i Sverige. Riksförbundet vill främja den syriska kulturella identiteten, stödja lokala medlemsföreningar i deras arbete med nyanlända. Föreningen har som mål att verka för syriers rättigheter och skyldigheter i Sverige och verka för integration, mångfald, fred, rättvisa och interreligiös kommunikation och samexistens. Organisationen är nystartad och finns redan representerad i ett flertal städer. (Bland annat städer i våra regioner: Västra Sverige, Mellansverige, Skåne-Blekinge, Småland-Öland). Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att bevilja SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation och Sveriges Syriska Riksförbund medlemskap i Sensus studieförbund

12 Punkt 15 Motioner Beräkning av mandat till regionstämman från Sensus Östergötland - Norra Småland Utdrag ur Stadgar för region inom Sensus studieförbund 6 mom 3. Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat Mot bakgrund av att det råder oklarheter vid beräkning av mandat till regionstämman. Har till exempel varje församling från Svenska kyrkan och lokala scoutförbund två mandat? Det skulle i så fall kunna bli delegater vid en regionstämma. Styrelsen för Studieförbundet Östergötland - Norra Småland föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram gällande regler för beräkning av antalet mandat till regionstämman Förbundsstyrelsen yttrande Riksförbundet har fört samtal med regionordförande och regionchef i region Östergötland-Norra Småland utifrån motionen. Oklarheten gällde vem som räknas som lokal/regional medlemsorganisation när det gäller medlemsorganisationer som är medlemmar på nationell nivå. Svaret utifrån gällande stadgar är att varje lokal/regional medlemsorganisation (som är egen juridisk part) har 2 mandat på regionstämman och att det är regionens uppgift att föra ett aktuellt medlemsorganisationsregister. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att svaret på region Östergötland-Norra Smålands fråga är ja, varje församling hemmahörande i Svenska kyrkan och lokal scoutkår har 2 mandat var, samt att därmed anser motionen besvarad.

13 Punkt 16 Rapporter från förbundsstyrelsen A) Medlemsavgifter Medlemsorganisationer i Sensus studieförbund erlägger en årlig medlemsavgift på kr per organisation och år. Avgiften har varit oförändrad under många år och förbundsstyrelsen ser fortsatt inga skäl till förändring av avgiften. B) Medlemsorganisationer Utträdande KFUM Triangelförbund har via brev den meddelat att förbundet trätt i likvidation den 3 november 2014 och har överfört all verksamhet och alla tillgångar till KFUM Sverige. Därmed upphör KFUM Triangelförbund att vara medlemsorganisation i Sensus. Då verksamheten har gått över till KFUM Sverige har Sensus inte tappat den verksamhet som tidigare genomfördes i Triangelförbundet Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att lägga rapporterna till handlingarna

14 Punkt 22 Valberedningens förslag angående ersättning till förtroendevalda inom Sensus riksförbund Sensus förbundsstyrelse Ansvarsarvoden Till de mest arbetskrävande uppdragen utgår generella årsarvoden. De är ersättning för löpande arbete till de förtroendevalda som förutsätts ha beredskap att göra olika slag av insatser på kort varsel och stå till förfogande. Förbundsordförande 2,25 x prisbasbeloppet per år Vice förbundsordförande 1,0 x prisbasbeloppet per år Ledamöter i arbetsutskottet 0,25 x prisbasbeloppet per år Sammanträdesersättning Sammanträdesersättning betalas till närvarande ledamot i styrelse, arbetsutskott och grupper inrättade av förbundsstyrelsen, ersättningen betalas även till ledamöter med ansvarsarvode, till fackligt utsedda ledamöter och ledamöter i valberedningen. Fackligt utsedda ledamöter förutsätts delta med full lön med möjlighet för respektive arbetsgivare att debitera lönekostnaden x 1,4. Sammanträdesersättning betalas inte för telefonsammanträden. Traktamente ingår i sammanträdesersättningen. Sammanträde upp till och med 3 timmar 1,75 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 25-tal kr. Sammanträde mer än 3 timmar, per dag 3,5 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 25-tal kr. Traktamente, resor, övriga utlägg samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst Traktamente ingår i övriga ersättningar. Styrelsens ledamöter har möjlighet att erhålla reseersättning, milersättning och ersättning för övriga utlägg såsom biljetter etc. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan erhållas motsvarande: 1,4 x ledamotens egen dagslön. Ersättning för särskilda uppdrag Ledamot som gör insatser på uppdrag av styrelsen eller arbetsutskottet eller på anmodan av presidiet (ordförande+vice ordförande) har möjlighet att erhålla ersättning. Till sådana insatser kan höra medverkan i aktiviteter beslutade av styrelsen, deltagande i utbildning/utbildningsresor, konferenser, representationsuppdrag etc. Ersättningen betalas per dag och utgör 1,4 x ledamotens egen dagslön, dock lägst kr per dag, och utbetalas i efterhand mot insänd räkning. Traktamente ingår i denna ersättning.

15 Punkt 22 Vid större uppdrag som ledamot utför utanför sitt styrelseuppdrag sker ersättning efter överenskommelse med projektansvarig etc. Kompetensutveckling för förbundsstyrelsens ledamöter Ledamot som önskar kompetensutveckling för sitt uppdrag kan efter beslut av presidiet (ordförande+vice ordförande) få vissa kostnader täckta. I den mån kompetensutvecklingen kan bedömas ha ett värde för annat än uppdraget i Sensus är det rimligt med en betydande egeninsats. Normalt ersättes inte tiden. I första hand ersätts kursavgift, i andra hand resa, kost och logi. Särskild ersättning för ledamöter med stora tidsuttag En särskild ersättning ges till ledamöter som under ett kalenderår erhållit skattepliktigt arvode motsvarande minst ett basbelopp, detta för att kompensera att arvoden inte är pensionsgrundande. Den särskilda ersättningen utgör 10 % av arvodessumman. Förtroendevalda revisorer Arvode: 0,25 x prisbasbeloppet per år. Sammanträdesersättning utgår inte. Traktamente etc. samma riktlinjer gäller som för förbundsstyrelsen. Ovanstående ersättningar utgår inte till revisor som fått uppdrag utifrån anbudsförfarande. Under förutsättning av stämmans godkännande föreslås arvoderingsreglerna gälla fr o m

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Medborgarskolans förbundsstämma 2014 Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet 1 Stadgar antagna 2016-01-25 för Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet Förbundets 1. ändamål Förbundets ändamål är samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund för

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR l Ändamål och firma Våra Gårdar är en service- och intresseorganisation för nykterhetsrörelsens och andra organisationers alkoholfria fastigheter och lokaler i Sverige. Våra Gårdar

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

STADGAR FÖR REGIONER inom Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle

STADGAR FÖR REGIONER inom Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle STADGAR FÖR REGIONER inom Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle Dessa stadgar reglerar regionernas organisation och verksamhet. Stadgarna reviderades senast vid förbundsstämman 2016. Studieförbundet

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Skånes regionstämma 21 mars 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Skåne Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF 1 Ändamål DNF är en arbetsgivarorganisation för bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer