Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund"

Transkript

1 Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

2 Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen Registrering, kaffe/te Inledning. Musik Förhandlingarna startar Lunch Fortsatta förhandlingar Kaffe/te Presentation och samtal kring boken Med historien mot framtiden Avslutning (avtackningar m.m.) Slut Plats Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm Handlingar går också bra att hämta digitalt på

3 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av presidium Ordförande Vice ordförande Sekreterare 3. Val av justerare två justerare, tillika rösträknare 4. Fastställande av föredragningslista 5. Upprop av röstberättigade delegater och fastställande av röstlängden 6. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande 7. Val av kommitté att förbereda val av valberedning samt val av redaktionskommitté 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkningar för 2013 och Revisorernas berättelser för 2013 och Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 12. Förbundsstyrelsens förslag Destination framtiden 13. Fastställande av huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Medlemsansökningar 15. Motioner 16. Rapporter från förbundsstyrelsen a. Medlemsavgifter b. Medlemsorganisationer c. Övrig information 17. Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 18. Val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande 19. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen 20. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två ersättare, varav en auktoriserad 21. Val av valberedning 22. Styrelsearvoden 23. Avslutning

4 Punkt 2, Valberedningens förslag Stämmopresidium Ordförande Vice ordförande Sekreterare Robin Nord Marie Wojidkow Pehr Nilsson Antal ledamöter i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår att förbundsstyrelsen ska bestå av tio ledamöter jämte förbundsordförande och facklig representation enligt i särskild ordning träffad överenskommelse. Förbundsstyrelse Vi har deltagit i styrelsemöten, genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter vid flera tillfällen under mandatperioden. Vi har utifrån de samtalen prioriterat de kompetenser, som har efterfrågats. Sammanlagt har tjugo nomineringar inkommit. Samtliga ledamöter väljs på två år. Ordförande Solveig Ininbergs Förbundsstyrelsen nyval Ledamöter Jan Cedmark Förbundsstyrelsen omval Maria Graner Förbundsstyrelsen omval Inger Harlevi Förbundsstyrelsen omval Hannu Kannussari Förbundsstyrelsen omval Anders Lindberg Förbundsstyrelsen omval Lena Gehlert KFUM, Scouterna nyval Yasri Khan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa nyval Erik Sjöstrand Svenska kyrkan nyval David Sundén Svenska kyrkan nyval Britt-Inger Svensson Riksförbundet Sveriges lottakårer nyval Revisorer Marie Welin Johan Berkman Öhrlings PricewaterhouseCoopers Förtroendevald Revisorsersättare Ulrika Granholm Dahl Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Borgström Förtroendevald

5 Punkt 5 Mandatfördelning förbundsstämma 2015 Enligt Sensus studieförbund stadgar 6 Förbundsstämmans sammansättning Medlemsorganisationer Mandat abc - Aktiva insatser med världens Barn i Centrum...1 Amningshjälpen...1 BRO - Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation...1 Credo...1 EFS...6 Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar...1 Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan...1 Individuell Människohjälp...1 KFUK-KFUM Idrottsförbund...1 KFUK-KFUM Scoutförbund...1 KFUK-KFUM Sverige...1 Kvinnor för mission...1 Kvinnor i Svenska kyrkan...1 Svenska Kyrkans Akademikerförbund...1 Kyrkomusikernas riksförbund...1 Mandeiska Sabeiska Samfundet...2 RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling...1 Riksförbundet EKHO Kristna HBTQ...1 Riksförbundet Sveriges lottakårer...1 Riksorganisationen SPES...1 Scouterna...7 S:t Georgs Scoutgillen i Sverige...1 Sigtunastiftelsen...1 Spädbarnsfonden...1 Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro...1 Svenska kyrkan...7 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation...1 Svenska kyrkans lekmannaförbund...1 Svenska Kyrkans Unga...1 Svenska muslimer för fred och rättvisa...1 Sveriges Konstföreningar...1 Sveriges Kyrkosångsförbund...5 Y s Men International...1 Regioner Sensus Mellansverige...5 Sensus Norra Norrland...2 Sensus Skåne - Blekinge...4 Sensus Småland - Öland...2 Sensus Stockholm - Gotland...6 Sensus Uppsala - Härnösand...6 Sensus Västra Sverige...7 Sensus Östergötland - Norra Småland...3 Förbundsstyrelsen... 13

6 Punkt 13 Huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Enligt Sensus stadgar fastställer förbundsstämman huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för följande år. Förbundsstyrelsen i sin tur utformar budget och handlingsplan. Under kommer arbetet med Destination framtiden att påverka hur styrelsen utformar riksförbundets budget och handlingsplan. I uppdraget från stämman till förbundsstyrelsen föreslås att såväl organisering som finansiering ska utredas. Det gör att såväl roll som uppgift för riksförbundet kan förändras och med det följer förändrade ekonomiska förutsättningar. Utgångspunkten är ändamålsparagrafen I ändamålsparagrafen finns Sensus grund och verksamhetsidé. Den är utgångspunkten för vårt studieförbund. Sensus identitet Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta om Sensus identitet som återfinns i bilaga Sensus identitet. Framtidsbeslutet utgör förutsättningen för och anger den huvudsakliga inriktningen. Huvudsaklig inriktning och medelsdisposition Sammanfattningsvis är den huvudsakliga inriktningen för riksförbundet att arbeta efter det framtidsbeslut förbundsstämman tar. Förbundsstyrelsen kommer att vara motor i arbetet för att genomföra förändringsarbetet och utveckla oss som studieförbund i den beslutade inriktningen. Riksförbundets arbete ska vara inriktat på att stödja och skapa förutsättningar för folkbildningsarbetet i hela organisationen för att förverkliga inriktningen. Viktigt för riksförbundet är att utveckla relationer på den nationella nivån och vara aktör i de nationella branschorganisationerna. Huvudsaklig medelsdisposition föreslås i enlighet med bifogade underlag. Utgångspunkten är nuläget och ett försök att beräkna konsekvenser av ett nytt stasbidragsfördelningssystem. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att fastställa huvudsaklig inriktning och medelsdisposition i enlighet med ovanstående och bilaga, att förbundsstämmans beslut verkställs under perioden och att erforderliga förändringar i planer och resursfördelning genomförs.

7 Punkt 13 Medelsanvändning Alla belopp i tusental kronor Intäkter Bidragsintäkter Övriga intäkter Rörelsens intäkter Kostnader Kostnader material, vissa köpta tjänster mm Lokalkostnader Rörelsekostnader, licenser, resor, förbrukningsinv Marknadsföring Administrativa kostnader Kostnader personal Rörelsens kostnader Resultat för avskrivningar och finansiella poster Avskrivningar Finansiella och andra intäkter och kostnader Destination framtiden Resultat Kostnader utöver ordinarie verksamhet Stöd regioner

8 Punkt 13 Bilaga till huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för Sensus studieförbund Sensus studieförbund idag Sensus är Sveriges fjärde största studieförbund. Vi är ett studieförbund i förändring, i ett skifte. Sensus förenar folkbildningssträvanden från trossamfund, scouting, humanitära organisationer, musikliv och tjänstemannarörelsen med rättighetsfokus och en gemensam människosyn. Vi vill vara en innovativ och stabil kraft i samhället och arbeta såväl med individers som organisationers bildningsfrågor. Den enskilda människans behov av utveckling, bildning och kultur är vår drivkraft. Sensus är ett spännande sammanhang där olika människor, organisationer och kompetenser möts i intressanta samtal. Här möts såväl kristna trossamfund som andra trosinriktningar, med olika humanitära, sociala och fackliga organisationer, och här finns också en av landets största musikverksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de framtidsfrågor som beskrivs i Sensus identitet. Våra mötesplatser är uppskattade av många olika människor och organisationer. Basen är det lokala folkbildningsarbetet Inriktningen på verksamheten är att basen i enlighet med vad statens förordning om folkbildningen anger utgörs av studiecirklar. Därtill kommer kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet samt utbildningar och uppdragsverksamhet. Sensus är ett av de studieförbund som har som mål att ha verksamhet i alla landets kommuner och inriktningen är att fortsätta vara rikstäckande på detta sätt. Finansiering av verksamheten sker genom de statsbidrag förbundet får via Folkbildningsrådet, genom deltagaravgifter och andra bidrag samt genom uppdragsförsäljning. Riksförbundet i Sensus fördelar 80% av statsbidraget till regionerna och använder 20% för nationellt samordnings-, relations- och utvecklingsarbete. Därutöver finansieras riksförbundets arbete med gemensam administration genom en avgift från regionerna, deltagarintäkter och externa intäkter. Ovan anges planerad medelsdisposition utifrån 2015 års budget och 2016 års preliminära budget. Ramarna är med nödvändighet preliminära med tanke på att statsbidragsfördelningssystemet ska förändras. Verksamhet och medelsdisposition Sensus riksförbund har ett nationellt uppdrag. Det fullgörs genom förbundsstyrelsen som beslutande organ och riksförbundets kansli som verkställande organ. Den nationella nivån har till uppgift att stärka och utveckla Sensus som helhet, genom att stödja regionerna, skapa och vårda relationer, utveckla samarbetet med medlemsorganisationer och samarbetsparter och verka inom folkbildningens och civilsamhäl-

9 Punkt 13 lets organisationer. Riksförbundet har också konferensverksamhet genom Sensus Möte. Sensus är en av huvudmännen i Sigtuna folkhögskola och äger och förvaltar fastigheten som skolan har sin verksamhet i. Vi är även huvudmän för Fonden för mänskliga rättigheter och Arbetets museum. Riksförbundets huvuduppgifter 1. På uppdrag från folkbildningsrådet ansvarar vi för att statsbidraget fördelas mellan regioner och riksförbund samt att det används på rätt sätt. Vi ansvarar för helheten i Sensus kvalitetsutveckling och sköter internkontrollen medan regionerna ansvarar för egenkontrollen. Vi utvecklar vårt gemensamma kvalitetsarbete i samspel med regionerna. 2. Vi ansvarar för och arbetar med nationella relationer med branschorganisationer, medlemsorganisationer, samarbetsparter och övriga organisationer i civilsamhället. Vi söker nya samarbetsparter och utvecklar de samarbeten vi har genom olika utvecklingsprojekt på nationell nivå. Vi bidrar till att hitta helheten i Sensus arbete med relationer tillsammans med våra regioner. 3. Vi arbetar med att skapa ett Sensus genom att leda Sensus gemensamma planeringsprocess och samordna arbetet med att skapa och upprätthålla gemensamma förhållningssätt, internt och externt, genom HR- och kommunikationsarbete. 4. På uppdrag av regionerna ansvarar vi för gemensam service och infrastruktur så som IT, ekonomi och löneadministration. Vi ansvarar också för vår gemensamma IT-utveckling. Tillsammans med regionerna Riksförbundet har en roll att samordna, utveckla, stödja och effektivisera arbetet i Sensus. Riksförbundet har också tillsammans med regionerna i uppdrag att inspirera, stärka och driva på utvecklingsarbetet inom Sensus. När det görs nationella satsningar görs de i samspel med medlemsorganisationer, samarbetsparter och regionerna. Det är av stor vikt för resultatet att det finns en ömsesidig lyhördhet och flexibilitet i förhållande till regionala/nationella förutsättningar och behov. Medlemsorganisationer och samarbetsparter Sensus prioriterar arbetet med medlemsorganisationerna. Det finns också ett antal för Sensus viktiga organisationer med vilka Sensus har samarbetsavtal. Riksförbundet ansvarar för överenskommelser och avtal och för att bygga goda och långsiktiga relationer med dem vi samarbetar med. En viktig uppgift är att gemensamt finna folkbildningsbehov hos organisationerna och hos dess medlemmar. Det sker genom möten och genom omvärldsanalyser. Vi utvecklar relationer och arrangerar mötesplatser för våra nationella kontakter utifrån behov och kompetens.

10 Punkt 13 Riksförbundet är en kontaktlänk mellan Sensus regioner och de organisationer som vi samarbetar med. Vi utvecklar vår gemensamma kvalitetssäkring så att vi håller en hög och jämn nivå över hela landet i relation till medlemsorganisationer och samarbetsparter. Andra nationella uppdrag Riksförbundet har ett nationellt ansvar då det gäller branschfrågor. Det utövas bland annat genom engagemang i studieförbundens intresseorganisation, Folkbildningsförbundet, och i arbetsgivar- och avtalsfrågor. Sensus har också engagerat sig i civilsamhällets gemensamma frågor, eftersom dessa på djupet berör förutsättningarna för alla de lokala föreningar, församlingar, kårer etc som Sensus arbetar med. Det kanaliserar sig exempelvis i engagemang i Civos Civilsamhällets organisationer i samverkan, IDEELL ARENA och Forum idéburna organisationer med social inriktning. I det nationella uppdraget ingår också opinionsbildning och påverkansarbete kring folkbildningens förutsättningar. Det sker bland annat genom ovan nämnda organisationer och även genom egna politiska kontakter, seminarier etc. En viktig uppgift är att genom marknadsföring och annan kommunikation öka kännedomen om Sensus, vilka vi är och vad vi gör.

11 Punkt 14 Medlemsansökningar Diskussioner har förts med flera olika organisationer som ansökt om medlemskap i Sensus studieförbund. Vi har berett dessa förfrågningar bland annat genom att säkerställa att inga andra studieförbund är involverade, att de är demokratiska organisationer och att vi har ömsesidiga förväntningar på vad ett medlemskap innebär. SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende och ätstörningar, och för att stötta drabbade och deras anhöriga. Föreningen har sitt säte i Skåne, men är rikstäckande och har representanter tillika utbildade informatör spridda över landet. SHEDO är en av de unga föreningarna i NSPH (Nationell samordning för Psykisk Hälsa) och arbetar i stor utsträckning digitalt. SHEDO har under de senaste åren drivit ett informationsprojekt, Ego nova, där Sensus bistått pedagogiskt, bland annat genom att ta fram handledningar och studiematerial. Tillsammans tar vi också fram en studiecirkel för anhöriga. Pilotcirklar genomförs i Göteborg, Malmö och Stockholm. SHEDO och Sensus erbjuder tillsammans föreläsningar om självskadebeteende och dessa är alltid väl besökta. SHEDO har redan ett avtal med Sensus region Skåne-Blekinge, men eftersom verksamheten är rikstäckande önskar organisationen bli medlemmar på nationell nivå. Föreningen bildades i augusti Sveriges Syriska Riksförbund Sveriges Syriska Riksförbund är en partipolitiskt oberoende organisation som består av lokalföreningar, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Sveriges Syriska Riksförbund utgår från demokratiska värdegrunder i syfte att organisera syriska föreningar i Sverige. Riksförbundet vill främja den syriska kulturella identiteten, stödja lokala medlemsföreningar i deras arbete med nyanlända. Föreningen har som mål att verka för syriers rättigheter och skyldigheter i Sverige och verka för integration, mångfald, fred, rättvisa och interreligiös kommunikation och samexistens. Organisationen är nystartad och finns redan representerad i ett flertal städer. (Bland annat städer i våra regioner: Västra Sverige, Mellansverige, Skåne-Blekinge, Småland-Öland). Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att bevilja SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation och Sveriges Syriska Riksförbund medlemskap i Sensus studieförbund

12 Punkt 15 Motioner Beräkning av mandat till regionstämman från Sensus Östergötland - Norra Småland Utdrag ur Stadgar för region inom Sensus studieförbund 6 mom 3. Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat Mot bakgrund av att det råder oklarheter vid beräkning av mandat till regionstämman. Har till exempel varje församling från Svenska kyrkan och lokala scoutförbund två mandat? Det skulle i så fall kunna bli delegater vid en regionstämma. Styrelsen för Studieförbundet Östergötland - Norra Småland föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram gällande regler för beräkning av antalet mandat till regionstämman Förbundsstyrelsen yttrande Riksförbundet har fört samtal med regionordförande och regionchef i region Östergötland-Norra Småland utifrån motionen. Oklarheten gällde vem som räknas som lokal/regional medlemsorganisation när det gäller medlemsorganisationer som är medlemmar på nationell nivå. Svaret utifrån gällande stadgar är att varje lokal/regional medlemsorganisation (som är egen juridisk part) har 2 mandat på regionstämman och att det är regionens uppgift att föra ett aktuellt medlemsorganisationsregister. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att svaret på region Östergötland-Norra Smålands fråga är ja, varje församling hemmahörande i Svenska kyrkan och lokal scoutkår har 2 mandat var, samt att därmed anser motionen besvarad.

13 Punkt 16 Rapporter från förbundsstyrelsen A) Medlemsavgifter Medlemsorganisationer i Sensus studieförbund erlägger en årlig medlemsavgift på kr per organisation och år. Avgiften har varit oförändrad under många år och förbundsstyrelsen ser fortsatt inga skäl till förändring av avgiften. B) Medlemsorganisationer Utträdande KFUM Triangelförbund har via brev den meddelat att förbundet trätt i likvidation den 3 november 2014 och har överfört all verksamhet och alla tillgångar till KFUM Sverige. Därmed upphör KFUM Triangelförbund att vara medlemsorganisation i Sensus. Då verksamheten har gått över till KFUM Sverige har Sensus inte tappat den verksamhet som tidigare genomfördes i Triangelförbundet Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att lägga rapporterna till handlingarna

14 Punkt 22 Valberedningens förslag angående ersättning till förtroendevalda inom Sensus riksförbund Sensus förbundsstyrelse Ansvarsarvoden Till de mest arbetskrävande uppdragen utgår generella årsarvoden. De är ersättning för löpande arbete till de förtroendevalda som förutsätts ha beredskap att göra olika slag av insatser på kort varsel och stå till förfogande. Förbundsordförande 2,25 x prisbasbeloppet per år Vice förbundsordförande 1,0 x prisbasbeloppet per år Ledamöter i arbetsutskottet 0,25 x prisbasbeloppet per år Sammanträdesersättning Sammanträdesersättning betalas till närvarande ledamot i styrelse, arbetsutskott och grupper inrättade av förbundsstyrelsen, ersättningen betalas även till ledamöter med ansvarsarvode, till fackligt utsedda ledamöter och ledamöter i valberedningen. Fackligt utsedda ledamöter förutsätts delta med full lön med möjlighet för respektive arbetsgivare att debitera lönekostnaden x 1,4. Sammanträdesersättning betalas inte för telefonsammanträden. Traktamente ingår i sammanträdesersättningen. Sammanträde upp till och med 3 timmar 1,75 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 25-tal kr. Sammanträde mer än 3 timmar, per dag 3,5 % av prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 25-tal kr. Traktamente, resor, övriga utlägg samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst Traktamente ingår i övriga ersättningar. Styrelsens ledamöter har möjlighet att erhålla reseersättning, milersättning och ersättning för övriga utlägg såsom biljetter etc. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan erhållas motsvarande: 1,4 x ledamotens egen dagslön. Ersättning för särskilda uppdrag Ledamot som gör insatser på uppdrag av styrelsen eller arbetsutskottet eller på anmodan av presidiet (ordförande+vice ordförande) har möjlighet att erhålla ersättning. Till sådana insatser kan höra medverkan i aktiviteter beslutade av styrelsen, deltagande i utbildning/utbildningsresor, konferenser, representationsuppdrag etc. Ersättningen betalas per dag och utgör 1,4 x ledamotens egen dagslön, dock lägst kr per dag, och utbetalas i efterhand mot insänd räkning. Traktamente ingår i denna ersättning.

15 Punkt 22 Vid större uppdrag som ledamot utför utanför sitt styrelseuppdrag sker ersättning efter överenskommelse med projektansvarig etc. Kompetensutveckling för förbundsstyrelsens ledamöter Ledamot som önskar kompetensutveckling för sitt uppdrag kan efter beslut av presidiet (ordförande+vice ordförande) få vissa kostnader täckta. I den mån kompetensutvecklingen kan bedömas ha ett värde för annat än uppdraget i Sensus är det rimligt med en betydande egeninsats. Normalt ersättes inte tiden. I första hand ersätts kursavgift, i andra hand resa, kost och logi. Särskild ersättning för ledamöter med stora tidsuttag En särskild ersättning ges till ledamöter som under ett kalenderår erhållit skattepliktigt arvode motsvarande minst ett basbelopp, detta för att kompensera att arvoden inte är pensionsgrundande. Den särskilda ersättningen utgör 10 % av arvodessumman. Förtroendevalda revisorer Arvode: 0,25 x prisbasbeloppet per år. Sammanträdesersättning utgår inte. Traktamente etc. samma riktlinjer gäller som för förbundsstyrelsen. Ovanstående ersättningar utgår inte till revisor som fått uppdrag utifrån anbudsförfarande. Under förutsättning av stämmans godkännande föreslås arvoderingsreglerna gälla fr o m

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Förbundsmöte. www.rum.se. 9-10 april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1

Förbundsmöte. www.rum.se. 9-10 april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1 Förbundsmöte 9-10 april 2011 Skövde www.rum.se Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1 Omslag: MusikRUM Västerås 2010. Grafisk form: Bertil Håkansson Foto: Bertil Håkansson (om inte annat anges) Förbundsmöteshandlingar

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

För ett civilsamhälle i världsklass

För ett civilsamhälle i världsklass För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer