Södermöre kommundelsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermöre kommundelsnämnd"

Transkript

1 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Georg Persson (S) Annika Lindwall (S) Roland Petersson (S), tjänstgörande ersättare Allan Johansson (S), tjänstgörande ersättare Per Öberg (MP) Lena Wennersten (V) Catarina Pettersson (M), tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Sölvinger (FP) Christopher Dywik (KD), tjänstgörande ersättare Ersättare Lene Sejr Sörensen (MP) Sören Hjertqvist (V) Carina Sjögren (C) Övriga Mattias Ask kommundelschef, Madeleine Karlsson och Anne-Christine Nordström biståndshandläggare, Barbro Eldhagen. Sekreterare Ann-Christine Kittel-Olsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 april 2014

2 2 (15) Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Per Öberg

3 3 (15) särende 23 Godkännande av föredragningslista Till Södermöre kommundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista. Informationsärende 24 Mänskliga rättigheter på kommunal nivå Barbro Eldhagen informerar om mänskliga rättigheter på kommunal nivå. Barbro Eldhagen lyfter fram rättigheter för människor med funktionsnedsättning, Regionförbundets och SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) arbete med frågorna och svårigheten att få genomslag i kommunernas arbete. Helheten för mänskliga rättigheter är viktig och borde genomsyra allt kommunalt arbete och synas i alla politiska dokument. Den senaste diskrimineringsgrunden är bristande tillgänglighet. Barbro Eldhagen önskar ett fortsatt samarbete med Södermöre kommundelsnämnd gällande arbetet med mänskliga rättigheter. 25 Tema: äldreomsorg Madeleine Karlsson och Anne-Christine Nordström biståndshandläggare, informerar om sitt arbete med biståndsbedömning i Södermöre. Biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende pågår och från och med den 15 mars 2015 träder lagen gällande biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende i kraft. Det innebär att det blir rättsäkert för den enskilde samt att delaktighet och möjlighet att påverka sin vård och omsorg ökar. Vissa förändringar i biståndsbedömningen i ordinärt boende har skett: matdistributionen har övergått till kyld mat, tvättpaket samt förenklad biståndbedömning har införts. Samverkan med landstinget gällande vårdplanering sker. Bedöms det att den enskilde har behov av korttidsplats eller annat boende, har biståndshandläggaren fem arbetsdagar på sig att finna ett boende. Därefter uppstår kostnader som landstinget debiterar Södermöre kommundel. I stort sett har Södermöre inte haft några kostander de senaste åren gällande denna fråga. ÄBIC (äldres behov i centrum) kommer att införas framöver och syftar till att all biståndsbedömning i Sverige ska hanteras lika.

4 4 (15) 26 Budgetuppföljning Dnr SKDN 2014/0014 Budgetutfall februari Kommundelschefen redogör för prognosen för Rutiner för månatliga budgetuppföljningar har införts för alla verksamheter i Södermöre kommundel. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga förvaltningskontorets rapport Budgetuppföljning per till handlingarna. 27 Servicelägenheter i Södermöre Dnr SKDN 2014/0022 Uthyrning och prioriteringsordning av servicelägenheter i Södermöre kommundel. Bakgrund I Södermöre finns olika vård- och omsorgsboende, nämligen boende för äldre, för personer med demenssjukdom och servicelägenheter. Till samtliga boendeformer krävs idag ett biståndsbeslut för att få flytta in. Södermöre kommundelsnämnd har så kallad blockförhyrning av lägenheterna i Ljungbyholm och Hagby och betalar eventuella tomhyror om det inte finns någon omsorgstagare som kan flytta in. Idag finns inga servicelägenheter i Kalmar kommun mer än de som finns i Södermöre. Om det inte finns någon ledig lägenhet har Södermöre kommundel tre månader på sig att skaffa fram en servicelägenhet. Efter tre månader inträder vite för Södermöre kommundel. Kommundelschefen föredrar ärendet.

5 5 (15) Södermöre kommundelsnämnd beslutar: 1. Biståndsbedömning på servicelägenheterna i Södermöre kommundel tas bort. 2. Servicelägenheterna hyrs fortsatt genom biståndshandläggare i kommundelen. 3. Uthyrning sker efter föreslagen prioriteringsordning. 28 Uthyrning av lokaler i Södermöre Dnr SKDN 2014/0017 Regler för uthyrning eller upplåtelse av lokaler inom Södermöre kommundelsnämnds ansvarsområde. Prislista för uthyrning av lokaler i Södermöre kommundel. Standardavtal för tillfällig förhyrning samt lån av lokaler. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd fattade, den 18 maj 2004, beslut om riktlinjer för uthyrning av kommunalt ägda och hyrda lokaler i Södermöre kommundel. Följande generella riktlinjer antogs: För att stödja ideellt föreningsliv och demokratiska arbetsformer och arbetssätt vill nämnden i största möjliga utsträckning låna ut lokalerna avgiftsfritt. Aktiviteterna i de lokaler som upplåts skall vila på demokratisk grund och ha ett samhällsutvecklande perspektiv. I de fall där det tydligt framgår att någon vill hyra lokalen för privat bruk skall hyran anpassas till ortens marknadsmässiga nivå. Vid all upplåtelse skall ansvarig och myndig person finnas. Utöver detta finns många praktiska och säkerhetsmässiga aspekter att lösa, t ex brandskydd, städ, alkoholförtäring, rökning, bokning m.m. Detta bör sammanfattas i ett informationsblad som kan överlämnas till nyttjaren. 18 maj 2004: Södermöre kommundelsnämnd beslutar att anta ovanstående riktlinjer och uppdra till förvaltningskontoret att utarbeta det praktiska regelverk som ska gälla. Sedan 2004 har lokalbeståndet och användandet av lokalerna i Södermöre kommundel förändrats och en ny översyn har efterfrågats av cheferna i organisationen. Även behov av en gemensam prislista vid uthyrning för privat bruk har efterfrågats. Hyresintäkterna tillfaller uthyrande enhet. Timpriserna baseras enligt följande: första timman per uthyrningstillfälle sätts till ett högre pris än övriga på grund av de fasta kostnader varje tillfälle genererar. Uppdelandet per timme syftar även till att göra det tydligare vilka uthyrningspriser som gäller vid exempelvis tre- eller femtimmarsuthyrningar. Undantag från prislistan görs vid uthyrning under längre perioder. Priset fastställs då efter överenskommelse mellan rektor/förskolechef/enhetschef (=hyresvärd) och hyresgäst.

6 6 (15) Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för de förändringar som gjorts in dokumentet utifrån återremiss av ärendet. Södermöre kommundelsnämnd beslutar: 1. Antagna riktlinjer för uthyrning av lokaler i Södermöre kommundel från den 18 maj 2004 ligger kvar. 2. Anta förlag till prislista för uthyrning av lokaler i Södermöre kommundel med giltighet från och med den 1 april Förvaltningskontoret får i uppdrag att informera kommunens kontaktcenter och på kommunens hemsida om möjligheten och kostnaden för att hyra lokaler i Södermöre kommundel. 29 Stimulansbidrag till e-hälsa 2014 Dnr SKDN 2014/0043 Omedelbar justering av 29 sker och anslås på Kalmar kommuns anslagstavla den 27 mars. Överenskommelse Regionförbundet i Kalmar län Bakgrund Som underlag och förutsättning för stimulansmedel till länets kommuner inom e-hälsan krävs att processen med att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet hemmet genom digital teknik, påbörjas. Inriktningen och målen för överenskommelsen konkretiseras i 6 punkter/ områden. Södermöre kommundelsförvaltning i Kalmar kommun avser att delta i 5 av dessa. Vi överlåter åt andra kommuner att arbeta med delar av Nationell patientöversikt, konsument (NPÖ). Alla områdena måste representeras av någon kommun i länet. Kommunerna har förberett och kommit överens om att så sker. Kommundelschefen redogör för länets gemensamma arbete med e-hälsa.

7 7 (15) 1. Södermöre kommundelsnämnd godkänner processen trygghet, service och delaktighet i hemmet, genom digital teknik. 2. Södermöre kommundelsförvaltning får i uppdrag att inom konceptet ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom e-hälsoområdet. 30 Utblick 2020 Dnr SKDN 2013/0230 Södermöre kommundelsnämnd tilldelades handlingarna vid februarimötet. Bakgrund Vi står inför stora utmaningar till följd av en större andel äldre i befolkningen. Med början 2020 kommer kommunens invånare som är 80 år eller äldre att öka kraftigt. Jämfört med idag beräknas en ökning med 45 % vid Totalt är ca 5000 personer 80 år eller äldre år I Kalmar kommun ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens omsorg och hälso- och sjukvård alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Detta ska gälla för äldreomsorgen i Kalmar kommun: Individens behov och välbefinnande ska stå i fokus Personalen ska vara rätt utbildad och trygg med sin uppgift Det ska finnas ett varierat utbud av boende Mat och måltider prioriteras och utvecklas inom verksamheten Anhöriga spelar en viktig roll i omsorgstagarens liv Gemenskap och aktiviteter ska vara en självklar del av den äldres vardag Förebyggande insatser ska finnas för att stärka äldres oberoende och självständighet Valmöjligheter Kommundelschefen informerar om att beslutspunkt 2 gäller enbart för Södermöre kommundelsnämnd. Sören Hjertqvist (V) framför att det arbete och de visioner, som i demokratisk anda, togs fram vid en heldag med många olika intressenter för äldreomsorgsfrågor inte syns i dokumentet om framtidens äldreomsorg. Det nuvarande dokumentet är en beskrivning av dagens äldreomsorg.

8 8 (15) Christopher Dywik (KD) framhåller att Södermöre kommundelsnämnd kommer att få svårt att ansvara för frågan gällande kosten för äldre, eftersom nämnden inte har ansvar för det området. En protokollsanteckning kommer att lämnas från alliansens ledamöter (M, FP och KD). Lena Wennersten (V) yrkar på ett nytt förslag till beslut: spunkt 1 ska strykas helt och de 4 sista orden i beslutspunkt 2 ska tas bort. Ingemar Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och ser dokumentet som ett underlag för det arbete som ska utföras fram till Roland Petersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Viktigt att beslut fattas så att förvaltningen kan påbörja arbetet att förverkliga det som lyfts fram i beslutspunkt 2. Christopher Dywik (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag men saknar uttryck för hur yrket ska göras attraktivt i framtiden. Ordförande finner att det finns två förslag. Förvaltningens förslag och Lena Wennerstens (V) förslag. Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut och Lena Wennerstens (V) förslag till beslut mot varandra. Ordförande finner att förvaltningens förslag bifalles. 1. Södermöre kommundelsnämnd fastställer innehållet i framtidens äldreomsorg i Kalmar utblick mot 2020-talet. 2. Södermöre kommundelsnämnd ger kommundelsförvaltningen i uppdrag att ta fram en omsorgspolitisk färdriktning med detaljerade mål där Utblick 2020 beaktas. Reservation Lena Wennersten (V) reserverar sig till beslutet.

9 9 (15) Protokollsanteckning Ledamöter i Nya Alliansen i Södermöre lämnar följande protokollsanteckning: Målen i Utblick 2020 samt intentionen att ta fram en omsorgspolitisk färdriktning välkomnas av Alliansen i Södermöre. Vad gäller innehållet i en av punkterna i Utblick 2020 behandlas mat och måltider. Det är för oss självklart att maten för våra äldre är viktig och kan vara dagens stora höjdpunkt eller besvikelse. Att maten är näringsrik, smakar gott och det finns valfrihet borde vara självklart. I Utblick 2020 skriver man att maten ska prioriteras och utvecklas inom verksamheten. Med anledning av den formuleringen vill vi återigen påpeka svårigheterna med att utveckla äldrematen och påverka densamma för den enskilde då vi inte längre har ansvar för kosten inom vår organisation. För att fullt ut kunna leva upp till målsättningen i dokumentet vill vi återigen påtala vikten av att Södermöre kommundel på nytt får ansvaret för den kost som serveras i kommundelen. (M, FP och KD) 31 Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun Dnr SKDN 2014/0033 Inbjudan, yttrande Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun Förslag 2 jämställdhetsprogram (jan 2014). Den europeiska deklarationen för jämställdhet. Bakgrund Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunledningskontoret att arbeta fram ett förslag till nytt jämställdhetsprogram för Kalmar kommun. Det nu färdiga förslaget anger mål, insatser och indikatorer för uppföljning. Jämställdhetsprogrammet är ett led i arbetet för ökad jämställdhet för både invånare och medarbetare i Kalmar kommun. Genom ett brett remissförfarande hoppas kommunledningskontoret kunna presentera ett förankrat program som samtliga nämnder och bolag kan utgå ifrån när detaljerade mål och planer ska konkretisera arbetet. Ordförande uppmanar ledamöterna att skicka in synpunkter på förslaget till jämställdhetsprogram för Kalmar kommun till förvaltningen innan den 10 april. Presidiet kommer att utifrån inkomna synpunkter formulera ett yttrande som presenteras till Södermöre kommundelsnämnd i april. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

10 10 (15) 32 Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun Dnr SKDN 2014/0038 Kungörelse inbjudan till samråd om Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun. Utdrag ur kommunstyrelsens planutskott Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun. Bakgrund Kalmar kommun beviljades 2011 så kallat LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) för att ta fram en kommunal VA-plan. I den nya översiktsplanen anges att VA-planen ska tas fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med VA-planen är att ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt utgör underlag för prioriteringar och åtgärder. Kommunstyrelsens planutskott har godkänt att förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan - VA-plan - skickas ut för samråd. Samrådstiden pågår från den 3 mars till och med den 5 maj Ordförande uppmanar ledamöterna att skicka in synpunkter på Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun till förvaltningen innan den 10 april. Presidiet kommer att utifrån inkomna synpunkter formulera ett yttrande som presenteras till Södermöre kommundelsnämnd i april. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

11 11 (15) 33 Medborgardialog Kommundelschefen redogör för: arbetet med att ta fram mål och färdriktning för biblioteken i Södermöre kommundel. Ett förslag presenteras för presidiet i april. Möte med demokratikonsult har genomförts för upplägg av hjälp och stöd och för att testa processen i praktiken. Omvärldsspaning pågår under våren. Information kommer att läggas i dropbox-mappen. Uppgraderade busskort, utvärdering ska ske enligt samma upplägg som föregående år. Eleonor Andersson kommer att föra en dialog med Södermöres årskurs 6 hur busskorten har använts. En e-panel kommer att genomföras gällande busskort. Ungdomsnätverket kommer att få delta i en medborgardialog med diskussion om hur busskorten har använts och lämna förslag på vad pengarna ska användas till om ingen uppgradering ska göras. Ordförande, kommundelschef och personalutvecklare har varit på möte med närverket genom SKL och fått utbildning i metoder i medborgardialog. Den 22 maj är det sista styrgruppsmötet inplanerat i projektet medborgadialog. 34 Process omorganisation äldreomsorg Kommundelschefen informerar om omorganisation äldreomsorg. Statistik nattorganisationen redovisas. Kostnad per brukare presenteras i april och därefter får nämnden en redovisning. Möregården kommer att under 2 veckor ha besök av en bemanningsoch schemakonsult som ska göra en resursanalys om vad omsorgspersonalens tid används till. Önskad sysselsättningsgrad, arbetet fortskrider men med en viss försening. Eventuellet kommer ett lokalt kollektivavtal att behöva upprättas.

12 12 (15) 35 Nyckeltal äldreomsorgen Dnr SKDN 2014/0011 Nyckeltal äldreomsorgen. Kommundelschefen redogör för utfallet av hemtjänsttimmar och kostnader för tomhyror. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 36 Kommundelschefen informerar Den nya sporthallen i Ljungbyholm kommer Södermöre kommundelsnämnd att vara huvudman för. Ljungbyholms idrottsförening är inbjuden till presidiet för att diskutera föreningsdriven sporthall. Arbetsmiljöverket har granskat förvaltningens skolenheter och via ett möte återkopplat resultatet. Inspektionsmeddelandet har inte inkommit ännu. Den centrala uppföljningen av enheternas systematiska arbetsmiljöarbete ses över. Anette Lingmerth kommer efter valet i höst att återgå till arbete i Södermöre kommundelsförvaltning. Demografin för barn/elev ses över, 2013 var ett år med lågt födelsetal. Lokalt ledd utveckling (före detta Leader) offentlig start är den 8 april i Stockholm och den 11 april är det möte med Kalmar/Ölandsområdet.

13 13 (15) 37 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Carina Sjögren (C) har deltagit vid Hagbyunionens möte. Ordförande har varit på Södermöreskolans elevråd. Lokalt pensionärsråd i Södermöre har genomförts. Ingemar Einarsson (C) har tillsammans med rikstagsman Anders Åkesson besök olika företag i Södermöre. Lene Sejr Sörensen har deltagit i Södermöre företagarförenings årsmöte. 38 Rapport från kontaktmannabesök Christopher Dywik (KD) har besökt fritidsgården i Ljungbyholm. Christopher Dywik (KD), Niklas Lindberg (M) och Carl-Henrik Sölvinger har besökt Möregården. En skriftlig redogörelse kommer att skickas till förvaltningen och sättas i anmälnings- och kännedomspärmen. 39 Kommande aktiviteter Halltorpsbutiken öppnar med ny ägare den 27 mars. Biblioteken har bjudit in Bea Usman till oktober då hon håller en öppen föreläsning samt deltar i Södermöreskolans verksamhet.

14 14 (15) 40 Delegationsbeslut Dnr SKDN 2014/ : tjänstetillsättning, , förskolechef Ljungbyholms förskola 2. : bifall avlösningsplats/korttidsboende, bifall hjälp i hemmet, bifall särskilt boende, bifall förenklad handläggning hjälp i hemmet, bifall hjälp i hemmet i servicelägenhet, bifall växelboende, bifall delegerade HSL-insatser, bifall nedsättning/befrielse från avgift. Februari 2014 Biståndshandläggare 3. : tjänstetillsättning, beslut om ledighet för elev längre an 10 dagar, , rektor Ljungbyholmsskolan. Södermöre kommundelsnämnd har tagit del av redovisningen av delegationsbesluten.

15 15 (15) 41 Anmälnings- och kännedomsärenden Dnr SKDN 2014/0015 Följande ärenden anmäls den 26 mars Presidiemöte den 10 mars Minnesanteckningar från ledningsgrupp i Södermöre kommundelsförvaltning - Protokoll den 26 februari Minnesanteckningar från ledningsgrupp i Södermöre kommundelsförvaltning - Protokoll den 11 mars Begäran om disponering ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari Ljungbyholmsskolans elevråd förskoleklass årskurs 3 - Protokoll den 6 mars Minnesanteckningar skolråd Hagbyskolan. - Protokoll den 10 februari Verksamhetsområde Ljungbyholm - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 4 mars Uppföljning av beslut gällande Fruskogens förskola i Ljungbyholm. - Skolinspektionens beslut den 11 mars Information om avslutat ärende. - Arbetsmiljöverket 19 mars Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-10-23 75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober 2013. Bakgrund Valfrihet

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer