Södermöre kommundelsnämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermöre kommundelsnämnd"

Transkript

1 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Georg Persson (S) Annika Lindwall (S) Roland Petersson (S), tjänstgörande ersättare Allan Johansson (S), tjänstgörande ersättare Per Öberg (MP) Lena Wennersten (V) Catarina Pettersson (M), tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Sölvinger (FP) Christopher Dywik (KD), tjänstgörande ersättare Ersättare Lene Sejr Sörensen (MP) Sören Hjertqvist (V) Carina Sjögren (C) Övriga Mattias Ask kommundelschef, Madeleine Karlsson och Anne-Christine Nordström biståndshandläggare, Barbro Eldhagen. Sekreterare Ann-Christine Kittel-Olsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 april 2014

2 2 (15) Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Per Öberg

3 3 (15) särende 23 Godkännande av föredragningslista Till Södermöre kommundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista. Informationsärende 24 Mänskliga rättigheter på kommunal nivå Barbro Eldhagen informerar om mänskliga rättigheter på kommunal nivå. Barbro Eldhagen lyfter fram rättigheter för människor med funktionsnedsättning, Regionförbundets och SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) arbete med frågorna och svårigheten att få genomslag i kommunernas arbete. Helheten för mänskliga rättigheter är viktig och borde genomsyra allt kommunalt arbete och synas i alla politiska dokument. Den senaste diskrimineringsgrunden är bristande tillgänglighet. Barbro Eldhagen önskar ett fortsatt samarbete med Södermöre kommundelsnämnd gällande arbetet med mänskliga rättigheter. 25 Tema: äldreomsorg Madeleine Karlsson och Anne-Christine Nordström biståndshandläggare, informerar om sitt arbete med biståndsbedömning i Södermöre. Biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende pågår och från och med den 15 mars 2015 träder lagen gällande biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende i kraft. Det innebär att det blir rättsäkert för den enskilde samt att delaktighet och möjlighet att påverka sin vård och omsorg ökar. Vissa förändringar i biståndsbedömningen i ordinärt boende har skett: matdistributionen har övergått till kyld mat, tvättpaket samt förenklad biståndbedömning har införts. Samverkan med landstinget gällande vårdplanering sker. Bedöms det att den enskilde har behov av korttidsplats eller annat boende, har biståndshandläggaren fem arbetsdagar på sig att finna ett boende. Därefter uppstår kostnader som landstinget debiterar Södermöre kommundel. I stort sett har Södermöre inte haft några kostander de senaste åren gällande denna fråga. ÄBIC (äldres behov i centrum) kommer att införas framöver och syftar till att all biståndsbedömning i Sverige ska hanteras lika.

4 4 (15) 26 Budgetuppföljning Dnr SKDN 2014/0014 Budgetutfall februari Kommundelschefen redogör för prognosen för Rutiner för månatliga budgetuppföljningar har införts för alla verksamheter i Södermöre kommundel. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga förvaltningskontorets rapport Budgetuppföljning per till handlingarna. 27 Servicelägenheter i Södermöre Dnr SKDN 2014/0022 Uthyrning och prioriteringsordning av servicelägenheter i Södermöre kommundel. Bakgrund I Södermöre finns olika vård- och omsorgsboende, nämligen boende för äldre, för personer med demenssjukdom och servicelägenheter. Till samtliga boendeformer krävs idag ett biståndsbeslut för att få flytta in. Södermöre kommundelsnämnd har så kallad blockförhyrning av lägenheterna i Ljungbyholm och Hagby och betalar eventuella tomhyror om det inte finns någon omsorgstagare som kan flytta in. Idag finns inga servicelägenheter i Kalmar kommun mer än de som finns i Södermöre. Om det inte finns någon ledig lägenhet har Södermöre kommundel tre månader på sig att skaffa fram en servicelägenhet. Efter tre månader inträder vite för Södermöre kommundel. Kommundelschefen föredrar ärendet.

5 5 (15) Södermöre kommundelsnämnd beslutar: 1. Biståndsbedömning på servicelägenheterna i Södermöre kommundel tas bort. 2. Servicelägenheterna hyrs fortsatt genom biståndshandläggare i kommundelen. 3. Uthyrning sker efter föreslagen prioriteringsordning. 28 Uthyrning av lokaler i Södermöre Dnr SKDN 2014/0017 Regler för uthyrning eller upplåtelse av lokaler inom Södermöre kommundelsnämnds ansvarsområde. Prislista för uthyrning av lokaler i Södermöre kommundel. Standardavtal för tillfällig förhyrning samt lån av lokaler. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd fattade, den 18 maj 2004, beslut om riktlinjer för uthyrning av kommunalt ägda och hyrda lokaler i Södermöre kommundel. Följande generella riktlinjer antogs: För att stödja ideellt föreningsliv och demokratiska arbetsformer och arbetssätt vill nämnden i största möjliga utsträckning låna ut lokalerna avgiftsfritt. Aktiviteterna i de lokaler som upplåts skall vila på demokratisk grund och ha ett samhällsutvecklande perspektiv. I de fall där det tydligt framgår att någon vill hyra lokalen för privat bruk skall hyran anpassas till ortens marknadsmässiga nivå. Vid all upplåtelse skall ansvarig och myndig person finnas. Utöver detta finns många praktiska och säkerhetsmässiga aspekter att lösa, t ex brandskydd, städ, alkoholförtäring, rökning, bokning m.m. Detta bör sammanfattas i ett informationsblad som kan överlämnas till nyttjaren. 18 maj 2004: Södermöre kommundelsnämnd beslutar att anta ovanstående riktlinjer och uppdra till förvaltningskontoret att utarbeta det praktiska regelverk som ska gälla. Sedan 2004 har lokalbeståndet och användandet av lokalerna i Södermöre kommundel förändrats och en ny översyn har efterfrågats av cheferna i organisationen. Även behov av en gemensam prislista vid uthyrning för privat bruk har efterfrågats. Hyresintäkterna tillfaller uthyrande enhet. Timpriserna baseras enligt följande: första timman per uthyrningstillfälle sätts till ett högre pris än övriga på grund av de fasta kostnader varje tillfälle genererar. Uppdelandet per timme syftar även till att göra det tydligare vilka uthyrningspriser som gäller vid exempelvis tre- eller femtimmarsuthyrningar. Undantag från prislistan görs vid uthyrning under längre perioder. Priset fastställs då efter överenskommelse mellan rektor/förskolechef/enhetschef (=hyresvärd) och hyresgäst.

6 6 (15) Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för de förändringar som gjorts in dokumentet utifrån återremiss av ärendet. Södermöre kommundelsnämnd beslutar: 1. Antagna riktlinjer för uthyrning av lokaler i Södermöre kommundel från den 18 maj 2004 ligger kvar. 2. Anta förlag till prislista för uthyrning av lokaler i Södermöre kommundel med giltighet från och med den 1 april Förvaltningskontoret får i uppdrag att informera kommunens kontaktcenter och på kommunens hemsida om möjligheten och kostnaden för att hyra lokaler i Södermöre kommundel. 29 Stimulansbidrag till e-hälsa 2014 Dnr SKDN 2014/0043 Omedelbar justering av 29 sker och anslås på Kalmar kommuns anslagstavla den 27 mars. Överenskommelse Regionförbundet i Kalmar län Bakgrund Som underlag och förutsättning för stimulansmedel till länets kommuner inom e-hälsan krävs att processen med att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet hemmet genom digital teknik, påbörjas. Inriktningen och målen för överenskommelsen konkretiseras i 6 punkter/ områden. Södermöre kommundelsförvaltning i Kalmar kommun avser att delta i 5 av dessa. Vi överlåter åt andra kommuner att arbeta med delar av Nationell patientöversikt, konsument (NPÖ). Alla områdena måste representeras av någon kommun i länet. Kommunerna har förberett och kommit överens om att så sker. Kommundelschefen redogör för länets gemensamma arbete med e-hälsa.

7 7 (15) 1. Södermöre kommundelsnämnd godkänner processen trygghet, service och delaktighet i hemmet, genom digital teknik. 2. Södermöre kommundelsförvaltning får i uppdrag att inom konceptet ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom e-hälsoområdet. 30 Utblick 2020 Dnr SKDN 2013/0230 Södermöre kommundelsnämnd tilldelades handlingarna vid februarimötet. Bakgrund Vi står inför stora utmaningar till följd av en större andel äldre i befolkningen. Med början 2020 kommer kommunens invånare som är 80 år eller äldre att öka kraftigt. Jämfört med idag beräknas en ökning med 45 % vid Totalt är ca 5000 personer 80 år eller äldre år I Kalmar kommun ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens omsorg och hälso- och sjukvård alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Detta ska gälla för äldreomsorgen i Kalmar kommun: Individens behov och välbefinnande ska stå i fokus Personalen ska vara rätt utbildad och trygg med sin uppgift Det ska finnas ett varierat utbud av boende Mat och måltider prioriteras och utvecklas inom verksamheten Anhöriga spelar en viktig roll i omsorgstagarens liv Gemenskap och aktiviteter ska vara en självklar del av den äldres vardag Förebyggande insatser ska finnas för att stärka äldres oberoende och självständighet Valmöjligheter Kommundelschefen informerar om att beslutspunkt 2 gäller enbart för Södermöre kommundelsnämnd. Sören Hjertqvist (V) framför att det arbete och de visioner, som i demokratisk anda, togs fram vid en heldag med många olika intressenter för äldreomsorgsfrågor inte syns i dokumentet om framtidens äldreomsorg. Det nuvarande dokumentet är en beskrivning av dagens äldreomsorg.

8 8 (15) Christopher Dywik (KD) framhåller att Södermöre kommundelsnämnd kommer att få svårt att ansvara för frågan gällande kosten för äldre, eftersom nämnden inte har ansvar för det området. En protokollsanteckning kommer att lämnas från alliansens ledamöter (M, FP och KD). Lena Wennersten (V) yrkar på ett nytt förslag till beslut: spunkt 1 ska strykas helt och de 4 sista orden i beslutspunkt 2 ska tas bort. Ingemar Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och ser dokumentet som ett underlag för det arbete som ska utföras fram till Roland Petersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Viktigt att beslut fattas så att förvaltningen kan påbörja arbetet att förverkliga det som lyfts fram i beslutspunkt 2. Christopher Dywik (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag men saknar uttryck för hur yrket ska göras attraktivt i framtiden. Ordförande finner att det finns två förslag. Förvaltningens förslag och Lena Wennerstens (V) förslag. Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut och Lena Wennerstens (V) förslag till beslut mot varandra. Ordförande finner att förvaltningens förslag bifalles. 1. Södermöre kommundelsnämnd fastställer innehållet i framtidens äldreomsorg i Kalmar utblick mot 2020-talet. 2. Södermöre kommundelsnämnd ger kommundelsförvaltningen i uppdrag att ta fram en omsorgspolitisk färdriktning med detaljerade mål där Utblick 2020 beaktas. Reservation Lena Wennersten (V) reserverar sig till beslutet.

9 9 (15) Protokollsanteckning Ledamöter i Nya Alliansen i Södermöre lämnar följande protokollsanteckning: Målen i Utblick 2020 samt intentionen att ta fram en omsorgspolitisk färdriktning välkomnas av Alliansen i Södermöre. Vad gäller innehållet i en av punkterna i Utblick 2020 behandlas mat och måltider. Det är för oss självklart att maten för våra äldre är viktig och kan vara dagens stora höjdpunkt eller besvikelse. Att maten är näringsrik, smakar gott och det finns valfrihet borde vara självklart. I Utblick 2020 skriver man att maten ska prioriteras och utvecklas inom verksamheten. Med anledning av den formuleringen vill vi återigen påpeka svårigheterna med att utveckla äldrematen och påverka densamma för den enskilde då vi inte längre har ansvar för kosten inom vår organisation. För att fullt ut kunna leva upp till målsättningen i dokumentet vill vi återigen påtala vikten av att Södermöre kommundel på nytt får ansvaret för den kost som serveras i kommundelen. (M, FP och KD) 31 Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun Dnr SKDN 2014/0033 Inbjudan, yttrande Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun Förslag 2 jämställdhetsprogram (jan 2014). Den europeiska deklarationen för jämställdhet. Bakgrund Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunledningskontoret att arbeta fram ett förslag till nytt jämställdhetsprogram för Kalmar kommun. Det nu färdiga förslaget anger mål, insatser och indikatorer för uppföljning. Jämställdhetsprogrammet är ett led i arbetet för ökad jämställdhet för både invånare och medarbetare i Kalmar kommun. Genom ett brett remissförfarande hoppas kommunledningskontoret kunna presentera ett förankrat program som samtliga nämnder och bolag kan utgå ifrån när detaljerade mål och planer ska konkretisera arbetet. Ordförande uppmanar ledamöterna att skicka in synpunkter på förslaget till jämställdhetsprogram för Kalmar kommun till förvaltningen innan den 10 april. Presidiet kommer att utifrån inkomna synpunkter formulera ett yttrande som presenteras till Södermöre kommundelsnämnd i april. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

10 10 (15) 32 Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun Dnr SKDN 2014/0038 Kungörelse inbjudan till samråd om Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun. Utdrag ur kommunstyrelsens planutskott Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun. Bakgrund Kalmar kommun beviljades 2011 så kallat LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) för att ta fram en kommunal VA-plan. I den nya översiktsplanen anges att VA-planen ska tas fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med VA-planen är att ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt utgör underlag för prioriteringar och åtgärder. Kommunstyrelsens planutskott har godkänt att förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan - VA-plan - skickas ut för samråd. Samrådstiden pågår från den 3 mars till och med den 5 maj Ordförande uppmanar ledamöterna att skicka in synpunkter på Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun till förvaltningen innan den 10 april. Presidiet kommer att utifrån inkomna synpunkter formulera ett yttrande som presenteras till Södermöre kommundelsnämnd i april. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

11 11 (15) 33 Medborgardialog Kommundelschefen redogör för: arbetet med att ta fram mål och färdriktning för biblioteken i Södermöre kommundel. Ett förslag presenteras för presidiet i april. Möte med demokratikonsult har genomförts för upplägg av hjälp och stöd och för att testa processen i praktiken. Omvärldsspaning pågår under våren. Information kommer att läggas i dropbox-mappen. Uppgraderade busskort, utvärdering ska ske enligt samma upplägg som föregående år. Eleonor Andersson kommer att föra en dialog med Södermöres årskurs 6 hur busskorten har använts. En e-panel kommer att genomföras gällande busskort. Ungdomsnätverket kommer att få delta i en medborgardialog med diskussion om hur busskorten har använts och lämna förslag på vad pengarna ska användas till om ingen uppgradering ska göras. Ordförande, kommundelschef och personalutvecklare har varit på möte med närverket genom SKL och fått utbildning i metoder i medborgardialog. Den 22 maj är det sista styrgruppsmötet inplanerat i projektet medborgadialog. 34 Process omorganisation äldreomsorg Kommundelschefen informerar om omorganisation äldreomsorg. Statistik nattorganisationen redovisas. Kostnad per brukare presenteras i april och därefter får nämnden en redovisning. Möregården kommer att under 2 veckor ha besök av en bemanningsoch schemakonsult som ska göra en resursanalys om vad omsorgspersonalens tid används till. Önskad sysselsättningsgrad, arbetet fortskrider men med en viss försening. Eventuellet kommer ett lokalt kollektivavtal att behöva upprättas.

12 12 (15) 35 Nyckeltal äldreomsorgen Dnr SKDN 2014/0011 Nyckeltal äldreomsorgen. Kommundelschefen redogör för utfallet av hemtjänsttimmar och kostnader för tomhyror. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 36 Kommundelschefen informerar Den nya sporthallen i Ljungbyholm kommer Södermöre kommundelsnämnd att vara huvudman för. Ljungbyholms idrottsförening är inbjuden till presidiet för att diskutera föreningsdriven sporthall. Arbetsmiljöverket har granskat förvaltningens skolenheter och via ett möte återkopplat resultatet. Inspektionsmeddelandet har inte inkommit ännu. Den centrala uppföljningen av enheternas systematiska arbetsmiljöarbete ses över. Anette Lingmerth kommer efter valet i höst att återgå till arbete i Södermöre kommundelsförvaltning. Demografin för barn/elev ses över, 2013 var ett år med lågt födelsetal. Lokalt ledd utveckling (före detta Leader) offentlig start är den 8 april i Stockholm och den 11 april är det möte med Kalmar/Ölandsområdet.

13 13 (15) 37 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Carina Sjögren (C) har deltagit vid Hagbyunionens möte. Ordförande har varit på Södermöreskolans elevråd. Lokalt pensionärsråd i Södermöre har genomförts. Ingemar Einarsson (C) har tillsammans med rikstagsman Anders Åkesson besök olika företag i Södermöre. Lene Sejr Sörensen har deltagit i Södermöre företagarförenings årsmöte. 38 Rapport från kontaktmannabesök Christopher Dywik (KD) har besökt fritidsgården i Ljungbyholm. Christopher Dywik (KD), Niklas Lindberg (M) och Carl-Henrik Sölvinger har besökt Möregården. En skriftlig redogörelse kommer att skickas till förvaltningen och sättas i anmälnings- och kännedomspärmen. 39 Kommande aktiviteter Halltorpsbutiken öppnar med ny ägare den 27 mars. Biblioteken har bjudit in Bea Usman till oktober då hon håller en öppen föreläsning samt deltar i Södermöreskolans verksamhet.

14 14 (15) 40 Delegationsbeslut Dnr SKDN 2014/ : tjänstetillsättning, , förskolechef Ljungbyholms förskola 2. : bifall avlösningsplats/korttidsboende, bifall hjälp i hemmet, bifall särskilt boende, bifall förenklad handläggning hjälp i hemmet, bifall hjälp i hemmet i servicelägenhet, bifall växelboende, bifall delegerade HSL-insatser, bifall nedsättning/befrielse från avgift. Februari 2014 Biståndshandläggare 3. : tjänstetillsättning, beslut om ledighet för elev längre an 10 dagar, , rektor Ljungbyholmsskolan. Södermöre kommundelsnämnd har tagit del av redovisningen av delegationsbesluten.

15 15 (15) 41 Anmälnings- och kännedomsärenden Dnr SKDN 2014/0015 Följande ärenden anmäls den 26 mars Presidiemöte den 10 mars Minnesanteckningar från ledningsgrupp i Södermöre kommundelsförvaltning - Protokoll den 26 februari Minnesanteckningar från ledningsgrupp i Södermöre kommundelsförvaltning - Protokoll den 11 mars Begäran om disponering ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari Ljungbyholmsskolans elevråd förskoleklass årskurs 3 - Protokoll den 6 mars Minnesanteckningar skolråd Hagbyskolan. - Protokoll den 10 februari Verksamhetsområde Ljungbyholm - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 4 mars Uppföljning av beslut gällande Fruskogens förskola i Ljungbyholm. - Skolinspektionens beslut den 11 mars Information om avslutat ärende. - Arbetsmiljöverket 19 mars Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 september 2013 kl. 17:00-21:10 Plats Halltorpsskolans matsal Omfattning 123-143 ande Elisabeth Gustafsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd 1 (11) Tid Onsdagen den 24 september 2014 kl. 17:00 19:15 Plats Tvärskogs bygdegård Tvärskog Omfattning 97-111 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Georg Persson

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 17:00 Plats Halltorpsskolans matsal Halltorp Omfattning 112-125 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Carina Sjögren (C), tjänstgörande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 17 december 2014 kl. 17:00 19:40 Plats Björkhaga Påryd Omfattning 141-162 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Allan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-16

Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-16 Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-16 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24, 31 - Begäran om disponering ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd 1(11) Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 17:00 Plats Möregården Frånvaro anmäls till Linus Hellman på tfn 0480-45 29 04 Fika serveras från kl. 16:30 Enligt uppdrag Beslutsärende

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Hagbyskolans matsal Omfattning 1-22 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnds sammanträde den 21 oktober 2009

Södermöre kommundelsnämnds sammanträde den 21 oktober 2009 Sammanträdesprotokoll s sammanträde den 21 oktober 2009 Plats och tid Halltorpsskolans matsal kl. 17.00 20.00 Omfattning 128 148 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad

Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad Handläggare Datum 0480-452900 2012-05-11 Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad 1. Bakgrund Kostnaderna för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd och omsorgsnämnden

Läs mer

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-12-20 KS 2013/0462 50100 Kommunfullmäktige Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21

Barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 Barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Skrivelse från förälder om lovskola samt ordförandens svar. 2. Skrivelse om fortsatt huvudmannaskap för Sporrens förskola samt förvaltningskontorets

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B. Omfattning 9-15

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B. Omfattning 9-15 Omsorgsnämnden Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B Omfattning 9-15 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:30-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 94-105 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÄBIC - Äldres behov i centrum

ÄBIC - Äldres behov i centrum TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Lingmerth 2015-11-11 SKDN 2015/0254 52908 Södermöre kommundelsnämnd ÄBIC - Äldres behov i centrum Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen Handläggare Datum Martin Westbrandt 2017-10-10 0480-45 29 04 I diskussion på presidiemöte 171006 beslutar Södermöre kommundelsnämnds presidie att samråda med omsorgsförvaltningens svar på motion från Carl-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-03-05, kl 1300-1515 Beslutande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-03-22 11 (18) Plats och tid Björken, samlingssalen, Tierps köping Kl. 15.00-17.00 Beslutande Se sid. 12 Övriga närvarande Åsa Joelsson, sekreterare Utses att justera Håkan Ståhlberg Justeringens plats

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000076 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 97 Dnr 2016-000107 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 april 2015 kl. 17:00 20:35 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 Kalmar Omfattning 61-80 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 72-74 Beslutande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 17:00-21:00

Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 17:00-21:00 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 17:00-21:00 Plats Hagbyskolans matsal Omfattning 183-207 ande Elisabeth Gustafsson (S), Ordförande Ingemar Einarsson (C), Vice ordförande

Läs mer

Varbergsnämnden 57-68

Varbergsnämnden 57-68 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-10-16 Varbergsnämnden 57-68 Tid: Tisdag 16 oktober 2007 kl 15:00-17:30 Plats: Hotell Gästis, Varberg Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson (s) Kerstin Nelfelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Avstängning (grundskolan)

Avstängning (grundskolan) Beslutsdatum 13/11 2013 Avstängning (grundskolan) Elev Skola Falkenbergsskolan Grupp/klass Personnummer Läsår 2013/2014 Med hänvisning till 5 kap 14-16 i Skollagen (2010:800) kommer ovanstående elev att

Läs mer

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård UTDRAG 1 (3) 2013-10-16 Barn- och ungdomsnämnden 82 Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård Dnr BUN 2013/0659 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-09-24. Miljöpartiets motion om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-28

Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-28 Barn- och ungdomsnämnden 2013-08-28 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Skolinspektionens beslut - Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Kalmarsundsskolan (dnr 2012/2237). 2. Skolinspektionens

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter

Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2015-10-22 82 Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter Dnr ON 2015/0059 Handlingar Tjänsteskrivelse 2015-10-09 Avgifter för kommunal hemsjukvård och installation av trygghetslarm

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-09-26 Patientnämnden Tid Onsdagen den 17 september kl. 9 11.30 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

REGLEMENTE. Omvårdnadsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Omvårdnadsnämndens reglemente REGLEMENTE Omvårdnadsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Hyltenämnden 39-46

Protokoll Sammanträdesdatum Hyltenämnden 39-46 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-06-22 Hyltenämnden Hyltenämnden 39-46 Tid: Tisdagen 22 juni 2010, kl 13:15-16:30 Plats: Vårdcentralen i Torup Ledamöterna Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Désireé

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Helene Svensson, (S) ledamot Pehr Magnusson, (M) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Driftnämnden Närsjukvård 1-12

Driftnämnden Närsjukvård 1-12 Protokoll Sammanträdesdatum 2013-01-23 Driftnämnden Närsjukvård 1-12 Tid: Onsdag 23 januari kl. 13:30 16:15 Plats: Vårdcentralen Getinge Ledamöter Tommy Rydfeldt (FP) Kerstin Zander (S) Franklin Eck (M)

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132 Omsorgsnämnden Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott Omfattning 119-132 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer