Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism"

Transkript

1 1 (9) Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism stockholm.se

2 2 (9)

3 3 (9) Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism 1. Bakgrund Vid socialnämndens sammanträde 27:e januari 2015 fick socialförvaltningen i uppdrag att utforma en strategi mot våldsbejakande extremism. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Det kan t.ex. röra sig om att med våld hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Stockholms stad utgår ifrån säkerhetspolisens definitioner våldsbejakande extremism. I dagsläget finns det enligt säkerhetspolisens bedömningar tre verksamma våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige; inom den autonoma miljön, inom vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistiska miljön. I Stockholms stad verkar och vistas personer och grupperingar från alla dessa tre miljöer. Händelseutvecklingen efter krigsutbrott i Syrien och Ukraina då invånare från flera europeiska länder, inklusive Sverige, rest för att delta i striderhar aktualiserat frågan om våldsbejakande extremism. Många länder och städer ställer sig frågan hur det ska gå att hindra invånare att resa till andra länder för att strida. Konfrontaktioner mellan den autonoma miljön och vit-makt miljön som tar sig uttryck i våld har också de bidragit till att frågan aktualiserats. Professor Tore Björgo, vid polishögskolan i Oslo, identifierar i sin forskning fyra huvudtyper av våldsbejakande extremister (ideologiska, medlöparen, äventyraren och trasig social bakgrund). Oavsett bakomliggande anledning behöver arbetet för att motverka våldsbejakande extremism utvecklas strategiskt. Och det är viktigt att i

4 4 (9) detta arbete beakta ett genusperspektiv. Sveriges regering tillsatte i juli 2014 en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget utförs i form av en kommitté och ska vara slutredovisat den 15 juni Till särskild utredare, tillika nationell samordnare, har regeringen utsett Mona Sahlin. I rollen som nationell samordnare ska utredaren förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska också verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas. I uppdraget ingår att: stärka och stödja samverkan i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå, inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte, stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt, och genomföra riktade utbildningsinsatser. 2. Stockholms stads ansvar - fyra perspektiv Staden har fyra perspektiv att förhålla sig till: ett främjande, ett förebyggande, anhörigstöd och ett efterperspektiv. a) Främjande: ett Stockholm som håller samman med jämlika levnadsvillkor för barn och unga i alla stadens stadsdels-förvaltningar är en grund för att personer inte dras till våldsbejakande extremistmiljöer. Det handlar bland annat om att alla barn och unga ska få en bra uppväxt, förutsättningar till bra resultat i skolan, god fritid och senare i livet vidareutbildning och sysselsättning. Det främjande arbetet handlar också om ett demokratiskt hållbart Stockholm, med fokus på ett strukturellt arbete med demokratiutveckling, antirasism och mänskliga rättigheter. b) Förebyggande: i det breda/universella förebyggande perspektivet, ska stadens förebyggande arbete fokusera på de stadsdels-förvaltningar där våldsbejakande extremistiska rörelser har fått fäste. Vidare ska staden agera skyndsamt med tidiga insatser vid signal och misstanke om att personer deltar i våldsbejakande extremistgrupperingar. Stadens insatser ska inrymma ett genusperspektiv för att säkerställa att stödet anpassas till allas behov. Inom det här perspektivet är det demokratiska grundprinciperna om alla människors lika värde utgångspunkten och en god samverkan mellan berörda aktörer avgörande. Unga som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism kan samtidigt befinna sig i riskzon som tar sig

5 5 (9) andra uttryck såsom problem hemma, i skolan eller på fritiden. Därför behövs ofta ett samlat stöd från olika aktörer. Samordning kräver en tydlig organisatorisk struktur där tydlig och engagerad ledning hos alla parter ger samverkan legitimitet och nödvändig styrning. Följande samverkanspartner är viktiga aktörer: - Utbildningsförvaltning, berörd skola och förskola - Stadsdelsförvaltning (bl.a. fältassistenter, uppsökare, socialtjänst, säkerhetssamordnare eller motsvarande, ansvarig för det brottsförebyggande arbetet samt ungdomsmottagning) - Arbetsmarknadsförvaltning, jobbtorg - Polismyndigheten - Religiösa samfund - Föreningar och frivilligorganisationer - Landstinget (vårdcentraler, psykiatrin) - Bostadsbolagen Professionella såsom socialarbetare, lärare, kuratorer, fritidsledare med flera kan få stöd genom den nationellt uppbyggda portalen med bl.a. utbildningsmaterial, rapporter, frågor och svar: c) Anhörigstöd: om en person blivit aktiv i en våldsbejakande extremistisk gruppering, eller en resa för att delta i strider utomlands inte har gått att förhindra är det mycket viktigt med stöd till familj, vänner och närstående från socialtjänst och ideell sektor. En nationell hjälplinje riktad till oroliga anhöriga kommer att startas under hösten. d) Efterperspektiv: när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser. Även då är det viktigt med ett lokalt samarbete emellan olika aktörer. Frivillig-organisationer kan erbjuda målgruppen stödinsatser och råd. Även trossamfund arbetar med rådgivning, men också psykosocialt stöd. När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.). När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling.

6 6 (9) Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet. 3. Ansvarsfördelning Stadsledningskontoret har ett ansvar i att koordinera de centrala förvaltningarna, stadsdelsförvaltningarna och bolagen. De centrala förvaltningarna har ett sektorsansvar inom sina respektive sektorer. Ett mycket stort ansvar vilar på socialförvaltningen som samordnar stadens sociala insatser. Också utbildningsförvaltningen har en central roll. Ett centralt nätverk för omvärldsbevakning, kunskapsspridning, kompetensutveckling kommer att inrättas. Då ett flertal centrala förvaltningar samt stadsdelsförvaltningar involveras i arbetet sker samverkan med polismyndigheten på regionnivå samt med Säpo, och med den nationella samordnaren genom stadsledningskontoret. Lokalt, i respektive stadsdelsförvaltning sker de konkreta insatserna till stadens medborgare. Den lokala nivån är också en viktig informationskälla för säkerhetspolis, då tidiga tecken och kännedom om personer som rekryterats till radikala kretsar finns där. Lokal samverkan sker med berörda stadsdelsförvaltningar som motor och med sektorsansvariga centrala förvaltningar som stöd. 4. Riskanalys Arbetet med våldsbejakande extremism är svårt och förenat med en rad risker. Nedan följer ett antal aspekter att ta hänsyn till ur ett riskperspektiv: Värna mänskliga- och demokratiska rättigheter Det är viktigt att arbetet fokuserar på våldshandlingen, det får inte handla om att styra eller kontrollera rättigheterna av åsikts- och yttrandefrihet. För att säkerställa detta ska arbetet förankras med stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter och demokrati. Insatser måste även värna om mötes- och föreningsfrihet vilket kan innebära en utmaning i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Social oro Som en del av en globalisering påverkar globala konflikter även situationen lokalt. Då är omvärldsbevakning och proaktiva insatser med syfte att motverka social oro i staden viktigt.

7 7 (9) Risk att grupper stigmatiseras Ett förebyggande arbete får inte leda till att invånare stigmatiseras, exempelvis måste religiösa begrepp hanteras varsamt så att de inte kopplas till våldsbejakande extremism. Stadens sätt att kommunicera frågan har en viktig roll. Risk att undergräva myndigheters legitimitet För att myndigheter ska behålla sin legitimitet är det viktigt att ansvarsfördelning, samt befogenheter är tydligt och efterlevs. Även transparens i arbetet är viktigt för trovärdigheten. Risk för kontraproduktivitet Det är viktigt att genomförda insatser ger goda effekter. Ett felaktigt arbetssätt kan i värsta fall vara kontraproduktivt. Internationell omvärldsbevakning, att följa kunskapsutvecklingen inom området och löpande uppföljningar samt utvärderingar är därför mycket viktigt för att kvalitetssäkra arbetssättet. 5. Befintligt arbete Socialtjänsten i de stadsdelsförvaltningar där frågan om våldsbejakande extremism har aktualiserats ser över mottagandet av inkomna ärenden gällande målgruppen, samt vilka verksamheter som ärendet kan länkas till (vårdcentral, familjerådgivning, psykiatrin, m.fl. se ovan). Stadsdelsförvaltning, polis, religiösa samfund, frivilligorganisationer, skola, m.fl tar upp frågan vid befintliga samverkansmöten. I vissa stadsdelsförvaltningar har även särskilda arbetsgrupper formerats för att enkom lyfta denna fråga. Det handlar om att skapa en mobilisering för ett förebyggande- samt efterarbete. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har utvecklat ett samarbete med den lokala moskén kring frågan. Workshop och konferens har anordnats på tema radikalisering och våldsbejakande extremism i vissa stadsdelsförvaltningar. Några stadsdelsförvaltningar har knutit kontakt med Fryshuset för att anordna en utbildning för alla medarbetare som arbetar uppsökande i stadsdelsförvaltningen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd antog år 2014 ett lokalt program med nolltolerans mot nazism, rasism och våldbejakande extremism. Dessutom har frågan om radikalisering uppmärksammats inom skolan, både på central nivå vid utbildningsförvaltningen och på skolor lokalt. På stadsledningskontoret har en samverkan inletts med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. En studieresa tillsammans med den nationella samordnaren, polismyndigheten samt Malmö stad och Göteborgs stad för att studera framgångsrika metoder i det förebyggande

8 8 (9) arbetet har genomförts. Kontakter med andra större kommuner i landet har upprättats. Kontaktvägar med Säpo har säkerställts. 6. Det fortsatta arbetet Mycket av det förebyggande arbetet för att skapa jämlika levnadsvillkor för barn och unga i en stad som håller samman sker inom ordinarie verksamhet. För att kunna hantera signaler om radikalisering och motarbeta radikalisering krävs dock ett antal nya åtgärder. Säkerställa stadsövergripande koordinering Området inbegriper en rad centrala förvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag. Alla insatser som krävs är inte av social karaktär. Det är därför viktigt att en stadsövergripande koordinering av frågan säkerställs av stadsledningskontoret. Utbildning av berörda tjänstemän, och andra aktuella aktörer i frågor som gäller våldsbejakande extremism. En generell kunskapshöjning om våldbejakande extremism för berördatjänstemän och aktörer, i de områden som berörs, skulle vara en bra start på samverkan inom området. Det skulle också kunna vara ett tillfälle att lansera denna strategi. Mobilisera stöd till anhöriga och berörda individer. Det behövs en samordning, organisation och kommunikation kring anhörigstöd för att öka tydligheten och servicen till stadens medborgare. En tydlig ingång och målsättning om att erbjuda rätt insatser är väsentligt. Lokal information/kommunikation Då det finns många svårigheter och utmaningar att hantera inom fältet våldsbejakande extremism måste staden hela tiden eftersträva en tydlig och saklig information, samt kommunikation med medborgarna. Utveckla samverkan/samverkansöverenskommelser Kärnan i denna strategi är samverkan. Det finns många aktörer som vill och behövs i arbetet att motverka våldsbejakande extremism. Svårigheten är att skapa en fungerande samverkan med tydlig ansvarsfördelning samt information/kommunikation om vem som gör vad. Det bör övervägas om denna samverkan kan kopplas till det befintliga arbetet med att ta fram samverkansöverenskommelser med polisen. Stöd till de olika verksamheter i staden som berörs i sitt yrkesutövande. Med koppling till resonemanget om samverkan (se ovan) behöver respektive verksamhet få klarhet i sitt ansvar, samt eventuellt stöd för att kunna motsvara förväntningar.

9 9 (9) Samarbete med andra myndigheter och civilsamhället. Samarbete med andra myndigheter är också av största vikt liksom övriga civilsamhället. Det kan handla om ideologiskt och/eller teologiskt insatta personer som kan vara en resurs både i det förebyggande arbetet, stöd till anhöriga samt en påverkanskraft för att individer ska kunna lämna våldsbejakande sammanhang. Internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte. Då det finns länder och städer inom EU som arbetat längre med frågan är internationellt samarbete/ erfarenhetsutbyte värdefullt. Länder som brukar nämnas är Storbritannien och Danmark (exempelvis Århus). Inom EU har ett nätverk som heter RAN (radicalisation awareness network) bildats. Omvärldsbevaka sakområdet. Eftersom händelseutvecklingen inom området är snabb, är det avgörande att staden har en aktiv omvärldsbevakning. Media och sociala medier En stor del av rekryteringen till våldsbejakande extremism sker via sociala medier. Det är svårt att kontrollera och agera emot. Även i detta fall är kunskap genom omvärldsbevakning viktigt för att följa utvecklingen, men också samverkan med den nationella samordnaren, polismyndigheten och Säpo. Stöd till föreningar och andra aktörer lokalt Det finns exempel på lokala aktörer som bidrar med insatser lokalt. Exempelvis har Islamiska förbundet och moskén i Rinkeby-Kista startat föräldra- och ungdomsutbildningar för berörda i Järvaområdet. Det är mycket viktigt att stödja sådana lokala initiativ. Det är också viktigt att involvera lokala föreningar som i vissa fall har kontakt med invånare som myndigheter inte kommer i kontakt med. Metodutveckling av ett förebyggande arbete. Kombinationen av kompetensutveckling, informationsinsatser, utveckling av samverkansstruktur, internationellt erfarenhetsutbyte, och omvärldsbevakning kommer resultera i en metodutveckling som behöver befästas och implementeras.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige The attempt to find a unique explanation for political violence is the same chance that you succeed in the attempt to find an explanation for holes della

Läs mer