Våra mänskliga rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra mänskliga rättigheter"

Transkript

1 Våra mänskliga rättigheter Martin Scheinin Uppdaterad och bearbetad till förhållanden i Sverige av Jonas Grimheden Raoul Wallenberg institutet Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i samarbete med Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi Lund 2008

2 BAKSIDAN Våra mänskliga rättigheter ger en klar och koncis introduktion till de mänskliga rättigheterna. Boken har Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt. Den förklarar mänskliga rättighetstänkandets bakgrund och uppkomst samt presenterar de mest centrala rättigheterna. Boken handlar också om hur de mänskliga rättigheterna skyddas internationellt, inom FN och i Europa, och klarlägger de mänskliga rättigheternas ställning i Sverige och deras betydelse som en del av vår rättsordning. De många praktiska exemplen och övningarna gör det lättare för läsaren att förstå de mänskliga rättigheterna, deras innehåll och tillämpning. Listorna över litteratur och frivilligorganisationer ger läsaren råd om var man kan få mera information om de mänskliga rättigheterna. Boken rekommenderas som undervisningsmaterial såväl för skolor som inom vuxenutbildningen. Den lämpar sig också för alla som önskar få baskunskap om mänskliga rättigheter. Raoul Wallenberg institutet Box 1155 SE Lund ISBN:

3 Scheinin RWI Våra mänskliga rättigheter, författad av Martin Scheinin Uppdaterad och bearbetad till förhållanden i Sverige av Jonas Grimheden Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i samarbete med Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, Lund 2008 Illustrationer av Kristina Pusa Raoul Wallenberg institutet Box 1155 SE Lund tel fax Media-Tryck, Lunds Universitet Lund 2008 ISBN:

4 Våra mänskliga rättigheter FÖRORD Mänskliga rättigheter kränks överallt i världen, också i ett land som Sverige, fastän det ofta här kan förefalla som en självklarhet att rättigheterna respekteras. Kunskap och kännedom om skyddet av de mänskliga rättigheterna är avgörande för att man skall kunna identifiera en kränkning av dessa rättigheter. Ju bättre man känner till de mänskliga rättigheternas innehåll, desto lättare är det att försvara sina egna eller andras rättigheter samt att verka för att rättigheterna förverkligas överallt i världen. Förenta nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR). Med anledning av förklaringens femtioårsjubileum utgav Finlands FN-förbund i samarbete med Förbundet för mänskliga rättigheter på finska en kort och översiktlig bok om mänskliga rättigheter. Texten skrevs av dåvarande ordförande i förbundet för mänskliga rättigheter, professor Martin Scheinin och redigerades av FN-förbundets informatör Jaana Syrjälä. Tack vare understöd från Finlands UNESCO-kommission / Undervisningsministeriet och Eugen Schaumans fond kunde Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi år 1999 utge en svensk översättning av boken med namnet Våra mänskliga rättigheter. I samråd med professor Scheinin, utförde Peter Finell och Katarina Frostell översättningsarbetet. Kristina Pusa gjorde illustrationerna. Martin Scheinin var då innehavare av den Armfeltska professuren i stats- och folkrätt, och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi och numera professor i mänskliga rättigheter och folkrätt vid European University Institute, i Florens. Precis som i Finland finns i Sverige ett behov av en allmän introduktion i ämnet. Till sextioårsjubileet av UDHR har Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt utarbetat en ny upplaga av Våra mänskliga rättigheter som är uppdaterad och anpassad till förhållanden i Sverige. Denna reviderade version är gjord av Jonas Grimheden vid Raoul Wallenberg institutet (RWI). Från institutet har många bidragit med råd och dåd, Carin Laurin, Rolf Ring, Lena Olsson, Karol Nowak, Mikael Johansson, Nina-Louisa Arold och Leif Holmström. I Åbo har också Raija Hanski och Simon Candolin varit mycket behjälpliga. Ett stort tack riktas också till Martin Scheinin. Skriften är avsedd för en bredare läsekrets som vill få en grundläggande insikt i vad mänskliga rättigheter innebär och hur olika system som avser att skydda dem fungerar. I slutet av de olika momenten finns övningsuppgifter för de hugade, avsedda att stimulera till eftertanke enskilt eller i grupp. Då mycket av det internationella materialet om och diskussioner kring mänskliga rättigheter sker på engelska innehåller skriften i slutet en ordlista från svenska till engelska med vanligt förekommande termer och institutioner. Bilagor inkluderar också listor över klagoinstanser för brott mot de mänskliga rättigheterna, organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter, och ytterligare resurser i form av publikationer och websidor. Lund, 10 december 2008 Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i

5 Scheinin RWI INNEHÅLL FÖRORD... i SCHEMA OCH TABELLER... iv Hälsning från Hans Corell... v Raoul Wallenberg institutet och mänskliga rättigheter... vii MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER VAD ÄR DET?... 1 Begreppet mänskliga rättigheter... 1 Moraliska rättigheter ursprungskällan... 1 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tillkomsten... 1 Mänskliga rättigheter kännetecken... 2 Innehållet i UDHR: jämlikhet, de medborgerliga fri- och rättigheterna, de politiska rättigheterna, de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, den tredje generationens mänskliga rättigheter, tolkningen av UDHR... 4 Övningsuppgifter... 6 VAD INNEFATTAS I DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA?... 7 Rätten till liv... 7 Dödsstraffet... 7 Andra fall... 8 Övningsuppgifter... 8 Förbud mot tortyr... 8 Exempel: Fallet Aksoy mot Turkiet... 9 Rätten till asyl Personlig frihet Förbud mot diskriminering Vad är diskriminering? Förbudet mot diskriminering i mänskliga rättighetskonventionerna Exempel: gästarbetares socialskydd Exempel: restaurangdiskriminering Övningsuppgifter Minoriteter och urfolk Exempel: Angelisamernas klagomål till FN:s mänskliga rättighetskommitté Övningsuppgift Kvinnors mänskliga rättigheter Viktiga domstols och kommitté avgöranden ur kvinnoperspektiv Sociala rättigheter Exempel: rätten till bostad i Sverige och Brasilien Rätten till utbildning Barnets rättigheter Religions- och samvetsfrihet Rätten till demokrati: Yttrande-, mötes- och föreningsfrihet Övningsuppgifter Rätten till skydd av privat- och familjelivet Skyddet av egendom Rätten till rättegång SÅ SKYDDAS DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter Övningsuppgift Kontrollen av att FN:s mänskliga rättighetskonventioner efterlevs Europakonventionen och den europeiska sociala stadgan... 39

6 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa De mänskliga rättigheterna och Europeiska unionen Frivilligorganisationerna i den internationella mänskliga rättighetsverksamheten Övningsuppgifter De mänskliga rättigheterna i Sverige Grundlagsrättigheterna Övningsuppgift Mänskliga rättighetskonventionerna som en del av den svenska rätten Övningsuppgifter De mänskliga rättigheterna och krig Övningsuppgift DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS FRAMTID HÄR FINNS MERA INFORMATION Litteratur Organ och institutioner som tar emot klagomål om kränkningar av mänskliga rättigheter Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter Internet-resurser LISTA ÖVER TERMER ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA (UDHR) (FN, 1948)... 66

7 Scheinin RWI SCHEMA OCH TABELLER Figur 1: De viktigaste mänskliga rättighetskonventionerna som binder Sverige Figur 2: Rättsliga skydd av de mänskliga rättigheterna i Sverige Figur 3: Inofficiella skyddssystem för de mänskliga rättigheterna i Sverige... 47

8 Hälsning från Hans Corell Som ordförande i Raoul Wallenberg institutets styrelse är det med glädje som jag hälsar läsaren av denna skrift. Mänskliga rättigheter är ett viktigt ämne både internationellt och nationellt, så också i Sverige. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna talar om vikten av de grundläggande rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde, mäns och kvinnors lika rättigheter samt om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer. Arbetet med den allmänna förklaringen inleddes i januari Den 10 december året därpå antogs förklaringen av FN:s generalförsamling. Denna dag högtidlighålls nu runt om i värden som mänskliga rättighetsdagen. Ibland påstås att idéerna i den allmänna rättighetsförklaringen är västerländska. Men med ständiga rapporter från oroshärdar världen över är det viktigt att minnas att framstående personligheter från hela världen aktivt medverkade vid utformningen av förklaringen. Av särskilt intresse är att experter från Egypten, Indien, Iran, Irak, Jugoslavien, Kina, Libanon, Sovjetunionen och Syrien deltog i arbetet. Man kan alltså konstatera att förklaringen har sina rötter i många religioner och kulturer. Om man så vill kan man säga att den representerar en sammansmältning av många idéer, alla med en fast grund i mänsklighetens tänkande. Den allmänna förklaringen slår fast rättigheter medborgerliga och politiska, liksom ekonomiska, sociala och kulturella som skall skydda människor i första hand mot den egna statsstyrelsen. Vad detta innebär i praktiken exemplifierar denna skrift. Förklaringen är den plattform på vilken många bindande fördrag om mänskliga rättigheter bygger. Som exempel kan nämnas två grundläggande dokument: konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som båda antogs år De har nu ratificerats av cirka 160 stater vardera. Det är också viktigt att komma ihåg att den allmänna förklaringen har tjänat som en inspirationskälla också på det regionala planet. Som exempel kan nämnas den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter från år 1952, den amerikanska från år 1969 och den afrikanska motsvarigheten från år Den Europeiska konventionen är här det kraftfullaste instrumentet med Europadomstolen i Strasbourg som högsta rättsskipande organ. Av särskilt intresse för svensk del är att konventionen numera gäller som lag i vårt land. Den allmänna förklaringen har utan tvekan ett stort inflytande också på det nationella planet, inte minst när det gäller utformning av nya grundlagar. Ett stående inslag i en modern författning är bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter. Innehållet i en förklaring som antagits av FN:s generalförsamling kan med tiden utvecklas till regler av bindande natur. Även om det finns de som skulle invända mot resonemanget, hävdar jag att så är fallet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Den har helt enkelt med tiden utvecklats till vad man kallar internationell sedvanerätt, dvs. regler som är bindande för alla stater. Det betyder att förklaringen idag måste omfattas med än större respekt. Den allmänna förklaringen ger också enskilda medborgare, frivilligorganisationer och företag en fast plattform från vilken man kan argumentera för skyddet för mänskliga rättigheter. Men varför sker det då ändå så många grova övergrepp i världen frågar man sig? Det finns internationella regler, men man bryter mot dem precis som det förekommer brott mot

9 Scheinin RWI regler på det nationella planet. Varje dag förekommer brott mot de mänskliga rättigheterna och den s.k. humanitära rätten, alltså den rätt som gäller i krig och vid väpnade konflikter. Vad görs då för att hindra brotten? Ser vi till FN, som består av över 190 medlemsstater, är det främst generalförsamlingen och säkerhetsrådet som beslutar vad organisationen skall företa sig. FN skulle naturligtvis kunna göra mycket mer, men det är inte alltid medlemsstaterna kan enas. Detta till trots görs det mycket på det internationella planet. Övervakningsmekanismer granskar regelbundet länder, bistånd ges till att bygga upp fungerande rättssystem i många länder, och om regimer kollapsar kan FN till och med träda in och styra landet tills en inhemsk ordning har återställts. Här är de mänskliga rättigheterna en viktig komponent i återuppbyggnaden. Brott mot mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är orsaken till att konflikter uppkommer och krig bryter ut. Mänskliga rättigheter handlar om allt detta, från det globala till det lokala, från övergripande frågor som rör krig och fred till rätten att bilda familj. Den allmänna förklaringen talar också om rätten till utbildning. Dess artikel 26 lyder: Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall... syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande. Det är min förhoppning att denna skrift på sitt sätt skall bidra till att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Hans Corell Undergeneralsekreterare och rättschef i Förenta nationerna

10 Raoul Wallenberg institutet och mänskliga rättigheter Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt är en oberoende akademisk institution med säte i Lund. Institutet grundades år 1984 och har ett nära samarbete med Lunds universitet. Syftet med institutet är att bedriva forskning och akademisk utbildning inom områdena mänskliga rättigheter och humanitär rätt. En central uppgift för institutet är att tillhandahålla ett förstklassigt bibliotek med rika bestånd av litteratur, periodiska skrifter och dokumentation inom institutets verksamhetsområden. Institutet söker främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt genom forskning, akademisk utbildning, information om normsystemets innehåll och tillämpning samt uppbyggnad och utveckling av institutioner verksamma inom dessa områden. Institutet skall vara en akademisk institution som uppfyller högsta internationella standard inom alla delar av verksamheten. Värden som respekt, integritet, inkludering och inspiration skall vara vägledande för alla verksamma inom institutet. Förutom traditionell akademisk verksamhet i universitetsmiljö som forskning, utbildning, utgivning av publikationer och drift av bibliotek har institutet en omfattande verksamhet med internationellt utvecklingssamarbete för främjandet av mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och rättsstatens principer. Den biståndsrelaterade programverksamheten bedrivs i en rad olika utvecklingsländer, särskilt i Afrika och Asien. Institutet har fältkontor i Beijing, Jakarta, Nairobi och Istanbul. Målgrupperna för programmen återfinns främst inom myndigheter i rättskedjan, d.v.s. polis, åklagare, domare och kriminalvårdspersonal, men också inom andra delar av den offentliga sektorn som befattningshavare inom ministerier, parlament och lokala myndigheter. Ett särskilt program rör utveckling av och stöd till nationella institutioner för mänskliga rättigheter, t.ex. ombudsmän och kommissioner för mänskliga rättigheter. Akademiskt samarbete är ett annat viktigt verksamhetsområde. Den biståndsrelaterade verksamheten är huvudsakligen finansierad genom samarbete med Sida styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Genom akademisk och tillämpad forskning bidrar institutet till att utveckla, konkretisera och flytta fram positionerna för de mänskliga rättigheterna. Genom utbildning och handledning av befattningshavare i nyckelpositioner stärker institutet skyddet av de mänskliga rättigheterna. Inom institutet strävar vi efter att vara en stark och oberoende aktör för främjandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige såväl som utomlands. Leif Holmström Direktör för Raoul Wallenberg institutet

11

12 Våra mänskliga rättigheter MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER VAD ÄR DET? Begreppet mänskliga rättigheter Med mänskliga rättigheter menas rättigheter som är gemensamma och lika för alla människor. Idag avses med de mänskliga rättigheterna närmast rättigheter som är garanterade genom globala eller regionala mänskliga rättighetskonventioner. Mänskliga rättighetskonventionerna är juridiskt bindande överenskommelser mellan stater. Genom överenskommelserna förbinder sig staterna att garantera medborgarna och andra som bor inom gränserna vissa rättigheter. Moraliska rättigheter ursprungskällan Sett ur ett historiskt perspektiv är de mänskliga rättigheterna mer ett moraliskt och filosofiskt begrepp än ett juridiskt sådant. Vår nuvarande mänskliga rättighetsuppfattning har sina europeiska rötter i 1600-talets liberalism. Bland andra John Locke ( ) utvecklade tanken om att människorna har individuella rättigheter som är äldre än statsbildningarna och statens berättigande baserar sig på dessa. Även mänsklighetens tidigaste idéhistoria innehåller teorier och idéer om grundläggande rättigheter. I alla världsreligioner ingår dessutom i någon form element som ger uttryck för ett mänskliga rättighetstänkande. Man började väldigt sent tala om mänskliga rättigheter i termer av att alla människor skulle kunna åtnjuta dessa. Tidigare bestämdes de individuella rättigheterna enligt börd eller enligt samhällelig ställning som exempelvis under ståndssamhällets tid. När till exempel USA blev självständigt kom lika rättigheter att omfatta endast fria män slavar och kvinnor lämnades utanför. Det vedertagna begreppet för mänskliga rättigheter var till en början mannens rättigheter (rights of man, droits de l homme). Trots att franska revolutionen grundade sig på republikanska ideal och avskaffade ståndssamhället, användes i 1789 års förklaring om de mänskliga rättigheterna uttrycket mannens och medborgarens rättigheter. Det neutrala och icke könsdiskriminerande engelska uttrycket human rights etablerades först efter andra världskriget. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tillkomsten Förenta nationernas (FN:s) generalförsamling antog den 10 december 1948 den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), vilket kan betraktas som vändpunkten för det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. Redan tidigare hade några rättigheter, som idag anses höra till de mänskliga rättigheterna, skyddats genom internationella avtal inom Internationella arbetsorganisationen (ILO) och genom de bestämmelser om minoritetsskydd som ingick i Versaillesfördraget efter första världskriget. UDHR var dock det första egentliga globala dokument, som syftade till att täcka hela mänskliga rättighetsfältet. I det avseendet kom UDHR även att utgöra en slags definition på vad som avses med mänskliga rättigheter. Då UDHR utarbetades var erfarenheterna från nazismen och andra världskriget aktuella i minnet. Mänskligheten hade genomlidit historiens mest förödande krig i vilket tiotals miljoner människoliv gått förlorade. Det nazistiska Tyskland hade visat att det behövdes internationella garantier för att ett land inte skulle kunna förklara internt krig mot någon etnisk, nationell eller religiös befolkningsgrupp och i enlighet med sina egna lagar helt lagligt 1

13 Scheinin RWI och metodiskt utrota gruppens medlemmar. Aldrig mera var den bärande idén då den nya världsorganisationen, Förenta nationerna, grundades Respekten för de mänskliga rättigheterna nämns som ett av organisationens mål redan i första artikeln i FN-stadgan. UDHR utarbetades 1947 till 1948 i en mänskliga rättighetskommission som tillsatts av FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Senare behandlades förklaringen även av FN:s generalförsamling. Mänskliga rättighetskommissionen leddes av Eleanor Roosevelt ( ), hustru till USA:s dåvarande president. Trots att västländerna stod för de största insatserna även i övrigt, är det fel att säga att UDHR endast uttrycker den västerländska mänskliga rättighetsuppfattningen. Bland annat deltog vissa latinamerikanska länder aktivt i formuleringen. Dessa länder hade också presenterat ett eget utkast till en förklaring redan då FN grundades. Mänskliga rättigheter kännetecken De mänskliga rättigheterna brukar ofta karaktäriseras som universella, oskiljbara (i betydelsen oöverlåtliga) och grundläggande. Med universaliteten avses två saker. Å ena sidan strider det mot de mänskliga rättigheterna om man skiljer mellan människor på grund av kön, hudfärg, ställning i samhället eller andra motsvarande faktorer. Av den orsaken ingår förbudet mot diskriminering i UDHR (artikel 2) och i nästan alla internationella mänskliga rättighetskonventioner. Å andra sidan pekar de mänskliga rättigheternas universalitet på att de är globala. De mänskliga rättigheterna är gemensamma för alla människor i alla världsdelar, oberoende av personens kulturtillhörighet eller ekonomiska ställning. I de mänskliga rättigheternas oskiljbarhet återspeglas tanken om människans naturliga rättigheter. Dessa rättigheter har existerat redan före statsbildningarnas tillkomst. Varje människa besitter de mänskliga rättigheterna redan på grund av att hon är människa och därför kan ingen fråntas dessa rättigheter vare sig genom statsmaktens beslut eller genom att frivilligt avstå från dem. De mänskliga rättigheternas oskiljbarhet innebär att ingen kan avstå från sina rättigheter genom att sälja sig som slav. Ofta talar man även om de mänskliga rättigheterna som människornas medfödda rättigheter. Med de mänskliga rättigheternas grundläggande karaktär avser man att endast verkligt viktiga rättigheter förtjänar att benämnas mänskliga rättigheter. I artiklarna 1 till 28 i UDHR ingår en förteckning över de rättigheter som ansågs grundläggande nog år Senare mänskliga rättighetskonventioner har utvidgat begreppet, men dock ej väsentligt. På vissa punkter garanterar UDHR även sådana rättigheter som det senare varit svårt att nå samförstånd om i bindande internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Som exempel på sådana rättigheter kan nämnas flyktingars asylrätt, individens rätt till medborgarskap och egendomsskyddet. Innehållet i UDHR: jämlikhet,... UDHR inleds med en preambel (även kallad ingress) och följs av artikel 1 där de mänskliga rättigheternas universalitet och oskiljbarhet ges en nästan poetisk utformning: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Efterföljande artikel förbjuder diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Även artikel 7 garanterar rätten till jämlik behandling. Denna betoning på jämlikhet har en direkt anknytning

14 till exempelvis den franska förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1789, vars första artikel betonade att människorna föds fria och med lika rättigheter.... de medborgerliga fri- och rättigheterna,... I UDHR berör artiklarna 3 till16 de så kallade medborgerliga rättigheterna (civil rights). Dessa omfattar de individuella friheter och rättigheter som var och en besitter i egenskap av samhällsmedlem. Utgångspunkten vid skyddet av dessa rättigheter är att säkra en zon för individen i förhållande till ingrepp från den offentliga maktens sida. I detta fall avser inte användningen av begreppet medborgerliga rättigheter att dessa rättigheter endast skulle beröra det egna landets medborgare. De medborgerliga rättigheterna har traditionellt ansetts vara personliga rättigheter för av samhället. Till denna grupp av mänskliga rättigheter hör i UDHR bland annat rätten till liv (artikel 3), förbudet mot slaveri (artikel 4), förbudet mot tortyr och omänsklig behandling (artikel 5), rätten att erkännas som individ (artikel 6), förbuden mot godtyckligt frihetsberövande och landsförvisning (artikel 9), rätten till oberoende och opartisk rättegång (artikel 10) och den åtalades minimirättigheter (artikel 11), skyddet av privat- och familjelivet (artikel 12), rätten till rörelsefrihet (artikel 13), rätten till asyl (artikel 14), rätten till nationalitet (artikel 15), rätten att gifta sig och bilda familj (artikel 16), skydd av egendom (artikel 17) och rätten till tanke-, samvets-, och religionsfrihet (artikel 18). Dessutom säkras rätten till effektiv kompensation i en nationell domstol då de mänskliga rättigheterna blivit kränkta (artikel 8).... de politiska rättigheterna,... Artikel 21 i UDHR handlar om rätten till politiskt deltagande, bland annat rösträtten i fria val och rätten att få tillträde till offentliga tjänster på lika villkor. I de föregående artiklarna (19 och 20) skyddas de politiska rättigheterna i vid bemärkelse. Med dessa avses yttrandefrihet, föreningsfrihet och församlingsfrihet. Dessa politiska rättigheter skiljer sig från de medborgerliga rättigheterna genom att de skyddar individens rätt att delta i den samhälleliga verksamheten.... de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna,... Artiklarna 22 till 27 handlar om så kallade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Ibland kallas dessa för andra generationens mänskliga rättigheter (utan att någon rangordning görs) till skillnad från den första generationens rättigheter som utgjordes av de friheter som ingått i nationella grundlagar sedan senare delen av 1700-talet. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna kännetecknas överskådligt sett av att de inte kan förverkligas enbart genom att statsmakten väljer att inte ingripa i den enskildes frihetssfär. De berör förutsättningarna för människornas faktiska välfärd och kräver i större utsträckning samhälleliga resurser. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som tas upp i UDHR är bland annat rätten till social trygghet (artikel 22), rätten till arbete och vissa minimirättigheter i arbetet (artiklarna 23 och 24), rätten till en tillräckligt god levnadsstandard och som en del av den

15 Scheinin RWI rätten till hälsovårdstjänster, mat och bostad (artikel 25), rätten till utbildning (artikel 26) och rätten att få delta i samhällets kulturliv (artikel 27).... den tredje generationens mänskliga rättigheter,... Artikel 28 i UDHR hänvisar till individens andel i förverkligandet av den tredje generationens rättigheter eller de rättigheter som folken har rätt till: Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas. Formuleringen syftar på folkens självbestämmanderätt som senare införts i konventionerna om de mänskliga rättigheterna (1966 års konventioner, se mera nedan) och på rätten till utveckling som varit aktuell och betonats kraftigt i den senare tidens internationella mänskliga rättighetsdiskussion. Rätten till utveckling ingår inte som en särskild mänsklig rättighet i de nuvarande mänskliga rättighetskonventionerna men speciellt utvecklingsländerna har betonat att de övriga mänskliga rättigheterna endast kan förverkligas i en sådan värld där även de internationella ekonomiska förhållandena är rättvisa och alla nationer har förutsättningar att utvecklas.... tolkningen av UDHR UDHR avslutas med två artiklar som närmast har betydelse för tolkningen av de andra punkterna. I artikel 29 i förklaringen betonas individens ansvar gentemot staten och där ställs villkor för begränsningar som riktas mot de mänskliga rättigheterna. Dokumentets avslutande artikel 30 innehåller förbud mot missbruk av de mänskliga rättigheterna. UDHR är inte ett internationellt avtal mellan stater, utan en förklaring (deklaration) antagen av det internationella samfundet. På så sätt utgör förklaringen en fortsättning på traditionen att se de mänskliga rättigheterna som en moralisk fråga. Trots det har dokumentet juridisk betydelse av tre orsaker. (1) För det första ger FN-stadgan från 1945 världsorganisationen och dess medlemsländer i uppdrag att skydda de mänskliga rättigheterna, dock utan att definiera begreppet. UDHR kan förstås som en tolkning av eller förklaring till vad som avses med begreppet mänskliga rättigheter i stadgan. (2) För det andra har UDHR fungerat som utgångspunkt för den senare utvecklingen som lett till att internationella samfund och nationer ingått en rad internationellt förpliktande statsfördrag till skydd för de mänskliga rättigheterna. UDHR var utgångspunkten för juridiskt bindande mänskliga rättighetskonventioner. Som ett led i denna utveckling kan man bland annat se den europeiska mänskliga rättighetskonventionen från 1950 och FN:s två allmänna konventioner (från 1966) om å ena sidan ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och å andra sidan medborgerliga och politiska rättigheter. (3) För det tredje uppfattas UDHR alltmer som förpliktande på grund av att också mänskliga rättighetskonventionerna blivit så gott som universella. Nästan alla världens länder har anslutit sig till konventionen om barnets rättigheter och minst två tredjedelar av länderna har dessutom anslutit sig till många andra universella mänskliga rättighetskonventioner. Denna situation har lett till att det centrala innehållet i de mänskliga rättigheterna, som det

16 togs upp i UDHR, ofta karaktäriseras som en del av den internationella sedvanerätten. Den internationella sedvanerätten anses ha blivit så stadfäst på grund av det internationella samfundets verksamhet att den också binder de länder som av någon anledning inte anslutit sig till mänskliga rättighetskonventionerna. Trots att de mänskliga rättigheterna är globala och universella kan de inte eliminera kulturella och samhälleliga skillnader mellan olika folk. UDHR utformades i efterdyningarna av andra världskriget, då världens länder höll på att delas i åtminstone tre läger: de utvecklade västliga marknadsekonomierna, socialistblocket lett av Sovjetunionen och utvecklingsländerna. Trots att det socialistiska blocket har kollapsat och den internationella integrationsutvecklingen delvis har avskaffat och ändrat denna tredelning, styrs den samhälleliga utvecklingen i många länder av mycket varierande värderingar och politiska målsättningar. Hur kan detta sammanjämkas med universaliteten i de mänskliga rättigheterna? Svaret på frågan är åtminstone tredelat. (1) För det första kan man betona de mänskliga rättigheternas ställning som mänsklighetens gemensamma kulturarv vars historiska bakgrund inte endast finns i den västerländska liberalismen, utan även i olika epokers och världsdelars kulturer. På så sätt kan de mänskliga rättigheterna definieras som olika kulturers gemensamma egendom. Av detta gemensamma stoff kan man härleda de mänskliga rättigheternas universella minimiinnehåll, som till exempel människors lika värde och rätten till liv. (2) För det andra är olikheten även en rikedom. Efter att UDHR tillkom har den internationella mänskliga rättighetsdiskussionen allt mera kommit att kretsa kring frågan om minoriteters och ursprungsfolks rättigheter som ett delområde inom de mänskliga rättigheterna. Att bevara olika kulturyttringar och livsstilar är en rikedom och står inte i strid med det universella draget hos de mänskliga rättigheterna. (3) För det tredje anknyter de mänskliga rättigheterna även till tolerans. Till exempel yttrandefrihet, religionsfrihet och integritetsskydd är alla mänskliga rättigheter som också förutsätter skydd av olikheter. Majoritetsbefolkningen förväntas visa tolerans mot minoriteter och deras sedvänjor. Då de tre beskrivna aspekterna sammanförs får man följande svar på problemet med olika kulturer och gemensamma mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna skyddar olikheter och kulturella särdrag under förutsättning att man under särdragens täckmantel inte utövar verksamhet som kränker de mänskliga rättigheterna eller förnekar någon hans eller hennes mänskliga rättigheter. Det är också möjligt att tala om en särskild nordisk uppfattning om de mänskliga rättigheterna. Det typiska för denna uppfattning är betoningen av mänskliga rättigheternas odelbarhet. I uttalande från vissa västliga länder med marknadsekonomiskt samhällssystem betonas ofta i första hand politisk demokrati och de traditionella friheterna samtidigt som de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna nedvärderas som mänskliga rättigheter. I auktoritärt styrda utvecklingsländer är det däremot inte ovanligt att ledare kommer med uttalanden att landet inte är moget för demokrati och yttrandefrihet förrän hela befolkningen kan garanteras en acceptabel levnadsstandard. I motsats till dessa synsätt framstår den nordiska mänskliga rättighetsuppfattningen som ett försök att förverkliga friheterna och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna parallellt, och att samtidigt betona de olika rättighetsgruppernas kompletterande och ömsesidigt stödjande funktion.

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

Principen om familjens enhet i asylprocessen

Principen om familjens enhet i asylprocessen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Principen om familjens enhet i asylprocessen - En inskränkt eller oinskränkt mänsklig rättighet i Sverige? Nathalie Öman Examensarbete med praktik i migrationsrätt,

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord I denna skrift finns de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna och deras

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén Barns egna asylskäl Karin Juhlén Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där alla barns rättigheter

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Nytt system gamla brister?

Nytt system gamla brister? Nytt system gamla brister? Barns egna asylskäl efter ett år med den nya instans- och processordningen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Aktiva åtgärder och positiv särbehandling

Aktiva åtgärder och positiv särbehandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anneli Herre Aktiva åtgärder och positiv särbehandling En belysning av den svenska och EG-rättsliga diskrimineringslagstiftningen rörande jämställdhets- och mångfaldsfrämjande

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

kvin n o rs m ö jlig h et till skyddat b o ende

kvin n o rs m ö jlig h et till skyddat b o ende ! K artläggnin g av våld sutsatta p apperslö sa kvin n o rs m ö jlig h et till skyddat b o ende Projekttid: Augusti november 2013 Författare: Marianne Oskarsson S venska R ö d a K o rset Enheten Projekt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter innehåll Sid. 4 Sid. 6 Förord Förteckning över konventionens artiklar Sid. 11 Sid. 11 Sid. 14 Sid. 35 Sid. 40 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 2, S 25-37 FN:s konvention om barnets rättigheter Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan Kristina Bartley The article presents an overview of content

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 1. Sammanfattning Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna (MR) i Tanzania förbättras långsamt, men förblir otillfredsställande. Det framgångsrika

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Att värna den demokratiska rättsstaten

Att värna den demokratiska rättsstaten Att värna den demokratiska rättsstaten 2 MSB:s kontaktperson: Anna Dubaric Norling, 010-240 42 87 Publikationsnummer MSB706 - maj 2014 ISBN 978-91-7383-455-1 3 Förord Arbetet med samhällsskydd och beredskap

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FRED & KONFLIKT

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FRED & KONFLIKT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FRED & KONFLIKT en skriftserie från Fonden för mänskliga rättigheter DEL 1 Rättssamhällets betydelse för fred och säkerhet En tematisk skrift om tillgång till rättvisa, fred och

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer