Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter vid mötet i mars. Styrelsen beslutade att fastställa JAKs årsredovisning för 2014 enligt underlag Externrevisorns rapport Externrevisorn Damir Matésa föredrog externrevisorns rapport. Revisionen kommer att lämna en ren revisionsberättelse. Ett antal områden har diskuterats med ordförande och VD och behöver åtgärdas. Noteringar efter granskning av intern kontroll: Likviditetsriskpolicy Vad gäller likviditetsriskpolicyn står det i JAKs instruktioner att likviditetsuppföljningar ska göras under året och sådana bör därmed genomföras under Synpunkt framfördes om att detta är särskilt angeläget mot bakgrund av att det är minusränta. Kapitaltäckning I not 29 i årsredovisningen finns information om kapitaltäckningen, vilken är ytterst central för en bank. Den kapitalbas JAK har minus kapitalkravet innebär ett kapitalöverskott som var 44 mnkr i slutet av 2013, 24 mnkr i slutet av 2014 och kommer framöver att sjunka till ca 20 mnkr under 2015 utan hänsyn tagen till något annat än regelförändringar. När JAK nu arbetar med den interna kapitalutvärderingen (IKU:n) är det angeläget att ta höjd för att kapitalöverskottet har minskat, samt ta ställning till vilken nivå som är acceptabel. Externrevisorn rekommenderar att kapitaltäckningen behandlas vid varje styrelsemöte. Utöver detta finns ett kapitalbehov, som aldrig får vara lägre än kapitalkravet. FFFS 2014:4 och 2014:5 JAK har på detta område fått betyget utrymme för förbättringar, med ett antal åtgärder som måste genomföras inom kvartal 2. Det är viktigt att JAK uppfyller kraven och når upp till betyget tillfredsställande. Banken är på gång med detta. Iakttagelser i samband med granskning av årsbokslut och årsredovisning: Uppskjuten skattefordran och aktivering av immateriella anläggningstillgångar I kapitalbasen får man aldrig räkna med uppskjuten skattefordran. Det innebär att den inte har betydelse för kapitaltäckningen. Det är dock angeläget att sträva efter positiva resultat. Om det blir fler förlustår är det svårt att motivera att den finns. Värdering av finansiella instrument I JAKs fall finns två fasta typer av kostnader på låneprodukter och ingen ersättning för inlåning. Externrevisorn framförde redan förra året att JAK behöver se över detta. En utredning har nu gjorts av Malin Björkmo angående marknadsvärdering av stocken. Denna visar att JAKs specifika modell för in- och utlåning gör att posterna knappast är möjliga att /07 1

2 sälja, samt att en försiktigare redovisning är att föredra i nuläget. Om JAK framöver gör en annan bedömning måste det relateras till den slutsats som nu har dragits och motiveras med ett nytt PM eller liknande. Summering Inga väsentliga avvikelser har noterats i medlemsbankens bokslut. Internrevisorns rapport Internrevisorn Peter Nilsson föredrog internrevisorns arbete och deras rapport angående granskningen under Risk och compliance Här bedöms läget vara tillfredsställande och arbetet är på gång med förbättringar. Det behöver dock komma på plats för att fortsättningsvis bedömas vara tillfredsställande. Operativa risker och riskhantering Här är bedömningen utrymme för förbättringsåtgärder och även här är arbete på gång med att åtgärda det som behöver förbättras. En revisionsplan har fastställts för 2015 med följande granskningsområden: Penningtvätt, IKU och insättningssystem (det senare obligatoriskt från och med i år) VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. IT-säkerhet Fråga ställdes angående hur IT-säkert JAK är med anledning av en blogg som har granskat bankernas säkerhet. Svaret blev att artikeln är endimensionellt formulerad, men att en uppdatering är på gång och information kommer att läggas upp på hemsidan. Likviditetshantering I ljuset av Riksbankens sänkning av räntan till -0,10 % höjde VD enligt JAKs instruktioner, bankens uppmärksamhet gällande vår likviditet till steg 2, dvs uppmärksam. Möjliga scenarier har skissats på: Banken kan behöva låna ut mer, för att via intäkterna täcka upp eventuella förluster vid köp av statspapper till minusränta. Medlemmar kan också börja flytta pengar till JAK från andra banker vilket gör att vi får än mer likvid att placera på kort sikt till stora kostnader och följaktligen också en höjning av kostnaden för insättningsgarantin (som är volymberoende). Sedan underlagen till mötet skickades ut har likviditetssituationen stabiliserats och är hanterbar. VD har därmed sänkt beredskapen till normal igen. Bankverksamheten Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Utlåningen har varit mycket god under de första månaderna. Många ansökningar har kommit in och vi ligger på 118 % av budget. Vi har viss utlåning på sparfria lån men den är inte så stor. Konto- och låneavdelningen för statistik över vilka frågor som inkommer via e-post och telefon, när de kommer och hur mycket det varierar /07 2

3 Medlemsverksamheten En ny rutin har införts för att påminna nymyndiga som inte har betalat grundinsatsen. Vi har sett över texterna i breven som de får, med målet att behålla fler 18-åringar. Kallelsen till årsstämman finns i Grus&Guld. Till de medlemmar som avsagt sig Grus&Guld skickas en kallelse via post. Alla lokalavdelningar har hållit sig inom budget för IT-verksamheten Vad gäller den av styrelsen beslutade förändringskartan för de kommande 2 åren är införandet av det nya ekonomisystemet i princip genomförd och utbildning kommer att genomförts för att få det att fungera så bra som möjligt. Införandet har gått över förväntan. Vad gäller ersättning vid förtidsinlösen av lån (ränteskillnadsersättning) är planen att införa vid lämpligt tillfälle, enligt beslut från styrelsen. Förändringskartan följer tidsplanen, men det är osäkert hur det går med anslutning till RIX, om vi får ett ombud eller ej. Får vi inget ombud, dvs någon annan bank som företräder oss i RIX-samarbetet (se punkten Information från Bankgirot nedan), kommer stort fokus att behöva ligga på detta under året och tidsplanen i förändringskartan kommer att förändras. Nyckeltal Det är flera av siffrorna som har blivit fel i och med övergången till nya ekonomisystemet. Sammy och Karin ska se över nyckeltalen under våren för att de ska bli bättre, med limiter och relevanta siffror. Synpunkt framfördes om att det är angeläget att kunna se utvecklingen av förtidsinlösen. Webbstatistik Styrelsen har fått en rapport om utveckling på webben under Vi ser en tydlig effekt av lanseringen av den responsiva webben, att avvisningsfrekvensen har blivit betydligt bättre. Vi hade unika besökare under Besöken är främst på förstasidan. Därefter låna, spara, om JAK, bli medlem. Stort fokus på låna-delen, men även JAKort har relativt stort antal besökare. Vi kan vidare se att införandet av möjligheten att bli medlem via hemsidan sparar mycket arbetstid. Synpunkt framfördes om att det vore intressant att följa hur delningarna ser ut, samt hur besökare kommer till vår hemsida. Det vore också önskvärt att det går att dela från alla sidor. Värdegrundsfoldern Styrelsen uttrycker att foldern på det stora hela ser mycket bra ut nu. Några ytterligare synpunkter framfördes. Foldern ska finnas upptryckt vid stämman. Information från Bankgirot Hans Helminen och Camilla Sundqvist från Bankgirot berättade om clearing/avvecklingtjänsten, en av Bankgirots kärnverksamheter /07 3

4 Bankgirosystemet skapades 1959 som en gemensam tjänst för förmedling av betalningar och betalningsinformation och ägs av de större bankerna, inkl. Nordea. RIX är det betalningssystem som bankerna inkl. Riksbanken och Riksgälden, samt clearinghus, använder för att byta pengar med varandra. Banker deltar direkt eller genom ombud. Dataclearingen ägs av Bankföreningen, men Bankgirot driftar. Bankgirots clearing- och avvecklingstjänst hanterar flödet gentemot RIX. Styrelsen återkommer till frågan om clearing/avveckling framöver. Regelefterlevnad Incidentrapportering satte igång ordentligt i september Under perioden sep-dec har 28 incidenter rapporterats. Dessa har gällt aviseringar som gått fel, stor exponering av placeringar och att processer/rutiner inte följts eller att banksystemet har haft buggar. Den allvarligaste incidenten ur regelefterlevnadssynpunkt är en stor exponering, vilken upptäcktes och åtgärdades. Ledningen arbetar med att förbättra arbetet med operativa risker, något som internrevisorerna också har pekat på som förbättringsområde i sin rapport. Banken behöver vidare se över användandet av pinkod framöver. Utlåningshöjande åtgärd Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Efter ett anhängiggörande i styrelsen har administrationen tagit fram ett förslag på hur vi ska kunna öka utlåningen genom att ge medlemmarna sparfrihet i större utsträckning. Utgångspunkten är ett framtidsscenario där vi tror att räntan i samhället kommer att vara låg i ytterligare fem år och att vi under denna tid kan ha svårt att låna ut pengar. Vår likviditet under denna period kommer även att vara större än vårt behov. Ärendet diskuterades vid mötet i februari. Förslaget bygger på att vi ger ett erbjudande om eftersparfritt under fem år till bolåntagare. Fråga ställdes angående om förslaget verkligen ger det vi hoppas med tanke på den låga räntenivån i omvärlden, samt om detta projekt gör att annat i förändringskartan blir förskjutet. Svaret blev att när det gäller lösningar som inte kräver större förändringar i systemet är det åtgärdat på några timmar. Fråga ställdes om hur inlösenkostnad införs i relation till detta. Svaret blev att den införs efter hand, vid lämpliga tillfällen, exempelvis vid lansering av nya låneprodukter. Synpunkt framfördes om att det är ett bra förslag och leder till ökad medlemsnytta. Synpunkt framfördes om att ett generellt minskat eftersparande dock hade varit bättre. Synpunkt framfördes vidare om att vi inte ska lägga till nya projekt på förändringskartan utan att de vägs mot andra möjliga åtgärder, exempelvis att göra det lättare att ge bort sparpoäng för att öka sparpoängens rörlighet i systemet. Därutöver är det angeläget att få till inlösenkostnaden. Synpunkt framfördes om att alla nya förslag till förändringskartan som innebär ökad utlåning, måste prioriteras. Styrelsen beslutade att erbjuda medlemmar begränsad eftersparfrihet för bolån, att miniminivån för lånet är kronor, samt att produkten ska omprövas årligen för beslut i styrelsen /07 4

5 Proposition angående demokratiuppdraget Stf VD föredrog ärendet. Styrelsen planerar att till stämman lägga fram en proposition angående demokratiuppdraget, tillsammans med ett andra beslut om stadgeändringar, som om de går igenom kommer att vinna laga kraft så snart stadgarna har registrerats efter stämman. I propositionen ingår även en rapport om arbetet under året. Styrelsen beslutade att fastställa proposition angående demokratiuppdraget enligt underlag Proposition angående arbetsordning för stämman Styrelsen föreslår inför varje stämma en arbetsordning för denna, som ange vilka regler och principer vi arbetar efter under stämman. Arbetsordningen har i sin nuvarande form också funktionen att förklara mer allmän föreningspraxis, så att alla medlemmar ska ha förutsättningar att delta på ett bra sätt. I och med att vi kommer att använda VoteIT för en del funktioner vid årets stämma, behövs ett antal justeringar i arbetsordningen. Styrelsen beslutade att fastställa proposition angående arbetsordning för stämman enligt underlag Proposition angående höjd grundinsats och medlemsavgift Stf VD föredrog ärendet. Medlemsavgiften har inte höjts sedan vid stämman Styrelsen diskuterade ärendet vid december- och januarimötena i samband med frågan om prissättning i JAK generellt. Förslaget är vidare att framöver höja grundinsatsen till samma nivå som medlemsavgiften, men att i nuläget endast föreslå en första stadgeändring som möjliggör en sådan förändring. Ett utkast till proposition presenterades i februari och kommer nu upp för beslut. Synpunkt framfördes om att de två ärendena bör behandlas separat på stämman, samt att inget förslag om höjd grundinsats bör läggas nu. Det bör dock framgå att det är styrelsens ambition ett så ska ske. Beslut om propositionens utformning fattas i mappen. Proposition angående justering av JAKs reglemente Stf VD föredrog ärendet. Vid styrelsemötet i januari föreslogs att formuleringar ska läggas till reglementet med anledning av uppdragen gällande kontanthantering och monetär reform. Formuleringarna diskuterades vid februarimötet. Utöver detta finns ett antal förändringsförslag från valberedningen samt andra önskemål om justeringar sedan tidigare. Styrelsen beslutade att fastställa proposition angående justeringar av reglementet enligt underlag Styrelsens rapporter till stämman Stf VD föredrog ärendet. Redaktionella justeringar gjordes i dokumentet vid förra mötet. Synpunkt framfördes om att rapporten angående sparfaktorn bör justeras så att formuler /07 5

6 ingarna blir något mildare och att styrelsen arbetar vidare med frågan framöver. Vidare bör formulering om sparfria lån läggas till rapporten om bygg bostäder samt livslånga lån. Dokumentet fastställs i mappen. Styrelsens yttranden till inkomna motioner Synpunkt framfördes angående yttrandet til motion nr 03 om att vi bör ta med en omarkerad förändringskarta, vilken förklaras på stämman. Yttrandet fastställs i mappen. Styrelsen beslutade att fastställa yttranden till motionerna 01, 02 och 04 enligt underlag, samt att yttrande angående motion 03 fastställs i styrelsemappen /07 6

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Material till 2014 års medlemssamråd

Material till 2014 års medlemssamråd Sida 1/1 Deltagarna vid 2014 års medlemssamråd för Kommuninvests medlemmar Material till 2014 års medlemssamråd Under perioden från den 14 januari till den 6 februari 2014 genomför vi samrådsmöten med

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer