Kostnader för utbildningsväsendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014"

Transkript

1 UF 12 SM 1501 Kostnader för utbildningsväsendet Costs for educational system I korta drag Korrigerad Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 7,3 procent under perioden Kostnaderna för förskolan ökade med 18 procent under samma period. Antalet inskrivna barn ökade med 6 procent. Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom högskola/ universitet har ökat med 6 procent sedan Antalet helårsstudenter minskade med 6,4 procent. Under perioden ökade kostnaderna för grundskolan med 12 procent och antalet elever ökade med 5,2 procent. Kostnaderna för gymnasieskolan minskade med 4,8 procent jämfört med 2010 medan antalet gymnasieelever minskade med 16,2 procent. Där inget annat anges görs samtliga kostnadsjämförelser i fasta priser utifrån 2014 års penningvärde beräknade med hjälp av konsumentprisindex. Kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och utbildning vid universitet/högskola åren i fasta priser Miljoner kronor Grundskola Förskola Gymnasieskola Universitet/högskola Johanna Frodell, SCB tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie UF Utbildning och Forskning. Utkom den 6 november URN:NBN:SE:SCB-2014-UF12SM1501_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 UF 12 SM 1501 Kostnaden per elev i gymnasieskolan har ökat med 13,4 procent Kostnaden per elev i gymnasieskolan var kronor år Detta är en ökning med kronor eller 13,4 procent sedan Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med kronor mellan åren till totalt kronor, en ökning med 7,1 procent. Den genomsnittliga anslagsintäkten per student på grund- och avancerad nivå vid universitet/högskola var kronor är Sverige på trettonde plats av OECD-länderna I genomsnitt utgjorde utbildningskostnaderna 6,1 procent av BNP i OECDländerna. Danmarks utbildningskostnader var högst, med 7,9 procent av BNP, Islands var näst högst, med 7,7 procent medan Sverige låg på trettonde plats, med 6,3 procent.

3 SCB 3 UF 12 SM 1501 Innehåll I korta drag 1 Statistiken med kommentarer 7 Samtliga skolformer/verksamheter 7 Utbildning för barn och ungdom 10 Förskola 10 Annan pedagogisk verksamhet 11 Fritidshem 12 Förskoleklass 13 Grundskolan (inkl. sameskolan) 14 Grundsärskola 15 Specialskola 16 Gymnasieskola 17 Gymnasiesärskolan 18 Högre utbildning 19 Universitet och högskolor 19 Vuxenutbildning 21 Kommunal vuxenutbildning (komvux) 21 Särskild utbildning för vuxna (särvux) 23 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 24 Kompletterande utbildningar 25 Kvalificerad yrkesutbildning och Yrkeshögskola 26 Folkhögskola 27 Studieförbund 27 Arbetsmarknadspolitiska program 28 Internationella jämförelser 30 Tabeller 31 Teckenförklaring Samtliga skolformer/verksamheter. Total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, , löpande priser, mnkr och procent Samtliga skolformer/verksamheter Total kostnad per skolform/verksamhet i 2014 års priser (KPI), mnkr och procent Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kostnad per inskrivet barn, huvudman och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Förskoleklass. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Förskoleklass. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Grundskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr 36

4 SCB 4 UF 12 SM Grundskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Grundsärskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Grundsärskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Specialskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Specialskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Gymnasieskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Gymnasieskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Gymnasiesärskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Gymnasiesärskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Universitet och högskola. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2014 års priser, (KPI), mnkr, inklusive forskning och forskarutbildning Universitet och högskola. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde i löpande priser, tkr Kommunal vuxenutbildning. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Kommunal vuxenutbildning. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Särskild utbildning för vuxna. Totalkostnad i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Särskild utbildning för vuxna. Kostnad per elev i löpande priser, kronor och i 2014 års priser (KPI) Utbildning i svenska för invandrare (sfi). Total kostnad i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Utbildning i svenska för invandrare (sfi). Kostnad per heltidsstudent i löpande priser, kronor Kompletterande utbildningar. Total kostnad i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH). Total kostnad i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH). Kostnad per utbildningsplats i löpande och i 2014 års priser (KPI), kronor Folkhögskolor. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Studieförbund. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr Arbetsmarknadspolitiska program. Total kostnad i 2014 års priser (KPI), mnkr och procent Svensk utbildning i utlandet. Kostnad per elev 2009/ /14 i löpande och i 2014 års priser (KPI), kronor Studiestödskostnader , i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr 48

5 SCB 5 UF 12 SM Internationella jämförelser. Kostnader för utbildning fördelade på utbildningsnivå i procent av BNP Från offentliga och privata finansieringskällor Internationella jämförelser. Utbildningskostnader i procent av BNP efter finansieringskälla Direkta och indirekta utbildningskostnader, offentliga och privata, för alla utbildningsnivåer Internationella jämförelser. Andelen kostnader för utbildning i förhållande till de totala offentliga kostnaderna, fördelade på utbildningsnivå i procent, 2010, 2005, 2000 och Fakta om statistiken 52 Detta omfattar statistiken 52 Objekt och population 52 Statistiska mått 52 Redovisningsgrupper 52 Referenstid 52 Definitioner och förklaringar 52 Arbetsmarknadspolitiska program 52 Centrala kostnader 52 EU OECD 53 Redovisningsperiod 53 Så görs statistiken 53 Datainsamlingsmetod 53 Datainsamlingstid/period 53 Uppgiftslämnare 53 Uppgiftsskyldighet 53 Frekvens 53 Statistikens tillförlitlighet 54 Urval 54 Ramtäckning 54 Svarsbortfall 54 Modellantaganden 54 Redovisning av osäkerhetsmått 54 Bra att veta 54 Samanvändbarhet med annan statistik 54 Andra spridningsformer och tidigare publicering av statistiken 54 Källförteckning 54 Internationella publikationer 54 In English 55 Summary 55 Costs for pre-school education continued to increase 55 Costs per pupil in upper secondary school have risen 13.4 percent 55 Sweden in thirteenth place among OECD countries 55 List of tables 56 List of terms 58

6 SCB 6 UF 12 SM 1501

7 SCB 7 UF 12 SM 1501 Statistiken med kommentarer Samtliga skolformer/verksamheter År 2014 uppgick de totala kostnaderna för utbildningsväsendet i Sverige till 291 miljarder kronor. 1 Detta är en ökning med 7,3 procent sedan I de totala kostnaderna ingår, förutom kostnader för respektive utbildningar, även kostnader för studiestöd (exklusive lån) och centrala kostnader. Centrala kostnader utgörs av administrativa kostnader för bland annat Utbildningsdepartementet, Statens skolverk, Universitetskanslerämbetet och Centrala studiestödsnämnden. Dessutom ingår kostnader för svenskt deltagande i internationella studier. Den typ av utbildning vars kostnader har ökat mest relativt sett jämfört med 2010, är utbildning i svenska för invandrare. Där ökade kostnaderna med 24,1 procent. Ökningen bör tolkas med viss försiktighet då arbetsmarknadspolitiken reformerades runt 2008 och Arbetsförmedlingen bildades som en del i detta. Dock medförde åren efter 2008 en kraftig konjunkturnedgång, vilket även ökade deltagandet i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Kostnaderna för utbildningar inom ramen för arbetspolitiska program stod för den näst största ökningen i förhållande till 2010, med en ökning med 18,5 procent. Procentuell förändring av kostnader för respektive skolform/verksamhet % Total kostnad 16,9 Centrala kostnader 25,2 Utbildning i svenska för invandrare 24,1 Arbetsmarknadspolitiska program 18,5 Förskola 18,1 Fritidshem 18,0 Förskoleklass 15,5 Grundskola 12,1 Komvux 9,9 Särvux 8,6 Folkhögskolor 3,6 Gymnasiesärskola 2,5 Specialskola 1,7 Studieförbunden -3,3 Gymnasieskola -4,8 Grundsärskola -7,4 Svenska skolor i utlandet -15,4 Yrkeshögskola -17,5 Studiestöd (exkl. lån) -25,9 Universitet/högskola -53,0 Kompletterande utbildningar -61,6 1 De totala kostnaderna för utbildningsväsendet är beräknade på ett något annorlunda sätt jämfört med tidigare års versioner av detta SM. Den viktigaste skillnaden är att kostnader för forskning och forskarutbildning inte räknas med detta år, förutom där så anges, samt att kostnader för fritidshem inkluderas.

8 SCB 8 UF 12 SM 1501 Kostnader för respektive skolform/verksamhet 2014, miljoner kronor 2014 Total kostnad Grundskola Förskola Gymnasieskola Universitet/högskola Studiestöd (exkl. lån) Fritidshem Förskoleklass Centrala kostnader Komvux Grundsärskola Arbetsmarknadspolitiska program Studieförbunden Folkhögskolor Gymnasiesärskola Utbildning i svenska för invandare Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskola Specialskola 475 Särvux 248 Kompletterande utbildningar 151 Svenska skolor i utlandet 132 Grundskolan utgör den enskilt största utgiftsposten inom utbildningsväsendet. År 2014 utgjorde kostnaderna för grundskolan 31,3 procent av de totala kostnaderna. Kostnaderna för förskolan var den näst största posten och utgjorde 22,4 procent av det totala kostnaderna, medan kostnaderna för gymnasieskolan var den tredje största posten och utgjorde 12,6 procent av de totala kostnaderna. Tillsammans utgjorde kostnaderna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och utbildning på grund- och avancerad nivå vid universitet och högskola 82,7 procent av kostnaderna för hela utbildningsväsendet. Fördelning av kostnader för utbildningsväsendet 2014 Övriga skolformer/ verksamheter 17% Fritidshem 5% Förskoleklass 2% Grundskola 31% Universitet/ högskola 9% Gymnasieskola 13% Förskola 23%

9 SCB 9 UF 12 SM 1501 Kostnaderna för utbildningsväsendet har ökat under hela 2000-talet. Om man jämför hur mycket olika utbildningsformer har ökat sedan 2002 och slår ihop kostnader för studiestöd vid olika nivåer samt olika vuxenutbildningsformer till en kategori syns det att förskolans kostnader har ökat klart mest men att även övriga utbildningsnivåer, med undantag av vuxenutbildning, har ökat. Kostnaderna för vuxenutbildning har i stället minskat. Vid millenieskiftet gjordes dock stora satsningar på vuxenutbildning i form av det så kallade Kunskapslyftet, vilket gör att kostnaderna för denna utbildningsform var exceptionellt höga vid tidpunkten. I kategorin vuxenutbildning ingår kostnader för komvux, sfi, kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh), studieförbund, arbetsmarknadsutbildning samt folkhögskola. Total kostnad för förskola, grundskola, gymnasieskola och utbildning vid universitet/högskola åren , miljoner kronor Miljoner kronor Grundskola Förskola Gymnasieskola Universitet/ högskola Vuxenutbildning Om man sätter kostnaderna för olika utbildningsformer i relation till BNP under ett givet år får man ett mått på hur stor andel kostnaderna utgör av det totala produktionsvärdet vid olika utbildningsnivåer. Förskolans andel av BNP har ökat sedan 2002 men ökningen är inte lika kraftig som den när den mäts med fastprisberäkning med hjälp av konsumentprisindex. Kostnaderna för grundskola, vuxenutbildning samt utbildning vid universitet/högskola i förhållande till BNP har i stället minskat sedan Kostnaderna för gymnasieskolan, mätt som andel av BNP, har varit ungefär desamma under perioden. Total kostnad för förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och utbildning vid universitet/högskola som andel av BNP åren , löpande priser Miljoner kronor Grundskola Förskola Gymnasieskola Universitet/ högskola Vuxenutbildning

10 SCB 10 UF 12 SM 1501 Utbildning för barn och ungdom Förskola Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och är sedan 2011 en egen skolform. Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola för barn i åldern 1-5 år under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Total kostnad Mellan 2010 och 2014 ökade kostnaderna för förskola från 57 till 65,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 14,1 procent. Under samma period ökade antalet inskrivna barn i förskolan med 6 procent. Kostnad per elev Kostnaden per inskrivet barn i förskolan var kronor år 2014 jämfört med år Total kostnad och kostnad per barn i förskola åren Total kostnad, miljoner kronor Kostnad per barn, kronor Total kostnad Kostnad per barn Kostnaderna för förskolan utgörs huvudsakligen av personalkostnader, som år 2014 utgjorde 73 procent av de totala kostnaderna. Kostnaderna för lokaler/inventarier stod för 14 procent av de totala kostnaderna, medan kategorin övrigt stod för 13 procent av de totala kostnaderna. Fördelning av kostnader för förskola 2014 Övrigt 13% Lokaler/ inventarier 14% Personal 73%

11 SCB 11 UF 12 SM 1501 Annan pedagogisk verksamhet Annan pedagogisk verksamhet består, enligt den nya skollag som trädde i kraft år 2011, av öppen förskola, pedagogisk omsorg, öppen fritidsverksamhet och omsorg på obekväm tid. Annan pedagogisk verksamhet tillhör inte skolväsendet men det finns ändå krav på att barnens behov av pedagogisk verksamhet skall tillgodoses. Verksamheten vänder sig till barn till och med 12 års ålder. Öppen förskola Den totala kostnaden för öppen förskola var 361 miljoner kronor år Den senaste femårsperioden har kostnaderna ökat med 20,3 procent. Pedagogisk omsorg Kostnaden för pedagogisk omsorg uppgick år 2014 till 1,7 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 21,5 procent mellan 2010 och Under samma period minskade antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg med 28 procent. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat i stort sett varje år sedan slutet av 1980-talet. År 2014 var kostnaden per inskrivet barn kronor. År 2010 var kostnaden per inskrivet barn kronor. Öppen fritidsverksamhet Den totala kostnaden för den öppna fritidsverksamheten ökade från 224 miljoner till 234 miljoner under åren

12 SCB 12 UF 12 SM 1501 Fritidshem Fritidshem erbjuds elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Utbildningen i fritidshem skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Sedan 2011 är fritidshem en del av skolväsendet. Total kostnad Den totala kostnaden för fritidshem har ökat med 14 procent sedan 2010 och uppgick till 15,1 miljarder kronor år Under perioden ökade samtidigt antalet inskrivna barn med 17,5 procent. Kostnad per inskrivet barn Kostnaden per barn i fritidshem var kronor år 2014 jämfört med år Total kostnad och kostnad per barn i fritidshem Total kostnad, miljoner kronor Kostnad per barn, kronor Total kostnad Kostnad per barn

13 SCB 13 UF 12 SM 1501 Förskoleklass Förskoleklass är en frivillig skolform för sexåringar som skall stimulera barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång. Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i förskoleklass till alla sexåringar under minst 525 timmar under ett läsår. De flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Total kostnad Den totala kostnaden för förskoleklassen var 5,9 miljarder kronor år Mellan 2010 och 2014 ökade kostnaderna med 13,2 procent medan antalet elever ökade med 9,6 procent. Kostnad per elev År 2014 uppgick kostnaden per elev i förskoleklass till i genomsnitt kronor, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med Kostnaden per elev i förskoleklass med kommunal huvudman var kronor och medan den var kronor för en elev i förskoleklass med fristående huvudman. Total kostnad och kostnad per elev i förskoleklass Total kostnad, miljoner kronor Kostnad per elev, kronor Total kostnad Kostnad per elev Personalkostnader stod för 65 procent av de totala kostnaderna för förskoleklass år 2014 medan lokaler/inventarier stod för 20 procent. Fördelning av kostnader för förskoleklass 2014 Övrigt 15% Lokaler/ inventarier 20% Personalkostnad 65%

14 SCB 14 UF 12 SM 1501 Grundskolan (inkl. sameskolan) Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform för alla barn mellan 7 och 16 år. Kommunerna är även skyldiga att erbjuda grundskoleplats till sexåringar om barnets vårdnadshavare begär det. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan finns specialskolan och den obligatoriska särskolan. Total kostnad Den totala kostnaden för grundskolan har i stort sett varit densamma under den senaste femårsperioden. År 2014 var kostnaden för grundskolan 91 miljarder kronor. Sett över hela femårsperioden har kostnaden ökat med 12,1 procent. Kostnad per elev Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan har ökat från kronor till kronor mellan 2010 och Det innebär en procentuell ökning på 4,2 procent. Total kostnad och kostnad per elev för grundskola Total kostnad, miljoner kronor Kostnad per elev, kronor Total kostnad Kostnad per elev Kostnaderna för undervisning utgjorde 51 procent av kostnaderna i grundskolan medan kostnaderna för lokaler/inventarier utgjorde 18 procent. Fördelning av kostnader för grundskola Övriga kostnader 14% Skolskjutsar 3% Undervisning 51% Lärverktyg 4% Skolmåltider 6% Lokaler 19% Elevhälsa 3%

15 SCB 15 UF 12 SM 1501 Grundsärskola Grundsärskolan vänder sig till elever med utvecklingsstörning och ska ge alla elever en nioårig individanpassad utbildning. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig delar eller hela utbildningen i ämnen. Sedan 2011 tillhör inte längre elever med autism utan utvecklingsstörning grundsärskolan. Total kostnad Den totala kostnaden för grundsärskolan har minskat från 4,4 miljarder kronor år 2010 till 4,0 miljarder kronor år Detta motsvarar en minskning med 7,4 procent. Antalet elever minskade samtidigt med 20 procent. Kostnad per elev Kostnaden per elev i grundsärskola har ökat med 23 procent, från kronor år 2010, till kronor år Total kostnad och kostnad per elev för grundsärskola Total kostnad, miljoner kronor Total kostnad Kostnad per elev Kostnad per elev, kronor Undervisning stod år 2014 för 50 procent av kostnaderna för grundsärskola, övriga kostnader för 25 procent och lokalkostnader för 10 procent. Fördelning av kostnader för grundsärskola 2014 Övriga kostnader 25% Undervisning 48% Skolskjuts 11% Lärverktyg 2% Skolmåltider 1% Lokaler 10% Elevhälsa 1%

16 SCB 16 UF 12 SM 1501 Specialskola Specialskolan erbjuder utbildning till barn som på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan om de samtidigt är döva eller har en hörselnedsättning, har en grav språkstörning eller är dövblinda eller har synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Specialskolan omfattar tio läsår och ska motsvara grundskolan så långt som det är möjligt. Utbildningen bedrivs vid fem regionskolor och tre nationella skolor varför kostnaden per elev blir relativt hög. Total kostnad Den totala kostnaden för specialskolan har minskat från 487 miljoner kronor år 2010 till 475 miljoner kronor år Detta motsvarar en minskning med 2,5 procent. Under samma period har antalet elever varit i princip oförändrat. Kostnad per elev Kostnaden per elev har minskat med mindre än 1 procent, från kronor till kronor. Total kostnad och kostnad per elev för specialskola Total kostnad, 600 Kostnad per Total kostnad Kostnad per elev Kostnaderna för undervisning utgjorde 37 procent av de totala kostnaderna för specialskolan år Kostnader för elevhem utgjorde 24 procent. Fördelning av kostnader för specialskola 2014 Övriga kostnader 30% Undervisning 38% Elevhälsa 3% Skolskjuts 8% Elevhem 19% Lärvertyg 1% Lokaler 12% Skolmåltider 2%

17 SCB 17 UF 12 SM 1501 Gymnasieskola Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv samt för vidare studier. Gymnasieskolan bestod fram till 2011 av 17 nationella program samt specialutformade program, individuella program och International Baccalaureate. Sedan hösten 2011 består gymnasieskolan av 18 nationella program, 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Total kostnad År 2014 uppgick kostnaden för gymnasieskolan till 36,6 miljarder kronor, jämfört med 38,5 miljarder år Samtidigt har antalet elever minskat med 16,2 procent. Kostnad per elev År 2014 uppgick kostnaden per elev i gymnasieskolan till kronor, en kostnadsökning med nästan 18,4 procent jämfört med år Kostnaden per elev i kommunal regi var och i fristående regi kronor. För elever i skolor i landstingets regi var kostnaden per elev kronor. Landstingen erbjuder huvudsakligen naturbruksprogrammet och till detta närliggande utbildning. Utbildning vid naturbruksprogrammet ett relativt kostnadskrävande program vilket gör att kostnaden för utbildning i landstingskommunal regi är betydligt högre än för övriga huvudmän. Total kostnad och kostnad per elev i gymnasieskolan Total kostnad, miljoner kronor Kostnad per elev, kronor Total kostnad Total kostnad per elev Kostnaderna för undervisning utgjorde 47 procent av kostnaderna för gymnasieskolan, medan kostnader för lokaler utgjorde 19 procent. Fördelning av kostnader för gymnasieskola 2014 Skolskjutsar 3% Lärverktyg 8% Övriga kostnader 15% Undervisning 47% Skolmåltider 5% Lokaler 20% Elevhälsa 2%

18 SCB 18 UF 12 SM 1501 Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning som syftar till att ge ungdomar med en utvecklingsstörning en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning. Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan. Total kostnad Den totala kostnaden för gymnasiesärskolan har under perioden ökat från 2,8 miljarder år 2010 till 2,9 miljarder kronor år För hela femårsperioden innebär det en ökning med 2 procent. Antalet elever minskade samtidigt med 24,5 procent. Kostnad per elev Kostnaden per elev i gymnasiesärskolan har ökat med 31,5 procent, från kronor år 2010 till kronor år Total kostnad och kostnad per elev för gymnasiesärskola Total kostnad, miljoner kronor Total kostnad Total kostnad per elev Kostnad per elev, kronor Kostnader för undervisning utgjorde 45 procent av kostnaderna för gymnasiesärskola år Övriga kostnader utgjorde 25 procent. Fördelning av kostnader för gymnasiesärskola 2014 Övriga kostnader 25% Skolskjuts 9% Undervisning 45% Lärverktyg 3% Skolmåltider 2% Lokaler 13% Elevhälsa 2%

19 SCB 19 UF 12 SM 1501 Högre utbildning Universitet och högskolor Universitetens och högskolornas uppgifter är att anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund, bedriva forskning, samt att samverka med det omgivande samhället. År 2013 fanns det 14 statliga universitet, 20 statliga högskolor samt 17 enskilda utbildningsanordnare som erbjöd högskoleutbildning i Sverige. Utbildning vid grundnivå och avancerad nivå finansieras i hög grad (87 procent) av direkta statsanslag. Finansieringen av forskning och utbildning på forskarnivå kommer däremot från många olika källor. Direkta statsanslag står för knappt hälften av finansieringen. Högskolor och universitet ska redovisa alla kostnader som antingen kostnader för utbildning (på grund- och avancerad nivå) eller som forskning och forskarutbildning. I totalkostnaden nedan anges kostnader för utbildning på grund- och avancerad nivå, medan fördelningen av kostnader på olika utgiftsposter inte varit möjlig att dela upp och därför avser kostnader för både utbildning och forskning. Total kostnad Under perioden har den totala kostnaden för utbildning på grundoch avancerad nivå inom universitet och högskolor ökat med 6 procent. År 2014 uppgick kostnaden för utbildning på grund- och avancerad nivå till 26,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 25 miljarder kronor år Den totala kostnaden för universitet och högskolor inklusive forskning och forskarutbildning var 64,4 miljarder kronor år Antalet helårsstudenter har minskat med 6,4 procent under perioden, från studenter år 2010 till år Genomsnittlig anslagsintäkt per student på grund- och avancerad nivå År 2014 var den genomsnittliga anslagsintäkten per helårsstudent kronor. Genomsnittsintäkten beräknas genom att dividera lärosätenas intäkter av direkta statsanslag inklusive bidrag via Kammarkollegiet med totalt antal helårsstudenter, exklusive landstingsfinansierad utbildning. Kostnaderna för utbildning och forskning vid universitet och högskola utgjordes till 62 procent av personalkostnader, 17 procent av driftskostnader samt 13 procent av lokalkostnader år Fördelning av kostnader för universitet och högskolor 2014, inklusive forskning och forskarutbildning Övrigt 7% Driftskostnader 17% Personalkostnader 62% Lokalkostnader 13% Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Riksdagens anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå betalas ut per helårsstudent. I samband med beslutet om anslaget till varje högskola fattar riksdagen också beslut om ett så kallat takbelopp som anger hur mycket som maximalt kan betalas ut till varje lärosäte. Vilket belopp som gällde för 2014 speglas i nedanstående diagram.

20 SCB 20 UF 12 SM 1501 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde 2014, tkr Media Opera Teater Dans Konst Design Musik Idrott Medicinskt Vård Odontologiskt NT Övrigt Undervisning HSTJ Helårsstudent Helårsprestation ) NT = Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 2) HSTJ = Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

21 SCB 21 UF 12 SM 1501 Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning (komvux) Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Grundläggande vuxenutbildning är utbildning för vuxna på grundskolenivå. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i gymnasieskolan. Påbyggnadsutbildning syftar till att ge vuxna en sådan utbildning som leder till en ny nivå i deras yrke eller till ett nytt yrke. Total kostnad Kostnaden för kommunal vuxenutbildning har varit relativt oförändrad, runt 3,9 miljarder kronor, under den senast femårsperioden. I totalkostnaden ingår ersättningar till andra utbildningssamordnare. Dessa ersättningar uppgick till 979 miljoner kronor för år 2010, 997 miljoner kronor för år 2011, 958 miljoner kronor för år 2012, miljoner kronor för år 2013 och miljoner kronor för år Det är inte möjligt att specificera hur dessa fördelas för olika kostnadsslag. Kostnad per heltidsstuderande Kostnaden per heltidsstuderande uppgick år 2014 till , vilket är en ökning med 2 procent sedan Antalet heltidsstuderande var år 2010 och har minskat till år Total kostnad och kostnad per heltidsstuderande i kommunal vuxenutbildning Total kostnad, miljoner kronor Kostnad per heltidsstuderande, kronor Total kostnad Total kostnad per heltidsstuderande

22 SCB 22 UF 12 SM 1501 För kommunal vuxenutbildning i kommunal regi fördelade sig kostnaderna år 2014 så, att undervisning stod för 65 procent av de totala kostnaderna, övriga kostnader stod för 37 procent och lokalkostnader stod för 18 procent. Fördelning av kostnader för kommunal vuxenutbildning i kommunal regi, 2014 Övriga kostnader 29% Undervisning 51% Lärverktyg 5% Lokaler 14% Elevhälsa 1%

23 SCB 23 UF 12 SM 1501 Särskild utbildning för vuxna (särvux) Särskild utbildning för vuxna (särvux), syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan (grundsärskolan respektive träningsskolan) och på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Total kostnad Den totala kostnaden för särvux ökade med 8,8 procent under femårsperioden, från 228 miljoner kronor 2010 till 248 miljoner kronor Antalet elever har under motsvarande period minskat med 12,2 procent. Kostnad per elev Kostnaden per elev ökade med 30,6 procent under perioden, från kronor till kronor. Total kostnad och kostnad per elev i särvux Total kostnad, miljoner kronor 300 Kostnad per elev, kronor Total kostnad Total kostnad per elev

24 SCB 24 UF 12 SM 1501 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds de personer som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen avser att ge. Detta gäller från och med andra halvåret det år de fyller sexton år. Total kostnad Den totala kostnaden för sfi ökade med 24,1 procent femårsperioden 2010 och 2014, från miljoner kronor 2010 till miljoner kronor Från och med år 2011 samlas inte ersättning till annan utbildningsanordnare in. Istället beräknas denna ersättning utifrån kommunernas motpartsredovisning. På grund av detta bör jämförelser med tidigare år göras med försiktighet. Antalet elever har ökat från till under den redovisade femårsperioden, vilket är en ökning med 30 procent. Kostnad per heltidsstuderande Kostnaden per elev, omräknat till heltidsstuderande, uppgick till år År 2010 var motsvarande kostnad kronor. Total kostnad för svenskundervisning för invandrare , miljoner kronor Miljoner kronor

25 SCB 25 UF 12 SM 1501 Kompletterande utbildningar Kompletterande utbildningar är utbildningar på gymnasial eller eftergymnasial nivå inom framför allt områdena konst, kultur och hantverk. Utbildningarna bedrivs av enskild huvudman är oftast avgiftsbelagda men de får också statsbidrag. För att en utbildning ska få statsbidrag som kompletterande utbildning krävs att den anses vara särskilt viktig ur nationell synpunkt. En utbildning kan anses vara särskilt viktig ur nationell synpunkt till exempel om den tillgodoser behov inom smala yrkesområden eller leder till udda yrken, bidrar till att bevara traditionell yrkeskunskap, bidrar till att bevara det svenska kulturarvet eller bidrar till att utveckla ny kunskap inom ett framtidsyrke. Ansvaret för kompletterande utbildningar flyttades år 2009 över från Skolverket till Myndigheten för yrkeshögskolan. Från och med år 2009 finns endast uppgifter om utbetalt statsbidrag vilket gör att jämförelser med tidigare år är svåra att göra. Total kostnad Den totala kostnaden för utbetalda statsbidrag till kompletterande utbildningar var 151 miljoner kronor år Mellan 2010 och 2014 har kostnaden i form av utbetalda statsbidrag minskat med 5,6 procent. Antalet årsplatselever 2014 var Kostnad i form av utbetalda statsbidrag för kompletterande utbildningar , miljoner kronor Total kostnad

26 SCB 26 UF 12 SM 1501 Kvalificerad yrkesutbildning och Yrkeshögskola Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) är yrkesinriktad eftergymnasial utbildning som vänder sig till vuxna. Utbildningen ska baseras både på vetenskap och på kunskap som genererats i produktionen av varor och tjänster, och ska bedrivas i nära samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Kvalificerade yrkesutbildningar har funnits som utbildningsform sedan 2002 men håller sedan 2009 på att fasas ut helt till förmån för yrkeshögskoleutbildningar. Kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning finansieras huvudsakligen genom statsbidrag utfärdade av Myndigheten för yrkeshögskolan och det är kostnader i form av utbetalda statsbidrag som redovisas nedan. Total kostnad Den totala kostnaden för kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildningar har minskat med 16,6 procent sedan 2010, från miljoner kronor till miljoner kronor år Minskningen för år 2012 är delvis en följd av förändrade utbetalningsrutiner, och delvis en följd av minskad resurstilldelning. Från och med 2012 har ett nytt utbetalningssystem införts, vilket gör att 120 miljoner kronor fördelades som förskottsbetalningar år Det tilldelade anslaget var 179 mkr (i löpande priser) lägre år 2012 än 2011 Total kostnad för kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskola , miljoner kronor Miljoner kronor Genomsnittligt statsbidrag per årsplats År 2014 var genomsnittsnittliga statsbidraget per årsplats kronor för kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. En årsplats motsvarar 40 studieveckor på heltid.

27 SCB 27 UF 12 SM 1501 Folkhögskola Folkhögskolan är en studieform för vuxna som erbjuder utbildning i form av allmänna kurser, långa kurser och korta kurser. Folkhögskolans allmänna kurser är avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning och ska årligen utgöra 15 procent av verksamheten. De långa och korta kurserna har ett mycket varierat innehåll som bestäms lokalt av folkhögskolorna. Total kostnad Den totala kostnaden för folkhögskolornas folkbildningsverksamhet har varit i stort sett oförändrad runt nivån 3,0 miljarder kronor under perioden År 2014 stod kostnaderna för undervisning för 56 procent av de totala kostnaderna för folkhögskolan, medan kostnaderna för fastigheter/lokaler stod för 21 procent. Fördelning av kostnader för folkhögskola 2014 Kök och hushåll 11% Administration 12% Undervisning 56% Fastigheter/ lokaler 21% Studieförbund Studieförbunden organiserar studiecirklar, kulturprogram samt annan folkbildningsverksamhet. År 2014 fanns det tio studieförbund. De anordnade 2012 cirka studiecirklar med ungefär 1,7 miljoner deltagare. Studieförbunden är också en stor lokal kulturarrangör. Under året anordnades arrangemang med totalt 18 miljoner besökare/deltagare. Total kostnad Under 2014 uppgick den totala kostnaden för studieförbundens folkbildningsverksamhet till 3,7 miljarder kronor. Detta är en minskning med 3,3 procent jämfört med 2010.

28 SCB 28 UF 12 SM 1501 Arbetsmarknadspolitiska program Det övergripande syftet med arbetsmarknadspolitiska program är att öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft. Som en del av detta erbjuder flera arbetsmarknadspolitiska program också utbildning. De arbetsmarknadspolitiska programmen, och därmed också utbildningen inom dem, genomgick betydande förändringar runt år 2008 då Arbetsförmedlingen bildades och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) lades ned. Flera arbetsmarknadspolitiska program infördes i samband med detta och jämförelser med åren runt 2008 bör därför göras med försiktighet. Total kostnad De totala kostnaderna för utbildningar inom de arbetsmarknadspolitiska programmen ökade med 18,5 procent under perioden Arbetsmarknadsutbildning Programmet arbetsmarknadsutbildning erbjuder yrkesinriktad utbildning till öppet arbetslösa som bedöms ha en svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningarna är särskilt inriktade mot yrken där det råder arbetskraftsbrist. Kostnaden för arbetsmarknadsutbildningen minskade med 48 procent under perioden, från miljoner kronor år 2010 till 885 miljoner år Förberedande eller orienterande insatser Inom förberedande insatser erbjuds förberedande eller orienterande utbildningar till arbetssökande som behöver särskilt stöd inför en arbetsmarknadsutbildning eller ett annat arbetsmarknadspolitiskt program. Förberedande eller orienterande utbildningar kan också innehålla kurser i yrkessvenska, förberedande kurser i att starta näringsverksamhet och motivationshöjande kurser. Förberedande utbildningar kan även ges inom Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgaranti för ungdomar och Rehabiliteringssamverkan. Kostnaden för förberedande eller orienterande utbildning minskade med 48 procent under perioden, från 888 miljoner kronor 2010 till 461 miljoner kronor Jobb och utvecklingsgarantin Inom jobb- och utvecklingsgarantin erbjuds utbildningar till arbetssökande som varit utan arbete under en lång tid. Kostnaderna för utbildningar inom jobb och utvecklingsgarantin ökade med 190 procent jämfört med 2010, från 367 miljoner kronor till miljoner. Jobbgaranti för ungdomar Inom jobbgaranti för ungdomar erbjuds särskilda utbildningsinsatser till ungdomar för att de skall kunna antingen få ett arbete direkt, eller påbörja alternativt återgå till en annan utbildning. Kostnaderna för utbildningar inom jobb och utvecklingsgarantin ökade med 70 procent under perioden, från 239 miljoner kronor till 406 miljoner kronor. Rehabiliteringssamverkan Kostnaden för rehabiliteringssamverkan minskade med 60 procent jämfört med 2010, från 62 miljoner kronor till 25 miljoner kronor år Utbildning inom kriminalvården Kostnaden för utbildning inom kriminalvården ökade med 138 procent jämfört med år 2010, från 23 miljoner till 54 miljoner kronor år 2014.

29 SCB 29 UF 12 SM 1501 Fördelning av kostnader för utbildning inom arbetsmarknadspolitiska program 2014 Rehabiliteringssamverkan Etableringsuppdraget Folkhögskolesatsning Utbildning inom kriminalvården Arbetsmarknadsutbildning Förberedande eller orienterande utbildning Jobbgaranti för ungdomar Jobb och utvecklingsgarantin Kostnad för utbildning inom arbetsmarknadspolitiska program , miljoner kronor Arbetsmarknadsutbildning Förberedande eller orienterande utbildning Jobb och utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Rehabiliteringssamverkan Utbildning inom kriminalvården Etableringsuppdraget Folkhögskolesatsning Total kostnad

30 SCB 30 UF 12 SM 1301 Internationella jämförelser Sverige medverkar i en omfattande internationell rapportering av kostnader för utbildningsväsendet. Då utbildningsväsendet avgränsas på olika sätt i de internationella jämförelserna och i de beräkningar som gjorts tidigare i denna rapport är jämförelser med tidigare avsnitt svåra att göra. I den internationella rapporteringen inkluderas forskning utförd av utbildningsinstitutioner, samtidigt som vissa svenska utbildningsformer, som fritidshem och arbetsmarknadsutbildningar exkluderas. Dessutom bedöms endast hälften av kostnaderna för förskola ingå i utbildningsväsendet i OECD-rapporteringen, medan resten anses vara barnomsorg. Kostnaderna för utbildning för barn och ungdom är därför betydligt lägre i den internationella rapporteringen. Utbildningskostnadernas andel av BNP OECD-genomsnittet för utbildningskostnadernas andel av BNP år 2011 var 6,1 procent. Högst andel av samtliga OECD-länder hade Danmark med 7,9 procent. Island låg på andra plats med 7,7 procent. Sverige med 6,3 procent, låg på trettonde plats. Kostnader för utbildningsväsendet som andel av BNP år 2011, procent Danmark Island Korea Nya Zeeland Norge5) Israel Chile 4) USA Kanada 3) Belgien2) Finland Storbritannien Sverige Nederländerna Mexico Irland Frankrike Slovenia Australien Österrike Schweiz5) Estonia Portugal Spanien Polen Japan Tyskland Tjeckien Italien Ungern5) Slovakien Turkiet5) EU21 medel OECD medel Övrig utbildning Högskoleutbildning 2) I kolumnen för grundskola ingår endast år 1-6 och i kolumnen för gymnasieskola ingår år 7-9 och gymnasiet. 3) Referensår ) Referensår ) Endast offentliga kostnader (för Schweiz endast högre utbildning, för Norge grundskola, gymnasial och eftergymnasial ej högskola)

31 SCB 31 UF 12 SM 1301 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Samtliga skolformer/verksamheter. Total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, , löpande priser, mnkr och procent 1. All types of education/activities. Total costs by type of education/activity as a share of GDP in current prices (MSEK) and percent Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel pris av BNP pris av BNP pris av BNP pris av BNP pris av BNP Total kostnad , , , , ,42 Förskola , , , , ,66 Förskoleklass , , , , ,15 Fritidshem , , , , ,39 Grundskola , , , , ,32 Grundsärskola , , , , ,10 Gymnasiesärskola , , , , ,07 Specialskola 471 0, , , , ,01 Gymnasieskola , , , , ,93 Universitet/Högskola , , , , ,68 Komvux , , , , ,11 Särvux 221 0, , , , ,01 Utbildning i svenska för invandrare , , , , ,06 Kompletterande utbildningar 155 0, , , , ,00 Kvalificerad yrkesutbildning/ Yrkeshögskola , , , , ,03 Folkhögskolor , , , , ,08 Arbetsmarknadspolitiska program 1) , , , , ,10 Studieförbund , , , , ,09 Svenska skolor i utlandet 151 0, , , , ,00 Studiestöd (exkl. lån) , , , , ,47 Centrala kostnader , , , , ,13 1) Arbetsförmedlingen bildades 2008 med andra förutsättningar än tidigare arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Därför är siffrorna inte helt jämförbara med tidigare år

32 SCB 32 UF 12 SM Samtliga skolformer/verksamheter Total kostnad per skolform/verksamhet i 2014 års priser (KPI), mnkr och procent 2. All types of education/activities Total costs by type of education/activity in fixed prices (CPI), (MSEK) and percent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent mnkr mnkr mnkr mnkr Total kostnad , , , , ,0 Förskola , , , , ,4 Förskoleklass , , , , ,1 Fritidshem , , , , ,2 Grundskola , , , , ,3 Grundsärskola , , , , ,4 Gymnasiesärskola , , , , ,0 Specialskola 487 0, , , , ,2 Gymnasieskola , , , , ,6 Universitet/Högskola , , , , ,2 Komvux , , , , ,5 Särvux 229 0, , , , ,1 Svenska för invandrare , , , , ,8 Kompletterande utbildningar 160 0, , , , ,1 Kvalificerad yrkesutbildning/ Yrkeshögskola , , , , ,4 Folkhögskolor , , , , ,1 Arbetsmarknadspolitiska program , , , , ,3 Studieförbund , , , , ,3 Svenska skolor i utlandet 156 0, , , , ,0 Studiestöd (exkl. lån) , , , , ,4 Centrala kostnader , , , , ,7

33 SCB 33 UF 12 SM Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2014 års priser (KPI), mnkr 3. Preschool activities and schoolage child care. Expenditure by type and organiser , in current and fixed prices (CPI), (MSEK) Löpande pris, miljoner kronor Fast pris, miljoner kronor Total kostnad Förskola Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Pedagogisk omsorg Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Fritidshem Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Öppen förskola Total kostnad Öppen fritidsverksamhet för åringar Total kostnad

34 SCB 34 UF 12 SM Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kostnad per inskrivet barn, huvudman och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 4. Pre-school activities and school-age child care. Expenditure per pupil, by type and organiser , in current prices, SEK and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Samtliga Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad per inskrivet barn Förskola Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Pedagogisk omsorg 1) Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Fritidshem Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad ) Från den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen och annan lagstiftning.

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet UF 12 SM 1401 Kostnader för utbildningsväsendet 2009 2013 Costs for educational system 2009 2013 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för utbildningsväsendet

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan

Kostnader för utbildningsväsendet Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan UF 12 SM 1301 Kostnader för utbildningsväsendet 2008 2012 Costs for educational system 2008 2012 I korta drag Korrigering 2014-04-16 Kostnaden för utbildning i svenska för invandrare (sfi) har reviderats

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet UF 12 SM 1601 Kostnader för utbildningsväsendet 2011 2015 Costs for educational system 2011 2015 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för utbildningsväsendet

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1201, korrigerad version Kostnader för utbildningsväsendet 2007 2011 Costs for educational system 2007 2011 I korta drag Korrigeringar Sid 2, innehållet har tagits bort, 2013-10-16. Tabell 1 i

Läs mer

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända För unga vuxna Vuxenutbildning Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Vuxenutbildning Från 16, 18 eller 20 år (frivillig) Gymnasieskola Ålder 16 20 år (frivillig) Grundskola Ålder

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 1997-2001

Kostnader för utbildningsväsendet 1997-2001 Kostnader för utbildningsväsendet 1997-2001 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Informationsbladet redogör för Skolinspektionens praxis. Här kan du även

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:246 Utkom från trycket den 12 maj 2015 utfärdad den 30 april 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2011 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken... 40 Kommentarer till statistiken... 42 2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2000

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014 UF0514

Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014 UF0514 BV/EV 2016-03-18 1(8) Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014 UF0514 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken... 42 Kommentarer till statistiken... 44 2.1 Inskrivna barn

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län augusti 2016: 9 511 (6,2%) 5 194 män (6,6%) 4 317 kvinnor (5,8%) 1 678 unga 18-24 år (9,3%)

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken... 40 Kommentarer till statistiken... 42 2.1 Inskrivna barn

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd Riktlinje Riktlinje för tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd UN 2016/1136 Antagen av Utbildningsnämnden 2016-04-20 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:528 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 Antalet inskrivna arbetslösa minskade under månaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, om än i ett svagare tempo än tidigare.

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 oförändrad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har varit oförändrad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 15 maj 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län april 2012 8 588 (9,1 %) 3 743 kvinnor (8,5 %) 4 845 män (9,7 %) 2

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region BO 39 SM 1301 Hyror i bostadslägenheter 2012 Rents for dwellings 2012 I korta drag 2,2 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Regionalt

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2007

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2007 PM 2008-09-17 1 (49) Dnr 71-2008:2730 Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2007 Under verksamhetsåret 2007 uppgick den totala kostnaden för förskoleverksamhet,

Läs mer

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr UF 12 SM 0401 Utbildningskostnader 1999-2003 Educational expenditure 1999-2003 I korta drag 200 miljarder satsades på utbildning Den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick 2003 till

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2016: 58 541 (7,2%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Kalmar, 14 februari 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Ökning av antalet anmälda ferieplatser i januari månad I januari 2012 uppgick antalet nyanmälda

Läs mer

2. Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från 20 tim till 25

2. Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från 20 tim till 25 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-10-31 PIA KRON SID 1/2 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från

Läs mer

Lärarlönelyftet 2016-02-12

Lärarlönelyftet 2016-02-12 Promemoria 2016-02-12 Utbildningsdepartementet Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län februari månad 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras under februari

Läs mer

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Skolinspektionen Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Anette.Ellis@fogdarod.se Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar efter tillsyn

Läs mer

Avveckling av sysselsättningsfasen

Avveckling av sysselsättningsfasen Avveckling av sysselsättningsfasen Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Förmedlingsavdelningen Diarienummer: Af-2016/047518 Datum: 2016-01-27 Innehåll Innehåll Avveckling av sysselsättningsfasen 1. Bakgrund...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Blekinge, 8 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Kraftig ökning av antalet varsel på en fortsatt svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 17 januari 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010 Antalet lediga platser fler än för ett år sedan Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Våra delmål Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/uppdrag Effektmål Resultatmått/indikator

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, april 2015

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, april 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län, men trenden är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län februari 2012 10 455 (7,0%) 5 213 kvinnor (7,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2013 8 559 (9,1 %) 3 816 kvinnor (8,7 %) 4 743 män (9,5

Läs mer

REGLER. Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

REGLER. Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER Sida 2 av 6 Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning

Läs mer

Månadsrapport april 2016

Månadsrapport april 2016 Månadsrapport april 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 241 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad

Läs mer

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 Rapport 301 2007 Kostnader Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 kostnader riksnivå Beställningsadress (Order address): Fritzes

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Västernorrland

Ungdomsarbetslösheten i Västernorrland Ungdomsarbetslösheten i Västernorrland Tuva Hjelm Praktikant från Mittuniversitetet Statsvetenskapliga institutionen Rapport under praktikperiod VT 2012 Praktikrapporten Handlar om hur ungdomar i Västernorrland

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Lerums kommun Lerums.kommun@lerum.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Lerums kommun Beskgt 2 (6) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen har

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 juni 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län maj 2012 8 246 (8,8 %) 3 631 kvinnor (8,3 %) 4 615 män (9,3 %) 2

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Juridisk vägledning Granskad juni 2012 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 september 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Läs mer

10 126 (6,8 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november 2012

10 126 (6,8 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 december 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, november 2012 10 126 (6,8 %) 4 857 kvinnor

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2008

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2008 NR/OE 2010-11-0 1() Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2008 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning

Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning Stockholm Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-03-03 Handläggare Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 35 457 Till Arbetsmarknadsnämnden den 15 mars 2016 Ärende 4 Yttrande

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2013

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2013 NR/OEM 2015-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2013 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen

Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen 1(5) Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN 21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Kalmarsunds Gymnasieförbund gymnasieforbundet@gyf.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalmarsunds Gymnasieförbund Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län januari 2014 13 042 (10,0 %) 5 586 kvinnor (8,9 %) 7 456 män

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning; SFS 2016:458 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 Antalet arbetslösa ökar för första gången på 20 månader om än

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 Fler övergångar till arbete i juli 2016 jämfört med juli 2015 Under juli påbörjade 498

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län mars månad 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras under mars månad.

Läs mer

kvinnor (5,7 %) män (6,5 %) I april månad månaden. i april 2014. ling.

kvinnor (5,7 %) män (6,5 %) I april månad månaden. i april 2014. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad 9 maj 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2014 9 295 (6,1 %) 4 220 5 075 2 022 kvinnor (5,7 %) män (6,5

Läs mer

Arbetsmarknadsläget januari 2014

Arbetsmarknadsläget januari 2014 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget januari 2014 47 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen påbörjade 47 000 personer någon form av arbete under januari. Det är drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 2014-03-10 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 Under februari månad fortsatte arbetslösheten i Stockolms län att minska. Nyinskrivna och varsel minskade

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB Arbetsmarknadsläget i september 2002 Arbetslösheten ökar trendbrott? 1(5) 2002-10-17 kl 13.00 Nr 2002:261 För första gången sedan december förra året ökar antalet arbetslösa jämfört med månaden innan,

Läs mer

Kvartalsrapport och budgetprognos 4 2010. Verksamheten till och med september

Kvartalsrapport och budgetprognos 4 2010. Verksamheten till och med september BUN 2010/0023 Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4 2010 Verksamheten till och med september Bästa grundskolorna finns i Danderyd Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1 100

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013 Blekinge, 15 maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013 Den globala ekonomiska utvecklingen går fortsatt trögt och det är framför allt Europa som utgör sänket

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 Stark återhämtning på arbetsmarknaden gynnade kvinnor Sysselsättningen ökade både för män och för kvinnor under

Läs mer

Hallands arbetsmarknad. Källa: SCB

Hallands arbetsmarknad. Källa: SCB Hallands arbetsmarknad Källa: SCB Interaktiv statistik Innehållsförteckning Flera diagram i rapporten kan filtreras efter kommun, Halland och Sverige. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som

Läs mer

Elever och studieresultat i sfi 2013

Elever och studieresultat i sfi 2013 Utbildningsstatistikenheten 2014-06-26 1 (9) Elever och studieresultat i sfi 2013 I denna PM beskriver vi statistik om utbildning i svenska för invandrare (sfi) år 2013. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) 6 120 kvinnor (7,6%) 7 470 män (8,1%) 3 900 unga 18-24 år

Läs mer

KONSTNÄRSNÄMNDENS UNDERSÖKNINGAR OM KONSTNÄRER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 1

KONSTNÄRSNÄMNDENS UNDERSÖKNINGAR OM KONSTNÄRER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 1 Stockholm 2015-06-12 KONSTNÄRSNÄMNDENS UNDERSÖKNINGAR OM KONSTNÄRER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 1 Resultatet i sammanfattning - Inom konstnärsgruppen var 13 procent födda utomlands 2004. - Skillnaderna i förvärvsinkomst

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 Lediga platser:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Hammarlands kommun PM juni 2016

Hammarlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Hammarlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Hammarland kommuns verksamheter kännetecknas av: Minskad kostnad per grundskoleelev år 214 samt lägre kostnad än genomsnittet för Åland. Ökande

Läs mer

Nyckeltal. Medborgarförvaltningen

Nyckeltal. Medborgarförvaltningen Nyckeltal Medborgarförvaltningen Sammanfattning MBF Kvalitet Resurser Slutsats Socialsekreterare >2 år i yrket Barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (ökar) Långvarigt ekonomiskt bistånd

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 Fått arbete I maj fick 1 580 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I maj för ett

Läs mer

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden 1(6) BUN 2009/ Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för - och utbildningsnämnden Budget ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Budg.avv % Nämnd och administration

Läs mer

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern 2011-09-20 Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern Förskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Måluppfyllelse och resultat Här beskrivs verksamhetens sammantagna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011

Läs mer

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv En samordnad utveckling av validering Dir. 2015:120 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län januari 2014 8 615 (11,6 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län januari 2014 8 615 (11,6 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, januari månad 2014 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län januari 2014 8 615 (11,6 %) 3 736 kvinnor (10,7 %) 4 879 män (12,5

Läs mer

Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. vecka 7 2016)

Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. vecka 7 2016) Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. vecka 7 2016) Källa: Migrationsverket Sverige tillsammans Förändring av befolkningen efter kön och ålder, fördelat på inrikes/utrikes födda 2014 2020 Sverige tillsammans

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet 2016-03-17

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet 2016-03-17 Rapport Medlemsundersökning om skolgången Autism- och Aspergerförbundet 216-3-17 Inledande ord I vår förra skolenkät år 213 såg vi att det i alldeles för stor utsträckning fanns brister i hur man anpassar

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012 Antal svar: 50 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i juli 2002 Ökad sysselsättning inom vård och omsorg Förändring på kort sikt Liksom de senaste månaderna fortsätter antalet arbetslösa att minska. Sysselsättningen som förra månaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2012 8 896 (9,4 %) 3 854 kvinnor (8,8 %) 5 042 män (10,0 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 Fått arbete I september påbörjade 1 391 arbetssökande någon form

Läs mer

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr.

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr. UF 12 SM 0301 Utbildningskostnader 1998-2002 Educational expenditure 1998-2002 I korta drag 196 miljarder satsades på utbildning Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick år 2002 till drygt 196

Läs mer

Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet: effekter på utbildnings- och arbetsmarknadsutfall. Caroline Hall SNS, 2015-12-08

Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet: effekter på utbildnings- och arbetsmarknadsutfall. Caroline Hall SNS, 2015-12-08 Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet: effekter på utbildnings- och arbetsmarknadsutfall Caroline Hall SNS, 2015-12-08 1 I 1991 års gymnasiereform förlängdes yrkesutbildningarna Förlängdes

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB Arbetsmarknadsläget i november 2002: 1(5) 2002-12-12 Kl 13.00 Nr 2002:324 Arbetade timmar minskar Det genomsnittliga antalet utförda arbetstimmar per vecka på hela arbetsmarknaden var i november 140,5

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) 5 940 kvinnor (7,4 %) 6 620 män (7,4 %) 3 710 unga 18-24 år

Läs mer

Betänkande Yrkeshögskola. För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Betänkande Yrkeshögskola. För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Kommunstyrelsen 2008-06-02 148 383 Arbets- och personalutskottet 2008-05-26 129 318 Dnr 08.264-61 juniks17 Betänkande Yrkeshögskola. För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer