Utan hiss mera hemtjänst?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan hiss mera hemtjänst?"

Transkript

1 Utan hiss mera hemtjänst? Om sambandet mellan äldre malmöbors nyttjande av hemtjänst och tillgänglighet i boendet Gittan Ekvall Rapport 2005:2 ISSN ISBN

2 Förord Att kunna bor kvar i sitt eget hem, oavsett ålder eller funktionshinder, med möjlighet till ett aktivt och självständigt liv önskar de flesta av oss. Bristande tillgänglighet i bostadsbeståndet är inte sällan ett skäl till att den enskilde behöver stöd från samhället med t.ex. bostadsanpassning och hemtjänstinsatser. Detta förhållande orsakar kommunerna stora kostnader. För att förbättra möjligheterna till ett oberoende liv upp i hög ålder för framtida generationer måste olika aktörer i samhället i betydligt större omfattning samverka i samhällsbyggandet. I denna rapport redovisar Gittan Ekvall hur tillgängligheten till och från bostaden i flerbostadshus av varierad standard samspelar med behovet av vissa hemtjänstinsatser, såsom t.ex. inköp, tvätt, promenader, för personer 65 år eller äldre. Gittan Ekvall är arkitekt och tekn. lic. och anställd som projektledare på Malmö FoU-enhet för äldre. Ett stort tack riktas till Gittan Ekvall som med stort engagemang och noggrannhet genomfört studien samt till alla dem som bidragit med synpunkter under arbetets gång. Ett särskilt tack riktas till Torsten Persson, Malmö stad, som granskat manuskriptet och bidragit med värdefulla synpunkter, liksom till FoU-enhetens beredningsgrupp. I beredningsgruppen ingår Ania Willman, Malmö högskola, Sölve Elmståhl, Lunds universitet, Ingrid Kask-Esperi, Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Kerstin Sjöström, Universitetssjukhuset MAS och Eva Lundberg, Malmö stad. Elizabeth Åhsberg, FoU-enheten, har svarat för handledningen. Eva Lundberg Chef Malmö FoU-enhet för äldre 1

3 2

4 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP... 4 SAMMANFATTNING... 5 ENGLISH SUMMARY... 6 INLEDNING... 7 PARALLELLER MELLAN BEFOLKNINGS- OCH BOSTADSUTVECKLING.. 9 BOSTADSUTVECKLING... 9 BESKRIVNING AV BOSTADSBEBYGGELSE FORSKNING KRING ÄLDRES BOENDE MALMÖ BEFOLKNING OCH BOSTÄDER I TIO STADSDELAR SYFTE METOD DATA FRÅN TVÅ KÄLLOR Data avseende insatser enligt SoL Boendedata Bakgrundsdata TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN RESULTAT MALMÖBORNA DELTAGARNAS BOENDE BEVILJADE INSATSER STADSDELARNA SAMBAND MELLAN BEVILJADE INSATSER OCH TILLGÄNGLIGHET JÄMFÖRELSE MELLAN BOSTADSOMRÅDEN INOM EN STADSDEL SAMBAND MELLAN SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET REFLEXIONER OCH SLUTSATSER UTAN HISS MERA HEMTJÄNST? NÄRHET TILL SERVICE MINDRE HEMTJÄNST? ANDRA FAKTORER MED BETYDELSE FÖR BEHOVET AV HEMTJÄNST.42 SLUTSATSER KAN GENERELLA ÅTGÄRDER MINSKA BEHOVET AV ÄLDREOMSORG?44 FRÅGOR TILL FRAMTIDEN UR ETT ÄLDREPERSPEKTIV REFERENSER

5 Förkortningar och begrepp SoL Socialtjänstlagen HSL Hälso- och sjukvårdslagen CE Centrum SI Södra Innerstaden VI Västra Innerstaden KI Kirseberg FO Fosie HY Hyllie RO Rosengård LB Limhamn-Bunkeflo HU Husie OE Oxie HSFR Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet SBK Stadsbyggnadskontoret SABO De allmännyttiga bostadsbolagens organisation St_O Statistikområden Tghgr Tillgänglighetsgrad Fbh Flerbostadshus Smh Småhus Fsb Försumbar K Kvinna M Man Inköp beviljat bistånd; hjälp med att göra inköp Tvätt beviljat bistånd; hjälp med att tvätta Sopor beviljat bistånd; hjälp med att kasta sopor Promenad beviljat bistånd; hjälp med att promenera Städ beviljat bistånd; hjälp med att städa Service begreppet omfattar kombinationen Inköp, Tvätt och Städ 4

6 Sammanfattning Ekvall, G. (2005) Utan hiss - mera hemtjänst? Om sambandet mellan äldre malmöbors nyttjande av hemtjänst och tillgänglighet i boendet. FoUrapport 2005:2, Malmö FoU-enhet för äldre. Antalet äldre förväntas öka kraftigt under kommande decennier. Det visar sig samtidigt att äldre med hemtjänst i ordinärt boende har ökat medan andelen äldre i särskilt boende minskat. De flesta äldre önskar bo kvar i eget hem så länge som möjligt, en del till livets slut. Studiens syfte var att beskriva sambandet äldres nyttjande av hemtjänst och boendet samt att belysa skillnader mellan olika områden, bostadstyper och tillgänglighetsgrader. Studien omfattade alla malmöbor som var 65 år och äldre med hemtjänst i ordinärt boende den 1 januari Data baserades på uppgifter från register och observationer av småhus respektive flerbostadshus. Den senare kategoriserades efter tre tillgänglighetsgrader. Tillgänglighet har främst relaterats till äldres behov av hjälp med inköp. Den undersökta gruppen omfattade 4908 personer. Tre av fyra var kvinnor och fyra av fem hushåll uppskattades, utifrån civilstånd, bestå av en person. Medelåldern var nästan 84 år för deltagarna som i medeltal hade 4 insatser. Resultatet visade att ungefär fyrtio procent hade beviljats hjälp med att göra inköp respektive att tvätta. Få hade beviljats hjälp med promenader och sopor. Flest fick hjälp med att städa. Åldersgruppen 90 år och äldre hade högst andel insatser och bodde främst i fastigheter med låg tillgänglighetsgrad. Flertalet personer, nio av tio, bodde i flerbostadshus. Resultatet indikerade att bostadsfaktorn tillgänglighet hade betydelse för personernas behov av hjälp med inköp. Personer i flerbostadshus utan hiss fick i större utsträckning hjälp med att göra inköp än de som bodde i en tillgänglig bostad. Skillnaden var markant på stadsdelsnivå, störst för Kirseberg följt av Centrum och Södra Innerstaden. För Rosengård, Hyllie och Husie var emellertid förhållandet omvänt, dvs av de som fick hjälp med inköp bodde en större andel i tillgängliga bostäder. Dessutom, var fjärde person i Hyllie bodde i seniorboenden vars tillgänglighet per definition är god. En jämförelse mellan ett mindre urval av statistikområden indikerade att närhet till service bidrog till ett mindre behov av hjälp med inköp. Sammanfattningsvis, resultatet indikerade att boendefaktorn tillgänglighet hade betydelse för behovet av hemtjänst; utan hiss mera hemtjänst. En vid tolkning av resultatet medför att andra bebyggelsefaktorer också inverkade på behovet av hjälp med inköp. Framförallt tycktes närhet till service göra det. Nyckelord: äldre, tillgänglighet, ordinärt boende, hemtjänst, kommun 5

7 English summary Ekvall, G. (2005) Is there a relation between accessible housing and need of home service? R&D-report 2005:2, Malmoe Research and Development Unit for Elderly. During the last decades institutional community care in Sweden to a large extent has been replaced by care and social service offered at home. This development of continued residence seems positive, as most persons prefer to stay in their own homes, but there may be some negative consequences. For example, are buildings accessible for a walking frame? The accessibility is a function of the interaction between design of the environment and the old person s functional ability. The purpose of this study was to explore if there is a relation between accessible housing and need of home service in Malmö. A sample of persons was selected from the following criteria; 65 years or older, living in their ordinary home in Malmö, receiving community home service. Data was collected from registers of community home services (for example shopping and laundry) and through observations of accessibility (mainly stairs and elevator) of each home. The results show that of old persons did receive home service. In this group, three of four persons were female, the mean age was about 84 years, and the whole group received four services as a mean. Most persons lived in apartment blocks (89 %) and received help with cleaning. About 40 % received help with shopping and laundry and a few persons received help with walks and throwing waste. The oldest (> 90 years) persons received most help (in number of services), and many of them lived in not fully accessible houses. Depending on area, up to 19 % needed help with shopping. The results indicate that the need of service increase with decreasing accessibility. With more accessible buildings old persons would have greater opportunity to keep an independent lifestyle while remaining at home. Key words: elderly, accessible housing, home service, community 6

8 Inledning De allra flesta äldre är vid god hälsa när de går i pension och kan se fram emot flera år med ett aktivt liv. Vårdbehov uppstår ofta först i 80-årsåldern och ökar sedan med stigande ålder. Såväl antalet som andelen äldre i samhället kommer att öka under de kommande decennierna och andelen äldre beräknas vara 20 % år Medan det under de två senaste decennierna var antalet 80 år och äldre som stod för en kraftig ökning förväntas antalet 65 år och äldre öka kraftigt under kommande två decennier. Efter 2020 kommer antalet 80 år och äldre åter öka betydligt (Svenska kommunförbundet 2004). Med Ädelreformens införande, för mer än tio år sedan, övertog kommunerna ansvaret för service, vård och omsorg för äldre. Ett viktigt äldrepolitiskt mål är att möjliggöra för äldre att bo kvar i eget hem och där vid behov erhålla service, omsorg och vård genom hemtjänsten och hemsjukvårdens insatser. Enligt den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken, regeringens proposition 1997/98:113, ska äldre inte behöva flytta på grund av sjukdom eller handikapp. Den som önskar ska kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt det är möjligt få sina vårdbehov tillgodosedda i hemmet. Äldre ska kunna röra sig i bostadsområden, i butiker och restauranger, på gator och med kollektivtrafik. Därför bör, enligt handlingsplanen, bostäder vid nybyggnad eller ombyggnad, anpassas till människor med funktionshinder och samhället planeras på ett sådant sätt att äldres behov av tillgänglighet till allmän service tillgodoses. Medan kommunernas hemsjukvård regleras i HSL regleras äldreomsorgsverksamheten i SoL enligt vilken Socialnämnderna ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro och gemenskap med andra att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (SoL, kapitel 5 4 & 5). Socialstyrelsens statistik över Kommunernas SoL - insatser visade för 2003 att andelen 65 år och äldre som hade hemtjänst i ordinärt boende var ca 8 %. Motsvarande siffra för gruppen 80 år och äldre var ca 19 % och ca 4 % för personer mellan år. Antalet äldre med hemtjänst i ordinärt boende hade ökat med ca 6 % jämfört med Under samma tidsperiod hade andelen 65 år och äldre som bodde permanent i särskilda boendeformer minskat från ca 8 % till 7 %. Antalet äldre med äldreomsorg 7

9 i det ordinära boendet hade alltså ökat samtidigt som andel äldre som erhöll insatsen särskilt boende hade minskat (Socialstyrelsen 2004). Under nästan tre decennier har äldreomsorgen och äldrevården i Sundsvall kartlagts i en serie av studier. De ger en bild av hur svensk äldreomsorg utvecklats över tid och av vad det är som gör att äldre människor inte kan bo kvar i sin ursprungliga bostad. Situationen i Sundsvall 2002 visade, för flyttning till särskilt boende, att få flyttningar skulle ha kunnat förhindras eller skjutits upp. Vårdtyngden har ökat sedan de första studierna i början av 1980-talet men den entydiga trenden mot en allt större vårdtyngd hade dock brutits mellan 1999 och Den tidigare trenden, att flyttningar till servicehus var förknippad med stor vårdtyngd som gjorde kvarboendet orealistiskt, hade brutits Äldre som flyttade till servicehus hade återigen en lägre vårdtyngd och för flera av de äldre verkade servicehusen åter svara mot behovet av en mer funktionell bostad snarare än ett vård- och omsorgsboende. Trots att den använda datainsamlingsmetoden bedöms vara tillförlitligt uppmärksammas i rapporten svårigheten att utifrån studiernas traditionella design belysa t ex i vilken utsträckning den ökade användningen av korttidsboende bidragit till resultatet. För att med större säkerhet kunna bedöma om det rör sig om ett faktiskt trendbrott behövs därför ytterligare och upprepade studier över tid (Socialstyrelsen 2003). De allra flesta äldre (93 %) bor i ordinärt boende. De bor i bostäder som varierar med avseende på ägandeform och bostadstyp. Tillgängligheten från, till och i bostaden liksom den utrymmes- som utrustningsmässiga bostadsstandarden varierar. Närmiljön varierar bland annat med avseende på serviceutbud. Huvuddelen av de äldre kommer att bo kvar i sitt ordinära boende långt upp i åldrarna. Äldres bostadsstandard har successivt förbättrats och de flesta av morgondagens äldre bor nu i egna småhus. Boendet i småhus minskar successivt i de högre åldersgrupperna. Många av dem som säljer sina småhus söker en mer ändamålsenlig och lättskött bostad i ett flerfamiljshus (Boverket 2002). Äldre önskar, liksom andra, leva ett oberoende liv, vara aktiva och delaktiga i samhällslivet. Ett kvarboende med bibehållen självständig och delaktig livsföring upp i hög ålder ställer stora krav på bostäder och närmiljöer. Boendemiljön kan bli ett hinder istället för en möjlighet om den inte svarar mot de olika krav på bostad och närmiljö som blir en följd av olika förändringar som de flesta äldre erfar. Åldrandeprocessen innebär för de flesta att förmågor avtar och man får olika funktionsnedsättningar. Det leder för en del till ett stort behov av insatser, permanent eller tillfälligt. En fastighet utan hiss, eller ett hem med badkar istället för dusch i badrummet, kan för den äldre som vårdats på sjukhus, bidra till behov av korttidsboende eller att man vid hemkomsten har stort behov av olika insatser. Det kan behövas såväl SoL- och HSL-insatser som bostadsanpassningsåtgärder i hemmet. 8

10 Paralleller mellan befolknings- och bostadsutveckling Det har funnits en viss parallellitet mellan befolkningsutvecklingen och utvecklingen av bostadsbebyggelsen. När bostadsbebyggelsen från 1930, - 40, -50, och 60-talen stod klara flyttade den tidens unga familjer in och många av familjerna bodde sedan kvar. När barnen vuxit upp och flyttat hemifrån var 2- eller 3-rummaren en storleks- och prismässigt bra bostad att åldras i. Föräldrarna bodde kvar och kunde åldras i den miljö som var känd såväl rumsligt som socialt och som också hade ett betydande värde som meningsbärare - miljön var förknippad med många minnen av händelser under åren som gått (Ekvall 1990, Jarlöv 1990). En undersökning om äldres boende visade att 70 % av storstadsrespondenterna bott 10 år eller mer i sin bostad och 56 % och 78 % av de äldre i tätort- respektive glesbygd (Tornstam 1982). I en annan studie om äldres boende hade mer än var tredje bott 30 år eller längre i aktuell bostad (Ekvall 1990). Den parallella utvecklingen bidrar till kunskapen om äldres boendeförhållande. När centrala delar i städer och tätorter under 1960, -70 och -80-talen sanerades och äldre bostadsområden byggdes om kom det att beröra de många äldre som bodde i dessa områden. De fick byta bostad och flyttade till grannområden eller helt okända nya områden. Förändringen innebar att man kanske uppmärksammade samspelet människa och miljö på ett annat sätt än tidigare och blev varse att den byggda miljön har stor betydelse inte minst i äldre människors liv. Olika undersökningar har visat att möjligheten att bo kvar i känd miljö har stor betydelse för äldre såväl praktiskt, socialt som känslomässigt (Arén 1990, Ekvall 1990, Hurtig 1989, Platz 1987). Bostadsutveckling I ett underlag, som forskarna i BOOM-gruppen tog fram till en rapport om underhåll (Boverket 2003) ålderskategoriserade de bostadsbebyggelsen i följande perioder: före 1931, , , och efter De valde gruppering utifrån att lagar och regler som styr bostadsbyggandet ändrades omkring åren 1930, 1945, 1960 och 1975 och nya sätt att bygga infördes, med nya material och tekniska lösningar. Gränserna mellan tidsperioderna var enligt forskarna visserligen inte knivskarpa men vissa bestämda särdrag och karaktäristiska egenskaper hörde ändå samman med respektive åldersgrupp. Dessa karaktäristiska påverkar enligt BOOMgruppen ofta såväl behoven av förnyelse som lämpliga typer av åtgärder. Gruppen beskriver i ett avsnitt vilka behov av förnyelse de menar finns i flerbostadshusbeståndet, bland annat i vilka fastigheter hissinstallationer kan bli aktuella. År 1977 infördes krav på hiss i hus med mer än två våningar. Enligt BOOM-gruppens uppskattning fanns 1 miljon lägenheter i hisslösa bostadshus, med tre, fyra och till och med fem våningar. Av hus som moderniserades mellan åren erhöll endast 20 % hiss vid 9

11 moderniseringen. De stora ingrepp och höga kostnader som åtgärderna innebär har troligen varit en tillbakahållande faktor. Hisskrav kan vara ett följdkrav vid ändring av byggnad. Nya krav på hissäkerhet kan dessutom förstärka behoven av renovering av befintliga hissar. Det finns, enligt utredarna, omkring lägenheter i hus byggda t o m 1975 som har hiss; merparten av dessa hissar torde vara aktuella för åtgärder eller bli det inom 20 år. Till behoven av hissinstallationer kommer andra åtgärder för förbättrad tillgänglighet, t ex för att övervinna nivåskillnader i entréer och utanför husen. Beskrivning av bostadsbebyggelse BOOM-gruppen gör även en beskrivning av bostadsbebyggelsen i de valda ålderskategorierna. Nedan följer en sammanställning utifrån deras beskrivning av bostadsbebyggelsens tillgänglighetsstandard, uppgifterna gäller för hela riket. Hus/lägenheter byggda före År 2002 fanns knappt lägenheter i hus med fem våningar eller mer. Många av dessa hus byggdes med hiss redan från början, men långtifrån alla - ännu på tjugotalet byggdes femvåningshus utan hiss. Totalt har omkring lägenheter fått tillgång till hiss genom modernisering och upprustning efter Gruppen uppskattar att det finns hus med sammanlagt lägenheter där hissinstallation kan bli aktuell. Hus/lägenheter byggda Flertalet hus med fem våningar eller mer byggdes med hiss redan från början, runt av åldersgruppens lägenheter hade tillgång till hiss år De flesta hus, med eller utan hiss, har vanligen en halvtrappa upp till första våningsplanet. Omkring lägenheter har fått tillgång till hiss genom modernisering och upprustning efter Uppskattningsvis kan hissinstallation bli aktuell i hus med sammanlagt lägenheter. Hus/lägenheter byggda Flertalet hus med fem våningar eller mer byggdes med hiss redan från början och även tjocka lamellhus och punkthus med fyra våningar kunde ibland få hiss. Runt av åldersgruppens lägenheter hade tillgång till hiss år De flesta hus med hiss har vanligen en trappa med 3-8 steg upp till första bostadsvåningen/stannplanet. Omkring lägenheter har fått tillgång till hiss genom modernisering och upprustning efter Uppskattningsvis kan hissinstallation bli aktuell i hus med sammanlagt lägenheter. Hus/lägenheter byggda Flertalet hus med fem våningar eller mer byggdes med hiss redan från början och även hus med fyra våningar kunde ibland få hiss. Många fyravåningshus med bottenvåningen i/nära markplan byggdes dock utan hiss, reglerna för 10

12 hisskrav ledde ofta till att detta godtogs. Grovt skattat hade av åldersgruppens lägenheter tillgång till hiss år Hissarna nås ofta från markplan och de flesta är stora nog för rullstolsburna. Knappt lägenheter har fått tillgång till hiss genom modernisering och upprustning efter Uppskattningsvis kan hissinstallation bli aktuell i hus med sammanlagt lägenheter. Hus/lägenheter byggda efter Endast under åren byggdes husen som inte fyller dagens krav på tillgång till hiss. Uppskattningsvis kan hissinstallation bli aktuell i hus med sammanlagt lägenheter. Hissar från 1970-talet som inte har renoverats torde bli i behov av större åtgärder under de närmaste decennierna. Max lägenheter berörs. Forskning kring äldres boende Forskning kring äldres boende har gjorts inom olika fält och en del områden har fokuserats medan andra ännu är relativt outforskade. Boendefrågan för äldres som bor i ordinärt boende i Sverige och övriga delar av Norden studerades och analyserade i undersökningar utifrån olika perspektiv inte minst under 1980-talet (Daatland 1987, Lindström 1995, Palsig-Jensen 1997, Toyama 1988, Öresjö 1993). Kvarboendefrågor har studerats inom olika discipliner. Flera undersökningar visade att äldre vill bo kvar och leva ett självständigt liv så länge som möjligt. För en del var kvarboende i bostaden/hemmet viktigast medan det för andra visade sig vara viktigast att kunna bo kvar i känd miljö, i den stadsdel eller det bostadsområde man bott i sedan länge (Hurtig 1989, Persson 1997, Platz 1987, Åhlund 1989). Särskilt boende har under en längre period varit i fokus inom området äldres boende såväl avseende planering och byggnation som utveckling och forskning (Paulsson 2002). Däremot har enligt Paulsson intresset för användbarhets- och tillgänglighetsfrågor generellt i miljöplaneringen sjunkit väldigt mycket och ny- och ombyggandet av bostäder, som varit lågt, har enligt honom inte präglats av långsiktig hållbarhet ur ett åldrandeperspektiv. Man kan fråga sig om den periodiska satsningen på forskning och utveckling av äldres boendeförhållande är ett uttryck för en sak i taget syndromet eller för att så många olika aktörer ansvarar för boendefrågan att kontinuitet i kunskapsinhämtandet åsidosätts och konjunkturer får avgöra vad som ska fokuseras. Det finns en teoretiska modell som gerontologen Lawton tagit fram kring förhållandet mellan människan och hennes omgivning, som även inkluderar miljön (Lawton 1973). Förenklat kan modellen beskrivas som att människan fungerar bäst, är mest komfortabel, när förhållandet mellan hennes kapacitet och omgivningens krav är balanserat (Åhlund 1989). 11

13 Forskning om åldrandet har liksom samhället och äldrepolitiken präglats av olika syn på åldrandet. Åldrandet som en period där man drar sig tillbaka eller omvänt en period som ska fyllas med aktivitet. Den här undersökningen utgår från att vi under åldrandet liksom tidigare i livet önskar leva ett självständigt och oberoende liv efter förmåga och med kontinuitet i levnadssättet. Ung som gammal anpassar, i möjligaste mån, sitt boende efter behov och önskningar. Förmågan att anpassa sig eller boendet efter förändrat behov kanske medför att synliggörandet av brister i äldres boende senareläggs. Det relativa förhållandet människa och miljö kan innebära att eventuella problem i boendemiljön upptäcks först i samband med förändringar hos människan eller i miljön som medför att förhållandet blir oharmoniskt. När rörelseförmågan avtar, exempelvis i samband med en fallskada, tydliggörs hindren i boendemiljö. En halvtrappa, mellan ett entréplan och hissplan, som tidigare inte varit något hinder blir plötsligt en barriär som hindrar vederbörande från att ta sig ut ur fastigheten och bostaden. Det kanske även innebär ett behov av hjälp för att klara det dagliga livet. Detta leder till försämrad livskvalitet. Huruvida den äldre är i behov av och ansöker om bistånd i hemmet är avhängig den totala livssituationen. Om det exempelvis finns make/maka som kan ge stöd och hjälp i hemmet eller annan informell hjälp som gör att behovet av hjälp kan skjutas upp. Barriärer kan elimineras antingen genom anpassning och förändring av miljö och omgivning alternativt av individen eller bådadera som när rehabiliterande insatser till den äldre i form av träning kombineras med bostadsanpassningsåtgärder, exempelvis borttagandet av trösklar och montering av stödhandtag. Äldres kvarboende i ordinärt boende möjliggörs genom individuellt riktade insatser och anpassningar. Det kan vara i form av såväl informella insatser från närstående eller andra som formella genom äldreomsorg och bostadsanpassningsåtgärder. Huruvida den äldre kommer att få socialtjänstinsatser behovsbedöms av myndigheten. Bedömningen relateras till tillgängliga resurser och prioriteringar som upplevs som nödvändiga att göra (Norman 2005). I äldreomsorgsdebatten har bland annat äldres svårighet att få hjälp till utevistelse och att få göra inköp tillsamman med hemtjänsten lyfts fram vilket är en resurs- och prioriteringsfråga. Samtidigt har forskning visat att daglig utevistelse är viktig för hälsan och välbefinnandets skull, inte minst för äldre. Förhållandet mellan äldres behov av kommunens insatser och den äldres boendemiljö är relativt outforskat. Hypotetiskt bör boendemiljöns utformning och andra boendefaktorer ha betydelse för personers behov av bistånd i enlighet med Socialtjänstlagen. I en licentiatavhandling baserad på en undersökning om kvarboende i miljonprogrammets bostäder frågar sig forskaren om inte funktionsmått borde vara en dimensionerande faktor i samband med biståndsbedömning mot bakgrund av att bostadens mått 12

14 blev en arbetsmiljöfråga. Undersökningen gjordes med malmöområden som exempel (Persson 1997). Det faktum att andelen äldre ökar samtidigt som stor andel av äldreomsorgsinsatserna utförs i det ordinära boendet väcker olika frågor om äldres boendemiljö t ex; Vilka brister i de äldres bostäder och bostadsmiljöer föranleder behov av äldreomsorgsinsatser? Kan generella förbättringar av den fysiska miljön, våra boendemiljöer och bostadsbestånd skjuta upp äldres behov av bistånd? En annan viktig fråga är; Väljer äldre att bo kvar i ursprungligt boende under åldrandet utifrån föreställningen att de har rätt att flytta till ett särskilt boende när de önskar sådant? Hade äldre personer valt att lämna sin ursprungsbostad, som ur åldrandesynpunkt är olämplig, för en bättre lämpad om de varit medvetna om att bistånd bedöms och beslutas i enlighet Socialtjänstlagen. Den äldre kan inte räkna med att kunna flytta till en bostad i ett äldreboende när den äldre eller anhörig anser att behovet finns. Känner alla äldre och anhöriga till det? Malmö befolkning och bostäder i tio stadsdelar Malmö stad är indelad i tio stadsdelar och stadsdelsförvaltningar. Stadsdelarnas geografiska indelning framgår av stadskartan (Bild 1). Bild 1. Karta över Malmö som visar stadens indelning i tio stadsdelar Andelen personer 65 år och äldre är hög i centrala och halvcentrala delar som bebyggelsemässigt består av relativt gammal bostadsbebyggelse och i huvudsak flerbostadshus. Men andelen äldre personer var även hög i 13

15 några stadsdelar med betydligt yngre bostadsbebyggelse (Tabell 1). I något fall har utbyggnaden av så kallade seniorboenden förmodligen bidragit till det. Denna form av bebyggelse kännetecknas bland annat av god tillgänglighet till och från bostaden dvs att hiss- och entréplan är i nivå med varandra. Ett seniorboende vänder sig till personer i en viss ålder, exempelvis 50 år eller äldre. Man väljer själv om man önskar bo så och möjligheten att välja regleras av tillgång och efterfrågan på bostäder inom boendeformen. Seniorbostäder i Malmö kan förmedlas via Malmö stad. Bostadsbebyggelsen har i Malmö, som i andra städer, kommit till under olika tidsperioder. I de centrala stadsdelarna finns den äldre bostadsbebyggelsen och i halvcentrala delar något yngre bebyggelse. I mera perifera områden finns den storskaliga bebyggelsen från det så kallade miljonprogrammet eller byggt under perioden 1975 och senare. Några av de perifera områdena var ursprungligen byar och samhällen på landsbygden men är sedan länge en del av Malmö och dessutom självständiga stadsdelar. De perifera stadsdelarna har hög andel småhusbebyggelse och en av dem utmärker sig genom att en stor andel av bebyggelsen kommit till efter 1970 och består till nästan 90 % av småhus. Stadsdelen har därmed även en relativt ung befolkning och lägsta andelen pensionärshushåll. Stadsdelarna Centrum, Södra Innerstaden, Västra Innerstaden och Kirseberg har en stor andel bebyggelse som kommit till före Andelen för respektive stadsdel är 54 %, 83 %, 84 % och 61 % (Tabell 1). En del av bebyggelsen i Centrum och Södra Innerstaden är äldre kvartersbebyggelse med upp till fem våningar höga byggnader. Bottenvåningen ligger som regel högre än markplanet. Även om fastigheterna har hiss är tillgängligheten ofta ofullständig. I Södra Innerstaden där en stor del av bostadshusen byggdes för förra seklets arbetarklass saknar fastigheterna i större utsträckning hiss. Där finns även en ganska stor andel bostadsbebyggelse som kommit till under perioden En del av den nya bebyggelsen består av 3-4 våningar höga hus utan hiss och har delvis utformats efter nya stadsplaneideal. Ljus och luft skulle in i bebyggelsen som därför öppnades upp. Det tidigare sättet att bygga i slutna kvarter med hus längs med gatan och med lokaler för olika verksamheter i bottenplanet lämnades därhän. En stor del av bebyggelsen i Kirseberg är från samma period. Där finns en ganska omfattande bebyggelse med hus i tre till fyra våningar. Västra Innerstaden har en mycket stor andel bebyggelse som kommit till under och en del av den är också 3-4 våningar hög och saknar hiss. Men det finns också bostadskvarter från samma period där husen har fler våningar och därmed även hiss. I Fosie är knappt hälften av bostadsbebyggelsen från perioden och lite mindre än en tredjedel av den byggdes antingen före 1960 eller efter Rosengård kännetecknas av att tre fjärdedelar av bebyggelsen kom till mellan 1961 och Hyllie är också en relativt ung stadsdel där hälften 14

16 av bebyggelsen kommit till efter Limhamn-Bunkeflo kännetecknas av en ganska jämn utbyggnadstakt med en topp på 30 % under (Tabell 1). Tabell 1. Områdesfakta för Malmös 10 stadsdelar 1 januari Antal personer samt andel av befolkningen som är år respektive 80 år och äldre. Andel bostäder fördelade efter byggnadsperiod (före 1940, perioderna 41-60, 61-70, 1981 eller senare) och bostadstyp (flerbostadshus, småhus). Andel pensionärshushåll, fördelade efter enpersonshushåll, samt andelen kvinnliga enpersonhushåll. Antal Andel personer % Andel Bostäder/Byggnadsår Bostadstyp % Pensionärshushåll % Tot 1-pers därav K Stadsdel 65 år-w år 80 år fbh smh CE Fsb* SI VI KI FO HY RO LB HU OE Malmö *Försumbar andel används i de fall andelen av bostadstypen är mindre än 1% Källa: Kommunikation & Utveckling Malmö Stadskontor 2004 Malmö FoU-enhet för äldre har genom egna och andras undersökningar (Persson 1997, Ekvall 2001 & 2003 ) samt i kontakten med olika företrädare inom äldreomsorgen ofta påmints om att även rumsliga aspekter har betydelse för vården av äldre och hushållningen med de resurser som äldreomsorgen förfogar över. Kommunens resurser fördelas i huvudsak utifrån demografiska förhållande. Stadsdelsförvaltningarnas medel till äldreomsorgsverksamheten baseras på befolkningens sammansättning. Äldrepolitikens mål om kvarboende och insikten om att andelen äldre förväntas öka i framtiden gör det angeläget att öka kunskapen om hur sambandet mellan äldres boendemiljö och deras behov av bistånd i ordinärt boende ser ut. Mot denna bakgrund önskade Malmö FoU-enhet genomföra ett boendeprojekt i vilket olika undersökningar skulle behandla detta område. Studien kan också ses i ljuset av att det är viktigt att såväl vidga som fördjupa kunskapen om äldres boendeförhållande för att ge kommunerna en bättre möjlighet att följa intentioner i nationella handlingsplanen samt verka i enlighet med SoL kap 5 6 enligt vilken socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 15

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Jag förstår inte vad dom säger

Jag förstår inte vad dom säger Jag förstår inte vad dom säger Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg Susanne Linné 1 Rapport 2005:1 ISSN 1652-9308 ISBN 91-974560-8-X Förord Äldre som är födda i utlandet blir allt fler

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Projektredovisning Bo bra på äldre dar

Projektredovisning Bo bra på äldre dar Projektredovisning Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun Marita Landh Peterson Omsorgs- och socialförvaltningen 1 Innehåll Innehåll...1 Innehåll...2 Sammanfattning/resultat...4 Summary/result...5 Bakgrund...7

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Särskilt boende för äldre under kortare tid

Särskilt boende för äldre under kortare tid Särskilt boende för äldre under kortare tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/ eller beprövad

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

Agneta Törnquist. Vad man ska kunna och hur man ska vara

Agneta Törnquist. Vad man ska kunna och hur man ska vara Agneta Törnquist Vad man ska kunna och hur man ska vara En studie om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer HLS Förlag Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer FoU i Väst/GR Katarina Idegård, Joanna Fehler Juni 2012 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer