Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet"

Transkript

1 S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN ISBN

2 2 Rörlighet befrämjar utvecklingen Grafisk produktion: Hans Melcherson, Tryckfaktorn AB

3 3 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

4 4 Rörlighet befrämjar utvecklingen Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Programmet Strategisk mobilitet 7 Utvärderingens genomförande 8 Analys 9 Slutrapporter 9 Enkät 9 Intervjuer 9 Slutsatser och rekommendationer 12 Slutsatser som kan dras av genomförda projekt 12 Rekommendationer till SSF 12 Bilagor 14

5 Sammanfattning 5 Sammanfattning Programmet Strategisk mobilitet har utvärderats under hösten 2011 av en extern utvärderings kommitté, som tagit del av slutrapporter från 31 avslutade projekt och intervjuat ett urval av de personer som deltagit i programmet. Den genomförda utvärderingen visar att programmet skapat ett värde för näringslivet, som vida överstiger satsade medel, och att programmet har utgjort en hävstång till vidare utveckling inom näriningsliv och akademi. Utvärderingskommittén ser ett stort värde i denna typ av program, som ökar utbytet mellan akademin och näringslivet, och rekommenderar därför SSF att fortsätta med programmet. Kommittén föreslår också följande: Komplettera bedömningskriterierna dels med forskarens möjlighet att öka spridning och nyttiggörande genom att engagera fler personer runt projektet, dels med forskarens kompetensutvecklingsplan. Framhåll det önskvärda i att forskaren blir anställd av den organisation hon/han byter till. Se över möjligheten att koppla denna typ av medel till befintliga stora SSF-program. Komplettera med möjlighet att söka ytterligare medel för att kunna utöka/bredda lyckade projekt.

6 6 Rörlighet befrämjar utvecklingen Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har sedan 2008 (utlysningsår 2007) drivit ett program, kallat Strategisk mobilitet, som syftar till att öka rörligheten mellan akademi och näringsliv. Programmet har utlysts med 15 Mkr/år och finansierat lön för ca 15 personer/år för gästarbete inom annan sektor än den som man själv jobbar inom, dvs byte från näringsliv till akademi eller vice versa. Vid halvårsskiftet 2011 hade programmet kommit så långt att 31 slutrapporter inkommit och SSF ville genomföra en utvärdering med hjälp av oberoende personer för att se om syftet med programmet uppfyllts. Utvärderingen genomfördes under hösten 2011 av följande personer: Anna Aspgren, Aspgren Ledarresurs AB (f d Ericsson), ordförande Staffan Brege, Linköpings universitet Staffan Josephson, Hjärt-Lungfonden Bengt-Olof Elfström, Volvo Aero Föreliggande rapport ger först en översikt av programmet, därefter en beskrivning av utvärderingens genomförande, följt av en analys av resultaten och avslutningsvis utvärderingskommitténs slutsatser och rekommendationer.

7 Rörlighet befrämjar utvecklingen utvecklingen 7 Programmet Strategisk mobilitet Personrörlighet mellan olika sektorer i samhället är en viktig faktor för att sprida kunskap och teknik men även för att sprida förståelse för olika sektorers verksamheter. Med personrörlighet kan man mena många olika saker, till exempel rörlighet mellan ämnesområden, mellan olika universitet och högskolor, nationellt/internationellt och mellan akademi och näringsliv. Svenska forskare har generellt sett goda internationella kontakter och har dessutom oftast egen erfarenhet av arbete utomlands. Däremot är rörligheten mellan näringsliv och akademi begränsad. Det finns flera faktorer som bidrar till detta, men troligtvis är anställningsförhållanden och synen på vad som är meriterande inom akademin respektive näringslivet viktiga hämmande faktorer. I Sverige finns idag väldigt små medel tillgängliga för sådan verksamhet. Stiftelsen för Strategisk Forskning har därför sedan år 2008 (utlysning 2007) avsatt 15 miljoner kr årligen för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden. Programmets syfte är att öka personrörlighet och korsbefruktning mellan akademi och näringsliv och därmed också öka kunskaperna om akademins och näringslivets olika villkor. Målgruppen är väl förankrade personer inom akademi eller näringsliv som har en ambition att inhämta och bidra med tillämpbar kunskap i en annan sektor för att sedan återvända till den sektor de är anställda inom. Ansökningar bedöms av en av stiftelsen särskilt tillsatt beredningskommitté, bestående av extern expertis, som gör ett urval efter följande kriterier: Gästforskarens kompetens och förutsättningar att sprida och nyttiggöra kunskap mellan olika sektorer Den mottagande miljöns förutsättningar att möta gästforskarens behov Ömsesidighet (när det gäller behov och engagemang) i avsiktsförklaringar från de båda parterna Strategisk relevans för Sverige av föreslagen utbytestjänstgöring Kvaliteten hos föreslaget projekt under gästforskarvistelsen Övriga positiva bivillkor som vägs in vid i övrigt likvärdiga förslag Projektets tvärvetenskaplighet Ansökningar från underrepresenterat kön För mer information om själva programmet se bilaga 1, utlysningstext Strategisk mobilitet.

8 8 Rörlighet befrämjar utvecklingen Utvärderingens genomförande Utvärderingen har bestått av följande delar: Slutrapporter Kommittén har läst de 31 slutrapporterna. Varje slutrapport har lästs av minst två personer i kommittén. Enkät Kommittén tog fram en frågeenkät, se bilaga 2, som fokuserade på programmets utförande och det värde som skapats dels för personen, dels för akademi och näringsliv. Enkäten skickades ut till samtliga som slutfört sina projekt och svar inkom från alla de 31 deltagarna. Intervjuer Total nio personer som deltagit i programmet intervjuades om sina erfarenheter. Intervjuerna genomfördes på SSF den 3 4 oktober Varje intervju inleddes med att deltagaren fick möjlighet att presentera sitt projekt och därefter ställdes kompletterande frågor för att fördjupa kommitténs förståelse av vilka effekter som projektet skapat. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. Analys och rapport Utvärderingen avslutades med att kommittén gemensamt analyserade materialet samt sammanfattade slutsatserna i denna rapport.

9 Rörlighet befrämjar utvecklingen 9 Analys Totalt har 31 personer slutfört projekt inom Strategisk mobilitet. Av de slutförda projekten är 16 st från utlysningen 2007, 9 st från utlysningen 2008 samt 6 st från utlysningen Av de 31 personerna är 4 kvinnor och 27 män. 23 av dem har bytt från akademi till näringsliv och resterande 8 har bytt från näringsliv till akademi. Åldersfördelningen visar att 5 personer är födda på 50-talet, 20 personer på 60-talet och 6 personer på 70-talet. Av de beviljade projekten bedöms ca en tredjedel bygga på redan befintliga samarbeten mellan akademi och näringsliv. Resterande samarbeten verkar ha skapats som en följd av programmet. Samtliga personer listas med projektnamn och organisationer i bilaga 4. Slutrapporter Kommittén har valt att inte göra någon djupare kvantitativ eller kvalitativ analys av slutrapporterna. Det vi kunnat konstatera är att rapporterna till största delen fokuserar på de vetenskapliga resultaten, och bedömningen av dessa kvaliteter ligger utanför utvärderingens uppdrag. Flera av rapporterna visar att arbetet har behövt planeras om och i vissa fall dragit ut på tiden på grund av olika faktorer som omprioriteringar på företaget, för höga ambitioner från start, hög arbetsbelastning i form av undervisningsåtaganden, där det saknas andra resurser inom akademin, med mera, vilket vi upplever som fullständigt normalt för denna typ av projekt. De flesta projekt verkar dock i stort ha lyckats med sina föresatser, ett antal projekt upplevs t o m ha överträffat förväntningarna. Endast något eller ett par projekt verkar ha misslyckats i så måtto att endast mycket begränsat kunskapsutbyte förekommit mellan de båda sektorerna. Några deltagare har gjort mer fördjupade reflektioner om vad programmet betytt för de olika parterna och även beskrivit det egna lärandet utöver det vetenskapliga. Dessa kommentarer återfinns också i enkäten och förtydligades ytterligare under intervjuerna. Enkät Samtliga programdeltagare som slutfört sina projekt har besvarat enkäten, som fokuserat på hur deltagarna upplevt programmet samt vilken effekt programmet gett. Enkätsvaren är överväldigande positiva, vilket stämmer bra med den bild vi fått av slutrapporterna. Endast någon enstaka person uttrycker att hon/han inte anser att projektmålen nåtts och att näringslivet inte stärkts av samarbetet. När det gäller frågan om projektet har lett till någon fortsatt samverkan mellan de båda sektorerna svarar 90 % ja, vilket vi anser vara ett gott betyg åt programmet. De problem som lyfts upp i enkäten handlar till stora delar om svårigheterna med att två deltider ofta betyder mer än en heltid. Särskilt inom akademin verkar det vara svårt att få till en bra ersättarplanering och t ex lämna över undervisning. Ett annat problem som lyfts upp är att universiteten tenderar att belasta projekten med OH-kostnader, även när de utförs i näringslivssektorn, vilka inte täcks av programmet och skapar en irritation på mottagande företag. Fullständiga enkätsvar återfinns i bilaga 5. Intervjuer Ursprungstanken var att intervjua tolv personer, av vilka vi fick nio inbokade. En av dessa fick dock förhinder och ersattes av sin samverkanspartner inom akademin. Av de projekt som härigenom belystes handlade sex om att flytta från akademin till näringslivet och tre i motsatt riktning. För varje intervju avsattes 40 minuter, där deltagaren fick möjlighet att börja göra en presentation av projektet, resultaten och hur utbytet gått till. Därefter ställde utvärderingskommittén ett antal frågor, se bilaga 3. Utvärderingskommittén vill tacka de intervjuade för alla fantastiska berättelser om vad utbytet gett såväl individerna som företagen och akademin. Nedanstående tabell sammanfattar det positiva respektive negativa som kom fram under intervjuerna, ur individens, näringslivets och akademins perspektiv.

10 10 Rörlighet befrämjar utvecklingen Mobilitet från akademi till näringsliv PERSPEKTIV POSITIVT NEGATIVT Individ Positivt för karriären Kul/omväxlande/nyttigt Insider i företaget/stor öppenhet Förståelse för det industriella systemet Skapar långsiktiga relationer Blev brobyggare för kompetensöverföring Uppslag till nya forskningsinriktningar Strul med adm/förmåner /pensionsavgifter etc Bromsande för den akademiska karriären Svårt att få tillgång till information om gränsgångaren inte är anställd hos företaget Svårt att omhänderta IPR/Publikationer på grund av begränsad tid i projektet Akademi Nya problemformuleringar Nya arbetssätt, tillgång till industrins resurser Ytterligare tvärkompetens/ nätverk Hög status på många lärosäten/institutioner Stora inslag av kompetens utveckling hos personalen Engagerar nya doktorander och exjobb i utvidgade eller nya projekt Spinn-off in i ny utbildning Tidspress p g a dubbla jobb, spec undervisningen Vissa problem med publicering vad gäller sekretess och förseningar, dock ganska enkelt hanterade Sämre status på institutioner med starkt fokus på akademisk publicering Stora irritationsmoment med universitetets adm, speciellt frågorna runt overheadpåslag Näringsliv Högkvalitativa resultat i form av för bättrade produkter och processer Tillgång till unik utrustn på univ Lär känna forskningsfronten Tillgång till forskningstänk/ analytisk tool box Extrakapacitet som kan dyka ner på djupet i vissa problemställningar Kompetensutveckling/nätverk Hävstång i involverade personer och projekt Svårt att prioritera tidsåtgången som krävs Kritisk till universitetens adm rutiner Mobilitet från näringsliv till akademi PERSPEKTIV POSITIVT NEGATIVT Individ Förståelse för det akademiska systemet Skapar långsiktiga relationer Blev brobyggare för kompetensöverföring Individuell kompetensutveckling Stort avstånd mellan orterna kan skapa nackdelar, men även fördelar med rätt planering Kort projekttid kan ge mindre nytta Akademi Nytänkande i forskningen Tillgång till unik kompetens som stärker forskningen Nya frågeställningar närmare marknaden/ affärerna Nya projekt/eu Bild över patentsituationen Tillgång till kunskap och resurser för utbildning Ibland svårt att ställa upp med adm service Näringsliv Kontaktnät Tillgång till högt utbildad personal/doktorsnivå Tillgång till unik utrustning Förståelse i hemmaorganisationen Problemställningen/forskningsfrågorna måste vara klart identifierade innan projektet startar

11 Rörlighet befrämjar utvecklingen 11 Det som kom fram under intervjuerna har också analyserats ur ett innovationsperspektiv. Innovationer sker via möten mellan människor eller via deras möten med ny teknologi/kompetens. Innovation förutsätter också att företag använder kunskaper för att utveckla innovativa lösningar, ta dem till marknaden och möta ett marknadsbehov. För att förstå var innovationer kommer ifrån, måste de sättas i sitt sammanhang, sin miljö. Därför bör innovationer utvecklas i en bra samproduktionsmiljö med samtliga berörda, från teknologiutveckling till implementering i produkt och process, för att skapa ökad tillväxt. Innovationer som bygger på nya teknologier utvecklas i takt med att de olika teknologierna mognar. Detta tar i de flesta fall många år, från grundforskning, tillämpad forskning, teknisk verifiering till demonstration innan produktutveckling med efterföljande produktion kan ske. En kontinuitet i forskningskedjan är helt nödvändig för att det ska gå att tillvarata uppnådda forskningsresultat i form av nyttor och affärer. Inom en del forskningsintensiva branscher klassificeras forsknings- och teknologimognad i nio nivåer, så kallade TRL-nivåer (TRL= Technology Readiness Level), där grundläggande forskning ligger på nivå 1-2, tillämpad forskning på nivå 3-4, teknisk verifiering och demonstration på nivå 5-6, produktutveckling på nivå 7-8 och verifierad användning av produkten under några år på nivå 9. Det är viktigt att ha kunskap om hur forskning nyttiggörs, vilka aktiviteter som behövs för att implementera forskningsresultaten i nya produkter/processer och hur lång tid detta tar. Studier visar att tiden från tillämpad forskning till användning kan vara så lång som år, i vissa fall ännu längre och från grundforskning betydligt längre. Förslag om att använda teknikmognadsnivå finns även för liknande områden inom EU. Teknologiutveckling genomförs och implementeras av människor med ny förmåga och kompetens. Överföring av teknologi/kompetens sker via dessa, samt utvecklas och införlivas i produkter/processer via deras förmåga. Därför är kompetensutvecklingen av befintliga och nya personer en viktig parameter för en organisations förmåga att skapa och utveckla innovationer för ökad konkurrenskraft. Detsamma gäller även för teknologispridning. Förstärkt innovationsförmåga och spridning av forskningsresultaten kan dessutom åstadkommas genom att engagera fler personer, som finns både på högskola och företag, t ex övriga forskare, studenter i studentprojekt/ex-jobb, utvecklings- och produktionsingenjörer, operatörer m fl. I allmänhet saknas det struktur inom både näringsliv och akademi när det gäller innovation och personlig utveckling. Eftersom detta program verkar i gränsområdet mellan näringsliv och akademi, skulle det kunna bidra till att skapa förståelse och struktur för innovation och utveckling av framtida bärare av ny kunskap och teknologi.

12 12 Rörlighet befrämjar utvecklingen Slutsatser och rekommendationer Förståelsen för hela innovationsprocessen måste förbättras, från grundforskning till implementering i produkt eller process. De mest ansedda forskarna har ofta denna förståelse och arbetar från grundforskning till nyttan av sitt arbete i form av implementering av resultaten. De binder samman forskning och forskningsresultat från grundforskning, tillämpad forskning och innovation, liksom forskning som sker inom olika steg i industriella värdekedjor. Det finns emellertid svårigheter som måste överbryggas i form av olikheter i kultur, synsätt, kompetens och erfarenhet mellan akademi och näringsliv. Eftersom kompetensen sitter både i huvuden och i relationen mellan människor, så gäller det att genomföra kompetensutvecklingen i sitt sammanhang. Därför är det viktigt att fortsätta och vidareutveckla SSF:s program Strategisk mobilitet. Slutsatser som kan dras av genomförda projekt Av intervjuerna framgår klart att programmet för näringslivet skapat ett värde som vida överstiger satsade medel och har utgjort en hävstång till vidare utveckling inom näringsliv och akademi. Hur stor effekt det enskilda projektet fått beror på hur många personer förutom sig själv, som forskaren har lyckats engagera i utbytet. Det är därför av stor vikt att forskaren kan skapa ett nätverk av t ex ex-jobbare, doktorander och anställda på företaget. Dessa personer bidrar till att skapa ett mer långsiktigt hållbart utbyte, de blir framtida brobyggare. Det verkar vara en klar fördel om forskaren blir anställd inom den organisation hon/han byter till. Framförallt gäller detta då personer byter till näringslivet. Många vittnar om vilken skillnad det är, när det gäller bemötande och möjligheten att få tillgång till information, när de är anställda jämfört med att vara gästande forskare. En anställning inom näringslivet löser även en del av de OH-problem som vissa lyft upp. Vid intervjuerna vittnade många också om att anledningen till att de valt att ansöka om dessa medel var att tidpunkten kändes rätt, de befann sig i ett läge då de hade behov av att söka utveckling och nya utmaningar. De hade ofta en strategisk tanke om vad utbytet skulle leda till, och personerna drevs i allmänhet inte av akademisk meritering och att göra snabb karriär, utan snarare av en önskan om att bredda sig och skapa nya verksamhetsfält. Rekommendationer till SSF Vår rekommendation till SSF är att fortsätta med programmet. Då rätt tajming har varit viktig för många sökande, är det viktigt med kontinuitet i programmet, att personer med en strategisk framsyn kan planera för när det är lämpligt att söka. Vi tror också att det vore önskvärt att marknadsföra programmet ytterligare för att på så sätt öka antalet sökande. När det gäller storleken på programmet, vill vi understryka att behovet av att skapa ett större utbyte mellan akademi och näringsliv är mycket stort, samtidigt är antalet personer som har lust för denna typ av utbyte mer begränsat. Vi vill därför ge följande två rekommendationer när det gäller framtida program: 1. Fortsätt med ett program, i stort sett som idag, med liknande budget (15 Mkr) och allmän utlysning. För att ytterligare öka attraktionskraften, skapa ett mervärde till projektet, t ex i form av en gemensam konferens med intressant tema och talare, dit samtliga deltagare bjuds in. Lyft upp framgångshistorierna och sprid dessa. Understryk att deltagande i programmet ger en bra grund för att leda projekt i gränslandet mellan akademi och näringsliv. Detta skulle göra programmet mera attraktivt och kunna locka fler duktiga forskare. 2. Komplettera med en liknande budget för riktade satsningar, som vänder sig till miljöer som tagit emot SSF-medel för större program. Erbjud dem att kunna söka kompletterande medel för strategiskt utbyte kopplat till programmet. Informera lärosäten och större företag om möj-

13 Rörlighet befrämjar utvecklingen 13 ligheterna och undersök möjligheterna att koppla en mäklarfunktion till större program. De som lyckas väl inom programmet bör få möjlighet att söka kompletterande medel för att kunna skapa en gruppering kring det lyckade projektet och bygga ett större samarbete. Detta handlar förslagsvis om 1-2 personer per år, som kan få 3 Mkr/år i tre år, vilket skulle göra att man kunde dra extra nytta av lyckade satsningar, som kan leda till förbättringar både på företagen (t ex förbättrad produktion) och i akademin kunna få igång långsiktiga samarbeten med industrin. Komplettera utlysningstexten med, om inte ett krav så i alla fall ett starkt önskemål, om att den sökande forskaren skall bli anställd av den organisation hon/han byter till. Dessutom, komplettera bedömningskriterierna med: Forskarens förutsättning att sprida och nyttiggöra kunskap mellan olika sektorer i form av andra personer som deltar i och kring projektet Kvaliteten hos föreslaget projekt under gästforskarvistelsen inklusive beskrivning av dess del i innovationsprocessen Kvaliteten hos och beskrivning av den sökandes kompetensutvecklingsplan

14 14 Rörlighet befrämjar utvecklingen Bilagor 1 Utlysningstext Strategisk mobilitet 2 Enkätfrågor 3 Intervjufrågor 4 Programdeltagare som slutfört projekt 5 Enkätsvar

15 Bilagor 15 BILAGA 1 Strategisk mobilitet, Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden. Introduktion Personrörlighet mellan olika sektorer i samhället är en viktig faktor för att sprida kunskap och teknik men även för att sprida förståelse för olika sektorers verksamheter. Med personrörlighet kan man mena många olika saker, till exempel rörlighet mellan ämnesområden, mellan olika universitet och högskolor, nationellt/internationellt och mellan akademi och näringsliv. Svenska forskare har generellt sett goda internationella kontakter och har dessutom oftast egen erfarenhet av arbete utomlands. Däremot är rörligheten mellan näringsliv och akademi begränsad. Det finns flera faktorer som bidrar till detta men troligtvis är anställningsförhållanden och synen på vad som är meriterande inom akademin respektive näringslivet viktiga hämmande faktorer. I USA finns ett etablerat system med så kallade sabbaticals som syftar till ökad rörlighet. I Sverige idag finns det väldigt lite medel tillgängligt för sådan verksamhet. Syfte Stiftelsen kan sägas vara tematiskt lokaliserad någonstans mellan akademi och näringsliv eftersom dess uppdrag är att finansiera forskning av högsta kvalité som dessutom bidrar till Sveriges framtida konkurrenskraft. Vidare skall stiftelsen stadgenligt verka för forskarrörlighet internationellt och mellan universitet/högskolor, institut och företag. Stiftelsen har beslutat att göra en utlysning som fokuseras mot ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv (både tillverkningsindustri och tjänstesektorn). Målgruppen är väl förankrade personer inom akademi eller näringsliv som kan förväntas återgå till ursprunglig verksamhet efter en tidsbegränsad utbytestjänstgöring inom den sektor som personen inte är verksam i för närvarande. Syftet med programmet är att öka personrörlighet och korsbefruktning mellan akademi och näringsliv och därmed också öka kunskaperna om akademins och näringslivets olika villkor. Programmets utformning Satsningen gäller personer som har en ambition att inhämta och bidra med tilllämpbar kunskap i annan sektor för att sedan återvända till den sektor de är anställda inom. Både högskoleforskare som genomför en gästforskarvistelse inom näringslivet och näringslivsforskare (eller motsvarande) som genomför en gästforskarvistelse inom högskolan är aktuella för detta slag av utbytestjänstgöring (det vill säga ej till eller från forskningsinstitut). Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden. Sökande skall vara väl förankrade i sin nuvarande verksamhet och bör vara personer med tillsvidareanställning eller med ett sådant förordnande som gör att de förväntas kunna komma tillbaka till sin ursprungliga verksamhet (det vill säga inte korttidsanställda forskare, personer med vikariat inom industrin, etc.). Gästforskarvistelsen får bedrivas utomlands och man kan även ta in en utländsk gästforskare från annan sektor om det tydligt motiveras hur detta bidrar till utvecklingen av svensk konkurrenskraft. Tidsrymden för varje projekt skall motsvara fyra till tolv månaders heltid. Utbytestjänstgöringen får delas upp i olika perioder och man får även arbeta deltid under vistelsen, dock maximalt under en period av två år. I ansökan skall det ingå en projektbeskrivning som definierar vad som skall utföras under utbytestjänstgöringen, vilka nyckelpersoner som man skall samarbeta med samt hur eventuell övrig finansiering ser ut. Vid ansökningstillfället skall det även finnas en avsiktsförklaring från både den akademiska parten (prefekt eller motsvarande) och

16 16 Rörlighet befrämjar utvecklingen näringslivsparten (forskningschef eller motsvarande). Båda dessa parter skall konfirmera behovet av utbytet samt tillgodose de praktiska förutsättningarna för projektets genomförande. Det skall i ansökan också framgå vilka anställningsförhållanden som gästforskaren skall ha under utbytet, dvs om denne är tjänstledig från sin nuvarande tjänst och visstidsanställd hos utbytesparten, eller om det är tänkt att lösas på annat sätt. Detta påverkar vilken part som blir förvaltande organisation av bidraget. Parterna och gästforskaren ansvarar gemensamt för att upprätta överenskommelser om hur IPR-frågor och liknande hanteras dem emellan. Gästforskaren kan söka medel för hela sin lön under vistelsen och en mindre summa för övriga kostnader såsom resor, dubbelt boende, mm. Största möjliga enskilda bidrag uppgår till 2 milj kr inklusive overheadkostnader, varav max 100 kkr för övriga kostnader. Eventuella indirekta kostnader (OH-kostnader) är endast tillåtet då mottagande organisation är ett svenskt lärosäte, oavsett genom vilken organisation som bidraget förvaltas (och som därmed betalar ut lön). Om mottagande organisation är företag skall alla kostnader specificeras. Med mottagande organisation avses den organisation där gästforskaren skall utföra projektet. Medel får inte användas för inköp av utrustning och liknande. För högskoleforskare som skall genomföra en utbytestjänstgöring i näringslivet kan en del av bidraget användas för repatriering vid återvändandet till akademin. Repatrieringsbidraget kan endast sökas av högskole/universitetsforskare som avser att vistas inom industrin minst 12 månader i sträck med minst 80 procent av heltid. Repatrieringsbidrag kan sökas inklusive OH, dock max 500 kkr. Bedömningskriterier Ansökningar kommer att bedömas av en av stiftelsen särskild tillsatt beredningskommitté, bestående av extern expertis. Följande kriterier kommer att beaktas vid selektionen: Gästforskarens och hans/hennes nuvarande forskargrupps kompetens samt gästforskarens förutsättningar att sprida och nyttiggöra kunskap mellan olika sektorer Mottagande miljöns förutsättningar att möta gästforskarens behov Ömsesidighet (när det gäller behov och engagemang) i avsiktsförklaringar från de båda parterna Strategisk relevans för Sverige av föreslagen utbytestjänstgöring Kvaliteten av föreslaget projekt under gästforskarvistelsen Övrigt positiva bivillkor (vägs in vid i övrigt likvärdiga förslag) Projektets tvärvetenskaplighet Ansökningar från underrepresenterat kön Instruktioner Sökande är den gästforskare som önskar genomföra utbytestjänstgöringen. Hela ansökan, inklusive bilagor, görs elektroniskt på och skall innehålla ett komplett ansökningsformulär som, förutom det som anges i portalen, består av: Beskrivning av mottagarmiljö, hur den stärks och vilka nyckelpersoner gästforskaren ska jobba med (max 1 sida) Beskrivning av hemmiljö, nuvarande forskargrupp (eller motsvarande) samt dess ekonomiska situation och hur den stärks av utbytet (max 1 sida) personlig motivering för utbytestjänstgöringen (max 1 sida) avsiktförsklaring från akademisk part och näringslivspart som beskriver behovet av sökt utbytestjänsgöring (skrivet av prefekt eller motsvarande inom högskolan respektive forskningschef eller motsvarande inom näringslivet) sökandes CV budget projektbeskrivning (max 1 sida) Sista ansökningsdag är 2 september, 2011, kl Tidigaste projektstart kan beräknas till Notera att Stiftelsen tillämpar offentlighetsprincipen. Undvik därför att skicka material som i dagsläget inte får bli publikt, t.ex. sådant som skulle kunna förhindra eventuell patentering. Kontaktperson vid stiftelsen: Joakim Amorim,

17 Bilagor Evaluation of the SSF programme Strategic mobility 17 BILAGA 2

18 18 Rörlighet befrämjar utvecklingen

19 Bilagor 19 BILAGA 3 Intervjuer kretsade huvudsakligen kring följande frågeställningar: Vilken betydelse hade utbytet för din egen karriär (ingick detta i din kompetensutvecklingsplan)? Vilken betydelse hade utbytet för berörd akademisk/industriell part? Hur många andra personer har blivit aktivt engagerade i utbytet (kollegor, doktorander, ex-jobbare, etc.)? Vilka är dina bra respektive dåliga erfarenheter av utbytet? Var det något oväntat resultat som framkom p g a utbytet (mervärden)?

20 20 Rörlighet befrämjar utvecklingen BILAGA 4 Bilaga 4 Strategic Mobility, completed projects by the end of Appl. no Surname First name Grant admin org Gender PhD year Project title in English Primary area SM Apell Peter Chalmers University of Technology M 1982 Starch in wounds Bioengineering and Life Science Technologies SM Bergvall-Kåreborn Birgitta Luleå University of Technology F 2002 User-Driven Innovation for Sustainable Groth Information Technology, and Applied Mathematics SM Cherednichenko Sergey Omnisys Instruments AB M 1999 Development of terahertz radiometers Electronics and Photonics SM Creaser Derek Chalmers University of Technology M 1997 Autothermal Reformer Modeling in Auxiliary Power Units Product Realisation and Process Engineering SM Gedda Lars Uppsala University M 1997 Tissue-based real-time assays elucidating biological dynamic Bioengineering and Life Science Technologies SM Höök Anders Saab Microwave Systems (Saab AB) M 1991 Fuselage-integrated electrically scanned antennas Electronics and Photonics SM Jackson Mats Mälardalen University, Västerås M 2000 Lean Robotics Product Realisation and Process Engineering SM Jändel Magnus FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut, M 1985 Distributed Intelligent Mobile Applications Information Technology, and Applied Mathematics SM Larsson Christer Saab Bofors Dynamics M 1990 Advanced EM-applications of engineered composite materials Electronics and Photonics SM Larsson Erik Linköping University M 2000 Design of on-chip test evaluation and diagnosis solution Electronics and Photonics SM Larsson Pontus Volvo Technology AB M 2005 Auditory displays for vehicle safety/warning systems Information Technology, and Applied Mathematics SM Manchester Ian Umeå University M 2005 Forestry crane automation with hydraulic sensors only Information Technology, and Applied Mathematics SM Olsson Mikael Dalarna University College M 1989 Anti-galling forming tool surfaces Materials Science and Engineering SM Rylander Thomas Chalmers University of Technology M 2002 Optimization and computational methods in electromagnetics Electronics and Photonics SM Rögnvaldsson Thorsteinn Volvo Technology AB M 1994 Uppetid i mekatroniska system Information Technology, and Applied Mathematics SM Ström Erik Chalmers University of Technology M 1994 Wireless Communication and Positioning for Traffic Safety Information Technology, and Applied Mathematics SM Björefors Fredrik Impact Coatings M 1999 Electrochemical Evaluation of PVD Coatings in Fuel Cells Materials Science and Engineering SM Jardemark Kent Pronexus Analytical AB M 1997 Antipsychotic drugs and Prefrontal Neurotransmission Bioengineering and Life Science Technologies SM Jonsson Stefan KTH - Royal Institute of Technology M 1993 Distortion and fatigue in hardened transmission axes Materials Science and Engineering SM Järvstråt Niklas ESAB AB M 1994 Simulation support for radical improvement of welding Product Realisation and Process Engineering SM Larsson Peter Ericsson AB M Advanced cooperative techniques in wireless networks Information Technology, and Applied Mathematics SM Norrby Per-Ola Göteborg University M 1992 Why reactions don't work - information from negative data Life Sciences SM Sheeran Mary Chalmers University of Technology F 1984 Research visit to Ericsson, Programming Languages for DSP Information Technology, and Applied Mathematics SM Stenström Stig Tetra Recart AB M 1986 Development of new retortable packaging materials Materials Science and Engineering SM Svensson Samuel AstraZeneca AB M 1993 Spinal neuroimaging of pain Life Sciences SM Bredenberg Susanne Orexo AB F 2003 Pain management by slow drug release from ceramic materials Materials Science and Engineering SM Byström Katriina FINDWISE AB F 1999 Better search engine Information Technology, and Applied Mathematics SM Grehk Mikael Sandvik Materials Technology M 1994 Tribo films in bio-tribology Materials Science and Engineering SM Jeppsson Anders Göteborg University M 1998 Bleeding complications and hemostasis in surgery and trauma Life Sciences SM Johannsson Gudmundur Göteborg University M 1997 Adrenal insufficiency, an Orphan drug project Life Sciences SM Lindholm Per KTH - Royal Institute of Technology M 2004 Tribological modelling of an electrical contact Materials Science and Engineering 1/1

21 Bilagor 21 BILAGA 5

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Politik. Affärssystem: användning, projekt och marknad. Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter

Politik. Affärssystem: användning, projekt och marknad. Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter Affärssystem: användning, projekt och marknad Politik Alf Westelius 1 Alf Westelius 38 Konkurrerande affärslogiker, makt och styrning Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer