ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA"

Transkript

1 Examensarbete 15hp C-nivå ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A101/08 Fredrik Hartman Ingenjörsprogrammet för projektledning 180hp Örebro universitet vårterminen 2008 Examinator: Maj Bodin Analysis of automated collected process data Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of Technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Förord Detta examensarbete är på 15hp (högskolepoäng) och det ligger som avslutande arbete på Ingenjörsprogrammet för projektledning, 180hp, på Tekniska institutionen vid Örebro universitet. Examensarbetet är utfört på Haldex Garphyttan Wire under våren Jag vill tacka HGAB för att jag fick utföra mitt examensarbete hos er. Jag har blivit väldig väl bemött under de intervjuer som jag har gjort, samt ett stort tack till alla, för att jag har fått störa med dessa intervjufrågor. Jag vill tacka all personal på HGAB som har hjälpt till och gjort detta examensarbete möjligt. Ett speciellt tack till Paivi Lövestig som har varit min handledare på HGAB. Att få vara med och kontrollera vad det finns för behov på HGAB, samt att få ge ett förslag gällande hur man kan implementera åtgärder för dessa behov, har varit väldigt intressant och givande. Ett stort tack! Dessutom vill jag tacka: Lennart Schön, Handledare, Örebro Universitet Maj Bodin, Examinator, Örebro Universitet Fredrik Hartman 1 (44)

3 Sammanfattning Under denna informationsinsamling som jag har gjort, har jag tillgodogjort mig en nulägesanalys. Jag har intervjuat strategiskt viktiga personer för att få information om hur Haldex Garphyttan Wires processer fungerar och vilka behov dessa har. Samtidigt som jag har deltagit i tavelmöten och förbättringsgrupper. Under dessa intervjuer och möten har jag utläst behoven som presenteras i behovsanalysen. De stora och viktiga behoven på Haldex Garphyttan Wire är att få en spårbarhet i sina processer på ringnivå, och för att kunna använda den automatiskt insamlade processmätdata som i dag finns sparat i olika servrar och lokala datorer. Dessa data borde samlas upp i en server, kopplad till ett manager-dataprogram som presenterar data på ett användbart sätt. Detta dataprogram bör även vara knutet till produktionsutrustningen, då operatörerna har ett behov av ett enkelt kontrollregistreringsprogram. Abstract During the information gathering process I have studied how Haldex Garphyttan Wire is collecting automated process data, I have interviewed key strategic people with information on how Haldex Garphyttan Wire processes works and what needs they have in the future? I also have participated in heijunka meetings and improvement team meetings. I have analysed the needs for what kind of data Haldex Garphyttan Wire needs in a process data gathering program. The large and important needs of the Haldex Garphyttan Wire is to get a traceability in their processes on a part level and be able to use the automated collected process data which today's stored in different servers and local computers. These data should be collected in a server that is linked to a manager software program that presents data in a useful manner. This software should also be linked to the production equipment because the operator has a need of a simple control and registration program. 2 (44)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Uppdragsbeskrivning Metod Teori Terminologi Lean Produktion Några vanliga orsaker till förluster i produktion Sex Sigma Öppna intervjuer Öppna frågor är frågor som kännebetecknas av exempel: Hur man skapar engagemang Några vanliga orsaker till förändringsmotstånd: Empiri Företagsbeskrivning Tidigare Företagsnamn Haldex Way Haldex Way, principer och verktyg Lagarbete och ständiga förbättringar Eliminering av slöseri, snabb väg till förbättring De sju huvudkategorierna av slöseri på Haldex är Nyckeltal, KPI (Key Performance Indicators) Haldex Way Graderingstrappa Genomförande och resultat Hur jag har gjort behovsanalysen Exempel på frågor som har ställts under intervjuerna är Intervju Personer i undersökningen för behovsanalysen: Respondentvalidering av behovsanalys Behovsanalys av automatisk insamling av processmätdata Vad ska mätas, vad har olika användare för behov? Beskrivning av övergripande behov Övergripande behov och förslag till åtgärd Skalning Dragning Rekristallisering Valsning och hyvling Härdning, ugn EC Kontroll Förslag till egna projekt Behov som kan drivas som egna projekt Förslag till fortsättning på projektet Bakgrund Syfte Sammanfattning Hur ska dataprogrammet vara utformat? Hur ska man registrera trådringar? (44)

5 7.6 Metod för implementering av datasystem Metod för implementering av registreringsutrustning Förslag på tillvägagångssätt för implementering Förklaring till arbetsgång Analys Diskussion Källförteckning Litteratur Internet PDF Bild Tabell Bilaga (44)

6 1 Inledning Detta examensarbete är genomfört på Haldex Garphyttan Wire AB (HGAB), under tiden januari- maj Bakgrund Garphyttan Wire är ett företag som ingår i Haldex koncernen. Garphyttan Wire är ett internationellt företag med dotterbolag i USA och i Kina. Haldex koncernens huvudsakliga inriktning är mot den internationella fordonsindustrin. Garphyttan Wires huvudsakliga inriktning är att vara en världsledande leverantör av avancerad fjädertråd i olika legeringar, för användning främst i förbränningsmotorer och transmissioner, där produktkraven är extrema. Dessutom har man en egen ventilfjädertillverkning där man levererar till svenska motortillverkare och till Haldex bromsprodukter. Garphyttan Wires fokus under det sista året har varit kontinuerliga förbättringar, att öka produktionsvolymen samt en intensifiering av samarbetet med nyckelkunder. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att göra en behovsanalys av automatisk processmätdata vid ugn 24. Samt att ge ett förslag på hur man kan gå tillväga med projektet, med att implementera ett övergripande datorprogram för automatisk insamling av processmätdata. 1.3 Uppdragsbeskrivning Jag ska undersöka vad det finns för behov av automatisk processmätdata på olika nivåer, hos Garphyttan Wire. Problemet ligger inte i att mäta olika saker, utan det ligger i att mäta rätt saker. Vidare vill Garphyttan Wire att jag ger en förslag till hur man kan gå tillväga med att implementera dessa behov. 1.4 Metod För att kunna göra en behovsanalys har jag tillgodogjort mig den nulägesanalys som har utförts av Paivi Lövestig och Nicklas Nordquist. Efter att ha studerat denna nulägesanalys har jag intervjuat olika personal i produktionen. Jag började med att intervjua flödeschefer och tekniker för produktionen. Samt att jag har deltagit vid produktions informationsmöten och i förbättringsgrupper för att jag skulle få se hur de använder sig av informationen ifrån processen. Jag har även varit med och fått en introduktion om hur processen fungerar och under denna introduktion har jag också intervjuat operationspersonalen. Efter att intervjumaterialet sammanställts har jag vänt mig till de flödeschefer och tekniker som jag har intervjuat, för att få min behovsanalys respondentvaliderad. Under intervjuer har jag även tagit till mig information om hur tidigare projekt har bedrivits, och jämfört denna information med den kunskap som jag har tillgodogjort mig under min utbildning för att ge ett förslag på hur företaget ska kunna driva projektet vidare. 5 (44)

7 2 Teori Jag har valt att beskriva teori om Lean Produktion samt sex sigma, då det är dessa teorier som Haldex Way bygger på. Dessutom så har jag tagit upp teori om hur man gör intervjuer. Hur man skapar engagemang, samt vanliga orsaker till förändringsmotstånd då det ingår i mitt förslag till fortsättningen av detta projekt. Jag börjar med att förklara några vanligt förekommande Japanska ord inom Lean Produktion. 2.1 Terminologi (Engberg. A, et.al Toyota Produktion System, Luleå Tekniska Universitet) Andon Produktionsövervakningsmetod. Ofta överskådliga tavlor i produktionen Heijunka Utjämning av produktionsvolym och produktions mix under en period Just In Time Produktionssätt som bygger på rätt plats, rätt tidpunkt och rätt kvalitet Kanban kort på japanska, en orderbeställningsmetod Kaizen Ständiga förbättringar Lean Produktion Resurssnål produktion Muda Spill Mura Ojämnhet Muri Överbelastning Poke-Yoke Metod för att förebygga misstag SMED Systematiskt angreppssätt för att reducera ställtider 5S Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till Jidoka Inbyggd kvalitet Shojinka Flexibla arbetsgrupper Gemba Arbetsplatsen Chaku Metod för att åstadkomma enstycksflöden Takoteimochi operatörsunderhåll 6 (44)

8 2.2 Lean Produktion All teori om Lean Produktion är hämtad från (Johanson, O. et al Lean Produktion ett strukturerat sunt bondförnuft. Del.1, del.2, del.3. Part Development) (Engberg, A. et al Toyota Production System. Luleå Tekniska Universitet,) Lean Produktion är en av Haldex grundläggande värderingar. Lean bygger på principen eliminering av slöseri och reducering av tider, samt att minimera resursåtgången i produktionen. Detta är inget nytt tankesätt, begreppet Lean Produktion myntades på talet, som ett resultat av hur Toyotas produktionssystem fungerar. Toyotas produktionssystem är en utveckling av löpande bandprincipen som uppfanns av Henry Ford. Med eliminering av slöseri menas att man gör rätt från början, och att rätt saker finns på rätt plats, i rätt tid och antal. Varken mer eller mindre än det som ska användas. Enligt Lean-tankesättet arbetar man efter filosofin att allt som produceras ska vara värdeadderande för kunden, man minimerar spill (Muda) i produktionen. Med Muda menas: Överproduktion Väntetider Transporter Överbearbetning Mellanlager Förflyttningar Tillverkning med fel Outnyttjad kreativitet 7 (44)

9 2.2.1 Några vanliga orsaker till förluster i produktion: Störningar och haverier i maskiner och produktionsutrustningar. Tid för omställning och injusteringar. Väntetid och oplanerade stopp. Långsamma processer (flaskhalsar). Kassationer och omarbetningar. Tidsförlust mellan tillverkningsstart och stabil produktion. Allt som inte tillför värde för kunden ska elimineras. I arbetet med att eliminera slöseri använder man verktyg som: 5S som står för: o Sortera: Verktyg och material som finns på arbetsplatsen, endast det som behövs för att klara av arbetsuppgiften ska finnas. o Systematisera: Systematisera det som är nödvändigt, så att det är lättillgängligt. o Städa: Städa regelbundet, lite varje dag och storstädning en gång i veckan. o Standardisera: Standardisera de dagliga rutinerna, genom att använda Att Göra Listor för daglig vård av maskiner och lokaler. o Se Till: Se till att ordningen hålls, förbättra Att Göra Listorna" steg för steg. JIT (Just In Time): Vilket betyder att man ska ha rätt material, i rätt mängd, på rätt plats och i rätt tid. SMED (Single Minute Exchange of Die): Är en metod för att reducera ställtider. Ställtidsreduktionsprojekt drivs i fyrasteg: o Steg 1 5s genomförs på arbetsplatsen. o Steg 2 Ställtidsinventering. o Steg 3 Separation av externt-och internt sätt. Konkurrentjämförelse. o Steg4 Eliminera förluster. Poka Yoke: Poka Yoke är japanska för felsäkring. Ett arbetssätt för att säkerställa att det inte går att göra fel. Egenkontroll: Betyder att man kontrollerar så att produkten är av rätt kvalitet när man är färdig med den. Förbrukningsstyrd produktion: Innebär att produktionen inte startar för än kunden har signalerat ett behov. Detta gäller både interna kunder som andra avdelningar och externa kunder. Genom att använda sig av förbrukningsstyrd produktion har man ett pull-system Kanban: Kanban kort eller (Faxban) är en sorts beställningskort som är till för att minimera mellanlager. Exempel på enklaste Kanban är när man har två lådor med material. När den ena är tom då sänds den tillbaka för påfyllning. Då fungerar lådan som en produktionsorder för att fylla lådan. Standardiserade arbetssätt: Med standardiserade arbetssätt menas att varje produktionsförbättring måste dokumenteras. Utifrån denna dokumentation skapar man gemensamma arbetsrutiner och metoder som alla tillämpar i det dagliga arbetet. Dessa rutiner och metoder ligger som grund till förbättringar. Utan dessa rutiner är det svårt att driva förbättringsarbete, då det inte finns någon standard att förbättra. Det är viktigt att tänka på när man gör standardiseringar att, instruktionerna inte blir ett stort krångligt dokument som finns i en pärm någonstans, utan att man försöker visualisera standardiseringen så långt som möjligt. 8 (44)

10 Rätt från mig: Handlar om att bygga in kvalitet i produktionen, att göra rätt från början. När ett fel upptäcks, då är det viktigt att man åtgärdar felet på en gång. Genom att åtgärda felet på en gång kan man se fyra positiva effekter: o Orsak och verkan kan identifieras och korrigerande åtgärder kan sättas in. o Efterföljande produktionsled slipper slöseri i form av onödigt arbete. o Gömda problem blir tydligare. o Kvaliteten förbättras ytterligare. Gå och se: Är en ledningsmetod som bygger på att man ska gå dit problemet finns. På japanska heter det Gå till Gemba. TPM(Total Produktive Maintenance): Det är avgörande att produktionsutrustningen fungerar korrekt om man ska tillverka felfria produkter. För att produktionsutrustningen ska fungera korrekt är ett strukturerat dagligt underhåll nödvändigt. Så att man undviker, eller åtminstone reducerar, riskerna för de så kallade sex stora förlusterna : o Haveri eller produktionsstopp. o Tid för omställning och justering. o Tomgång och småstopp. o Reducerad hastighet. o Kassationer och ombearbetningar. o Förlorad produktion under igångsättning. Värdeflödesanalys: Är en analysmetod som går ut på att man kartlägger och visualiserar värdeflöden för att kunna förbättrar dem. En värdeflödesanalys skapas enlig dessa tre steg: o Steg 1 Skapa en karta över nuvarande tillstånd. o Steg 2 Rita en karta över önskat tillstånd. o Steg 3 Ta fram en handlingsplan för hur man ska gå tillväga. PDCA: PDCA används i systematiskt förbättringsarbete, där bokstäverna står för o Plan: Identifiera problemet Analysera problemet Föreslå lösning på problemet o Do: Genomför lösningen o Check: Samla in data Utvärdera data Om lösningen är bra, gå vidare till Act eller åter till Plan o Act: Implementera och standardisera lösningen Åter till Plan för att förbättra lösningen Orsak-verkan-diagram: Orsak-verkan-diagram har flera olika namn, som t.ex. Ishikawadiagram och Fiskbensdiagram. Detta diagram kan användas till för många olika typer av felanalyser. Ständiga förbättringar (Kaizen): Ständiga förbättringar innebär att man arbetar med att ständigt förbättra normalläget genom att minska slöseriet. Den stora utmaningen ligger i att göra förbättringsarbetet av processen till en del av det dagliga arbetet. KPI som nyckeltal (Key Performens Indikators): KPI- tal är både finansiella- och ickefinansiella tal. Dessa tal är till för att hjälpa organisationen att definiera och mäta sina framsteg, mot organisationens mål. 9 (44)

11 OEE som nyckeltal (Overall equipment Effectivness): OEE uttrycks som ett procenttal som man får fram genom att multiplicera teoretisk tillgänglighet med verklig prestationsförmåga och uppmätt kvalitetsutbyte. Planerad produktiontid - Oplanerade stopp = Tillgänglighet Planerad produktiontid planerad cykeltid* Producerat antal Tillgängligkörtid = Operationseffektivitet Producerat antal - defekta Producerat antal = Kvalitetsutbyte 2.3 Sex Sigma (Bergman B, Klefsjö B Kvalitet från behov till användning, s.546) Sex Sigma är en arbetsmetod för problemlösning som utvecklades av Motorola under talet. Arbetsmetoden fokuserar på att använda statistiska metoder i syfte att reducera variationer i processen. Det som skiljer Sex Sigma mot andra kvalitetsfilosofier är att arbetet drivs i projektform, att varje projekt måste vara lönsamt och visa ett positivt resultat. I Sex Sigma arbetar man enligt en tydlig struktur. Bland annat efter DEMAIC som står för: Define: Står för att definiera projektet, och att räkna på vilka resurser det kräver och hur stor besparingen blir. Enligt Sex Sigma metodiken ska varje projekt vara ekonomiskt försvarbart. Vanligt verktyg är FMEA. Measure: Står för att samla in mätdata från en stabil process som analyseras, för att man ska få en förståelse för det problem som ska analyseras. Vanliga verktyg är Fiskbensdiagram, rotorsaksanalys, och MSA (Mätsystemsanalys). Analyze: Står för att analysera data som samlades in ofta med hjälp av Mini tab- ett populärt statistikprogram. Improve: Förbättra processen genom att eliminera variationen. Vanligt verktyg att använda är hypotesprövning. Control: Upprätthålla och Kontrollera förbättringen. Vanligt verktyg är standardisering, ständiga förbättringar och SPS (Statistisk Process Styrning). En viktig del i Sex Sigma är den hierarki man arbetar efter: Executive leadership: Sätter upp övergripande mål och ordnar så att resurser finns för lyckade projekt. Champions: Har det övergripande ansvaret i organisationen, och dessa är mentorer för black belts. Master black belts: Ägnar sig åt Sex Sigma på heltid. Utbildar black belts samt att dessa är experter på metodik och statistik. Följer projekten och utser lämpliga projekt. 10 (44)

12 Black belts: Leder på heltid förbättringsprojekt i organisationen. De är experter på att leda projekt och de arbetar enligt DMAIC. Black belts-utbildningen fokuserar på: o Systematisk verksamhetsförbättring i fem faser enligt Definiera, mäta, analysera, förbättra och styra. o Projektledning och gruppdynamik. o Processkartläggning och processanalys. o Kvalitetsbriskostnader och ekonomisk potential. o Analytisk problemlösning och identifiering av grundorsaker. o Innovativ problemlösning och kreativa tekniker. o Statistisk analys. o Användning av Mini tab. o Hantering av individberoende problem. o Hantera förändringsmotstånd. o Projektredovisning. Green belts: Fungerar som stöd till Black belts i större projekt, eller så leder de själva mindre projekt. Skillnaden mellan Black belts och Green belts är att, en Green belt ägnar sig åt Sex Sigma vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Yellow belts och White belts: Är de lägsta graderna och dess utbildning syftar till att få baskunskap, för att kunna delta i förbättringsprojektsgrupper. 2.4 Öppna intervjuer (Andersson, B E Som man frågar får man svar, s.25) Öppna muntliga intervjuer är en intervjuform, mer som ett samtal, med valda frågor i. Genom att bedriva en intervju som ett samtal kan frågorna anpassas efter de svar man får, samt att man har möjlighet att omformulera och förklara frågorna så att den tillfrågade förstår frågan. Detta sätt att bedriva intervju gör att man bygger upp intervjun genom att låta den intervjuade visa hur han/hon arbetar, samtidigt som man ställer frågor om hur de skulle vilja kunna utveckla sin arbetsplats. Öppet formulerade frågor är att föredra, då man vill bygga ett förtroende med den som intervjuas. Intervjun kan bedrivas som ett samtal där den intervjuade kan förklara vad den vet och svara på vad den behöver Öppna frågor är frågor som kännebetecknas av exempel: (Andersson, B E Som man frågar får man svar, s.98) Kan du berätta lite om hur Kan du förklara hur Vad saknas du för något Vad skulle du vilja att det fanns för Vad skulle du vilja att det fanns för 11 (44)

13 2.5 Hur man skapar engagemang (Sandström, B Att lyckas som förändringsledare, s.46) Genom engagemang kan intressenivån höjas, och man kan därmed få kontroll över de kanske allvarligaste misslyckandefaktorerna. Engagemang är inte det samma som att man oförbehållet ställer upp på förändringsinitiativet. Det viktiga är emellertid att få människor engagerade då engagemang både för och emot förändringen är bra. Engagemang skapas genom tvåvägskommunikation, gott föredöme och samhörighet med medarbetarna. Att en ledare själv är engagerad och motiverad är en absolut förutsättning. Ledarens föredöme och attityd spelar en avgörande roll. Flera förändringsprocesser har misslyckats på grund av felaktiga ledarbeteenden än på grund av bristande kunskaper. Framgångsrika företag engagerar sina anställda både känslomässigt och ekonomiskt, genom ärlig omtanke om de anställda och deras problem. På så sätt skapas engagemang som förbättrar lagarbetet. Att människor motsätter sig förändringar är naturligt. Det handlar om att de flesta människor är problemorienterade och därför inte till en början ser möjligheterna, utan bara problemen och svårigheterna. För en ledare gäller det att vända de problemorienterade så att de ser möjligheterna. Detta är dock inget som går att kommendera fram. Utan ledaren måste lägga stor omsorg på att kommunicera och lyssna på medarbetarna, på ett pedagogiskt och psykologiskt sätt. Samtidigt som ledaren måste vara medveten om att omorientera medarbetares synsätt tar tid Några vanliga orsaker till förändringsmotstånd: (Sandström, B Att lyckas som förändringsledare, s.49) Revirtänkande Att man inte känner sig övertygad av förändringen Att man inte känner sig involverad Att det är arbetskrävande Att man inte har, eller har haft möjlighet att påverka processen Fruktan för det okända Motstånd mot att ta tag i det obehagliga, eller i impopulära åtgärder Rädslan över sin egen förmåga att klara av det nya på ett bra sätt Tidigare misslyckat förändringsarbete Brist på tillit och respekt för ledaren, eller bristande personkemi Allt motstånd till förändringsarbete är inte negativt. Tvärtom är konstruktivt motstånd nödvändigt, för att driva förändringarna framåt. Motstånd skapar engagemang och därmed skapas förändringskraft. Motstånd växer fram från två utgångspunkter. Å ena sidan som kreativ, konstruktiv kritik, där syftet är att bidra med synpunkter för att undvika fallgropar eller förhastade beslut. Å andra sidan, ur den mer eller mindre starka oro som förändringar alltid skapar hos individer och kollektiv. 12 (44)

14 3 Empiri I denna del har jag använt mig av informationen som jag har införskaffat under intervjuer och ifrån (Dantoft, J-E. et al Haldex Booklet Second Edition Swedish. Kaserntryckeriet). 3.1 Företagsbeskrivning (www.hgse.haldex.com). Haldex Garphyttan Wire är en division till Haldex AB, med dotterbolag och produktion i USA och Kina. Haldex Garphyttan Wire har som affärsidé att vara ledande leverantör inom avancerade, stållegerade trådprodukter för applikationer med extrema krav. Där huvudtillämpningarna finns inom t.ex. förbränningsmotorer som ventilfjädrar och kolvringar. Garphyttan Wires kunder är fjäder- och kolvringstillverkare som levererar till fordonsindustrin. Lite historia om Haldex Garphyttan Wire. Företaget startades år 1907, under namnet Garphyttan Fabriks AB. Den första bolagsstämman hölls år 1906 och produktionen startade i januari år Bolaget skulle driva tråddrageri och linslageri i förening med mekanisk verkstad. Tråddrageriet drog kalldragen pianotråd och lintråd, linslageriverksamheten blev en ekonomisk framgång. Men nya produkter behövde utvecklas och därför rekonstruerades bolaget år 1910 och Nya Garphytte Fabriks Aktiebolag bildades. Fem år senare köpte det nya bolaget upp den nu mycket livskraftiga tråd- och linfabriken och företagets namn ändrades till Garphytte Bruk AB. På hösten år 1915 bildades Aktiebolaget Svensk- Ryska stållinefabrikerna. Stållinor till de ryska gruvorna tillverkades av dragen tråd i Garphyttan. Denna satsning blev väldigt lyckad, bland annat på grund av att konkurrenten var ifrån Tyskland, där första världskriget härjade. Utlandssatsningen blev dock kortvarig, då Ryska revolutionen bröt ut hösten år År 1927 startade tillverkningen av kontinuerlig oljehärdad ventilfjädertråd. Härmed inleddes företagets fokusering mot tillverkning av högpåkänd fjädertråd, med mycket höga krav på kvalitet, prestanda och livslängd. Men diversifieringen var mycket stor inom företaget då man drev eget jordbruk, med bland annat livdjur, och eget kraftverk. År 1960 introducerades företaget på Stockholmsbörsen talet var den stora investeringsepoken i företagets historia. Investeringar gjordes för tillverkning av nya produkter, som ytbelagd fjädertråd och svetstråd. Samtidigt som marknaden minskad för kalldragen pianotråd. Detta resulterade i att företaget var nära konkurs. I början av år vidtogs kraftfulla strukturåtgärder och kapitaltillskott räddade företaget ur krisen. År 1995 påbörjades etableringen av en lokal tillverkningsenhet för ventilfjädertråd för den Nordamerikanska marknaden i USA. Tillverkningsenheten byggdes år 1996 i South Bend, Indiana, USA och produktionen startade år Den tredje tillverkningsenheten för ventilfjädertråd invigdes år 2006 i Suzhou, Kina. Denna tillverkningsenhet ska tillgodose den snabbt växande kinesiska marknaden med ventilfjädertråd. 13 (44)

15 3.1.1 Tidigare Företagsnamn 1906 Garphytte Fabriks AB 1910 Nya Garphytte Fabriks AB 1915 AB Garphytte bruk 1984 Garphyttan Hesselman AB 1986 Garphyttan Wire AB 1997 Haldex Garphyttan AB 3.2 Haldex Way Haldex Way är en ledningsfilosofi som hela Haldex koncernen arbetar efter, denna ledningsfilosofi infördes på Haldex år Haldex Way som ledningsfilosofi innebär att fokus ligger på de tre grundvärderingarna Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri. Haldex Way Har följande tre hörnstenar. Deras kunder är grunden till att det är någon mening med att producera, engagerade medarbetare är förutsättningen för att Haldex ska kunna tillverka kvalitativa produkter och Haldex stärker sin konkurrenskraft genom att göra sig av med förluster olika former av slöseri. Detta åstadkommer man genom att genom att arbeta efter dessa filosofier 1. Normal situation standardiserat arbetssätt 2. Rätt från mig detta innebär att man arbetar med egenkontroll och att stoppa produktionen så fort fel hittas så att dessa kan korrigeras. 3. Förbrukningsstyrdproduktion man arbetar med sug i produktionen. 4. Ständiga förbättringar Man arbetar med förbättringsgrupper. I Haldex vill man skapa en miljö som bygger på lagarbete, där man gör tydliga prioriteringar när olika frågor kan hamna i konflikt med varandra. Dessa delar är grunderna till Haldex Way och dess byggstenar. Bild 1 (Haldex Booklet Second Edition Swedish) 14 (44)

16 3.3 Haldex Way, principer och verktyg Haldex Way bygger sitt förbättringsarbete på dessa tio principerna. Standardisering: Detta är grunden för ständiga förbättringar. Haldex beskriver den bästa kända metoden för att genomföra en aktivitet, och hur man gör för att göra likadant varje gång. Där takttid och arbetssekvens är specificerade. Takttid: Takttiden speglar försäljningen på marknaden och är därför också Haldex puls. Takttiden definieras som den tillgängliga tiden delat med kundens behov. Volym och dagligt uttag ska kontrolleras av takttiden. Takttiden ska hållas konstant mellan balanseringarna av den. Jämnt flöde: För att Haldex ska vara effektiva i sitt arbete och för att använda utrustningen optimalt, fördelar Haldex olika produkter jämnt under den tillgängliga tiden. Balanserat flöde: Haldex fördelar aktiviteterna jämt mellan de olika processerna i flödet. Buffertar används ibland för att jämna ut flödet. Förbrukningsstyrning kopplade flöden, pull system: Haldex börjar aldrig producera för än en kund har signalerat ett behov. Signalsystemen inom Haldex kan vara exempelvis, visuella buffertar, Kanban, beställningspunkt eller sekvenser. Visuellt: Haldex arbetar efter principen att det ska vara lätt att se vad som är normalt och inte normalt. Det ska vara lätt att följa produktionsflödet, och det ska finnas aktuell information om produktionsstatus på arbetsplatsen. Kapabel process rätt från mig: Betyder på Haldex att de har ändamålsenliga verktyg, instruktioner och metoder som gör att de kan göra rätt från början. Man strävar efter att göra det omöjligt att göra det fel. Samtidigt som det tillämpas rätt kontrollmetoder och att de anställda på Haldex inte skickar några felaktigheter vidare. Realtid: Direkta kopplingar betyder att det inte finns några fördröjningar i Haldex system. Avvikelser upptäcks direkt. Återkopplingen till det som orsakat avvikelsen sker direkt. Detta gör det möjligt för Haldex att snabbt rätta till rotorsaken till avvikelsen så att den inte uppstår igen. Gå och se: Ledarskapet på Haldex är deltagande och stödjande. För att förstå arbetet och problemen är ledaren kontinuerligt på arbetsplatsen. Detta utvecklar både process och medarbetare, ledaren coachar och följer upp. Ständiga förbättringar: På Haldex arbetar man med ständiga förbättringar i förbättringsgrupper där all deltar. I förbättringsgrupperna arbetar man med uppföljning av avvikelser från standard, processförbättringar, införandet av nya rutiner och uppdatering av gamla. 15 (44)

17 3.4 Lagarbete och ständiga förbättringar Haldex vill uppnå en arbetsmiljö där lagarbete och ständiga förbättringar är självklara inslag i varje anställds arbete, där kvalitetssäkringen är inbyggt i processen. Då arbetssättet är disciplinerat och eliminering av slöseri är ett naturligt resultat. Genom att anställda på Haldex gör jobbet själva så skapar dessa också bestående värden. Det är viktigt att alla anställda drar åt samma håll tänker på samma sätt. Haldex är fokuserade och utmanar ständigt sina processer för att kunna nå bättre resultat inte genom att arbeta hårdare, utan genom att arbeta smartare. Haldex bygger sina förbättringar på fakta och reagerar direkt på avvikelser. Då kan de målmedvetet arbeta för att ta reda på rotorsakerna till problemen och rätta till dessa istället för att göra akuta utryckningar för att fixa felen. Alla anställda på Haldex deltar i förbättringsarbetet. Genom att Haldex arbetar med gemensamma principer och metoder når företaget positiva resultat. Det är viktigt att anställda på Haldex har tillgång till relevant information, liksom att ledarskapet är stödjande och bygger på utveckling av anställda och processer. Detta uppnår Haldex genom att mäta och rapportera sina resultat. Inom alla arbetsområden är aktiviteter och nyckeltal identifierade samt att Haldex har satt upp mål för hur de ska utvecklas. Standardisering på Haldex är lika självklart som att de arbetar öppet, prestigelöst och ärligt. 16 (44)

18 3.5 Eliminering av slöseri, snabb väg till förbättring Att eliminera slöseri är en snabb väg till förbättring, men det är inte alltid lätt att upptäcka slöseri. På Haldex arbetar man med att synliggöra slöseriet, till exempel arbetar man med 5s och processuppföljning, då de eliminerar slöseri. Viktiga frågor för Haldex i detta arbete är: Gör jag rätt sak i rätt ordning och med bästa möjliga resultat, varje gång. När det på Haldex finns ett överskott av artiklar och komponenter mellan olika länkar i kedjan märks störningarna i verksamheten inte lika tydligt. Med rätt balanserade buffertar upptäcker Haldex störningar i tid och kan rätta till problemen. Slöseriet reduceras till ett minimum De sju huvudkategorierna av slöseri på Haldex är: Överproduktion: Att producera mer än vad kunden vill ha eller utöver specifikation är den värsta formen av slöseri. Den här formen av slöseri kan dölja eller maskera andra typer av slöseri. Ingen behöver materialet vilket betyder och bidrar till höga kostnader. Överproduktion är i själva verket grunden till många andra former av slöseri, eftersom den döljer avvikelser. Onödiga arbetsmoment: På Haldex arbetar man enligt principen att inte förädla produkter eller processer mer än vad som är nödvändigt för deras funktion, och för att leva upp till kundens förväntningar. Onödiga rörelser och förflyttningar: Alla rörelser av människor eller maskiner, som inte tillför produkten något värde, är slöseri. Däremot kan det finnas ergonomiska skäl till att röra sig och det är självklart inte slöseri. Onödiga transporter: Onödiga transporter skapar inget värde. Det kan handla om allt från att flytta pappersarbete, hämta verktyg eller detaljer inom arbetet, till att transportera pallar från förråd till verkstad. Onödiga lager: Alltför stora lager är ett allvarigt problem, eftersom det döljer problem i tidigare led. Förråd, lager och buffertar kräver dessutom yta, utrustning och personal, och kostar mycket pengar. Omarbetning och kassationer: Att producera felaktigheter medför alltid korrigerande åtgärder innan nästa steg kan påbörjas. Det skapar slöseri genom reparationsarbete, förseningar eller till och med kassationer. Det resulterar även i förbrukad kapacitet. Väntetid: Väntetider beror ofta på driftstörningar, material- eller informationsbrist. Dessa kan också vara inbyggda i processen genom ett dåligt planerat arbetsflöde. Maskiner bör stå still i stället för att tillverka artiklar som inte behövs för tillfället, men människor behövs alltid. 17 (44)

19 3.5.2 Nyckeltal, KPI (Key Performance Indicators) 1. Lagerdagar: Lagerdagar beräknas för att kontrollera hur stort lager som är uppbundet i processerna. Lagret delas in i följande typer: a. Färdiga varor: Detta är färdiga artiklar som väntar på att levereras till kunden. Alla buffertar som hålls för att skydda kunder vid variationer i behov som inte snabbt kan uppfyllas, på grund av begränsad produktionskapacitet. b. Material under produktion. c. Råmaterial. Detta innebär att allt som identifierats som lager ska beräknas och spåras så trender kan identifieras. Det övergripande måttet fås genom att man adderar det tre typerna av lager. Målsättning: Lagerdagarna ska vara av avtagande trend med målet att minska de löpande lagren. För att kunna minska lagren används olika verktyg för att man ska kunna uppnå de uppsatta målen. Värdeflödesanalys (VSM) Kanban Heijunka- tavlor En- stycks- flöde Visuell styrning Allt som identifieras som lager ska beräknas och spåras, så att trender kan identifieras. Det övergripande måttet fås genom att lägga ihop det tre typerna. 2. Leveranssäkerhet: På Haldex mäter de leveranssäkerheten för att kontrollera hur effektivt företaget uppfyller kundernas efterfrågan samt för att granska hur effektivt tillverkningen/processerna uppfyller kundernas krav används två nyckeltal: a. Ursprungligt leveransdatum: Detta beräknas som det totala antalet levererade orderrader gentemot kundernas beställda leveranser, vid det ursprungliga begärda datumet. Måttet visar Haldex möjlighet att vara flexibla och producera exakt det som kunden vill ha, vid rätt tidpunkt. b. Överenskommet leveransdatum: Det här måttet visar förändringar för att tillmötesgå antigen förändringar av kundens önskade datum, kapacitetsberäkningar eller andra orsaker som gör att Haldex inte kan uppfylla kundens ursprungliga önskemål. Därför är det nödvändigt att komma överens om ett ändrat leveransdatum. 18 (44)

20 Målsättning: Haldex strävar efter att aldrig behöva förhandla om ett leveransdatum. En producent i världsklass behöver bara följa det ursprungliga leveransdatumet. Leveranssäkerheten ska vara en stigande trend, där målet är 100 % och detta ska upprätthållas. Verktyg som stöder förbättrad leveranssäkerhet är: Värdeflödesanalys (VSM) Kanban En- stycks- flöde SMED- Metoden Flexibla arbetsmetoder Visuell styrning Kundernas medvetande/undersökningar 3. Leveranssäkerhet från leverantör För att stödja arbetsprocessen och kundernas behov har Haldex pålitliga leverantörer. Haldex mäter leverantörers förmåga att uppfylla Haldex leveransbehov. Detta återspeglar deras förmåga att leverera i rätt tid, rätt antal och till rätt kvalitet. Tidiga leveranser kan vara lika negativt som sena, eftersom det innebär ett krav på mer lagringsutrymme. Produkten finns då också kvar längre i Haldex lager för material i arbete eller råmaterial, vilket påverkar andra nyckeltal och medför ökade kostnader för Haldex. Målet är att Haldex leverantörer ska leverera 100 % av orderraderna korrekt. Verktyg som stödjer förbättringsmöjligheter är: Kanban för leverantören (Faxban) Haldex projektledning (Nya produkter) Värdeflödesanalys (VSM) Visuella förrådssystem Program för leverantörsförbättringar 4. Totalutrustningseffektivitet (OEE) Haldex har investerat kapital i utrustning för att bättre uppfylla kundernas behov, förbättra processtyrningen och utveckla nya produkter. Det är viktigt att Haldex använder utrustningen så effektivt som möjligt och undersöker var det finns brister i effektiviteten. På detta sätt kan Haldex utveckla och förbättra sig. OEE (Overall Equipment Effectiveness), mäter förluster inom tre huvudområden, och kan där igenom användas för att fokusera aktiviteter för att förbättra utrustningens effektivitet. OEE räknas ut som ett procenttal. Tillgänglighet Operationseffektivitet Kvalitetsutbyte = OEE Verktyg som stödjer utvecklingen av OEE är: Totalproduktivt underhåll (TPM) 5S SMED Värdeflödesanalys (VSM) Plan-Do-Check-Act-Problemlösning Orsak-verkan-diagram Six Sigma 19 (44)

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Examensarbete 20 poäng D-nivå VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Reg.kod: Oru-Te-AUT067-Mag101/05 Andreas Häll, Per Franzén och Rawad Hadad Automatiseringsingenjörsprogrammet 160 p Örebro

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Slöseri inom kommunala verksamheter en studie om slöseri i Eskilstuna kommun

Slöseri inom kommunala verksamheter en studie om slöseri i Eskilstuna kommun Akademin för Innovation, Design, och Teknik Slöseri inom kommunala verksamheter en studie om slöseri i Eskilstuna kommun Examensarbete Kandidatuppsats 15 HP Produkt- och processutveckling Anton Horn Per

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det?

Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det? Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det? Nicklas Bengtsson Charlotte Johansson EXAMENSARBETE 2010 INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI Lean Produktion på mjölkföretag fungerar det? Lean Production

Läs mer

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean Energiförvaltning och energikartläggning med Lean -en studie av process, teknik, människa och energi Håkan Andersson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Uppföljning av entreprenadinformation

Uppföljning av entreprenadinformation Uppföljning av entreprenadinformation - En fallstudie av BoKlok Douglas Sjögren Copyright Douglas Sjögren, 2012 Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--12/5438--SE

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 414 Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion Martin Melin 1, Anna Rydberg 2, Barbro Sundström 3, Karin Östergren 3, Maria

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Sašo Karanfilovski Magnus Andersson ii

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Chefers syn på administration inom stadsbyggnadsförvaltning

Chefers syn på administration inom stadsbyggnadsförvaltning Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Chefers syn på administration inom stadsbyggnadsförvaltning Managers views on administration in urban management Ingrid Trollås

Läs mer

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling The use of Lean principles in Product development David Måhede Maria Collin Examensarbetet omfattar 20 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer