Nya tillgängliga vägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya tillgängliga vägar"

Transkript

1 Nya tillgängliga vägar Om specialbibliotekens e-publiceringsbehov Foto: Gunnar Lundh. Nordiska museet Bilagor Annika Peurell & Christer Larsson Nordiska museet

2 BILAGOR Bilaga 1: Projektansökan 3 Bilaga 2: Deltagande bibliotek 8 Bilaga 3: Enkät med svar 9 2

3 Ansökan om utvecklingsbidrag till projekt Kungl. biblioteket (KB) - Avdelningen för nationell samverkan (Sänd in 1 ex av undertecknad ansökan i pappersformat, samt 1 ex i elektronisk form, ) Sökande Institution eller motsvarande Stiftelsen Nordiska museet Sökande Biblioteket Adress Box Postadress Stockholm E-post Telefon Fax Projekttitel Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov Projektledare Annika Peurell Övriga uppgifter om projektet Ansökan avser (markera med kryss): Nytt projekt (tidigare ej understött av KB) [ x ] Fortsättning på tidigare KB-finansierade projekt [ ] Projektarbetet kommer att utföras vid Nordiska Museets bibliotek Beräknad start för projektet Beräknad sluttid för projektet Samman- Kostnader Total projektkostnad Därav söks hos KB fattning av kostnader Löner (ange den månadslön beräkningen grundar sig på samt omfattning i tid) x Socialförsäkringsavgifter m.m x

4 Resor inkl. traktamenten (ska redovisas i bilaga) Resultatspridning (ska redovisas i bilaga) Indirekta projektkostnader Förvaltningskostn. 30% Övrigt - specificera Konferenslokaler m teknik SUMMA Fördelning av Budgetår I Budgetår 2 Budgetår 3 Budgetår 4 kostnaderna per budgetår Löner Socialförsäkringsavgifter m.m Resor inkl. traktamenten Resultatspridning Indirekta projektkostnader Övrigt workshop- /konferenslokaler SUMMA

5 Annan Beloppet som söks hos KB, har även sökts hos finansiering Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. Kr Utöver det belopp som söks hos KB, har för detta projekt beviljats bidrag med: Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. Kr För samma eller liknande ändamål har från statliga organ tidigare erhållits: Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. diarienr bidragstid belopp Övriga intressenter i projektet Namn Arbetarrörelsens Arkiv & Bibliotek Nobelmuseets bibliotek Arkitekturmuseets bibliotek 5

6 Samman- Beskriv projektets mål, och hur ni tänker genomföra projektet. Eller sänd in separat bilaga. fattande beskrivning Specialbiblioteken finns idag inom ett brett spektrum av organisationer men saknar ett upparbetat forum inom samverkansbiblioteken. En kartläggning av specialbiblioteken har under 2009/2010 utförts av Kerstin Assarsson-Rizzi. Dessa bibliotek har specialiserade samlingar och kompetens inom sina ämnesområden vilket givetvis innebär att uppdrag, innehåll och verksamhet kan skilja dem åt. På ett administrativt/tekniskt plan går dock gemensamma behov att identifiera: det saknas fn digitala publiceringsvägar för specialkunskaper som genereras inom bibliotekens moderorganisationer. I dag finns öppna arkiv vid det stora flertalet av Sveriges universitet och högskolor. Innehållet i dessa växer snabbt och deras tjänster blir mer kvalificerade och integrerade i generella forskningsinformationssystem som SwePub etc. Användarna förväntar sig också att allt mer information och forskningsresultat ska finnas lätt och fritt tillgänglig, även från fristående forskningsinstitutioner. Flera forskningsfinansiärer och högskolor har antagit krav på Open access vilket på sikt ökar andelen publikationer som blir fritt tillgängliga. De flesta fristående forskningsinstitutioner saknar ännu publiceringsplattformar, bl a museerna. Intendenter och forskare på museerna undersöker, dokumenterar och producerar kunskapsbärande material, såsom musei/utställningskataloger, nyhetsbrev, 'papers' inför konferenser, symposier och föredrag inom sina specialistområden. Mycket stannar som interna dokument, ibland arkiveras de, ibland når de webben eller publiceras i pappersform. Det stora generationsskifte som de flesta forskningsinstitutioner nu står inför kommer också att ge upphov till behov av extraordinära insatser för informationsöverföring och den enda ekonomiskt rimliga formen är e-publicering. Att finna en form för hur bearbetade och granskade kunskaper kan e- publiceras och skapa en kvalitativ och ökad informationsförsörjning inom berörda specialområden, är ett sätt för specialbiblioteken att bidra till LIBRIS- och SwePub-arbetet. Alla bibliotek behöver inte varsin publiceringsplattform utan kan använda en gemensam som kan skördas av SwePub, Google m fl (OAI). Flera plattformar finns på marknaden idag men fokus bör vara på en kommande gemensam ny samkatalog och då underlättar det om hela specialbiblioteksgruppen har en gemensam teknisk plattform. Det krävs också nya kontaktytor mellan de samverkande specialbiblioteken och en ny roll för specialbiblioteken visavi Libris som under de närmaste åren kommer genomgå en stor förändring. Specialbiblioteken behöver samverka och arbeta närmare varandra i det stora förändringsarbetet med Libris för att bli en tydligare och starkare grupp. Sammanfattningsvis är ett inledande men långsiktigt uppbyggnads- och samarbete mellan specialbiblioteken det övergripande målet med projektet. I projektet planeras ingå en kartläggning av e-behoven och av de tekniska och organisatoriska möjligheterna för en gemensam utveckling, med ett antal uppstartade goda exempel och en fungerande form att presentera dem i. Ett antal workshops med referensgrupper kommer att genomföras under projektettiden som beräknas till 4 månader. Resultatet presenteras i en rapport och ett avslutande seminarium. 6

7 Underskrift Sökanden Ev. medsökande Ansvarig chef för institutionen Annika Peurell Christina Mattsson Hans Larsson Karl Berglund Lena Wranne Övriga, Inga samtidigt pågående projekt hos sökanden Tidigare utförda Inga arbeten inom området Kungl. biblioteket - Avdelningen för nationell samverkan, Box 5039, Stockholm. Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr. Tel: (vx) / Fax / E-post: Ansökningsblankett: (rev ) 7

8 DELTAGANDE BIBLIOTEK: Sökande: Nordiska museets bibliotek Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Svenska Akademiens Nobelbibliotek Arkitekturmuseet bibliotek Genomförda intervjuer: Ájttes bibliotek Konstbiblioteket KSLA:s bibliotek Musik och teaterbiblioteket Naturvårdsverkets bibliotek Nordiska afrikainstitutets bibliotek Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Rädda barnens bibliotek SCB:s bibliotek SIPRI:s bibliotek Vitterhetsakademiens bibliotek VTI:s bibliotek Enkätsvar: Ájtte 9 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 12 Arkitekturmuseet Bibliotek 17 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 21 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 25 Musik- och teaterbiblioteket 28 Nordiska Afrikainstitutet 32 Nordiska museets bibliotek 37 Patent- och registreringsverkets bibliotek 41 Riksarkivets bibliotek 44 Vitterhetskademiens bibliotek 48 Rädda barnens bibliotek 52 Svenska barnboksinstitutets bibliotek 56 Statistiska centralbyråns bibliotek 60 SIPRI 64 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 68 8

9 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Ájtte 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server, annat sätt: pdf:er på hemsidan 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 9

10 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? 1-2 nr/år 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Facebook, bloggar 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Nej 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? nej 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Okänt 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? allt 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? webbserver 10

11 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? nej 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? I webbservrn 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? nej 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej såvida inte priset är rätt 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Ja, permanens 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? ja 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Ja/nej 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.14 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? ja 11

12 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Arbetarrörelsens arkiv & bibliotek 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: Forskningsfrämjande, tidskriftsredaktion (en fråga som kom upp här var ifall frågan även gällde webbplatsen) 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal): Vi parkerar oss här IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Personal, forskare 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Lagerhållning 12

13 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server: Ja annat sätt: 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)?: Inte för närvarande 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej i stort. För tidskriften Arbetarhistoria finns tillstymmelse/ambition till sådan 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: I korthet kan sägas att vår ambition är att ta emot etc allt som moderorganisationen (och andra organisationer inom vår sfär) publicerar 4 SOCIALA MEDIER: 13

14 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Twitter citat ur skrifter i våra samlingar Facebook främst länkar till vår webbplats samt olika tips 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Ja 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Ja 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo?: Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? Nej (men frågan är intressant) 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Nej 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? Inga exakta siffror. Men blir alltmer digital, vilket föranleder vårt intresse. 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? Inget 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? Inget 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Delvis 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? 14

15 Nej. Se här vårt intresse för gemensamt repository 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Nej 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Diskussioner pågår 5.15 Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Nej 5.16 Finns planer på att ansluta sig till DIVA? : Nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? Ser detta som (viktig) del i projektet 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Här förekommer en för närvarande lågintensiv diskussion mellan bibliotek och arkiv, men något konkret har inte framkommit än Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja! 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Dyrt upprätthålla som ensam institution. PUL och upphovsrätt problematiserar publiceringen och handhavandet 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? 15

16 Nej 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Förmodligen 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? : Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.11 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Föreställer mig att deras föreställningar är dimmiga. 16

17 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Arkitekturmuseet 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag, ja kommunikations/marknadsavdelning, nej bibliotek, nej annan: publik enhet, t ex utställningskataloger 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som Förlag, ja kommunikations/marknadsenhet, nej bibliotek, ja arkiv, ja forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal), ja IT-enhet, nej 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Både anställda, gästforskare och experter skriver. 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? En mindre del av utgivningen sker utanför AM. 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Egen utgivning lagerhålls. 17

18 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, nej egen lösning/server, nej annat sätt: nej Idag publicerar vi ett nyhetsbrev som går ut via e-post och har enstaka texter på hemsidan. 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej. 2. UPPGIFTER/MATERIAL: Vi är inte ens i startgroparna för digital publicering och jag funderar över om ni kan ställa en inledande fråga som klargör läget? Våra nej handlar helt enkelt om att vi inte är där än men intresset är väckt! 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? Nej, inte än. 2.2 Har en OA-policy antagits? Ja, för bilder på www. 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej, inte än. 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc), ja interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev, digitalt nyhetsbrev finns noter, - e-böcker, ja teaterpjäser, - rapporter, ja fältarbeten, ja korta kontextberoende referenser/notater, ja annat: årsböcker 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Nej. 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej. 18

19 5. NULÄGE: vi är som sagt inte där än 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Vet ej. 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Nej. 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Nej. 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Vet ej. 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Vi har något enda exempel. 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? Vet ej. 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Vet ej. 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? Idag endast nyhetsbrevet. 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? Saknas Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? Vi är har inte kommit till diskussionen om detta än Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Nej, vi har inget att beskriva Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? Nej, vi har inget att lagra Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Nej, se ovan Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Frågan har inte varit uppe Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Frågan har inte varit uppe Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej inte i dagsläget Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? För tidigt att säga Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Vi är inte där än Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja. 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja. 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja. 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja. 19

20 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja. 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Relationen till museets bokhandel. 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Kan bli. 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Nej. 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej inte i dagsläget. 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Inte aktuellt idag Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen. För tidigt att säga Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Ja och samtidigt finns tankar om ett centrum med fler elektroniska resurser än idag /Lena Wranne 20

21 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: CANs bibliotek 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning X bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet X bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) X IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Mest de anställda (forskningssekretere), ibland även externa skribenter. 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Lagerhållning, men övergång til Print-on-demand förbereds. 21

22 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server X annat sätt: 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? 6-7 rapporter per år, omfång sid. 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: CAN, CANs bibliotek och vår tidskrift Alkohol & Narkotika finns på Facebook. 22

23 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Har pågått ett antal år. 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH?? 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)?? 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? 100 % 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)?? 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? Nej 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Ja 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Inte aktuellt 5.15 Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Inte aktuellt 5.16 Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? Nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Nej 5.19 Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Kanske 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Kan inte bedöma 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 23

24 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Inget helhetsgrepp är taget kring detta. 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Ja 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Ja, fast CANs publicering är redan öppet tillgänglig. Förutom tidskriften där det anses för dyrt att publicera externa skribenters verk online (upphovsrätt alltså). 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej, i något enstaka fall viktigt Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.11 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Nej, de vet om våra resurser även om vi har låneservice i det fysiska biblioteket. 24

25 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? skandinavien 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server, annat sätt:pdf:er på hemsidan 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Ja, rådgivande nämnd 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 25

26 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? n/a 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: böcker, småskrifter 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: nej 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? ibland 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? nej 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? nej 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? nej 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? inget 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? inget 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? inget 26

27 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? nej 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? ja 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Finns planer på att ansluta sig till DIVA? nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? nej 5.19 Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? ja 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Brist på peer-reviewing 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Nej, allt trycks 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? nej 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? ja 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen nej (inte aktuellt) 6.14 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Ja (korrekt) 27

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

03:2007 årgång 92. Biblioteksbladet

03:2007 årgång 92. Biblioteksbladet 03:2007 årgång 92 Biblioteksbladet Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2007 3 Svensk Biblioteksförening flyttar och säljer? Henriette Zorn 4 Immigrantinstitutet nedläggningshotat. Åsa Ekström 6 Bibliotekarie,

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK +DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer