Nya tillgängliga vägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya tillgängliga vägar"

Transkript

1 Nya tillgängliga vägar Om specialbibliotekens e-publiceringsbehov Foto: Gunnar Lundh. Nordiska museet Bilagor Annika Peurell & Christer Larsson Nordiska museet

2 BILAGOR Bilaga 1: Projektansökan 3 Bilaga 2: Deltagande bibliotek 8 Bilaga 3: Enkät med svar 9 2

3 Ansökan om utvecklingsbidrag till projekt Kungl. biblioteket (KB) - Avdelningen för nationell samverkan (Sänd in 1 ex av undertecknad ansökan i pappersformat, samt 1 ex i elektronisk form, ) Sökande Institution eller motsvarande Stiftelsen Nordiska museet Sökande Biblioteket Adress Box Postadress Stockholm E-post Telefon Fax Projekttitel Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov Projektledare Annika Peurell Övriga uppgifter om projektet Ansökan avser (markera med kryss): Nytt projekt (tidigare ej understött av KB) [ x ] Fortsättning på tidigare KB-finansierade projekt [ ] Projektarbetet kommer att utföras vid Nordiska Museets bibliotek Beräknad start för projektet Beräknad sluttid för projektet Samman- Kostnader Total projektkostnad Därav söks hos KB fattning av kostnader Löner (ange den månadslön beräkningen grundar sig på samt omfattning i tid) x Socialförsäkringsavgifter m.m x

4 Resor inkl. traktamenten (ska redovisas i bilaga) Resultatspridning (ska redovisas i bilaga) Indirekta projektkostnader Förvaltningskostn. 30% Övrigt - specificera Konferenslokaler m teknik SUMMA Fördelning av Budgetår I Budgetår 2 Budgetår 3 Budgetår 4 kostnaderna per budgetår Löner Socialförsäkringsavgifter m.m Resor inkl. traktamenten Resultatspridning Indirekta projektkostnader Övrigt workshop- /konferenslokaler SUMMA

5 Annan Beloppet som söks hos KB, har även sökts hos finansiering Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. Kr Utöver det belopp som söks hos KB, har för detta projekt beviljats bidrag med: Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. Kr För samma eller liknande ändamål har från statliga organ tidigare erhållits: Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. diarienr bidragstid belopp Övriga intressenter i projektet Namn Arbetarrörelsens Arkiv & Bibliotek Nobelmuseets bibliotek Arkitekturmuseets bibliotek 5

6 Samman- Beskriv projektets mål, och hur ni tänker genomföra projektet. Eller sänd in separat bilaga. fattande beskrivning Specialbiblioteken finns idag inom ett brett spektrum av organisationer men saknar ett upparbetat forum inom samverkansbiblioteken. En kartläggning av specialbiblioteken har under 2009/2010 utförts av Kerstin Assarsson-Rizzi. Dessa bibliotek har specialiserade samlingar och kompetens inom sina ämnesområden vilket givetvis innebär att uppdrag, innehåll och verksamhet kan skilja dem åt. På ett administrativt/tekniskt plan går dock gemensamma behov att identifiera: det saknas fn digitala publiceringsvägar för specialkunskaper som genereras inom bibliotekens moderorganisationer. I dag finns öppna arkiv vid det stora flertalet av Sveriges universitet och högskolor. Innehållet i dessa växer snabbt och deras tjänster blir mer kvalificerade och integrerade i generella forskningsinformationssystem som SwePub etc. Användarna förväntar sig också att allt mer information och forskningsresultat ska finnas lätt och fritt tillgänglig, även från fristående forskningsinstitutioner. Flera forskningsfinansiärer och högskolor har antagit krav på Open access vilket på sikt ökar andelen publikationer som blir fritt tillgängliga. De flesta fristående forskningsinstitutioner saknar ännu publiceringsplattformar, bl a museerna. Intendenter och forskare på museerna undersöker, dokumenterar och producerar kunskapsbärande material, såsom musei/utställningskataloger, nyhetsbrev, 'papers' inför konferenser, symposier och föredrag inom sina specialistområden. Mycket stannar som interna dokument, ibland arkiveras de, ibland når de webben eller publiceras i pappersform. Det stora generationsskifte som de flesta forskningsinstitutioner nu står inför kommer också att ge upphov till behov av extraordinära insatser för informationsöverföring och den enda ekonomiskt rimliga formen är e-publicering. Att finna en form för hur bearbetade och granskade kunskaper kan e- publiceras och skapa en kvalitativ och ökad informationsförsörjning inom berörda specialområden, är ett sätt för specialbiblioteken att bidra till LIBRIS- och SwePub-arbetet. Alla bibliotek behöver inte varsin publiceringsplattform utan kan använda en gemensam som kan skördas av SwePub, Google m fl (OAI). Flera plattformar finns på marknaden idag men fokus bör vara på en kommande gemensam ny samkatalog och då underlättar det om hela specialbiblioteksgruppen har en gemensam teknisk plattform. Det krävs också nya kontaktytor mellan de samverkande specialbiblioteken och en ny roll för specialbiblioteken visavi Libris som under de närmaste åren kommer genomgå en stor förändring. Specialbiblioteken behöver samverka och arbeta närmare varandra i det stora förändringsarbetet med Libris för att bli en tydligare och starkare grupp. Sammanfattningsvis är ett inledande men långsiktigt uppbyggnads- och samarbete mellan specialbiblioteken det övergripande målet med projektet. I projektet planeras ingå en kartläggning av e-behoven och av de tekniska och organisatoriska möjligheterna för en gemensam utveckling, med ett antal uppstartade goda exempel och en fungerande form att presentera dem i. Ett antal workshops med referensgrupper kommer att genomföras under projektettiden som beräknas till 4 månader. Resultatet presenteras i en rapport och ett avslutande seminarium. 6

7 Underskrift Sökanden Ev. medsökande Ansvarig chef för institutionen Annika Peurell Christina Mattsson Hans Larsson Karl Berglund Lena Wranne Övriga, Inga samtidigt pågående projekt hos sökanden Tidigare utförda Inga arbeten inom området Kungl. biblioteket - Avdelningen för nationell samverkan, Box 5039, Stockholm. Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr. Tel: (vx) / Fax / E-post: Ansökningsblankett: (rev ) 7

8 DELTAGANDE BIBLIOTEK: Sökande: Nordiska museets bibliotek Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Svenska Akademiens Nobelbibliotek Arkitekturmuseet bibliotek Genomförda intervjuer: Ájttes bibliotek Konstbiblioteket KSLA:s bibliotek Musik och teaterbiblioteket Naturvårdsverkets bibliotek Nordiska afrikainstitutets bibliotek Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Rädda barnens bibliotek SCB:s bibliotek SIPRI:s bibliotek Vitterhetsakademiens bibliotek VTI:s bibliotek Enkätsvar: Ájtte 9 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 12 Arkitekturmuseet Bibliotek 17 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 21 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 25 Musik- och teaterbiblioteket 28 Nordiska Afrikainstitutet 32 Nordiska museets bibliotek 37 Patent- och registreringsverkets bibliotek 41 Riksarkivets bibliotek 44 Vitterhetskademiens bibliotek 48 Rädda barnens bibliotek 52 Svenska barnboksinstitutets bibliotek 56 Statistiska centralbyråns bibliotek 60 SIPRI 64 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 68 8

9 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Ájtte 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server, annat sätt: pdf:er på hemsidan 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 9

10 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? 1-2 nr/år 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Facebook, bloggar 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Nej 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? nej 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Okänt 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? allt 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? webbserver 10

11 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? nej 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? I webbservrn 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? nej 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej såvida inte priset är rätt 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Ja, permanens 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? ja 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Ja/nej 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.14 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? ja 11

12 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Arbetarrörelsens arkiv & bibliotek 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: Forskningsfrämjande, tidskriftsredaktion (en fråga som kom upp här var ifall frågan även gällde webbplatsen) 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal): Vi parkerar oss här IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Personal, forskare 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Lagerhållning 12

13 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server: Ja annat sätt: 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)?: Inte för närvarande 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej i stort. För tidskriften Arbetarhistoria finns tillstymmelse/ambition till sådan 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: I korthet kan sägas att vår ambition är att ta emot etc allt som moderorganisationen (och andra organisationer inom vår sfär) publicerar 4 SOCIALA MEDIER: 13

14 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Twitter citat ur skrifter i våra samlingar Facebook främst länkar till vår webbplats samt olika tips 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Ja 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Ja 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo?: Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? Nej (men frågan är intressant) 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Nej 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? Inga exakta siffror. Men blir alltmer digital, vilket föranleder vårt intresse. 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? Inget 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? Inget 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Delvis 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? 14

15 Nej. Se här vårt intresse för gemensamt repository 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Nej 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Diskussioner pågår 5.15 Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Nej 5.16 Finns planer på att ansluta sig till DIVA? : Nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? Ser detta som (viktig) del i projektet 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Här förekommer en för närvarande lågintensiv diskussion mellan bibliotek och arkiv, men något konkret har inte framkommit än Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja! 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Dyrt upprätthålla som ensam institution. PUL och upphovsrätt problematiserar publiceringen och handhavandet 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? 15

16 Nej 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Förmodligen 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? : Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.11 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Föreställer mig att deras föreställningar är dimmiga. 16

17 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Arkitekturmuseet 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag, ja kommunikations/marknadsavdelning, nej bibliotek, nej annan: publik enhet, t ex utställningskataloger 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som Förlag, ja kommunikations/marknadsenhet, nej bibliotek, ja arkiv, ja forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal), ja IT-enhet, nej 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Både anställda, gästforskare och experter skriver. 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? En mindre del av utgivningen sker utanför AM. 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Egen utgivning lagerhålls. 17

18 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, nej egen lösning/server, nej annat sätt: nej Idag publicerar vi ett nyhetsbrev som går ut via e-post och har enstaka texter på hemsidan. 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej. 2. UPPGIFTER/MATERIAL: Vi är inte ens i startgroparna för digital publicering och jag funderar över om ni kan ställa en inledande fråga som klargör läget? Våra nej handlar helt enkelt om att vi inte är där än men intresset är väckt! 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? Nej, inte än. 2.2 Har en OA-policy antagits? Ja, för bilder på www. 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej, inte än. 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc), ja interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev, digitalt nyhetsbrev finns noter, - e-böcker, ja teaterpjäser, - rapporter, ja fältarbeten, ja korta kontextberoende referenser/notater, ja annat: årsböcker 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Nej. 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej. 18

19 5. NULÄGE: vi är som sagt inte där än 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Vet ej. 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Nej. 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Nej. 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Vet ej. 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Vi har något enda exempel. 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? Vet ej. 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Vet ej. 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? Idag endast nyhetsbrevet. 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? Saknas Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? Vi är har inte kommit till diskussionen om detta än Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Nej, vi har inget att beskriva Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? Nej, vi har inget att lagra Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Nej, se ovan Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Frågan har inte varit uppe Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Frågan har inte varit uppe Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej inte i dagsläget Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? För tidigt att säga Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Vi är inte där än Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja. 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja. 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja. 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja. 19

20 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja. 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Relationen till museets bokhandel. 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Kan bli. 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Nej. 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej inte i dagsläget. 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Inte aktuellt idag Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen. För tidigt att säga Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Ja och samtidigt finns tankar om ett centrum med fler elektroniska resurser än idag /Lena Wranne 20

21 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: CANs bibliotek 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning X bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet X bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) X IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Mest de anställda (forskningssekretere), ibland även externa skribenter. 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Lagerhållning, men övergång til Print-on-demand förbereds. 21

22 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server X annat sätt: 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? 6-7 rapporter per år, omfång sid. 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: CAN, CANs bibliotek och vår tidskrift Alkohol & Narkotika finns på Facebook. 22

23 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Har pågått ett antal år. 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH?? 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)?? 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? 100 % 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)?? 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? Nej 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Ja 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Inte aktuellt 5.15 Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Inte aktuellt 5.16 Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? Nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Nej 5.19 Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Kanske 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Kan inte bedöma 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 23

24 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Inget helhetsgrepp är taget kring detta. 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Ja 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Ja, fast CANs publicering är redan öppet tillgänglig. Förutom tidskriften där det anses för dyrt att publicera externa skribenters verk online (upphovsrätt alltså). 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej, i något enstaka fall viktigt Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.11 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Nej, de vet om våra resurser även om vi har låneservice i det fysiska biblioteket. 24

25 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? skandinavien 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server, annat sätt:pdf:er på hemsidan 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Ja, rådgivande nämnd 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 25

26 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? n/a 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: böcker, småskrifter 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: nej 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? ibland 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? nej 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? nej 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? nej 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? inget 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? inget 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? inget 26

27 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? nej 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? ja 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Finns planer på att ansluta sig till DIVA? nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? nej 5.19 Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? ja 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Brist på peer-reviewing 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Nej, allt trycks 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? nej 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? ja 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen nej (inte aktuellt) 6.14 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Ja (korrekt) 27

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Open access och nya publiceringsvägar

Open access och nya publiceringsvägar Open access och nya publiceringsvägar Publicera och bli räknad med! Högskolan i Gävle 9 maj 2012 Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access?

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben.

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Kalle Laajala Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek FA:s årsstämma 28 maj 2009 Library of Congress Makthavare.se

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Länsbiblioteket Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Ingalill Walander Olsson, Länsbiblioteket i Värmland Oktober 2010 Uppdraget Librabiblioteken i Värmland är initiativtagare till projektet. Projektarbetet

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial

Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Sociala rörelsers kulturarvsmaterial Anders Jensen-Urstad Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Stockholm Slutrapport till Kungliga biblioteket, avdelningen för nationell samverkan Januari 2011 Sammanfattning

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Humanistiska specialbibliotek

Humanistiska specialbibliotek Humanistiska specialbibliotek Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan Av Kerstin Assarsson Rizzi Augusti 21 Dnr 23952621 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Manual för registrering av examensarbeten i DiVA

Manual för registrering av examensarbeten i DiVA Manual för registrering av examensarbeten i DiVA Uppdaterad 20111213 Enheten för Publiceringens infrastruktur Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Vid frågor: pi-support@lib.kth.se

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet YTTRANDE 1(5) 2004-03-16 02-676-2003 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på promemorian Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet 1. Sammanfattning KB menar att promemorian utgår

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Anvisningar för projektskisser 2014

Anvisningar för projektskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för projektskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom sitt ansvarsområde: hälsa, arbetsliv

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer