Nya tillgängliga vägar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya tillgängliga vägar"

Transkript

1 Nya tillgängliga vägar Om specialbibliotekens e-publiceringsbehov Foto: Gunnar Lundh. Nordiska museet Bilagor Annika Peurell & Christer Larsson Nordiska museet

2 BILAGOR Bilaga 1: Projektansökan 3 Bilaga 2: Deltagande bibliotek 8 Bilaga 3: Enkät med svar 9 2

3 Ansökan om utvecklingsbidrag till projekt Kungl. biblioteket (KB) - Avdelningen för nationell samverkan (Sänd in 1 ex av undertecknad ansökan i pappersformat, samt 1 ex i elektronisk form, ) Sökande Institution eller motsvarande Stiftelsen Nordiska museet Sökande Biblioteket Adress Box Postadress Stockholm E-post Telefon Fax Projekttitel Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov Projektledare Annika Peurell Övriga uppgifter om projektet Ansökan avser (markera med kryss): Nytt projekt (tidigare ej understött av KB) [ x ] Fortsättning på tidigare KB-finansierade projekt [ ] Projektarbetet kommer att utföras vid Nordiska Museets bibliotek Beräknad start för projektet Beräknad sluttid för projektet Samman- Kostnader Total projektkostnad Därav söks hos KB fattning av kostnader Löner (ange den månadslön beräkningen grundar sig på samt omfattning i tid) x Socialförsäkringsavgifter m.m x

4 Resor inkl. traktamenten (ska redovisas i bilaga) Resultatspridning (ska redovisas i bilaga) Indirekta projektkostnader Förvaltningskostn. 30% Övrigt - specificera Konferenslokaler m teknik SUMMA Fördelning av Budgetår I Budgetår 2 Budgetår 3 Budgetår 4 kostnaderna per budgetår Löner Socialförsäkringsavgifter m.m Resor inkl. traktamenten Resultatspridning Indirekta projektkostnader Övrigt workshop- /konferenslokaler SUMMA

5 Annan Beloppet som söks hos KB, har även sökts hos finansiering Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. Kr Utöver det belopp som söks hos KB, har för detta projekt beviljats bidrag med: Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. Kr För samma eller liknande ändamål har från statliga organ tidigare erhållits: Myndighet, bidragsgivande organ el. dyl. diarienr bidragstid belopp Övriga intressenter i projektet Namn Arbetarrörelsens Arkiv & Bibliotek Nobelmuseets bibliotek Arkitekturmuseets bibliotek 5

6 Samman- Beskriv projektets mål, och hur ni tänker genomföra projektet. Eller sänd in separat bilaga. fattande beskrivning Specialbiblioteken finns idag inom ett brett spektrum av organisationer men saknar ett upparbetat forum inom samverkansbiblioteken. En kartläggning av specialbiblioteken har under 2009/2010 utförts av Kerstin Assarsson-Rizzi. Dessa bibliotek har specialiserade samlingar och kompetens inom sina ämnesområden vilket givetvis innebär att uppdrag, innehåll och verksamhet kan skilja dem åt. På ett administrativt/tekniskt plan går dock gemensamma behov att identifiera: det saknas fn digitala publiceringsvägar för specialkunskaper som genereras inom bibliotekens moderorganisationer. I dag finns öppna arkiv vid det stora flertalet av Sveriges universitet och högskolor. Innehållet i dessa växer snabbt och deras tjänster blir mer kvalificerade och integrerade i generella forskningsinformationssystem som SwePub etc. Användarna förväntar sig också att allt mer information och forskningsresultat ska finnas lätt och fritt tillgänglig, även från fristående forskningsinstitutioner. Flera forskningsfinansiärer och högskolor har antagit krav på Open access vilket på sikt ökar andelen publikationer som blir fritt tillgängliga. De flesta fristående forskningsinstitutioner saknar ännu publiceringsplattformar, bl a museerna. Intendenter och forskare på museerna undersöker, dokumenterar och producerar kunskapsbärande material, såsom musei/utställningskataloger, nyhetsbrev, 'papers' inför konferenser, symposier och föredrag inom sina specialistområden. Mycket stannar som interna dokument, ibland arkiveras de, ibland når de webben eller publiceras i pappersform. Det stora generationsskifte som de flesta forskningsinstitutioner nu står inför kommer också att ge upphov till behov av extraordinära insatser för informationsöverföring och den enda ekonomiskt rimliga formen är e-publicering. Att finna en form för hur bearbetade och granskade kunskaper kan e- publiceras och skapa en kvalitativ och ökad informationsförsörjning inom berörda specialområden, är ett sätt för specialbiblioteken att bidra till LIBRIS- och SwePub-arbetet. Alla bibliotek behöver inte varsin publiceringsplattform utan kan använda en gemensam som kan skördas av SwePub, Google m fl (OAI). Flera plattformar finns på marknaden idag men fokus bör vara på en kommande gemensam ny samkatalog och då underlättar det om hela specialbiblioteksgruppen har en gemensam teknisk plattform. Det krävs också nya kontaktytor mellan de samverkande specialbiblioteken och en ny roll för specialbiblioteken visavi Libris som under de närmaste åren kommer genomgå en stor förändring. Specialbiblioteken behöver samverka och arbeta närmare varandra i det stora förändringsarbetet med Libris för att bli en tydligare och starkare grupp. Sammanfattningsvis är ett inledande men långsiktigt uppbyggnads- och samarbete mellan specialbiblioteken det övergripande målet med projektet. I projektet planeras ingå en kartläggning av e-behoven och av de tekniska och organisatoriska möjligheterna för en gemensam utveckling, med ett antal uppstartade goda exempel och en fungerande form att presentera dem i. Ett antal workshops med referensgrupper kommer att genomföras under projektettiden som beräknas till 4 månader. Resultatet presenteras i en rapport och ett avslutande seminarium. 6

7 Underskrift Sökanden Ev. medsökande Ansvarig chef för institutionen Annika Peurell Christina Mattsson Hans Larsson Karl Berglund Lena Wranne Övriga, Inga samtidigt pågående projekt hos sökanden Tidigare utförda Inga arbeten inom området Kungl. biblioteket - Avdelningen för nationell samverkan, Box 5039, Stockholm. Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr. Tel: (vx) / Fax / E-post: Ansökningsblankett: (rev ) 7

8 DELTAGANDE BIBLIOTEK: Sökande: Nordiska museets bibliotek Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Svenska Akademiens Nobelbibliotek Arkitekturmuseet bibliotek Genomförda intervjuer: Ájttes bibliotek Konstbiblioteket KSLA:s bibliotek Musik och teaterbiblioteket Naturvårdsverkets bibliotek Nordiska afrikainstitutets bibliotek Riksarkivets bibliotek Riksdagsbiblioteket Rädda barnens bibliotek SCB:s bibliotek SIPRI:s bibliotek Vitterhetsakademiens bibliotek VTI:s bibliotek Enkätsvar: Ájtte 9 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 12 Arkitekturmuseet Bibliotek 17 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 21 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 25 Musik- och teaterbiblioteket 28 Nordiska Afrikainstitutet 32 Nordiska museets bibliotek 37 Patent- och registreringsverkets bibliotek 41 Riksarkivets bibliotek 44 Vitterhetskademiens bibliotek 48 Rädda barnens bibliotek 52 Svenska barnboksinstitutets bibliotek 56 Statistiska centralbyråns bibliotek 60 SIPRI 64 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 68 8

9 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Ájtte 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server, annat sätt: pdf:er på hemsidan 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 9

10 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? 1-2 nr/år 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Facebook, bloggar 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Nej 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? nej 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Okänt 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? allt 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? webbserver 10

11 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? nej 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? I webbservrn 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? nej 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej såvida inte priset är rätt 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Ja, permanens 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? ja 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Ja/nej 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.14 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? ja 11

12 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Arbetarrörelsens arkiv & bibliotek 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: Forskningsfrämjande, tidskriftsredaktion (en fråga som kom upp här var ifall frågan även gällde webbplatsen) 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal): Vi parkerar oss här IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Personal, forskare 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Lagerhållning 12

13 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server: Ja annat sätt: 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)?: Inte för närvarande 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej i stort. För tidskriften Arbetarhistoria finns tillstymmelse/ambition till sådan 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: I korthet kan sägas att vår ambition är att ta emot etc allt som moderorganisationen (och andra organisationer inom vår sfär) publicerar 4 SOCIALA MEDIER: 13

14 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Twitter citat ur skrifter i våra samlingar Facebook främst länkar till vår webbplats samt olika tips 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Ja 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Ja 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo?: Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? Nej (men frågan är intressant) 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Nej 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? Inga exakta siffror. Men blir alltmer digital, vilket föranleder vårt intresse. 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? Inget 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? Inget 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Delvis 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? 14

15 Nej. Se här vårt intresse för gemensamt repository 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Nej 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Diskussioner pågår 5.15 Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Nej 5.16 Finns planer på att ansluta sig till DIVA? : Nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? Ser detta som (viktig) del i projektet 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Här förekommer en för närvarande lågintensiv diskussion mellan bibliotek och arkiv, men något konkret har inte framkommit än Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja! 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Dyrt upprätthålla som ensam institution. PUL och upphovsrätt problematiserar publiceringen och handhavandet 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? 15

16 Nej 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Förmodligen 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? : Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.11 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Föreställer mig att deras föreställningar är dimmiga. 16

17 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Arkitekturmuseet 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag, ja kommunikations/marknadsavdelning, nej bibliotek, nej annan: publik enhet, t ex utställningskataloger 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som Förlag, ja kommunikations/marknadsenhet, nej bibliotek, ja arkiv, ja forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal), ja IT-enhet, nej 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Både anställda, gästforskare och experter skriver. 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? En mindre del av utgivningen sker utanför AM. 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Egen utgivning lagerhålls. 17

18 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, nej egen lösning/server, nej annat sätt: nej Idag publicerar vi ett nyhetsbrev som går ut via e-post och har enstaka texter på hemsidan. 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej. 2. UPPGIFTER/MATERIAL: Vi är inte ens i startgroparna för digital publicering och jag funderar över om ni kan ställa en inledande fråga som klargör läget? Våra nej handlar helt enkelt om att vi inte är där än men intresset är väckt! 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? Nej, inte än. 2.2 Har en OA-policy antagits? Ja, för bilder på www. 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej, inte än. 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc), ja interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev, digitalt nyhetsbrev finns noter, - e-böcker, ja teaterpjäser, - rapporter, ja fältarbeten, ja korta kontextberoende referenser/notater, ja annat: årsböcker 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: Nej. 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej. 18

19 5. NULÄGE: vi är som sagt inte där än 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Vet ej. 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Nej. 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Nej. 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Vet ej. 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Vi har något enda exempel. 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? Vet ej. 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? Vet ej. 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? Idag endast nyhetsbrevet. 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? Saknas Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? Vi är har inte kommit till diskussionen om detta än Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Nej, vi har inget att beskriva Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? Nej, vi har inget att lagra Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Nej, se ovan Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Frågan har inte varit uppe Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Frågan har inte varit uppe Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej inte i dagsläget Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? För tidigt att säga Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Vi är inte där än Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Ja. 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja. 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Ja. 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja. 19

20 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja. 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Relationen till museets bokhandel. 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Kan bli. 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Nej. 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej inte i dagsläget. 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Inte aktuellt idag Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen. För tidigt att säga Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Ja och samtidigt finns tankar om ett centrum med fler elektroniska resurser än idag /Lena Wranne 20

21 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: CANs bibliotek 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning X bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet X bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) X IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? Mest de anställda (forskningssekretere), ibland även externa skribenter. 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? Nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? Lagerhållning, men övergång til Print-on-demand förbereds. 21

22 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server X annat sätt: 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Nej 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? 6-7 rapporter per år, omfång sid. 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? Nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: CAN, CANs bibliotek och vår tidskrift Alkohol & Narkotika finns på Facebook. 22

23 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? Nej 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? Ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? Nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? Har pågått ett antal år. 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? Nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? Ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH?? 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)?? 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? 100 % 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)?? 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? Ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? Nej 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? Ja 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Inte aktuellt 5.15 Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Inte aktuellt 5.16 Finns planer på att ansluta sig till DIVA? Nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? Nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? Nej 5.19 Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? Kanske 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? Ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? Kan inte bedöma 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? Ja 23

24 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? Ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Inget helhetsgrepp är taget kring detta. 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Ja 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? Ja, fast CANs publicering är redan öppet tillgänglig. Förutom tidskriften där det anses för dyrt att publicera externa skribenters verk online (upphovsrätt alltså). 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? Nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? Nej, i något enstaka fall viktigt Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen Nej 6.11 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Nej, de vet om våra resurser även om vi har låneservice i det fysiska biblioteket. 24

25 Enkät till projektet Nya tillgängliga vägar om specialbibliotekens e-behov. Enkäten rör de bibliotek vars moderorganisation har någon typ av utgivning. Svar eller frågor om enkäten skickas till eller senast 1 december. ORGANISATION: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 1.1 Vem inom moderorganisationen handlägger publiceringsfrågor av eventuell utgivning: eget förlag kommunikations/marknadsavdelning bibliotek annan: 1.2 Ingår publiceringsverksamheten organisatoriskt i samma enhet som förlag kommunikations/marknadsenhet bibliotek arkiv forskningsavd (motsv, som bemannas av forskande personal) IT-enhet 1.3 Vilka skriver och publicerar i organisationen? Är det enbart anställda eller förekommer även gästforskare/externa experter i större nätverk? skandinavien 1.4 Sker utgivning på fristående förlag utan för moderorganisationen och i så fall till hur stor del? nej 1.5 Lagerhålls egen pappersutgivning eller används Print-on-demand? 1.6 Publicerar moderorganisationen digitalt redan, via DIVA, egen lösning/server, annat sätt:pdf:er på hemsidan 1.7 Finns publiceringsråd eller motsvarande som styr utgivningen? Ja, rådgivande nämnd 2. UPPGIFTER/MATERIAL: 25

26 2.1 Kan man uppskatta hur mycket som skulle kunna publiceras digitalt per år (antal sidor etc)? n/a 2.2 Har en OA-policy antagits? Nej 2.3 Är moderorganisationens publikationer Creative Commons-licensierade? nej 2.4 Vilken typ av potentiellt digitalt material publicerar moderorganisationen: kataloger (utställningar, samlingar etc) interna bulletiner/tidskrifter/nyhetsbrev noter e-böcker teaterpjäser rapporter fältarbeten korta kontextberoende referenser/notater annat: böcker, småskrifter 4 SOCIALA MEDIER: 4.1 Används sociala medier som publiceringskanal, exemplifiera: nej 4.2 Används sociala medier för intern forskarkontakt? ibland 5. NULÄGE: 5.1 Finns digitalt material tillgängligt? ja 5.2 Finns fastställda planer för digital publicering? nej 5.3 Har försöksverksamhet med digital publicering bedrivits? nej 5.4 Finns 'discoverysystem' typ Primo? nej 5.5 Läggs fulltexter (motsvarande) ut på moderorganisationens vanliga webbsidor? ja 5.6 Är dessa fulltexter möjliga att skörda via OAI-PMH? nej 5.7 Klarar befintliga system e-pliktleveranser till Libris enligt e-pliktslagen (XML-format etc)? nej 5.8 Hur stor andel av organisationens löpande publicering är helt digital? inget 5.9 Vilket publiceringssystem används (pdf:er på hemsidan omfattas ej)? inget 5.10 Vilket taggningschema används (t ex Dublin Core)? inget 26

27 5.11 Finns motsvarande MARC-poster i lokalt bibliotekssystem? ja 5.12 Lagras elektroniskt material i det egna lokala bibliotekssystemet? nej 5.13 Finns motsvarande MARC-poster även i Libris? ja 5.14 Tillåter moderorganisationen parallellpublicering av egna publikationer? Tillåter externa förlag som moderorganisationen publicerar genom parallellpublicering? Finns planer på att ansluta sig till DIVA? nej 5.17 Finns planer på att anskaffa eget repository för e-publicering? Vilket? nej 5.18 Finns planer på annat e-publiceringssätt? Vilket? nej 5.19 Skulle e-publiceringsmöjligheter via Libris/nationell publiceringserver (typ finska DORIA) vara av intresse? ja 6. BEHOV/PROBLEMOMRÅDEN/PLANER: 6.1 Behövs kompetenshöjning beträffande upphovsrätt? ja 6.2 Behövs kompetenshöjning beträffande Creative Commons-licenser? ja 6.3 Behövs kompetenshöjning beträffande publiceringssystem? ja 6.4 Behövs förstärkta nätverk med kollegor inför kommande e-publicering? ja 6.5 Finns farhågor kring e-publicering? Vilka? Brist på peer-reviewing 6.6 Är Print-on-demand viktigt för moderorganisationen? Nej, allt trycks 6.7 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen medvetna om Open Access? nej 6.8 Är ledning/skribenter inom moderorganisationen beroende av bibliometrisk ranking? nej 6.9 Är peer-reviewing inför publicering viktig för moderorganisationen? ja 6.10 Är publicering i e-tidskrifter i Big deals som EBSCO, ELSEVIER m fl viktig för moderorganisationen nej (inte aktuellt) 6.14 Föreställer sig moderorganisationen biblioteket som ett fysiskt rum med böcker och traditionell låneservice över disk? Ja (korrekt) 27

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten

Open access vid svenska lärosäten Open access vid svenska lärosäten Open access-krav dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten, 12 oktober 2011 Aina Svensson Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Arbetsgruppen

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Publicering med öppen tillgång - open access

Publicering med öppen tillgång - open access Publicering med öppen tillgång - open access Språkvetenskapliga fakulteten 27 september 2016 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek Vilka är vi och vad gör vi? Enheten

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Anvisningar för nätverksbidrag 2014

Anvisningar för nätverksbidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för nätverksbidrag 2014 Nätverksbidragen skall underlätta för forskare inom Fortes ansvarsområde att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. Forte stöder i första hand

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

OpenAccess.se aktuella frågor

OpenAccess.se aktuella frågor OpenAccess.se aktuella frågor Mötesplats OA, 14-15 mars 2012, Norrköping Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se 1 OpenAccess.se nystart 2010 Nystart efter internationell utvärdering

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Urval och tillgängliggörande av OAböcker. discoverysystem. Varför? Vad? Hur?

Urval och tillgängliggörande av OAböcker. discoverysystem. Varför? Vad? Hur? Urval och tillgängliggörande av OAböcker i katalog- och discoverysystem Varför? Vad? Hur? Ola Tengstam Karin Ericson Lagerås Biblioteket har 37 bibliotekarier + 7 övriga tjänster (2016) Två avdelningar

Läs mer

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar Open APC Sweden Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar En pilotstudie i samarbete mellan Kungliga biblioteket och svenska lärosäten Open APC Sweden Nationell

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola 1108- Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Bakgrund Forskningsfältens traditionella publiceringsmönster Berlindeklarationen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu.

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu. DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek http://publications.uu.se/ DP1 och DP2 De olika delprojekten: DP1: Interoperabilitet. Harmonisering

Läs mer

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 Dnr: UmU 500-2855-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy 2012-01-01

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Vetenskaplig publicering

Vetenskaplig publicering Seminarium anordnat av fakultetsrådet och fakultetsklubben vid Chalmers 2009-04-29. Vetenskaplig publicering Nya möjligheter för nätpublicering och granskning De vetenskapliga tidskrifterna har hundraåriga

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU 1 STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND (RJ) Fristående stiftelse som stödjer humanistisk

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Open Access i praktiken Fokus på humaniora och rättsvetenskap Presentation på Möteplats Open Access, nov. 2009

Open Access i praktiken Fokus på humaniora och rättsvetenskap Presentation på Möteplats Open Access, nov. 2009 Open Access i praktiken Fokus på humaniora och rättsvetenskap Presentation på Möteplats Open Access, 26-27 nov. 2009 Lunds universitet Karolina Lindh, Institutionen för kulturvetenskaper karolina.lindh@kultur.lu.se

Läs mer

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Länsbiblioteket Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Ingalill Walander Olsson, Länsbiblioteket i Värmland Oktober 2010 Uppdraget Librabiblioteken i Värmland är initiativtagare till projektet. Projektarbetet

Läs mer

SwePub som källa för bibliometriska analyser

SwePub som källa för bibliometriska analyser SwePub som källa för bibliometriska analyser Ulf Kronman Avdelningen för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Mötesplats Open Access 2009 Uppsala universitet 2009-11-26 Vetenskapsrådet Myndighet med

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Våra strategiska satsningar 2015-2017

Våra strategiska satsningar 2015-2017 Våra strategiska satsningar 2015-2017 För kommande verksamhetsperiod har högskolan avsatt strategiska medel motsvarande cirka 12 mnkr/år. Rektors ledningsråd kom den 26 augusti 2014 fram till prioriterade

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Interoperabilitet Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument

Interoperabilitet Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument Interoperabilitet Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument Projektledare: Eva Müller (eller en annan person från Enheten för digital publicering vid Uppsala

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

På vetenskaplig grund. Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter

På vetenskaplig grund. Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter På vetenskaplig grund Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter Den här rapporten är utgiven av Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening. Projektledare Christine Wallén, Kungliga

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET DISPOSITION Historik och bakgrund Nätverk och kontaktpersoner Rekvisit för e-pliktigt material Hur gör man med e-plikt vid Göteborgs universitet Exempel på

Läs mer

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Svenska Jägareförbundet Öster-Malma 611 91 Nyköping Tel 0155-246200 ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Datum Avser budgetår Projekttitel (max 120 tecken) Huvudsökandens namn Sökandens tjänsteadress

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben.

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Kalle Laajala Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek FA:s årsstämma 28 maj 2009 Library of Congress Makthavare.se

Läs mer

Parallellpublicering av konferensartiklar ett projekt Mötesplats Open Access i Norrköping mars 2012

Parallellpublicering av konferensartiklar ett projekt Mötesplats Open Access i Norrköping mars 2012 Parallellpublicering av konferensartiklar ett projekt Mötesplats Open Access i Norrköping mars 2012 Deltagare feb. 2011 feb.2012 BTH Peter Linde (projektledare) Chalmers Lars Kullman KTH Margareta Fathli

Läs mer

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10 med utlåtanden 23 Motion 7 Motion angående: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m fl. Mitt förslag är att på riksnivå (eller delegerat till någon regional Hgf) utse

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare Berith Backlund Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare http://www.ub.gu.se/kvinn/greda I mitt paper kommer

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD. Allmänna uppgifter 1(3) Läromedelsproducenten AB. Produktgatan 100

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD. Allmänna uppgifter 1(3) Läromedelsproducenten AB. Produktgatan 100 1(3) ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Till Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND SEKRETESS Delar av ansökningshandlingarna kan beläggas med sekretess om det kan antas

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket Digitalisering enligt Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket var en av de institutioner och myndigheter som i december 2009 fick i uppdrag av regeringen att ge ett underlag till en nationell strategi

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 17 mars 2011 kl. 10.00-16.00 Plats: Arkitekturmuseets bibliotek i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer