trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid"

Transkript

1 I samverkan mellan GatubolaGet, renova, ParkerInGsbolaGet, miljöförvaltningen, GöteborG energi och trafikkontoret Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid Inom Göteborgs Stad finns en samverkansgrupp mellan kommunala bolag och förvaltningar. Sedan 1997 har Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Renova, Gatubolaget och Göteborg Energi tillsammans aktivt arbetar för att genomföra de politiska besluten kring att öka användningen av miljöfordon i Göteborg tillkom även Parkeringsbolaget till gruppen som sedan dess är en strategisk resurs och permanent del av kommunens miljöarbete. Det är ett pågående och framgångsrikt arbete: Idag är 94 procent av alla fordon som används inom Göteborgs Stad miljöfordon, nära målsättningen 95 procent. Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon renovas dragbil drivs med en metandieselmotor och kan tankas med både biogas och diesel. biogas anses idag som ett av de mest miljöanpassade bränslena och minskar koldioxid utsläppen med nära 80 procent. Göteborgs Stad, Postadress: Göteborg, E-post:

2 Det räcker inte med 90 procent Målsättningen är 95 procent miljöfordon i stadens flotta av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Lägg till ytterligare en målsättning: Vid utgången av 2015 ska staden ha minst 100 eldrivna batterifordon och laddhybrider i flottan. Det är ambitiösa mål och framför allt fullt realistiska mål En viktig kugge i arbetet på att nå fram dit är den samverkansgrupp mellan sex olika kommunala bolag och förvaltningar inom Göteborg Stad. Och just samverkan har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor. Göteborg räknas idag som en föregångare och inspiratör. Med redan från början höga mål uppfyllda och förnyade, är det idag många städer i Sverige och utomlands som vill följa efter och med Göteborg som förebild göra rätt från början. Framgångar skapar nya mål Göteborgs Stad fortsätter att vara en pådrivare i ett arbete som av allt att döma pågår i ytterligare många år. I vår samverkan kring miljöfordon arbetar vi även med energieffektivitet, utveckling av förnyelsebara bränslen, sparsamma körsätt, styrning av transportflöden, påskyndandet av nya bilpooler, ett aktivt parkeringsarbete och nya policys för resor och mötesrutiner. Samtidigt pågår en oavbruten process där erfarenheter från nätverk, försök och utvärderingar återförs till den politiska styrningen och skapar underlag för nya, ambitiösa beslut. 2 3

3 Små steg mot ett stort resultat I början av 1990-talet togs ett politiskt beslut att det senast år 2000 skulle finnas ettusen eldrivna fordon i den kommunala fordonsflottan. Det var ett lika unikt som ambitiöst försök att ta sig an arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem i Göteborg. Det visade sig också vara lite för långt före sin tid. De ettusen bilarna blev i verkligheten färre än etthundra. Men det gav lärdomar som återanvändes i ett nytt beslut 1997, när målsättningen vidgades till att omfatta inte bara eldrivna bilar utan alternativt drivna bilar i allmänhet. Samtidigt skapade Göteborgs Stad, en bolags- och förvaltningsöverskridande grupp där Trafikkontoret och Miljöförvaltningen, tillsammans med Göteborg Energi, Gatubolaget, Renova och Göteborg Energi fick mandatet att driva arbetet fram mot målet: 90 procent lätta miljöfordon i Göteborg Stads fordonsflotta kom Parkeringsbolaget med i arbetet. I maj 2010 firades att målsättningen var uppfylld! Samverkan över bolags- och förvaltningsgränser har varit en avgörande faktor för att komma i mål år 2010, och fortsätter att vara det på väg mot Det har visat sig att inspirationen, effektiviteten i arbetet, möjligheten att fånga upp idéer och snabbt omvandla dem till konkreta åtgärder har gynnats av samarbetet. Det har helt enkelt varit ett smartare, snabbare och billigare sätt att arbeta och säkra att resultaten nått ut till samtliga övriga förvaltningar och bolag Etanolfordon Snåla småbilar Lätta gasfordon Elhybridbilar Elbilar Tunga gasfordon BAROMETERN Andelen miljöfordon i stadens tjänst vid inventering 2012 Antal miljöfordon Ej miljöfordon Andel miljöfordon Förvaltningar och bolag Bostads AB Poseidon % Business Region Göteborg % Familjebostäder % Färdtjänstförvaltningen % Förvaltnings AB Framtiden % Förvaltnings AB Göteborgslokaler % Got Event % Grefab % Gryaab % GS Buss % Gårdstensbostäder % Göta Lejon % Göteborg & Co % Göteborgs Egnahems AB % Göteborgs Spårvägar % Göteborgs Stads Bostad AB % Göteborgs Stads Parkerings AB % Göteborgs Stadsteater % HIGAB % Intraservice % Kommunleasing % Kretsloppskontoret % Kulturförvaltningen % Liseberg % Miljöförvaltningen % N. Älvstranden Utveckling AB % SDF Centrum % SDF Lundby % Stadsbyggnadskontoret % Stadsledningskontoret % Stadsrevisionen % Störningsjouren % Svenska Mässan % Trafikkontoret % Vuxenutbildningsförvaltningen % Göteborg Energi % SDF Angered % SDF Norra Hisingen % SDF Västra Hisingen % Idrotts- o föreningsförvaltningen % SDF Örgryte-Härlanda % SDF Västra Göteborg % SDF Askim-Frölunda-Högsbo % Social resursförvaltning % Lokalförvaltningen % SDF Östra Göteborg % Gatubolaget % Renova % Fastighetskontoret % SDF Majorna-Linné % Park- och naturförvaltningen % Utbildningsförvaltningen % Göteborgs Hamn % Göteborg Vatten % GS Spårvagn % GS Trafikantservice % Summa % 25 % 50 % 75 % 90 % 100% Goda exempel Renova satsar på förnyelsebara bränslen Sedan i maj 2012 sker 60 procent av Renovas tunga transporter med fossilfria bränslen. År 2014 ska det gälla samtliga transporter och för att uppnå det målet körs samtliga tunga fordon på grön gas och RME (rapsmetylester). elhybridsopbilen går på el och rme. lastningen sker med el. Det betyder en bränslereduktion på 33 procent och därmed mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Dessutom minskar bullret betydligt. Bilpoolerna flyttar ut Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning kompletterar bilpoolen vid förvaltningens fastighet med ett antal mindre pooler på strategiska platser ute i verksamheten. Samtidigt övergår samtliga tjänstebilar, ett 80-tal fordon till att vara bilpoolsbilar, något som kommer att minska användningen av privata bilar i tjänsten. Det nya systemet bygger på de resvaneundersökningar och analyser av fordonsanvändningen som tidigare gjorts och som bland annat utmynnat i att det nu finns en samordnare för miljöbildsanvändningen i stadsdelen miljöbilsutvecklingen i Göteborg år

4 Raka spåret på väg m ot hållbara transporter Arbetet för en ökad användning av miljöfordon är en del i Göteborgs Stads övergripande miljöarbete. Utgångspunkten är att alla fordon ger en miljöpåverkan och att vårt sätt att använda dem är avgörande för hur stor den blir. Fyra delar är särskilt viktiga för att nå uppställda mål. Av dessa fokuserar miljöfordonsarbetet på de två första, rena och snåla fordon och ett effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur. De minst lika viktiga delarna byte av transportslag och minskat transportbehov, arbetar staden även de aktivt med, genom företagsbearbetning och attityd- och beteendepåverkan. Minskat transportbehov Det sammanlagda antalet resor och transporter ska minska, bland annat med hjälp av samtransporter och modern mötesteknik. De som trots allt måste genomföras skall i första hand ske med miljöfordon, samordnade transporter eller kollektivtrafik. Byte av transportslag Att ifrågasätta invanda rese- och transportmönster är första steget till förändring. Hur kör vi, hur långt, är bil det bästa alternativet? Staden arbetar aktivt för förändrade resvanor bland annat projektet Nya Vägvanor, byte av transportslag Minskat transportbehov effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur rena och snåla fordon Ett arbete som starkt bidrar till att nå stadens prioriterade budgetmål för trafik och miljö: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Inriktningar: Klimatpåverkande utsläpp skall minska med 40 procent till 2020, jämfört med 1990-års nivå, vilket förutsätter att förbrukningen av fossila bränslen och metanläckaget årligen minskar med fem procent. Biltrafiken skall minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Biltrafiken skall bli mer energieffektiv och i högre grad drivas med förnybara bränslen. Effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Göteborg ska vara en förebild när det gäller fordon och logistik och att ständigt ligga i framkant när de egna transporterna effektiviseras. Samhällsplaneringen i och omkring Göteborg utgår idag från 12 lokala miljökvalitetsmål. Rena och snåla fordon Upphandling av nya fordon är ett sätt att styra kvaliteten på stadens fordonsflotta. Målsättningen är att fordonen ska kombinera kraven på att vara snåla och rena med en hög trafiksäkerhet. 6 7

5 Gröna upphandlingar ger rena och snåla fordon sedan hösten 2012 är två av transportfordonen inom stadens bud eldrivna. övriga bilar drivs med grön gas. Göteborg Stad är en stor köpare av produkter och tjänster och kan därmed ställa miljökrav på leverantörer av varor och tjänster till staden. Idag består fordonsflottan av cirka fordon och årligen byts cirka 700 fordon ut mot nya. Det ger möjlighet att prioritera inköp av rena, snåla och säkra bilar. Grundkravet är att de fordon som köps in eller hyrs ska vara de mest miljöanpassade modellerna på marknaden. Genom att ställa långtgående krav vid upphandlingen av fordon och transporttjänster, kan Göteborg vara en föregångare och påskynda utvecklingen av ny, miljöanpassad och säker teknik. Samtidigt är det ett faktum att fordon och drivmedel är beroende av varandra. Sedan flera år ingår därför också den energi som bilarna förbrukar i arbetet. Tillsammans med målet att höja rena och snåla fordon andelen lätta miljöfordon inom fordonsflottan från 90 till 95 procent, finns nu också ett kompletterande energimål: Energianvändningen per kilometer hos nyanskaffade lätta fordon ska minska med 4 5 procent årligen och ska ha minskat med minst 25 procent 2015, jämfört med Genom att välja rätt sorts drivmedel och använda drivmedlen så effektivt som möjligt, minskar miljöpåverkan men också sårbarheten för prissvängningar på drivmedelsmarknaden. Idag används knappt 30 GWh fossila bränslen i stadens fordonsflotta. Målet är att minska det med 30 procent till år Det minskar miljöpåverkan men också sårbarheten för prissvängningar på drivmedelsmarknaden. Ett ytterligare steg är att öka innehavet av elbilar utöver de 23 som idag är i trafik inom Staden. Miljöfordons och drivmedelsmål % miljöfordon i stadens flotta beträffande personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Energianvändningen per kilometer hos nyanskaffade lätta fordon ska minska med 4 5 procent årligen och ska ha minskat med minst 25 procent 2015, jämfört med Minst 100 eldrivna batterifordon och laddhybrider. Mängden fossila drivmedel som stadens fordon tankas med på publika tankställen skall minska med 30%. Fossila drivmedel till tunga fordon och arbetsmaskiner som levereras till depå skall minska med 20%. Inga dieseldrivna personbilar skall anskaffas så länge de släpper ut betydligt mer kväveoxider än andra fordon. Biogas skall prioriteras. Miljöfordon skall väljas om de finns tekniskt fullvärdiga alternativ vid köp av tunga lastbilar. Hybriddrivna fordon skall väljas om kostnaden under användningstiden bedöms jämförbar med motsvarande konventionellt fordon. Upphandlingen kan även användas för att öka miljönyttan vid inköp av taxi, färdtjänst, busstrafik och annan transportverksamhet. Idag ställer Göteborg ofta långtgående krav på utförarnas fordon. Ytterligare ett steg är att transportintensiva tjänster och återkommande varuleveranser delas i två upphandlingar. Genom att separera transporten från tjänsten eller varan, blir det enklare att ställa miljökrav på själva transporttjänsten. Andra styrmedel är att förorda samlastning och ruttplanering vid leveranser. 8 senast 2020 ska 90 % av alla västtrafiks fordon tankas med förnyelsebara bränslen. Fler bilpooler, både för verksamheter och privatpersoner är ett prioriterat mål i Göteborg Stad. 9

6 rena och snåla fordon Lokala och nationella styrmedel påskyndar utvecklingen Inspiration, incitament och direkta styrmedel är en del av miljöfordonsarbetet i Göteborg. Med utgångspunkt i de nationella styrmedlen har staden genomfört en lång rad lokala insatser för att öka användningen av miljöfordon. Rullande effektivitet på väg Sänkningen av förmånsvärdet för miljöfordonsklassade tjänstebilar har haft stor betydelse. Andra insatser på nationell nivå har varit miljöbilspremien, sänkt och i vissa fall helt slopad energi- och koldioxidskatt för de som använder förnyelsebara drivmedel, genomförandet av pumplagen där många bensinstationer ålades att även sälja alternativa bränslen och statliga bidrag till utbyggnaden av biogasstationer. Lokalt, inom den egna verksamheten, bidrog en särskild avgift för lätta fordon som inte klassas som miljöfordon, den s k 200-kronan, till inköp av fler miljöfordon. Lika viktigt är utvecklingen av nya resepolicys som förordar möten med digital mötesteknik istället för resor. En av de mest synliga åtgärderna har varit den tidigare parkeringsförmånen för miljöbilar och över huvud taget genomförs ett aktivt parkeringsarbete där tillståndsgivning och differentierade taxor ska minska antalet uppställda bilar på gatorna. Andra åtgärder har varit taxifickor för miljötaxi och miljözoner för tunga fordon. Göteborg har bidragit till etableringen av fler tankställen för gasbilar och skyltning för att visa bilister att tillgången ökar. Samma sak gäller laddstationer för elbilar. En betydande del av trafiken i Göteborg består av gods- och varutransporter. Transporterna till och inom staden kan effektiviseras och minska miljöpåverkan men framför allt frigöra tid för kärnverksamheten. Det sker genom att: Identifiera var effektiviseringen inom logistiken kan göras Inköp görs samordnat och inte skapar onödiga transporter Samtransporter och ruttoptimering prioriteras i transportintensiva verksamheter Inrätta SMILO, ett åtgärdspaket för SMIdigare Logistik Etablera logistik som en tillgång i organisations- och verksamhetsplanering Skapa förutsättningar för att styrningen över transporterna kommer närmare utförarna Leverantörsnätverk ger fler miljöbilar Göteborg är en av de största miljöfordonsaktörerna i landet och har en unik möjlighet att samarbeta, påverka och ställa krav på fordonstillverkare och leverantörer. Genom att ordna seminarier och initiera forskning, har ett ömsesidigt utbyte skapats som påskyndat modellfloran av miljöbilar. Att Renova idag har gasbilar i flottan av tunga fordon är ett konkret resultat av nätverksbyggandet och det långsiktiga lobbyarbetet som placerat Göteborg i en tätposition i utvecklingen av tunga miljöfordon. Historiskt sett har staden även haft ett nära samarbete med svenska och utländska återförsäljare, generalagenter och leverantörer av alternativa drivmedel. Även universitet och högskolor, andra kommuner och organisationer har ingått i olika samarbetsprojekt. Idag, när begreppet miljöfordon är etablerat, har nätverksarbetet fokuserats på drivmedel, elbilar och laddhybrider. effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Alla fordon som köps in eller leasas för minst ett års användning ska vara försedda med ISA-system ISA är främst ett verktyg för att skapa bättre trafiksäkerhet. Staden kan med ISA öka tryggheten på arbetsplatsen när förarna får hjälp att köra mjukare och stressar mindre i trafiken. Det minskar riskerna för olyckor och skador på förare, passagerare och medtrafikanter. Därtill ger utrustningen även miljövinster när utsläppen minskar tack vare en lägre bränsleförbrukning per mil. Göteborg stad tar aktiv del i utbyggnaden av antalet laddställen för elbilar Gångfartsområden utformas så att både gående och godstransporter kan samsas seminarier, utställningar, mässor har spridit erfarenheter kring miljöbilsanvändningen. Göteborgs stad har ett system för klimatkompensering som uppmuntrar till att välja andra transportslag än bil. ett nära samarbete med biltillverkare i och utanför sverige har påskyndat miljöbilsanvändningen

7 Rätt fordon vid rätt tillfälle Alla miljöfordon på en plats Det är utgångspunkten och idag är 94 procent av fordonsflottan miljöfordon. I de procent som återstår återfinns en del specialfordon där utvecklingen ännu inte kommit fram till en hållbar lösning. Just nu deltar Göteborg bland annat i utvecklingen av gasdrivna handikappbussar. En framgångsfaktor är att Gatubolaget hanterar de allra flesta lätta fordon som används i stadens flotta. Det ger översikt av fordonsbehovet och möjlighet att styra alla inköp till miljöfordon. Bilpooler skall beaktas vid tillämpningen av parke ringstal, speciellt vid nyexploatering Göteborgs Stad har även tagit på sig rollen att föregå med gott exempel, både internt och externt. Bland annat var den egna transportorganisationen Stadens Bud första budföretaget i landet som uteslutande använde miljöbilar Transportslingorna som budbilarna kör utvecklas också ständigt för att minska körsträckorna och minska miljöpåverkan än mer. Intelligenta brevlådor En sensor i varje brevlåda ger en digital för bindelse via nätet. Är brevlådan tom kan chauffören se det på sin ipad och behöver inte köra dit. Det är en åtgärd som sparar cirka 10 procent av körsträckan. effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Välj ej diesel. Välj gas i första hand Välj alltid bränslesnål motorvariant Alla bilar på marknaden Välj miljöbil Utveckling med samhällsnytta Göteborgs Stad arbetar aktivt för att vara en god förebild som organisation när det gäller fordonshantering och logistik. Målsättningen är att år 2015 ska 90 procent av körsträckorna med bil inom stadens förvaltningar och bolag ske med bilpoolsbil. Samtidigt genomförs ett flertal pilotprojekt för att effektivisera stadens trans porter av människor och gods. Mål bilpool egna verksamheter: Staden använder resvaneundersökningar och fordonsutredningar för att dimensionera flottan, använda rätt fordon för rätt uppdrag och effektivisera administrativa rutiner. Tekniska hjälpmedel, till exempel ISA (teknik för att hålla rätt fart) och fortbildning i sparsamt körsätt är andra viktiga delar av paletten Minst 90 % av körsträckorna för tjänsteresor med bil inom stadens förvaltningar och bolag skall ske med bilpoolsbil. Staden som fastighets- och markägare skall prioritera bilpooler vid fördelning av parkeringsplatser Bilpooler öppna för allmänheten skall främjas. Mål generellt för hela staden: - Minst bilpoolsnyttjare Minst 40 % av stadens invånare skall ha möjlig tillgång till en bilpoolsbil på mindre än 400 meter gångavstånd. Så här väljer vi bil vid inköp Genom ett metodiskt avsmalnande av kriterierna garanteras att stadens fordonsflotta består av miljöbilar. Lägg till trafiksäkerhetskrav En framtidsfråga är hur en ökad användning av elfordon ska ske. Därför diskuteras nu stadens elfordons- och bilpoolsstrategi, riktlinjer för laddning och parkering av elfordon och övergripande mål för miljöfordon och drivmedel i Göteborg. Genom att skapa en samsyn kring de frågorna kan de sex organisationerna förstärka varandras arbete mot målet att skapa den klimatneutrala staden. Gatubolaget har idag en gasdriven bärgningsbil i allt fler laddstolpar, bland annat sådana som bengt Delang är mycket nöjd med sin el- nya hybridbussar är ett viktigt steg i om- Göteborg var först i norden med tankstationer hos renova mals överblivet livsmedel ner till flottan, utvecklad inom ramen för kimt-projektet. drivs av solenergi, är ett sätt att synliggöra elbi- cykel. elcykel är ett mycket smidigt och ställningen till en fossilfri, tystare och renare där det går att tanka svanenmärkt bränsle. en slurry och omvandlas sedan till biogas. larna som ett alternativ. snabbt sätt att ta sig fram i Göteborg. kollektivtrafik

8 Tillbaka till framtiden Det är ett långsiktigt och tålmodigt arbete som idag vilar tryggt på den kultur av samverkan som Göteborgs Stad skapat under snart 20 år. Gjorda erfarenheter har återförts som underlag till nya politiska beslut som i sin tur flyttat fram miljöarbetet ytterligare. volvo c30 är en av de elbilar som redan idag rullar inom Göteborgs stad. Det är goda förebilder som möjliggör en förändring Satsningen på miljöfordon har gjort Göteborg till en god förebild för miljöarbetet, både inom och utom landet. Och stadens intention är att fortsätta att vara det också i framtiden. Hyper Bus Göteborg blir första stad att testa Hyper Bus, en ny generation laddhybridbuss som kan köra längre på eldrift än tidigare modeller. Testerna sker under tre år när bussarna kör i linjetrafik och laddas med plug in-teknik på snabbladdningssationer vid ändhållplatserna. Göteborgs Stads arbete framöver: Hur ska Göteborg nå målsättningen att minska de klimatpåverkande utsläppen med 40 procent år 2020, jämfört med 1990 års nivå? skärpa miljökraven vid upphandling av transporter och entreprenader Är det elbilarna som är framtiden? Eller är det utvecklingen av nya typer av drivmedel? Ökad kollektivtrafik? Minskat resande över huvud taget? samarbeta med andra för att påverka nationell lagstiftning FRÅN OLJA TILL EL följa upp stadens bränsleanvändning prioritera bilpool i parkeringshänseende Det självklara svaret är att det krävs en kombination av olika åtgärder. Och vägen dit bygger bland annat på en återvinning av de erfarenheter som miljöfordonsarbetet fått under de år det pågått. Vid utgången av 2015 ska Göteborg Stad ha minst 100 eldrivna batterifordon och laddhybrider i fordonsflottan. Det är en ambitiös målsättning. Elbilar tillhör framtiden men utvecklingen och driftsäkerheten hos befintliga modeller, är ännu ett antal år borta. Gatubolaget vill förändra strukturen vad gäller transporter, från en i huvudsakligen fossildriven personbilsflotta till en struktur med lätta Samma sak gäller drivmedel: Den mängd fossila drivmedel som stadens fordon tankas med på energieffektiva elektrifierade publika tankställen ska ha minskat med 30 procent till år 2015transportmedel. och med 90 procent till år 2020, jämfört med Vill du? Den målsättningen vilar bland annat på erfarenheterna från introduktionen av gasdrift i kollektiv- fortsatt engagemang i pilotprojekt om ny teknik i framkant etablera laddställen för eldrivna bilar Stadsleveranser med elbilar Godset tas emot på Drottninggatan i centrala Göteborg. Där lastas det om och körs sedan ut till butiker och verksamheter inom Vallgraven med hjälp av en liten eldriven lastbil. Samtidigt hämtas utgående gods och körs till uppsamlingen på Drottninggatan. Men när de väl kommer, då finns kunskaper från arbetet med miljöfordon att använda. Genom upphandling, att föregå med gott exempel, visa på användbarheten, kan staden spela en viktig roll i skapandet av en framtida flotta av elbilar. trafiken och ger möjlighet att återanvända gjorda erfarenheter. Det är tanken bakom Stadsleveranser, ett unikt projekt som ska minska varutransporterna, trängseln och miljöbelastningen i city. Nyhetsbrev Nr I samverkan mellan GatubolaGet, renova, ParkerInGsbolaGet, mil j öförvaltningen, GöteborG energi och trafikkontoret Tillsammans ska vi bli starkare och smartare 14 Men Göteborg kommer även att vara en del av teknikutvecklingen, både vad gäller fordon och drivmedel. Staden kommer även fortsatt att vara delaktig i forskning,samarbetsprojekt med andra städer och över huvud taget fortsätta det politiska uppdraget att vara pådrivande i miljöarbetet. Lägg till ett systematiskt tänkande kring resor, transporter och körsätt, den helhet som krävs för att på allvar ändra invanda vanor och skapa en förändring. Det finns ett sug efter att någon går före i det miljöstrategiska arbetet. Den rollen har vi på Miljöförvaltningen och vi river gärna barriärer och bygger plattformar för att skapa hållbarhet. Ofta bygger miljöarbetet på ett par eldsjälar och risken finns alltid att de känner sig ensamma. Då finns vi där som en resurs och tillsammans är vi starkare och smartare. Sedan drygt ett år har Miljöförvaltningen samordningsansvaret för miljöarbetet inom Göteborg Stad. Det är en extra sporre för oss. Göteborg var tidigt ute med satsningen på att minska miljöpåverkan, spårvagnarna har funnits länge och är fortfarande ett av de goda inslagen i stadsmiljön. Fjärrvärmen är en annan del av ett tidigt miljöarbete som funnits med över tid. Nyhe tsbrev Nr trafik& miljöfo rdon Men vi måste hålla trycket igång och det finns ju så oändligt mycket mer att göra, utmaningarna i hur vi ska lösa trafiken i stort, pendlingen, godstransporterna, havsmiljön i och omkring Göteborg, den biologiska mångfalden. Det finns hur många områden som helst att ta sig an. hela artikeln finns på sid 3 Fler miljö fordon sk Ett tungt Götebormiljöargument g nå hela a hjälpa vägen fra m Lotta Silver, Miljöutredare, projektledare på Miljöförvaltningen i Göteborg Mer gas och el. Mindre hybrider. fossil Och Det är några 25 procent minda bränslen. Minst 100 re energ av miljö resandet ianvändnin eldrivna batte målen och trans rifordon g per kilom porterna när Göteborg och laddeter år Stad vill ger minska den klima tpåverkan som Den bästa bil jag kört! Renova miljöanpassar nu även de riktigt tunga transporterna. En av företagets drag bilar har bytts ut mot en ny effektiv metandieselbil som tankas med flytande gas och diesel. Det minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 procent! Accelererar snabbt, är smidig att köra och snabb. Dessutom är det helt tyst i kupén. Helt fantastiskt för att vara en elbil. Och jag som inte ens är volvoit Ivar Evertsson, livsmedelsinspek tör på Miljöförvaltningen, är lyriskt efter sin första provtur i Volvo C 30 Electric. Prenumerera på nyhetsbrev från I samv erka Park ering n mellan Gatubola sbola Göte Get, reno Get, mil borg j öför va, ener valtn GI och InGen trafi, kkon toret 150 öre kilo ko för varje ldioxid FRÅN OL Renova har länge varit ledande när det förnybara bränslen, effektiv ruttplanering gäller miljövänliga transporter av avfall. och inte minst sparsam körning Kombinera DetGatubo handlar om att ta ett miljömässigt det med kunskap, vilja och nytänkande lagets snabbla miljötraför alla ansvar av elbil verksamheten och samt inte minst en stor portion mod. Sedan ddade nsporte delar r för används till budkör för Renova alltidstadens varitförvaltn en naturlig del av gäller det att hitta bra samarbetspartners ingar. ning Idagdagliga har Göte det arbetet att delta aktivt i i centrala och våga Götebo ställa krav, säger Lars Thulin, rg av stadens borg Stad fordon bud, som utvecklingen fordon och bränslen. Renovas fordonsutvecklingschef. som av cirka använ kör kvalitet egna stor fordo ds daglig ssäkrad Receptet för hållbara transporter e en och inneha i arbetet nsflot ta är det en så hela90 procefinns på sid 4 artikeln håller flera viktiga ingredienser. perfe Rätt teknik, Förra åretpå att föregå med kta redskapet fordonsflot nt miljöfordon tan. Det i den nådde Göte gott målsä egna borg Stad exempel. och ttningen ytterl inspirerade till att höja målet att igare, till samti 95 proce drivmedel digt satsa på nt istället för el och bioga s som diesel. hela artike ln finns på sid 3 Den Vårt digitala nyhetsbrev utkommer med 5 nummer/år. Är du intresserad av att ta del av nyhetsbreven med de senaste nyheterna kan du ta kontakt med Trafikkontoret. JA TILL E L e-post Sedan tre borg Stad år klimatkomp enser ar GöteDet gäller alla resor som görs i tjänst samtliga bolag i förvaltninga en. stade r och Principen n. oxid) komp är enkel, varje kg CO enser as på (koldi med en kr. Och investeringdet ger under en 2010 pågår) beräk (redovisnin del pengar, g för 9,9 miljon nades kom-p 2011 ensationen er varav och till % är för % för flygresor Kompensati bilresor. onspe sedan i miljöarbete ngarna återan vänds Stad. Hittill t s har de inom Göteborgs gått till i stor att till inköp uppmuntra ökadutsträckning ställ. SDF av cyklar, elcykl cykling och ar en del Centr um satsad och cykelav e till exem hemtjänste sina pengar pel n med elcykl på att utrust a ar. Gatubola get vill för transport ändra str personbilsfler, från en i huvu ukturen vad gäl dsa ler ott en ergieffek a till en strukturkligen fossildriven pr öv ar at heter tiva elektr hjuliga elfordzbee och gjord t e nylige kö ifierade med lätta onet ravilzb n sin debu på sikt bli Det blir l duee t i Göte transport ett nytt? Gatubolag ett helt nytt borg. Kans inslag i sätt att et. medel. förflytta Göteborgs stads ke kan det tresig, säger fordonsflo Det är en Ove Eriks tta. helt Gö te bo rg nytt svens son på sett dagen kt fordo svensk bilfabs ljus och den n tillver kas som nu tf vd riks mark; serie på på Gatu på anrik i Trollh 50 våren och fordon har byggt ättan. En första har hand om bolaget som s färdig elfordonen de nya emot tio i dagar na fick. Göteborg t under av ZBee är Vi ska dem. Stad ta plats för ett trehjuligt var i förva prova på att transportfo tre använda som någon passagerare, rdon med utvärdera ltningen de är dem, uttryckte en modern användbara se svens funktionen tuc-tuc, k uppfin, säger ning och det. ZBee är Ove Erikssoch menar on, ration att det är den tillverkarna Clean en helförsta i elfordon. en helt Motion ny gene- FAKTA hela artike ln finns på sid 4 Förbrukn ing för fordonet Fordonet motsvar ar 0,4 KW har tre platser h/mil (mot med tre-p Undanta svarande get från unktsbält 0,04 liter/m trängsels en il) katt Säkerhet en är i stor hål 15

trafik&miljöfordon i hur vi ska lösa trafiken i stort,

trafik&miljöfordon i hur vi ska lösa trafiken i stort, Nyhetsbrev nr2. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Tillsammans ska vi bli starkare och smartare Det

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7 Nyhetsbrev nr5. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är

Läs mer

GÖTEBORGS STAD INTERNA KLIMATKOMPENSATION

GÖTEBORGS STAD INTERNA KLIMATKOMPENSATION GÖTEBORGS STAD INTERNA KLIMATKOMPENSATION SAMMANSTÄLLNING OCH SLUTSATSER FÖR TJÄNSTERESOR MED FLYG OCH BIL UNDER 2011 Elin Frisk och Maria Losman, På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg MILJÖBYRÅN ECOPLAN

Läs mer

trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget:

trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget: Nyhetsbrev nr4. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget: Handlar parkering

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

trafik&miljöfordon Miljoner sporrar miljöprojekt

trafik&miljöfordon Miljoner sporrar miljöprojekt NYHETSBREV NR 3. 2014 I SAMVERKAN MELLAN GATUBOLAGET, RENOVA, PARKERINGSBOLAGET, MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG ENERGI, BRG OCH TRAFIKKONTORET trafik&miljöfordon Miljoner sporrar miljöprojekt Bullerplank,

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Maj 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Organisation och styrning i Göteborgs Stad Organisation och styrning i Göteborgs Stad INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2017-03-29 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret En hållbar stad öppen för världen Göteborg en växande framtidsstad

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Miljöbilssituationen i Oskarshamn

Miljöbilssituationen i Oskarshamn Miljöbilssituationen i Oskarshamn ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2008 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Miljöbilssituationen i Jönköping ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Jönköping ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Jönköping ******** 8 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2008 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Riktiga, viktiga jobb i Göteborg. 17 maj 2016

Riktiga, viktiga jobb i Göteborg. 17 maj 2016 Riktiga, viktiga jobb i Göteborg 17 maj 2016 FNs globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 2 GÖTEBORGS STADSHUS AB Ägarstyrning INTERNA BOLAG Göteborgs Gatu AB, Göteborgss Stads, Upphandlings AB

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Klimatsmarta resor och transporter

Klimatsmarta resor och transporter Klimatsmarta resor och transporter KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER 1 2 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER Innehåll Råd och tips 5 Hållbara resor i tjänsten 6 Hållbar fordonsflotta 8 Hållbara resor till

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

trafik&miljöfordon Växande Göteborg kräver dialog

trafik&miljöfordon Växande Göteborg kräver dialog Nyhetsbrev nr 2. 2014 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Växande Göteborg kräver dialog Nya trafikdirektören

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

trafik&miljöfordon Fler miljöfordon ska hjälpa Göteborg nå hela vägen fram

trafik&miljöfordon Fler miljöfordon ska hjälpa Göteborg nå hela vägen fram NYHETSBREV NR3. 2012 I SAMVERKAN MELLAN GATUBOLAGET, RENOVA, PARKERINGSBOLAGET, MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG ENERGI OCH TRAFIKKONTORET trafik&miljöfordon Fler miljöfordon ska hjälpa Göteborg nå hela vägen

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Vi delar upp lokala index och nyckeltal i indikatorer för kommunen som helhet, och i indikatorer för den kommunala verksamheten. De förra kodas med suffixet

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE. Fossilfritt Sverige 1

Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE. Fossilfritt Sverige 1 Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE Fossilfritt Sverige 1 9.30 Kaffe och registrering 10.00 Välkomna 10.05 Kommunernas roll i en ny utvecklingsagenda för Sverige 10.45 Släpp kommunerna loss tio förslag

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Augusti 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Hållbart resande och transporter. Grön Trafik, aktuella projekt och kampanjer

Hållbart resande och transporter. Grön Trafik, aktuella projekt och kampanjer Hållbart resande och transporter Grön Trafik, aktuella projekt och kampanjer Kommunens miljömål Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030. Det innebär att fossila koldioxidutsläpp minskar

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer