trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid"

Transkript

1 I samverkan mellan GatubolaGet, renova, ParkerInGsbolaGet, miljöförvaltningen, GöteborG energi och trafikkontoret Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid Inom Göteborgs Stad finns en samverkansgrupp mellan kommunala bolag och förvaltningar. Sedan 1997 har Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Renova, Gatubolaget och Göteborg Energi tillsammans aktivt arbetar för att genomföra de politiska besluten kring att öka användningen av miljöfordon i Göteborg tillkom även Parkeringsbolaget till gruppen som sedan dess är en strategisk resurs och permanent del av kommunens miljöarbete. Det är ett pågående och framgångsrikt arbete: Idag är 94 procent av alla fordon som används inom Göteborgs Stad miljöfordon, nära målsättningen 95 procent. Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon renovas dragbil drivs med en metandieselmotor och kan tankas med både biogas och diesel. biogas anses idag som ett av de mest miljöanpassade bränslena och minskar koldioxid utsläppen med nära 80 procent. Göteborgs Stad, Postadress: Göteborg, E-post:

2 Det räcker inte med 90 procent Målsättningen är 95 procent miljöfordon i stadens flotta av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Lägg till ytterligare en målsättning: Vid utgången av 2015 ska staden ha minst 100 eldrivna batterifordon och laddhybrider i flottan. Det är ambitiösa mål och framför allt fullt realistiska mål En viktig kugge i arbetet på att nå fram dit är den samverkansgrupp mellan sex olika kommunala bolag och förvaltningar inom Göteborg Stad. Och just samverkan har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor. Göteborg räknas idag som en föregångare och inspiratör. Med redan från början höga mål uppfyllda och förnyade, är det idag många städer i Sverige och utomlands som vill följa efter och med Göteborg som förebild göra rätt från början. Framgångar skapar nya mål Göteborgs Stad fortsätter att vara en pådrivare i ett arbete som av allt att döma pågår i ytterligare många år. I vår samverkan kring miljöfordon arbetar vi även med energieffektivitet, utveckling av förnyelsebara bränslen, sparsamma körsätt, styrning av transportflöden, påskyndandet av nya bilpooler, ett aktivt parkeringsarbete och nya policys för resor och mötesrutiner. Samtidigt pågår en oavbruten process där erfarenheter från nätverk, försök och utvärderingar återförs till den politiska styrningen och skapar underlag för nya, ambitiösa beslut. 2 3

3 Små steg mot ett stort resultat I början av 1990-talet togs ett politiskt beslut att det senast år 2000 skulle finnas ettusen eldrivna fordon i den kommunala fordonsflottan. Det var ett lika unikt som ambitiöst försök att ta sig an arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem i Göteborg. Det visade sig också vara lite för långt före sin tid. De ettusen bilarna blev i verkligheten färre än etthundra. Men det gav lärdomar som återanvändes i ett nytt beslut 1997, när målsättningen vidgades till att omfatta inte bara eldrivna bilar utan alternativt drivna bilar i allmänhet. Samtidigt skapade Göteborgs Stad, en bolags- och förvaltningsöverskridande grupp där Trafikkontoret och Miljöförvaltningen, tillsammans med Göteborg Energi, Gatubolaget, Renova och Göteborg Energi fick mandatet att driva arbetet fram mot målet: 90 procent lätta miljöfordon i Göteborg Stads fordonsflotta kom Parkeringsbolaget med i arbetet. I maj 2010 firades att målsättningen var uppfylld! Samverkan över bolags- och förvaltningsgränser har varit en avgörande faktor för att komma i mål år 2010, och fortsätter att vara det på väg mot Det har visat sig att inspirationen, effektiviteten i arbetet, möjligheten att fånga upp idéer och snabbt omvandla dem till konkreta åtgärder har gynnats av samarbetet. Det har helt enkelt varit ett smartare, snabbare och billigare sätt att arbeta och säkra att resultaten nått ut till samtliga övriga förvaltningar och bolag Etanolfordon Snåla småbilar Lätta gasfordon Elhybridbilar Elbilar Tunga gasfordon BAROMETERN Andelen miljöfordon i stadens tjänst vid inventering 2012 Antal miljöfordon Ej miljöfordon Andel miljöfordon Förvaltningar och bolag Bostads AB Poseidon % Business Region Göteborg % Familjebostäder % Färdtjänstförvaltningen % Förvaltnings AB Framtiden % Förvaltnings AB Göteborgslokaler % Got Event % Grefab % Gryaab % GS Buss % Gårdstensbostäder % Göta Lejon % Göteborg & Co % Göteborgs Egnahems AB % Göteborgs Spårvägar % Göteborgs Stads Bostad AB % Göteborgs Stads Parkerings AB % Göteborgs Stadsteater % HIGAB % Intraservice % Kommunleasing % Kretsloppskontoret % Kulturförvaltningen % Liseberg % Miljöförvaltningen % N. Älvstranden Utveckling AB % SDF Centrum % SDF Lundby % Stadsbyggnadskontoret % Stadsledningskontoret % Stadsrevisionen % Störningsjouren % Svenska Mässan % Trafikkontoret % Vuxenutbildningsförvaltningen % Göteborg Energi % SDF Angered % SDF Norra Hisingen % SDF Västra Hisingen % Idrotts- o föreningsförvaltningen % SDF Örgryte-Härlanda % SDF Västra Göteborg % SDF Askim-Frölunda-Högsbo % Social resursförvaltning % Lokalförvaltningen % SDF Östra Göteborg % Gatubolaget % Renova % Fastighetskontoret % SDF Majorna-Linné % Park- och naturförvaltningen % Utbildningsförvaltningen % Göteborgs Hamn % Göteborg Vatten % GS Spårvagn % GS Trafikantservice % Summa % 25 % 50 % 75 % 90 % 100% Goda exempel Renova satsar på förnyelsebara bränslen Sedan i maj 2012 sker 60 procent av Renovas tunga transporter med fossilfria bränslen. År 2014 ska det gälla samtliga transporter och för att uppnå det målet körs samtliga tunga fordon på grön gas och RME (rapsmetylester). elhybridsopbilen går på el och rme. lastningen sker med el. Det betyder en bränslereduktion på 33 procent och därmed mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Dessutom minskar bullret betydligt. Bilpoolerna flyttar ut Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning kompletterar bilpoolen vid förvaltningens fastighet med ett antal mindre pooler på strategiska platser ute i verksamheten. Samtidigt övergår samtliga tjänstebilar, ett 80-tal fordon till att vara bilpoolsbilar, något som kommer att minska användningen av privata bilar i tjänsten. Det nya systemet bygger på de resvaneundersökningar och analyser av fordonsanvändningen som tidigare gjorts och som bland annat utmynnat i att det nu finns en samordnare för miljöbildsanvändningen i stadsdelen miljöbilsutvecklingen i Göteborg år

4 Raka spåret på väg m ot hållbara transporter Arbetet för en ökad användning av miljöfordon är en del i Göteborgs Stads övergripande miljöarbete. Utgångspunkten är att alla fordon ger en miljöpåverkan och att vårt sätt att använda dem är avgörande för hur stor den blir. Fyra delar är särskilt viktiga för att nå uppställda mål. Av dessa fokuserar miljöfordonsarbetet på de två första, rena och snåla fordon och ett effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur. De minst lika viktiga delarna byte av transportslag och minskat transportbehov, arbetar staden även de aktivt med, genom företagsbearbetning och attityd- och beteendepåverkan. Minskat transportbehov Det sammanlagda antalet resor och transporter ska minska, bland annat med hjälp av samtransporter och modern mötesteknik. De som trots allt måste genomföras skall i första hand ske med miljöfordon, samordnade transporter eller kollektivtrafik. Byte av transportslag Att ifrågasätta invanda rese- och transportmönster är första steget till förändring. Hur kör vi, hur långt, är bil det bästa alternativet? Staden arbetar aktivt för förändrade resvanor bland annat projektet Nya Vägvanor, byte av transportslag Minskat transportbehov effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur rena och snåla fordon Ett arbete som starkt bidrar till att nå stadens prioriterade budgetmål för trafik och miljö: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Inriktningar: Klimatpåverkande utsläpp skall minska med 40 procent till 2020, jämfört med 1990-års nivå, vilket förutsätter att förbrukningen av fossila bränslen och metanläckaget årligen minskar med fem procent. Biltrafiken skall minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Biltrafiken skall bli mer energieffektiv och i högre grad drivas med förnybara bränslen. Effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Göteborg ska vara en förebild när det gäller fordon och logistik och att ständigt ligga i framkant när de egna transporterna effektiviseras. Samhällsplaneringen i och omkring Göteborg utgår idag från 12 lokala miljökvalitetsmål. Rena och snåla fordon Upphandling av nya fordon är ett sätt att styra kvaliteten på stadens fordonsflotta. Målsättningen är att fordonen ska kombinera kraven på att vara snåla och rena med en hög trafiksäkerhet. 6 7

5 Gröna upphandlingar ger rena och snåla fordon sedan hösten 2012 är två av transportfordonen inom stadens bud eldrivna. övriga bilar drivs med grön gas. Göteborg Stad är en stor köpare av produkter och tjänster och kan därmed ställa miljökrav på leverantörer av varor och tjänster till staden. Idag består fordonsflottan av cirka fordon och årligen byts cirka 700 fordon ut mot nya. Det ger möjlighet att prioritera inköp av rena, snåla och säkra bilar. Grundkravet är att de fordon som köps in eller hyrs ska vara de mest miljöanpassade modellerna på marknaden. Genom att ställa långtgående krav vid upphandlingen av fordon och transporttjänster, kan Göteborg vara en föregångare och påskynda utvecklingen av ny, miljöanpassad och säker teknik. Samtidigt är det ett faktum att fordon och drivmedel är beroende av varandra. Sedan flera år ingår därför också den energi som bilarna förbrukar i arbetet. Tillsammans med målet att höja rena och snåla fordon andelen lätta miljöfordon inom fordonsflottan från 90 till 95 procent, finns nu också ett kompletterande energimål: Energianvändningen per kilometer hos nyanskaffade lätta fordon ska minska med 4 5 procent årligen och ska ha minskat med minst 25 procent 2015, jämfört med Genom att välja rätt sorts drivmedel och använda drivmedlen så effektivt som möjligt, minskar miljöpåverkan men också sårbarheten för prissvängningar på drivmedelsmarknaden. Idag används knappt 30 GWh fossila bränslen i stadens fordonsflotta. Målet är att minska det med 30 procent till år Det minskar miljöpåverkan men också sårbarheten för prissvängningar på drivmedelsmarknaden. Ett ytterligare steg är att öka innehavet av elbilar utöver de 23 som idag är i trafik inom Staden. Miljöfordons och drivmedelsmål % miljöfordon i stadens flotta beträffande personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Energianvändningen per kilometer hos nyanskaffade lätta fordon ska minska med 4 5 procent årligen och ska ha minskat med minst 25 procent 2015, jämfört med Minst 100 eldrivna batterifordon och laddhybrider. Mängden fossila drivmedel som stadens fordon tankas med på publika tankställen skall minska med 30%. Fossila drivmedel till tunga fordon och arbetsmaskiner som levereras till depå skall minska med 20%. Inga dieseldrivna personbilar skall anskaffas så länge de släpper ut betydligt mer kväveoxider än andra fordon. Biogas skall prioriteras. Miljöfordon skall väljas om de finns tekniskt fullvärdiga alternativ vid köp av tunga lastbilar. Hybriddrivna fordon skall väljas om kostnaden under användningstiden bedöms jämförbar med motsvarande konventionellt fordon. Upphandlingen kan även användas för att öka miljönyttan vid inköp av taxi, färdtjänst, busstrafik och annan transportverksamhet. Idag ställer Göteborg ofta långtgående krav på utförarnas fordon. Ytterligare ett steg är att transportintensiva tjänster och återkommande varuleveranser delas i två upphandlingar. Genom att separera transporten från tjänsten eller varan, blir det enklare att ställa miljökrav på själva transporttjänsten. Andra styrmedel är att förorda samlastning och ruttplanering vid leveranser. 8 senast 2020 ska 90 % av alla västtrafiks fordon tankas med förnyelsebara bränslen. Fler bilpooler, både för verksamheter och privatpersoner är ett prioriterat mål i Göteborg Stad. 9

6 rena och snåla fordon Lokala och nationella styrmedel påskyndar utvecklingen Inspiration, incitament och direkta styrmedel är en del av miljöfordonsarbetet i Göteborg. Med utgångspunkt i de nationella styrmedlen har staden genomfört en lång rad lokala insatser för att öka användningen av miljöfordon. Rullande effektivitet på väg Sänkningen av förmånsvärdet för miljöfordonsklassade tjänstebilar har haft stor betydelse. Andra insatser på nationell nivå har varit miljöbilspremien, sänkt och i vissa fall helt slopad energi- och koldioxidskatt för de som använder förnyelsebara drivmedel, genomförandet av pumplagen där många bensinstationer ålades att även sälja alternativa bränslen och statliga bidrag till utbyggnaden av biogasstationer. Lokalt, inom den egna verksamheten, bidrog en särskild avgift för lätta fordon som inte klassas som miljöfordon, den s k 200-kronan, till inköp av fler miljöfordon. Lika viktigt är utvecklingen av nya resepolicys som förordar möten med digital mötesteknik istället för resor. En av de mest synliga åtgärderna har varit den tidigare parkeringsförmånen för miljöbilar och över huvud taget genomförs ett aktivt parkeringsarbete där tillståndsgivning och differentierade taxor ska minska antalet uppställda bilar på gatorna. Andra åtgärder har varit taxifickor för miljötaxi och miljözoner för tunga fordon. Göteborg har bidragit till etableringen av fler tankställen för gasbilar och skyltning för att visa bilister att tillgången ökar. Samma sak gäller laddstationer för elbilar. En betydande del av trafiken i Göteborg består av gods- och varutransporter. Transporterna till och inom staden kan effektiviseras och minska miljöpåverkan men framför allt frigöra tid för kärnverksamheten. Det sker genom att: Identifiera var effektiviseringen inom logistiken kan göras Inköp görs samordnat och inte skapar onödiga transporter Samtransporter och ruttoptimering prioriteras i transportintensiva verksamheter Inrätta SMILO, ett åtgärdspaket för SMIdigare Logistik Etablera logistik som en tillgång i organisations- och verksamhetsplanering Skapa förutsättningar för att styrningen över transporterna kommer närmare utförarna Leverantörsnätverk ger fler miljöbilar Göteborg är en av de största miljöfordonsaktörerna i landet och har en unik möjlighet att samarbeta, påverka och ställa krav på fordonstillverkare och leverantörer. Genom att ordna seminarier och initiera forskning, har ett ömsesidigt utbyte skapats som påskyndat modellfloran av miljöbilar. Att Renova idag har gasbilar i flottan av tunga fordon är ett konkret resultat av nätverksbyggandet och det långsiktiga lobbyarbetet som placerat Göteborg i en tätposition i utvecklingen av tunga miljöfordon. Historiskt sett har staden även haft ett nära samarbete med svenska och utländska återförsäljare, generalagenter och leverantörer av alternativa drivmedel. Även universitet och högskolor, andra kommuner och organisationer har ingått i olika samarbetsprojekt. Idag, när begreppet miljöfordon är etablerat, har nätverksarbetet fokuserats på drivmedel, elbilar och laddhybrider. effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Alla fordon som köps in eller leasas för minst ett års användning ska vara försedda med ISA-system ISA är främst ett verktyg för att skapa bättre trafiksäkerhet. Staden kan med ISA öka tryggheten på arbetsplatsen när förarna får hjälp att köra mjukare och stressar mindre i trafiken. Det minskar riskerna för olyckor och skador på förare, passagerare och medtrafikanter. Därtill ger utrustningen även miljövinster när utsläppen minskar tack vare en lägre bränsleförbrukning per mil. Göteborg stad tar aktiv del i utbyggnaden av antalet laddställen för elbilar Gångfartsområden utformas så att både gående och godstransporter kan samsas seminarier, utställningar, mässor har spridit erfarenheter kring miljöbilsanvändningen. Göteborgs stad har ett system för klimatkompensering som uppmuntrar till att välja andra transportslag än bil. ett nära samarbete med biltillverkare i och utanför sverige har påskyndat miljöbilsanvändningen

7 Rätt fordon vid rätt tillfälle Alla miljöfordon på en plats Det är utgångspunkten och idag är 94 procent av fordonsflottan miljöfordon. I de procent som återstår återfinns en del specialfordon där utvecklingen ännu inte kommit fram till en hållbar lösning. Just nu deltar Göteborg bland annat i utvecklingen av gasdrivna handikappbussar. En framgångsfaktor är att Gatubolaget hanterar de allra flesta lätta fordon som används i stadens flotta. Det ger översikt av fordonsbehovet och möjlighet att styra alla inköp till miljöfordon. Bilpooler skall beaktas vid tillämpningen av parke ringstal, speciellt vid nyexploatering Göteborgs Stad har även tagit på sig rollen att föregå med gott exempel, både internt och externt. Bland annat var den egna transportorganisationen Stadens Bud första budföretaget i landet som uteslutande använde miljöbilar Transportslingorna som budbilarna kör utvecklas också ständigt för att minska körsträckorna och minska miljöpåverkan än mer. Intelligenta brevlådor En sensor i varje brevlåda ger en digital för bindelse via nätet. Är brevlådan tom kan chauffören se det på sin ipad och behöver inte köra dit. Det är en åtgärd som sparar cirka 10 procent av körsträckan. effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Välj ej diesel. Välj gas i första hand Välj alltid bränslesnål motorvariant Alla bilar på marknaden Välj miljöbil Utveckling med samhällsnytta Göteborgs Stad arbetar aktivt för att vara en god förebild som organisation när det gäller fordonshantering och logistik. Målsättningen är att år 2015 ska 90 procent av körsträckorna med bil inom stadens förvaltningar och bolag ske med bilpoolsbil. Samtidigt genomförs ett flertal pilotprojekt för att effektivisera stadens trans porter av människor och gods. Mål bilpool egna verksamheter: Staden använder resvaneundersökningar och fordonsutredningar för att dimensionera flottan, använda rätt fordon för rätt uppdrag och effektivisera administrativa rutiner. Tekniska hjälpmedel, till exempel ISA (teknik för att hålla rätt fart) och fortbildning i sparsamt körsätt är andra viktiga delar av paletten Minst 90 % av körsträckorna för tjänsteresor med bil inom stadens förvaltningar och bolag skall ske med bilpoolsbil. Staden som fastighets- och markägare skall prioritera bilpooler vid fördelning av parkeringsplatser Bilpooler öppna för allmänheten skall främjas. Mål generellt för hela staden: - Minst bilpoolsnyttjare Minst 40 % av stadens invånare skall ha möjlig tillgång till en bilpoolsbil på mindre än 400 meter gångavstånd. Så här väljer vi bil vid inköp Genom ett metodiskt avsmalnande av kriterierna garanteras att stadens fordonsflotta består av miljöbilar. Lägg till trafiksäkerhetskrav En framtidsfråga är hur en ökad användning av elfordon ska ske. Därför diskuteras nu stadens elfordons- och bilpoolsstrategi, riktlinjer för laddning och parkering av elfordon och övergripande mål för miljöfordon och drivmedel i Göteborg. Genom att skapa en samsyn kring de frågorna kan de sex organisationerna förstärka varandras arbete mot målet att skapa den klimatneutrala staden. Gatubolaget har idag en gasdriven bärgningsbil i allt fler laddstolpar, bland annat sådana som bengt Delang är mycket nöjd med sin el- nya hybridbussar är ett viktigt steg i om- Göteborg var först i norden med tankstationer hos renova mals överblivet livsmedel ner till flottan, utvecklad inom ramen för kimt-projektet. drivs av solenergi, är ett sätt att synliggöra elbi- cykel. elcykel är ett mycket smidigt och ställningen till en fossilfri, tystare och renare där det går att tanka svanenmärkt bränsle. en slurry och omvandlas sedan till biogas. larna som ett alternativ. snabbt sätt att ta sig fram i Göteborg. kollektivtrafik

8 Tillbaka till framtiden Det är ett långsiktigt och tålmodigt arbete som idag vilar tryggt på den kultur av samverkan som Göteborgs Stad skapat under snart 20 år. Gjorda erfarenheter har återförts som underlag till nya politiska beslut som i sin tur flyttat fram miljöarbetet ytterligare. volvo c30 är en av de elbilar som redan idag rullar inom Göteborgs stad. Det är goda förebilder som möjliggör en förändring Satsningen på miljöfordon har gjort Göteborg till en god förebild för miljöarbetet, både inom och utom landet. Och stadens intention är att fortsätta att vara det också i framtiden. Hyper Bus Göteborg blir första stad att testa Hyper Bus, en ny generation laddhybridbuss som kan köra längre på eldrift än tidigare modeller. Testerna sker under tre år när bussarna kör i linjetrafik och laddas med plug in-teknik på snabbladdningssationer vid ändhållplatserna. Göteborgs Stads arbete framöver: Hur ska Göteborg nå målsättningen att minska de klimatpåverkande utsläppen med 40 procent år 2020, jämfört med 1990 års nivå? skärpa miljökraven vid upphandling av transporter och entreprenader Är det elbilarna som är framtiden? Eller är det utvecklingen av nya typer av drivmedel? Ökad kollektivtrafik? Minskat resande över huvud taget? samarbeta med andra för att påverka nationell lagstiftning FRÅN OLJA TILL EL följa upp stadens bränsleanvändning prioritera bilpool i parkeringshänseende Det självklara svaret är att det krävs en kombination av olika åtgärder. Och vägen dit bygger bland annat på en återvinning av de erfarenheter som miljöfordonsarbetet fått under de år det pågått. Vid utgången av 2015 ska Göteborg Stad ha minst 100 eldrivna batterifordon och laddhybrider i fordonsflottan. Det är en ambitiös målsättning. Elbilar tillhör framtiden men utvecklingen och driftsäkerheten hos befintliga modeller, är ännu ett antal år borta. Gatubolaget vill förändra strukturen vad gäller transporter, från en i huvudsakligen fossildriven personbilsflotta till en struktur med lätta Samma sak gäller drivmedel: Den mängd fossila drivmedel som stadens fordon tankas med på energieffektiva elektrifierade publika tankställen ska ha minskat med 30 procent till år 2015transportmedel. och med 90 procent till år 2020, jämfört med Vill du? Den målsättningen vilar bland annat på erfarenheterna från introduktionen av gasdrift i kollektiv- fortsatt engagemang i pilotprojekt om ny teknik i framkant etablera laddställen för eldrivna bilar Stadsleveranser med elbilar Godset tas emot på Drottninggatan i centrala Göteborg. Där lastas det om och körs sedan ut till butiker och verksamheter inom Vallgraven med hjälp av en liten eldriven lastbil. Samtidigt hämtas utgående gods och körs till uppsamlingen på Drottninggatan. Men när de väl kommer, då finns kunskaper från arbetet med miljöfordon att använda. Genom upphandling, att föregå med gott exempel, visa på användbarheten, kan staden spela en viktig roll i skapandet av en framtida flotta av elbilar. trafiken och ger möjlighet att återanvända gjorda erfarenheter. Det är tanken bakom Stadsleveranser, ett unikt projekt som ska minska varutransporterna, trängseln och miljöbelastningen i city. Nyhetsbrev Nr I samverkan mellan GatubolaGet, renova, ParkerInGsbolaGet, mil j öförvaltningen, GöteborG energi och trafikkontoret Tillsammans ska vi bli starkare och smartare 14 Men Göteborg kommer även att vara en del av teknikutvecklingen, både vad gäller fordon och drivmedel. Staden kommer även fortsatt att vara delaktig i forskning,samarbetsprojekt med andra städer och över huvud taget fortsätta det politiska uppdraget att vara pådrivande i miljöarbetet. Lägg till ett systematiskt tänkande kring resor, transporter och körsätt, den helhet som krävs för att på allvar ändra invanda vanor och skapa en förändring. Det finns ett sug efter att någon går före i det miljöstrategiska arbetet. Den rollen har vi på Miljöförvaltningen och vi river gärna barriärer och bygger plattformar för att skapa hållbarhet. Ofta bygger miljöarbetet på ett par eldsjälar och risken finns alltid att de känner sig ensamma. Då finns vi där som en resurs och tillsammans är vi starkare och smartare. Sedan drygt ett år har Miljöförvaltningen samordningsansvaret för miljöarbetet inom Göteborg Stad. Det är en extra sporre för oss. Göteborg var tidigt ute med satsningen på att minska miljöpåverkan, spårvagnarna har funnits länge och är fortfarande ett av de goda inslagen i stadsmiljön. Fjärrvärmen är en annan del av ett tidigt miljöarbete som funnits med över tid. Nyhe tsbrev Nr trafik& miljöfo rdon Men vi måste hålla trycket igång och det finns ju så oändligt mycket mer att göra, utmaningarna i hur vi ska lösa trafiken i stort, pendlingen, godstransporterna, havsmiljön i och omkring Göteborg, den biologiska mångfalden. Det finns hur många områden som helst att ta sig an. hela artikeln finns på sid 3 Fler miljö fordon sk Ett tungt Götebormiljöargument g nå hela a hjälpa vägen fra m Lotta Silver, Miljöutredare, projektledare på Miljöförvaltningen i Göteborg Mer gas och el. Mindre hybrider. fossil Och Det är några 25 procent minda bränslen. Minst 100 re energ av miljö resandet ianvändnin eldrivna batte målen och trans rifordon g per kilom porterna när Göteborg och laddeter år Stad vill ger minska den klima tpåverkan som Den bästa bil jag kört! Renova miljöanpassar nu även de riktigt tunga transporterna. En av företagets drag bilar har bytts ut mot en ny effektiv metandieselbil som tankas med flytande gas och diesel. Det minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 procent! Accelererar snabbt, är smidig att köra och snabb. Dessutom är det helt tyst i kupén. Helt fantastiskt för att vara en elbil. Och jag som inte ens är volvoit Ivar Evertsson, livsmedelsinspek tör på Miljöförvaltningen, är lyriskt efter sin första provtur i Volvo C 30 Electric. Prenumerera på nyhetsbrev från I samv erka Park ering n mellan Gatubola sbola Göte Get, reno Get, mil borg j öför va, ener valtn GI och InGen trafi, kkon toret 150 öre kilo ko för varje ldioxid FRÅN OL Renova har länge varit ledande när det förnybara bränslen, effektiv ruttplanering gäller miljövänliga transporter av avfall. och inte minst sparsam körning Kombinera DetGatubo handlar om att ta ett miljömässigt det med kunskap, vilja och nytänkande lagets snabbla miljötraför alla ansvar av elbil verksamheten och samt inte minst en stor portion mod. Sedan ddade nsporte delar r för används till budkör för Renova alltidstadens varitförvaltn en naturlig del av gäller det att hitta bra samarbetspartners ingar. ning Idagdagliga har Göte det arbetet att delta aktivt i i centrala och våga Götebo ställa krav, säger Lars Thulin, rg av stadens borg Stad fordon bud, som utvecklingen fordon och bränslen. Renovas fordonsutvecklingschef. som av cirka använ kör kvalitet egna stor fordo ds daglig ssäkrad Receptet för hållbara transporter e en och inneha i arbetet nsflot ta är det en så hela90 procefinns på sid 4 artikeln håller flera viktiga ingredienser. perfe Rätt teknik, Förra åretpå att föregå med kta redskapet fordonsflot nt miljöfordon tan. Det i den nådde Göte gott målsä egna borg Stad exempel. och ttningen ytterl inspirerade till att höja målet att igare, till samti 95 proce drivmedel digt satsa på nt istället för el och bioga s som diesel. hela artike ln finns på sid 3 Den Vårt digitala nyhetsbrev utkommer med 5 nummer/år. Är du intresserad av att ta del av nyhetsbreven med de senaste nyheterna kan du ta kontakt med Trafikkontoret. JA TILL E L e-post Sedan tre borg Stad år klimatkomp enser ar GöteDet gäller alla resor som görs i tjänst samtliga bolag i förvaltninga en. stade r och Principen n. oxid) komp är enkel, varje kg CO enser as på (koldi med en kr. Och investeringdet ger under en 2010 pågår) beräk (redovisnin del pengar, g för 9,9 miljon nades kom-p 2011 ensationen er varav och till % är för % för flygresor Kompensati bilresor. onspe sedan i miljöarbete ngarna återan vänds Stad. Hittill t s har de inom Göteborgs gått till i stor att till inköp uppmuntra ökadutsträckning ställ. SDF av cyklar, elcykl cykling och ar en del Centr um satsad och cykelav e till exem hemtjänste sina pengar pel n med elcykl på att utrust a ar. Gatubola get vill för transport ändra str personbilsfler, från en i huvu ukturen vad gäl dsa ler ott en ergieffek a till en strukturkligen fossildriven pr öv ar at heter tiva elektr hjuliga elfordzbee och gjord t e nylige kö ifierade med lätta onet ravilzb n sin debu på sikt bli Det blir l duee t i Göte transport ett nytt? Gatubolag ett helt nytt borg. Kans inslag i sätt att et. medel. förflytta Göteborgs stads ke kan det tresig, säger fordonsflo Det är en Ove Eriks tta. helt Gö te bo rg nytt svens son på sett dagen kt fordo svensk bilfabs ljus och den n tillver kas som nu tf vd riks mark; serie på på Gatu på anrik i Trollh 50 våren och fordon har byggt ättan. En första har hand om bolaget som s färdig elfordonen de nya emot tio i dagar na fick. Göteborg t under av ZBee är Vi ska dem. Stad ta plats för ett trehjuligt var i förva prova på att transportfo tre använda som någon passagerare, rdon med utvärdera ltningen de är dem, uttryckte en modern användbara se svens funktionen tuc-tuc, k uppfin, säger ning och det. ZBee är Ove Erikssoch menar on, ration att det är den tillverkarna Clean en helförsta i elfordon. en helt Motion ny gene- FAKTA hela artike ln finns på sid 4 Förbrukn ing för fordonet Fordonet motsvar ar 0,4 KW har tre platser h/mil (mot med tre-p Undanta svarande get från unktsbält 0,04 liter/m trängsels en il) katt Säkerhet en är i stor hål 15

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 2 gröna bilar av 10 möjliga (19 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 December 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320 220

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer