Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet 2012-2014"

Transkript

1 Kommunikationsplan Skolidrottsförbundet Skolidrottsförbundet, förbundsstyrelsen, , version 0.9 Giltighetstid: Revideras löpande gällande aktiviteter. Revideras i sin helhet senast

2 Bakgrund/Nulägesanalys Skolidrottsförbundet vill förstärka sitt kommunikationsarbete. I dagsläget saknas i stort sett fastslagna styrdokument på kommunikationsområdet. Det finns en relativt ny grafisk manual (2010) som stöd i det kommunikativa arbetet och ett lobbningspaket (bifogas som bilaga 2) att användas vid påverkansarbete främst på lokal och regional nivå. För att arbeta fram en samordnad och genomtänkt kommunikationsstrategi satte Skolidrottsförbundet under våren 2012 ihop en arbetsgrupp under ledning av en extern processledare. Arbetsgruppen som bestått av: Pär Ånell, Torbjörn Lundin, Joanna Bong Lindström, Kasper Karlsson, Martin Eriksson, Jamie Pettersson Spörndli, Emma Jonasson, Sandra Nordkvist och Pia Stark (extern processledare) har haft som uppdrag att i en snabb process ta fram en kommunikationsplan för Skolidrottsförbundet. Detta arbete har resulterat i denna kommunikationsplan som är tänkt som ett stöd i Skolidrottsförbundets fortsatta kommunikationsarbete. Det är dock viktigt att påpeka att de styrdokument som nu tas fram är levande dokument som behöver uppdateras regelbundet. Kommunikationsplanen kanske med några års intervall, aktivitetsplanen och de övergripande målen kanske varje halvår/år. Mycket kan förändras både inom och utanför vår organisation som kan och bör påverka hur vi kommunicerar. T.ex. förändrade förutsättningar för organisationens verksamhet, en förändrad omvärld, ett förändrat ledarskap och/eller nya kanaler. Arbetsgruppen har i sitt arbete identifierat följande problem/utmaningar (vår/sommar 2012): Dålig/låg kännedom om SSIF är den största utmaningen. o Inga interna undersökningar eller mätningar görs/finns kring vår kännedom. o Genom Google Analytics kan vi dock gå in och titta på trafiken på hemsidan. o En enkätundersökning för att ha en noll-mätning att utgå från för framtida utvärdering av hur effektiva våra kommunikationsinsatser är bör göras. Kommunikations- och marknadsgruppen ges i uppdrag att planera och genomföra. Berättelsen/bilden om/av SSIF är viktig. o Vi behöver hitta gemensamma nyckel-/värdeord. Vad står Skolidrottsförbundet för? o Hisspresentation Namnet. o Skolidrottsförbundet och/eller Skolidrotten o Fattar alla vad vi gör? Tillhör vi skolan eller idrotten? o Blir det bättre med en payoff 1 eller boilerplate 2? T.ex. Unga kan och vill! Begränsade medel. o Viktigt med klok användning av medlemmarnas pengar Det bör också påpekas att det stora flertalet av den viktigaste resursen Skolidrottsförbundet har för sitt kommunikativa arbete medlemmarna, de förtroendevalda och medarbetarna som dagligen arbetar med att kommunicera bilden av Skolidrottsförbundet och berörs av denna kommunikationsplan är människor med fokus på organisationens kärnverksamhet och inte i första hand utbildade kommunikatörer. Definitioner Kommunikationsplanen systematiserar och strukturerar det dagliga kommunikationsarbetet. Innehåller specifika och mätbara kommunikationsmål samt en aktivitets- och tidsplan. En kommunikationsstrategi anger hur kommunikation ska användas för att nå uppsatta mål och hur vi med kommunikation kan övervinna de hinder som finns på väg mot målet. 1 Payoff = textrad som står under eller intill en logotyp, en kortform av det allra viktigaste mest kärnfulla och över tiden relevanta budskapet varumärket vill ha sagt, varumärkets MVH; med vänliga hälsningar. Exempel på kända payoffs Nokia - Connecting people, NIKE Just do it. 2 Boilerplate = en generell presentationstext med fakta som kort beskriver verksamheten och som kan användas i olika sammahang på alla kommunikationsinsatser; på hemsidan, i annonser, inbjudningar. Allt för att skapa enhetlighet och en röd tråd i kommunikationen. En boilerplate-text finns redan i den grafiska manualen men kan behöva fräschas upp. 2

3 Avgränsningar Den här kommunikationsplanen är ett försök att förenkla det dagliga kommunikationsarbetet för Skolidrottsförbundets medarbetare på distrikts- och riksnivå. Styrdokument behöver uppdateras regelbundet. Den i denna kommunikationsplan bifogade aktivitetsplan bör revideras löpande, förslagsvis halvårsvis med början i januari Kommunikations- & Marknadsgruppen ges i uppdrag att stämma av aktivitetsplanen med konsulenter, övriga gruppers kontaktpersoner samt GS. Kommunikationsplanen revideras i sin helhet senast Denna kommunikationsplan har en mer övergripande inriktning och därför bör det påpekas att det är viktigt att ta fram en plan även för enskilda kommunikationsaktiviteter och projekt. Syfte med kommunikationen Det övergripande syftet med all Skolidrottsförbundets kommunikation är att; Bidra till att Skolidrottsförbundet behåller och utvecklar sin roll som barn och ungdomars eget idrottsförbund, som ger alla barn och ungdomar möjlighet till enkel, rolig och fysisk aktivitet och ledarutveckling i anslutning till skoldagen. Syftet kan direkt kopplas till Skolidrottsförbundets verksamhetsmål under perioden Mål för kommunikationen Det övergripande målet med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete under perioden är att; Med hjälp av en väl förankrad kommunikationsstrategi skapa förutsättningar för en tydlig och genomtänkt kommunikation genomsyrat av delaktighet för att öka kännedomen om oss och vår verksamhet bland våra definierade målgrupper vilket skapar ökade förutsättningar att nå de övergripande målen med verksamheten. Ett antal mer specifika kommunikationsmål kommer att formuleras av Kommunikations- & Marknadsgruppen under hösten Glöm inte bort att det är viktigt att ta fram ett övergripande och eventuellt fler specifika kommunikationsmål även för enskilda aktiviteter och arrangemang. Formulera konkreta SMARTA kommunikationsmål som går att följa upp efteråt. SMARTA mål: Specifikt Mätbart Accepterat - Realistiskt Tidsatt - Ansvarsfördelat Skilj på verksamhetsmål och kommunikationsmål (kommunikation i sig kan exempelvis inte skapa ökade anslag, men den kan öka beslutsfattares kunskap och förståelse inför viktiga beslut). Koppla kommunikationsmål till projektmål/aktivitetsmål/verksamhetsmål. Av arbetsgruppen föreslagna mål inklämda i tabell för att se om de är SMARTA. Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidssatt Ansvarsfördelat Öka kännedomen om vad en Skol IF Innebär hos rektorer och skolledare. X% av skolledarna ska känna till vad en Skol IF innebär. Genomför undersökning om kännedomen idag. Intervjuer, enkäter på distriktsnivå? Noll- mätning som grund? Mäta på: namn? erbjudande? Huvudansvar: riks Distriktsansvar: Viktigt med ett klart och tydligt ledarskap och mandat. 3

4 Öka kännedomen om och viljan hos idrottslärare och fritidspersonal att engagera sig som vuxenstöd i nya Skol IF. Vi ska bli omskrivna i X antal facktidningar. Vi ska besöka X antal utbildningar. Att etablera samarbetsområden med politiker på riksnivå och i de kommuner vi har etablerade Skol IF. Kontakta X antal, boka X antal möten berätta vilka vi är Lokalt: Mer konkret, t.ex. visa att vi vill vara med i samarbetsproj ekt, t.ex. integration. Samarbetet på riksnivå drivs av kansliet med relevant arbetsgrupp. Samarbetet på kommunal nivå drivs av distrikten och regionkonsulenterna med stöd av kansliet. Att alla Skol IF och Skoldistrikt upplever att de får det stöd och den info från kansliet som de behöver. Undersökning med Questback. Andra tänkbara mål skulle kunna vara: Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidssatt Ansvarsfördelat GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT! Genom att: förenkla berättelsen/budskapet prioritera, förenkla och renodla i form utbilda i berättelse om organisationen ge handfast kommunikativt stöd Attrahera fler medlemmar, såväl regionalt som nationellt andelen unga i ledande position öka Bidra till att höja vårt anseende bland övriga idrottsrörelsen genom att initiera och skapa Sätta ökat fokus på idrottens brist på ungdomsrepresentation i ledande organ sätta mätbara mål, följa upp och utvärdera X antal nya Skol-IF ska startas med X %, från X till Y X antal samarbetsprojek t med X antal andra förbund Skriva X antal debattartiklar, genomföra X antal seminarier nationellt och regionalt, anordna minst ett seminarium under Almedalsveckan i Visby 2013 och 2014 samt genomföra en paneldebatt i samband med RIM 2013 i Luleå inom tidsperioden Under de kommande två åren 4

5 Strategi för kommunikationen Ett antal huvudstrategier för Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete har identifierats under arbetet med denna kommunikationsplan. Skapa goda förutsättningar för att lyckas med kommunikationen Skapa en god struktur och en gemensam bild kring vad kommunikation har för roll i organisationen. Kommunikation är ett fokusområde Viktig punkt vid Framtidskonferensen i januari o o o o o Struktur: Stärk internkommunikationen. Gör det lätt att göra rätt! Budskap och berättelse: Arbetas fram under hösten 2012 och kommuniceras internt inför och under Framtidskonferensen januari Alla nyanställda och nya förtroendevalda ska få grundläggande introduktion. Berätta vad Skolidrottsförbundet står för, vad som är värdefullt i vår verksamhet för både nyanställda, nya förtroendevalda och etablerade medarbetare. Kompetens: Kommunikations- & Marknadsgruppen, kansliet. Eventuell ytterligare extern kompetens? Budget och ansvarsfördelning: Vad kostar det? Vem ska säga/göra det? Tid och framför allt pengar från Vilket arbete kan göras/startas under hösten 2012? Utvärdering: Viktigt att utvärdera insatsen och kontrollera effekten. Vilka metoder kan användas för att utvärdera kommunikationsinsatsen? Arbeta planerat med marknadskommunikation Att marknadsföra oss mot potentiella samarbetspartners är en del i att skapa kännedom om vad Skolidrottsförbundet gör, men också ett sätt att lyssna systematiskt på målgrupperna och analysera deras behov, så att budskap och erbjudanden presenteras på ett sätt att de förstår innebörden. Ta fram en plattform för marknadsföringen med budskap och kanalval. Utvärdera. Är våra uppdragsgivare nöjda? Hur vi kan utvecklas, nå fler, öka nöjdheten? Vårda varumärket Kommunicera verksamhetsidé, vision och värdegrund, men också tydlighet med logotyp och budskap. Om målet är: Gör det lätt att göra rätt! Kan strategin vara att: Genom att: genomföra en intern process för att ta fram och förankra en berättelse/budskap som alla berättar byggd på tydliga nyckelord (utbildning av medarbetare både anställda och ideella krafter i hiss-presentation och story-telling ) förenkla berättelsen/budskapet utbilda (i första hand styrelse, kansli och distriktsstyrelser) i berättelse om organisationen hitta berättelsen i verkligheten ge handfast kommunikativt stöd sätta mätbara mål, följa upp och utvärdera 5

6 Budskap Skolidrottsförbundets grundbudskap/värdetext: Med respekt, glädje och inflytande ger Skolidrottsförbundet barn och unga chansen att växa för framtiden Följande tre huvudbudskap finns för att kommunicera Skolidrottsförbundet: Skolidrottsförbundet för unga, av unga på riktigt Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap Skolidrottsförbundet Träning, tävling och ledarskap för alla unga Eftersom ett antal nyckelord, som också stämmer överens med huvudbudskapen ovan, återkommer i budskapsdiskussionen föreslås att dessa tre nyckelord används och förstärks. De tre nyckelorden är: Respekt, glädje och inflytande Ett arbete för att ta fram en gemensam berättelse/budskap med hjälp av ett antal tydliga nyckelord kommer att genomföras under hösten Kommunikations- och Marknadsgruppen kommer under hösten 2012 att arbeta fram ett antal målgruppsanpassade budskap till t.ex. skolledare, barn och ungdomar, beslutsfattare och potentiella samarbetspartners. Målgrupper/analys Skolidrottsförbundets målgrupper finns inom idrotten, skolan, näringslivet och politiken. Målgrupperna skiljer sig åt både vad gäller ålder, kön, kunskapsnivå, förförståelse, bakgrund och eventuella särskilda behov. Dessa målgrupper kan delas in i interna och externa målgrupper. Interna målgrupper: Medlemmar, medarbetare/anställda Skol-IF/distrikt Förtroendevalda Externa målgrupper: Sponsorer Skolledare/rektorer Tränare, funktionärer Beslutsfattare/politiker/tjänstemän Beslutspåverkare (Föräldrar, idrottsledare, lärare, fritidspersonal/ledare) RF/andra SF/SDF MÅLGRUPPSANALYS hur tror vi att respektive målgrupp ser ut, vad vill vi att de ska veta, tycka, göra? MÅLGRUPP KUNSKAP (veta) ATTITYD (tycka) BETEENDE (göra) Medlemmar/Skol-IF/distrikt Skol-IF Barn/skolungdomar 6-19 år, Tjejer/killar Låg kännedom om SSIF Lärare, fritidsledare Distrikt Idrottslärare, lärare, pensionärer, studerande år 90 % män ordf, 10 % kvinnor? Behöver tydlig verktygslåda Varierande kännedom/kunskap & tid & mix av ålder/erfarenhet Skol-IF: God föreningskunskap. Distrikten: få verktyg och utbildning på ett enkelt sätt Att Skol-IF:s medlemmar känner till distrikten och att Skol-IF inte är skolan utan en Förening. 6 Uppskatta stödet från SDF:er och kansli. Att de lokala föreningarna uppfattar att de får ett bra stöd från distriktet. Förbundets uppgift blir att göra distrikten till hjältar. God redovisning av verksamhet. Driva fungerande Skol-IF och skapa skolanda. Distrikten ska stötta Skol-IF i det dagliga arbetet och förklara för dem att de är en Förening, inte skolan. Lobbyarbete mot lokala aktörer (kommunala politiker & tjänstemän, skolledare/rektorer)

7 Det goda exemplets makt Sponsorer Masskommunikativa, når stora målgrupper Vill ha tydlighet Vill synas i och förknippas med goda varumärkesstärkande sammanhang Vill visa sin roll i samhället Ekonomi Familj/föräldrar, har skolbarn Olika paket & nivåer o SM-sponsor o Utbildningssponsor o Skol-Joggensponsor o Premium-lägersponsor (ex. Dalarna) Förstå möjligheten att de på riktigt kan påverka möjligheterna för barn och ungdomar att få en bättre och sundare skoltid, samtidigt som deras varumärke förknippas med något väldigt positivt som berör i princip alla barnfamiljer i Sverige. Se att deras engagemang i SSIF är ett effektivt sätt för dem att vårda sitt varumärke. Regelbundet delta i olika sponsrings och annonsaktiviteter tillsammans med SSIF vid olika evenemang och i tillämpliga mediekanaler. Bidra till utbildning genom idrottsrörelsen och specifika Skol- IF? Nike, Adidas, Puma, Stadium, Team Sportia, XXL, Decathlon, Intersport, Hi Sport, SOS,Arla, Axa,Ica, Coop, Posten, Systembolaget, Svenska Spel, Axfood, mediabolag, Spotify/FB/Twitter/Tunigo, Aftonbladet, Expressen, Metro, DN, SvD, Kamratposten, Akademibokhandeln, Ramlösa, Chiquita, H&M, Ikea, Marabou, nöjesparker, fastighetsbolag (Riksbyggen, HSB), Studentbostäder, försäkringsbolag, banker, teleoperatörer, fackförbund, Skogsägarna/Stora Beslutsfattare/politiker/tjänstemän Kulturintresserade? Föräldrar Alla politiker, inom Barn- & ungdom-, fritid-, skol/utbildning. Kunskapsnivå beroende på distriktens storlek & synlighet Skillnad på politiker & tjänstemän Tjänstemän heltidsanställda, opolitiska Politiker organisationsmänniskor, engagerade utifrån värdegrund, år, endast kommunalråden är heltidsarvoderade, de flesta är fritidspolitiker och har vanliga jobb och fler uppdrag Förstå att fungerande Skol-IF skapar en mycket bra plattform för integrationsarbete och att det kan vara en språngbräda för många ungdomar att engagera sig i en idrottsförening, istället för att driva runt i samhället och skapa problem. Uppmuntra skolledningar att skapa förutsättningar för fungerande Skol IF på alla skolor. Skol IF verktyg för att spara på andra utgifter i lokalsamhället Att aktivt hjälpa till med att information från kansli och distrikt når ut till skolornas ledningar och personal och att politikerna aktivt stöder vårt arbete på alla tänkbara sätt. Deras engagemang i vår sak deras sak Skolledare/rektorer F.d. lärare år, median 45 år, yngre på friskola Kvinnor/män? Torbjörn kollar Engagerad Ev. idrotts- &/eller friluftsintresserad Marknadsinriktade Konkurrensutsatta Budgetansvar Företagsledare Skillnader mellan kommunala & friskolor Skolkoncerner Mailadresser? Bunkefloex. Skol IF vägen, nyttan Behov: profilera, marknadsföra, skapa god miljö Utmaningar: profilera, marknadsföra, skapa god miljö, ekonomi, elever med behov av extra stöd, mångkulturella miljöer integration, mångfald Dessa ska känna till vad en fungerande Skol IF kan innebära för skolan och att det inte behöver vara en ekonomisk belastning för skolan utan snarare tvärt om och en konkurrensfaktor för att få föräldrar och elever att vilja vara på deras skola. Att skol-if behöver tid då det ju är en ideell förening. Att skol-if hör till idrottsrörelsen och inte skolsystemet. Att rektorn själv och skolans hela personal på olika sätt bör engagera sig i skolans IF. Skol IF kan bidra till förståelse för att SSIF:s driver föreningsverksamhet inte skolverksamhet Att skol-if ger så pass många goda värden att det är värt att investera i den = genom tid och lokaler. Att verka för att Skol IF är en integrerad del av hela skolans verksamhet men med bibehållen självständighet. Tydlighet med att vi hör till idrottsrörelsen. Att inte motarbeta skol-if. Att till exempel ge ledigt för skol-dm och SM och utbildningar och möten och rätt till föreningen att åka på träningsläger. 7

8 RF/andra SF/SDF Som oss fast annorlunda Olika stora/små, fattiga/rika Fleridrottsförbund nätverk Gymnastik nätverk Samarbeten önskas, dålig aktivitet i kontakter Luddig kunskap, viss förkunskap undersöka kännedom? Ser oss som rekryteringsbas Huvudfokus på 2-5 SF + RF? o Innebandy (Stor skolsport. Kan också finnas ekonomiska partners i sfären.) o Fotboll (Störst. Vi har Landslagets Fair Play Trophy tillsammans) o Badminton (Befintligt samarbete om skol-sm) o Basket (Ta lärdom av, de är bland de bästa på integration) o Ishockey (Nytt. Hockeyn är den första idrotten (om inget oförutsett inträffar) där vi tar SM-finalerna till en högre nivå i samband med en landslagsturnering. Lärdomar därifrån kan hjälpa oss att utveckla finalspel även i andra idrotter) Tänk vidare kring antal, vilka, varför? Till vilken nytta för SSIF? De ska känna till att vi arbetar mot att få in ungdomar i idrottens värd och att våra skol- IF gärna samarbetar med det lokala föreningslivet. Att vi inte ÄR skolan, vi bara verkar i den. De ska tycka att det är en mycket bra idé att ha gemensamma aktiviteter med SSIF, både lokalt och centralt. Innebörden för andra SF blir då att de ser ett aktivt samarbete med SSIF som en viktig grund för att dels rekrytera nya medlemmar till deras lokala föreningar eftersom dessa bjuds in att driva aktiviteter i skolmiljön på eftermiddagarna i skol IF:s regi men även att de ungdomar som redan idag är verksamma i en idrott får möjlighet att utöva denna eller dessa idrotter under den tid man är i skolan. Utöver detta kan vi säkert utveckla tävlingsverksamheten tillsammans med andra SF. Att de olika SF:en aktivt uppmuntrar sina distrikt att samarbeta med våra distrikt för att skapa tyngd i verksamheterna ute på skolorna. Beslutspåverkare (Föräldrar, idrottsledare, idrottslärare/fritidspersonal/ledare) Elevråd & äldre elever o Redan engagerade o Ibland idrottsledare o Utbildningsbara o Hur når vi de övriga? mötas, ställ frågan, tydlighet Föräldrar o Kravställare o Bunkefloeffekt o Köper mjölk o Mediakonsumenter De ska veta att det finns ett färdigt upplägg med möjlighet till ekonomiska bidrag och hjälp och stöd för att bilda en Skol IF De ska tycka att det är inspirerande och att det kan underlätta deras verksamhet i skolan samt att föräldrar och idrottsledare blir inspirerade av att kunna bli vuxenstöd. Starta och hjälpa till så att barn och ungdomar driver Skol-IF. Idrottslärare o Beroende av rektor o Flera tidningar o Lone Rangers o Akademiker o Idrottsintresserade o åt o Möta på LHS o Aktiva/idrottsledare på fritid Fritidspersonal/ledare/Vuxenstöd o Viss mångfald o 70/30 män/kvinnor o år o Idrottsintresserade o Distriktsträffar o Utbildade på högskola/fhs o Egen facktidning o Inspirationsforum 8

9 Kanal/medieval Följande kanaler har hittills diskuterats/pekats ut. Det personliga mötet. Mun-mot-mun alla på olika nivåer. Planerat och spontant. Postala utskick/direktreklam (DR) mot utvalda målgrupper. e-post annonser egna kanaler (nyhetsbrev, tidning, webb, Facebook, Twitter) Blogg Media tidningar/tv gerillamarknadsföring : dela på FB, re-tweeta, prata så mycket vi bara orkar. Facktidningar, webbsajter försöka få in redaktionell text. Debattsidor ordförande, GS, samt sdf-ordförande lokalt. Andra kanaler skulle kunna vara: Förbundsinterna kanaler Det personliga mötet i samtal, kurser, konferenser och vid träning/tävling Intranätet Det befintliga digitala nyhetsbrevet (till distrikten 1 gång/månad, till Skol-IF 1 gång/termin) Externa kanaler Det personliga mötet i samtal, kurser, konferenser och vid träning/tävling Hemsidan Trycksaker, tidningen Skolidrott Digitalt nyhetsbrev Mötesplatser/event Ett fortsatt arbete krävs kring kanaler. Både vad gäller val av kanal, prioriteringar, räckvidd, effektivitet, verkningsgrad, kontaktkostnad, snabbhet och uppmärksamhet. Kommunikations- och Marknadsgruppen arbetar vidare med detta under hösten 2012 och avser att inför Framtidskonferensen kunna presentera generella riktlinjer. Utvärdering och uppföljning För att på ett relevant sätt kunna följa upp, mäta och utvärdera vår måluppfyllelse när det gäller kommunikationen krävs att kommunikationsmålen är specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade. Centrala kommunikationsinsatser ska alltid ha mätbara mål som utvärderas efter genomförd aktivitet. På central/nationell nivå ansvarar förbundets Informationskonsulent och Kommunikations- och Marknadsgruppen. Utvärderingen lämnas till GS och sedan vidare till styrelsen i rapportform. På distriktsnivå väljer man själv. Skolidrottsförbundets kommunikation ska utvärderas årligen utifrån kvalitet och kvantitet på följande sätt: Kunskaps- och attitydmätning om olika målgruppers kännedom om Skolidrottsförbundet och om vårt erbjudande/vår verksamhet. Enskilda utvärderingar av projekt där projektmålen utvärderas utifrån vad målgrupperna ska veta, tycka, känna. Trafikmätning på hemsidan Öppnings- och klickfrekvens på digitala nyhetsbrevet (halvårsvis). Mediebevakning och analys av pressklipp och sociala medier (halvårsvis). Reguljära kommunikationsinsatser som Kommunikations- och Marknadsgruppen beslutar (kvartalsvis). 9

10 Exempel på frågor att ställa vid utvärdering/uppföljning: Vad måste/vore intressant att undersöka? Har vi nått de uppsatta kommunikativa målen? Har informationen varit tydlig, relevant och korrekt? Har informationen distribuerats och tagits emot på rätt sätt? Valde vi rätt kanaler? Är informationen förstådd och har den täckt behoven? Under arbetet med att formulera SMARTA kommunikationsmål och under utarbetandet av aktivitets- och tidsplanen är det viktigt att definiera mätbara styrtal som kan följas upp och samtidigt beskriva övergripande hur uppföljningen ska gå till. Vilken mätmetod passar bäst? Kvalitativa (intervjuer) eller kvantitativa (webbaserad enkät) metoder? Ska/kan de kombineras? Finns det befintliga mätverktyg som vi kan använda? Vem ansvarar för utvärdering och analys? Hur ska utvärderingen presenteras och när ska den vara klar? Exempel, STYRTAL: 80 % av alla Skolidrottsförbundets medlemmar ska ha en känsla av vår verksamhet och ha fått tillräcklig information för att själva kunna berätta om oss på ett enkelt och enhetligt sätt innan slutet av Exempel, UPPFÖLJNINGSRUTIN: Enkät och intervjuer om kännedom och attityd som utgångspunkt genomförs en gång per år fr.o.m. januari 2013 på uppdrag av förbundskansliet. Ansvarsfördelning Att tydligt visa vem eller vilka som ansvarar för kommunikationsinsatsernas olika delar är viktigt även om ett särskilt ansvar vilar på chefer och ledare på olika nivåer. Tydlighet i den interna kommunikationen av den beslutade ansvarfördelningen behövs därför. Dessutom krävs en bra dialog mellan ledning och medarbetare/förtroendevalda, mellan medarbetare/förtroendevalda och mellan olika delar i vår organisation. När det gäller Skolidrottsförbundet kommunikationsarbete: har organisationens ledning ett ansvar att skapa ett kommunikativt klimat har ledare ett ansvar att kommunikationen fungerar på närmaste lägre nivå har den enskilde medarbetaren ansvar för att hålla sig tillräckligt informerad för att kunna sköta sitt dagliga arbete, samt att vara en god ambassadör har regionkonsulenterna det yttersta informationsansvaret i distrikten ska förbundskansliet fungera som ett stöd i kommunikationsfrågor genom att: o arbeta fram kommunikationsmaterial/mallar/förslag o delta i genomförande och utvärdering på nationell central nivå o ge distrikten ett konsultativt stöd i distriktens kommunikationsverksamhet o samordna kommunikationsarbetet när det gäller verksamhet av gemensam natur, exempelvis större satsningar eller kommunikation med idrottspolitisk karaktär. ska varje större projekt ha en kommunikationsansvarig Kommunikationsbudget Här anges kostnader och investeringar kopplade till kommunikationsplanen. Styrelsen rekommenderas att ta detta som en särskild punkt vid budgetmötet. Internkommunikation Webb Sociala medier Digital kommunikation Varumärkesarbete Köpta produktionstjänster Annonsering Intäkter? 10

11 Kontaktpersoner Följande personer har varit med i arbetet med att ta fram kommunikationsplanen. Pär Ånell, Generalsekreterare, , Torbjörn Lundin, Ledamot förbundsstyrelsen, , Joanna Bong Lindström, Informationskonsulent (vik.) Kasper Karlsson, Uppsala, Martin Eriksson, Ordförande Valberedningen, Jamie Pettersson Emma Jonasson, Ungdomssuppleant förbundsstyrelsen, , Sandra Nordkvist, Dalarna, , Pia Stark, extern processledare, , Om du behöver råd och stöd: Kontakta i första hand regionkonsulenten eller kommunikationsansvarig inom ditt eget distrikt eller Informationskonsulent Johan Sandler på förbundskansliet eller Bilagor 1. Tid- och aktivitetsplan 2. Lobbningspaket 11

12 Bilaga 1: Tid- och aktivitetsplan Genomförandedatum och/eller deadline Aktivitet/insats Målgrupp Budskap Kanal Ansvarig Uppföljning Budget Juli 2012 Almedalen Det personliga mötet RF-mingel Möten med utbildningskoncern + politiker 29/ Få styrelsens/ förbundsledningens godkännande/gillande av kommunikationsplanen GS + ordförande, kansli, styrelse, ungdomar GS + styrelsens komm.ansvarig Möte med AcadeMedia genomfört text om SSIF i internt nyhetsbrev till samtliga AcadeMedias 240 enheter och 7000 anställda Hösten 2012-januari 2013 Kommunicera och förankra kommunikationsplanen Internt - medlemmar Skapa kännedom om kommunikationsplan Bilaga till inbjudan till Framtidskonferens GS + styrelsens komm.ansvarig September 2012 Överlämna kommunikationsplanen för fortsatt praktiskt och strategisk arbete i Kommunikations- & Marknadsgruppen GS + styrelsens komm.ansvarig

13 Snarast, efter förbundsstyrelsens godkännande av komm.planen Uppdatera grafiska manualen kansli januari 2013 Deltagande på Framtidskonferens Internt distrikt: regionskonsulenter, ungdomar Kommunikation = prioriterat mål kansli, styrelse Framtidskonferensen januari 2013 Genomföra utbildning/workshop i hiss-presentation och story-telling Förtroendevalda, Medarbetare, Medlemmar Det är enkelt att berätta om Skolidrottsförbundet för vi har en tydlig roll i idrotten Antal deltagare mäts april 2013 Enskilda aktiviteter som kräver eget kommunikationstänk: kansli, styrelse, ungdomar Friends-dagen 08 Stockholm 2012 Sätta budskap Genomföra en intern process för att fram och förankra en berättelse/budskap som alla berättar Medarbetare och förtroendevalda Mail till alla medlemmar, medarbetare och förtroendevalda. Personligt möte med ledare. Riks kommunikations- & marknadsgrupp Distrikt konsulenter?? Enkät/intervjuer januari 2013 Personligt möte mellan ledare och medarbetare, medlemmar. Löpande fr.o.m. oktober 2012 Uppdatera mallar Medlemmar, medarbetare och förtroendevalda Skolidrottsförbundet gör det lätt att göra rätt! Hemsidan, mail Riks kansli Varje protokoll från Komm- & Markn.gruppen 13

14 Klart Q Genomföra en nationell och regional omvärldsanalys/karta av sponsormarknaden Synas i samband med stora motionsarrangemang: Lidingöloppet, Sthlm Marathon, Göteborgsvarvet med mera. Riks kommunikations- & marknadsgrupp SF/DF Samordnad nationell aktivitet under en och samma vecka. Besöka beslutsfattare Kombinera med färdigskriven debattartikel aktivitet i sociala medier distrikten som alla SDF skickar till sina lokaltidningar Enkäter, mäta webbtrafik Söka samarbetspartners Utveckla Skoljoggensamarbetet med SOS? Kontakta PR-byrå (MNML AGENCY) för eventuellt samarbete Pro Bono (utan kostnad) GS och styrelsens komm.ansvarig Plocka upp goda exempel. Börja med att hitta dem i vår egen tidning/webb. 14

15 Dela upp i huvudmålgrupp och undermålgrupp Uppdatera målgruppsdatabas/ kontaktuppgifter till de olika målgrupperna Posten och/eller City Mail som samarbetspartner? Medieföretag (t.ex. en kvällstidning eller tvkanal) som samarbetspartner? Facktidningar, sajter försöka få in redaktionell text. Uppföljning Om medieföretag (t.ex. en kvällstidning eller tv-kanal) som partner regelbunden bevakning av våra verksamheter med besök av väl fungerande Skol IF eller tävlingar. Ska/hur mycket vi fortsätta använda sociala medier/ tidskrävande? Hur får vi alla ideella på central och distriktsnivå att börja twittra? Komm- & Marknadsgrupp Se över det befintliga digitala nyhetsbrevet (till distrikten 1 gång/månad, till Skol-IF 1 gång/termin) 15

16 Alla distrikt färdiga debattartiklar Skoljoggen, färdiga mallar för mediainbjudningar, Frågor & svar, press-kit Andra typer av mallar Utbilda regionkonsulenterna i kommunikation 16

17 Bilaga 2: Lobbningspaket Se länk till Insidan, där materialet finns:

Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet

Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet Kommunikationsplan Skolidrottsförbundet Skolidrottsförbundet, förbundsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Specifika kommunikationsplaner med aktiviteter tas fram separat för aktuella verksamhetsperioder.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 INNEHÅLL 1. Inledning 2. SISU Idrottsutbildarnas huvudsakliga mål under 2008 2009 3. Kommunikationshinder 4. Strategi i fem delar Skapa goda

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Att göra en kommunikationsplan. www.gu.se

Att göra en kommunikationsplan. www.gu.se Att göra en kommunikationsplan Innehåll i en kommunikationsplan Bakgrund Omvärldsanalys Mål Målgrupper Budskap Kanaler Utvärdering När behövs en kommunikationsplan? Avgränsade projekt Kommunikationsplan

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Dokumentation IL-träff oktober 2014

Dokumentation IL-träff oktober 2014 Dokumentation IL-träff oktober 2014 Vad idag främjar att IL stärker barn- och ungdomsverksamheten? Subventionera Utbildning Utveckling av idrotten Våga att pröva nytt Kommersiell konkurrens Tilltalande

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7, perioden 2012-14 avseende 132 152 JUSTERAT Plats: Kastellholmen, Stockholm Dag: Lördagen den 20 april, 2013 Tid: Kl 09.00 17.00 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF VM 2015 kan ge stora effekter på verksamheten VM kommer synliggöra Amerikansk fotboll i Sverige vilket ger flera möjligheter. Ta chansen - det är inte ofta

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2016-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN 2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE 2015 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Kommunikation och marknadsföringsplan För Tyresö gymnasium

Kommunikation och marknadsföringsplan För Tyresö gymnasium Kommunikation och marknadsföringsplan För Tyresö Huvudansvarig: Tyresö Uppdaterad (datum och versionsnr): 2015-05-27 1 Bakgrund vad är problemet? Få sökande till Tyresö. Sedan införandet av samverkansavtalet

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

PR-/Kommunikationsstrategi

PR-/Kommunikationsstrategi Motion: Utveckling av partiprogrammet PR-/Kommunikationsstrategi Bakgrund Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer