ÅRSREDOVISNING. Stockholms Innovatörskrets Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Stockholms Innovatörskrets Org.nr. 802422-7392"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Stockholms Innovatörskrets Org.nr Styrelsen och ordförande får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 7 Underskrifter 7

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (belopp i kronor) STIK styrelse har under 2014 bestått av: Ordinarie ledamöter: Örjan Strandberg (ordförande) Wanja Bellander Lennart Nilsson Andy Cars Sören Eriksson Björn Lindesvärd Cenneth Lindkvist Christer Lönn Samt suppleanter*: Stig Lasses Louisa Nordgren Kjell Hedberg Birgitta Folcker-Sundell STIKs styrelse har mellan denna årsstämma och den förra haft 8 ordinarie styrelsemöten. 2014: 5/2, 12/3, 23/4, 7/5, 11/6, 4/9, 16/10, 27/11. Samt under 2015: 27/1, 3/3, 28/4, 20/5. STIK har härutöver haft 3 st strategimöten: d 28/4-2014, 5/ , 1/ *Föreningen har under 2014 haft en (1) ordinarie årsstämma d. 7/5, samt en (1) extra årsstämma d. 16/10, varvid föreningens stadgar beslutades ändrad så att samtliga ovan nämnda styrelseledamöter är ordinarie. Vid STIKs extrastämma utsågs Håkan Lans och Ylva Ryngebo till hedersmedlemmar i föreningen. Föreningen har under slutet av december 2014 avflyttat från Virkesvägen 19, till de nya lokalerna på Enspännarvägen 1 i Nacka Strand. Camilla Byrinder ansvarar, mycket generöst, för STIKs reception. Verksamhet Som del i STIKs kärnverksamhet har föreningen bistått medlemmarna med 226 individuella rådgivningar, varav 24 har gått vidare till uppdrag via Inventorum. Varje ärende utgör i genomsnitt 2,5 tim. Varje rådgivningsärende omfattar i genomsnitt 2 besökstillfällen. Total tidsinsats från rådgivarna under 2014 är således ca tim. UO - UppfinnareOmbudsmannen konstituerades den 11 Mars Inom ramen för UO har 10 ärenden handlagts under två (2) har avslutats efter förhandlingsuppgörelser, ett (1) ärende har avgjorts i domstol, ett (1) ärende har anhängiggjorts i SNAU men ännu inte avgjort, tre (3) är fortfarande under handläggning, tre (3) har avslutats efter granskning, STIK har i Wanja Bellanders regi hållit Mentorsring och QUIS-verksamhet samt i kursen Affärsfokus. Birgitta Folcker-Sundell har även hållit föredrag i nätverket QUL, om marknadsföring och start up. STIK har i sin ordinarie verksamhet främjat medlemmarnas intressen genom sex (6) avgiftsfria seminarier under 2014, med olika inriktningar och ämnen. Thomas Bystedt har genomfört en kurs Kompetensutveckling av egenföretagare. Wanja Bellander har tillsammans med Marianne Stenborg genomfört ett antal mentor-ringar samt QUIS-träffar för kvinnliga uppfinnare. Lennart Nilsson har tillsammans med IFIA-ledamot Cenneth Lindkvist representerat Sveriges uppfinnare vid såväl sammanträden i IFIAs executive committee i Shiraz, Iran 23/4, Nürnberg d 1/11, som vid federationens årsstämma i Kunshan, Kina den 20/11, (7)

3 STIK har varit representerade i juryarbete under 2014, Birgitta Folcker-Sundell i FinnUpp-juryn och Wanja Bellander i SKAPA-juryn. STIK hade vid årsskiftet 2015 c:a 350 registrerade medlemmar. Antalet var 267 vid föregående årskifte. STIKs hemsida hade unika besökare under 2014, i genomsnitt 93/dygn mot 73/dygn året innan. STIK har, utöver andra mingelaktiviteter, haft såväl en försommarfest den 21:a maj som sin traditionella julfest den 17:e december. Samarbetsrelationen mellan STIK och SUF har prövats under året, alltsedan SUFs turbulenta årsmöte den 11:e maj, där STIKs ordförande uteslöts ur SUFs styrelse genom att göras icke-valbar och där årsmötesprotokollet inte stämmer överens med dagordningens beslutslista pga mötets många tveksamma skeenden. En skrivelse listande hela tolv på mötet förekommande tveksamheter överlämnades till SUF från STIKs styrelse. Ett möte mellan föreningarnas styrelser den 7/10 medförde tyvärr ingen lösning av motsättningarna. Projekt och samarbeten STIK har under 2014 inlett ett öppet samarbete med Stockholmsmässan i Älvsjö. Diskussioner förs mellan STIKs styrelse och mässans ledning om såväl internationella uppfinnarutställningar som IFIA-kongresser mm. Under 2014 arbetades ett provisoriskt samarbetsavtal fram mellan STIK och Företagarna Sthlms Län samt Mälardalen, med anledning av det planerade samarbetet med pilotprojektet UTM. Antalet företagsmedlemmar uppgår till strax under , så förutsättningarna för piloten tedde sig minst sagt lovande. Dessvärre har Företagarna haft andra projekt att priorotera, vilket har skjutit vårt samarbete kring UTM på framtiden. Det av VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren utlovade stödbeloppet om 1 mkr för pilotprojektet kvarstår fortfarande. Under 2014 har IFIAs årsstämma beslutat förlägga sitt exekutiva sekretariat hos STIK. Inom sekretariatet kommer STIK att administrera och ansvara för TTC - Technology Transfer Center. Cenneth Lindkvist är styrelserepresentant i IFIA och Lennart Nilsson är utsedd director. I IFIA representerar de Sveriges alla uppfinnare. Under 2014 har Lennart Nilsson som director och Cenneth Lindkvist som styrelseledamot deltagit i exekutivkommitténs möten i Shiraz/Iran 23/4 och i Nürnberg/Tyskland 1/11, samt även på IFIAs årsmöte i Kunshan/Kina 20/11. The China Association of Inventions CAI, har genom Lennart Nilsson upprättat ett samarbetsavtal med STIK, där STIK skall medverka till dels ett utbyte mellan länderna vad gäller produkter och innovationer, dels ett uppdrag att utbilda CAI i föreningsverksamhet. Åke Ohlsson initierade under 2014 STIK Företag, en verksamhet avsedd att stötta de av våra medlemmar som bedriver eller önskar bedriva sin uppfinnareverksamhet i eget företag. Initiativet rönte stort intresse men på grund av prioritering av andra verksamheter har en uppföljning dröjt. Åke initierade även ett omtag av STIKs ungdomsverksamhet, till vilken han även knöt vår medlem Christian Djurberg. Även här pågår fortsatta diskussioner om utformning, täthet på träffar, verksamhet mm. Under året har STIK upprättat goda kontakter med världens tredje största inkubator; StarTau i Tel Aviv, Israel. Christer Lönn och Örjan Strandberg besökte StarTau i december 2014 för fördjupande diskussioner om framtida samarbeten. STIKs engagemang i HS2020, eller Hammarby Sjöstad 2.0 har fortsatt under året. Wanja Bellander är adjungerad styrelseledamot i HS2020. Från STIK har bl.a. föreslagits en regional Science & Invention Park. Hösten 2014 inledde STIK samarbete med Nyföretagarcentrum Nacka/Tyresö/Värmdö samt region Stockholm. Samarbetet kallat Växthuset, syftar till att i upplåtna arbetsstationer hos STIK, stödja innovativa groddföretag att växa sig starka genom support, rådgivning, nätverk och administrativ hjälp från våra två organisationer. 3(7)

4 Christer Lönn och Örjan Strandberg har vid flera tillfällen haft möten med Hans-Erik Nilsson, Clas-Göran Hammar samt Dick Jonefeldt med anledning av deras nystartade organisation Swedish Innovators. Under året har sagda organisation arbetat mycket ambitiöst för att förbättra uppfinnarnas situation, vilket STIK bejakar och stödjer. Swedish Innovators utredning baserad på intervjuer med uppfinnare från hela landet publicerades under våren Synlighet; media, kontakter och lobbying STIK har via MyNewsDesk skickat ut fyra egna pressmeddelanden under året. STIK har därutöver förekommit i flera artiklar både på internet och i tidningar, i Ny Teknik, DN, Svenska Dagbladet, Uppfinnaren&Konstruktören, eqapital mfl. STIK tog initiativet till, samt gjorde underlagsarbetet för rapporten Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? som släpptes den 28:e augusti Rapporten som producerades av Reforminstitutet med Christian Sandström som författare slår fast att 80% av Sveriges främsta innovationer har sitt ursprung hos individuella uppfinnare, i företagsanställning eller i egen verksamhet. Endast 20% kommer ur universitet och högskolor, trots att dessa uppbär lejonparten av statliga stöd. Rapporten har i mycket god omfattning citerats och refererats till. STIKs ordförande har den 10 april 2014 tillsammans med en delegation från SUF uppvaktat riksdagsgruppen FUI och för dem berättat om STIKs direktlicensieringsmodell UTM. STIK har under 2014 uppvaktat flera av allianspartierna med syfte att påverka innovationspolitiken att inkludera Sveriges uppfinnare. Socialdemokraterna har särskilt uppvaktats, genom ett antal socialdemokratiska nyckelpersoner. STIKs AU; Örjan Strandberg, Wanja Bellander och Lennart Nilsson har uppvaktat samordnarna för Innovationskraft Stockholm, med ambition om att STIK skall införlivas i Stockholms innovationsstrategi. STIK har så här långt presenterats i Länsstyrelsens digitala nyhetsbrev men något konkret projekt har ännu inte föreslagits från IKS. STIKs ordförande deltog som inbjuden på Vinnovas internationella årskonferens den 2:a december. Delegationer från STIK har haft möten med SVCA Svenska Riskkapitalföreningen, SINF Svensk Industriförening, Anders Flodström, Björn O Nilsson/Ingenjörsvetenskapsakademin, Lisa Ericsson/KTH Innovation, Mats Hulth, Roger Svensson, Sthlms Stad/Innovationspriset, SIS, Svenska Institutet, SKL Sveriges Kommuner & Landsting, Svenskt Näringsliv, Stockholms Läns Landsting, Thage G Pettersson, Vinnova, Tillväxtverket, ALMI mfl STIK har, som tidigare år, medverkat på Bazaaren i kulturhuset, där vi har informerat om vår verksamhet och i hög grad fångat upp spirande uppfinnartalanger hos företrädesvis ungdomar. Många av dessa har sedermera sökt medlemskap i STIK. STIK har även medverkat på Södertörns Högskolas Entreprenörsdag med information om uppfinnandets villkor. *** STIK har, genom sitt servicebolag Inventorum AB, till ett 30-tal innovations- och entreprenörsdrivna företag, hyrt ut lokaler till mycket förmånliga hyreskostnader. Flera av företagen är tillika tjänsteleverantörer inom flera av de områden som är väsentliga för uppfinnares verksamhetsutveckling. Föreningens resultat framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Styrelsen föreslår att årets resultat kr överförs i ny räkning. 4(7)

5 RESULTATRÄKNING (kronor) Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Övriga bidrag & intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader 0 0 Årets Resultat (7)

6 BALANSRÄKNING (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Utbetalade aktieägartillskott Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Föregående års resultat Årets resultat Summa Eget kapital Skulder Leverentörsskulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (7)

7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not. 1. Aktier och andelar STIK äger 100% av aktierna i Inventorum Service AB st aktier a 100 kr/st Not 2. Villkorat aktieägartillskott Aktieägartillskott har under år 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013 och 2014 betalts till Inventorum Service AB med kronor. Det är villkorat så att STIK äger rätt att erhålla återbetalning ur disponibla vinstmedel eller vid bolagets eventuella likvidation och därvid sedan alla fordringsägare fått betalt. Villkoret är inte utställt i förhållande till bolaget utan till nuvarande och eventuellt blivande aktieägare. Stockholm Wanja Bellander Andy Cars Sören Eriksson... Birgitta Folcker-Sundell Kjell Hedberg Stig Lasses Björn Lindesvärd Cenneth Lindkvist Christer Lönn Lennart Nilsson Louisa Nordgren Örjan Strandberg 7(7)

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Föreningen SwedenBIO

Föreningen SwedenBIO Årsredovisning för Föreningen SwedenBIO Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2011 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2011 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 1 (21) Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 2 (21) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 Föreningens bakgrund... 4 3 Föreningens syfte och mål... 4 4 Föreningens styrelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening Årsredovisning för Leader Skånes Ess Ideell förening 802441-9635 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Leader Skånes Ess Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 1

ÅRSREDOVISNING räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 1 ÅRSREDOVISNING räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 1 2 Styrelsen för Bräknebygden AB (svb) 556870-3465 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 Innehåll Dagordning...

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer