Nyheter inom IFRS. Finforum 3 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter inom IFRS. Finforum 3 oktober 2013"

Transkript

1 Nyheter inom IFRS Finforum 3 oktober 2013 Verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering, Ordförande Expertpanelen Redovisningsspecialist, auktoriserad revisor och partner på PwC Ordförande i FARs Policygrupp för redovisning Redovisningsspecialist och partner på KPMG

2 Utveckling av redovisning Diskontering av svenska förmånsbestämda pensionsskulder under IAS 19 Utfärdar rekommendationer och uttalanden Avger remissvar till lagstiftare, BFN, Rådet och IASB samt tar egna proaktiva initiativ gentemot nämnda instanser Medverkar i utredningar, t ex Redovisningsutredningen Opinionsbildning Skriver artiklar i tidskriften Balans och digitala nyhetsbrev Medverkar vid samrådsmöten med Justitiedepartementet Internationell branschsamverkan på EU-nivå (FEE) Pågående aktiviteter Lobbying för modernisering av bokföringslagen och lagändring för att medge värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde i juridisk person Nytt digitalt nyhetsbrev inom redovisning Uppdatering av FARs redovisningsnormer till K2 och K3 Uttalande om redovisning av kapitalförsäkringar, mot progressiv avskrivning av bostadsfastigheter 2

3 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden Aktiemarknadsnämnden Kollegiet för svensk bolagsstyrning Rådet för finansiell rapportering Expertpanelen 3

4 Anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för företag vars värdepapper är noterade på reglerad marknad i Sverige Utfärdar rekommendationer och uttalanden (ofta med samrådsmöten) Hemställan till Justitiedepartementet avseende lagändring för att medge värdering av förvaltningstillgångar till verkligt värde Internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor Deltagande på EFRAG CFSS-möten där samtliga normgivare inom EU är representerade liksom EFRAG och där även IASB, ESMA och EU-kommissionen deltar Deltagande på globala normgivningsmöten (IFASS respektive IASBs WSS) Medverkar vid samrådsmöten med Justitiedepartementet Avger remissvar till IASB, IFRS IC, EFRAG Hålla företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell rapportering Årliga outreach events i Sverige med svenska intressenter med deltagande från IASB och EFRAG, samt workshops Samverkan med andra intressenter i vårt remissarbete gentemot IASB Deltagande på NRGs kvartalsvisa möten Nyhetsbrev ges ut kvartalsvis 4

5 1. Aktuella tendenser inom redovisning 2. Redovisningstillsyn några lärdomar? 3. Redovisningsnyheter eller senare 5

6 IASB Disclosure Initiative Maystadt gör en översyn av IFRS-infrastrukturen på uppdrag av EU-kommissionen 6

7 Disclosure initiative Short-term steps Long-term steps Amendments to IAS 1 Materiality assessment of existing guidance Review new EDs disclosure requirements Research project-ias 1, IAS 7 and IAS 8 FSP project Review of existing Standards 7

8 Claryfing that including immaterial information can obscure material information Clarifying that the materiality assessment applies to the whole of the financial statements, including the notes Clarifying that materiality applies within a Standard Remove language that has been interpreted as prescribing the order of the notes Including language which allows more flexibility about where accounting policies are disclosed Consider adding a requirement to reconcile net-debt if disclosed 8

9 Syfte Stärka Europas bidrag till IFRS-utvecklingen Översyn av antagandeprocessen inom EU Förbättra styrningen i EU-organ inom IFRS-området (EFRAG/ARC) för att få bästa påverkan på IASB Preliminär rapport (ej offentlig process) Konsensus: Stöd för IFRS Bibehåll nuvarande antagandeprocess med vissa modifikationer Transformera EFRAG (Ny sammansättning av styrelse, EFRAG TEGs beslutsmakt förs över till styrelsen, Ekonomiska aspekter beaktas också) Slutlig rekommendation presenteras för EUs finansministrar i november

10 European Securities and Markets Authority (ESMA) Vid rörelseförvärv, kan förvärvade kundrelationer anses ha en obestämbar nyttjandeperiod? (Case 2, utdrag 13, april 2013) Vid bestämning av diskonteringsränta (WACC) för nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter ska skuldsättningsgrad baseras branschens viktade skuldsättningsgrad och inte på företagets egen. (Case 6, utdrag 12, okt 2012) NASDAQ OMX Stockholm Nedskrivningsprövning av goodwill, särskilt vid flera år i rad av bristande lönsamhet utan nedskrivning med tapp av trovärdighet för prognoser Upplysning om diskonteringsränta före skatt vid nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter med goodwill enligt IAS 36 - vår kommentar; oanvändbar uppgift ange även diskonteringsränta efter skatt I koncernens anläggningsnot får inte övertas förvärvade dotterbolags ackumulerade avskrivningar ska nollställas koncernmässigt vid förvärvet 10

11 NASDAQ OMX Stockholm, forts. Upplysningar om effekt på resultat och ställning av ändrad metod för fastställande av diskonteringsränta för förmånsbestämda pensioner vid korridormetod. Upplysningar om hantering av kapital (IAS 1.135). Börsen anser att s k lånekovenanter omfattas av externt ålagda kapitalkrav. FARs bedömning: IAS 1 p 135 a) ii) och e) tar sikte på företag som bedriver reglerad verksamhet såsom bank eller försäkringsbolag och inte s k debt covenants. Upplysning om debt covenants omfattas istället av riskupplysningarna i IFRS 7. FAR finner stöd för denna tolkning i IAS 1 BC94 där entity-specific capital requirements beskrivs utifrån hur sådana krav sätts och bedöms av the regulator. Likaså, i BC96 konstateras att kvantitativa upplysningar ej krävs för externa kapitalkrav, men ställer krav på upplysning om de externa kraven uppfylls eller ej och konsekvenserna av brott mot dem. Härigenom, konstaterar IASB, retains the confidentiality between regulators and the entity. Det handlar således bara om krav från regulators. 11

12 Standard Antagen av IASB * Uttalande Ännu ej antagen av IASB IAS 1: Financial Statement Presentation Items of OCI IAS 19: amendments IFRS 7: Fin. Instruments offsetting disclosures IFRS 13: fair value measurement Annual improvements Amendment to IFRS 1 (IAS 20) IFRIC 20: stripping costs Investment entities Consolidation transition IFRS 10: consolidation IFRS 11: joint arrangements IFRS 12: disclosure of interests IAS 27: separate financial statements IAS 28: investments in associates & JVs IFRIC 21: levies IFRS 32: Fin. Instruments - offsetting IAS 36: recoverable amount disclosures Actuarial assumptions: discount rate Defined. Benefit Plans: employee contributions IAS. 41: * * * bearer plants IFRS. 9: Fin. Instruments * C&M amend. * Fin. Instruments - general hedging Fin. Instruments macro hedging * Fin. Instruments * - impairment IFRS 9: Fin. Instruments - C&M liabilities IFRS 9: Fin. Instruments - C&M assets Sale or cont. of assets bet. an investor and its associates/jvs Equity method:. share of other net asset changes * * Fair value. measurement: unit of account * Annual improvements * Annual improvements * Annual improvements * Leases * Revenue recognition * Insurance contracts * Rec. of DTA for unrealised losses * * Clarification of acceptable methods of Depr & Amort. IFRS. 11: acquisition of an interest in a Joint Operation * Disclosures about going concern * Conceptual framework * Rate regulation interim IFRS * Rate regulation * Separate Fin.Statements (equity method) * Put options written on Non- Controlling Interests * Efter

13

14 Omedelbar redovisning av aktuariella vinster/förluster i Övrigt totalresultat Korridormetoden utmönstras Ingen återföring av aktuariellt resultat till resultaträkningen Kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder kostnadsförs i den period planen ändras Diskonteringsräntan appliceras på planens nettoöverskott eller underskott vid årets ingång => nettoränteintäkt eller nettoräntekostnad i resultaträkningen Definitionen av diskonteringsränta oförändrad Skillnad mellan faktisk avkastning och beräknad ränteintäkt redovisas i Övrigt totalresultat 14

15 Avkastningsskatt på pensionsmedel Skatt som tas ut på avsättningar i balansräkningen redovisas enligt UFR 9 som löpande kostnad i resultaträkningen Skatt som tas ut på pensionsstiftelses kapital redovisas som reduktion av faktisk avkastning på förvaltningstillgångar och belastar således Övrigt totalresultat Särskild löneskatt Beaktas i skuldberäkningen enligt IAS 19 Säkerställ huruvida detta beaktas i aktuarierapporten eller ej Delårsrapportering Aktuariella vinster och förluster bör beaktas i Övrigt totalresultat, men förenklade metoder kan användas för att estimera dessa Känslighetsanalyser avseende förändring i diskonteringsränta Avvikelse mellan faktisk avkastning och beräknad ränteintäkt Uppdatering av budgeterad pensionskostnad bör i normalfallet ej ske under löpande år förutom vid reglering, reducering eller planändring 15

16 Kräver mer bedömningar för att avgöra vilken information som ska lämnas och interna inrapporteringen från dotterbolag behöver ses över, liksom instruktionerna till företagets aktuarier Mer verbala beskrivningar av planernas beskaffenhet och riskerna med dem Vilka slags ersättningar, nivån för lägsta fonderingskrav, ansvar för förvaltningen av planen, vilka risker som planen exponerar företaget för samt eventuella riskkoncentrationer, beskrivning av eventuella ändringar i planen, reduceringar och regleringar Avstämningar av IB/UB med något större detaljeringsgrad Uppdelning av aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av förändringar i demografiska resp. finansiella antaganden Känslighetsanalys för varje betydande aktuariellt antagande som visar hur förpliktelsen vid årets slut påverkas av rimligt möjliga förändringar i dessa antaganden (inkl en beskrivning av de metoder och antaganden som känslighetsanalyserna bygger på och dessa metoders begränsningar) Information för att indikera pensionsplanens effekt på framtida kassaflöden Eventuella matchningsstrategier mellan tillgångar och skulder som tillämpas för att hantera risker Beskrivning av ev. finansieringslösningar och finansieringspolicy som påverkar framtida avgifter Förväntade avgifter nästkommande år Löptidsprofil för förpliktelsen (t ex vägd genomsnittlig löptid) Utökade upplysningar för planer som omfattar flera arbetsgivare 16

17 Tillämpas fr o m 2013 Upplysning ska lämnas om: Finansiella tillgångar och finansiella skulder som har kvittats i balansräkningen Finansiella tillgångar och finansiella skulder som omfattas av olika typer av ramavtal som möjliggör kvittning i vissa obeståndssituationer ( master netting agreements ), t.ex. ramavtal från International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Upplysningar även lämnas i delårsrapporter för

18 18

19 19

20 Framåtriktad tillämpning fr o m 2013 Krävs därför inte upplysningar för jämförelseåret En samlad modell för beräkning av verkligt värde Anger hur verkligt värde ska beräknas men inte i vilka fall Omfattar inte bara finansiella tillgångar och skulder utan även förvaltningsfastigheter Innebär väsentligt utökade upplysningskrav, bl a: Metoder och indata som använts för värdering till verkligt värde Effekten på resultat och övrigt totalresultat vid värdering till verkligt värde för poster som återkommande (recurring) värderas till verkligt värde och där värderingen görs utifrån nivå 3 indata Beskrivning av känslighet i förändring av indata med förklaring av inbördes samband mellan olika indata för värderingar i nivå 3 Uppgift om den maximala bästa användningen av en icke-finansiell tillgång är en annan än den nuvarande varvid detta ska motiveras (ex varför inte fabriksområde gjorts om till radhusområde) 20

21

22 Retroaktiv tillämpning med vissa lättnadsregler fr o m 2014 Bestämmande inflytande föreligger om investeraren: 1. är exponerad för eller har rätt till variabel avkastning från investeringen 2. har möjlighet att påverka avkastningen genom sin möjlighet att styra företaget 3. koppling finns mellan den avkastning som erhålls och möjligheten att styra företaget De facto control beaktas Kontroll utan majoritet av rösterna Potentiella röster Genom konvertibla skuldebrev eller optioner ska beaktas om det är praktiskt möjligt för innehavaren att utnyttja rättigheterna vid tidpunkt då relevanta beslut ska fattas om bolaget Structured entities innehav i företag där bedömningen av bestämmande inflytande i huvudsak inte grundar sig på röster eller motsvarande rättigheter utan på andra faktorer 22

23 Tillämpning fr o m 2014 Bedömning om ett samarbetsarrangemang är: Gemensam verksamhet (Joint Operation) ägarna har rätt till tillgångar och åtagande för skulder i investeringen, eller Joint venture ägarna har rätt till investeringens nettotillgångar Redovisning Gemensam verksamhet (Joint Operation): andel av gemensamt ägda tillgångar/skulder och intäkter/kostnader (klyvningsmetod kan vara möjlig) Joint venture: kapitalandelsmetoden (klyvningsmetoden ej tillåten längre) 23

24 Struktur Separat enhet (juridisk person, SPE/SPV)? ja nej Legal form Kontraktuella arrangemang Innebär den legala formen på den separata enheten att parterna får rätt till tillgångar och åtaganden för skulder? nej Innebär avtalsvillkoren att parterna får rätt till tillgångar och åtaganden för skulder? ja ja Gemensam verksamhet nej Andra fakta och omständigheter Har parterna rätt till i huvudsak alla ekonomiska fördelar från tillgångar hänförliga till arrangemanget och är arrangemanget kontinuerligt beroende av parterna för reglering av skulder? ja nej Joint venture 24

25 Tillämpas fr o m 2014, förutsatt godkännande av EU Avser myndighetsavgifter som inte är inkomstskatter eller böter Den förpliktigande händelsen som ger upphov till att en skuld redovisas är den aktivitet som gör att avgiften ska betalas IFRIC 21 behandlar bara redovisning av skuldsidan och inte huruvida debetsidan är en kostnad eller tillgång Ett företag har inget åtagande och redovisar således ingen skuld om skyldigheten att betala orsakas av en framtida händelse Svensk fastighetsskatt påförs den som är ägare till fastighet den 1 januari. Hur ska fastighetsskatten redovisas? 25

26

27 Ett andra utkast till ny standard publicerades i nov 2011 Gemensam standard med FASB Ersätter IAS 18, IAS 11 och hänförliga tolkningar Ny standard förväntas publiceras i Q Preliminärt beslut att ikraftträdande sker 1 januari 2017, förtida tillämpning tillåten Övergång Retroaktiv eller Ackumulativ effekt vid ingången av första tillämpningsåret ( ) Revenue Implementation Group 27

28 Redovisa Recognise intäkter revenue för to att depict återspegla transfer överföring of goods av or services varor och in tjänster an till amount ett belopp of consideration som företaget to which förväntas expected vara berättigad to entitled till Identifiera Identify the kundavtal contract with a customer Identifiera Identify the separata performance prestationsåtaganden obligations in the contract Fastställ Determine transaktionspriset the transaction price Allocate the transaction price to the performance Fördela transaktionspriset till prestationsåtaganden obligations Redovisa Recognise intäkter revenue då företaget when (as) fullgör a performance respektive obligation is prestationsåtagande satisfied 28

29 Ett andra utkast till ny standard publicerades i maj 2013 och remissperioden har precis gått ut Gemensam standard med FASB Standard publiceras 2014? Ikraftträdande ej övervägt av IASB ännu men tidigast 2017? Alla leasingavtal redovisas i balansräkningen Undantag för kortfristiga leasingavtal < 12 månader Tvådelad modell för att få önskad periodisering av kostnad Värderingsförenklingar Variabla avgifter exkl om kopplade till fsg eller användning, men inkl om kopplade till ränta eller index Förlängningsoptioner exkl såvida ej väsentligt ekonomisk incitament att förlänga föreligger Identifiering huruvida ett avtal är ett leaseavtal 29

30 Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Typ A Underliggande tillgång är något annat än fastighet Typ B Underliggande tillgång är fastighet RoU-tillgång (1) Leasingskuld (2) Avskrivningar Räntekostnader Leasingkostnad Betalt nominellt belopp (Finansiering) Betald ränta (Löpande/Finansiering) Löpande (1) Initialt värderad till samma belopp som leasingskulden plus initiala direkta kostnader (2) Initialt värderad till nuvärdet av leasingbetalningarna; därefter till upplupet anskaffningsvärde baserat på effektivräntemetoden 30

31 Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Typ A Underliggande tillgång är något annat än fastighet Boka bort underliggande tillgång och redovisa: Leasefordran Vinst vid bortbokning av underliggande tillgång(1) Ränteintäkter från fordran och residualtillgången Löpande Residualtillgång Typ B Underliggande tillgång är fastighet Underliggande tillgången redovisas även fortsättningsvis i balansräkningen Leasingintäkt löpande under löptiden Löpande (1) Vinsten fördelas proportionellt mellan fordran och residualtillgång. Vinsten som allokerats till fordran redovisas dag 1; ev vinst hänförlig till residualtillgången redovisas när tillgången säljs. 31

32 Classification of Financial Instruments on the Asset-Side Equity Instruments Held for Trading no OCI- Option yes yes no Fair Value through OCI (no recycling) Derivatives Fair Value through profit or loss Business Model: Non- Holding no yes Fair Value Option Debt Instruments Business Model: Holding Cash Flow Criterion yes Fair Value Option no Amortised Cost Business Model: Mixed Cash Flow Criterion yes (Fair Value Option) no Fair Value through OCI (recycling) Enligt IFRS 9 ska finansiella instrument klassificeras i tre primära kategorier: 1. Fair Value through Profit or Loss 2. Fair Value through OCI 3. Amortised Cost Under IAS 39 värderades merparten av alla fordringsrätter (debt instruments) till upplupet anskaffningsvärde (amortised cost) Klassificering som och värdering till upplupet anskaffningsvärde (amortised cost) är önskvärt för många företag För att åstadkomma detta måste två primära kriterier vara uppfyllda: a) Business model-kriteriet och b) Cash flow-kriteriet 32

33 33

34 Integration av säkringsredovisning med risk management Säkringsbara poster Aggregerade exponeringar som även innehåller derivat Riskkomponenter i icke-finansiella poster Grupper av poster (inklusive nettopositioner) Effektivitetsmätning: Nuvarande godtyckliga kvantitativa gränsvärden ersätts med ett krav på designation av säkringsrelation som ger ett neutralt (unbiased) resultat, minimerar förväntad ineffektivitet och åstadkommer annat än tillfällig matchning Löpande görs endast framåtriktade test av säkringseffektivitet Påbörjad säkringsredovisning får inte avbrytas frivilligt 34

35 Icke-finansiell information och mångfaldsinformation Stora (minst 500 anställda) företags/koncerners förvaltningsberättelse Upplysning om: miljö, socialt ansvar, anställda, mänskliga rättigheter, antikorruption Mångfaldspolicy avseende styrelsens sammansättning i större (minst 250 anställda) noterade bolag ålder, kön, geografisk representation, kompetens/erfarenhet. Comply or explain. Räcker att uppgifterna lämnas i koncernredovisning; övriga koncernföretag slipper lämna upplysningarna, räcker att hänvisa. Tillämpning troligen 2017 Country-by-country reporting Noterade och stora företag/koncerner som utvinner naturtillgångar i land utanför EU måste lämna omfattande upplysningar i not om betalningar till lokala myndigheter Tillämpning troligen 2017 Integrated Reporting EU bevakar utvecklingen med mycket stort intresse 35

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

Accounting Update #29 April 2013

Accounting Update #29 April 2013 Kära läsare! Så börjar det då äntligen gå mot ljusare tider! Vårdagjämningen är redan här och vi har precis gått över till sommartid. Jag tror vi är många som önskar snön all världens väg och emotser knastrigt

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 1 mars 2014 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB publicerade före jul stora delar av det i IFRS 9 som kommer att ersätta dagens principer, i IAS 39, för säkringsredovisning.

Läs mer

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009 www.borsforetagen.se Vårens program www.borsforetagen.se Program 6 maj 2009 08.30 Välkommen inledning 08.45 Videosession - Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Produktion: Åke

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning Redovisningsprinciper 2013 ALLMÄNT Koncernen omfattar moderbolaget Eniro AB (publ) med organisationsnummer 556588-0936 och dess dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget har sitt

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper...38 K2 Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål... 47 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Segmentsinformation...49

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Bokslut Upprättande av bokslut och styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättande av

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BÖRSENS ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE AV GRANSKNINGEN... 4 ÄRENDEHANTERING...

Läs mer

Noter koncernen. 2.2 Omräkning av utländsk valuta Haldexkoncernens funktionella valuta och presentationsvaluta är svenska kronor (SEK).

Noter koncernen. 2.2 Omräkning av utländsk valuta Haldexkoncernens funktionella valuta och presentationsvaluta är svenska kronor (SEK). 44 Noter koncernen NOT 1 Allmän information Haldex AB (Moderbolaget) och dess dotterbolag utgör tillsammans Haldexkoncernen. Haldex tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer