Nyheter inom IFRS. Finforum 3 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter inom IFRS. Finforum 3 oktober 2013"

Transkript

1 Nyheter inom IFRS Finforum 3 oktober 2013 Verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering, Ordförande Expertpanelen Redovisningsspecialist, auktoriserad revisor och partner på PwC Ordförande i FARs Policygrupp för redovisning Redovisningsspecialist och partner på KPMG

2 Utveckling av redovisning Diskontering av svenska förmånsbestämda pensionsskulder under IAS 19 Utfärdar rekommendationer och uttalanden Avger remissvar till lagstiftare, BFN, Rådet och IASB samt tar egna proaktiva initiativ gentemot nämnda instanser Medverkar i utredningar, t ex Redovisningsutredningen Opinionsbildning Skriver artiklar i tidskriften Balans och digitala nyhetsbrev Medverkar vid samrådsmöten med Justitiedepartementet Internationell branschsamverkan på EU-nivå (FEE) Pågående aktiviteter Lobbying för modernisering av bokföringslagen och lagändring för att medge värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde i juridisk person Nytt digitalt nyhetsbrev inom redovisning Uppdatering av FARs redovisningsnormer till K2 och K3 Uttalande om redovisning av kapitalförsäkringar, mot progressiv avskrivning av bostadsfastigheter 2

3 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden Aktiemarknadsnämnden Kollegiet för svensk bolagsstyrning Rådet för finansiell rapportering Expertpanelen 3

4 Anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för företag vars värdepapper är noterade på reglerad marknad i Sverige Utfärdar rekommendationer och uttalanden (ofta med samrådsmöten) Hemställan till Justitiedepartementet avseende lagändring för att medge värdering av förvaltningstillgångar till verkligt värde Internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor Deltagande på EFRAG CFSS-möten där samtliga normgivare inom EU är representerade liksom EFRAG och där även IASB, ESMA och EU-kommissionen deltar Deltagande på globala normgivningsmöten (IFASS respektive IASBs WSS) Medverkar vid samrådsmöten med Justitiedepartementet Avger remissvar till IASB, IFRS IC, EFRAG Hålla företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell rapportering Årliga outreach events i Sverige med svenska intressenter med deltagande från IASB och EFRAG, samt workshops Samverkan med andra intressenter i vårt remissarbete gentemot IASB Deltagande på NRGs kvartalsvisa möten Nyhetsbrev ges ut kvartalsvis 4

5 1. Aktuella tendenser inom redovisning 2. Redovisningstillsyn några lärdomar? 3. Redovisningsnyheter eller senare 5

6 IASB Disclosure Initiative Maystadt gör en översyn av IFRS-infrastrukturen på uppdrag av EU-kommissionen 6

7 Disclosure initiative Short-term steps Long-term steps Amendments to IAS 1 Materiality assessment of existing guidance Review new EDs disclosure requirements Research project-ias 1, IAS 7 and IAS 8 FSP project Review of existing Standards 7

8 Claryfing that including immaterial information can obscure material information Clarifying that the materiality assessment applies to the whole of the financial statements, including the notes Clarifying that materiality applies within a Standard Remove language that has been interpreted as prescribing the order of the notes Including language which allows more flexibility about where accounting policies are disclosed Consider adding a requirement to reconcile net-debt if disclosed 8

9 Syfte Stärka Europas bidrag till IFRS-utvecklingen Översyn av antagandeprocessen inom EU Förbättra styrningen i EU-organ inom IFRS-området (EFRAG/ARC) för att få bästa påverkan på IASB Preliminär rapport (ej offentlig process) Konsensus: Stöd för IFRS Bibehåll nuvarande antagandeprocess med vissa modifikationer Transformera EFRAG (Ny sammansättning av styrelse, EFRAG TEGs beslutsmakt förs över till styrelsen, Ekonomiska aspekter beaktas också) Slutlig rekommendation presenteras för EUs finansministrar i november

10 European Securities and Markets Authority (ESMA) Vid rörelseförvärv, kan förvärvade kundrelationer anses ha en obestämbar nyttjandeperiod? (Case 2, utdrag 13, april 2013) Vid bestämning av diskonteringsränta (WACC) för nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter ska skuldsättningsgrad baseras branschens viktade skuldsättningsgrad och inte på företagets egen. (Case 6, utdrag 12, okt 2012) NASDAQ OMX Stockholm Nedskrivningsprövning av goodwill, särskilt vid flera år i rad av bristande lönsamhet utan nedskrivning med tapp av trovärdighet för prognoser Upplysning om diskonteringsränta före skatt vid nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter med goodwill enligt IAS 36 - vår kommentar; oanvändbar uppgift ange även diskonteringsränta efter skatt I koncernens anläggningsnot får inte övertas förvärvade dotterbolags ackumulerade avskrivningar ska nollställas koncernmässigt vid förvärvet 10

11 NASDAQ OMX Stockholm, forts. Upplysningar om effekt på resultat och ställning av ändrad metod för fastställande av diskonteringsränta för förmånsbestämda pensioner vid korridormetod. Upplysningar om hantering av kapital (IAS 1.135). Börsen anser att s k lånekovenanter omfattas av externt ålagda kapitalkrav. FARs bedömning: IAS 1 p 135 a) ii) och e) tar sikte på företag som bedriver reglerad verksamhet såsom bank eller försäkringsbolag och inte s k debt covenants. Upplysning om debt covenants omfattas istället av riskupplysningarna i IFRS 7. FAR finner stöd för denna tolkning i IAS 1 BC94 där entity-specific capital requirements beskrivs utifrån hur sådana krav sätts och bedöms av the regulator. Likaså, i BC96 konstateras att kvantitativa upplysningar ej krävs för externa kapitalkrav, men ställer krav på upplysning om de externa kraven uppfylls eller ej och konsekvenserna av brott mot dem. Härigenom, konstaterar IASB, retains the confidentiality between regulators and the entity. Det handlar således bara om krav från regulators. 11

12 Standard Antagen av IASB * Uttalande Ännu ej antagen av IASB IAS 1: Financial Statement Presentation Items of OCI IAS 19: amendments IFRS 7: Fin. Instruments offsetting disclosures IFRS 13: fair value measurement Annual improvements Amendment to IFRS 1 (IAS 20) IFRIC 20: stripping costs Investment entities Consolidation transition IFRS 10: consolidation IFRS 11: joint arrangements IFRS 12: disclosure of interests IAS 27: separate financial statements IAS 28: investments in associates & JVs IFRIC 21: levies IFRS 32: Fin. Instruments - offsetting IAS 36: recoverable amount disclosures Actuarial assumptions: discount rate Defined. Benefit Plans: employee contributions IAS. 41: * * * bearer plants IFRS. 9: Fin. Instruments * C&M amend. * Fin. Instruments - general hedging Fin. Instruments macro hedging * Fin. Instruments * - impairment IFRS 9: Fin. Instruments - C&M liabilities IFRS 9: Fin. Instruments - C&M assets Sale or cont. of assets bet. an investor and its associates/jvs Equity method:. share of other net asset changes * * Fair value. measurement: unit of account * Annual improvements * Annual improvements * Annual improvements * Leases * Revenue recognition * Insurance contracts * Rec. of DTA for unrealised losses * * Clarification of acceptable methods of Depr & Amort. IFRS. 11: acquisition of an interest in a Joint Operation * Disclosures about going concern * Conceptual framework * Rate regulation interim IFRS * Rate regulation * Separate Fin.Statements (equity method) * Put options written on Non- Controlling Interests * Efter

13

14 Omedelbar redovisning av aktuariella vinster/förluster i Övrigt totalresultat Korridormetoden utmönstras Ingen återföring av aktuariellt resultat till resultaträkningen Kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder kostnadsförs i den period planen ändras Diskonteringsräntan appliceras på planens nettoöverskott eller underskott vid årets ingång => nettoränteintäkt eller nettoräntekostnad i resultaträkningen Definitionen av diskonteringsränta oförändrad Skillnad mellan faktisk avkastning och beräknad ränteintäkt redovisas i Övrigt totalresultat 14

15 Avkastningsskatt på pensionsmedel Skatt som tas ut på avsättningar i balansräkningen redovisas enligt UFR 9 som löpande kostnad i resultaträkningen Skatt som tas ut på pensionsstiftelses kapital redovisas som reduktion av faktisk avkastning på förvaltningstillgångar och belastar således Övrigt totalresultat Särskild löneskatt Beaktas i skuldberäkningen enligt IAS 19 Säkerställ huruvida detta beaktas i aktuarierapporten eller ej Delårsrapportering Aktuariella vinster och förluster bör beaktas i Övrigt totalresultat, men förenklade metoder kan användas för att estimera dessa Känslighetsanalyser avseende förändring i diskonteringsränta Avvikelse mellan faktisk avkastning och beräknad ränteintäkt Uppdatering av budgeterad pensionskostnad bör i normalfallet ej ske under löpande år förutom vid reglering, reducering eller planändring 15

16 Kräver mer bedömningar för att avgöra vilken information som ska lämnas och interna inrapporteringen från dotterbolag behöver ses över, liksom instruktionerna till företagets aktuarier Mer verbala beskrivningar av planernas beskaffenhet och riskerna med dem Vilka slags ersättningar, nivån för lägsta fonderingskrav, ansvar för förvaltningen av planen, vilka risker som planen exponerar företaget för samt eventuella riskkoncentrationer, beskrivning av eventuella ändringar i planen, reduceringar och regleringar Avstämningar av IB/UB med något större detaljeringsgrad Uppdelning av aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av förändringar i demografiska resp. finansiella antaganden Känslighetsanalys för varje betydande aktuariellt antagande som visar hur förpliktelsen vid årets slut påverkas av rimligt möjliga förändringar i dessa antaganden (inkl en beskrivning av de metoder och antaganden som känslighetsanalyserna bygger på och dessa metoders begränsningar) Information för att indikera pensionsplanens effekt på framtida kassaflöden Eventuella matchningsstrategier mellan tillgångar och skulder som tillämpas för att hantera risker Beskrivning av ev. finansieringslösningar och finansieringspolicy som påverkar framtida avgifter Förväntade avgifter nästkommande år Löptidsprofil för förpliktelsen (t ex vägd genomsnittlig löptid) Utökade upplysningar för planer som omfattar flera arbetsgivare 16

17 Tillämpas fr o m 2013 Upplysning ska lämnas om: Finansiella tillgångar och finansiella skulder som har kvittats i balansräkningen Finansiella tillgångar och finansiella skulder som omfattas av olika typer av ramavtal som möjliggör kvittning i vissa obeståndssituationer ( master netting agreements ), t.ex. ramavtal från International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Upplysningar även lämnas i delårsrapporter för

18 18

19 19

20 Framåtriktad tillämpning fr o m 2013 Krävs därför inte upplysningar för jämförelseåret En samlad modell för beräkning av verkligt värde Anger hur verkligt värde ska beräknas men inte i vilka fall Omfattar inte bara finansiella tillgångar och skulder utan även förvaltningsfastigheter Innebär väsentligt utökade upplysningskrav, bl a: Metoder och indata som använts för värdering till verkligt värde Effekten på resultat och övrigt totalresultat vid värdering till verkligt värde för poster som återkommande (recurring) värderas till verkligt värde och där värderingen görs utifrån nivå 3 indata Beskrivning av känslighet i förändring av indata med förklaring av inbördes samband mellan olika indata för värderingar i nivå 3 Uppgift om den maximala bästa användningen av en icke-finansiell tillgång är en annan än den nuvarande varvid detta ska motiveras (ex varför inte fabriksområde gjorts om till radhusområde) 20

21

22 Retroaktiv tillämpning med vissa lättnadsregler fr o m 2014 Bestämmande inflytande föreligger om investeraren: 1. är exponerad för eller har rätt till variabel avkastning från investeringen 2. har möjlighet att påverka avkastningen genom sin möjlighet att styra företaget 3. koppling finns mellan den avkastning som erhålls och möjligheten att styra företaget De facto control beaktas Kontroll utan majoritet av rösterna Potentiella röster Genom konvertibla skuldebrev eller optioner ska beaktas om det är praktiskt möjligt för innehavaren att utnyttja rättigheterna vid tidpunkt då relevanta beslut ska fattas om bolaget Structured entities innehav i företag där bedömningen av bestämmande inflytande i huvudsak inte grundar sig på röster eller motsvarande rättigheter utan på andra faktorer 22

23 Tillämpning fr o m 2014 Bedömning om ett samarbetsarrangemang är: Gemensam verksamhet (Joint Operation) ägarna har rätt till tillgångar och åtagande för skulder i investeringen, eller Joint venture ägarna har rätt till investeringens nettotillgångar Redovisning Gemensam verksamhet (Joint Operation): andel av gemensamt ägda tillgångar/skulder och intäkter/kostnader (klyvningsmetod kan vara möjlig) Joint venture: kapitalandelsmetoden (klyvningsmetoden ej tillåten längre) 23

24 Struktur Separat enhet (juridisk person, SPE/SPV)? ja nej Legal form Kontraktuella arrangemang Innebär den legala formen på den separata enheten att parterna får rätt till tillgångar och åtaganden för skulder? nej Innebär avtalsvillkoren att parterna får rätt till tillgångar och åtaganden för skulder? ja ja Gemensam verksamhet nej Andra fakta och omständigheter Har parterna rätt till i huvudsak alla ekonomiska fördelar från tillgångar hänförliga till arrangemanget och är arrangemanget kontinuerligt beroende av parterna för reglering av skulder? ja nej Joint venture 24

25 Tillämpas fr o m 2014, förutsatt godkännande av EU Avser myndighetsavgifter som inte är inkomstskatter eller böter Den förpliktigande händelsen som ger upphov till att en skuld redovisas är den aktivitet som gör att avgiften ska betalas IFRIC 21 behandlar bara redovisning av skuldsidan och inte huruvida debetsidan är en kostnad eller tillgång Ett företag har inget åtagande och redovisar således ingen skuld om skyldigheten att betala orsakas av en framtida händelse Svensk fastighetsskatt påförs den som är ägare till fastighet den 1 januari. Hur ska fastighetsskatten redovisas? 25

26

27 Ett andra utkast till ny standard publicerades i nov 2011 Gemensam standard med FASB Ersätter IAS 18, IAS 11 och hänförliga tolkningar Ny standard förväntas publiceras i Q Preliminärt beslut att ikraftträdande sker 1 januari 2017, förtida tillämpning tillåten Övergång Retroaktiv eller Ackumulativ effekt vid ingången av första tillämpningsåret ( ) Revenue Implementation Group 27

28 Redovisa Recognise intäkter revenue för to att depict återspegla transfer överföring of goods av or services varor och in tjänster an till amount ett belopp of consideration som företaget to which förväntas expected vara berättigad to entitled till Identifiera Identify the kundavtal contract with a customer Identifiera Identify the separata performance prestationsåtaganden obligations in the contract Fastställ Determine transaktionspriset the transaction price Allocate the transaction price to the performance Fördela transaktionspriset till prestationsåtaganden obligations Redovisa Recognise intäkter revenue då företaget when (as) fullgör a performance respektive obligation is prestationsåtagande satisfied 28

29 Ett andra utkast till ny standard publicerades i maj 2013 och remissperioden har precis gått ut Gemensam standard med FASB Standard publiceras 2014? Ikraftträdande ej övervägt av IASB ännu men tidigast 2017? Alla leasingavtal redovisas i balansräkningen Undantag för kortfristiga leasingavtal < 12 månader Tvådelad modell för att få önskad periodisering av kostnad Värderingsförenklingar Variabla avgifter exkl om kopplade till fsg eller användning, men inkl om kopplade till ränta eller index Förlängningsoptioner exkl såvida ej väsentligt ekonomisk incitament att förlänga föreligger Identifiering huruvida ett avtal är ett leaseavtal 29

30 Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Typ A Underliggande tillgång är något annat än fastighet Typ B Underliggande tillgång är fastighet RoU-tillgång (1) Leasingskuld (2) Avskrivningar Räntekostnader Leasingkostnad Betalt nominellt belopp (Finansiering) Betald ränta (Löpande/Finansiering) Löpande (1) Initialt värderad till samma belopp som leasingskulden plus initiala direkta kostnader (2) Initialt värderad till nuvärdet av leasingbetalningarna; därefter till upplupet anskaffningsvärde baserat på effektivräntemetoden 30

31 Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Typ A Underliggande tillgång är något annat än fastighet Boka bort underliggande tillgång och redovisa: Leasefordran Vinst vid bortbokning av underliggande tillgång(1) Ränteintäkter från fordran och residualtillgången Löpande Residualtillgång Typ B Underliggande tillgång är fastighet Underliggande tillgången redovisas även fortsättningsvis i balansräkningen Leasingintäkt löpande under löptiden Löpande (1) Vinsten fördelas proportionellt mellan fordran och residualtillgång. Vinsten som allokerats till fordran redovisas dag 1; ev vinst hänförlig till residualtillgången redovisas när tillgången säljs. 31

32 Classification of Financial Instruments on the Asset-Side Equity Instruments Held for Trading no OCI- Option yes yes no Fair Value through OCI (no recycling) Derivatives Fair Value through profit or loss Business Model: Non- Holding no yes Fair Value Option Debt Instruments Business Model: Holding Cash Flow Criterion yes Fair Value Option no Amortised Cost Business Model: Mixed Cash Flow Criterion yes (Fair Value Option) no Fair Value through OCI (recycling) Enligt IFRS 9 ska finansiella instrument klassificeras i tre primära kategorier: 1. Fair Value through Profit or Loss 2. Fair Value through OCI 3. Amortised Cost Under IAS 39 värderades merparten av alla fordringsrätter (debt instruments) till upplupet anskaffningsvärde (amortised cost) Klassificering som och värdering till upplupet anskaffningsvärde (amortised cost) är önskvärt för många företag För att åstadkomma detta måste två primära kriterier vara uppfyllda: a) Business model-kriteriet och b) Cash flow-kriteriet 32

33 33

34 Integration av säkringsredovisning med risk management Säkringsbara poster Aggregerade exponeringar som även innehåller derivat Riskkomponenter i icke-finansiella poster Grupper av poster (inklusive nettopositioner) Effektivitetsmätning: Nuvarande godtyckliga kvantitativa gränsvärden ersätts med ett krav på designation av säkringsrelation som ger ett neutralt (unbiased) resultat, minimerar förväntad ineffektivitet och åstadkommer annat än tillfällig matchning Löpande görs endast framåtriktade test av säkringseffektivitet Påbörjad säkringsredovisning får inte avbrytas frivilligt 34

35 Icke-finansiell information och mångfaldsinformation Stora (minst 500 anställda) företags/koncerners förvaltningsberättelse Upplysning om: miljö, socialt ansvar, anställda, mänskliga rättigheter, antikorruption Mångfaldspolicy avseende styrelsens sammansättning i större (minst 250 anställda) noterade bolag ålder, kön, geografisk representation, kompetens/erfarenhet. Comply or explain. Räcker att uppgifterna lämnas i koncernredovisning; övriga koncernföretag slipper lämna upplysningarna, räcker att hänvisa. Tillämpning troligen 2017 Country-by-country reporting Noterade och stora företag/koncerner som utvinner naturtillgångar i land utanför EU måste lämna omfattande upplysningar i not om betalningar till lokala myndigheter Tillämpning troligen 2017 Integrated Reporting EU bevakar utvecklingen med mycket stort intresse 35

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Viktiga förändringar inom IFRS

Viktiga förändringar inom IFRS www.pwc.com Viktiga förändringar inom IFRS Finforum 26 november 2014 Claes Janzon Peter Malmqvist IASBs arbetsplan per 2014-10-28 2 Agenda 1. Ny modell för intäktsredovisning 2. Leasing 3. IASBs översyn

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)...

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)... Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 EU-förordningar... 9 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 71 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) Innehållsförteckning UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta 3 UFR 4 Redovisning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

Accounting Update #31 Oktober 2013

Accounting Update #31 Oktober 2013 Kära läsare! Hösten är här och med den en intensiv period för många av oss. Många är de bolag som om tre månader går in i sitt första år som K3-tillämpare. En spännande tid! Med anledning av detta fortsätter

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

Jan Engström Stockholm September 2014

Jan Engström Stockholm September 2014 Jan Engström Stockholm September 2014 1 one single set of high quality global standards....to help users make economic decision on the global capital markets. 2 } 2001 IASB bildades - EU beslöt om IFRS

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

Innehållsförteckning. Kära läsare! Nya tentativa beslut tagna i leasingprojektet 2. Arbetet med en IFRS om intäkter stora förändringar från utkastet 4

Innehållsförteckning. Kära läsare! Nya tentativa beslut tagna i leasingprojektet 2. Arbetet med en IFRS om intäkter stora förändringar från utkastet 4 Kära läsare! Innehållsförteckning Sid Visst är det härligt att våren är här! Efter en skön påskhelg och innan valborg stundar med brasa och sång vill vi erbjuda er lite intressant läsning i vårt april

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nuläge Finansiella instrument

Nuläge Finansiella instrument Nuläge Finansiella instrument Nicklas Grip Head of Capital Management Department 2014-09-24 Disclaimer Denna presentation baseras uteslutande på mina egna åsikter och behöver därför inte överensstämma

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden äringslivet har ett starkt intresse av att bidra till en god etik på värdepappersmarknaden.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Golden Heights. 28 augusti 2015. Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 augusti 2015. Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. April-juni April-juni Förändring Förändring

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Rekommendationen gäller avtal enligt vilka rätten

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2013 kpmg.se

Nyheter inför bokslutet 2013 kpmg.se KPMG Nyheter inför bokslutet 2013 1 Nyheter inför bokslutet 2013 kpmg.se Innehåll 1. Inledning...............................3 2 Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättandet av bokslut 2013..............4

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Surveillance Stockholm Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Beslut NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) ska enligt 5 kap 17 i Finansinspektionens föreskrift Verksamhet på marknadsplatser ( FFFS 2007:17 ) vidta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009 www.borsforetagen.se Vårens program www.borsforetagen.se Program 6 maj 2009 08.30 Välkommen inledning 08.45 Videosession - Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning

Läs mer

Accounting Update #31 December 2013

Accounting Update #31 December 2013 Kära läsare! Så börjar det äntligen lacka emot jul! Den första snön lyser med sin frånvaro men adventsljusen är i alla fall tända och förhoppningsvis har vi kommit en bra bit med våra julbestyr. Vi hoppas

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

RR 29 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA REDOVISNINGSRÅDET. DECEMBER 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 29 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA REDOVISNINGSRÅDET. DECEMBER 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 29 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA REDOVISNINGSRÅDET DECEMBER 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 INLEDNING 1 Rekommendationen ger regler för hur företag skall redovisa och lämna upplysningar om ersättningar

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET

RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET SEPTEMBER 2002 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 STATLIGA BIDRAG 4 Icke-monetära bidrag 7 Redovisning av bidrag relaterade till tillgångar

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

TRENDER I BOLAGENS FINANSIELLA RAPPORTERING December 9, 2014

TRENDER I BOLAGENS FINANSIELLA RAPPORTERING December 9, 2014 TRENDER I BOLAGENS FINANSIELLA RAPPORTERING December 9, 2014 AGENDA Inledning Jan Buisman Noteringar avseende delårsredogörelser Anna Jansson Iakttagelser i delårsrapporter Peter Malmqvist Paus ca kl.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Marknadsvärden. Hur påverkar de företagsvärderingen?

Marknadsvärden. Hur påverkar de företagsvärderingen? Marknadsvärden Hur påverkar de företagsvärderingen? Peter Malmqvist Ordförande, värderingskommittén Sveriges Finansanalytikers Förening Ordförande Capital Markets Advisory Committee (IASB) Utredare NASDAQ

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Accounting Update #26 Juni 2012

Accounting Update #26 Juni 2012 Kära läsare! Innehållsförteckning Sid Denna grönskande tid på året har en tendens att gå fort. Innan vi vet ordet av är vi framme vid semestern! Innan vi på redaktionen gör sommaruppehåll vill vi passa

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Redovisning av pensionsåtaganden 2007-11-01

Redovisning av pensionsåtaganden 2007-11-01 Redovisning av pensionsåtaganden till anställda 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Gällande regler 3 2. ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG 8 2.1 Utgångspunkter

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. leasing som operationell 2007-05-15 Anpassningar av redovisningsföreskrifterna för leasegivare som redovisar finansiell leasing som operationell 2007-05-15 Förslagspromemoria 4 om ändringar i redovisningsföreskrifterna för 2007 INNEHÅLL

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Juli 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Bokföringsnämndens vägledning för upprättande av årsredovisning, K3, på remiss Bokföringsnämnden, BFN, har i dagarna, juni 2010,

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag VILKA ÄR VI? Katarina Eklund Joakim Bråtemyr Auktoriserad revisor Revisor Katarina.eklund@bdo.se Joakim.bratemyr@bdo.se

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer