Nyheter inom IFRS. Finforum 3 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter inom IFRS. Finforum 3 oktober 2013"

Transkript

1 Nyheter inom IFRS Finforum 3 oktober 2013 Verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering, Ordförande Expertpanelen Redovisningsspecialist, auktoriserad revisor och partner på PwC Ordförande i FARs Policygrupp för redovisning Redovisningsspecialist och partner på KPMG

2 Utveckling av redovisning Diskontering av svenska förmånsbestämda pensionsskulder under IAS 19 Utfärdar rekommendationer och uttalanden Avger remissvar till lagstiftare, BFN, Rådet och IASB samt tar egna proaktiva initiativ gentemot nämnda instanser Medverkar i utredningar, t ex Redovisningsutredningen Opinionsbildning Skriver artiklar i tidskriften Balans och digitala nyhetsbrev Medverkar vid samrådsmöten med Justitiedepartementet Internationell branschsamverkan på EU-nivå (FEE) Pågående aktiviteter Lobbying för modernisering av bokföringslagen och lagändring för att medge värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde i juridisk person Nytt digitalt nyhetsbrev inom redovisning Uppdatering av FARs redovisningsnormer till K2 och K3 Uttalande om redovisning av kapitalförsäkringar, mot progressiv avskrivning av bostadsfastigheter 2

3 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden Aktiemarknadsnämnden Kollegiet för svensk bolagsstyrning Rådet för finansiell rapportering Expertpanelen 3

4 Anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för företag vars värdepapper är noterade på reglerad marknad i Sverige Utfärdar rekommendationer och uttalanden (ofta med samrådsmöten) Hemställan till Justitiedepartementet avseende lagändring för att medge värdering av förvaltningstillgångar till verkligt värde Internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor Deltagande på EFRAG CFSS-möten där samtliga normgivare inom EU är representerade liksom EFRAG och där även IASB, ESMA och EU-kommissionen deltar Deltagande på globala normgivningsmöten (IFASS respektive IASBs WSS) Medverkar vid samrådsmöten med Justitiedepartementet Avger remissvar till IASB, IFRS IC, EFRAG Hålla företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell rapportering Årliga outreach events i Sverige med svenska intressenter med deltagande från IASB och EFRAG, samt workshops Samverkan med andra intressenter i vårt remissarbete gentemot IASB Deltagande på NRGs kvartalsvisa möten Nyhetsbrev ges ut kvartalsvis 4

5 1. Aktuella tendenser inom redovisning 2. Redovisningstillsyn några lärdomar? 3. Redovisningsnyheter eller senare 5

6 IASB Disclosure Initiative Maystadt gör en översyn av IFRS-infrastrukturen på uppdrag av EU-kommissionen 6

7 Disclosure initiative Short-term steps Long-term steps Amendments to IAS 1 Materiality assessment of existing guidance Review new EDs disclosure requirements Research project-ias 1, IAS 7 and IAS 8 FSP project Review of existing Standards 7

8 Claryfing that including immaterial information can obscure material information Clarifying that the materiality assessment applies to the whole of the financial statements, including the notes Clarifying that materiality applies within a Standard Remove language that has been interpreted as prescribing the order of the notes Including language which allows more flexibility about where accounting policies are disclosed Consider adding a requirement to reconcile net-debt if disclosed 8

9 Syfte Stärka Europas bidrag till IFRS-utvecklingen Översyn av antagandeprocessen inom EU Förbättra styrningen i EU-organ inom IFRS-området (EFRAG/ARC) för att få bästa påverkan på IASB Preliminär rapport (ej offentlig process) Konsensus: Stöd för IFRS Bibehåll nuvarande antagandeprocess med vissa modifikationer Transformera EFRAG (Ny sammansättning av styrelse, EFRAG TEGs beslutsmakt förs över till styrelsen, Ekonomiska aspekter beaktas också) Slutlig rekommendation presenteras för EUs finansministrar i november

10 European Securities and Markets Authority (ESMA) Vid rörelseförvärv, kan förvärvade kundrelationer anses ha en obestämbar nyttjandeperiod? (Case 2, utdrag 13, april 2013) Vid bestämning av diskonteringsränta (WACC) för nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter ska skuldsättningsgrad baseras branschens viktade skuldsättningsgrad och inte på företagets egen. (Case 6, utdrag 12, okt 2012) NASDAQ OMX Stockholm Nedskrivningsprövning av goodwill, särskilt vid flera år i rad av bristande lönsamhet utan nedskrivning med tapp av trovärdighet för prognoser Upplysning om diskonteringsränta före skatt vid nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter med goodwill enligt IAS 36 - vår kommentar; oanvändbar uppgift ange även diskonteringsränta efter skatt I koncernens anläggningsnot får inte övertas förvärvade dotterbolags ackumulerade avskrivningar ska nollställas koncernmässigt vid förvärvet 10

11 NASDAQ OMX Stockholm, forts. Upplysningar om effekt på resultat och ställning av ändrad metod för fastställande av diskonteringsränta för förmånsbestämda pensioner vid korridormetod. Upplysningar om hantering av kapital (IAS 1.135). Börsen anser att s k lånekovenanter omfattas av externt ålagda kapitalkrav. FARs bedömning: IAS 1 p 135 a) ii) och e) tar sikte på företag som bedriver reglerad verksamhet såsom bank eller försäkringsbolag och inte s k debt covenants. Upplysning om debt covenants omfattas istället av riskupplysningarna i IFRS 7. FAR finner stöd för denna tolkning i IAS 1 BC94 där entity-specific capital requirements beskrivs utifrån hur sådana krav sätts och bedöms av the regulator. Likaså, i BC96 konstateras att kvantitativa upplysningar ej krävs för externa kapitalkrav, men ställer krav på upplysning om de externa kraven uppfylls eller ej och konsekvenserna av brott mot dem. Härigenom, konstaterar IASB, retains the confidentiality between regulators and the entity. Det handlar således bara om krav från regulators. 11

12 Standard Antagen av IASB * Uttalande Ännu ej antagen av IASB IAS 1: Financial Statement Presentation Items of OCI IAS 19: amendments IFRS 7: Fin. Instruments offsetting disclosures IFRS 13: fair value measurement Annual improvements Amendment to IFRS 1 (IAS 20) IFRIC 20: stripping costs Investment entities Consolidation transition IFRS 10: consolidation IFRS 11: joint arrangements IFRS 12: disclosure of interests IAS 27: separate financial statements IAS 28: investments in associates & JVs IFRIC 21: levies IFRS 32: Fin. Instruments - offsetting IAS 36: recoverable amount disclosures Actuarial assumptions: discount rate Defined. Benefit Plans: employee contributions IAS. 41: * * * bearer plants IFRS. 9: Fin. Instruments * C&M amend. * Fin. Instruments - general hedging Fin. Instruments macro hedging * Fin. Instruments * - impairment IFRS 9: Fin. Instruments - C&M liabilities IFRS 9: Fin. Instruments - C&M assets Sale or cont. of assets bet. an investor and its associates/jvs Equity method:. share of other net asset changes * * Fair value. measurement: unit of account * Annual improvements * Annual improvements * Annual improvements * Leases * Revenue recognition * Insurance contracts * Rec. of DTA for unrealised losses * * Clarification of acceptable methods of Depr & Amort. IFRS. 11: acquisition of an interest in a Joint Operation * Disclosures about going concern * Conceptual framework * Rate regulation interim IFRS * Rate regulation * Separate Fin.Statements (equity method) * Put options written on Non- Controlling Interests * Efter

13

14 Omedelbar redovisning av aktuariella vinster/förluster i Övrigt totalresultat Korridormetoden utmönstras Ingen återföring av aktuariellt resultat till resultaträkningen Kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder kostnadsförs i den period planen ändras Diskonteringsräntan appliceras på planens nettoöverskott eller underskott vid årets ingång => nettoränteintäkt eller nettoräntekostnad i resultaträkningen Definitionen av diskonteringsränta oförändrad Skillnad mellan faktisk avkastning och beräknad ränteintäkt redovisas i Övrigt totalresultat 14

15 Avkastningsskatt på pensionsmedel Skatt som tas ut på avsättningar i balansräkningen redovisas enligt UFR 9 som löpande kostnad i resultaträkningen Skatt som tas ut på pensionsstiftelses kapital redovisas som reduktion av faktisk avkastning på förvaltningstillgångar och belastar således Övrigt totalresultat Särskild löneskatt Beaktas i skuldberäkningen enligt IAS 19 Säkerställ huruvida detta beaktas i aktuarierapporten eller ej Delårsrapportering Aktuariella vinster och förluster bör beaktas i Övrigt totalresultat, men förenklade metoder kan användas för att estimera dessa Känslighetsanalyser avseende förändring i diskonteringsränta Avvikelse mellan faktisk avkastning och beräknad ränteintäkt Uppdatering av budgeterad pensionskostnad bör i normalfallet ej ske under löpande år förutom vid reglering, reducering eller planändring 15

16 Kräver mer bedömningar för att avgöra vilken information som ska lämnas och interna inrapporteringen från dotterbolag behöver ses över, liksom instruktionerna till företagets aktuarier Mer verbala beskrivningar av planernas beskaffenhet och riskerna med dem Vilka slags ersättningar, nivån för lägsta fonderingskrav, ansvar för förvaltningen av planen, vilka risker som planen exponerar företaget för samt eventuella riskkoncentrationer, beskrivning av eventuella ändringar i planen, reduceringar och regleringar Avstämningar av IB/UB med något större detaljeringsgrad Uppdelning av aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av förändringar i demografiska resp. finansiella antaganden Känslighetsanalys för varje betydande aktuariellt antagande som visar hur förpliktelsen vid årets slut påverkas av rimligt möjliga förändringar i dessa antaganden (inkl en beskrivning av de metoder och antaganden som känslighetsanalyserna bygger på och dessa metoders begränsningar) Information för att indikera pensionsplanens effekt på framtida kassaflöden Eventuella matchningsstrategier mellan tillgångar och skulder som tillämpas för att hantera risker Beskrivning av ev. finansieringslösningar och finansieringspolicy som påverkar framtida avgifter Förväntade avgifter nästkommande år Löptidsprofil för förpliktelsen (t ex vägd genomsnittlig löptid) Utökade upplysningar för planer som omfattar flera arbetsgivare 16

17 Tillämpas fr o m 2013 Upplysning ska lämnas om: Finansiella tillgångar och finansiella skulder som har kvittats i balansräkningen Finansiella tillgångar och finansiella skulder som omfattas av olika typer av ramavtal som möjliggör kvittning i vissa obeståndssituationer ( master netting agreements ), t.ex. ramavtal från International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Upplysningar även lämnas i delårsrapporter för

18 18

19 19

20 Framåtriktad tillämpning fr o m 2013 Krävs därför inte upplysningar för jämförelseåret En samlad modell för beräkning av verkligt värde Anger hur verkligt värde ska beräknas men inte i vilka fall Omfattar inte bara finansiella tillgångar och skulder utan även förvaltningsfastigheter Innebär väsentligt utökade upplysningskrav, bl a: Metoder och indata som använts för värdering till verkligt värde Effekten på resultat och övrigt totalresultat vid värdering till verkligt värde för poster som återkommande (recurring) värderas till verkligt värde och där värderingen görs utifrån nivå 3 indata Beskrivning av känslighet i förändring av indata med förklaring av inbördes samband mellan olika indata för värderingar i nivå 3 Uppgift om den maximala bästa användningen av en icke-finansiell tillgång är en annan än den nuvarande varvid detta ska motiveras (ex varför inte fabriksområde gjorts om till radhusområde) 20

21

22 Retroaktiv tillämpning med vissa lättnadsregler fr o m 2014 Bestämmande inflytande föreligger om investeraren: 1. är exponerad för eller har rätt till variabel avkastning från investeringen 2. har möjlighet att påverka avkastningen genom sin möjlighet att styra företaget 3. koppling finns mellan den avkastning som erhålls och möjligheten att styra företaget De facto control beaktas Kontroll utan majoritet av rösterna Potentiella röster Genom konvertibla skuldebrev eller optioner ska beaktas om det är praktiskt möjligt för innehavaren att utnyttja rättigheterna vid tidpunkt då relevanta beslut ska fattas om bolaget Structured entities innehav i företag där bedömningen av bestämmande inflytande i huvudsak inte grundar sig på röster eller motsvarande rättigheter utan på andra faktorer 22

23 Tillämpning fr o m 2014 Bedömning om ett samarbetsarrangemang är: Gemensam verksamhet (Joint Operation) ägarna har rätt till tillgångar och åtagande för skulder i investeringen, eller Joint venture ägarna har rätt till investeringens nettotillgångar Redovisning Gemensam verksamhet (Joint Operation): andel av gemensamt ägda tillgångar/skulder och intäkter/kostnader (klyvningsmetod kan vara möjlig) Joint venture: kapitalandelsmetoden (klyvningsmetoden ej tillåten längre) 23

24 Struktur Separat enhet (juridisk person, SPE/SPV)? ja nej Legal form Kontraktuella arrangemang Innebär den legala formen på den separata enheten att parterna får rätt till tillgångar och åtaganden för skulder? nej Innebär avtalsvillkoren att parterna får rätt till tillgångar och åtaganden för skulder? ja ja Gemensam verksamhet nej Andra fakta och omständigheter Har parterna rätt till i huvudsak alla ekonomiska fördelar från tillgångar hänförliga till arrangemanget och är arrangemanget kontinuerligt beroende av parterna för reglering av skulder? ja nej Joint venture 24

25 Tillämpas fr o m 2014, förutsatt godkännande av EU Avser myndighetsavgifter som inte är inkomstskatter eller böter Den förpliktigande händelsen som ger upphov till att en skuld redovisas är den aktivitet som gör att avgiften ska betalas IFRIC 21 behandlar bara redovisning av skuldsidan och inte huruvida debetsidan är en kostnad eller tillgång Ett företag har inget åtagande och redovisar således ingen skuld om skyldigheten att betala orsakas av en framtida händelse Svensk fastighetsskatt påförs den som är ägare till fastighet den 1 januari. Hur ska fastighetsskatten redovisas? 25

26

27 Ett andra utkast till ny standard publicerades i nov 2011 Gemensam standard med FASB Ersätter IAS 18, IAS 11 och hänförliga tolkningar Ny standard förväntas publiceras i Q Preliminärt beslut att ikraftträdande sker 1 januari 2017, förtida tillämpning tillåten Övergång Retroaktiv eller Ackumulativ effekt vid ingången av första tillämpningsåret ( ) Revenue Implementation Group 27

28 Redovisa Recognise intäkter revenue för to att depict återspegla transfer överföring of goods av or services varor och in tjänster an till amount ett belopp of consideration som företaget to which förväntas expected vara berättigad to entitled till Identifiera Identify the kundavtal contract with a customer Identifiera Identify the separata performance prestationsåtaganden obligations in the contract Fastställ Determine transaktionspriset the transaction price Allocate the transaction price to the performance Fördela transaktionspriset till prestationsåtaganden obligations Redovisa Recognise intäkter revenue då företaget when (as) fullgör a performance respektive obligation is prestationsåtagande satisfied 28

29 Ett andra utkast till ny standard publicerades i maj 2013 och remissperioden har precis gått ut Gemensam standard med FASB Standard publiceras 2014? Ikraftträdande ej övervägt av IASB ännu men tidigast 2017? Alla leasingavtal redovisas i balansräkningen Undantag för kortfristiga leasingavtal < 12 månader Tvådelad modell för att få önskad periodisering av kostnad Värderingsförenklingar Variabla avgifter exkl om kopplade till fsg eller användning, men inkl om kopplade till ränta eller index Förlängningsoptioner exkl såvida ej väsentligt ekonomisk incitament att förlänga föreligger Identifiering huruvida ett avtal är ett leaseavtal 29

30 Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Typ A Underliggande tillgång är något annat än fastighet Typ B Underliggande tillgång är fastighet RoU-tillgång (1) Leasingskuld (2) Avskrivningar Räntekostnader Leasingkostnad Betalt nominellt belopp (Finansiering) Betald ränta (Löpande/Finansiering) Löpande (1) Initialt värderad till samma belopp som leasingskulden plus initiala direkta kostnader (2) Initialt värderad till nuvärdet av leasingbetalningarna; därefter till upplupet anskaffningsvärde baserat på effektivräntemetoden 30

31 Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Typ A Underliggande tillgång är något annat än fastighet Boka bort underliggande tillgång och redovisa: Leasefordran Vinst vid bortbokning av underliggande tillgång(1) Ränteintäkter från fordran och residualtillgången Löpande Residualtillgång Typ B Underliggande tillgång är fastighet Underliggande tillgången redovisas även fortsättningsvis i balansräkningen Leasingintäkt löpande under löptiden Löpande (1) Vinsten fördelas proportionellt mellan fordran och residualtillgång. Vinsten som allokerats till fordran redovisas dag 1; ev vinst hänförlig till residualtillgången redovisas när tillgången säljs. 31

32 Classification of Financial Instruments on the Asset-Side Equity Instruments Held for Trading no OCI- Option yes yes no Fair Value through OCI (no recycling) Derivatives Fair Value through profit or loss Business Model: Non- Holding no yes Fair Value Option Debt Instruments Business Model: Holding Cash Flow Criterion yes Fair Value Option no Amortised Cost Business Model: Mixed Cash Flow Criterion yes (Fair Value Option) no Fair Value through OCI (recycling) Enligt IFRS 9 ska finansiella instrument klassificeras i tre primära kategorier: 1. Fair Value through Profit or Loss 2. Fair Value through OCI 3. Amortised Cost Under IAS 39 värderades merparten av alla fordringsrätter (debt instruments) till upplupet anskaffningsvärde (amortised cost) Klassificering som och värdering till upplupet anskaffningsvärde (amortised cost) är önskvärt för många företag För att åstadkomma detta måste två primära kriterier vara uppfyllda: a) Business model-kriteriet och b) Cash flow-kriteriet 32

33 33

34 Integration av säkringsredovisning med risk management Säkringsbara poster Aggregerade exponeringar som även innehåller derivat Riskkomponenter i icke-finansiella poster Grupper av poster (inklusive nettopositioner) Effektivitetsmätning: Nuvarande godtyckliga kvantitativa gränsvärden ersätts med ett krav på designation av säkringsrelation som ger ett neutralt (unbiased) resultat, minimerar förväntad ineffektivitet och åstadkommer annat än tillfällig matchning Löpande görs endast framåtriktade test av säkringseffektivitet Påbörjad säkringsredovisning får inte avbrytas frivilligt 34

35 Icke-finansiell information och mångfaldsinformation Stora (minst 500 anställda) företags/koncerners förvaltningsberättelse Upplysning om: miljö, socialt ansvar, anställda, mänskliga rättigheter, antikorruption Mångfaldspolicy avseende styrelsens sammansättning i större (minst 250 anställda) noterade bolag ålder, kön, geografisk representation, kompetens/erfarenhet. Comply or explain. Räcker att uppgifterna lämnas i koncernredovisning; övriga koncernföretag slipper lämna upplysningarna, räcker att hänvisa. Tillämpning troligen 2017 Country-by-country reporting Noterade och stora företag/koncerner som utvinner naturtillgångar i land utanför EU måste lämna omfattande upplysningar i not om betalningar till lokala myndigheter Tillämpning troligen 2017 Integrated Reporting EU bevakar utvecklingen med mycket stort intresse 35

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som Amendment to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28: Investment Entities: Applying Consolidation Exception RFR 1 och RFR 2- Amendment to IAS 1: Disclosure Initiative 19 december 2015 Januari 2016 RFR 1 och RFR 2-

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu *

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * 12 Mars 2008 *connectedthinking Finansiella instrument och säkringsredovisning Hur har IAS 39 tillämpats av svenska företag? Vad är det för särskilda svårigheterna

Läs mer

finansiell rapportering

finansiell rapportering Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Uppdaterad januari 2017 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 TILLÄGG TILL IFRS...

Läs mer

Viktiga förändringar inom IFRS

Viktiga förändringar inom IFRS www.pwc.com Viktiga förändringar inom IFRS Finforum 26 november 2014 Claes Janzon Peter Malmqvist IASBs arbetsplan per 2014-10-28 2 Agenda 1. Ny modell för intäktsredovisning 2. Leasing 3. IASBs översyn

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx Noteringar baserat på årsrapporten från Nasdaqs redovisningstillsyn KPMG AB Antal sidor 7 Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)...

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)... Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 EU-förordningar... 9 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 71 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) Innehållsförteckning UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta 3 UFR 4 Redovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet har beslutat om följande uppdateringar av RFR 2 som ännu inte har förts in i rekommendationen i avvaktan på att EU godkänner de nya/ändrade

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

IFRS i fokus IFRS 16 Leases

IFRS i fokus IFRS 16 Leases IFRS i fokus IFRS 16 Leases Innehåll Sid Inriktning och omfattning 2 Definition av ett 2 leasingavtal Leasetagarens redovisning 4 av leasingavtal i de finansiella rapporterna Leasegivarens redovisning

Läs mer

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Inledning Från och med 2005 skall samtliga noterade bolag inom den Europeiska Unionen upprätta

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9 Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 9 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING RFR-äm 2008:3 ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE - RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER - UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING Detta ändringsmeddelande behandlar uppdatering av RFR 2 som baserar sig

Läs mer

IFRS Symposium IFRS 15 Revenue from contracts with customers

IFRS Symposium IFRS 15 Revenue from contracts with customers www.pwc.com IFRS Symposium 2017 IFRS 15 Revenue from contracts with customers Ulrika Anjou Status, hur blev det och hur tar vi det i mål? Agenda 1. Tidsplanen krymper- hur ligger vi till? 2. Informationsgivning

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.2 Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR-ri 203: INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet för finansiell rapportering (Rådet) vill härmed inbjuda till kommentarer

Läs mer

IFRS 16 Leases IFRS Symposium

IFRS 16 Leases IFRS Symposium www.pwc.se IFRS 16 Leases IFRS Symposium IFRS 16 how it impacts your business January 2016: Final standard Effective date: 1 January 2019 (earlier adoption in conjunction with IFRS 15 permitted) EU-Endorsement:

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards 9 International Financial Reporting Standards 1 Första gången tillämpas........................................... 11 2 Aktierelaterade ersättningar............................................. 33 3 Rörelseförvärv...........................................................

Läs mer

UFR. Uppdaterad januari 2010 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR. Uppdaterad januari 2010 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR Uppdaterad januari 2010 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) Innehållsförteckning UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott 3 UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Accounting Update #31 Oktober 2013

Accounting Update #31 Oktober 2013 Kära läsare! Hösten är här och med den en intensiv period för många av oss. Många är de bolag som om tre månader går in i sitt första år som K3-tillämpare. En spännande tid! Med anledning av detta fortsätter

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Jan Engström Stockholm September 2014

Jan Engström Stockholm September 2014 Jan Engström Stockholm September 2014 1 one single set of high quality global standards....to help users make economic decision on the global capital markets. 2 } 2001 IASB bildades - EU beslöt om IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Finansiella instrument i industriföretag

Finansiella instrument i industriföretag Erfarenheter från implementering av IFRS 9 Finansiella instrument i industriföretag 26 IFRS 9 Finansiella instrument 97 dagar kvar 2 Välkommen! Agenda Klassificering och värdering Våra erfarenheter Är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Totalavkastningstabell

Totalavkastningstabell Stockholm 2006-10-02 Totalavkastningstabell Rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning Totalavkastningstabell Förord Bakgrund Kapitalavkastningstabellen (KAT) skapades genom ett branschgemensamt

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.1 december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 FÖLJENOT från: inkom den: 21 april 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Nuläge Finansiella instrument

Nuläge Finansiella instrument Nuläge Finansiella instrument Nicklas Grip Head of Capital Management Department 2014-09-24 Disclaimer Denna presentation baseras uteslutande på mina egna åsikter och behöver därför inte överensstämma

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET NOVEMBER 2005 2 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 SYFTE 7 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IAS 1 Utformning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet har beslutat om följande uppdateringar av RFR 2 som ännu inte har förts in i rekommendationen i avvaktan på att EU godkänner de nya/ändrade

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

bå=à ãñ êéäëé=~î=oéççîáëåáåöëê ÇÉíë=êÉJ âçããéåç~íáçåéê=çåü=áåíéêå~íáçåéää~=êéj ÇçîáëåáåÖëêÉÖäÉê== _áä~ö~=n=íáää=c êëä~öëéêçãéãçêá~=n

bå=à ãñ êéäëé=~î=oéççîáëåáåöëê ÇÉíë=êÉJ âçããéåç~íáçåéê=çåü=áåíéêå~íáçåéää~=êéj ÇçîáëåáåÖëêÉÖäÉê== _áä~ö~=n=íáää=c êëä~öëéêçãéãçêá~=n båà ãñ êéäëé~îoéççîáëåáåöëê ÇÉíëêÉJ âçããéåç~íáçåéêçåüáåíéêå~íáçåéää~êéj ÇçîáëåáåÖëêÉÖäÉê _áä~ö~níáääc êëä~öëéêçãéãçêá~n oéãáëëëééíéãäéêommq cê åoéççîáëåáåöëéåüéíéå p^jj^kc^qqkfkd gûjc obipbjbii^kobalsfpkfkdpoüabql`ef^p_

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

UFR. december 2007 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR. december 2007 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR december 2007 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) Innehållsförteckning UFR 1 Nedskrivning av aktier i dotterföretag i samband med en koncernintern omstrukturering 2 UFR 2 Koncernbidrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kära läsare! Nya tentativa beslut tagna i leasingprojektet 2. Arbetet med en IFRS om intäkter stora förändringar från utkastet 4

Innehållsförteckning. Kära läsare! Nya tentativa beslut tagna i leasingprojektet 2. Arbetet med en IFRS om intäkter stora förändringar från utkastet 4 Kära läsare! Innehållsförteckning Sid Visst är det härligt att våren är här! Efter en skön påskhelg och innan valborg stundar med brasa och sång vill vi erbjuda er lite intressant läsning i vårt april

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017 www.pwc.se Tillämpningsfrågor K2/K3 2017 Välkommen! Sune Edvardsson Auktoriserad revisor/director Dagens agenda Nyheter och förtydligande i K2 och K3 Vanliga frågor under våren 2017 2 Nyheter 2017 3 #kunskapsdagar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer