PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION 2014-2016"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION DNR MIUN 2014/790 Publicerad: Beslutsfattare: Mats Tinnsten Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Mittuniversitetetsplanfördigitalkommunikationomfattarexternochinterndigitalkommunikation därkanalenföreträderuniversitetet.kanalernaskaföljaplanenochderiktlinjersomangesidenoch dessbilaga.syftetmeddennaplanärattvägledaochförenklaförmittuniversitetetsmedarbetareatt väljalämpligdigitalkanalföravseddmålgrupp.dettapåettsättsomgynnarsåväldetegna budskapetsombildenavmittuniversitetet.planenkommerävenattunderlättaförmittuniversitetets målgrupperdådenkommerinnebäraeneffektiviseringikommunikationen.utifråndennaplanska detfinnasenhandboksomenkeltvägledermedarbetarnatillattväljarättkanalvidrättsituation. DennaplanärunderordnadMittuniversitetetsvarumärkesplattform,kommunikationspolicy(som blandannatreglerarrättsligaaspekter)ochgrafiskaprofil.

2 Plan för digital kommunikation Mittuniversitetetsplanfördigitalkommunikationomfattarexternochinterndigitalkommunikation därkanalenföreträderuniversitetet.kanalernaskaföljaplanenochderiktlinjersomangesidenoch dessbilaga.syftetmeddennaplanärattvägledaochförenklaförmittuniversitetetsmedarbetareatt väljalämpligdigitalkanalföravseddmålgrupp.dettapåettsättsomgynnarsåväldetegna budskapetsombildenavmittuniversitetet.planenkommerävenattunderlättaförmittuniversitetets målgrupperdådenkommerinnebäraeneffektiviseringikommunikationen.utifråndennaplanska detfinnasenhandboksomenkeltvägledermedarbetarnatillattväljarättkanalvidrättsituation. DennaplanärunderordnadMittuniversitetetsvarumärkesplattform,kommunikationspolicy(som blandannatreglerarrättsligaaspekter)ochgrafiskaprofil. Effektmål Dendigitalakommunikationenskaledatillattföljandeeffektmålnås: Förenklaförmedarbetarnaattkommuniceraochpublicerainformationilämpligkanalföravsedd målgrupp. Gestudenternaochmedarbetarnaeffektivakommunikationsverktyg. Målgrupper Mittuniversitetetharettantalolikamålgrupperattnåmedsindigitalakommunikation.Samtligaav dessamålgrupperharolikabehovochbehöverdärförnåspåolikasätt.nedanföljervåraprimära målgrupper.derasdigitalakommunikationsbehovbeskrivsidetaljibilaga1. Studenterpåcampus MålgruppenbeståravstudentersomredanstuderarpånågotavMittuniversitetetscampus. Distansstudenter MålgruppenbeståravstudentersomstuderarvidMittuniversitetetpådistans. Nyantagnastudenter MålgruppenbeståravstudentersomharblivitantagnasomstudentervidMittuniversitetetmensom intehunnitbliregistrerade. Potentiellastudenter Målgruppenbeståravpotentiellastudentersamtvissaavdessapersonersföräldrar.Enmycketstor delavdepotentiellastudenternaäräldreochdessapersonersföräldraringårgivetvisintei målgruppen.förutländskastudenterochexempelvisgymnasieeleverspelardockföräldrarnaoftaen viktigrollivaletavuniversitet. Medarbetare MålgruppeninnefattarMittuniversitetetssamtligamedarbetare. Samarbetspartners Målgruppenbeståravnäringsliv,forskningsfinansiärer,skolor,kommuner,landstingoch myndigheterdärdetredanfinnsenbefintligrelationmedmittuniversitetet.dennamålgruppäräven oftaintresseradavattfånyheter(senedan). 2

3 Potentiellasamarbetspartners Målgruppenbeståravnäringsliv,forskningsfinansiärer,skolor,kommuner,landstingoch myndigheterdärdetintefinnsnågonrelationmedmittuniversitetetsedantidigare. Nyhetsintresserade Målgruppenbeståravpersonersomärintresseradeavattinyhetsformtadelavaktuellinformation frånmittuniversitetet,exempelvisjournalister,politiker,allmänhetsamtforskarefrånandra universitet.ideflestafallhardennamålgrupplägrekunskapommittuniversitetetänmålgruppen samarbetspartners. Alumner MålgruppenbeståravtidigarestudentervidMittuniversitetet. Forskarkollegorochandrauniversitet Målgruppenbeståravforskareochintressentervidandrauniversitetsomantigenharettsamarbete mednågonpåmittuniversitetetellersomärallmäntintresseradeavvårverksamhet.derasbehov liknardebehovsomsamarbetspartnersochnyhetsintresseradehar. Sebilaga1därmålgruppernasbehovirespektivekanalframgår. Kanaler DetfinnsettantaldigitalakanalerdärMittuniversitetetsnärvarofyllerettellerfleraavdeolika målgruppernasbehov.nedanföljerenlistaöveruniversitetetsprioriteradekanalersamtettsyfteoch ettmålförrespektivekanal. Miun.seskavaranavetiMittuniversitetetsdigitalanärvaro.Isamtligadigitalakanalerdär Mittuniversitetetäraktivtskadettydligtlänkastillmiun.se. Riktlinjer Miun.seskavaradenhuvudsakligakanalenföruniversitetsövergripandeinformationoch tillhandahållaaktuellochfördjupadinformationomdeprogramochkursersommittuniversitetet erbjuderochävenbeskrivadenforskningsomfinns. Miun.seskainnehållasamtliganyheterochnyhetsbrevsomberörMittuniversitetet.Påsidanska detexempelvislänkastilluniversitetetsflödenisocialakanaler. AllawebbsidorinomMittuniversitetetsverksamhetsomexempelvisforskningscenter, forskningsgrupper,enhetersomexempelvismiuninnovation,programsidorliksomprojektoch eventsdärmittuniversitetetärhuvudpart,skaliggaundermiun.se.webbplatsersombedrivssom endelavundervisningenkanmedgesettundantagisamrådmedkommunikationschefen. Kampanjsidoranvändsunderentidsbegränsadperiod.Dessasidorfårgrafisktavvikafrån Miun.seunderförutsättningattdeföljerMittuniversitetetsgrafiskaprofil.Samtligakampanjsidor skaliggaundermiun.se. BibliotekstjänsterskavaraennaturligdelavMiun.seochskagebesökarnamöjlighetattlånaoch reserveraböcker,sevilkaböckersomfinnstillgängligaochfåtillgångtillbiblioteksrelateradee tjänsterochdatabaser. StudyInMidSweden.comskavaraenengelskspråkigversionavMiun.se.Denskainteavvikai annatänspråkochinnehållfrånmiun.se. 3

4 Digitalanyhetsbrev Syftetmeddigitalanyhetsbrevärattgemottagarnainformationomvadsomhänderpåochrunt Mittuniversitetet. Riktlinjer Digitalanyhetsbrevskaskickasutminsttvågångerperår. OmenmedarbetareskrivernyhetsbrevsomendelavsittarbeteinomMittuniversitetet, exempelvisettforskningsämnesomvillspridanyheterviaettnyhetsbrevtillsinaintressenteroch partners,skadeverktygsomtillhandahållsavuniversitetetanvändas. Facebook(facebook.com/Mittuniversitetet) UniversitetetsgemensammaFacebooksidaskavaranavetförMittuniversitetetssocialakanaler.Syftet ärgestudenternaaktuellochrelevantinformationsamtattengagerabefintligastudenterochfådem attkännastolthetövermittuniversitetet.måletärattdebefintligastudenternasengagemangska genererafacebookkonversationeromuniversitetetochattdettaskastärkauniversitetetsvarumärke ochgöradettillettattraktivareuniversitetipotentiellastudentersögon. Riktlinjer Interaktionskaaktivteftersträvasgenomattexempelvisställafrågortillbesökarnapåsidanoch attuppmanademattgillaellerdelainläggochattläggauppegnabilder. PåMittuniversitetssidaskasynergiermellandeolikasocialakanalernaeftersträvas.Dettakan åstadkommasgenomatt,påfacebooksidan,länkatilluniversitetetskontonpåinstagram,twitter, Youtubeetc. PåMittuniversitetetssidaskagenomfördaaktiviteterskildrasochkommandeevenemang marknadsföras. Facebook(Övrigaverksamheter,kontonellergrupper) SyftetmedövrigaenhetsspecifikasidorpåFacebookärattanvändasidornasom kommunikationskanalomdetfinnsettspecifiktbehovellerenspecifikmålgruppsombehövernås. Detkanexempelvisvaraettforskningscenterellerenvissutbildning. Riktlinjer PåsidansbeskrivningskadetalltidangesattverksamhetenärendelavMittuniversitetet. InläggsompublicerasmedkopplingtillMittuniversitetetsverksamhetbörangesmedhashtag #Mittuniversitetetoch/eller#miun. NärkommunikationskerislutnagrupperrepresenterarmedarbetarenMittuniversitetet. SyftetmedTwitter(Mittuniversitetetsgemensammakonto)ärattspridanyhetersomberör Mittuniversitetetochattagera megafon förandrauniversitetsgemensammasocialakanaler. Riktlinjer Twitter skavaradenprimärasocialakanalenförattspridanyheterommittuniversitetetochnyhetersom berörmittuniversitetet användsförattförstärkanyheterochkommentarersomärrelevantaförmittuniversitetet (retweet) Skaalltidhahashtag#Mittuniversitetetoch/eller#miunnärinläggpubliceras. 4

5 Twitter(Övrigakonton) SyftetmedövrigakontonpåTwitterärattdeskaanvändassomkommunikationskanalomdetfinns ettspecifiktbehovellerenspecifikmålgruppsombehövernås.detkanexempelvisvaraett forskningscenterellerenvissutbildning.ävenenskildamedarbetareanvändertwitterisittjobb, exempelvisforskare. Riktlinjer ÖvrigakontonpåTwitter Skavaradenprimärasocialakanalenförattspridanyheteromfunktionen/enhetenochnyheter somberörmittuniversitetet AnvändsförattförstärkanyheterochkommentarersomärrelevantaförMittuniversitetet (retweet) Skaalltidhahashtag#Mittuniversitetetoch/eller#miunnärinläggpubliceras. Omdutwittrarförettforskningscentersomharettegetundervarumärke,använderdubåde #Mittuniversitetetoch/eller#miunochforskningscenteretshashtag(ex#etour,#stc). Instagram SyftetmedInstagramärattskildralivetsomstudentvidMittuniversitetetochförmedlaenpositiv bildavuniversitetet.detofficiellakontotskaävenbidratillattökasammanhållningenochstoltheten blandstudenterna. Riktlinjer Aktivitetenikanalenbörvarapåenvälavvägdnivå.Minstfyrabilderskaläggasuppiveckan ochmaxfempåenochsammadag. Hashtagsskafinnastillsamtligabildersomläggsupp. LinkedIn LinkedInärettnätverkmedfokuspåpersonersarbeteocharbetsrelateradeerfarenheter. Mittuniversitetetssidavändersigfrämsttillalumnerochanvändsförattstärkabandentill universitetetochkännastolthetöveratthastuderatvidmittuniversitetet. Riktlinjer LäggauppnyheterochpressmeddelandensomstärkerenpositivbildavMittuniversitetetbland alumnersamtinformeraompåbyggnadsutbildningar. Bloggar Syftemedbloggarärattgeläsarnamöjlighetattpåettmerpersonligtsätttadelavvadsomhänder inomolikadelaravuniversitetet. Riktlinjer OmenmedarbetarebloggarsomendelavsittarbeteinomMittuniversitetetskadenplattform somtillhandahållsavuniversitetetanvändas. Omenbloggstartasskaminstettinläggimånadenpubliceras. Videotjänster VideotjänsternabeståravYoutubeochVimeosamtdekinesiskaalternativenTudouochYouko.Syftet medvideotjänsternaärattspridareklamommittuniversitetetivideoformatochattlocka internationellastudentertillattstuderaviduniversitetet.tjänsternaskaävenfungerasomett komplementtillundervisningen. 5

6 Riktlinjer SamtligavideoklippellerfilmersomMittuniversitetetläggerupppåinternetskapubliceraspå universitetetskanalpåyoutubeochsedanlänkastillfrånandrakanaler. ÄvenVimeokananvändassomettkomplementtillYouTube Undantagetfrånriktlinjenovanärreklamfilmersomsyftartillattlockaasiatiskastudenter.Filmer avdentypenkanävenläggasupppådekinesiskasidornatudouochyouko. Intranät(finnsinteidag,nykanalsomföreslås) Syftetmedintranätetärattunderlättamedarbetarnasinternakommunikationochattgenerera åtkomsttillarbetsrelateradinformation.måletmedintranätetäratteffektiviseramedarbetarnas vardaggenomattgöradetenklareatthittainformation,samarbetasamtdelakunskapmedvarandra. Intranätetskaävengemedarbetarnaeninblickivadsomhänderinomuniversitetetsolikadelar. DennakanalfinnsännuinteförMittuniversitetetsmedarbetaremenenprocessharpåbörjatsförattta framettintranätsomkantillgodosefleraavdenmålgruppensbehov. Riktlinjer Intranätet skaanvändasförattförenklaadministrativauppgifter skabyggaenkunskapsdelande vikänsla förmasskommunikationmellanmedarbetareskaiförstahandintranätetanvändas.epostska kommaförstiandrahand. flerriktlinjertasframnärintranätetfinns. Digitalaanslagstavlor Syftetmeddigitalaanslagstavloräratttillhandahållainformationomuniversitetetochvåracampus tillbesökare,studenterochmedarbetare.digitalaanslagstavlorfinnspåolikaställenpåvåracampus. Riktlinjer Tavlornaskainnehållapraktiskochplatsrelateradinformationförbesökareochstudenter,såsom kartorochliknande. Studentportalen Syftetmedstudentportalenärattdenskavarastudenternasdigitalacampusmiljö,derasecampus, därdehartillgångtillalltdebehöverundersinutbildningstidvidmittuniversitetet. Riktlinjer Istudentportalenskavarjestudenthatillgångtillsinindividuelladigitalacampusmiljö.Genom studentportalennårstudentenindividuellinformationochlämpligavägarattkommuniceramed lärare,kurskamraterochövrigafunktionervidmittuniversitetetnärdebehöverdetinomramen försinastudier. Studentportalenärenavdekanalerdärmedarbetareochstudenterkommunicerarigrupper. 6

7 Lärplattform Syftetmedlärplattformenärattdenskavarastudentensdigitalaundervisningsmiljö.Dettagäller framföralltföruniversitetetsdistansstudenter,menävenfördestudentersomstuderarvidcampus därverksamhetenbehöverettkomplementtillcampusmiljön. Riktlinjer Lärplattformenärdenplatsdärstudentendeltariundervisning. Lärplattformenärenavdekanalerdärmedarbetareochstudenterkommunicerarigrupper. Verktygförbildmötenmedmera Syftetmeddessaverktygärattunderlättadistanskommunikationsamtinternvideodistribution. Riktlinjer Användsförvideokonferenserochdistanskontakt(Skype,AdobeConnect,Google+medmera). AnvändsförinternvideodistributionmediaportalersomMuTube,Kaltura). Alumninätverk Syftetärattunderlättaförtidigarestudenteratthållakontaktenmedvarandrasamtatthittanya kontaktersomtidigareharstuderatvidmittuniversitetet. Riktlinjer Alumninätverket användsföratthållakontaktmedochmellantidigarestudenter(alumni) användsävenförattmittuniversitetetskakunnahållakontaktenmedsinaalumner. EtteventuelltengagemangfrånMittuniversitetetiandrakanalerändesomnämnsovanmåste diskuterasmedochgodkännasavkommunikationschefen. Ansvar och roller Kommunikationsavdelningenharhuvudansvaretfördedigitalakanalerpåinternetdär Mittuniversitetetärnärvarande.Dockärvarjeenskildverksamhetansvarigfördetinnehållsom verksamhetenägerochpublicerarikanalerna. Ansvaretinnebäratt Kommunikationschefenförvaltarochutvecklardennaplanfördigitalkommunikationochska säkerställaattdetfinnsanvändbarahandböckerförverksamhetenbaseratpåinnehålletiplanen. Kommunikationsavdelningenskaagerarådgivareochgestödtillverksamhetennärdetgäller digitalnärvaro. Kommunikationschefenärsystemägareförwww.miun.se,www.studyinmidsweden.com,digitala nyhetsbrev,etteventuelltintranätsamtdeuniversitetsgemensammasocialakanalerna. Systemägarskapetinnebärävenettansvarförattmätaeffekter. Kommunikationschefenbeslutaromstartavnyaochnedläggningavnuvarandekanalersomär universitetsgemensamma. Kommunikationschefenskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerför utvecklingavdegemensammadigitalakanalerna.verksamhetenrepresenterasidetdigitalarådet samtireferensgrupperochanvändarråd,semernedan. Kommunikationsavdelningenskaalltidvaradelaktigiutvecklingsprojektsomrördedigitala kanalernaochdedigitalaarbetsverktygen. 7

8 Kommunikationsavdelningenharhuvudansvaretförinnehåll,form,strukturoch användarinteraktionavwww.miun.se,www.studyinmidsweden.com,digitalanyhetsbrev,ett eventuelltintranätsamtdeuniversitetsgemensammasocialakanalerna. Kommunikationsavdelningenansvararförformenochskavaradelaktigvidframtagningav innehåll,strukturochanvändarinteraktionavdedigitalaarbetsverktygen. Kommunikationsavdelningenansvararförattdetfinnsenredaktionellförvaltningförde universitetsgemensammadigitalakanalernasamtförredaktionelltinnehållidedigitala arbetsverktygen.dettabeskrivsidokumentetwebborganisationförmiun.se. Kommunikationsavdelningenharrättattgöraändringari,ellertabortpubliceratinnehåll,omdet stridermotgällandereglerochriktlinjer. Biblioteket/LRCharhuvudansvaretförförvaltningochutvecklingavdebibliotekstjänstersom användsavlärareochstudenteriundervisningsprocessenochforskareiforskningsprocessen. Biblioteket/LRCharävenhuvudansvaretförförvaltningochutvecklingavdedigitalaarbetsverktyg somanvändsavlärareochstudenteriundervisningsprocessen,dvsstudentportalen,lärplattformen ochmediaportalen. Ansvaretinnebäratt Överbibliotekarienärsystemägareförbibliotekstjänsterna.Systemägarskapetinnebärävenett ansvarförattmätaeffekter. Överbibliotekarienskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerförutveckling avbibliotekstjänsterna.verksamhetenskarepresenterasianvändarråd(biblioteksrådet). Överbibliotekarienharhuvudansvaretförinnehåll,strukturochanvändarinteraktionav bibliotekstjänsterna,menskasäkerställaattkommunikationsavdelningenärdelaktigvid framtagningavdetta. ChefenförLRCärsystemägareförStudentportalenochlärplattformen.Systemägarskapetinnebär ävenettansvarförattmätaeffekter. ChefenförLRCskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerförutvecklingav degemensammadigitalaarbetsverktygen.verksamhetenskarepresenterasianvändarråd. ChefenförLRCharhuvudansvaretförinnehåll,strukturochanvändarinteraktionavdedigitala arbetsverktygen,menskasäkerställaattkommunikationsavdelningenärdelaktigvidframtagning avdetta. Varjeverksamhetsomharettegetkontoellergruppiensocialkanalharhuvudansvaretför hanteringenavdetkontot.exempel:ettforskningscentersomharettegettwitterkonto,en programansvarigsomstartarengrupppåfacebookfördialogmedstudenterna. Ansvaretinnebäratt varjeverksamhetsäkerställerattdetfinnsresursersomkanhanteraenkontinuerlignärvaroi kontot varjeverksamhetsäkerställerattdetfinnsentydligmålsättningmednärvaronidensociala kanalensomliggerilinjemeddetsomståridennapolicy varjeverksamhetanmälerstartocheventuellnedläggningavkontotilldendigitalakoordinatorn påkommunikationsavdelningen varjeverksamhetsäkerställerattkontotföljerdenamngivningsreglersomfinnsförenskilda konton varjeverksamhetsäkerställerattmittuniversitetetslogotypellerundervarumärke,omettsådant finns,framgårpåkontotsamtiövrigtföljerdengrafiskaprofilen varjeverksamhetansvararförinnehålletsompubliceraspåkontotellerigruppen,bådedetsom mansjälvpublicerarochdetsomandrapublicerariformavkommentarerochinlägg. 8

9 Dettakommerattbeskrivasmeringåendesomtipsochrådidigitalahandboken. miun.se/digitalhandbok Detdigitalarådetansvararförattsäkerställaattutvecklingenavdedigitalakanalernaskerilinjemed Mittuniversitetetsövergripandemål.Detdigitalarådetskabeståavsystemägarefördedigitala kanalernaocharbetsverktygen,itchefenochenstuderanderepresentant.flerrollerkanvara adjungerande. Ansvaretinnebäratt detdigitalarådetskadeltaiprioriteringsarbetetpåstrategisknivå detdigitalarådetskaträffastvågångerperår. Användarrådetansvararförattgeinputtillrespektivesystemägareomviktigautvecklingsarbeten. Detkanfinnasettanvändarrådperkanalellerengruppförflerakanaler,beroendepåvadsomärbäst förverksamheten.användargruppernaskabeståavlärare,forskareochstuderanderepresentanter samtandraviktigaintressentersomexempelvisstudievägledare,atlasansvariga, personalavdelningen,servicecenterochsamarbetspartners. Ansvaretinnebäratt användarrådetskavararådgivandetillsystemägarnaochdeltaiprioriteringsarbetetförden specifikakanalen/kanalerna användarrådetskaträffastvågångerperår omdetredanfinnsenreferensgruppinomettspecifiktområdekandennaanvändas. Varjeinformationsägareäransvarigförsakinnehålletpåenwebbsida.Allaanställdainom universitetetharettinformationsansvarochärpotentiellainformationsägare. Ansvaretinnebäratt varjeinformationsägareansvararförattinformationenhållsaktuell varjeinformationsägaretarkontaktmeddensomärpublicerareellerredaktörförsinegen verksamhetförattläggatill,ändraellertabortinformation. Namngivningsstruktur miun.se Beslutomdomännamntasavdendigitalakoordinatorn. Förwebbadressergällerföljande: Avdelningaranvänder:www.miun.se/avdelning Projektanvänder:www.miun.se/projektnamnet Personligawebbadresser:www.miun.se/fornamnefternamn Detärtillåtetmedsubdomänertillandraverksamhetssystem,exempelvisAgresso: agresso.miun.se Generelltförwebbplatsermedegendomänadressgällerattdendigitalakoordinatornskakontaktas förendiskussionomdenbästalösningensamtförattsetillattdomännamnet/förkortningen(på kampanjen,forskningsprojektet)interedananvändsinågotannatsammanhang.registreringenav domänenmåsteskeviahelpdesk. Kampanjwebbarkanhaenegendomänadressochkanlänkasfrånwww.miun.se. 9

10 Centrumbildningsochforskningswebbarkanseutochnamngespåtvåsättberoendepåom Mittuniversitetetärhuvudmanellerej: OmMittuniversitetetärhuvudmanskawww.miun.se/xxxxskapasmedutgångspunktibefintliga mallarochutifrånmittuniversitetetsgrafiskaprofil.namngivningenskavaralogiskochkoppladtill forskningen/projektet. OmMittuniversitetetärintehuvudmanochMittuniversitetetsgrafiskaprofilsåledesinteföljsfulltut skaenegendomänadressregistreras.dennakanlänkasfrånwww.miun.se.förhjälpmedregistrering avdomänen,kontaktahelpdesk. Insatser och aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidsplan Kommentar Taframhandböcker KOM Enförsta version klarapril 2014 Realiseraochstarta uppdigitaltrådsamt användarråd Skapatydliga handlingsplanerper kanal Utbildningsinsatser, workshopsetc Utvecklingav studentportalenenligt ecampusprojektet KOMsamt resp system ägare Resp system ägare KOM Biblioteket/ LRC Löpande, ca2ggr perår Q22014 Planensinnehållskakonkretiserastillen handbokförallamedarbetare,uppbyggd utifrånolikascenarion,ex Jagvillbörja blogga.scenariernaäridentifieradeav referensgruppen.ettförstautkastav handbokenfinnshär: miun.se/digitalhandbok Användarrådenochdetdigitalarådet skatillsättas. Medinputfrånanvändarråden Öppnautbildningarochworkshopsska erbjudasallamedarbetaresomvilllära sigmeromhurmankananvändadigital kommunikationisinverksamhet. Dettaprojektärredanigångochutgår fråndenkravspecifikationsome campusprojektetlevererade. Skapaettintranät KOM 2015 Projektetharidentifieratattdetfinnsett stortbehovavettintranät.dennakanal finnsmediplanen,menbeslutbehöver fattasomkoncept,resurser,teknikmm. KOMägerfråganochkommerunder 2014attgöraenbehovsanalys/förstudie. InputfrånITavdelningenbehövsfördet tekniskavägvalet.komåterkommertill ledningenmedbeslutsunderlagifrågan underhösten

11 Utvecklingavmiun.se Responsivedesign Bättreutbildnings information Enbättrebloggportal Målgruppsanpassad struktur Bättreanvändbarhet Bättreprestanda Flyttaöver informationför studentertill studentportalen Taframmallarför utvärdering KOM Sep2014 Ettuppgraderingsprojektstartardec 2013medsyfteattsetillattmiun.seblir tillgängligävenimobilochläsplattor(se responsivedesign),vilketärett grundkravförwebbplatseridagochvi serattdetmobilaanvändandetmiun.se ökarrejält(från5till19%påettår).i sambandmeddettaprojektpassarvipå attförbättrasättetvipresenterarvåra utbildningarpåsamtskaparenmer användarvänligstrukturmm. KOM Q12015 Skapamallarutifråneffektmålen. Mallarnaskallvaraettstödfördeolika kanalägarnanärkanalenutvärderas. Utvärdering Effektmålenskaföljasuppenligtnedan: Förenklaförmedarbetarnaattkommuniceraochpublicerainformationilämpligkanalföravsedd målgrupp. o Enkätundersökning2016blandmedarbetarna. Gestudenternaochmedarbetarnaeffektivakommunikationsverktyg. o Enkätundersökning2016blandstudenternaochmedarbetarna Dessutombörrespektivekanalutvärderasårligenutifrånföljandeparametrar: Antalbesökare/följarepermånad Nyckeltalutifrånnytta,enkelhet/användarvänlighet/interaktionmedmera 11

12 Bilaga 1: Målgruppernas digitala behov SombeskrivetiplanenharMittuniversitetetettantalolikamålgrupperattnåmedsindigitala kommunikation.samtligaavdessamålgrupperharolikadigitalabehovochbehöverdärförnåspå olikasätt.nedanföljerdedefinierademålgruppernaviarbetarmotsamtexempelpåderas identifieradebehov.vidsidanavvarjebehovstårdekanalersomanseseffektivastnärdetgälleratt tillgodosejustdetbehovet. Studenterpåcampus Identifieradebehov Hållakontaktenmedsinastudiekamrater understudietiden. Fåsnabbtillgångtillinformationoch funktionersomberörstudierna. Ställafrågorsomberörstudiernaochfå snabbasvar. Fåvägledning/coachinginförkarriärval. Nyttjaeresursersomvetenskapliga artiklar,uppsatser,eböckerm.m. Nåutmedsittvarumärketillpotentiella arbetsgivare. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper),instagramochlärplattformen Studentportalen,lärplattformenoch Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper) LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.seochalumninätverket miun.se 12

13 Distansstudenter Identifieradebehov Hållakontaktenmedsinastudiekamrater understudietiden. Fåsnabbtillgångtillinformationoch funktionersomberörstudierna. Tadelavundervisningenpåett distansanpassatsätt. Ställafrågorsomberörstudiernaochfå snabbasvar. Fåvägledning/coachinginförkarriärval. Nyttjaeresursersomvetenskapliga artiklar,uppsatser,eböckerm.m. Nåutmedsittvarumärketillpotentiella arbetsgivare. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper)ochlärplattformen Studentportalen,lärplattformenoch Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper) Lärplattformen,Studentportalen, videotjänsterochvideoverktyg LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.seochalumninätverket miun.se Medarbetare Identifieradebehov Kommunicerainterntutanattbehöva användaepost. Fåutinformationomundervisningentill (ochäveninterageramed)studenterna. Tillbringamindretidmedattbesvarafrågor frånstudenter. Kommaåtinformationomkursersåsom exempelvisdeltagarlistor. Kommaåtreseinformationochandra internadokument. Kanaler Intranät(närdetfinns) Studentportalen,lärplattformenochFacebook (Övrigaverksamheter,kontonellergrupper) LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) LärplattformenochStudentportalen Intranät 13

14 Nyttjaeresursersomvetenskapligaartiklar, uppsatser,eböckerm.m. Bokatidförrådgivning. Ökadinblickiverksamhetensolikadelar. Nåutmedsittpersonligavarumärke (forskare). Nyttiggöraforskningen(forskare). Hittarättkontaktvägar. Potentiellastudenter Miun.se Intranät Bloggochintranät Miun.se,Twitter,Facebookochdigitala nyhetsbrev Miun.se,Twitter,Facebook,alumninätverket ochintranät Intranät Identifieradebehov Fåenöverblickövervilkakurser/program somerbjuds. Fåeninblickilivetsomstudentvid Mittuniversitetet(påochutanförcampus). Sedemokurser(ilärplattformen)förattse hurdetgårtillattstuderapådistans. BlilockadetillMittuniversitetetochseatt detärettbrauniversitet(föräldrartill potentiellastudenter). Fåtydligareochdjupareinformationom specifikakurserochprogram. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Miun.se Facebook(facebook.com/Mittuniversitetet), Instagram,miun.seochblogg Lärplattformen(dockviamiun.se) Miun.se,Facebook Miun.se miun.se 14

15 Nyantagnastudenter Identifieradebehov Behövervetavartdeskavändasigför praktiskinformation(hittarätt kontaktvägar). Debehöveräveninformationinnandehar kommittillcampus. Arbetslivsanknytning(tidigt). Kanaler Miun.se Miun.se,Facebook (facebook.com/mittuniversitetet)ochtwitter miun.se Nyhetsintresserade Identifieradebehov Tadelavnyheter(omforskningsamt Mittuniversitetet). Tadelavdenforskningsompågår/har bedrivitssamtvissaföreläsningar. Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Kanaler Miun.se,Twitterochdigitalanyhetsbrev Miun.se,Twitterochvideotjänster Miun.se Samarbetspartners Identifieradebehov Hittasamarbetsmöjlighetermedstudenter samtmittuniversitetetochdess forskare/medarbetare. Hämtafakta/göraresearch. Beställauppdragsutbildningar. Hittastyrdokument. Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Kanaler Miun.se,Twitterochalumninätverket Miun.se Miun.se Miun.se Miun.se 15

16 Potentiellasamarbetspartners Identifieradebehov Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Hittasamarbetsmöjlighetermedstudenter samtmittuniversitetetochdess forskare/medarbetare. KännaattMittuniversitetetärettbra universitet(beslutsfattare). Segodaexempelpålyckadesamarbeten. Hämtafakta/göraresearch. Beställauppdragsutbildningar. FåentydligbildavvadMittuniversitetet görochkanerbjuda. Hittastyrdokument. Kanaler Miun.se Miun.se,Twitterochalumninätverket Miun.se,TwitterochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.se Miun.se miun.se 16

17 Alumner Identifieradebehov Hittastyrdokument. Hållakontaktmedsinatidigare studiekamrater. Hittakarriärmöjligheter. TadelavMittuniversitetetsoffentliga föreläsningar. Tadelavnyheter. KommaikontaktmedMittuniversitetet avseendesamarbeten. Hittarättkontaktvägar. Hittamöjligheteratt getillbaka genom exempelvisgästföreläsningaroch erbjudandeompraktikplatser/exjobb. Kanaler Miun.se Alumninätverket Miun.seochalumninätverket Videotjänster Miun.se,Twitterochdigitalanyhetsbrev Miun.se Miun.se Miun.se 17

Kommunikationsstrategi för SLU

Kommunikationsstrategi för SLU Rektor STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.2.7.1-2374 Sakområde: Kommunikation och media Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Kommunikationsavdelningen Handläggare:

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1. Information om Mittuniversitetet...4 2. Stöd i kommunikationsfrågor...4

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Hej! Vi ska bli Sveriges mest uppskattade produktionsbyrå!

Hej! Vi ska bli Sveriges mest uppskattade produktionsbyrå! Hej Vi ska bli Sveriges mest uppskattade produktionsbyrå Advant Produktionsbyrå AB Tage Erlandergatan 4, 652 20 Karlstad www.advant.se 054-22 00 50 info@advant.se Hej Linda Jonsson DELÄGARE/KUNDANSVARIG

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Kommunikationsplan BUILD UP Skills SWEBUILD utbilda energieffektiva hantverkare i Sverige till 2020

Kommunikationsplan BUILD UP Skills SWEBUILD utbilda energieffektiva hantverkare i Sverige till 2020 Kommunikationsplan BUILD UP Skills SWEBUILD utbilda energieffektiva hantverkare i Sverige till 2020 Bakgrund till projektet 2020 års energi- och klimatmål kräver stora insatser från byggsektorn. En viktig

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne 5 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 7 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/168 4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning Kommunikationsutbildning Program för dagen 09.45-10.15 Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer