PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION 2014-2016"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION DNR MIUN 2014/790 Publicerad: Beslutsfattare: Mats Tinnsten Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Mittuniversitetetsplanfördigitalkommunikationomfattarexternochinterndigitalkommunikation därkanalenföreträderuniversitetet.kanalernaskaföljaplanenochderiktlinjersomangesidenoch dessbilaga.syftetmeddennaplanärattvägledaochförenklaförmittuniversitetetsmedarbetareatt väljalämpligdigitalkanalföravseddmålgrupp.dettapåettsättsomgynnarsåväldetegna budskapetsombildenavmittuniversitetet.planenkommerävenattunderlättaförmittuniversitetets målgrupperdådenkommerinnebäraeneffektiviseringikommunikationen.utifråndennaplanska detfinnasenhandboksomenkeltvägledermedarbetarnatillattväljarättkanalvidrättsituation. DennaplanärunderordnadMittuniversitetetsvarumärkesplattform,kommunikationspolicy(som blandannatreglerarrättsligaaspekter)ochgrafiskaprofil.

2 Plan för digital kommunikation Mittuniversitetetsplanfördigitalkommunikationomfattarexternochinterndigitalkommunikation därkanalenföreträderuniversitetet.kanalernaskaföljaplanenochderiktlinjersomangesidenoch dessbilaga.syftetmeddennaplanärattvägledaochförenklaförmittuniversitetetsmedarbetareatt väljalämpligdigitalkanalföravseddmålgrupp.dettapåettsättsomgynnarsåväldetegna budskapetsombildenavmittuniversitetet.planenkommerävenattunderlättaförmittuniversitetets målgrupperdådenkommerinnebäraeneffektiviseringikommunikationen.utifråndennaplanska detfinnasenhandboksomenkeltvägledermedarbetarnatillattväljarättkanalvidrättsituation. DennaplanärunderordnadMittuniversitetetsvarumärkesplattform,kommunikationspolicy(som blandannatreglerarrättsligaaspekter)ochgrafiskaprofil. Effektmål Dendigitalakommunikationenskaledatillattföljandeeffektmålnås: Förenklaförmedarbetarnaattkommuniceraochpublicerainformationilämpligkanalföravsedd målgrupp. Gestudenternaochmedarbetarnaeffektivakommunikationsverktyg. Målgrupper Mittuniversitetetharettantalolikamålgrupperattnåmedsindigitalakommunikation.Samtligaav dessamålgrupperharolikabehovochbehöverdärförnåspåolikasätt.nedanföljervåraprimära målgrupper.derasdigitalakommunikationsbehovbeskrivsidetaljibilaga1. Studenterpåcampus MålgruppenbeståravstudentersomredanstuderarpånågotavMittuniversitetetscampus. Distansstudenter MålgruppenbeståravstudentersomstuderarvidMittuniversitetetpådistans. Nyantagnastudenter MålgruppenbeståravstudentersomharblivitantagnasomstudentervidMittuniversitetetmensom intehunnitbliregistrerade. Potentiellastudenter Målgruppenbeståravpotentiellastudentersamtvissaavdessapersonersföräldrar.Enmycketstor delavdepotentiellastudenternaäräldreochdessapersonersföräldraringårgivetvisintei målgruppen.förutländskastudenterochexempelvisgymnasieeleverspelardockföräldrarnaoftaen viktigrollivaletavuniversitet. Medarbetare MålgruppeninnefattarMittuniversitetetssamtligamedarbetare. Samarbetspartners Målgruppenbeståravnäringsliv,forskningsfinansiärer,skolor,kommuner,landstingoch myndigheterdärdetredanfinnsenbefintligrelationmedmittuniversitetet.dennamålgruppäräven oftaintresseradavattfånyheter(senedan). 2

3 Potentiellasamarbetspartners Målgruppenbeståravnäringsliv,forskningsfinansiärer,skolor,kommuner,landstingoch myndigheterdärdetintefinnsnågonrelationmedmittuniversitetetsedantidigare. Nyhetsintresserade Målgruppenbeståravpersonersomärintresseradeavattinyhetsformtadelavaktuellinformation frånmittuniversitetet,exempelvisjournalister,politiker,allmänhetsamtforskarefrånandra universitet.ideflestafallhardennamålgrupplägrekunskapommittuniversitetetänmålgruppen samarbetspartners. Alumner MålgruppenbeståravtidigarestudentervidMittuniversitetet. Forskarkollegorochandrauniversitet Målgruppenbeståravforskareochintressentervidandrauniversitetsomantigenharettsamarbete mednågonpåmittuniversitetetellersomärallmäntintresseradeavvårverksamhet.derasbehov liknardebehovsomsamarbetspartnersochnyhetsintresseradehar. Sebilaga1därmålgruppernasbehovirespektivekanalframgår. Kanaler DetfinnsettantaldigitalakanalerdärMittuniversitetetsnärvarofyllerettellerfleraavdeolika målgruppernasbehov.nedanföljerenlistaöveruniversitetetsprioriteradekanalersamtettsyfteoch ettmålförrespektivekanal. Miun.seskavaranavetiMittuniversitetetsdigitalanärvaro.Isamtligadigitalakanalerdär Mittuniversitetetäraktivtskadettydligtlänkastillmiun.se. Riktlinjer Miun.seskavaradenhuvudsakligakanalenföruniversitetsövergripandeinformationoch tillhandahållaaktuellochfördjupadinformationomdeprogramochkursersommittuniversitetet erbjuderochävenbeskrivadenforskningsomfinns. Miun.seskainnehållasamtliganyheterochnyhetsbrevsomberörMittuniversitetet.Påsidanska detexempelvislänkastilluniversitetetsflödenisocialakanaler. AllawebbsidorinomMittuniversitetetsverksamhetsomexempelvisforskningscenter, forskningsgrupper,enhetersomexempelvismiuninnovation,programsidorliksomprojektoch eventsdärmittuniversitetetärhuvudpart,skaliggaundermiun.se.webbplatsersombedrivssom endelavundervisningenkanmedgesettundantagisamrådmedkommunikationschefen. Kampanjsidoranvändsunderentidsbegränsadperiod.Dessasidorfårgrafisktavvikafrån Miun.seunderförutsättningattdeföljerMittuniversitetetsgrafiskaprofil.Samtligakampanjsidor skaliggaundermiun.se. BibliotekstjänsterskavaraennaturligdelavMiun.seochskagebesökarnamöjlighetattlånaoch reserveraböcker,sevilkaböckersomfinnstillgängligaochfåtillgångtillbiblioteksrelateradee tjänsterochdatabaser. StudyInMidSweden.comskavaraenengelskspråkigversionavMiun.se.Denskainteavvikai annatänspråkochinnehållfrånmiun.se. 3

4 Digitalanyhetsbrev Syftetmeddigitalanyhetsbrevärattgemottagarnainformationomvadsomhänderpåochrunt Mittuniversitetet. Riktlinjer Digitalanyhetsbrevskaskickasutminsttvågångerperår. OmenmedarbetareskrivernyhetsbrevsomendelavsittarbeteinomMittuniversitetet, exempelvisettforskningsämnesomvillspridanyheterviaettnyhetsbrevtillsinaintressenteroch partners,skadeverktygsomtillhandahållsavuniversitetetanvändas. Facebook(facebook.com/Mittuniversitetet) UniversitetetsgemensammaFacebooksidaskavaranavetförMittuniversitetetssocialakanaler.Syftet ärgestudenternaaktuellochrelevantinformationsamtattengagerabefintligastudenterochfådem attkännastolthetövermittuniversitetet.måletärattdebefintligastudenternasengagemangska genererafacebookkonversationeromuniversitetetochattdettaskastärkauniversitetetsvarumärke ochgöradettillettattraktivareuniversitetipotentiellastudentersögon. Riktlinjer Interaktionskaaktivteftersträvasgenomattexempelvisställafrågortillbesökarnapåsidanoch attuppmanademattgillaellerdelainläggochattläggauppegnabilder. PåMittuniversitetssidaskasynergiermellandeolikasocialakanalernaeftersträvas.Dettakan åstadkommasgenomatt,påfacebooksidan,länkatilluniversitetetskontonpåinstagram,twitter, Youtubeetc. PåMittuniversitetetssidaskagenomfördaaktiviteterskildrasochkommandeevenemang marknadsföras. Facebook(Övrigaverksamheter,kontonellergrupper) SyftetmedövrigaenhetsspecifikasidorpåFacebookärattanvändasidornasom kommunikationskanalomdetfinnsettspecifiktbehovellerenspecifikmålgruppsombehövernås. Detkanexempelvisvaraettforskningscenterellerenvissutbildning. Riktlinjer PåsidansbeskrivningskadetalltidangesattverksamhetenärendelavMittuniversitetet. InläggsompublicerasmedkopplingtillMittuniversitetetsverksamhetbörangesmedhashtag #Mittuniversitetetoch/eller#miun. NärkommunikationskerislutnagrupperrepresenterarmedarbetarenMittuniversitetet. SyftetmedTwitter(Mittuniversitetetsgemensammakonto)ärattspridanyhetersomberör Mittuniversitetetochattagera megafon förandrauniversitetsgemensammasocialakanaler. Riktlinjer Twitter skavaradenprimärasocialakanalenförattspridanyheterommittuniversitetetochnyhetersom berörmittuniversitetet användsförattförstärkanyheterochkommentarersomärrelevantaförmittuniversitetet (retweet) Skaalltidhahashtag#Mittuniversitetetoch/eller#miunnärinläggpubliceras. 4

5 Twitter(Övrigakonton) SyftetmedövrigakontonpåTwitterärattdeskaanvändassomkommunikationskanalomdetfinns ettspecifiktbehovellerenspecifikmålgruppsombehövernås.detkanexempelvisvaraett forskningscenterellerenvissutbildning.ävenenskildamedarbetareanvändertwitterisittjobb, exempelvisforskare. Riktlinjer ÖvrigakontonpåTwitter Skavaradenprimärasocialakanalenförattspridanyheteromfunktionen/enhetenochnyheter somberörmittuniversitetet AnvändsförattförstärkanyheterochkommentarersomärrelevantaförMittuniversitetet (retweet) Skaalltidhahashtag#Mittuniversitetetoch/eller#miunnärinläggpubliceras. Omdutwittrarförettforskningscentersomharettegetundervarumärke,använderdubåde #Mittuniversitetetoch/eller#miunochforskningscenteretshashtag(ex#etour,#stc). Instagram SyftetmedInstagramärattskildralivetsomstudentvidMittuniversitetetochförmedlaenpositiv bildavuniversitetet.detofficiellakontotskaävenbidratillattökasammanhållningenochstoltheten blandstudenterna. Riktlinjer Aktivitetenikanalenbörvarapåenvälavvägdnivå.Minstfyrabilderskaläggasuppiveckan ochmaxfempåenochsammadag. Hashtagsskafinnastillsamtligabildersomläggsupp. LinkedIn LinkedInärettnätverkmedfokuspåpersonersarbeteocharbetsrelateradeerfarenheter. Mittuniversitetetssidavändersigfrämsttillalumnerochanvändsförattstärkabandentill universitetetochkännastolthetöveratthastuderatvidmittuniversitetet. Riktlinjer LäggauppnyheterochpressmeddelandensomstärkerenpositivbildavMittuniversitetetbland alumnersamtinformeraompåbyggnadsutbildningar. Bloggar Syftemedbloggarärattgeläsarnamöjlighetattpåettmerpersonligtsätttadelavvadsomhänder inomolikadelaravuniversitetet. Riktlinjer OmenmedarbetarebloggarsomendelavsittarbeteinomMittuniversitetetskadenplattform somtillhandahållsavuniversitetetanvändas. Omenbloggstartasskaminstettinläggimånadenpubliceras. Videotjänster VideotjänsternabeståravYoutubeochVimeosamtdekinesiskaalternativenTudouochYouko.Syftet medvideotjänsternaärattspridareklamommittuniversitetetivideoformatochattlocka internationellastudentertillattstuderaviduniversitetet.tjänsternaskaävenfungerasomett komplementtillundervisningen. 5

6 Riktlinjer SamtligavideoklippellerfilmersomMittuniversitetetläggerupppåinternetskapubliceraspå universitetetskanalpåyoutubeochsedanlänkastillfrånandrakanaler. ÄvenVimeokananvändassomettkomplementtillYouTube Undantagetfrånriktlinjenovanärreklamfilmersomsyftartillattlockaasiatiskastudenter.Filmer avdentypenkanävenläggasupppådekinesiskasidornatudouochyouko. Intranät(finnsinteidag,nykanalsomföreslås) Syftetmedintranätetärattunderlättamedarbetarnasinternakommunikationochattgenerera åtkomsttillarbetsrelateradinformation.måletmedintranätetäratteffektiviseramedarbetarnas vardaggenomattgöradetenklareatthittainformation,samarbetasamtdelakunskapmedvarandra. Intranätetskaävengemedarbetarnaeninblickivadsomhänderinomuniversitetetsolikadelar. DennakanalfinnsännuinteförMittuniversitetetsmedarbetaremenenprocessharpåbörjatsförattta framettintranätsomkantillgodosefleraavdenmålgruppensbehov. Riktlinjer Intranätet skaanvändasförattförenklaadministrativauppgifter skabyggaenkunskapsdelande vikänsla förmasskommunikationmellanmedarbetareskaiförstahandintranätetanvändas.epostska kommaförstiandrahand. flerriktlinjertasframnärintranätetfinns. Digitalaanslagstavlor Syftetmeddigitalaanslagstavloräratttillhandahållainformationomuniversitetetochvåracampus tillbesökare,studenterochmedarbetare.digitalaanslagstavlorfinnspåolikaställenpåvåracampus. Riktlinjer Tavlornaskainnehållapraktiskochplatsrelateradinformationförbesökareochstudenter,såsom kartorochliknande. Studentportalen Syftetmedstudentportalenärattdenskavarastudenternasdigitalacampusmiljö,derasecampus, därdehartillgångtillalltdebehöverundersinutbildningstidvidmittuniversitetet. Riktlinjer Istudentportalenskavarjestudenthatillgångtillsinindividuelladigitalacampusmiljö.Genom studentportalennårstudentenindividuellinformationochlämpligavägarattkommuniceramed lärare,kurskamraterochövrigafunktionervidmittuniversitetetnärdebehöverdetinomramen försinastudier. Studentportalenärenavdekanalerdärmedarbetareochstudenterkommunicerarigrupper. 6

7 Lärplattform Syftetmedlärplattformenärattdenskavarastudentensdigitalaundervisningsmiljö.Dettagäller framföralltföruniversitetetsdistansstudenter,menävenfördestudentersomstuderarvidcampus därverksamhetenbehöverettkomplementtillcampusmiljön. Riktlinjer Lärplattformenärdenplatsdärstudentendeltariundervisning. Lärplattformenärenavdekanalerdärmedarbetareochstudenterkommunicerarigrupper. Verktygförbildmötenmedmera Syftetmeddessaverktygärattunderlättadistanskommunikationsamtinternvideodistribution. Riktlinjer Användsförvideokonferenserochdistanskontakt(Skype,AdobeConnect,Google+medmera). AnvändsförinternvideodistributionmediaportalersomMuTube,Kaltura). Alumninätverk Syftetärattunderlättaförtidigarestudenteratthållakontaktenmedvarandrasamtatthittanya kontaktersomtidigareharstuderatvidmittuniversitetet. Riktlinjer Alumninätverket användsföratthållakontaktmedochmellantidigarestudenter(alumni) användsävenförattmittuniversitetetskakunnahållakontaktenmedsinaalumner. EtteventuelltengagemangfrånMittuniversitetetiandrakanalerändesomnämnsovanmåste diskuterasmedochgodkännasavkommunikationschefen. Ansvar och roller Kommunikationsavdelningenharhuvudansvaretfördedigitalakanalerpåinternetdär Mittuniversitetetärnärvarande.Dockärvarjeenskildverksamhetansvarigfördetinnehållsom verksamhetenägerochpublicerarikanalerna. Ansvaretinnebäratt Kommunikationschefenförvaltarochutvecklardennaplanfördigitalkommunikationochska säkerställaattdetfinnsanvändbarahandböckerförverksamhetenbaseratpåinnehålletiplanen. Kommunikationsavdelningenskaagerarådgivareochgestödtillverksamhetennärdetgäller digitalnärvaro. Kommunikationschefenärsystemägareförwww.miun.se,www.studyinmidsweden.com,digitala nyhetsbrev,etteventuelltintranätsamtdeuniversitetsgemensammasocialakanalerna. Systemägarskapetinnebärävenettansvarförattmätaeffekter. Kommunikationschefenbeslutaromstartavnyaochnedläggningavnuvarandekanalersomär universitetsgemensamma. Kommunikationschefenskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerför utvecklingavdegemensammadigitalakanalerna.verksamhetenrepresenterasidetdigitalarådet samtireferensgrupperochanvändarråd,semernedan. Kommunikationsavdelningenskaalltidvaradelaktigiutvecklingsprojektsomrördedigitala kanalernaochdedigitalaarbetsverktygen. 7

8 Kommunikationsavdelningenharhuvudansvaretförinnehåll,form,strukturoch användarinteraktionavwww.miun.se,www.studyinmidsweden.com,digitalanyhetsbrev,ett eventuelltintranätsamtdeuniversitetsgemensammasocialakanalerna. Kommunikationsavdelningenansvararförformenochskavaradelaktigvidframtagningav innehåll,strukturochanvändarinteraktionavdedigitalaarbetsverktygen. Kommunikationsavdelningenansvararförattdetfinnsenredaktionellförvaltningförde universitetsgemensammadigitalakanalernasamtförredaktionelltinnehållidedigitala arbetsverktygen.dettabeskrivsidokumentetwebborganisationförmiun.se. Kommunikationsavdelningenharrättattgöraändringari,ellertabortpubliceratinnehåll,omdet stridermotgällandereglerochriktlinjer. Biblioteket/LRCharhuvudansvaretförförvaltningochutvecklingavdebibliotekstjänstersom användsavlärareochstudenteriundervisningsprocessenochforskareiforskningsprocessen. Biblioteket/LRCharävenhuvudansvaretförförvaltningochutvecklingavdedigitalaarbetsverktyg somanvändsavlärareochstudenteriundervisningsprocessen,dvsstudentportalen,lärplattformen ochmediaportalen. Ansvaretinnebäratt Överbibliotekarienärsystemägareförbibliotekstjänsterna.Systemägarskapetinnebärävenett ansvarförattmätaeffekter. Överbibliotekarienskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerförutveckling avbibliotekstjänsterna.verksamhetenskarepresenterasianvändarråd(biblioteksrådet). Överbibliotekarienharhuvudansvaretförinnehåll,strukturochanvändarinteraktionav bibliotekstjänsterna,menskasäkerställaattkommunikationsavdelningenärdelaktigvid framtagningavdetta. ChefenförLRCärsystemägareförStudentportalenochlärplattformen.Systemägarskapetinnebär ävenettansvarförattmätaeffekter. ChefenförLRCskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerförutvecklingav degemensammadigitalaarbetsverktygen.verksamhetenskarepresenterasianvändarråd. ChefenförLRCharhuvudansvaretförinnehåll,strukturochanvändarinteraktionavdedigitala arbetsverktygen,menskasäkerställaattkommunikationsavdelningenärdelaktigvidframtagning avdetta. Varjeverksamhetsomharettegetkontoellergruppiensocialkanalharhuvudansvaretför hanteringenavdetkontot.exempel:ettforskningscentersomharettegettwitterkonto,en programansvarigsomstartarengrupppåfacebookfördialogmedstudenterna. Ansvaretinnebäratt varjeverksamhetsäkerställerattdetfinnsresursersomkanhanteraenkontinuerlignärvaroi kontot varjeverksamhetsäkerställerattdetfinnsentydligmålsättningmednärvaronidensociala kanalensomliggerilinjemeddetsomståridennapolicy varjeverksamhetanmälerstartocheventuellnedläggningavkontotilldendigitalakoordinatorn påkommunikationsavdelningen varjeverksamhetsäkerställerattkontotföljerdenamngivningsreglersomfinnsförenskilda konton varjeverksamhetsäkerställerattmittuniversitetetslogotypellerundervarumärke,omettsådant finns,framgårpåkontotsamtiövrigtföljerdengrafiskaprofilen varjeverksamhetansvararförinnehålletsompubliceraspåkontotellerigruppen,bådedetsom mansjälvpublicerarochdetsomandrapublicerariformavkommentarerochinlägg. 8

9 Dettakommerattbeskrivasmeringåendesomtipsochrådidigitalahandboken. miun.se/digitalhandbok Detdigitalarådetansvararförattsäkerställaattutvecklingenavdedigitalakanalernaskerilinjemed Mittuniversitetetsövergripandemål.Detdigitalarådetskabeståavsystemägarefördedigitala kanalernaocharbetsverktygen,itchefenochenstuderanderepresentant.flerrollerkanvara adjungerande. Ansvaretinnebäratt detdigitalarådetskadeltaiprioriteringsarbetetpåstrategisknivå detdigitalarådetskaträffastvågångerperår. Användarrådetansvararförattgeinputtillrespektivesystemägareomviktigautvecklingsarbeten. Detkanfinnasettanvändarrådperkanalellerengruppförflerakanaler,beroendepåvadsomärbäst förverksamheten.användargruppernaskabeståavlärare,forskareochstuderanderepresentanter samtandraviktigaintressentersomexempelvisstudievägledare,atlasansvariga, personalavdelningen,servicecenterochsamarbetspartners. Ansvaretinnebäratt användarrådetskavararådgivandetillsystemägarnaochdeltaiprioriteringsarbetetförden specifikakanalen/kanalerna användarrådetskaträffastvågångerperår omdetredanfinnsenreferensgruppinomettspecifiktområdekandennaanvändas. Varjeinformationsägareäransvarigförsakinnehålletpåenwebbsida.Allaanställdainom universitetetharettinformationsansvarochärpotentiellainformationsägare. Ansvaretinnebäratt varjeinformationsägareansvararförattinformationenhållsaktuell varjeinformationsägaretarkontaktmeddensomärpublicerareellerredaktörförsinegen verksamhetförattläggatill,ändraellertabortinformation. Namngivningsstruktur miun.se Beslutomdomännamntasavdendigitalakoordinatorn. Förwebbadressergällerföljande: Avdelningaranvänder:www.miun.se/avdelning Projektanvänder:www.miun.se/projektnamnet Personligawebbadresser:www.miun.se/fornamnefternamn Detärtillåtetmedsubdomänertillandraverksamhetssystem,exempelvisAgresso: agresso.miun.se Generelltförwebbplatsermedegendomänadressgällerattdendigitalakoordinatornskakontaktas förendiskussionomdenbästalösningensamtförattsetillattdomännamnet/förkortningen(på kampanjen,forskningsprojektet)interedananvändsinågotannatsammanhang.registreringenav domänenmåsteskeviahelpdesk. Kampanjwebbarkanhaenegendomänadressochkanlänkasfrånwww.miun.se. 9

10 Centrumbildningsochforskningswebbarkanseutochnamngespåtvåsättberoendepåom Mittuniversitetetärhuvudmanellerej: OmMittuniversitetetärhuvudmanskawww.miun.se/xxxxskapasmedutgångspunktibefintliga mallarochutifrånmittuniversitetetsgrafiskaprofil.namngivningenskavaralogiskochkoppladtill forskningen/projektet. OmMittuniversitetetärintehuvudmanochMittuniversitetetsgrafiskaprofilsåledesinteföljsfulltut skaenegendomänadressregistreras.dennakanlänkasfrånwww.miun.se.förhjälpmedregistrering avdomänen,kontaktahelpdesk. Insatser och aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidsplan Kommentar Taframhandböcker KOM Enförsta version klarapril 2014 Realiseraochstarta uppdigitaltrådsamt användarråd Skapatydliga handlingsplanerper kanal Utbildningsinsatser, workshopsetc Utvecklingav studentportalenenligt ecampusprojektet KOMsamt resp system ägare Resp system ägare KOM Biblioteket/ LRC Löpande, ca2ggr perår Q22014 Planensinnehållskakonkretiserastillen handbokförallamedarbetare,uppbyggd utifrånolikascenarion,ex Jagvillbörja blogga.scenariernaäridentifieradeav referensgruppen.ettförstautkastav handbokenfinnshär: miun.se/digitalhandbok Användarrådenochdetdigitalarådet skatillsättas. Medinputfrånanvändarråden Öppnautbildningarochworkshopsska erbjudasallamedarbetaresomvilllära sigmeromhurmankananvändadigital kommunikationisinverksamhet. Dettaprojektärredanigångochutgår fråndenkravspecifikationsome campusprojektetlevererade. Skapaettintranät KOM 2015 Projektetharidentifieratattdetfinnsett stortbehovavettintranät.dennakanal finnsmediplanen,menbeslutbehöver fattasomkoncept,resurser,teknikmm. KOMägerfråganochkommerunder 2014attgöraenbehovsanalys/förstudie. InputfrånITavdelningenbehövsfördet tekniskavägvalet.komåterkommertill ledningenmedbeslutsunderlagifrågan underhösten

11 Utvecklingavmiun.se Responsivedesign Bättreutbildnings information Enbättrebloggportal Målgruppsanpassad struktur Bättreanvändbarhet Bättreprestanda Flyttaöver informationför studentertill studentportalen Taframmallarför utvärdering KOM Sep2014 Ettuppgraderingsprojektstartardec 2013medsyfteattsetillattmiun.seblir tillgängligävenimobilochläsplattor(se responsivedesign),vilketärett grundkravförwebbplatseridagochvi serattdetmobilaanvändandetmiun.se ökarrejält(från5till19%påettår).i sambandmeddettaprojektpassarvipå attförbättrasättetvipresenterarvåra utbildningarpåsamtskaparenmer användarvänligstrukturmm. KOM Q12015 Skapamallarutifråneffektmålen. Mallarnaskallvaraettstödfördeolika kanalägarnanärkanalenutvärderas. Utvärdering Effektmålenskaföljasuppenligtnedan: Förenklaförmedarbetarnaattkommuniceraochpublicerainformationilämpligkanalföravsedd målgrupp. o Enkätundersökning2016blandmedarbetarna. Gestudenternaochmedarbetarnaeffektivakommunikationsverktyg. o Enkätundersökning2016blandstudenternaochmedarbetarna Dessutombörrespektivekanalutvärderasårligenutifrånföljandeparametrar: Antalbesökare/följarepermånad Nyckeltalutifrånnytta,enkelhet/användarvänlighet/interaktionmedmera 11

12 Bilaga 1: Målgruppernas digitala behov SombeskrivetiplanenharMittuniversitetetettantalolikamålgrupperattnåmedsindigitala kommunikation.samtligaavdessamålgrupperharolikadigitalabehovochbehöverdärförnåspå olikasätt.nedanföljerdedefinierademålgruppernaviarbetarmotsamtexempelpåderas identifieradebehov.vidsidanavvarjebehovstårdekanalersomanseseffektivastnärdetgälleratt tillgodosejustdetbehovet. Studenterpåcampus Identifieradebehov Hållakontaktenmedsinastudiekamrater understudietiden. Fåsnabbtillgångtillinformationoch funktionersomberörstudierna. Ställafrågorsomberörstudiernaochfå snabbasvar. Fåvägledning/coachinginförkarriärval. Nyttjaeresursersomvetenskapliga artiklar,uppsatser,eböckerm.m. Nåutmedsittvarumärketillpotentiella arbetsgivare. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper),instagramochlärplattformen Studentportalen,lärplattformenoch Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper) LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.seochalumninätverket miun.se 12

13 Distansstudenter Identifieradebehov Hållakontaktenmedsinastudiekamrater understudietiden. Fåsnabbtillgångtillinformationoch funktionersomberörstudierna. Tadelavundervisningenpåett distansanpassatsätt. Ställafrågorsomberörstudiernaochfå snabbasvar. Fåvägledning/coachinginförkarriärval. Nyttjaeresursersomvetenskapliga artiklar,uppsatser,eböckerm.m. Nåutmedsittvarumärketillpotentiella arbetsgivare. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper)ochlärplattformen Studentportalen,lärplattformenoch Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper) Lärplattformen,Studentportalen, videotjänsterochvideoverktyg LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.seochalumninätverket miun.se Medarbetare Identifieradebehov Kommunicerainterntutanattbehöva användaepost. Fåutinformationomundervisningentill (ochäveninterageramed)studenterna. Tillbringamindretidmedattbesvarafrågor frånstudenter. Kommaåtinformationomkursersåsom exempelvisdeltagarlistor. Kommaåtreseinformationochandra internadokument. Kanaler Intranät(närdetfinns) Studentportalen,lärplattformenochFacebook (Övrigaverksamheter,kontonellergrupper) LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) LärplattformenochStudentportalen Intranät 13

14 Nyttjaeresursersomvetenskapligaartiklar, uppsatser,eböckerm.m. Bokatidförrådgivning. Ökadinblickiverksamhetensolikadelar. Nåutmedsittpersonligavarumärke (forskare). Nyttiggöraforskningen(forskare). Hittarättkontaktvägar. Potentiellastudenter Miun.se Intranät Bloggochintranät Miun.se,Twitter,Facebookochdigitala nyhetsbrev Miun.se,Twitter,Facebook,alumninätverket ochintranät Intranät Identifieradebehov Fåenöverblickövervilkakurser/program somerbjuds. Fåeninblickilivetsomstudentvid Mittuniversitetet(påochutanförcampus). Sedemokurser(ilärplattformen)förattse hurdetgårtillattstuderapådistans. BlilockadetillMittuniversitetetochseatt detärettbrauniversitet(föräldrartill potentiellastudenter). Fåtydligareochdjupareinformationom specifikakurserochprogram. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Miun.se Facebook(facebook.com/Mittuniversitetet), Instagram,miun.seochblogg Lärplattformen(dockviamiun.se) Miun.se,Facebook Miun.se miun.se 14

15 Nyantagnastudenter Identifieradebehov Behövervetavartdeskavändasigför praktiskinformation(hittarätt kontaktvägar). Debehöveräveninformationinnandehar kommittillcampus. Arbetslivsanknytning(tidigt). Kanaler Miun.se Miun.se,Facebook (facebook.com/mittuniversitetet)ochtwitter miun.se Nyhetsintresserade Identifieradebehov Tadelavnyheter(omforskningsamt Mittuniversitetet). Tadelavdenforskningsompågår/har bedrivitssamtvissaföreläsningar. Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Kanaler Miun.se,Twitterochdigitalanyhetsbrev Miun.se,Twitterochvideotjänster Miun.se Samarbetspartners Identifieradebehov Hittasamarbetsmöjlighetermedstudenter samtmittuniversitetetochdess forskare/medarbetare. Hämtafakta/göraresearch. Beställauppdragsutbildningar. Hittastyrdokument. Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Kanaler Miun.se,Twitterochalumninätverket Miun.se Miun.se Miun.se Miun.se 15

16 Potentiellasamarbetspartners Identifieradebehov Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Hittasamarbetsmöjlighetermedstudenter samtmittuniversitetetochdess forskare/medarbetare. KännaattMittuniversitetetärettbra universitet(beslutsfattare). Segodaexempelpålyckadesamarbeten. Hämtafakta/göraresearch. Beställauppdragsutbildningar. FåentydligbildavvadMittuniversitetet görochkanerbjuda. Hittastyrdokument. Kanaler Miun.se Miun.se,Twitterochalumninätverket Miun.se,TwitterochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.se Miun.se miun.se 16

17 Alumner Identifieradebehov Hittastyrdokument. Hållakontaktmedsinatidigare studiekamrater. Hittakarriärmöjligheter. TadelavMittuniversitetetsoffentliga föreläsningar. Tadelavnyheter. KommaikontaktmedMittuniversitetet avseendesamarbeten. Hittarättkontaktvägar. Hittamöjligheteratt getillbaka genom exempelvisgästföreläsningaroch erbjudandeompraktikplatser/exjobb. Kanaler Miun.se Alumninätverket Miun.seochalumninätverket Videotjänster Miun.se,Twitterochdigitalanyhetsbrev Miun.se Miun.se Miun.se 17

Bilaga till språkpolicy Översättning vid Mittuniversitetet

Bilaga till språkpolicy Översättning vid Mittuniversitetet DNR: Bilaga till språkpolicy Översättning vid Mittuniversitetet Publicerad: 2016-08-16 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2016-08-16 Giltighetstid: Tills vidare Sammanfattning:

Läs mer

PLAN FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION

PLAN FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION 2015 2016 DNR MIUN 2015/741 Publicerad: 2015-04-01 Beslutsfattare: Mats Tinnsten Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2015-04-01 Giltighetstid:

Läs mer

WEBBPOLICY. MITTUNIVERSITETET Styrdokument DNR MIUN 2010/1366. Publicerad: Beslutsfattare: Rektor. Handläggare: Bengt Nilsson

WEBBPOLICY. MITTUNIVERSITETET Styrdokument DNR MIUN 2010/1366. Publicerad: Beslutsfattare: Rektor. Handläggare: Bengt Nilsson MITTUNIVERSITETET Styrdokument WEBBPOLICY DNR MIUN 2010/1366 Publicerad: 2012-01-10 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Bengt Nilsson Beslutsdatum: 2011-12-20 Giltighetstid: Tills vidare Sammanfattning:

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

POLICY FÖR KOMMUNIKATION

POLICY FÖR KOMMUNIKATION MITTUNIVERSITETET Styrdokument POLICY FÖR KOMMUNIKATION DNR MIUN 2014/460 Publicerad: 2014-02-20 Beslutsfattare: Kicki Strandh Handläggare: Marlene Jonsson Beslutsdatum: 2014-02-20 Giltighetstid: Tills

Läs mer

Regler. Regler för uppstart av konton på sociala medier, bloggar och liknande

Regler. Regler för uppstart av konton på sociala medier, bloggar och liknande Regler Regler för uppstart av konton på sociala medier, bloggar och liknande 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för uppstart av konton på sociala medier, bloggar eller liknande Diarienummer: KS/2016:261

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR HANTERING AV SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN DNR MIUN 2012/403 Publicerad: Beslutsfattare: Handläggare: Rektor Anna Connell Beslutsdatum: 2015-08-18 Giltighetstid:

Läs mer

Slutrapport förstudie Medarbetarportal

Slutrapport förstudie Medarbetarportal Slutrapport förstudie Medarbetarportal 7 maj 2015 Frida Hallén och Max Walter Hornbruksgatan 19 SE-117 34 Stockholm T: +46 (8) 506 533 00 www.metamatrix.se Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Ansvarig för policyns tillämpning är informationssektionen samt it-sektionen.

Ansvarig för policyns tillämpning är informationssektionen samt it-sektionen. Förslag till beslut Rektor 2011-02-28 Handläggare Sara Seltborg Webbstrategi för Mälardalens högskola Beslut Rektor beslutar att fastställa webbstrategi för Mälardalens högskola. Ansvarig för policyns

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016

Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Prorektor BESLUT 2015-06-15 Dnr HS 2015/287 Handlingsplan för arbete med tillgänglighet vid Högskolan i Skövde åren 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för arbete med tillgänglighet

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 1 (8) Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 2 (8) 1 INLEDNING...3 1.1 Syfte med kommunikationsplanen...3

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1. Information om Mittuniversitetet...4 2. Stöd i kommunikationsfrågor...4

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet 2017-06-28 Regler för bevarande av elektroniska Publicerad: 2017-06-28 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Anna Connell Beslutsdatum: 2017-06-28 Giltighetstid: Tillsvidare Sammanfattning: Med

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Marknadsplan Sunne kommun

Marknadsplan Sunne kommun Marknadsplan 2015-2020 Sunne kommun Humlan flyger ändå! Humlans symbolik: trotsar förutfattade meningar. Humlans gåva är att allt är möjligt. Sätter inte upp några begränsningar. Utgångspunkten för marknadsplanen

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-11-12 1(5) Reviderad kommunikationsplan för år 2012 Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Kommunikationsplan

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013 Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning framtagen av Collectum den 17 oktober 2013 Syftet med Tjänstepensionens dag Syftet med dagen är

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET Endast 25% av amerikansk stumfilm producerad mellan 1912-1929 finns idag bevarad, enligt en studie genomförd av Library of congress 2013. [ ] we have lost 75% of the creative record from the era that brought

Läs mer

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0 Dokumentansvarig: Datum Anders Söderholm 2013-03-26 Projektdirektiv Lokalisering 2016 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTMÅL /EFFEKTMÅL

Läs mer

PLAN FÖR LIKA VILLKOR VID HUV-KANSLIET

PLAN FÖR LIKA VILLKOR VID HUV-KANSLIET MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN FÖR LIKA VILLKOR VID HUV-KANSLIET DNR MIUN 2015/1793 Publicerad: Beslutsfattare: Karin Olsson Handläggare: Maria Evans och Yvonne Landström Beslutsdatum: 2015-10-05

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING DNR MIUN MIUN 2015/875 Publicerad: 2015-04-21 Beslutsfattare: Mats Tinnsten, prorektor (RBM) Handläggare: Juliana Gardahl Wettersten, Samverkansavdelningen

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

HR-nätverket 27 oktober 2016

HR-nätverket 27 oktober 2016 HR-nätverket 27 oktober 2016 Agenda Anställningsförordningen, AF 6 - information om lediga anställningar ska informeras om på lämpligt sätt om inte särskilda skäl talar emot det - utlysning AF 7 - skyldighet

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

Hur ökar vi golfens synlighet?

Hur ökar vi golfens synlighet? Hur ökar vi golfens synlighet? Vi har startat en resa Från bilden av Till även bilden av Vi har startat en resa Inte bara teknik och regler Utan även hälsa och gemenskap Positionen vi ska förstärka och

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Folktandvårdens kommunikationsplan 2013-2015 Bilaga 2 till Folktandvårdens divisionsplan

Folktandvårdens kommunikationsplan 2013-2015 Bilaga 2 till Folktandvårdens divisionsplan Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (5) Folktandvårdens kommunikationsplan 2013-2015 Bilaga 2 till Folktandvårdens divisionsplan 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (5) Kommunikationsplan

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen Samverkansavdelningen Bildades juli 2013 Ur Högskolelagen: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Källa och period. TS-upplaga/utg (helår): 7 900 TS 2014 Varav digitala ex (helår): 1 100 TS (Varav digital publikation) 2014 Utgåvor / år: 8

Källa och period. TS-upplaga/utg (helår): 7 900 TS 2014 Varav digitala ex (helår): 1 100 TS (Varav digital publikation) 2014 Utgåvor / år: 8 VARUMÄRKESKORT Tertial 2015:2 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Print - Arkitektur TS-upplaga/utg (helår): 7 900 TS 2014 Varav digitala ex (helår): 1 100 TS (Varav digital publikation) 2014 Utgåvor / år: 8 Webb+Mobil

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Riktlinjer för intranät och extern webbplats. Luleå kommun

Riktlinjer för intranät och extern webbplats. Luleå kommun Riktlinjer för intranät och extern webbplats Luleå kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Webb och intranät 2012-12-07 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Alla kommunicerar! Alla är experter!?

Alla kommunicerar! Alla är experter!? Alla kommunicerar! Alla är experter!? Vårt grunduppdrag: Kommunicera ett budskap så att så många som möjligt förstår så mycket som möjligt - och kommer ihåg det! Resultatutjämningsreserver Reservering

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Från snygga till medvetna bilder och filmer

Från snygga till medvetna bilder och filmer Från snygga till medvetna bilder och filmer Från ord till handling. Marie-Louise Andersen Kommunikationsstrateg Gävle kommun - Kultur & fritid Idrott Kulturskola Symfoniorkester Bibliotek Bad Konsument

Läs mer

Habilt agil eller farligt fragil?

Habilt agil eller farligt fragil? Habilt agil eller farligt fragil? Det här ska vi prata om 1. Korta fakta Botkyrka kommun 2. Agilt på en minut 3. Förstudie 4. Såhär jobbade vi agilt i praktiken 5. Botwebb transformeras 6. Demo nya intranätet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2016-02-09 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2016-02-09. Riktlinjernas syfte Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i användningen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer