PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION 2014-2016"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION DNR MIUN 2014/790 Publicerad: Beslutsfattare: Mats Tinnsten Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Mittuniversitetetsplanfördigitalkommunikationomfattarexternochinterndigitalkommunikation därkanalenföreträderuniversitetet.kanalernaskaföljaplanenochderiktlinjersomangesidenoch dessbilaga.syftetmeddennaplanärattvägledaochförenklaförmittuniversitetetsmedarbetareatt väljalämpligdigitalkanalföravseddmålgrupp.dettapåettsättsomgynnarsåväldetegna budskapetsombildenavmittuniversitetet.planenkommerävenattunderlättaförmittuniversitetets målgrupperdådenkommerinnebäraeneffektiviseringikommunikationen.utifråndennaplanska detfinnasenhandboksomenkeltvägledermedarbetarnatillattväljarättkanalvidrättsituation. DennaplanärunderordnadMittuniversitetetsvarumärkesplattform,kommunikationspolicy(som blandannatreglerarrättsligaaspekter)ochgrafiskaprofil.

2 Plan för digital kommunikation Mittuniversitetetsplanfördigitalkommunikationomfattarexternochinterndigitalkommunikation därkanalenföreträderuniversitetet.kanalernaskaföljaplanenochderiktlinjersomangesidenoch dessbilaga.syftetmeddennaplanärattvägledaochförenklaförmittuniversitetetsmedarbetareatt väljalämpligdigitalkanalföravseddmålgrupp.dettapåettsättsomgynnarsåväldetegna budskapetsombildenavmittuniversitetet.planenkommerävenattunderlättaförmittuniversitetets målgrupperdådenkommerinnebäraeneffektiviseringikommunikationen.utifråndennaplanska detfinnasenhandboksomenkeltvägledermedarbetarnatillattväljarättkanalvidrättsituation. DennaplanärunderordnadMittuniversitetetsvarumärkesplattform,kommunikationspolicy(som blandannatreglerarrättsligaaspekter)ochgrafiskaprofil. Effektmål Dendigitalakommunikationenskaledatillattföljandeeffektmålnås: Förenklaförmedarbetarnaattkommuniceraochpublicerainformationilämpligkanalföravsedd målgrupp. Gestudenternaochmedarbetarnaeffektivakommunikationsverktyg. Målgrupper Mittuniversitetetharettantalolikamålgrupperattnåmedsindigitalakommunikation.Samtligaav dessamålgrupperharolikabehovochbehöverdärförnåspåolikasätt.nedanföljervåraprimära målgrupper.derasdigitalakommunikationsbehovbeskrivsidetaljibilaga1. Studenterpåcampus MålgruppenbeståravstudentersomredanstuderarpånågotavMittuniversitetetscampus. Distansstudenter MålgruppenbeståravstudentersomstuderarvidMittuniversitetetpådistans. Nyantagnastudenter MålgruppenbeståravstudentersomharblivitantagnasomstudentervidMittuniversitetetmensom intehunnitbliregistrerade. Potentiellastudenter Målgruppenbeståravpotentiellastudentersamtvissaavdessapersonersföräldrar.Enmycketstor delavdepotentiellastudenternaäräldreochdessapersonersföräldraringårgivetvisintei målgruppen.förutländskastudenterochexempelvisgymnasieeleverspelardockföräldrarnaoftaen viktigrollivaletavuniversitet. Medarbetare MålgruppeninnefattarMittuniversitetetssamtligamedarbetare. Samarbetspartners Målgruppenbeståravnäringsliv,forskningsfinansiärer,skolor,kommuner,landstingoch myndigheterdärdetredanfinnsenbefintligrelationmedmittuniversitetet.dennamålgruppäräven oftaintresseradavattfånyheter(senedan). 2

3 Potentiellasamarbetspartners Målgruppenbeståravnäringsliv,forskningsfinansiärer,skolor,kommuner,landstingoch myndigheterdärdetintefinnsnågonrelationmedmittuniversitetetsedantidigare. Nyhetsintresserade Målgruppenbeståravpersonersomärintresseradeavattinyhetsformtadelavaktuellinformation frånmittuniversitetet,exempelvisjournalister,politiker,allmänhetsamtforskarefrånandra universitet.ideflestafallhardennamålgrupplägrekunskapommittuniversitetetänmålgruppen samarbetspartners. Alumner MålgruppenbeståravtidigarestudentervidMittuniversitetet. Forskarkollegorochandrauniversitet Målgruppenbeståravforskareochintressentervidandrauniversitetsomantigenharettsamarbete mednågonpåmittuniversitetetellersomärallmäntintresseradeavvårverksamhet.derasbehov liknardebehovsomsamarbetspartnersochnyhetsintresseradehar. Sebilaga1därmålgruppernasbehovirespektivekanalframgår. Kanaler DetfinnsettantaldigitalakanalerdärMittuniversitetetsnärvarofyllerettellerfleraavdeolika målgruppernasbehov.nedanföljerenlistaöveruniversitetetsprioriteradekanalersamtettsyfteoch ettmålförrespektivekanal. Miun.seskavaranavetiMittuniversitetetsdigitalanärvaro.Isamtligadigitalakanalerdär Mittuniversitetetäraktivtskadettydligtlänkastillmiun.se. Riktlinjer Miun.seskavaradenhuvudsakligakanalenföruniversitetsövergripandeinformationoch tillhandahållaaktuellochfördjupadinformationomdeprogramochkursersommittuniversitetet erbjuderochävenbeskrivadenforskningsomfinns. Miun.seskainnehållasamtliganyheterochnyhetsbrevsomberörMittuniversitetet.Påsidanska detexempelvislänkastilluniversitetetsflödenisocialakanaler. AllawebbsidorinomMittuniversitetetsverksamhetsomexempelvisforskningscenter, forskningsgrupper,enhetersomexempelvismiuninnovation,programsidorliksomprojektoch eventsdärmittuniversitetetärhuvudpart,skaliggaundermiun.se.webbplatsersombedrivssom endelavundervisningenkanmedgesettundantagisamrådmedkommunikationschefen. Kampanjsidoranvändsunderentidsbegränsadperiod.Dessasidorfårgrafisktavvikafrån Miun.seunderförutsättningattdeföljerMittuniversitetetsgrafiskaprofil.Samtligakampanjsidor skaliggaundermiun.se. BibliotekstjänsterskavaraennaturligdelavMiun.seochskagebesökarnamöjlighetattlånaoch reserveraböcker,sevilkaböckersomfinnstillgängligaochfåtillgångtillbiblioteksrelateradee tjänsterochdatabaser. StudyInMidSweden.comskavaraenengelskspråkigversionavMiun.se.Denskainteavvikai annatänspråkochinnehållfrånmiun.se. 3

4 Digitalanyhetsbrev Syftetmeddigitalanyhetsbrevärattgemottagarnainformationomvadsomhänderpåochrunt Mittuniversitetet. Riktlinjer Digitalanyhetsbrevskaskickasutminsttvågångerperår. OmenmedarbetareskrivernyhetsbrevsomendelavsittarbeteinomMittuniversitetet, exempelvisettforskningsämnesomvillspridanyheterviaettnyhetsbrevtillsinaintressenteroch partners,skadeverktygsomtillhandahållsavuniversitetetanvändas. Facebook(facebook.com/Mittuniversitetet) UniversitetetsgemensammaFacebooksidaskavaranavetförMittuniversitetetssocialakanaler.Syftet ärgestudenternaaktuellochrelevantinformationsamtattengagerabefintligastudenterochfådem attkännastolthetövermittuniversitetet.måletärattdebefintligastudenternasengagemangska genererafacebookkonversationeromuniversitetetochattdettaskastärkauniversitetetsvarumärke ochgöradettillettattraktivareuniversitetipotentiellastudentersögon. Riktlinjer Interaktionskaaktivteftersträvasgenomattexempelvisställafrågortillbesökarnapåsidanoch attuppmanademattgillaellerdelainläggochattläggauppegnabilder. PåMittuniversitetssidaskasynergiermellandeolikasocialakanalernaeftersträvas.Dettakan åstadkommasgenomatt,påfacebooksidan,länkatilluniversitetetskontonpåinstagram,twitter, Youtubeetc. PåMittuniversitetetssidaskagenomfördaaktiviteterskildrasochkommandeevenemang marknadsföras. Facebook(Övrigaverksamheter,kontonellergrupper) SyftetmedövrigaenhetsspecifikasidorpåFacebookärattanvändasidornasom kommunikationskanalomdetfinnsettspecifiktbehovellerenspecifikmålgruppsombehövernås. Detkanexempelvisvaraettforskningscenterellerenvissutbildning. Riktlinjer PåsidansbeskrivningskadetalltidangesattverksamhetenärendelavMittuniversitetet. InläggsompublicerasmedkopplingtillMittuniversitetetsverksamhetbörangesmedhashtag #Mittuniversitetetoch/eller#miun. NärkommunikationskerislutnagrupperrepresenterarmedarbetarenMittuniversitetet. SyftetmedTwitter(Mittuniversitetetsgemensammakonto)ärattspridanyhetersomberör Mittuniversitetetochattagera megafon förandrauniversitetsgemensammasocialakanaler. Riktlinjer Twitter skavaradenprimärasocialakanalenförattspridanyheterommittuniversitetetochnyhetersom berörmittuniversitetet användsförattförstärkanyheterochkommentarersomärrelevantaförmittuniversitetet (retweet) Skaalltidhahashtag#Mittuniversitetetoch/eller#miunnärinläggpubliceras. 4

5 Twitter(Övrigakonton) SyftetmedövrigakontonpåTwitterärattdeskaanvändassomkommunikationskanalomdetfinns ettspecifiktbehovellerenspecifikmålgruppsombehövernås.detkanexempelvisvaraett forskningscenterellerenvissutbildning.ävenenskildamedarbetareanvändertwitterisittjobb, exempelvisforskare. Riktlinjer ÖvrigakontonpåTwitter Skavaradenprimärasocialakanalenförattspridanyheteromfunktionen/enhetenochnyheter somberörmittuniversitetet AnvändsförattförstärkanyheterochkommentarersomärrelevantaförMittuniversitetet (retweet) Skaalltidhahashtag#Mittuniversitetetoch/eller#miunnärinläggpubliceras. Omdutwittrarförettforskningscentersomharettegetundervarumärke,använderdubåde #Mittuniversitetetoch/eller#miunochforskningscenteretshashtag(ex#etour,#stc). Instagram SyftetmedInstagramärattskildralivetsomstudentvidMittuniversitetetochförmedlaenpositiv bildavuniversitetet.detofficiellakontotskaävenbidratillattökasammanhållningenochstoltheten blandstudenterna. Riktlinjer Aktivitetenikanalenbörvarapåenvälavvägdnivå.Minstfyrabilderskaläggasuppiveckan ochmaxfempåenochsammadag. Hashtagsskafinnastillsamtligabildersomläggsupp. LinkedIn LinkedInärettnätverkmedfokuspåpersonersarbeteocharbetsrelateradeerfarenheter. Mittuniversitetetssidavändersigfrämsttillalumnerochanvändsförattstärkabandentill universitetetochkännastolthetöveratthastuderatvidmittuniversitetet. Riktlinjer LäggauppnyheterochpressmeddelandensomstärkerenpositivbildavMittuniversitetetbland alumnersamtinformeraompåbyggnadsutbildningar. Bloggar Syftemedbloggarärattgeläsarnamöjlighetattpåettmerpersonligtsätttadelavvadsomhänder inomolikadelaravuniversitetet. Riktlinjer OmenmedarbetarebloggarsomendelavsittarbeteinomMittuniversitetetskadenplattform somtillhandahållsavuniversitetetanvändas. Omenbloggstartasskaminstettinläggimånadenpubliceras. Videotjänster VideotjänsternabeståravYoutubeochVimeosamtdekinesiskaalternativenTudouochYouko.Syftet medvideotjänsternaärattspridareklamommittuniversitetetivideoformatochattlocka internationellastudentertillattstuderaviduniversitetet.tjänsternaskaävenfungerasomett komplementtillundervisningen. 5

6 Riktlinjer SamtligavideoklippellerfilmersomMittuniversitetetläggerupppåinternetskapubliceraspå universitetetskanalpåyoutubeochsedanlänkastillfrånandrakanaler. ÄvenVimeokananvändassomettkomplementtillYouTube Undantagetfrånriktlinjenovanärreklamfilmersomsyftartillattlockaasiatiskastudenter.Filmer avdentypenkanävenläggasupppådekinesiskasidornatudouochyouko. Intranät(finnsinteidag,nykanalsomföreslås) Syftetmedintranätetärattunderlättamedarbetarnasinternakommunikationochattgenerera åtkomsttillarbetsrelateradinformation.måletmedintranätetäratteffektiviseramedarbetarnas vardaggenomattgöradetenklareatthittainformation,samarbetasamtdelakunskapmedvarandra. Intranätetskaävengemedarbetarnaeninblickivadsomhänderinomuniversitetetsolikadelar. DennakanalfinnsännuinteförMittuniversitetetsmedarbetaremenenprocessharpåbörjatsförattta framettintranätsomkantillgodosefleraavdenmålgruppensbehov. Riktlinjer Intranätet skaanvändasförattförenklaadministrativauppgifter skabyggaenkunskapsdelande vikänsla förmasskommunikationmellanmedarbetareskaiförstahandintranätetanvändas.epostska kommaförstiandrahand. flerriktlinjertasframnärintranätetfinns. Digitalaanslagstavlor Syftetmeddigitalaanslagstavloräratttillhandahållainformationomuniversitetetochvåracampus tillbesökare,studenterochmedarbetare.digitalaanslagstavlorfinnspåolikaställenpåvåracampus. Riktlinjer Tavlornaskainnehållapraktiskochplatsrelateradinformationförbesökareochstudenter,såsom kartorochliknande. Studentportalen Syftetmedstudentportalenärattdenskavarastudenternasdigitalacampusmiljö,derasecampus, därdehartillgångtillalltdebehöverundersinutbildningstidvidmittuniversitetet. Riktlinjer Istudentportalenskavarjestudenthatillgångtillsinindividuelladigitalacampusmiljö.Genom studentportalennårstudentenindividuellinformationochlämpligavägarattkommuniceramed lärare,kurskamraterochövrigafunktionervidmittuniversitetetnärdebehöverdetinomramen försinastudier. Studentportalenärenavdekanalerdärmedarbetareochstudenterkommunicerarigrupper. 6

7 Lärplattform Syftetmedlärplattformenärattdenskavarastudentensdigitalaundervisningsmiljö.Dettagäller framföralltföruniversitetetsdistansstudenter,menävenfördestudentersomstuderarvidcampus därverksamhetenbehöverettkomplementtillcampusmiljön. Riktlinjer Lärplattformenärdenplatsdärstudentendeltariundervisning. Lärplattformenärenavdekanalerdärmedarbetareochstudenterkommunicerarigrupper. Verktygförbildmötenmedmera Syftetmeddessaverktygärattunderlättadistanskommunikationsamtinternvideodistribution. Riktlinjer Användsförvideokonferenserochdistanskontakt(Skype,AdobeConnect,Google+medmera). AnvändsförinternvideodistributionmediaportalersomMuTube,Kaltura). Alumninätverk Syftetärattunderlättaförtidigarestudenteratthållakontaktenmedvarandrasamtatthittanya kontaktersomtidigareharstuderatvidmittuniversitetet. Riktlinjer Alumninätverket användsföratthållakontaktmedochmellantidigarestudenter(alumni) användsävenförattmittuniversitetetskakunnahållakontaktenmedsinaalumner. EtteventuelltengagemangfrånMittuniversitetetiandrakanalerändesomnämnsovanmåste diskuterasmedochgodkännasavkommunikationschefen. Ansvar och roller Kommunikationsavdelningenharhuvudansvaretfördedigitalakanalerpåinternetdär Mittuniversitetetärnärvarande.Dockärvarjeenskildverksamhetansvarigfördetinnehållsom verksamhetenägerochpublicerarikanalerna. Ansvaretinnebäratt Kommunikationschefenförvaltarochutvecklardennaplanfördigitalkommunikationochska säkerställaattdetfinnsanvändbarahandböckerförverksamhetenbaseratpåinnehålletiplanen. Kommunikationsavdelningenskaagerarådgivareochgestödtillverksamhetennärdetgäller digitalnärvaro. Kommunikationschefenärsystemägareförwww.miun.se,www.studyinmidsweden.com,digitala nyhetsbrev,etteventuelltintranätsamtdeuniversitetsgemensammasocialakanalerna. Systemägarskapetinnebärävenettansvarförattmätaeffekter. Kommunikationschefenbeslutaromstartavnyaochnedläggningavnuvarandekanalersomär universitetsgemensamma. Kommunikationschefenskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerför utvecklingavdegemensammadigitalakanalerna.verksamhetenrepresenterasidetdigitalarådet samtireferensgrupperochanvändarråd,semernedan. Kommunikationsavdelningenskaalltidvaradelaktigiutvecklingsprojektsomrördedigitala kanalernaochdedigitalaarbetsverktygen. 7

8 Kommunikationsavdelningenharhuvudansvaretförinnehåll,form,strukturoch användarinteraktionavwww.miun.se,www.studyinmidsweden.com,digitalanyhetsbrev,ett eventuelltintranätsamtdeuniversitetsgemensammasocialakanalerna. Kommunikationsavdelningenansvararförformenochskavaradelaktigvidframtagningav innehåll,strukturochanvändarinteraktionavdedigitalaarbetsverktygen. Kommunikationsavdelningenansvararförattdetfinnsenredaktionellförvaltningförde universitetsgemensammadigitalakanalernasamtförredaktionelltinnehållidedigitala arbetsverktygen.dettabeskrivsidokumentetwebborganisationförmiun.se. Kommunikationsavdelningenharrättattgöraändringari,ellertabortpubliceratinnehåll,omdet stridermotgällandereglerochriktlinjer. Biblioteket/LRCharhuvudansvaretförförvaltningochutvecklingavdebibliotekstjänstersom användsavlärareochstudenteriundervisningsprocessenochforskareiforskningsprocessen. Biblioteket/LRCharävenhuvudansvaretförförvaltningochutvecklingavdedigitalaarbetsverktyg somanvändsavlärareochstudenteriundervisningsprocessen,dvsstudentportalen,lärplattformen ochmediaportalen. Ansvaretinnebäratt Överbibliotekarienärsystemägareförbibliotekstjänsterna.Systemägarskapetinnebärävenett ansvarförattmätaeffekter. Överbibliotekarienskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerförutveckling avbibliotekstjänsterna.verksamhetenskarepresenterasianvändarråd(biblioteksrådet). Överbibliotekarienharhuvudansvaretförinnehåll,strukturochanvändarinteraktionav bibliotekstjänsterna,menskasäkerställaattkommunikationsavdelningenärdelaktigvid framtagningavdetta. ChefenförLRCärsystemägareförStudentportalenochlärplattformen.Systemägarskapetinnebär ävenettansvarförattmätaeffekter. ChefenförLRCskaisamrådmedverksamhetentaframårligahandlingsplanerförutvecklingav degemensammadigitalaarbetsverktygen.verksamhetenskarepresenterasianvändarråd. ChefenförLRCharhuvudansvaretförinnehåll,strukturochanvändarinteraktionavdedigitala arbetsverktygen,menskasäkerställaattkommunikationsavdelningenärdelaktigvidframtagning avdetta. Varjeverksamhetsomharettegetkontoellergruppiensocialkanalharhuvudansvaretför hanteringenavdetkontot.exempel:ettforskningscentersomharettegettwitterkonto,en programansvarigsomstartarengrupppåfacebookfördialogmedstudenterna. Ansvaretinnebäratt varjeverksamhetsäkerställerattdetfinnsresursersomkanhanteraenkontinuerlignärvaroi kontot varjeverksamhetsäkerställerattdetfinnsentydligmålsättningmednärvaronidensociala kanalensomliggerilinjemeddetsomståridennapolicy varjeverksamhetanmälerstartocheventuellnedläggningavkontotilldendigitalakoordinatorn påkommunikationsavdelningen varjeverksamhetsäkerställerattkontotföljerdenamngivningsreglersomfinnsförenskilda konton varjeverksamhetsäkerställerattmittuniversitetetslogotypellerundervarumärke,omettsådant finns,framgårpåkontotsamtiövrigtföljerdengrafiskaprofilen varjeverksamhetansvararförinnehålletsompubliceraspåkontotellerigruppen,bådedetsom mansjälvpublicerarochdetsomandrapublicerariformavkommentarerochinlägg. 8

9 Dettakommerattbeskrivasmeringåendesomtipsochrådidigitalahandboken. miun.se/digitalhandbok Detdigitalarådetansvararförattsäkerställaattutvecklingenavdedigitalakanalernaskerilinjemed Mittuniversitetetsövergripandemål.Detdigitalarådetskabeståavsystemägarefördedigitala kanalernaocharbetsverktygen,itchefenochenstuderanderepresentant.flerrollerkanvara adjungerande. Ansvaretinnebäratt detdigitalarådetskadeltaiprioriteringsarbetetpåstrategisknivå detdigitalarådetskaträffastvågångerperår. Användarrådetansvararförattgeinputtillrespektivesystemägareomviktigautvecklingsarbeten. Detkanfinnasettanvändarrådperkanalellerengruppförflerakanaler,beroendepåvadsomärbäst förverksamheten.användargruppernaskabeståavlärare,forskareochstuderanderepresentanter samtandraviktigaintressentersomexempelvisstudievägledare,atlasansvariga, personalavdelningen,servicecenterochsamarbetspartners. Ansvaretinnebäratt användarrådetskavararådgivandetillsystemägarnaochdeltaiprioriteringsarbetetförden specifikakanalen/kanalerna användarrådetskaträffastvågångerperår omdetredanfinnsenreferensgruppinomettspecifiktområdekandennaanvändas. Varjeinformationsägareäransvarigförsakinnehålletpåenwebbsida.Allaanställdainom universitetetharettinformationsansvarochärpotentiellainformationsägare. Ansvaretinnebäratt varjeinformationsägareansvararförattinformationenhållsaktuell varjeinformationsägaretarkontaktmeddensomärpublicerareellerredaktörförsinegen verksamhetförattläggatill,ändraellertabortinformation. Namngivningsstruktur miun.se Beslutomdomännamntasavdendigitalakoordinatorn. Förwebbadressergällerföljande: Avdelningaranvänder:www.miun.se/avdelning Projektanvänder:www.miun.se/projektnamnet Personligawebbadresser:www.miun.se/fornamnefternamn Detärtillåtetmedsubdomänertillandraverksamhetssystem,exempelvisAgresso: agresso.miun.se Generelltförwebbplatsermedegendomänadressgällerattdendigitalakoordinatornskakontaktas förendiskussionomdenbästalösningensamtförattsetillattdomännamnet/förkortningen(på kampanjen,forskningsprojektet)interedananvändsinågotannatsammanhang.registreringenav domänenmåsteskeviahelpdesk. Kampanjwebbarkanhaenegendomänadressochkanlänkasfrånwww.miun.se. 9

10 Centrumbildningsochforskningswebbarkanseutochnamngespåtvåsättberoendepåom Mittuniversitetetärhuvudmanellerej: OmMittuniversitetetärhuvudmanskawww.miun.se/xxxxskapasmedutgångspunktibefintliga mallarochutifrånmittuniversitetetsgrafiskaprofil.namngivningenskavaralogiskochkoppladtill forskningen/projektet. OmMittuniversitetetärintehuvudmanochMittuniversitetetsgrafiskaprofilsåledesinteföljsfulltut skaenegendomänadressregistreras.dennakanlänkasfrånwww.miun.se.förhjälpmedregistrering avdomänen,kontaktahelpdesk. Insatser och aktiviteter Aktivitet Ansvarig Tidsplan Kommentar Taframhandböcker KOM Enförsta version klarapril 2014 Realiseraochstarta uppdigitaltrådsamt användarråd Skapatydliga handlingsplanerper kanal Utbildningsinsatser, workshopsetc Utvecklingav studentportalenenligt ecampusprojektet KOMsamt resp system ägare Resp system ägare KOM Biblioteket/ LRC Löpande, ca2ggr perår Q22014 Planensinnehållskakonkretiserastillen handbokförallamedarbetare,uppbyggd utifrånolikascenarion,ex Jagvillbörja blogga.scenariernaäridentifieradeav referensgruppen.ettförstautkastav handbokenfinnshär: miun.se/digitalhandbok Användarrådenochdetdigitalarådet skatillsättas. Medinputfrånanvändarråden Öppnautbildningarochworkshopsska erbjudasallamedarbetaresomvilllära sigmeromhurmankananvändadigital kommunikationisinverksamhet. Dettaprojektärredanigångochutgår fråndenkravspecifikationsome campusprojektetlevererade. Skapaettintranät KOM 2015 Projektetharidentifieratattdetfinnsett stortbehovavettintranät.dennakanal finnsmediplanen,menbeslutbehöver fattasomkoncept,resurser,teknikmm. KOMägerfråganochkommerunder 2014attgöraenbehovsanalys/förstudie. InputfrånITavdelningenbehövsfördet tekniskavägvalet.komåterkommertill ledningenmedbeslutsunderlagifrågan underhösten

11 Utvecklingavmiun.se Responsivedesign Bättreutbildnings information Enbättrebloggportal Målgruppsanpassad struktur Bättreanvändbarhet Bättreprestanda Flyttaöver informationför studentertill studentportalen Taframmallarför utvärdering KOM Sep2014 Ettuppgraderingsprojektstartardec 2013medsyfteattsetillattmiun.seblir tillgängligävenimobilochläsplattor(se responsivedesign),vilketärett grundkravförwebbplatseridagochvi serattdetmobilaanvändandetmiun.se ökarrejält(från5till19%påettår).i sambandmeddettaprojektpassarvipå attförbättrasättetvipresenterarvåra utbildningarpåsamtskaparenmer användarvänligstrukturmm. KOM Q12015 Skapamallarutifråneffektmålen. Mallarnaskallvaraettstödfördeolika kanalägarnanärkanalenutvärderas. Utvärdering Effektmålenskaföljasuppenligtnedan: Förenklaförmedarbetarnaattkommuniceraochpublicerainformationilämpligkanalföravsedd målgrupp. o Enkätundersökning2016blandmedarbetarna. Gestudenternaochmedarbetarnaeffektivakommunikationsverktyg. o Enkätundersökning2016blandstudenternaochmedarbetarna Dessutombörrespektivekanalutvärderasårligenutifrånföljandeparametrar: Antalbesökare/följarepermånad Nyckeltalutifrånnytta,enkelhet/användarvänlighet/interaktionmedmera 11

12 Bilaga 1: Målgruppernas digitala behov SombeskrivetiplanenharMittuniversitetetettantalolikamålgrupperattnåmedsindigitala kommunikation.samtligaavdessamålgrupperharolikadigitalabehovochbehöverdärförnåspå olikasätt.nedanföljerdedefinierademålgruppernaviarbetarmotsamtexempelpåderas identifieradebehov.vidsidanavvarjebehovstårdekanalersomanseseffektivastnärdetgälleratt tillgodosejustdetbehovet. Studenterpåcampus Identifieradebehov Hållakontaktenmedsinastudiekamrater understudietiden. Fåsnabbtillgångtillinformationoch funktionersomberörstudierna. Ställafrågorsomberörstudiernaochfå snabbasvar. Fåvägledning/coachinginförkarriärval. Nyttjaeresursersomvetenskapliga artiklar,uppsatser,eböckerm.m. Nåutmedsittvarumärketillpotentiella arbetsgivare. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper),instagramochlärplattformen Studentportalen,lärplattformenoch Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper) LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.seochalumninätverket miun.se 12

13 Distansstudenter Identifieradebehov Hållakontaktenmedsinastudiekamrater understudietiden. Fåsnabbtillgångtillinformationoch funktionersomberörstudierna. Tadelavundervisningenpåett distansanpassatsätt. Ställafrågorsomberörstudiernaochfå snabbasvar. Fåvägledning/coachinginförkarriärval. Nyttjaeresursersomvetenskapliga artiklar,uppsatser,eböckerm.m. Nåutmedsittvarumärketillpotentiella arbetsgivare. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper)ochlärplattformen Studentportalen,lärplattformenoch Facebook(Övrigaverksamheter,konton ellergrupper) Lärplattformen,Studentportalen, videotjänsterochvideoverktyg LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.seochalumninätverket miun.se Medarbetare Identifieradebehov Kommunicerainterntutanattbehöva användaepost. Fåutinformationomundervisningentill (ochäveninterageramed)studenterna. Tillbringamindretidmedattbesvarafrågor frånstudenter. Kommaåtinformationomkursersåsom exempelvisdeltagarlistor. Kommaåtreseinformationochandra internadokument. Kanaler Intranät(närdetfinns) Studentportalen,lärplattformenochFacebook (Övrigaverksamheter,kontonellergrupper) LärplattformenochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) LärplattformenochStudentportalen Intranät 13

14 Nyttjaeresursersomvetenskapligaartiklar, uppsatser,eböckerm.m. Bokatidförrådgivning. Ökadinblickiverksamhetensolikadelar. Nåutmedsittpersonligavarumärke (forskare). Nyttiggöraforskningen(forskare). Hittarättkontaktvägar. Potentiellastudenter Miun.se Intranät Bloggochintranät Miun.se,Twitter,Facebookochdigitala nyhetsbrev Miun.se,Twitter,Facebook,alumninätverket ochintranät Intranät Identifieradebehov Fåenöverblickövervilkakurser/program somerbjuds. Fåeninblickilivetsomstudentvid Mittuniversitetet(påochutanförcampus). Sedemokurser(ilärplattformen)förattse hurdetgårtillattstuderapådistans. BlilockadetillMittuniversitetetochseatt detärettbrauniversitet(föräldrartill potentiellastudenter). Fåtydligareochdjupareinformationom specifikakurserochprogram. Hittarättkontaktvägar. Kanaler Miun.se Facebook(facebook.com/Mittuniversitetet), Instagram,miun.seochblogg Lärplattformen(dockviamiun.se) Miun.se,Facebook Miun.se miun.se 14

15 Nyantagnastudenter Identifieradebehov Behövervetavartdeskavändasigför praktiskinformation(hittarätt kontaktvägar). Debehöveräveninformationinnandehar kommittillcampus. Arbetslivsanknytning(tidigt). Kanaler Miun.se Miun.se,Facebook (facebook.com/mittuniversitetet)ochtwitter miun.se Nyhetsintresserade Identifieradebehov Tadelavnyheter(omforskningsamt Mittuniversitetet). Tadelavdenforskningsompågår/har bedrivitssamtvissaföreläsningar. Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Kanaler Miun.se,Twitterochdigitalanyhetsbrev Miun.se,Twitterochvideotjänster Miun.se Samarbetspartners Identifieradebehov Hittasamarbetsmöjlighetermedstudenter samtmittuniversitetetochdess forskare/medarbetare. Hämtafakta/göraresearch. Beställauppdragsutbildningar. Hittastyrdokument. Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Kanaler Miun.se,Twitterochalumninätverket Miun.se Miun.se Miun.se Miun.se 15

16 Potentiellasamarbetspartners Identifieradebehov Kommaikontaktmedrättperson.(Hitta rättkontaktvägar). Hittasamarbetsmöjlighetermedstudenter samtmittuniversitetetochdess forskare/medarbetare. KännaattMittuniversitetetärettbra universitet(beslutsfattare). Segodaexempelpålyckadesamarbeten. Hämtafakta/göraresearch. Beställauppdragsutbildningar. FåentydligbildavvadMittuniversitetet görochkanerbjuda. Hittastyrdokument. Kanaler Miun.se Miun.se,Twitterochalumninätverket Miun.se,TwitterochFacebook(Övriga verksamheter,kontonellergrupper) Miun.se Miun.se Miun.se Miun.se miun.se 16

17 Alumner Identifieradebehov Hittastyrdokument. Hållakontaktmedsinatidigare studiekamrater. Hittakarriärmöjligheter. TadelavMittuniversitetetsoffentliga föreläsningar. Tadelavnyheter. KommaikontaktmedMittuniversitetet avseendesamarbeten. Hittarättkontaktvägar. Hittamöjligheteratt getillbaka genom exempelvisgästföreläsningaroch erbjudandeompraktikplatser/exjobb. Kanaler Miun.se Alumninätverket Miun.seochalumninätverket Videotjänster Miun.se,Twitterochdigitalanyhetsbrev Miun.se Miun.se Miun.se 17

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

POLICY FÖR KOMMUNIKATION

POLICY FÖR KOMMUNIKATION MITTUNIVERSITETET Styrdokument POLICY FÖR KOMMUNIKATION DNR MIUN 2014/460 Publicerad: 2014-02-20 Beslutsfattare: Kicki Strandh Handläggare: Marlene Jonsson Beslutsdatum: 2014-02-20 Giltighetstid: Tills

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1. Information om Mittuniversitetet...4 2. Stöd i kommunikationsfrågor...4

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET Endast 25% av amerikansk stumfilm producerad mellan 1912-1929 finns idag bevarad, enligt en studie genomförd av Library of congress 2013. [ ] we have lost 75% of the creative record from the era that brought

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

vill du bli medskribent?

vill du bli medskribent? vill du bli medskribent? Att vara medskribent Innebär att: Du ska ha ett brinnande intresse för media. Du får möjlighet att visa upp dina produktioner på nyhetssajten. Du få uttrycka dig i digitala medier.

Läs mer

XOVATION. Anneli Bengtsson

XOVATION. Anneli Bengtsson XOVATION Anneli Bengtsson Projekttid aug 2009 juli 2012 Triple Helix Om XOVATION XOVATION är ett spännande utvecklingsprojekt som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och det offentliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Jenny Abrahamsson, Alumni Relations Officer, jenny.abrahamsson@ki.se, Karolinska Institutet Karin Lidberg,

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Cecilia Ödman AddFriends Kommunikation i sociala medier och digitala kanaler Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/275 HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting Planera din kommunikation Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting 1 2 Vi drunknar i information Mängd av information Utbud Konsumerad/ individ Effekt/ individ 1950 1975 2000 Källa:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013 Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning framtagen av Collectum den 17 oktober 2013 Syftet med Tjänstepensionens dag Syftet med dagen är

Läs mer

E-bok Twitter för företag

E-bok Twitter för företag E-bok Twitter för företag 1 Marketinghouse E-bok : Twitter för företag Uppdaterad mars 2015 (Klicka gärna på bilden så kommer du till vårt Twitterkonto och du vill följa oss). Vänligen Annica Thorberg

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE VARFÖR ÄR VI HÄR? Vi skall berätta om våra erfarenheter om hur besökaren beter sig hos oss på www.miun.se och vad vi har försökt förbättra på vår webbplats för att hjälpa

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för SLU

Kommunikationsstrategi för SLU Rektor STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.2.7.1-2374 Sakområde: Kommunikation och media Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Kommunikationsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Källkritik och integritet i en digitaliserad skola

Källkritik och integritet i en digitaliserad skola Källkritik och integritet i en digitaliserad skola Stockholm, 27 november 2014 Anette Holmqvist, Skolverket Innehåll behov av källkritik fokus sociala medier diskussionsexempel källkritiska frågor lite

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Social mjukvara Contextual Connections. Henriq Hellström Lotus Software 2009

Social mjukvara Contextual Connections. Henriq Hellström Lotus Software 2009 Social mjukvara Contextual Connections Henriq Hellström Lotus Software 2009 Agenda Social mjukvara bakgrund Vad skall man välja? Vad ger nytta? Olika sätt att dokumentera ert IT-landskap Det skall vara

Läs mer

Hej! Vi ska bli Sveriges mest uppskattade produktionsbyrå!

Hej! Vi ska bli Sveriges mest uppskattade produktionsbyrå! Hej Vi ska bli Sveriges mest uppskattade produktionsbyrå Advant Produktionsbyrå AB Tage Erlandergatan 4, 652 20 Karlstad www.advant.se 054-22 00 50 info@advant.se Hej Linda Jonsson DELÄGARE/KUNDANSVARIG

Läs mer

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna?

Malmö stads åtgärder. Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Malmö stads åtgärder Vad gör Malmö stad för att stärka upp huvudprocesserna och stödprocesserna? Strategi Bör innehålla Visionen Aktuella satsningar/fokus Mätbara mål Grov beskrivning av möjliga projekt

Läs mer

Genomförandeplan för kommunikation 2014 Kultur- och fritidsförvaltningen(kff)

Genomförandeplan för kommunikation 2014 Kultur- och fritidsförvaltningen(kff) VALLENTUNA KOMMUN 2014-04-16 SID 1/8 Genomförandeplan för kommunikation 2014 Kultur- och fritidsförvaltningen(kff) Vi marknadsför Vallentuna som en kommun med ett rikt kultur och fritidsutbud Ha uppdaterad

Läs mer