ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter"

Transkript

1 Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och tidbokning 11 Österrikisk touch 8 Tävlingsprogrammet 9 Kommitténytt 12 Det som göms i snö Marknadsgruppen 12 Vinterrapport fråm tränarna Pin High hittar Du också på nätet

2 Ordföranden har ordet Välkommen till en ny spännande golfsäsong. De planer och diskussioner rörande ombyggnad av banan framförallt då greenområden och tees som förts de senaste åren börjar nu bli verklighet. Vi väntar med spänning på resultatet. Någon större renovering eller modernisering av banan har inte gjorts sedan 1982 då de senaste 6 hålen invigdes så det känns som tiden nu är mogen att utföra något nytt. Våra nuvarande greener som saknar dränering är mellan 30 och 50 år gamla. De är svårskötta och varje green kräver sina speciella åtgärder. Kvaliteten blir varierande under säsongen och mycket av de skötselresurser som läggs på greenerna skulle kunna läggas på annat. Vi har nu genomfört etapp 1 och kommer under 2011 göra en utvärdering för att 2012 kunna gå vidare med ytterligare ett antal greenområden, ombyggnad eller renovering. Det ska betonas att etapp 1 genomförts utan att Carlskrona GK s medlemmar behövt skjuta till något kapital och vi räknar med att under 2011 kunna renovera ett antal tees i egen regi och även där med egen finansiering. Det är av största vikt att vi kan tillhandahålla en bra anläggning med bra service för att behålla våra medlemmar och även kunna locka nya medlemmar och greenfeespelare. Ett led i medlemsrekrytering har varit att vi varit synliga både på Wachtmeister och på City Gross under vintern. Detta har slagit väl ut och många har visat intresse för våra nybörjarkurser under våren. Turbulensen i våra grannklubbar har också gjort att många visat intresse för medlemskap i CGK. Med hopp om en tidig vår, gynnsamt väder under försommaren och möjlighet till tidigt öppnande av våra nya greener önskar jag er alla ett gott nytt golfår. Mats Jansson Styrelse Ordf Mats Jansson V ordf Henrik Johnsson Kassör Gustav Linge Sekr Anette Nordqvist Ledamot Kent Andersson Suppl Margaretha Johansson Suppl Ann Engdahl Kommittéordförande Ban Carl-Erik Jurén Fastighet Mikael Andersson Tävling Björn Hagström Dam Annette Nordqvist Junior/Elit Joakim Karlsson Medlem Kenny Bohlin Hcp o Regel Johan Elg Senior Arne Malmberg Marknad Thommy Persson Media Gert Persson Tjänster Kansli Thommy Persson Henrik Pedersen Petra Nilsson Pro Anders Johansson Per Nilsson, ass pro Madelen Larsson, ass pro Krögare Marcus Andersson Head Greenkeeper Roger Hillborg Banarbetare Karl-Gustav Börjesson André Björkman Magnus Bärtfors Florim Spahija Magnus Johansson Kaj Rubensson Hans-Ivar Andreasson Fastighetsskötsel Paul Turesson Pin High nr 1 februari 2011 Utges av Redaktion Adress CGK Aktuella telefonnummer Carlskrona Golfklubb Gert Persson Carlskrona Golfklubb Klubbchef Upplaga 500 ex e-post Almö Tidsbeställning Nättraby Restaurang Ansvarig utgivare Shop Mats Jansson Hemsida och e-post Greenkeeper Fax Omslagsbild: Denna kalla och snörika vinter. Foto: Gert Persson

3 Föredragningslista till årsmötet torsdagen den 10 mars 2011 klockan i bibliotekets hörsal 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av: - klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år - två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år - två (2) styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år - två (2) revisorer för en tid av ett (1) år - en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år - två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en utses till ordförande - ombud till GDF-möte 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Övriga frågor Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Omval på alla poster! Ordförande Mats Jansson omval tom 2011 Ordinarie Henrik Johnsson vald tom 2011 Gustav Linge omval tom 2012 Annette Nordqvist vald tom 2011 Kent Andersson omval tom 2012 Suppleanter Margaretha Johansson omval tom 2011 Ann Engdahl omval tom 2011 Revisorer Anders Löfqvist omval tom 2011 Urban Sikander omval tom 2011 Revisorsuppl Ronny Gustavsson omval tom 2011 För valberedningen Bobo Gustavson och Bertil Svensson Pin High 3

4 Verksamhetsberättelse för 2010 Allmänt Carlskrona golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer som föregående år. Under året har hållits 6 protokollförda styrelsemöten, 2 arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna informationsmöten för medlemmar. I styrelsen har ingått: Mats Jansson, ordförande Henrik Johnsson, vice ordförande Gustav Linge, kassör Anette Nordqvist, sekreterare Kent Andersson, ledamot Margareta Johansson suppleant Ann Engdahl, suppleant Thommy Persson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen. Inga arvoden utgår till styrelsen. Ekonomi Vi kan nu lägga 2010 års bokslut i Carlskrona Golfklubb till handlingarna. Här följer en sammanfattning (tkr) av resultaträkningen. Resultaträkningen 2010 (tkr) Intäkter Kostnader Avskrivning Rörelseresultat Extraord. intäkter Redovisat resultat Det är sjunde året i rad som klubbens resultat efter extraordinära intäkter är en vinst. Under 2010 har dock klubbens omsättning minskat med drygt 500 tkr jämfört med Förra årets vinst i rörelsen om 102 tkr, har under 2010 vänts till en förlust om 352 tkr. Under 2010 har nedskrivningen av medlemslån varit 102 tkr och försålda spelrätter inbringat 343 tkr. Vidare har mark sålts för 75 tkr. Dessa intäkter redovisas ovan i resultaträkningen som extraordinära intäkter. Genom dessa extraordinära intäkter stärks klubbens resultat och balansräkning. Balansräkningen per den 31 december 2010 (tkr) Tillgångar Skulder och eget kapital Anläggnings- Eget kapital 789 tillgångar Swedbank Omsättnings- Medlemslån tillgångar 845 Leverantörer är det andra året i rad som klubbens bokförda egna kapital ökar. Från att klubben för drygt 7 år sedan hade ett bokfört, negativt eget kapital om -820 tkr, har klubben nu ett bokfört eget kapital på närmre +800 tkr. Till detta skall läggas att klubbens balansräkning, i reala värden, är betydligt starkare än vad det bokförda egna kapitalet visar. NAI Svefas värdering år 2007, av klubben golfanläggning, som innefattar bland annat golfbanan och klubbhuset, visade att anläggningen var värd ungefär 11 milj. kr - att jämföra med det bokförda värdet på klubbens golfanläggning som, efter årets nybyggnation av tre greener, är drygt 6,8 milj. kr. Sannolikt har marknadsvärdet på golfanläggningen under år 2010, d.v.s. efter årets greenombyggnad, ökat och torde i dagsläget överstiga 11 milj. kronor. Green-projektet under 2010 Swedbank beviljade under 2010 klubben ett lån om 1,2 milj. kr, vilket kunde användas för ombyggnad av tre nya greenområden. Klubben har av egna medel betalat cirka 400 tkr i greenprojektet. Vidare har klubben, genom en finansieringslösning från Swedbank, förvärvat en maskin till de nya greenerna om cirka 100 tkr genom leasing. Swedbank har därför som säkerhet för golfklubbens lån både erhållit säkerhet i form av pantbrev i klubbens fastigheter, och säkerhet i den aktuella maskinen i form av panträtt. Det ska noteras att dessa finansieringslösningar genom Swedbank har möjliggjort green-projektets genomförande, utan att medlemmarna har behövt till skjuta medel utöver medlemsavgiften. Ekonomisk utveckling Förklaringen till att klubbens rörelseresultat försämrats under år 2010, är bland annat att intäkterna inte kommit upp i budgeterad nivå, vilket i sin tur haft att göra med att medlemsavgifter från medlemmar minskat. Detta trots att vi varit fler medlemmar än någonsin, som mest 1232 medlemmar. Orsaken till de minskade intäkterna är istället att snittet på inbetalda avgifter minskat och då minskar följaktligen de totala medlemsavgifterna. Vi kan bland annat notera att antalet knattespelare aldrig varit större, vilket känns lovande inför framtiden, men klubben har samtidigt ett behov av att få in fler fullbetalande medlemmar för att kunna höja snittavgiften. Något vi ständigt jobbar för. Vi vill att den bästa lösningen för golfintresserade i regionen ska vara att bli medlem i CGK. Vidare händer det mycket lokalt på golfmarknaden med konkurser, rekonstruktioner och tvångsavskrivningar av medlemslån. Detta påverkar naturligtvis även Carlskrona Golfklubb och hur golfspelare i regionen rent generellt ser på medlemskap i golfklubbar. forts nästa sida 4 Pin High

5 forts från föregående sida Mot ovanstående bakgrund är det viktigt att framhålla, att Carlskorna Golfklubb har visat vinst under många år och att klubben har en mycket stark balansräkning. När övriga golfklubbar i närområdet kämpar för sin existens, bygger Carlskrona Golfklubb tre nya USGA-greener för 1,6 milj. kronor. Vi fortsätter vidare med arbetet att göra golfanläggningen ännu bättre, och utvecklar servicen kring klubbens golfanläggning, t.ex. konferensdelen samt Selmas och Runes. Vi har under 2010 också vidareutvecklat swingstudion, korthålsbanan, bryggan och sjöboden samt moderniserat maskinparken. Under 2011 planerar vi att, i egen regi och med egen finansiering, renovera sex tees. Anledningen till detta är att om klubben kan tillhandahålla en bra golfanläggning och en bra service, så kommer vi att behålla våra medlemmar och kunna locka nya medlemmar till klubben. Spelrätter Arbetet med att införa spelrättssystemet har pågått under år En spelrätt som klubben säljer kostar för närvarande kronor. Att hålla värdet på spelrätterna uppe från klubbens sida är mycket viktigt, eftersom försäljning av spelrätter i framtiden blir en viktig intäktskälla för klubben. Det kommer att innebära att klubben får ekonomiska resurser att göra golfanläggningen bättre och kunna fortsätta green-projektet etc. De klubbar som nu väljer, eller tvingas, att prissätta sina spelrätter till 0 kronor, avhänder sig framtida intäktsmöjligheter. Denna utveckling kommer sannolikt att ge Carlskrona Golfklubb stora konkurrensmässiga fördelar i regionen i framtiden. Detta kommer att möjliggöra bra golf till rimligt pris på Almö under många år framöver. Ser man till de faktorerna bör Carlskorna Golfklubb under år 2011 vara det självklara valet för golfspelare i regionen. Klubben och styrelsen vill på detta sätt tacka de medlemmar som frivilligt skrivit av sina medlemslån, och istället erhållit spelrätter. Detta är bra för klubbens ekonomi på både kort och lång sikt. Åtgärder för att rörelsen skall visa vinst Det är oacceptabelt att rörelsen under 2010 visar en så stor förlust som 350 tkr. Nedskrivning av medlemslån och intäkter från spelrättsförsäljning samt försäljningslikvid från markförsäljning, ska inte användas för att finansiera den löpande verksamheten, utan dessa extraordinära intäkter borde istället fonderas i klubben och användas till en långsiktig och ekonomiskt hållbar utveckling av klubbens golfanläggning. Avgiftshöjningar Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för senior ökar med 300 kronor till kronor per år och att städavgiften höjs med 100 kronor till 400 kronor per år. Detta ger en beräknad ökad intäkt till klubben om kronor per år. Kostnadsbesparingar Samtliga kostnader som avser kommittéer och golfanläggningen dras generellt ner med 5 %. Detta ger en beräknad kostnadsbesparing om cirka kronor per år. Även personalsituation och eventuella ytterligare lönebidragsmöjligheter kommer att ses över under år Sammanfattning De föreslagna avgiftshöjningarna och kostnadsbesparingarna ovan beräknas ge en resultateffekt på cirka +320 tkr. Detta bör räcka för att vända rörelseresultatet till en mindre vinst. De ekonomiska utmaningarna under 2011 för Carlskrona Golfklubb är följande: Vända rörelseresultatet till vinst och verka för att klubbens intäkter ökar och för att besparingsåtgärderna genomförs. Behålla, och om möjligt, öka antalet medlemmar och sponsorer. Hålla klubbens golfanläggning i ett bra skick, och utveckla denna så långt ekonomin tillåter, för att på så sätt behålla medlemmar, locka nya medlemmar och fler greenfeespelare. Fortsätta det långsiktiga arbetet med greenprojektet och un der 2011 i egen regi renovera 6 tees. Sammanfattningsvis kan man konstatera att klubbens ekonomiska situation i stora drag är god. Med en mycket stark balansräkning, med resultatpåverkande åtgärder under 2011 i form av avgiftshöjningar och besparingsprogram, en kontroll över intäkter och kostnader samt en verksamhet som bokföringsmässigt visat överskott de senaste sju åren, ska vi vara mycket nöjda. Vi kan alltså se fram emot ett Gott Nytt Golfår För styrelsen Gustav Linge Kassör För att komma till rätta med underskottet i rörelsen föreslår nu styrelsen avgiftshöjningar och kostnadsbesparingar Pin High 5

6 Budgetförslag för 2011 Fastställd Förslag till Budget 2009 Utfall 2009 Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Aktivitetsavgifter Inträdesavgifter Skåpavgifter Startavgifter tävlingar Sponsorsintäkter Greenfee Kommunalt driftbidrag Uthyrning Selmas Arrende shop/driv. range Träning & Nybörjare Övriga intäkter S:A INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Elit/juniorkommittén Tävlingskommittén Marknadskommittén Seniorkommittén Medlemskommittén Bankommittén Fastighetskommittén Övriga kostn kansli, SGF, BGF mm Övriga kostn oförutsedda händelser Utbildning & övr pers.kostn Arbetskraft S:A KOSTNADER Resultat före avskrivn Avskrivningar enl plan Ränteintäkter från bank Räntekostnader mm Extraord intäkter medl.lån/spelrätter Försäljning av tomtmark RESULTAT Foto: Gert Persson 6 Pin High En lördag i början av januari. Det är glashalt på parkeringen och några ispeggar syns inte till. Man får inte ha brått sa någon som kom, bortifrån svingstudion, glidande på det hala sluttande planet ned mot puttinggreen på väg in till toaletten i klubbhuset

7 Förslag till avgifter 2011 Alla avgifter är exklusive aktivitetsavgift MEDLEMMAR Senior fullt aktiv med lån/spelrätt Senior fullt aktiv utan lån/spelrätt Senior fullt aktiv autogiro med lån/spelrätt 345/mån 320/mån 345/mån Senior fullt aktiv autogiro utan lån/spelrätt 395/mån 395/mån 420/mån Vardagsmedlem 1. Alla vardagar med lån/spelrätt Vardagsmedlem 1. Alla vardagar utan lån/spelrätt Vardagsmedlem 1. Autogiro med lån/spelrätt 285/mån 262/mån 279/mån Vardagsmedlem 1. Autogiro utan lån/spelrätt 335/mån 337/mån 354/mån Vardagsmedl 2. Endast mån&torsdag m lån/spelrätt Vardagsmedl 2. Endast mån&torsdag utan lån/spelrätt Vardagsmedlem 2. Autogiro med lån/spelrätt 195/mån 212/mån Vardagsmedlem 2. Autogiro utan lån/spelrätt 270/mån 287/mån Greenfeemedlem Provmedlem spelrätt spelrätt Provmedlem spelrätt spelrätt år 2 Studerande ungdom tom 25 år Studerande ungdom tom 25 år autogiro 210/mån 187/mån 204/mån Junior år Junior år autogiro 195/mån 170/mån 187/mån Junior under 16 år Junior under år autogiro 140/mån 137/mån 154/mån Junior under år utan grönt kort Passiv medlem Non recident Fam.avg. 2 föräldrar + junior Fam.avg. 2 föräldrar + jun. Autogiro m lån/spelrätt 820/mån 754/mån 804/mån Fam.avg: 2 föräldrar + jun. Autogiro utan lån/spelrätt 920/mån 904/mån 954/mån Fam.avg. 1 förälder + junior Fam.avg. 1 förälder + jun. Autogiro med lån/spelrätt 495/mån 445/mån 487/mån Fam.avg. 1 förälder + jun. Autogiro utan lån/spelrätt 545/mån 520/mån 562/mån Fam.avg. 2 föräldrar + barn 0-5 år Fam.avg. 2 föräldr+barn 0-5 år. Autog. m lån/spelrätt 449/mån 416/mån 441/mån Fam.avg. 2 föräldr+barn 0-5 år. Autog. u lån/spelrätt 549/mån 558/mån 583/mån Fam.avg. 1 förälder + barn 0-5 år Fam.avg. 1 föräld+barn 0-5 år. Autog. m lån/spelrätt 216/mån 225/mån 241/mån Fam.avg. 1 föräld+barn 0-5 år. Autog. u lån/spelrätt 299/mån 300/mån 316/mån Bagvagnsskåp under större Bagvagnsskåp över större Bagvagnsskåp under mindre Bagvagnsskåp över mindre Aktivitetsavgift Medlemslån Inträdesavgift Spelrätt GREENFEE Seniorer Senior helger apr-sep samt 15/6-15/ Junior ord/helg apr-sep + juli 140/ /175 ½ priset ½ priset Familjeavgift se separat förslag Senior Blekingeklubbar i Sydpoolen Junior Blekingeklubb helger & juli Sydpoolen vardagar Gästgreenfee. Rabatt på ordinarie greenfee % rabatt 20% rabatt Veckogreenfee Tävlingsgreenfee Tävlingsgreenfee Foursome-Greensome Företagsgolf enl överenskommelse enl ök enl ök enl ök Alla årsavifter förutom autogiro faktureras vid två tillfällen med förfallodagar sista november och 15 april Pin High 7

8 Tävlingsprogram 2011 Mars lörd 19 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem April lörd 02 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem Maj sön 08 AXA medlemsgolf Irish greensome gem/kanonstart fre 27 Exonaut Trophy-Marinen slagtävling herr/dam/kanonstart sön 29 Skandia Tour Distrikt slagtävling singel Juni tors 02 Gökottegolfen greensome gem/kanonstart sön 12 CGK Open slagtävling 36 hål dam/herr fre 23 Flaggtävling slagtävling gem Juli fre 01 Invigningsarrangemang nya greenerna enligt senare progr gem fre 08 Skandia Cup klubbkval slag m hcp pojkar/flickor 16 år mån 11 Krögarns Scramble scramble gem tis 12 Toyota Irish Greensome Irish Greensome gem ons 13 PRON:s Tävling/AJ:s golf slagtävling A, B, C och D tors 14 Sportkompaniet Bästboll bästboll slag gem fre 15 Stena Line Poängbogey poängbogey A, B, C, Junior lör 16 Swedbank Äkta Makar greensome Äkta makar + sidotävling Aug mån 01 Lärarmötet för Karlskrona slaggolf alla lärare i Karlskrona mån 01 Blekingeserien D50 - EM slaggolf dam fre 05 Blekingeserien H55 & H65 slaggolf lag lör 06 KM enligt program + KM-Party slagtävling medlemmar sön 07 KM Foursome H & D foursome dam/herr tis 23 KM H65/H75/D50/D60/D70 slaggolf medlemmar fre 26 CGK Sponsorsgolf bästboll öppen för alla lör 27 Hoglands Mix (partävling) poängbogey 2x11 hål gem mån 29 Gubbagolf H55+ slagtävling lag/kanonstart Sept fre 02 Blekingeserien H45/H75 slaggolf lag sön 18 Medlemsgolf Arcopedico scramble gem/kanonstart lör 24 Spanienresan 2011 bästboll 2-mannalag gem Okt sön 09 Damernas skål/gubbapokalen slaggolf dam/herr sön 16 kl Maxi Ronneby Gåsagolf bästboll gem/kanonstart sön 23 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem Juli är tävlingar i Carlskronaveckan. Startavgifter: singel 100kr/pers och lag 160 kr/par och Tävlingsgreenfee: singel 200 kr/pers och lag 260 kr/par Anmälan: senast kl 12:00, 2 dagar innan tävling, om ej annat anges på golf.se genom inloggning med Ditt golf-id +4 sista siffrorna på Ditt medlemskort, kansli tel , eller anslagstavlan Startförbud: beroende på antalet deltagare och tävlingens art. Se aktuellt veckoblad. Tävlingskommittén 8 Pin High vad som än händer

9 Fastighetskommittén 2011 Deltagare i kommittén 2010: Micke Andersson (ordf), Paul Turesson, Anders Johansson, Thommy Persson, Roger Hillborg, Bengt-Göran Karlsson o Marcus Andersson. Fastighetskommitténs uppgift är inte helt lätt. Vi ska försöka se till att upprätthålla en nödvändig standard på våra fastigheter, samtidigt som vi ska undvika att vidta åtgärder som är verkningslösa vid en större renovering eller nybyggnad.mycket energi och tankemöda har spenderats för att gå den balansgången. Den stora frågan är egentligen vad vi medlemmar vill med våra fastigheter i längden och hur nödvändiga renoveringar, förbättringar eller nybyggnad ska kunna finansieras i en framtid. Budgeten har 2010 överskridits med ca 100. Orsakerna är flera, men de konton som är störst är de konton som är svårast att påverka, främst el och avfall. Utöver de fasta kostnader som finns är det endast ca 80, som använts till nödvändiga reperationer och renoveringar. Övriga konton går knappast att påverka. El- o uppvärmningskostnader har diskuterats mycket. Vår uppvärmning sker till största del med direktverkande el, men där det varit mest lämpligt har vi installerat luftvärme. Hur ska en framtida övergripande energilösning vara? Det största problemet är den bristfälliga isoleringen och då är vi tillbaks på balansgången mellan gammalt och nytt. Avseende avfallshanteringen har mycket gjorts genom åren, men kostnaderna har höjts mer än de åtgärder som vidtagits. Det vi inte alls kunnat påverka är tömningen av torrklossetterna ute på banan. Tömningskostnaderna har tredubblats på 3 år och fortsätter att höjas, då kommunen har som målsättning att de ska försvinna. Vad göra? På kort sikt söker vi andra lösningar, men hur ska en långsiktig lösning se ut? Tävlingskommittén 2011 Under golfsäsongen 2010 hade kommittén 15 medlemmar som jobbade mycket bra tillsammans. Tyvärr har vi av olika anledningar tappat flera medlemmar och även om vi fått några nya så behöver vi ytterligare tillskott. Man behöver inte har lågt handicap eller vara någon regelexpert för att jobba i medlemskommittén. Det finns arbetsuppgifter som alla kan delta i. Finns intresset kan Ni vända Er till kommitténs ordförande Björn Hagström eller någon annan i kommittén. För kommittén Björn Hagström P.S Nuvarande medlemmar i kommittén är: Björn Hagström, Hans-Peter Ehrlow, Annette Brantmark, Bertil Månsson, Katarina Andersson, Catharina Granqvist, Sven-Åke Holgersson, Eva-Lott Eitrem, Helene Berup, Gunilla Kvist, Cajsa-Lena Karlsson, Elisabeth Ekman, Magnus Nilsson och Anna-Lena Nilsson. En helhetslösning med ett minireningsverk är den framtida lösningen, men hur ska vi nå dit? Vad vill vi medlemmar i framtiden? Det finns visioner om ett nytt klubbhus. Ligger visionerna fast och kan ovanstående åtgärder inlämmas i visionerna? Viktigt naturligtvis att inte visionerna blir ett hinder i utvecklingen och det jobbar vi med hela tiden. Under 2010 har omfattande renoveringar i Selmas hus genomförts. Det är mest ytskikt och möbler som berörts. Ett särskilt tack till Erik Holm, som lagt ner mycket arbete på renovering av fönster. En byggnad som rört upp känslor de senaste åren är boden vid 18:e green. Äntligen har en riktig renovering kunnat påbörjas och beräknas vara klar under våren. Den framtida användningen får vi återkomma till, men nu ska vi i alla fall slippa skämmas för boden. Fler nödvändiga projekt hoppas vi kunna utföra eller starta Ett läckande tak över omklädningsrummen måste åtgärdas, liksom reperation av golvplattor i omklädningsrummen. Klubbrummets ena vägg är i mycket dåligt skick och måste åtgärdas, liksom en del andra småsaker. Det vi trots allt kan konstatera är att trivseln i våra lokaler är det inget fel. Vi får ofta uppskattande kommentarer om hur trivsamt vårt klubbhus är och att vi ska vara rädda om det genuina i vårt klubbhisområde. Vill Du vara med och påverka utvecklingen? Vi tar gärna emot nya medlemmar i kommittén. Kontakta någon av oss i kommittén, så ska vi ta hand om Dig eller den Du föreslår! Fastighetskommittén Medlemskommitténs.... planer inför 2011 Vi kommer att genomföra en medlemstävling under våren, AXA Irish Greensome söndagen den 8 maj, och en under hösten, Arcopedico Scramble den 18 september. Eventuellt kommer vi att utöka med ytterligare en medlemstävling under April/Maj. Intresserade samarbetspartners finns. Vi kommer även att vara engagerade under Carlskronaveckan med olika festligheter. Mer om det senare. Under året kommer vi att försöka starta någon form av aktivitet för nya medlemmar. I linje med detta ligger också att vi skall försöka starta någon form av fadderpool. En del som går "grönakort-kursen" saknar någon att spela sina fadderrundor med. Om du är intresserad av gå fadderrunda någon gång under året, så är du välkommen att kontakta kansliet. Som vi ser det är en av våra absolut viktigaste uppgifter att skapa sociala möten för våra medlemmar. Vill Du vara med? För medlemskommittén Kenny Bohlin, Malin Karlsson, Johan Saleskog, Magnus Petersson Berg Pin High 9

10 Kansliets öppet- och tidbokningstider 2011 Period / Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör- o Söndag 01 jan - 03 april Pegränna 04 april - 17 april april - 13 maj maj - 12 juni juni - 14 aug aug - 18 sept sept - 25 sept sept - 31 okt nov - 31 dec Pegränna Övrig tid gäller pegränna. Vid ej använd och ej avbokad rond, gäller aktuell greenfee. Kansliet öppnar 30 min innan tidbokningens start. Stående startförbud 3 maj - 25 okt Damgolf Tisdagar fm och em Obs! Alla damgolfare välkomna 3 maj - 28 juni Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Obs! Alla H 55+ är välkomna 9 aug - 28 okt Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Vill Du ha information om klubbangelägenheter via e-post? Om inte, så innebär det att vi inte har Din mailadress eller att vi har fel adress. Mail har blivit ett av våra viktigaste sätt att sända ut information och hålla kontakt med medlemmarna. Det är enkelt och utan större kostnad. Vi ber Dig därför att i första hand kontrollera om Din mailadress på golf.se är riktig, eller skicka oss ett mail till så ändrar vi åt Dig. Kansliet Pin High Pin High finns att avhämta på kansliet. Tidningen kan också hämtas på pdf-fil via CGK hemsida. Då får Du hela tidningen i färg. Utskick av Pin High via posten sker endast i samband med kallelser till årsmötet. Nästa nummer av Pin High planeras komma ut i maj Den kommer bland annat att innehålla information från årsmötet och vi får då också veta som blev Årets golfare och Årets CGK:are för Material till tidningen skickas till och bör vara redaktionen tillhanda före den 15 april Marknadsgruppen Deltagare 2010: Thommy Persson (ansvarig), Petra Nilsson, Henrik Swärdh, Per Nilsson, Joakim Karlsson, Anders Johansson. Mål- o visioner för marknadsgruppen Marknadsgruppen har som mål att utöka antalet samarbetspartners, få in fler intäkter och bidra till att skaffa fler medlemmar. Värdegrunder att utgå från för gruppen Målet med marknadsarbetet är att skapa vinn-vinn-situationer. Att arbeta för att bägge parter är nöjda. Här kan alla medlemmar dra sitt strå till stacken genom att alltid i första hand gynna våra partners och att alltid tala väl om dem. Känn Dig som ambassadör för våra samarbetspartners. Gruppen ser också som sin uppgift att medverka till att skapa nätverk mellan klubbens samarbetspartners och ständigt försöka bidra till nya kontakter. Som ett led i denna strävan deltager klubben i ett framgångsrikt affärsnätverk i Karlskrona. Nätverket kallas Team Jarramas och ingår i ett nationellt nätverk, som heter BNI. Målsättningen är att knyta klubbens sponsorer till gruppen, men också att intressera företagen i teamet att medverka i CGK på lämpligt sätt. Strategier Marknadsgruppen jobbar också med att skapa en attraktiv sponsorgolftävling. Förra året samverkade vi med radiokanalen Mix Megapol och strävan är att utöka det samarbetet ytterligare. Även BLT är en viktig medial partner. I december blev vårt sätt att samverka med Wachtmeistergallerian och City Gross mycket uppmärksammat. Vi var på plats och informerade om CGK:s verksamhet, nybörjarutbildningar och medlemsskap. Det blev mycket uppskattat och vi kunde även kora två nya Klubbmästare i den Putt- & Chipp-tävling vi hade på City Gross, med många medlemmar som deltagare. Grattis till KM-vinnarna Birgit Steen och Thorbjörn Jonasson. Under 2011 avser gruppen fortsätta utveckla nya produkter och att genomföra aktiviteter som kan locka såväl företag som enskilda spelare till klubben. Vi hoppas också kunna bidra till en ny och utvecklad hemsida ganska snart. Har Du några ideér att bidra med? Kontakta då någon i marknadsgruppen, så hjälper vi gärna till. Hälsningar Marknadsgruppen 10 Pin High

11 Österrikisk touch på gubbarnas säsongupptakt! När vintern kommer i början av november och snön från mitten av månaden ligger halvmeterhög, inser man att den globala uppvärmningen är nys. Miljötalibanernas profetior har slagit helt slint. Därav kom det sig att avgående tävlingsledningen tyckte att vi behövde tröstas, komma närmare golfbanan på något sätt. Vad vore enklare än att locka med något gott drickbart? Så blev det och det utgick ett påbud om träff på Almö den 19 januari där en värmande brasa och lika värmande glögg skulle vänta. Nu blev det gluhwein efter eget recept då glöggen var slut på systemet och lika bra var det, ty vinet blev uppskattat. Några kom tidigt istället för att sitta hemma och vänta i köket eller klättra på tapeterna. Till slut blev vi 22 gubbar. Det blev ingen lottning ty alla hade glömt sina brickor och inte heller fått med sig veckopeng till startavgiften. Överlämnades så tävlingsledarskapet för 2011 till Calle Jurén och Ingemar Karlsson. Karlsson sade sig inte ha en aning om upphöjelsen. Han måste ha blundat just då. Han lyckades dock få så mycken uppmärk-samhet att han kunde berätta en god historia. Efter extra förklaring av poängen skrattade alla hjärtligt. Det gjordes en fältvandring ner till trean och kunde det konstateras att det var lite mindre snö än de flesta trodde. Vi gick på grönt hela vägen. Foto: Gert Persson Utsikten ut mot 18:e och fjärden var vintrig även om vissa gröna fläckar syntes på de nya kullarna runt green. Men inne värmde brasan och det ivriga pratandet. Det var som om vi inte setts på länge. Foto: Bo G Svensson Några, som var extra intresserade av golf, hade med sig klubbor och någon boll för att känna sig för. Sigge slog årets slag på trean rakt mot pinnen. Klart det var årets slag, då det var det första. Hem till klubbhuset och lunchmackan och en av-rundning av dagens samvaro. Jag tror att alla kände det som om detta var ett steg närmare vårpremiären. Det skall inte stå länge på! Arne Malmberg En lirare och kompis har lämnat oss! Arne Jimpen Svensson bytte bandyklubban till golfklubbor. Det gjorde han när han var över sjuttio. Det var Göran Hillskog som introducerade honom i Spelet och jag kan ana att Sigge Johansson hade ett finger med i det hela. Han hade en inte oäven sångröst och han underhöll oss efter middagarna på våra resor gärna med kupletter i Music Hall-stil. Jimpen kom med i gubbabänget ganska snart, och som den talang han var, platsade han även på banan nästan med detsamma. Jag hade bara ryktesvis hört talas om Jimpens bravader på stadens idrottsarenor och i Saltö BK, föreningen han hade närmst hjärtat hela livet. Hans golfkarriär sträckte sig över tio år. Tio år jag tror han hade mycken glädje av. På våra resor var han en given deltagare där han fick komma till sin rätt som sällskapsmänniska. På resorna kom han ut i den stora golfvärlden där han visste att hans vanliga speldräkt inte passade. Den med de randiga Adidasbrallorna och domartröjan med Domus på ryggen, gärna krönt med en keps det stod Bingolotto på. Men hemma var det hans mer än godkända signum. Det var roligt att spela med Jimpen. Han växlade briljanta slag med mindre briljanta men alltid med samma goda humör. Klubborna var inte av det modernaste slaget, förutom en ganska ny (icke tillåten) driver jag gav honom. Den hanterade han mästerligt. Jag sade till honom åtskilliga gånger att han borde koncentrera sig på närspelet. Då hade han blivit riktigt vass. Han brydde sig inte, han hade ju trots allt vunnit ganska många gubbatävlingar. Hans glädje för Spelet, hans goda humör och den okynniga glimten i ögat, gör att han lämnar ett stort tomrum efter sig. Arne Malmberg Pin High 11

12 Det som göms i snö.. Ja, efter att det djupa snötäcket åtminstone tillfälligt gett vika för några dagar med nästan vårvärme kunde vi konstatera ett svagt men ändå grönt skimmer på de nya greenerna.tydligen har värmen varit tillräcklig undertill för att rötterna ska gro. Bara att hoppas på fortsatt mildväder. Från greenombyggnaden i höstas återstår att färdigställa teeområdet runt ettan, vi ska få ner ytterligare några dräneringsslangar i marken samt så gräs på den nya dammens sidor och i grässänkan på artonde. Elvans tee kommer när allt är klart att få ett nytt utseende. Dels har vi förberett med massor för en ny backtee samt att stenmurargänget som bäst håller på med att sätta de sista stenarna på muren mellan herr- och damtee. Den gamla passagen har flyttats en bit och det hela ser mycket imponerande ut. Vidare kommer renove-ringen av treans/tians tee att påbörjas. Fler ligger i röret. Andra återkommande aktiviteter på banan är städardagarna som nu är fastställda. Det blir som tidigare tre stycken tillfällen. Vi börjar med två vårstädningar, 19 mars samt den 2 april och avslutar med en höststädning den 23 oktober. Samling kl 08:00 och avslut kl 12:30 Foto: Gert Persson Är ni närvarande på minst två av dessa får ni tillbaka aktivitetsavgiften att spendera antingen i shop eller restaurang. Medtag gärna egen räfsa då klubbens egna är begränsat till antal. Väl mött om några veckor, för bankommittén Carl-Erik Jurén Vinterrapport från tränarna! Här kommer en liten rapport från golfverksamheten som pågått under vintern i AJ s Golf Center. Först och främst vill jag ta tillfället i akt att här i Pin High presentera mig själv, Henrik Swärdh, som nytillskott bland tränarna på klubben. Jag är 27 år gammal, kommer från Kallinge och har spelat golf i snart 20 år. Jag är nyutexaminerad från PGAs tränarutbildning TAU och ämnar fortsätta min tränarutbildning redan till hösten. Jag bytte till Carlskrona GK inför säsongen 2010 och det enda jag möjligen kan ångra med det är att jag inte gjorde bytet tidigare! Jag trivs fantastiskt bra på klubben och det ska bli ett sant nöje att få arbeta med er alla! Under vintern har studion varit öppen flera dagar i veckan och Per har bedrivit lektionsverksamhet på samma sätt som under sommarsäsongen. Det ursprungliga tidsschemat räckte inte långt utan Per insåg tidigt att han var tvungen att utöka utbudet av tider då efterfrågan på träning var väldigt stor redan från början. Jag har haft flera puttlektioner i grupp och försökt poängtera hur enkelt det egentligen är med puttning, samt hur man kan träna själv hemma på ett enkelt sätt. Under helgerna har våra elitjuniorer tränat både sving och TPI-träning för fys och rörlighet. Alla elitjuniorer har blivit screenade av Per och de har alla fått individuellt anpassade TPIprogram som de tränar efter varje träningspass. Möjligheten att själv bli screenad och få ett träningsprogram finns för alla som är intresserade, ta kontakt med oss i shopen så berättar vi mer. Det är inte bara juniorerna som laddar upp Seniorstretching inför den kommande säsongen, även herrarna i H55-laget verkar ordentligt sugna på att snön ska smälta. Bengt Glimstedt är ny coach för i år och han inledde sin tid som lagledare med att samla trupperna för en tretimmars träff med Per och undertecknad där vi gick igenom lite vad de själva har för förväntningar och målsättningar inför säsongen samt gav dem ett generellt träningspass för att öka rörligheten i sina, ska vi kalla det rutinerade, kroppar. Alla såg ordentligt taggade ut och målsättningen var enkel och koncis; Serieseger! Hoppas nu att vi får en riktigt tidig vår och att allt går enligt planerna med alla projekt vi startade i höstas. Säsongen 2011 har redan börjat! //Henrik

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Pin High Medlemsinformation 33:e årg nr 2 maj 2010 från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Ordföranden har ordet Plötsligt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmötet den 6 mars - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 5 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

Årsmötet den 6 mars - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 5 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 37:e årg nr 1 februari 2014 Verksamhetsberättelse sid 4 En fantastisk start... 8 Dennis krönika 9 Tävlingskalender 10 Kallelse KM-pristagare 12 Årsmötet den 6 mars - föredragningslista

Läs mer

Medlemsinformation 35:e årg nr 1 februari 2012

Medlemsinformation 35:e årg nr 1 februari 2012 Pin High Medlemsinformation 35:e årg nr 1 februari 2012 Årsmötet 8 mars 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 8 budgetförslag 9 förslag till avgifter kommittérapporter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Carlskrona Golfklubb

Carlskrona Golfklubb Verksamhetsberättelse 2012 Allmänt Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Carlskronaveckan Rapport bankommittén Rapport damkommittén. Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

Carlskronaveckan Rapport bankommittén Rapport damkommittén. Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 3 september 2015 Carlskronaveckan Rapport bankommittén Rapport damkommittén Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Ordföranden har ordet Ett nytt

Läs mer

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

- från årsmötet - Thommy i pension - rapport bankommittén - städardagar - planeringskalender

- från årsmötet - Thommy i pension - rapport bankommittén - städardagar - planeringskalender Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 2 maj 2015 - från årsmötet - Thommy i pension - rapport bankommittén - städardagar - planeringskalender Årets CGK:are -2014- Årets Golfare Pin High hittar Du också

Läs mer

Årets Tränare sidan 9. Från årsmötet 4-6 Elvan får ett lyft 8 Städardagar 9 & 12. Årets Golfare och Årets CGK:are sidan 7

Årets Tränare sidan 9. Från årsmötet 4-6 Elvan får ett lyft 8 Städardagar 9 & 12. Årets Golfare och Årets CGK:are sidan 7 Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 2 maj 2011 Årets Tränare sidan 9 Årets Golfare och Årets CGK:are sidan 7 Från årsmötet 4-6 Elvan får ett lyft 8 Städardagar 9 & 12 Pin High hittar Du också på nätet

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb Björkhagens Golfklubb Protokoll från årsmötet den 30 mars 2009 Före årsmötet utdelades årsmötet THK pris till Victor Bogestedt som utnämts till årets bästa spelare under året. 1. Upprop och fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

- Årsmöte den 15 februari - Carl Jephson fyller 60 - Valberedningens förslag sid 4 - Budget och avgifter sid 6-7 - Femtiolappen sid 9

- Årsmöte den 15 februari - Carl Jephson fyller 60 - Valberedningens förslag sid 4 - Budget och avgifter sid 6-7 - Femtiolappen sid 9 Pin High Medlemsinformation 30:e årg nr 1 februari 2007 - Årsmöte den 15 februari - Carl Jephson fyller 60 - Valberedningens förslag sid 4 - Budget och avgifter sid 6-7 - Femtiolappen sid 9 Pin High hittar

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning.

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning. Arsbokslut för Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj 2009 - från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008

Läs mer

Tävlingsprogram Sundsvalls GK, Öjestrand GC Sörfjärdens GK

Tävlingsprogram Sundsvalls GK, Öjestrand GC Sörfjärdens GK MAJ Datum Dag Sundsvalls GK Öjestrand GC Övriga klubbar 1 Fredag 2 Lördag 3 Söndag 4 Måndag 5 Tisdag 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag 9 Lördag 10 Söndag 11 Måndag 12 Tisdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag 16

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2015-02-18 0.1 Styrelsemöte 15:03 Datum 2015-02-18 18.00-19.00 Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson

Läs mer

Vinnare ÄktaMakar Carlskronaveckan. Bäste Herre och bästa Dam under Carlskronaveckan. Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.

Vinnare ÄktaMakar Carlskronaveckan. Bäste Herre och bästa Dam under Carlskronaveckan. Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk. Pin High Medlemsinformation 33:e årg nr 3 augusti 2010 Bäste Herre och bästa Dam under Carlskronaveckan Vinnare ÄktaMakar Carlskronaveckan Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Ordföranden

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna!

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna! Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna! Höstmöte 2015 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE I ALVESTA GOLFKLUBB Innan det utlysta mötet börjar, kommer representanter från styrelsen och klubbchefatt

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2010 1(14)

Höstmöteshandlingar 2010 1(14) Höstmöteshandlingar 2010 1(14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2016

Välkommen till Årsmöte 2016 Välkommen till Årsmöte 2016 Onsdag den 20 juli kl. 18.00 har vi årsmöte på Mjölkeröds Golfklubb, i Tältet. Styrelsen önskar att så många medlemmar som möjligt kommer till detta möte där resultatet för

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer