ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter"

Transkript

1 Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och tidbokning 11 Österrikisk touch 8 Tävlingsprogrammet 9 Kommitténytt 12 Det som göms i snö Marknadsgruppen 12 Vinterrapport fråm tränarna Pin High hittar Du också på nätet

2 Ordföranden har ordet Välkommen till en ny spännande golfsäsong. De planer och diskussioner rörande ombyggnad av banan framförallt då greenområden och tees som förts de senaste åren börjar nu bli verklighet. Vi väntar med spänning på resultatet. Någon större renovering eller modernisering av banan har inte gjorts sedan 1982 då de senaste 6 hålen invigdes så det känns som tiden nu är mogen att utföra något nytt. Våra nuvarande greener som saknar dränering är mellan 30 och 50 år gamla. De är svårskötta och varje green kräver sina speciella åtgärder. Kvaliteten blir varierande under säsongen och mycket av de skötselresurser som läggs på greenerna skulle kunna läggas på annat. Vi har nu genomfört etapp 1 och kommer under 2011 göra en utvärdering för att 2012 kunna gå vidare med ytterligare ett antal greenområden, ombyggnad eller renovering. Det ska betonas att etapp 1 genomförts utan att Carlskrona GK s medlemmar behövt skjuta till något kapital och vi räknar med att under 2011 kunna renovera ett antal tees i egen regi och även där med egen finansiering. Det är av största vikt att vi kan tillhandahålla en bra anläggning med bra service för att behålla våra medlemmar och även kunna locka nya medlemmar och greenfeespelare. Ett led i medlemsrekrytering har varit att vi varit synliga både på Wachtmeister och på City Gross under vintern. Detta har slagit väl ut och många har visat intresse för våra nybörjarkurser under våren. Turbulensen i våra grannklubbar har också gjort att många visat intresse för medlemskap i CGK. Med hopp om en tidig vår, gynnsamt väder under försommaren och möjlighet till tidigt öppnande av våra nya greener önskar jag er alla ett gott nytt golfår. Mats Jansson Styrelse Ordf Mats Jansson V ordf Henrik Johnsson Kassör Gustav Linge Sekr Anette Nordqvist Ledamot Kent Andersson Suppl Margaretha Johansson Suppl Ann Engdahl Kommittéordförande Ban Carl-Erik Jurén Fastighet Mikael Andersson Tävling Björn Hagström Dam Annette Nordqvist Junior/Elit Joakim Karlsson Medlem Kenny Bohlin Hcp o Regel Johan Elg Senior Arne Malmberg Marknad Thommy Persson Media Gert Persson Tjänster Kansli Thommy Persson Henrik Pedersen Petra Nilsson Pro Anders Johansson Per Nilsson, ass pro Madelen Larsson, ass pro Krögare Marcus Andersson Head Greenkeeper Roger Hillborg Banarbetare Karl-Gustav Börjesson André Björkman Magnus Bärtfors Florim Spahija Magnus Johansson Kaj Rubensson Hans-Ivar Andreasson Fastighetsskötsel Paul Turesson Pin High nr 1 februari 2011 Utges av Redaktion Adress CGK Aktuella telefonnummer Carlskrona Golfklubb Gert Persson Carlskrona Golfklubb Klubbchef Upplaga 500 ex e-post Almö Tidsbeställning Nättraby Restaurang Ansvarig utgivare Shop Mats Jansson Hemsida och e-post Greenkeeper Fax Omslagsbild: Denna kalla och snörika vinter. Foto: Gert Persson

3 Föredragningslista till årsmötet torsdagen den 10 mars 2011 klockan i bibliotekets hörsal 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av: - klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år - två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år - två (2) styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år - två (2) revisorer för en tid av ett (1) år - en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år - två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en utses till ordförande - ombud till GDF-möte 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Övriga frågor Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Omval på alla poster! Ordförande Mats Jansson omval tom 2011 Ordinarie Henrik Johnsson vald tom 2011 Gustav Linge omval tom 2012 Annette Nordqvist vald tom 2011 Kent Andersson omval tom 2012 Suppleanter Margaretha Johansson omval tom 2011 Ann Engdahl omval tom 2011 Revisorer Anders Löfqvist omval tom 2011 Urban Sikander omval tom 2011 Revisorsuppl Ronny Gustavsson omval tom 2011 För valberedningen Bobo Gustavson och Bertil Svensson Pin High 3

4 Verksamhetsberättelse för 2010 Allmänt Carlskrona golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer som föregående år. Under året har hållits 6 protokollförda styrelsemöten, 2 arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna informationsmöten för medlemmar. I styrelsen har ingått: Mats Jansson, ordförande Henrik Johnsson, vice ordförande Gustav Linge, kassör Anette Nordqvist, sekreterare Kent Andersson, ledamot Margareta Johansson suppleant Ann Engdahl, suppleant Thommy Persson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen. Inga arvoden utgår till styrelsen. Ekonomi Vi kan nu lägga 2010 års bokslut i Carlskrona Golfklubb till handlingarna. Här följer en sammanfattning (tkr) av resultaträkningen. Resultaträkningen 2010 (tkr) Intäkter Kostnader Avskrivning Rörelseresultat Extraord. intäkter Redovisat resultat Det är sjunde året i rad som klubbens resultat efter extraordinära intäkter är en vinst. Under 2010 har dock klubbens omsättning minskat med drygt 500 tkr jämfört med Förra årets vinst i rörelsen om 102 tkr, har under 2010 vänts till en förlust om 352 tkr. Under 2010 har nedskrivningen av medlemslån varit 102 tkr och försålda spelrätter inbringat 343 tkr. Vidare har mark sålts för 75 tkr. Dessa intäkter redovisas ovan i resultaträkningen som extraordinära intäkter. Genom dessa extraordinära intäkter stärks klubbens resultat och balansräkning. Balansräkningen per den 31 december 2010 (tkr) Tillgångar Skulder och eget kapital Anläggnings- Eget kapital 789 tillgångar Swedbank Omsättnings- Medlemslån tillgångar 845 Leverantörer är det andra året i rad som klubbens bokförda egna kapital ökar. Från att klubben för drygt 7 år sedan hade ett bokfört, negativt eget kapital om -820 tkr, har klubben nu ett bokfört eget kapital på närmre +800 tkr. Till detta skall läggas att klubbens balansräkning, i reala värden, är betydligt starkare än vad det bokförda egna kapitalet visar. NAI Svefas värdering år 2007, av klubben golfanläggning, som innefattar bland annat golfbanan och klubbhuset, visade att anläggningen var värd ungefär 11 milj. kr - att jämföra med det bokförda värdet på klubbens golfanläggning som, efter årets nybyggnation av tre greener, är drygt 6,8 milj. kr. Sannolikt har marknadsvärdet på golfanläggningen under år 2010, d.v.s. efter årets greenombyggnad, ökat och torde i dagsläget överstiga 11 milj. kronor. Green-projektet under 2010 Swedbank beviljade under 2010 klubben ett lån om 1,2 milj. kr, vilket kunde användas för ombyggnad av tre nya greenområden. Klubben har av egna medel betalat cirka 400 tkr i greenprojektet. Vidare har klubben, genom en finansieringslösning från Swedbank, förvärvat en maskin till de nya greenerna om cirka 100 tkr genom leasing. Swedbank har därför som säkerhet för golfklubbens lån både erhållit säkerhet i form av pantbrev i klubbens fastigheter, och säkerhet i den aktuella maskinen i form av panträtt. Det ska noteras att dessa finansieringslösningar genom Swedbank har möjliggjort green-projektets genomförande, utan att medlemmarna har behövt till skjuta medel utöver medlemsavgiften. Ekonomisk utveckling Förklaringen till att klubbens rörelseresultat försämrats under år 2010, är bland annat att intäkterna inte kommit upp i budgeterad nivå, vilket i sin tur haft att göra med att medlemsavgifter från medlemmar minskat. Detta trots att vi varit fler medlemmar än någonsin, som mest 1232 medlemmar. Orsaken till de minskade intäkterna är istället att snittet på inbetalda avgifter minskat och då minskar följaktligen de totala medlemsavgifterna. Vi kan bland annat notera att antalet knattespelare aldrig varit större, vilket känns lovande inför framtiden, men klubben har samtidigt ett behov av att få in fler fullbetalande medlemmar för att kunna höja snittavgiften. Något vi ständigt jobbar för. Vi vill att den bästa lösningen för golfintresserade i regionen ska vara att bli medlem i CGK. Vidare händer det mycket lokalt på golfmarknaden med konkurser, rekonstruktioner och tvångsavskrivningar av medlemslån. Detta påverkar naturligtvis även Carlskrona Golfklubb och hur golfspelare i regionen rent generellt ser på medlemskap i golfklubbar. forts nästa sida 4 Pin High

5 forts från föregående sida Mot ovanstående bakgrund är det viktigt att framhålla, att Carlskorna Golfklubb har visat vinst under många år och att klubben har en mycket stark balansräkning. När övriga golfklubbar i närområdet kämpar för sin existens, bygger Carlskrona Golfklubb tre nya USGA-greener för 1,6 milj. kronor. Vi fortsätter vidare med arbetet att göra golfanläggningen ännu bättre, och utvecklar servicen kring klubbens golfanläggning, t.ex. konferensdelen samt Selmas och Runes. Vi har under 2010 också vidareutvecklat swingstudion, korthålsbanan, bryggan och sjöboden samt moderniserat maskinparken. Under 2011 planerar vi att, i egen regi och med egen finansiering, renovera sex tees. Anledningen till detta är att om klubben kan tillhandahålla en bra golfanläggning och en bra service, så kommer vi att behålla våra medlemmar och kunna locka nya medlemmar till klubben. Spelrätter Arbetet med att införa spelrättssystemet har pågått under år En spelrätt som klubben säljer kostar för närvarande kronor. Att hålla värdet på spelrätterna uppe från klubbens sida är mycket viktigt, eftersom försäljning av spelrätter i framtiden blir en viktig intäktskälla för klubben. Det kommer att innebära att klubben får ekonomiska resurser att göra golfanläggningen bättre och kunna fortsätta green-projektet etc. De klubbar som nu väljer, eller tvingas, att prissätta sina spelrätter till 0 kronor, avhänder sig framtida intäktsmöjligheter. Denna utveckling kommer sannolikt att ge Carlskrona Golfklubb stora konkurrensmässiga fördelar i regionen i framtiden. Detta kommer att möjliggöra bra golf till rimligt pris på Almö under många år framöver. Ser man till de faktorerna bör Carlskorna Golfklubb under år 2011 vara det självklara valet för golfspelare i regionen. Klubben och styrelsen vill på detta sätt tacka de medlemmar som frivilligt skrivit av sina medlemslån, och istället erhållit spelrätter. Detta är bra för klubbens ekonomi på både kort och lång sikt. Åtgärder för att rörelsen skall visa vinst Det är oacceptabelt att rörelsen under 2010 visar en så stor förlust som 350 tkr. Nedskrivning av medlemslån och intäkter från spelrättsförsäljning samt försäljningslikvid från markförsäljning, ska inte användas för att finansiera den löpande verksamheten, utan dessa extraordinära intäkter borde istället fonderas i klubben och användas till en långsiktig och ekonomiskt hållbar utveckling av klubbens golfanläggning. Avgiftshöjningar Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för senior ökar med 300 kronor till kronor per år och att städavgiften höjs med 100 kronor till 400 kronor per år. Detta ger en beräknad ökad intäkt till klubben om kronor per år. Kostnadsbesparingar Samtliga kostnader som avser kommittéer och golfanläggningen dras generellt ner med 5 %. Detta ger en beräknad kostnadsbesparing om cirka kronor per år. Även personalsituation och eventuella ytterligare lönebidragsmöjligheter kommer att ses över under år Sammanfattning De föreslagna avgiftshöjningarna och kostnadsbesparingarna ovan beräknas ge en resultateffekt på cirka +320 tkr. Detta bör räcka för att vända rörelseresultatet till en mindre vinst. De ekonomiska utmaningarna under 2011 för Carlskrona Golfklubb är följande: Vända rörelseresultatet till vinst och verka för att klubbens intäkter ökar och för att besparingsåtgärderna genomförs. Behålla, och om möjligt, öka antalet medlemmar och sponsorer. Hålla klubbens golfanläggning i ett bra skick, och utveckla denna så långt ekonomin tillåter, för att på så sätt behålla medlemmar, locka nya medlemmar och fler greenfeespelare. Fortsätta det långsiktiga arbetet med greenprojektet och un der 2011 i egen regi renovera 6 tees. Sammanfattningsvis kan man konstatera att klubbens ekonomiska situation i stora drag är god. Med en mycket stark balansräkning, med resultatpåverkande åtgärder under 2011 i form av avgiftshöjningar och besparingsprogram, en kontroll över intäkter och kostnader samt en verksamhet som bokföringsmässigt visat överskott de senaste sju åren, ska vi vara mycket nöjda. Vi kan alltså se fram emot ett Gott Nytt Golfår För styrelsen Gustav Linge Kassör För att komma till rätta med underskottet i rörelsen föreslår nu styrelsen avgiftshöjningar och kostnadsbesparingar Pin High 5

6 Budgetförslag för 2011 Fastställd Förslag till Budget 2009 Utfall 2009 Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Aktivitetsavgifter Inträdesavgifter Skåpavgifter Startavgifter tävlingar Sponsorsintäkter Greenfee Kommunalt driftbidrag Uthyrning Selmas Arrende shop/driv. range Träning & Nybörjare Övriga intäkter S:A INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Elit/juniorkommittén Tävlingskommittén Marknadskommittén Seniorkommittén Medlemskommittén Bankommittén Fastighetskommittén Övriga kostn kansli, SGF, BGF mm Övriga kostn oförutsedda händelser Utbildning & övr pers.kostn Arbetskraft S:A KOSTNADER Resultat före avskrivn Avskrivningar enl plan Ränteintäkter från bank Räntekostnader mm Extraord intäkter medl.lån/spelrätter Försäljning av tomtmark RESULTAT Foto: Gert Persson 6 Pin High En lördag i början av januari. Det är glashalt på parkeringen och några ispeggar syns inte till. Man får inte ha brått sa någon som kom, bortifrån svingstudion, glidande på det hala sluttande planet ned mot puttinggreen på väg in till toaletten i klubbhuset

7 Förslag till avgifter 2011 Alla avgifter är exklusive aktivitetsavgift MEDLEMMAR Senior fullt aktiv med lån/spelrätt Senior fullt aktiv utan lån/spelrätt Senior fullt aktiv autogiro med lån/spelrätt 345/mån 320/mån 345/mån Senior fullt aktiv autogiro utan lån/spelrätt 395/mån 395/mån 420/mån Vardagsmedlem 1. Alla vardagar med lån/spelrätt Vardagsmedlem 1. Alla vardagar utan lån/spelrätt Vardagsmedlem 1. Autogiro med lån/spelrätt 285/mån 262/mån 279/mån Vardagsmedlem 1. Autogiro utan lån/spelrätt 335/mån 337/mån 354/mån Vardagsmedl 2. Endast mån&torsdag m lån/spelrätt Vardagsmedl 2. Endast mån&torsdag utan lån/spelrätt Vardagsmedlem 2. Autogiro med lån/spelrätt 195/mån 212/mån Vardagsmedlem 2. Autogiro utan lån/spelrätt 270/mån 287/mån Greenfeemedlem Provmedlem spelrätt spelrätt Provmedlem spelrätt spelrätt år 2 Studerande ungdom tom 25 år Studerande ungdom tom 25 år autogiro 210/mån 187/mån 204/mån Junior år Junior år autogiro 195/mån 170/mån 187/mån Junior under 16 år Junior under år autogiro 140/mån 137/mån 154/mån Junior under år utan grönt kort Passiv medlem Non recident Fam.avg. 2 föräldrar + junior Fam.avg. 2 föräldrar + jun. Autogiro m lån/spelrätt 820/mån 754/mån 804/mån Fam.avg: 2 föräldrar + jun. Autogiro utan lån/spelrätt 920/mån 904/mån 954/mån Fam.avg. 1 förälder + junior Fam.avg. 1 förälder + jun. Autogiro med lån/spelrätt 495/mån 445/mån 487/mån Fam.avg. 1 förälder + jun. Autogiro utan lån/spelrätt 545/mån 520/mån 562/mån Fam.avg. 2 föräldrar + barn 0-5 år Fam.avg. 2 föräldr+barn 0-5 år. Autog. m lån/spelrätt 449/mån 416/mån 441/mån Fam.avg. 2 föräldr+barn 0-5 år. Autog. u lån/spelrätt 549/mån 558/mån 583/mån Fam.avg. 1 förälder + barn 0-5 år Fam.avg. 1 föräld+barn 0-5 år. Autog. m lån/spelrätt 216/mån 225/mån 241/mån Fam.avg. 1 föräld+barn 0-5 år. Autog. u lån/spelrätt 299/mån 300/mån 316/mån Bagvagnsskåp under större Bagvagnsskåp över större Bagvagnsskåp under mindre Bagvagnsskåp över mindre Aktivitetsavgift Medlemslån Inträdesavgift Spelrätt GREENFEE Seniorer Senior helger apr-sep samt 15/6-15/ Junior ord/helg apr-sep + juli 140/ /175 ½ priset ½ priset Familjeavgift se separat förslag Senior Blekingeklubbar i Sydpoolen Junior Blekingeklubb helger & juli Sydpoolen vardagar Gästgreenfee. Rabatt på ordinarie greenfee % rabatt 20% rabatt Veckogreenfee Tävlingsgreenfee Tävlingsgreenfee Foursome-Greensome Företagsgolf enl överenskommelse enl ök enl ök enl ök Alla årsavifter förutom autogiro faktureras vid två tillfällen med förfallodagar sista november och 15 april Pin High 7

8 Tävlingsprogram 2011 Mars lörd 19 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem April lörd 02 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem Maj sön 08 AXA medlemsgolf Irish greensome gem/kanonstart fre 27 Exonaut Trophy-Marinen slagtävling herr/dam/kanonstart sön 29 Skandia Tour Distrikt slagtävling singel Juni tors 02 Gökottegolfen greensome gem/kanonstart sön 12 CGK Open slagtävling 36 hål dam/herr fre 23 Flaggtävling slagtävling gem Juli fre 01 Invigningsarrangemang nya greenerna enligt senare progr gem fre 08 Skandia Cup klubbkval slag m hcp pojkar/flickor 16 år mån 11 Krögarns Scramble scramble gem tis 12 Toyota Irish Greensome Irish Greensome gem ons 13 PRON:s Tävling/AJ:s golf slagtävling A, B, C och D tors 14 Sportkompaniet Bästboll bästboll slag gem fre 15 Stena Line Poängbogey poängbogey A, B, C, Junior lör 16 Swedbank Äkta Makar greensome Äkta makar + sidotävling Aug mån 01 Lärarmötet för Karlskrona slaggolf alla lärare i Karlskrona mån 01 Blekingeserien D50 - EM slaggolf dam fre 05 Blekingeserien H55 & H65 slaggolf lag lör 06 KM enligt program + KM-Party slagtävling medlemmar sön 07 KM Foursome H & D foursome dam/herr tis 23 KM H65/H75/D50/D60/D70 slaggolf medlemmar fre 26 CGK Sponsorsgolf bästboll öppen för alla lör 27 Hoglands Mix (partävling) poängbogey 2x11 hål gem mån 29 Gubbagolf H55+ slagtävling lag/kanonstart Sept fre 02 Blekingeserien H45/H75 slaggolf lag sön 18 Medlemsgolf Arcopedico scramble gem/kanonstart lör 24 Spanienresan 2011 bästboll 2-mannalag gem Okt sön 09 Damernas skål/gubbapokalen slaggolf dam/herr sön 16 kl Maxi Ronneby Gåsagolf bästboll gem/kanonstart sön 23 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem Juli är tävlingar i Carlskronaveckan. Startavgifter: singel 100kr/pers och lag 160 kr/par och Tävlingsgreenfee: singel 200 kr/pers och lag 260 kr/par Anmälan: senast kl 12:00, 2 dagar innan tävling, om ej annat anges på golf.se genom inloggning med Ditt golf-id +4 sista siffrorna på Ditt medlemskort, kansli tel , eller anslagstavlan Startförbud: beroende på antalet deltagare och tävlingens art. Se aktuellt veckoblad. Tävlingskommittén 8 Pin High vad som än händer

9 Fastighetskommittén 2011 Deltagare i kommittén 2010: Micke Andersson (ordf), Paul Turesson, Anders Johansson, Thommy Persson, Roger Hillborg, Bengt-Göran Karlsson o Marcus Andersson. Fastighetskommitténs uppgift är inte helt lätt. Vi ska försöka se till att upprätthålla en nödvändig standard på våra fastigheter, samtidigt som vi ska undvika att vidta åtgärder som är verkningslösa vid en större renovering eller nybyggnad.mycket energi och tankemöda har spenderats för att gå den balansgången. Den stora frågan är egentligen vad vi medlemmar vill med våra fastigheter i längden och hur nödvändiga renoveringar, förbättringar eller nybyggnad ska kunna finansieras i en framtid. Budgeten har 2010 överskridits med ca 100. Orsakerna är flera, men de konton som är störst är de konton som är svårast att påverka, främst el och avfall. Utöver de fasta kostnader som finns är det endast ca 80, som använts till nödvändiga reperationer och renoveringar. Övriga konton går knappast att påverka. El- o uppvärmningskostnader har diskuterats mycket. Vår uppvärmning sker till största del med direktverkande el, men där det varit mest lämpligt har vi installerat luftvärme. Hur ska en framtida övergripande energilösning vara? Det största problemet är den bristfälliga isoleringen och då är vi tillbaks på balansgången mellan gammalt och nytt. Avseende avfallshanteringen har mycket gjorts genom åren, men kostnaderna har höjts mer än de åtgärder som vidtagits. Det vi inte alls kunnat påverka är tömningen av torrklossetterna ute på banan. Tömningskostnaderna har tredubblats på 3 år och fortsätter att höjas, då kommunen har som målsättning att de ska försvinna. Vad göra? På kort sikt söker vi andra lösningar, men hur ska en långsiktig lösning se ut? Tävlingskommittén 2011 Under golfsäsongen 2010 hade kommittén 15 medlemmar som jobbade mycket bra tillsammans. Tyvärr har vi av olika anledningar tappat flera medlemmar och även om vi fått några nya så behöver vi ytterligare tillskott. Man behöver inte har lågt handicap eller vara någon regelexpert för att jobba i medlemskommittén. Det finns arbetsuppgifter som alla kan delta i. Finns intresset kan Ni vända Er till kommitténs ordförande Björn Hagström eller någon annan i kommittén. För kommittén Björn Hagström P.S Nuvarande medlemmar i kommittén är: Björn Hagström, Hans-Peter Ehrlow, Annette Brantmark, Bertil Månsson, Katarina Andersson, Catharina Granqvist, Sven-Åke Holgersson, Eva-Lott Eitrem, Helene Berup, Gunilla Kvist, Cajsa-Lena Karlsson, Elisabeth Ekman, Magnus Nilsson och Anna-Lena Nilsson. En helhetslösning med ett minireningsverk är den framtida lösningen, men hur ska vi nå dit? Vad vill vi medlemmar i framtiden? Det finns visioner om ett nytt klubbhus. Ligger visionerna fast och kan ovanstående åtgärder inlämmas i visionerna? Viktigt naturligtvis att inte visionerna blir ett hinder i utvecklingen och det jobbar vi med hela tiden. Under 2010 har omfattande renoveringar i Selmas hus genomförts. Det är mest ytskikt och möbler som berörts. Ett särskilt tack till Erik Holm, som lagt ner mycket arbete på renovering av fönster. En byggnad som rört upp känslor de senaste åren är boden vid 18:e green. Äntligen har en riktig renovering kunnat påbörjas och beräknas vara klar under våren. Den framtida användningen får vi återkomma till, men nu ska vi i alla fall slippa skämmas för boden. Fler nödvändiga projekt hoppas vi kunna utföra eller starta Ett läckande tak över omklädningsrummen måste åtgärdas, liksom reperation av golvplattor i omklädningsrummen. Klubbrummets ena vägg är i mycket dåligt skick och måste åtgärdas, liksom en del andra småsaker. Det vi trots allt kan konstatera är att trivseln i våra lokaler är det inget fel. Vi får ofta uppskattande kommentarer om hur trivsamt vårt klubbhus är och att vi ska vara rädda om det genuina i vårt klubbhisområde. Vill Du vara med och påverka utvecklingen? Vi tar gärna emot nya medlemmar i kommittén. Kontakta någon av oss i kommittén, så ska vi ta hand om Dig eller den Du föreslår! Fastighetskommittén Medlemskommitténs.... planer inför 2011 Vi kommer att genomföra en medlemstävling under våren, AXA Irish Greensome söndagen den 8 maj, och en under hösten, Arcopedico Scramble den 18 september. Eventuellt kommer vi att utöka med ytterligare en medlemstävling under April/Maj. Intresserade samarbetspartners finns. Vi kommer även att vara engagerade under Carlskronaveckan med olika festligheter. Mer om det senare. Under året kommer vi att försöka starta någon form av aktivitet för nya medlemmar. I linje med detta ligger också att vi skall försöka starta någon form av fadderpool. En del som går "grönakort-kursen" saknar någon att spela sina fadderrundor med. Om du är intresserad av gå fadderrunda någon gång under året, så är du välkommen att kontakta kansliet. Som vi ser det är en av våra absolut viktigaste uppgifter att skapa sociala möten för våra medlemmar. Vill Du vara med? För medlemskommittén Kenny Bohlin, Malin Karlsson, Johan Saleskog, Magnus Petersson Berg Pin High 9

10 Kansliets öppet- och tidbokningstider 2011 Period / Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lör- o Söndag 01 jan - 03 april Pegränna 04 april - 17 april april - 13 maj maj - 12 juni juni - 14 aug aug - 18 sept sept - 25 sept sept - 31 okt nov - 31 dec Pegränna Övrig tid gäller pegränna. Vid ej använd och ej avbokad rond, gäller aktuell greenfee. Kansliet öppnar 30 min innan tidbokningens start. Stående startförbud 3 maj - 25 okt Damgolf Tisdagar fm och em Obs! Alla damgolfare välkomna 3 maj - 28 juni Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Obs! Alla H 55+ är välkomna 9 aug - 28 okt Seniorgolf Tisdagar fm Fredagar Vill Du ha information om klubbangelägenheter via e-post? Om inte, så innebär det att vi inte har Din mailadress eller att vi har fel adress. Mail har blivit ett av våra viktigaste sätt att sända ut information och hålla kontakt med medlemmarna. Det är enkelt och utan större kostnad. Vi ber Dig därför att i första hand kontrollera om Din mailadress på golf.se är riktig, eller skicka oss ett mail till så ändrar vi åt Dig. Kansliet Pin High Pin High finns att avhämta på kansliet. Tidningen kan också hämtas på pdf-fil via CGK hemsida. Då får Du hela tidningen i färg. Utskick av Pin High via posten sker endast i samband med kallelser till årsmötet. Nästa nummer av Pin High planeras komma ut i maj Den kommer bland annat att innehålla information från årsmötet och vi får då också veta som blev Årets golfare och Årets CGK:are för Material till tidningen skickas till och bör vara redaktionen tillhanda före den 15 april Marknadsgruppen Deltagare 2010: Thommy Persson (ansvarig), Petra Nilsson, Henrik Swärdh, Per Nilsson, Joakim Karlsson, Anders Johansson. Mål- o visioner för marknadsgruppen Marknadsgruppen har som mål att utöka antalet samarbetspartners, få in fler intäkter och bidra till att skaffa fler medlemmar. Värdegrunder att utgå från för gruppen Målet med marknadsarbetet är att skapa vinn-vinn-situationer. Att arbeta för att bägge parter är nöjda. Här kan alla medlemmar dra sitt strå till stacken genom att alltid i första hand gynna våra partners och att alltid tala väl om dem. Känn Dig som ambassadör för våra samarbetspartners. Gruppen ser också som sin uppgift att medverka till att skapa nätverk mellan klubbens samarbetspartners och ständigt försöka bidra till nya kontakter. Som ett led i denna strävan deltager klubben i ett framgångsrikt affärsnätverk i Karlskrona. Nätverket kallas Team Jarramas och ingår i ett nationellt nätverk, som heter BNI. Målsättningen är att knyta klubbens sponsorer till gruppen, men också att intressera företagen i teamet att medverka i CGK på lämpligt sätt. Strategier Marknadsgruppen jobbar också med att skapa en attraktiv sponsorgolftävling. Förra året samverkade vi med radiokanalen Mix Megapol och strävan är att utöka det samarbetet ytterligare. Även BLT är en viktig medial partner. I december blev vårt sätt att samverka med Wachtmeistergallerian och City Gross mycket uppmärksammat. Vi var på plats och informerade om CGK:s verksamhet, nybörjarutbildningar och medlemsskap. Det blev mycket uppskattat och vi kunde även kora två nya Klubbmästare i den Putt- & Chipp-tävling vi hade på City Gross, med många medlemmar som deltagare. Grattis till KM-vinnarna Birgit Steen och Thorbjörn Jonasson. Under 2011 avser gruppen fortsätta utveckla nya produkter och att genomföra aktiviteter som kan locka såväl företag som enskilda spelare till klubben. Vi hoppas också kunna bidra till en ny och utvecklad hemsida ganska snart. Har Du några ideér att bidra med? Kontakta då någon i marknadsgruppen, så hjälper vi gärna till. Hälsningar Marknadsgruppen 10 Pin High

11 Österrikisk touch på gubbarnas säsongupptakt! När vintern kommer i början av november och snön från mitten av månaden ligger halvmeterhög, inser man att den globala uppvärmningen är nys. Miljötalibanernas profetior har slagit helt slint. Därav kom det sig att avgående tävlingsledningen tyckte att vi behövde tröstas, komma närmare golfbanan på något sätt. Vad vore enklare än att locka med något gott drickbart? Så blev det och det utgick ett påbud om träff på Almö den 19 januari där en värmande brasa och lika värmande glögg skulle vänta. Nu blev det gluhwein efter eget recept då glöggen var slut på systemet och lika bra var det, ty vinet blev uppskattat. Några kom tidigt istället för att sitta hemma och vänta i köket eller klättra på tapeterna. Till slut blev vi 22 gubbar. Det blev ingen lottning ty alla hade glömt sina brickor och inte heller fått med sig veckopeng till startavgiften. Överlämnades så tävlingsledarskapet för 2011 till Calle Jurén och Ingemar Karlsson. Karlsson sade sig inte ha en aning om upphöjelsen. Han måste ha blundat just då. Han lyckades dock få så mycken uppmärk-samhet att han kunde berätta en god historia. Efter extra förklaring av poängen skrattade alla hjärtligt. Det gjordes en fältvandring ner till trean och kunde det konstateras att det var lite mindre snö än de flesta trodde. Vi gick på grönt hela vägen. Foto: Gert Persson Utsikten ut mot 18:e och fjärden var vintrig även om vissa gröna fläckar syntes på de nya kullarna runt green. Men inne värmde brasan och det ivriga pratandet. Det var som om vi inte setts på länge. Foto: Bo G Svensson Några, som var extra intresserade av golf, hade med sig klubbor och någon boll för att känna sig för. Sigge slog årets slag på trean rakt mot pinnen. Klart det var årets slag, då det var det första. Hem till klubbhuset och lunchmackan och en av-rundning av dagens samvaro. Jag tror att alla kände det som om detta var ett steg närmare vårpremiären. Det skall inte stå länge på! Arne Malmberg En lirare och kompis har lämnat oss! Arne Jimpen Svensson bytte bandyklubban till golfklubbor. Det gjorde han när han var över sjuttio. Det var Göran Hillskog som introducerade honom i Spelet och jag kan ana att Sigge Johansson hade ett finger med i det hela. Han hade en inte oäven sångröst och han underhöll oss efter middagarna på våra resor gärna med kupletter i Music Hall-stil. Jimpen kom med i gubbabänget ganska snart, och som den talang han var, platsade han även på banan nästan med detsamma. Jag hade bara ryktesvis hört talas om Jimpens bravader på stadens idrottsarenor och i Saltö BK, föreningen han hade närmst hjärtat hela livet. Hans golfkarriär sträckte sig över tio år. Tio år jag tror han hade mycken glädje av. På våra resor var han en given deltagare där han fick komma till sin rätt som sällskapsmänniska. På resorna kom han ut i den stora golfvärlden där han visste att hans vanliga speldräkt inte passade. Den med de randiga Adidasbrallorna och domartröjan med Domus på ryggen, gärna krönt med en keps det stod Bingolotto på. Men hemma var det hans mer än godkända signum. Det var roligt att spela med Jimpen. Han växlade briljanta slag med mindre briljanta men alltid med samma goda humör. Klubborna var inte av det modernaste slaget, förutom en ganska ny (icke tillåten) driver jag gav honom. Den hanterade han mästerligt. Jag sade till honom åtskilliga gånger att han borde koncentrera sig på närspelet. Då hade han blivit riktigt vass. Han brydde sig inte, han hade ju trots allt vunnit ganska många gubbatävlingar. Hans glädje för Spelet, hans goda humör och den okynniga glimten i ögat, gör att han lämnar ett stort tomrum efter sig. Arne Malmberg Pin High 11

12 Det som göms i snö.. Ja, efter att det djupa snötäcket åtminstone tillfälligt gett vika för några dagar med nästan vårvärme kunde vi konstatera ett svagt men ändå grönt skimmer på de nya greenerna.tydligen har värmen varit tillräcklig undertill för att rötterna ska gro. Bara att hoppas på fortsatt mildväder. Från greenombyggnaden i höstas återstår att färdigställa teeområdet runt ettan, vi ska få ner ytterligare några dräneringsslangar i marken samt så gräs på den nya dammens sidor och i grässänkan på artonde. Elvans tee kommer när allt är klart att få ett nytt utseende. Dels har vi förberett med massor för en ny backtee samt att stenmurargänget som bäst håller på med att sätta de sista stenarna på muren mellan herr- och damtee. Den gamla passagen har flyttats en bit och det hela ser mycket imponerande ut. Vidare kommer renove-ringen av treans/tians tee att påbörjas. Fler ligger i röret. Andra återkommande aktiviteter på banan är städardagarna som nu är fastställda. Det blir som tidigare tre stycken tillfällen. Vi börjar med två vårstädningar, 19 mars samt den 2 april och avslutar med en höststädning den 23 oktober. Samling kl 08:00 och avslut kl 12:30 Foto: Gert Persson Är ni närvarande på minst två av dessa får ni tillbaka aktivitetsavgiften att spendera antingen i shop eller restaurang. Medtag gärna egen räfsa då klubbens egna är begränsat till antal. Väl mött om några veckor, för bankommittén Carl-Erik Jurén Vinterrapport från tränarna! Här kommer en liten rapport från golfverksamheten som pågått under vintern i AJ s Golf Center. Först och främst vill jag ta tillfället i akt att här i Pin High presentera mig själv, Henrik Swärdh, som nytillskott bland tränarna på klubben. Jag är 27 år gammal, kommer från Kallinge och har spelat golf i snart 20 år. Jag är nyutexaminerad från PGAs tränarutbildning TAU och ämnar fortsätta min tränarutbildning redan till hösten. Jag bytte till Carlskrona GK inför säsongen 2010 och det enda jag möjligen kan ångra med det är att jag inte gjorde bytet tidigare! Jag trivs fantastiskt bra på klubben och det ska bli ett sant nöje att få arbeta med er alla! Under vintern har studion varit öppen flera dagar i veckan och Per har bedrivit lektionsverksamhet på samma sätt som under sommarsäsongen. Det ursprungliga tidsschemat räckte inte långt utan Per insåg tidigt att han var tvungen att utöka utbudet av tider då efterfrågan på träning var väldigt stor redan från början. Jag har haft flera puttlektioner i grupp och försökt poängtera hur enkelt det egentligen är med puttning, samt hur man kan träna själv hemma på ett enkelt sätt. Under helgerna har våra elitjuniorer tränat både sving och TPI-träning för fys och rörlighet. Alla elitjuniorer har blivit screenade av Per och de har alla fått individuellt anpassade TPIprogram som de tränar efter varje träningspass. Möjligheten att själv bli screenad och få ett träningsprogram finns för alla som är intresserade, ta kontakt med oss i shopen så berättar vi mer. Det är inte bara juniorerna som laddar upp Seniorstretching inför den kommande säsongen, även herrarna i H55-laget verkar ordentligt sugna på att snön ska smälta. Bengt Glimstedt är ny coach för i år och han inledde sin tid som lagledare med att samla trupperna för en tretimmars träff med Per och undertecknad där vi gick igenom lite vad de själva har för förväntningar och målsättningar inför säsongen samt gav dem ett generellt träningspass för att öka rörligheten i sina, ska vi kalla det rutinerade, kroppar. Alla såg ordentligt taggade ut och målsättningen var enkel och koncis; Serieseger! Hoppas nu att vi får en riktigt tidig vår och att allt går enligt planerna med alla projekt vi startade i höstas. Säsongen 2011 har redan börjat! //Henrik

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne

Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2009 Kom till vårmötet! Ny på banan Vilken sanning har infunnit sig? Att tävla som knatte/junior Kållerts Kåseri Alfred Berglund till minne Bokningsinformation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer