Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl Justerande..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.."

Transkript

1 Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel Mallak Aina Andersson Jan-Ove Berntson Mary Johnsson Jonas Tilhon (V) Kokab Faris (V) Ingrid Almén (M) Monica Hellborg (M) Bedros Cicek (KD) Rode Samuelsson (KD) Övriga närvarande Ulla Andersson, sekr Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare Tid och plats för justering Torsdagen den 19 december kl Paragrafer Sekreterare. Ulla Andersson Ordförande.. Olov Säfström Justerande.. Gösta Davidsson Viveca Dalhammar ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Stadskansliet Adress Stadshuset Gärdhemsvägen Trollhättan Underskrift..

2 Beslutande Omröstning Olov Säfström Gösta Davidsson Viveca Dalhammar Bo Swanér Sven-Åke Strandlind Paul Åkerlund Margreth Johnsson Ann-Christine Tornebjer Torslid Ann-Christin Holgersson Per Wennberg (M) (M) Bertil Borglund (MP) * Fatima Frej Anita Frisk Kjell Marianne Örtell Patricia Valeria Per-Arne Herbertsson *Esther O hara Helene Larsson Mariana Ekberg Mats Wiking Penilla Gunther Kent Almkvist Maria Nilsson Solveig Ullholm Hans Hoffman (MP) (M) (KD) (C) (KD) (M) * Jorge Pereira Remigiusz Bielinski (M) Monica Hanson * Mikael Lundvall Marie-Louise Coon (M) Dan Möllengård Mats Häggner Urban Alfredsson Björn Skagerstam Britt Hallgren (FP) (C) (FP) (FP)

3 Carina Lorentzon Bo Eriksson (MP) Maud Bengtsson Fahimeh Nordborg (V) * Eva Elmgren (FP) * Sture Nilsson Anders Rapp Peter Eriksson (M) Tony Georgiou * Björn-Inge Lindblad (FP) Kent Hörnlund (V) Lars-Gunnar Andersson David Jansson (M) Mussa Selim - (SD) - (SD) * Ulf Rörstad (M) Mikael Meijer (M) Sara Ejnell Svensson (M) Jakob Tilhon * Anita Ståhl Fredrika Almqvist Salima Daidan (V) Andreas Lundh Dennis Haglund (MP) - (SD) * Tjänstgörande ersättare

4 Innehållsförteckning Ärende 142 Luciatåg - Kulturpris och Kulturstipendium 2014 samt Minnesgåvor. 143 Avsägelser 144 Inkomna motioner 145 Inkommen interpellation 146 Rapport om bifallna, ej verkställda beslut 147 Höjd borgensram, Eidar 148 Revidering av borgenspolicy 149 Tillbyggnad gymnastikhall, Älvhögsborg 150 Försäljning av Tor 2 till Trollhättans Tomt AB 151 Projektering och upphandling, TOR Beslut med anledning av motion om att försälja fastigheter och minska bostadsinnehavet inom Eidar 153 Beslut med anledning av motion om nationaldagsfirande 154 Beslut med anledning av motion om tillsyn och kontroll av livsmedel 155 Beslut med anledning av motion om parkering för företagare 156 Uppsägning av medlemskap i West Sweden 157 Svar på interpellation om ränteswappar 158 Svar på fråga om boendesegregation 159 Val av nämndeman 160 Val av ledamot i Tekniska nämnden 161 Val av två ledamöter och två ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 162 Val av ersättare i Utbildningsnämnden 163 God Jul och Gott Nytt År

5 Kf 142 Dnr Utdelning av 2012 års Kulturpris och Kulturstipendier samt utdelning av minnesgåvor Lucia Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med besök av Lucia med tärnor från Magnus Åbergsgymnasiet. Kulturpris och kulturstipendium Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge 2014 års Kulturpris till artisten Paul Sahlin och regissören Björn Stein samt 2014 års Kulturstipendier till dansaren Julia Strandlind och cellisten Marcus Johansson. Kulturpris och kulturstipendier delas ut av kommunfullmäktiges ordförande. Minnesgåvor En minnesgåva för 15 års tjänstgöring som förtroendevald delas ut till Kent Almkvist (C), Penilla Gunther (KD) och Sune Svensson.

6 Kf 143 Dnr 2013/ Avsägelser - Victoria Berg avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. - Christoffer Hagström avsäger sig sitt uppdrag som nämndeman. - Leo Qvist avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden. - Rune Olsson avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. - Frederik Jörgensen avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Kulturoch fritidsnämnden. - Jennie Westergren avsäger sig sitt uppdrag som ersätter i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut Avsägelserna godkänns.

7 Kf 144 Dnr Anmälan om inkomna motioner Dnr 2013/635 Kent Almkvist (C) och Mats Häggner (C) Ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn. Dnr 2013/639 Fahimeh Nordborg (V) Omställningsstöd istället för en livslång försörjning för kommunpolitiker. Dnr 2013/646 Sara Ejnell Svensson (M) och Mats Häggner (C) Personal kring barn ska kunna hjärt- och lungräddning. Dnr 2013/662 Björn-Inge Lindblad (FP) Bostadsgaranti även för utifrånkommande gymnasiestudenter. Dnr 2013/661 Björn-Inge Lindblad (FP) "Inför ClickSystem i Trollhättans alla kommunala skolor. Kommunfullmäktiges beslut Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

8 Kf 145 Dnr 2013/ Interpellation märkligt agerande av Trollhättans Stad och Unionen i samband med Handslaget Peter Eriksson (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av en händelse inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen där en arbetssökande vägrade ta en kvinna i hand. I interpellationen ställs följande frågor: - När fick du information om uppgörelsen med Unionen och hur hanterade du den? - Var det rätt av Trollhättans Stad att betala kr i uppgörelse med Unionen? - Anser du att det var rätt att ge tjänstemannen en varning när hon visade ett stort mått av kurage i frågan om mäns och kvinnors lika värde? Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

9 Kf 146 Dnr 2012/ Rapport om bifallna, ej verkställda biståndsbeslut - Arbetsmarknads- och socialnämnden har i beslut den 27 augusti 2013, 118, lämnat en rapport av ej verkställda, gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kv Omsorgsnämndens beslut den 27 november 2013, 103, kv , gällande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). - Omsorgsnämndens beslut den 27 november 2013, 104, kv , gällande beslut enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Kommunfullmäktiges beslut Rapporten läggs till handlingarna.

10 Kf 147 Dnr 2013/ Framställan om höjd borgensram från AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag Styrelsen i AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, beslutade på bolagets styrelsemöte den 11 september 2013, att göra en framställan till Trollhättans Stad, om utökad borgensram med 0,5 mdr från nuvarande nivå om 1,4 mdr till 1,9 mdr. Bakgrunden till framställan är att bolaget vill säkerställa en fortsatt god säkerhet för nyupplåning. Denna nyupplåning ska delfinansiera bolagets fortsatta planerade program för utveckling av Trollhättan genom nyproduktion av hyresrätter, samt finansiera bolagets fortsatta ombyggnads- och renoveringsprogram. Trollhättan Stadshus AB beslutade på styrelsemöte den 22 oktober 2103 att föreslå kommunfullmäktige att utöka borgensramen till AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, med 0,5 mdr från 1,4 mdr till 1,9 mdr. Beslutsunderlag Skrivelse från AB Eidar, daterat den 11 september Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Kommunstyrelsens förslag , 205 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolags, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Reservation Fahimeh Nordborg reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt återremissyrkande.

11 forts kf 147 Yrkanden i kommunfullmäktige Fahimeh Nordborg yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att vi vill att det presenteras en borgensramhöjning som inte bygger på en strategi som innebär en försäljning av bolagets bestånd. Bo Eriksson instämmer i återremissyrkandet. Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på återremissyrkandet. Mats Häggner instämmer. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkandet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolags, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Reservation Fahimeh Nordborg, Bo Eriksson, Kent Hörnlund, Dennis Haglund, Salima Daidan och Esther O hara reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet. Beslutet expedieras till Ekonomikontoret AB Eidar

12 Kf 148 Dnr 2012/ Revidering av borgenspolicy Idag upptar de kommunala bolagen lån med kommunal borgen till rörlig ränta och samtidigt förekommer det att en derivattransaktion kopplas till lånet. Staden har idag inget borgensåtagande för derivattransaktioner som är kopplade till bolagens lån. Däremot ingår i befintliga borgensåtagande gentemot bolagen ränteskillnadsersättning på lån med fast räntebindningstid. Ett derivatinstrument med kommunal borgen i jämförelse med ett fast lån med kommunal borgen innebär ingen skillnad i ekonomiskt åtagande. Ekonomikontoret föreslår att Staden fortsättningsvis även tecknar borgen för derivattransaktioner, som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen, upptagna av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Tomt AB, Trollhättan Energi AB samt Folkets Hus Kulturhuset, ekonomisk förening i Trollhättan. Föreslås att följande tillägg görs till borgenspolicyn: Derivatinstrument Vid upplåning finns det ett antal instrument som kan användas för att öka flexibiliteten i låneportföljen. Ett sådant instrument är enkel ränteswap där betalningströmmar och räntebetalningar byts från rörlig till fast ränta. När de kommunala bolagen upptar lån till rörlig ränta och samtidigt upptar en derivattransaktion, tecknar Staden även borgen för dessa derivattransaktioner som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen. Om de underliggande lånen har en annan kapitalbindningstid än löptiden på ränteswappen måste bolaget kunna visa att sannolikheten är mycket stor att refinansiering kommer att ske av de underliggande lånen till minst samma löptid som ränteswappen. Borgensteckning för derivattransaktioner gäller enbart för enkla ränteswappar där det inte finns några optionsinslag inblandade. Säkringsredovisning enligt regelverk K3 ska finnas med som bilaga till borgensbeslutet. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Reviderad borgenspolicy.

13 Forts ks 148 Kommunstyrelsens förslag , 206 Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad tecknar borgen för nya derivattransaktioner innefattande endast enkla ränteswappar som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen upptagna av AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Tomt AB, Trollhättan Energi AB samt Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening i Trollhättan i form av proprieborgen, d.v.s. såsom för egen skuld samt att borgen för enkla ränteswappar är obegränsad. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad borgenspolicy. Yrkanden i kommunfullmäktige Peter Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bertil Borglund yrkar med ändring av kommunstyrelsens förslag på sista raden att: "Borgen för enkla ränteswappar begränsas till de belopp, som underliggande lån avser. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Bertil Borglunds yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad tecknar borgen för nya derivattransaktioner innefattande endast enkla ränteswappar som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen upptagna av AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Tomt AB, Trollhättan Energi AB samt Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening i Trollhättan i form av proprieborgen, d.v.s. såsom för egen skuld samt att borgen för enkla ränteswappar är obegränsad. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad borgenspolicy. Reservation Bertil Borglund, Björn Skagerstam, Dan Möllengård, Eva Elmgren, Britt Hallgren och Björn-Inge Lindblad reserverar sig mot beslutet till förmån för Bertil Borglunds yrkande.

14 Forts ks 148 Beslutet expedieras till Ekonomikontoret AB Eidar Trollhättans Tomt AB Trollhättan energi AB Folkets Hus Kulturhuset

15 Kf 149 Dnr 2013/ Tillbyggnad gymnastikhall Älvhögsborg Gymnastikföreningen NIF Gymnasterna i Trollhättan har under en längre tid efterfrågat en för verksamheten anpassad gymnastikhall. På uppdrag av Arena Älvhögsborgs styrelse har VD för Arena Älvhögsborg, tillsammans med verksamheten, tagit fram ett förslag där man konstaterar att Arena Älvhögsborg kan tillhandahålla ett fullgott alternativ avseende de önskemål som NIF Gymnasterna har framställt. Det har tagits fram grovskisser avseende ombyggnation av borggården, som är den del av fastigheten som ligger med anslutning till Kanaltorget och är ytan mellan befintliga byggnader som innehåller Bad/Simhall respektive A-hall (Idrottshall). Älvhögsborg har konstaterat att Arena Älvhögsborgs bad/simhall har ett akut behov av renovering. För ca 1 år sedan färdigställdes en betongundersökning som syftade till att undersöka statusen på fundament inne i bad/simhallsdelen. Undersökningen indikerar att något måste göras inom närtid. Bad/simhallsdelen har idag stora delar med korrosionsskador på bassängfundamenten vilket klart framgår av betongundersökningen. KB Älvhögsborgs styrelse konstaterar att upphandling avseende investeringen i ny gymnastikhall samt renovering och ombyggnation av bad/simhall bör ske enligt LOU. Upphandlingen kommer att avse dels en ny gymnastikhall, avsedd i huvudsak för NIF Gymnasterna samt en option på att genomföra den renovering och ombyggnation av bad/simhall som eventuellt kommer att ske under år Finansiering av investeringen kommer att ske genom egen upplåning av KB Älvhögsborg. Vid upphandling av finansiering önskar KB Älvhögsborg möjlighet till erforderlig säkerhet i händelse av att finansiären så kräver. Trollhättans Stad har i MRP/Budget 2014 budgeterat för en utökad uppdragsersättning till KB Älvhögsborg med 1,5 mkr fr.o.m. år 2015 för nybyggnation av gymnastikhall för gymnaster. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 november 2013.

16 Forts ks 149 Kommunstyrelsens förslag , 207 Kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation av gymnastikhall för gymnaster på Arena Älvhögsborg. Kommunfullmäktige beslutar att garantera utökad uppdragsersättning (i Mål- och resursplanen beräknad till 1,5 mkr) fr.o.m. år 2015 för finansiering av nybyggnation av gymnastikhallen. Kommunfullmäktige beslutar att slutlig uppdragsersättning fastställs av kommunfullmäktige i samband med utvärdering och acceptans av inkomna anbud i samband med LOU-upphandling av projektet. Yrkanden i kommunfullmäktige Hans Hoffman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation av gymnastikhall för gymnaster på Arena Älvhögsborg. Kommunfullmäktige beslutar att garantera utökad uppdragsersättning (i Mål- och resursplanen beräknad till 1,5 mkr) fr.o.m. år 2015 för finansiering av nybyggnation av gymnastikhallen. Kommunfullmäktige beslutar att slutlig uppdragsersättning fastställs av kommunfullmäktige i samband med utvärdering och acceptans av inkomna anbud i samband med LOU-upphandling av projektet. Beslutet expedieras till KB Älvhögsborg Ekonomikontoret

17 Kf 150 Dnr 2013/ Överlåtelse av Tor 2, f d M15, till Trollhättans Tomt AB I mars 2011 lämnade Kultur- och fritidsnämndens verksamhet M15, lokalerna i fastigheten Tor 2 i centrala staden för flytt till nya lokaler på Innovatumområdet. Under innevarande år har ett lokalprogram tagits fram som syftar till att samordna vissa verksamheter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde till byggnaden. Lokalprogrammet antogs av kommunfullmäktige i september Enligt ägardirektiven för Trollhättans Tomt AB är ett av huvudsyftena med verksamheten att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet. När nu fastigheten Tor 2 är tänkt att användas för kommunal verksamhet föreslås en överlåtelse av fastigheten till bolaget från och med den 1 januari Överlåtelsen föreslås ske genom försäljning och köpeskillingen sättas till bokfört värde, vilket uppgår till kr. Hyreskontrakt skall upprättas mellan Trollhättans Tomt AB och Trollhättans kommun. Hyreskontraktet upprättas i enlighet med tidigare principer och tecknat ramavtal med gränsdragningslista mellan Trollhättans Stad och Trollhättans Tomt AB. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 november Köpekontrakt avseende Tor 2. Kommunstyrelsens förslag , 208 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelse av Tor 2 till Trollhättans Tomt AB för en köpeskilling om kr samt godkänna köpeavtal i övriga delar. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett tioårigt reverslån motsvarande köpeskillingen till 3,7 % ränta. Kommunfullmäktiges beslut Enligt kommunstyrelsens förslag.

18 Forts kf 150 Beslutet expedieras till Trollhättans Tomt AB Ekonomikontoret Lokalstrategen

19 Kf 151 Dnr 2013/ Projektering och upphandling TOR 2 (f d Magasin 15) Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013 att godkänna förstudie och besluta om lokalplanering för TOR 2 (f d Magasin 15). Beslut togs att lokalplanera för en mindre ombyggnad med plats för framtiden. En revidering av lokalprogrammet godkändes av kommunfullmäktige i september I samband med projekteringsstart har Trollhättans Tomt AB genomfört besiktningar av fastigheten beträffande ventilation, elsystem och tak- och fasadbeklädnad. Med utgångspunkt från dessa besiktningar bedömer bolaget att en annan investeringsnivå är nödvändig för verksamhetsanpassningen och en hållbar förvaltning. Investeringen de föreslår att genomföra uppgår till 11 Mkr istället för de 5 Mkr som är upptagna i lokalprogrammet. Den högre investeringsnivån innebär att årshyran för Omsorgsförvaltningen blir kr högre per år än de hyresbelopp som frigörs vid omflyttningar av verksamhet. Förändringarna är så pass omfattande att de föranleder en andra revidering av lokalplanen för TOR 2. Den förhöjda hyresnivån hanteras inte i lokalprogrammet. Omsorgsnämnden får redovisa kostnadsökningen under 2014 i kvartalsrapporten och sedan återkomma i budgetprocessen inför Kommunstyrelsen beslutade i september att bevilja 170 tkr i projekteringskostnad. Trollhättans Tomt AB anger nu en projekteringskostnad på 520 tkr. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Lokalprogram, daterat den 31 oktober Kommunstyrelsens förslag , 209 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade lokalprogrammet och påbörja projektering och upphandling för en ombyggnad av TOR 2. Kommunfullmäktiges beslut Enligt kommunstyrelsens förslag.

20 Forts ks 151 Beslutet expedieras till Trollhättans Tomt AB Lokalstrategen Ekonomikontoret Omsorgsnämnden

21 Kf 152 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om att sälja fastigheter och minska bostadsinnehavet inom AB Eidar Dan Möllengård, (FP), har inlämnat motionen Försälj fastigheter och minska bostadsinnehavet inom Eidar. För en ansvarsfull bostadspolitik för Trollhättans Stad. I motionen anförs att AB Eidar har gjort större investeringar under relativt kort tid som är stora ekonomiska satsningar. Samtidigt finns ett skriande behov av renovering och upprustning av befintligt fastighetsinnehav. Vidare anförs att frigöra kapital för att kunna stå för mer underhåll på övrigt bestånd hade varit bra om AB Eidar hade kunnat försälja några fastigheter. Förslaget i motionen är att se över och komma till skott med att försälja fastigheter som bedöms vara bra objekt att sälja. Kommunstyrelsens förvaltning hänvisar i yttrande till AB Eidars PM En långsiktig syn på ägandet och förvaltandet av fastigheterna inom Eidar, samt stadens möjligheter att använda bolaget som ett bostadspolitiskt instrument. I PM:et framgår bl.a. att man på sikt kan behöva avyttra lägenheter för att kunna upprusta befintliga bostäder och kunna bygga nya bostäder. Bolaget vill dock avvakta att sälja till dess att behovet att sälja är konkret och marknaden har stärkts. Trollhättan Stadshus styrelse beslutade den 22 oktober 2013 att, utifrån den strategi och inriktning som framgår av AB Eidars PM, anse motionen vara behandlad. Beslutsunderlag Motion från Dan Möllengård (FP). Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Protokoll TSAB den 22 oktober Kommunstyrelsens förslag , 210 Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån den strategi och inriktning som framgår av AB Eidars PM, anse motionen behandlad. Yrkanden i kommunfullmäktige Fahimeh Nordborg yrkar avslag på motionen.

22 Forts kf 152 Per Wennberg och Dan Möllengård yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Proposition Ordföranden ställer proposition på dels Fahimeh Nordborgs yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån den strategi och inriktning som framgår av AB Eidars PM, anse motionen behandlad. Reservation Fahimeh Nordborg reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

23 Kf 153 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om nationaldagsfirande i äldreomsorgen Mats Häggner (C) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Trollhättans Stad inför firande av vår nationaldag, i någon form, i alla våra kommunala omsorger. Omsorgsförvaltningen menar i yttrande, att nationaldagen idag, vanligtvis, firas på alla vård- och omsorgsboenden. Omsorgsförvaltningens policy i dessa frågor kommer till uttryck bl.a. i satsningen på arbetet med Aktiv meningsfull vardag. Vid en uppföljning av årets firande framkom dock att några boendeenheter inte hade firat årets nationaldag, vilket föranlett att man i det berörda området har gått ut med tydligare direktiv till cheferna. Förvaltningen föreslår att motionen anses behandlad då nationaldagen redan uppmärksammas inom våra boenden. Beslutsunderlag Motion från Mats Häggner (C). Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 9 oktober Omsorgsnämndens beslut den 30 oktober 2013, 91. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 november Kommunstyrelsens förslag , 211 Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses som behandlad med hänvisning till Omsorgsnämndens beslut den 30 oktober 2013, 91. Yrkanden i kommunfullmäktige Ann-Christin Holgersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

24 Forts kf 153 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses som behandlad med hänvisning till Omsorgsnämndens beslut den 30 oktober 2013, 91.

25 Kf 154 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om tillsyn och kontroll av livsmedel Penilla Gunther (KD) och Maria Nilsson (KD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med förslag om att den kommunala livsmedelstillsynen och kontrollen ger information på de språk som finns representerade bland berörda företagare, i den mån det behövs. Miljönämnden har behandlat motionen och framför att man redan innan motionen inlämnades planerat att inför 2014 äska medel från Folkhälsorådet för att finansiera ett informationsmaterial på andra språk än svenska. En ansökan om medel lämnades in i juni och medel har beviljats av Folkhälsorådet. Materialet skall tas fram i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen eftersom Arbetsmarknads- och socialnämnden har ansvaret för tillsyn och försäljning av folköl och tobak. Nämnden föreslår att motionen med detta skall anses behandlad. Beslutsunderlag Motion från Penilla Gunther (KD) och Maria Nilsson (KD). Miljönämndens beslut den 19 juni 2013, 33. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 november Kommunstyrelsens förslag , 212 Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad med hänvisning till Miljönämndens beslut den 19 juni 2013, 33. Yrkanden i kommunfullmäktige Ann-Christine Tornebjer Torslid yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

26 Forts kf 154 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad med hänvisning till Miljönämndens beslut den 19 juni 2013, 33.

27 Kf 155 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om Parkering för företagare Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion ang parkering för företagare. I motionen föreslås att man ska se över möjligheten för parkeringsmöjligheter för handlare i Trollhättans centrum samt införa subventionerat eller gratis p-kort för de som bedriver näringsverksamhet i centrum. Byggnads- och trafiknämnden har behandlat motionen och menar att det inte finns några särskilda skäl att särbehandla handeln vad gäller subventionerad eller gratis parkering. Nämnden menar att företagare och handlare liksom andra skall nyttja någon av de ca 2000 allmänt tillgängliga parkeringsplatser som finns i centrum. Nämnden föreslår att motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Dan Möllengård (FP). Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 september 2013, 217. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 november Kommunstyrelsens förslag , 213 Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. I kommunfullmäktige redogör Peter Andersson, Byggnads- och trafiknämndens ordförande, för nämndens beredning av ärendet. Yrkanden i kommunfullmäktige Dan Möllengård och Björn-Inge Lindblad yrkar bifall till motionen. Penilla Gunther yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Paul Åkerlund yrkar avslag på återremissyrkandet samt bifall till kommunstyrelsens förslag.

28 Forts kf 155 Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservation Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

29 Kf 156 Dnr 2013/ Uppsägning av medlemskap i West Sweden West Sweden bildades 1992 och är Västsveriges EU- och representationskontor Under en tid har West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering diskuterats bland medlemmarna. Det har funnits en diskussion om tyngdpunkten i verksamheten och representationen i Bryssel. Trollhättans Stad förordade i sitt yttrande över framtida organisation, finansiering och uppdrag, scenario 3, som innebar fokus på nätverksbyggande med möjlighet till arbetsplats i Bryssel. Detta scenario föll senare i diskussionen och ersattes av ett scenario 2 med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens. Inför stämman meddelade Trollhättans Stad att eftersom scenario 3 inte längre var aktuellt förordade Trollhättan en avveckling av West Sweden. Sedermera ledde diskussionen fram till ett beslut vid stämman i oktober innevarande år att avveckla West Sweden, så nu vidtar ett avvecklingsarbete. Enligt stadgarna upphör medlemskapet vid utgången av året efter det under vilket uppsägningen skett. Det betyder att en uppsägning under 2013 leder till att medlemskapet upphör vid utgången av år Mot bakgrund av avvecklingsbeslutet och som en försäkring inför kommande avvecklingsarbete föreslås Trollhättan begära utträde ur föreningen. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 november Kommunstyrelsens förslag , 214 Kommunfullmäktige beslutar att begära utträde ur West Swedens ideella förening. Kommunstyrelsens förslag Enligt kommunfullmäktiges beslut. Beslutet expedieras till West Sweden

30 Kf 157 Dnr 2013/ Interpellation om ränteswappar Bertil Borglund (MP) har ställt en interpellation til kommunstyrelsens ordförande angående finansiella instrument; speciellt ränteswappar. I interpellationen ställs följande frågor: 1. Vilka finansiella instrument sitter bolagen fast i? 2. Vilken del av omfattas av ränteswappar i våra kommunala bolag? 3. Vilka löptider har de aktuella ränteswapparna? 4. Vilka räntesatser gäller för de aktuella ränteswapparna? 5. Är ränteswapparna tecknade med optionsrätt för långivarna att stänga swapparna när de vill? Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på interpellationen, daterat den 2 december 2013, vilket han redogör för i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen läggs till handlingarna.

31 Kf 158 Dnr 2013/ Fråga om boendesegregation Fahimeh Nordborg (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående boendesegregationen i Trollhättan: - Tycker du att boendesegregation är ett problem i Trollhättan? - Vad vill du i så fall göra för att minska boendesegregationen i Trollhättan? Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan, vilket han redogör för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Frågan läggs till handlingarna.

32 Kf 159 Dnr 2013/ Val av nämndemän Peter Hermansson har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i Tingsrätten i Vänersborg. Christoffer Hagström har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i Tingsrätten i Vänersborg. Kommunfullmäktiges beslut Till nya nämndemän utses: Jan Andersen samt Peter Karlsson. Beslutet expedieras Tingsrätten Jan Andersen Peter Karlsson

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer