Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl Justerande..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.."

Transkript

1 Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel Mallak Aina Andersson Jan-Ove Berntson Mary Johnsson Jonas Tilhon (V) Kokab Faris (V) Ingrid Almén (M) Monica Hellborg (M) Bedros Cicek (KD) Rode Samuelsson (KD) Övriga närvarande Ulla Andersson, sekr Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare Tid och plats för justering Torsdagen den 19 december kl Paragrafer Sekreterare. Ulla Andersson Ordförande.. Olov Säfström Justerande.. Gösta Davidsson Viveca Dalhammar ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Stadskansliet Adress Stadshuset Gärdhemsvägen Trollhättan Underskrift..

2 Beslutande Omröstning Olov Säfström Gösta Davidsson Viveca Dalhammar Bo Swanér Sven-Åke Strandlind Paul Åkerlund Margreth Johnsson Ann-Christine Tornebjer Torslid Ann-Christin Holgersson Per Wennberg (M) (M) Bertil Borglund (MP) * Fatima Frej Anita Frisk Kjell Marianne Örtell Patricia Valeria Per-Arne Herbertsson *Esther O hara Helene Larsson Mariana Ekberg Mats Wiking Penilla Gunther Kent Almkvist Maria Nilsson Solveig Ullholm Hans Hoffman (MP) (M) (KD) (C) (KD) (M) * Jorge Pereira Remigiusz Bielinski (M) Monica Hanson * Mikael Lundvall Marie-Louise Coon (M) Dan Möllengård Mats Häggner Urban Alfredsson Björn Skagerstam Britt Hallgren (FP) (C) (FP) (FP)

3 Carina Lorentzon Bo Eriksson (MP) Maud Bengtsson Fahimeh Nordborg (V) * Eva Elmgren (FP) * Sture Nilsson Anders Rapp Peter Eriksson (M) Tony Georgiou * Björn-Inge Lindblad (FP) Kent Hörnlund (V) Lars-Gunnar Andersson David Jansson (M) Mussa Selim - (SD) - (SD) * Ulf Rörstad (M) Mikael Meijer (M) Sara Ejnell Svensson (M) Jakob Tilhon * Anita Ståhl Fredrika Almqvist Salima Daidan (V) Andreas Lundh Dennis Haglund (MP) - (SD) * Tjänstgörande ersättare

4 Innehållsförteckning Ärende 142 Luciatåg - Kulturpris och Kulturstipendium 2014 samt Minnesgåvor. 143 Avsägelser 144 Inkomna motioner 145 Inkommen interpellation 146 Rapport om bifallna, ej verkställda beslut 147 Höjd borgensram, Eidar 148 Revidering av borgenspolicy 149 Tillbyggnad gymnastikhall, Älvhögsborg 150 Försäljning av Tor 2 till Trollhättans Tomt AB 151 Projektering och upphandling, TOR Beslut med anledning av motion om att försälja fastigheter och minska bostadsinnehavet inom Eidar 153 Beslut med anledning av motion om nationaldagsfirande 154 Beslut med anledning av motion om tillsyn och kontroll av livsmedel 155 Beslut med anledning av motion om parkering för företagare 156 Uppsägning av medlemskap i West Sweden 157 Svar på interpellation om ränteswappar 158 Svar på fråga om boendesegregation 159 Val av nämndeman 160 Val av ledamot i Tekniska nämnden 161 Val av två ledamöter och två ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 162 Val av ersättare i Utbildningsnämnden 163 God Jul och Gott Nytt År

5 Kf 142 Dnr Utdelning av 2012 års Kulturpris och Kulturstipendier samt utdelning av minnesgåvor Lucia Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med besök av Lucia med tärnor från Magnus Åbergsgymnasiet. Kulturpris och kulturstipendium Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge 2014 års Kulturpris till artisten Paul Sahlin och regissören Björn Stein samt 2014 års Kulturstipendier till dansaren Julia Strandlind och cellisten Marcus Johansson. Kulturpris och kulturstipendier delas ut av kommunfullmäktiges ordförande. Minnesgåvor En minnesgåva för 15 års tjänstgöring som förtroendevald delas ut till Kent Almkvist (C), Penilla Gunther (KD) och Sune Svensson.

6 Kf 143 Dnr 2013/ Avsägelser - Victoria Berg avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. - Christoffer Hagström avsäger sig sitt uppdrag som nämndeman. - Leo Qvist avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden. - Rune Olsson avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. - Frederik Jörgensen avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Kulturoch fritidsnämnden. - Jennie Westergren avsäger sig sitt uppdrag som ersätter i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut Avsägelserna godkänns.

7 Kf 144 Dnr Anmälan om inkomna motioner Dnr 2013/635 Kent Almkvist (C) och Mats Häggner (C) Ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn. Dnr 2013/639 Fahimeh Nordborg (V) Omställningsstöd istället för en livslång försörjning för kommunpolitiker. Dnr 2013/646 Sara Ejnell Svensson (M) och Mats Häggner (C) Personal kring barn ska kunna hjärt- och lungräddning. Dnr 2013/662 Björn-Inge Lindblad (FP) Bostadsgaranti även för utifrånkommande gymnasiestudenter. Dnr 2013/661 Björn-Inge Lindblad (FP) "Inför ClickSystem i Trollhättans alla kommunala skolor. Kommunfullmäktiges beslut Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

8 Kf 145 Dnr 2013/ Interpellation märkligt agerande av Trollhättans Stad och Unionen i samband med Handslaget Peter Eriksson (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av en händelse inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen där en arbetssökande vägrade ta en kvinna i hand. I interpellationen ställs följande frågor: - När fick du information om uppgörelsen med Unionen och hur hanterade du den? - Var det rätt av Trollhättans Stad att betala kr i uppgörelse med Unionen? - Anser du att det var rätt att ge tjänstemannen en varning när hon visade ett stort mått av kurage i frågan om mäns och kvinnors lika värde? Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

9 Kf 146 Dnr 2012/ Rapport om bifallna, ej verkställda biståndsbeslut - Arbetsmarknads- och socialnämnden har i beslut den 27 augusti 2013, 118, lämnat en rapport av ej verkställda, gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kv Omsorgsnämndens beslut den 27 november 2013, 103, kv , gällande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). - Omsorgsnämndens beslut den 27 november 2013, 104, kv , gällande beslut enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Kommunfullmäktiges beslut Rapporten läggs till handlingarna.

10 Kf 147 Dnr 2013/ Framställan om höjd borgensram från AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag Styrelsen i AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, beslutade på bolagets styrelsemöte den 11 september 2013, att göra en framställan till Trollhättans Stad, om utökad borgensram med 0,5 mdr från nuvarande nivå om 1,4 mdr till 1,9 mdr. Bakgrunden till framställan är att bolaget vill säkerställa en fortsatt god säkerhet för nyupplåning. Denna nyupplåning ska delfinansiera bolagets fortsatta planerade program för utveckling av Trollhättan genom nyproduktion av hyresrätter, samt finansiera bolagets fortsatta ombyggnads- och renoveringsprogram. Trollhättan Stadshus AB beslutade på styrelsemöte den 22 oktober 2103 att föreslå kommunfullmäktige att utöka borgensramen till AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, med 0,5 mdr från 1,4 mdr till 1,9 mdr. Beslutsunderlag Skrivelse från AB Eidar, daterat den 11 september Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Kommunstyrelsens förslag , 205 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolags, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Reservation Fahimeh Nordborg reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt återremissyrkande.

11 forts kf 147 Yrkanden i kommunfullmäktige Fahimeh Nordborg yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att vi vill att det presenteras en borgensramhöjning som inte bygger på en strategi som innebär en försäljning av bolagets bestånd. Bo Eriksson instämmer i återremissyrkandet. Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på återremissyrkandet. Mats Häggner instämmer. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkandet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolags, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Reservation Fahimeh Nordborg, Bo Eriksson, Kent Hörnlund, Dennis Haglund, Salima Daidan och Esther O hara reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet. Beslutet expedieras till Ekonomikontoret AB Eidar

12 Kf 148 Dnr 2012/ Revidering av borgenspolicy Idag upptar de kommunala bolagen lån med kommunal borgen till rörlig ränta och samtidigt förekommer det att en derivattransaktion kopplas till lånet. Staden har idag inget borgensåtagande för derivattransaktioner som är kopplade till bolagens lån. Däremot ingår i befintliga borgensåtagande gentemot bolagen ränteskillnadsersättning på lån med fast räntebindningstid. Ett derivatinstrument med kommunal borgen i jämförelse med ett fast lån med kommunal borgen innebär ingen skillnad i ekonomiskt åtagande. Ekonomikontoret föreslår att Staden fortsättningsvis även tecknar borgen för derivattransaktioner, som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen, upptagna av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Tomt AB, Trollhättan Energi AB samt Folkets Hus Kulturhuset, ekonomisk förening i Trollhättan. Föreslås att följande tillägg görs till borgenspolicyn: Derivatinstrument Vid upplåning finns det ett antal instrument som kan användas för att öka flexibiliteten i låneportföljen. Ett sådant instrument är enkel ränteswap där betalningströmmar och räntebetalningar byts från rörlig till fast ränta. När de kommunala bolagen upptar lån till rörlig ränta och samtidigt upptar en derivattransaktion, tecknar Staden även borgen för dessa derivattransaktioner som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen. Om de underliggande lånen har en annan kapitalbindningstid än löptiden på ränteswappen måste bolaget kunna visa att sannolikheten är mycket stor att refinansiering kommer att ske av de underliggande lånen till minst samma löptid som ränteswappen. Borgensteckning för derivattransaktioner gäller enbart för enkla ränteswappar där det inte finns några optionsinslag inblandade. Säkringsredovisning enligt regelverk K3 ska finnas med som bilaga till borgensbeslutet. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Reviderad borgenspolicy.

13 Forts ks 148 Kommunstyrelsens förslag , 206 Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad tecknar borgen för nya derivattransaktioner innefattande endast enkla ränteswappar som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen upptagna av AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Tomt AB, Trollhättan Energi AB samt Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening i Trollhättan i form av proprieborgen, d.v.s. såsom för egen skuld samt att borgen för enkla ränteswappar är obegränsad. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad borgenspolicy. Yrkanden i kommunfullmäktige Peter Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bertil Borglund yrkar med ändring av kommunstyrelsens förslag på sista raden att: "Borgen för enkla ränteswappar begränsas till de belopp, som underliggande lån avser. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Bertil Borglunds yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad tecknar borgen för nya derivattransaktioner innefattande endast enkla ränteswappar som är kopplade till underliggande lån med kommunal borgen upptagna av AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Tomt AB, Trollhättan Energi AB samt Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening i Trollhättan i form av proprieborgen, d.v.s. såsom för egen skuld samt att borgen för enkla ränteswappar är obegränsad. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad borgenspolicy. Reservation Bertil Borglund, Björn Skagerstam, Dan Möllengård, Eva Elmgren, Britt Hallgren och Björn-Inge Lindblad reserverar sig mot beslutet till förmån för Bertil Borglunds yrkande.

14 Forts ks 148 Beslutet expedieras till Ekonomikontoret AB Eidar Trollhättans Tomt AB Trollhättan energi AB Folkets Hus Kulturhuset

15 Kf 149 Dnr 2013/ Tillbyggnad gymnastikhall Älvhögsborg Gymnastikföreningen NIF Gymnasterna i Trollhättan har under en längre tid efterfrågat en för verksamheten anpassad gymnastikhall. På uppdrag av Arena Älvhögsborgs styrelse har VD för Arena Älvhögsborg, tillsammans med verksamheten, tagit fram ett förslag där man konstaterar att Arena Älvhögsborg kan tillhandahålla ett fullgott alternativ avseende de önskemål som NIF Gymnasterna har framställt. Det har tagits fram grovskisser avseende ombyggnation av borggården, som är den del av fastigheten som ligger med anslutning till Kanaltorget och är ytan mellan befintliga byggnader som innehåller Bad/Simhall respektive A-hall (Idrottshall). Älvhögsborg har konstaterat att Arena Älvhögsborgs bad/simhall har ett akut behov av renovering. För ca 1 år sedan färdigställdes en betongundersökning som syftade till att undersöka statusen på fundament inne i bad/simhallsdelen. Undersökningen indikerar att något måste göras inom närtid. Bad/simhallsdelen har idag stora delar med korrosionsskador på bassängfundamenten vilket klart framgår av betongundersökningen. KB Älvhögsborgs styrelse konstaterar att upphandling avseende investeringen i ny gymnastikhall samt renovering och ombyggnation av bad/simhall bör ske enligt LOU. Upphandlingen kommer att avse dels en ny gymnastikhall, avsedd i huvudsak för NIF Gymnasterna samt en option på att genomföra den renovering och ombyggnation av bad/simhall som eventuellt kommer att ske under år Finansiering av investeringen kommer att ske genom egen upplåning av KB Älvhögsborg. Vid upphandling av finansiering önskar KB Älvhögsborg möjlighet till erforderlig säkerhet i händelse av att finansiären så kräver. Trollhättans Stad har i MRP/Budget 2014 budgeterat för en utökad uppdragsersättning till KB Älvhögsborg med 1,5 mkr fr.o.m. år 2015 för nybyggnation av gymnastikhall för gymnaster. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 november 2013.

16 Forts ks 149 Kommunstyrelsens förslag , 207 Kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation av gymnastikhall för gymnaster på Arena Älvhögsborg. Kommunfullmäktige beslutar att garantera utökad uppdragsersättning (i Mål- och resursplanen beräknad till 1,5 mkr) fr.o.m. år 2015 för finansiering av nybyggnation av gymnastikhallen. Kommunfullmäktige beslutar att slutlig uppdragsersättning fastställs av kommunfullmäktige i samband med utvärdering och acceptans av inkomna anbud i samband med LOU-upphandling av projektet. Yrkanden i kommunfullmäktige Hans Hoffman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation av gymnastikhall för gymnaster på Arena Älvhögsborg. Kommunfullmäktige beslutar att garantera utökad uppdragsersättning (i Mål- och resursplanen beräknad till 1,5 mkr) fr.o.m. år 2015 för finansiering av nybyggnation av gymnastikhallen. Kommunfullmäktige beslutar att slutlig uppdragsersättning fastställs av kommunfullmäktige i samband med utvärdering och acceptans av inkomna anbud i samband med LOU-upphandling av projektet. Beslutet expedieras till KB Älvhögsborg Ekonomikontoret

17 Kf 150 Dnr 2013/ Överlåtelse av Tor 2, f d M15, till Trollhättans Tomt AB I mars 2011 lämnade Kultur- och fritidsnämndens verksamhet M15, lokalerna i fastigheten Tor 2 i centrala staden för flytt till nya lokaler på Innovatumområdet. Under innevarande år har ett lokalprogram tagits fram som syftar till att samordna vissa verksamheter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde till byggnaden. Lokalprogrammet antogs av kommunfullmäktige i september Enligt ägardirektiven för Trollhättans Tomt AB är ett av huvudsyftena med verksamheten att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet. När nu fastigheten Tor 2 är tänkt att användas för kommunal verksamhet föreslås en överlåtelse av fastigheten till bolaget från och med den 1 januari Överlåtelsen föreslås ske genom försäljning och köpeskillingen sättas till bokfört värde, vilket uppgår till kr. Hyreskontrakt skall upprättas mellan Trollhättans Tomt AB och Trollhättans kommun. Hyreskontraktet upprättas i enlighet med tidigare principer och tecknat ramavtal med gränsdragningslista mellan Trollhättans Stad och Trollhättans Tomt AB. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 november Köpekontrakt avseende Tor 2. Kommunstyrelsens förslag , 208 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelse av Tor 2 till Trollhättans Tomt AB för en köpeskilling om kr samt godkänna köpeavtal i övriga delar. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett tioårigt reverslån motsvarande köpeskillingen till 3,7 % ränta. Kommunfullmäktiges beslut Enligt kommunstyrelsens förslag.

18 Forts kf 150 Beslutet expedieras till Trollhättans Tomt AB Ekonomikontoret Lokalstrategen

19 Kf 151 Dnr 2013/ Projektering och upphandling TOR 2 (f d Magasin 15) Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013 att godkänna förstudie och besluta om lokalplanering för TOR 2 (f d Magasin 15). Beslut togs att lokalplanera för en mindre ombyggnad med plats för framtiden. En revidering av lokalprogrammet godkändes av kommunfullmäktige i september I samband med projekteringsstart har Trollhättans Tomt AB genomfört besiktningar av fastigheten beträffande ventilation, elsystem och tak- och fasadbeklädnad. Med utgångspunkt från dessa besiktningar bedömer bolaget att en annan investeringsnivå är nödvändig för verksamhetsanpassningen och en hållbar förvaltning. Investeringen de föreslår att genomföra uppgår till 11 Mkr istället för de 5 Mkr som är upptagna i lokalprogrammet. Den högre investeringsnivån innebär att årshyran för Omsorgsförvaltningen blir kr högre per år än de hyresbelopp som frigörs vid omflyttningar av verksamhet. Förändringarna är så pass omfattande att de föranleder en andra revidering av lokalplanen för TOR 2. Den förhöjda hyresnivån hanteras inte i lokalprogrammet. Omsorgsnämnden får redovisa kostnadsökningen under 2014 i kvartalsrapporten och sedan återkomma i budgetprocessen inför Kommunstyrelsen beslutade i september att bevilja 170 tkr i projekteringskostnad. Trollhättans Tomt AB anger nu en projekteringskostnad på 520 tkr. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Lokalprogram, daterat den 31 oktober Kommunstyrelsens förslag , 209 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade lokalprogrammet och påbörja projektering och upphandling för en ombyggnad av TOR 2. Kommunfullmäktiges beslut Enligt kommunstyrelsens förslag.

20 Forts ks 151 Beslutet expedieras till Trollhättans Tomt AB Lokalstrategen Ekonomikontoret Omsorgsnämnden

21 Kf 152 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om att sälja fastigheter och minska bostadsinnehavet inom AB Eidar Dan Möllengård, (FP), har inlämnat motionen Försälj fastigheter och minska bostadsinnehavet inom Eidar. För en ansvarsfull bostadspolitik för Trollhättans Stad. I motionen anförs att AB Eidar har gjort större investeringar under relativt kort tid som är stora ekonomiska satsningar. Samtidigt finns ett skriande behov av renovering och upprustning av befintligt fastighetsinnehav. Vidare anförs att frigöra kapital för att kunna stå för mer underhåll på övrigt bestånd hade varit bra om AB Eidar hade kunnat försälja några fastigheter. Förslaget i motionen är att se över och komma till skott med att försälja fastigheter som bedöms vara bra objekt att sälja. Kommunstyrelsens förvaltning hänvisar i yttrande till AB Eidars PM En långsiktig syn på ägandet och förvaltandet av fastigheterna inom Eidar, samt stadens möjligheter att använda bolaget som ett bostadspolitiskt instrument. I PM:et framgår bl.a. att man på sikt kan behöva avyttra lägenheter för att kunna upprusta befintliga bostäder och kunna bygga nya bostäder. Bolaget vill dock avvakta att sälja till dess att behovet att sälja är konkret och marknaden har stärkts. Trollhättan Stadshus styrelse beslutade den 22 oktober 2013 att, utifrån den strategi och inriktning som framgår av AB Eidars PM, anse motionen vara behandlad. Beslutsunderlag Motion från Dan Möllengård (FP). Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 november Protokoll TSAB den 22 oktober Kommunstyrelsens förslag , 210 Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån den strategi och inriktning som framgår av AB Eidars PM, anse motionen behandlad. Yrkanden i kommunfullmäktige Fahimeh Nordborg yrkar avslag på motionen.

22 Forts kf 152 Per Wennberg och Dan Möllengård yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Proposition Ordföranden ställer proposition på dels Fahimeh Nordborgs yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån den strategi och inriktning som framgår av AB Eidars PM, anse motionen behandlad. Reservation Fahimeh Nordborg reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

23 Kf 153 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om nationaldagsfirande i äldreomsorgen Mats Häggner (C) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Trollhättans Stad inför firande av vår nationaldag, i någon form, i alla våra kommunala omsorger. Omsorgsförvaltningen menar i yttrande, att nationaldagen idag, vanligtvis, firas på alla vård- och omsorgsboenden. Omsorgsförvaltningens policy i dessa frågor kommer till uttryck bl.a. i satsningen på arbetet med Aktiv meningsfull vardag. Vid en uppföljning av årets firande framkom dock att några boendeenheter inte hade firat årets nationaldag, vilket föranlett att man i det berörda området har gått ut med tydligare direktiv till cheferna. Förvaltningen föreslår att motionen anses behandlad då nationaldagen redan uppmärksammas inom våra boenden. Beslutsunderlag Motion från Mats Häggner (C). Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 9 oktober Omsorgsnämndens beslut den 30 oktober 2013, 91. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 november Kommunstyrelsens förslag , 211 Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses som behandlad med hänvisning till Omsorgsnämndens beslut den 30 oktober 2013, 91. Yrkanden i kommunfullmäktige Ann-Christin Holgersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

24 Forts kf 153 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses som behandlad med hänvisning till Omsorgsnämndens beslut den 30 oktober 2013, 91.

25 Kf 154 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om tillsyn och kontroll av livsmedel Penilla Gunther (KD) och Maria Nilsson (KD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med förslag om att den kommunala livsmedelstillsynen och kontrollen ger information på de språk som finns representerade bland berörda företagare, i den mån det behövs. Miljönämnden har behandlat motionen och framför att man redan innan motionen inlämnades planerat att inför 2014 äska medel från Folkhälsorådet för att finansiera ett informationsmaterial på andra språk än svenska. En ansökan om medel lämnades in i juni och medel har beviljats av Folkhälsorådet. Materialet skall tas fram i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen eftersom Arbetsmarknads- och socialnämnden har ansvaret för tillsyn och försäljning av folköl och tobak. Nämnden föreslår att motionen med detta skall anses behandlad. Beslutsunderlag Motion från Penilla Gunther (KD) och Maria Nilsson (KD). Miljönämndens beslut den 19 juni 2013, 33. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 november Kommunstyrelsens förslag , 212 Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad med hänvisning till Miljönämndens beslut den 19 juni 2013, 33. Yrkanden i kommunfullmäktige Ann-Christine Tornebjer Torslid yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

26 Forts kf 154 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad med hänvisning till Miljönämndens beslut den 19 juni 2013, 33.

27 Kf 155 Dnr 2013/ Beslut med anledning av motion om Parkering för företagare Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion ang parkering för företagare. I motionen föreslås att man ska se över möjligheten för parkeringsmöjligheter för handlare i Trollhättans centrum samt införa subventionerat eller gratis p-kort för de som bedriver näringsverksamhet i centrum. Byggnads- och trafiknämnden har behandlat motionen och menar att det inte finns några särskilda skäl att särbehandla handeln vad gäller subventionerad eller gratis parkering. Nämnden menar att företagare och handlare liksom andra skall nyttja någon av de ca 2000 allmänt tillgängliga parkeringsplatser som finns i centrum. Nämnden föreslår att motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Dan Möllengård (FP). Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 september 2013, 217. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 november Kommunstyrelsens förslag , 213 Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. I kommunfullmäktige redogör Peter Andersson, Byggnads- och trafiknämndens ordförande, för nämndens beredning av ärendet. Yrkanden i kommunfullmäktige Dan Möllengård och Björn-Inge Lindblad yrkar bifall till motionen. Penilla Gunther yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Paul Åkerlund yrkar avslag på återremissyrkandet samt bifall till kommunstyrelsens förslag.

28 Forts kf 155 Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservation Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

29 Kf 156 Dnr 2013/ Uppsägning av medlemskap i West Sweden West Sweden bildades 1992 och är Västsveriges EU- och representationskontor Under en tid har West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering diskuterats bland medlemmarna. Det har funnits en diskussion om tyngdpunkten i verksamheten och representationen i Bryssel. Trollhättans Stad förordade i sitt yttrande över framtida organisation, finansiering och uppdrag, scenario 3, som innebar fokus på nätverksbyggande med möjlighet till arbetsplats i Bryssel. Detta scenario föll senare i diskussionen och ersattes av ett scenario 2 med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens. Inför stämman meddelade Trollhättans Stad att eftersom scenario 3 inte längre var aktuellt förordade Trollhättan en avveckling av West Sweden. Sedermera ledde diskussionen fram till ett beslut vid stämman i oktober innevarande år att avveckla West Sweden, så nu vidtar ett avvecklingsarbete. Enligt stadgarna upphör medlemskapet vid utgången av året efter det under vilket uppsägningen skett. Det betyder att en uppsägning under 2013 leder till att medlemskapet upphör vid utgången av år Mot bakgrund av avvecklingsbeslutet och som en försäkring inför kommande avvecklingsarbete föreslås Trollhättan begära utträde ur föreningen. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 november Kommunstyrelsens förslag , 214 Kommunfullmäktige beslutar att begära utträde ur West Swedens ideella förening. Kommunstyrelsens förslag Enligt kommunfullmäktiges beslut. Beslutet expedieras till West Sweden

30 Kf 157 Dnr 2013/ Interpellation om ränteswappar Bertil Borglund (MP) har ställt en interpellation til kommunstyrelsens ordförande angående finansiella instrument; speciellt ränteswappar. I interpellationen ställs följande frågor: 1. Vilka finansiella instrument sitter bolagen fast i? 2. Vilken del av omfattas av ränteswappar i våra kommunala bolag? 3. Vilka löptider har de aktuella ränteswapparna? 4. Vilka räntesatser gäller för de aktuella ränteswapparna? 5. Är ränteswapparna tecknade med optionsrätt för långivarna att stänga swapparna när de vill? Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på interpellationen, daterat den 2 december 2013, vilket han redogör för i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen läggs till handlingarna.

31 Kf 158 Dnr 2013/ Fråga om boendesegregation Fahimeh Nordborg (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående boendesegregationen i Trollhättan: - Tycker du att boendesegregation är ett problem i Trollhättan? - Vad vill du i så fall göra för att minska boendesegregationen i Trollhättan? Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan, vilket han redogör för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Frågan läggs till handlingarna.

32 Kf 159 Dnr 2013/ Val av nämndemän Peter Hermansson har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i Tingsrätten i Vänersborg. Christoffer Hagström har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i Tingsrätten i Vänersborg. Kommunfullmäktiges beslut Till nya nämndemän utses: Jan Andersen samt Peter Karlsson. Beslutet expedieras Tingsrätten Jan Andersen Peter Karlsson

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD)

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD) Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-17.55 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Jonas Tilhon

Läs mer

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Jonas Tilhon (V) Maj-Britt Elmvik (FP) Omedelbar justering Paragraf 1. Justerande..

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Jonas Tilhon (V) Maj-Britt Elmvik (FP) Omedelbar justering Paragraf 1. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-18.45 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Jonas Tilhon Maj-Britt Elmvik Övriga närvarande Ulla Andersson, sekr Tid

Läs mer

Gösta Davidsson och Kent Almkvist med Maria Nilsson som ersättare. Måndagen den 13 febuari kl 15.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Kent Almkvist med Maria Nilsson som ersättare. Måndagen den 13 febuari kl 15.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.00 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Sture Nilsson Anita Ståhl Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Lennart

Läs mer

Viveca Dalhammar och Helene Larsson med Mats Wiking som ersättare. Tisdagen den 6 maj kl 15.30 Paragrafer 52-64. Justerande..

Viveca Dalhammar och Helene Larsson med Mats Wiking som ersättare. Tisdagen den 6 maj kl 15.30 Paragrafer 52-64. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-19.50 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel Mallak Aina Andersson

Läs mer

Sara Ejnell Svensson och Sven-Åke Strandlind med Ann-Christine Tornebjer Torslid som ersättare. Måndagen den 1 juni kl 17.00 Paragrafer 66-85

Sara Ejnell Svensson och Sven-Åke Strandlind med Ann-Christine Tornebjer Torslid som ersättare. Måndagen den 1 juni kl 17.00 Paragrafer 66-85 Tid och plats Stadshuset, sessionssalen Kl 17.30-19.00 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Peter Andersson Sten-Åke Kjell Solveig Ullholm Jorge Pereira Annelie Fredriksson

Läs mer

Gösta Davidsson och Lars-Gunnar Andersson med David Jansson som ersättare. Måndagen den 18 februari kl 13.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Lars-Gunnar Andersson med David Jansson som ersättare. Måndagen den 18 februari kl 13.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-19.40 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Lennart Sandgren Inga-Lill Hansson Tallat Abdel Mallak Aina Andersson Simon

Läs mer

Marianne Örtell och att Patricia Valeria med Helene Larsson som ersättare. Justerande..

Marianne Örtell och att Patricia Valeria med Helene Larsson som ersättare. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-19.15 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Ingalill Hansson Tallat Abdel

Läs mer

Viveca Dalhammar och Mats Häggner med Urban Alfredsson som ersättare. Justerande.. sätts upp 2012-05-28 tas ned 2012-06-19

Viveca Dalhammar och Mats Häggner med Urban Alfredsson som ersättare. Justerande.. sätts upp 2012-05-28 tas ned 2012-06-19 Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-20.50 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Anita Ståhl Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Inga-Lill Hansson

Läs mer

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S)

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med och Hans Hoffman som ersättare. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med och Hans Hoffman som ersättare. Justerande.. Tid och plats Folkets Hus, Clio Kl 17.30-20.05 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel Mallak Inga-Lill Hansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 2012-12-17. Bilaga 1. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-17. Beslutande

PROTOKOLL 2012-12-17. Bilaga 1. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-17. Beslutande Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-18.30 Luciatåg och utdelande av kulturpris/kulturstipender Kl 18.30-21.00 Sammanträde Beslutande Se förteckning bilaga 1 Övriga närvarande Ulla Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Mussa Selim och Margreth Johnsson med Mikael Lundvall som ersättare. Justerande..

Mussa Selim och Margreth Johnsson med Mikael Lundvall som ersättare. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, sessionssalen Kl 17.30-19.35 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Hilkka Andersson Peter Andersson Sten-Åke Kjell Solveig Ullholm Jorge Pereira

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

kl 8.30-10.30 Ärendegenomgång 10.30-11.15 Gruppmöte 11.15-11.45 Beslutsomgång

kl 8.30-10.30 Ärendegenomgång 10.30-11.15 Gruppmöte 11.15-11.45 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-10.30 Ärendegenomgång 10.30-11.15 Gruppmöte 11.15-11.45 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund, (S) ordförande Monica Hanson (S) Peter Eriksson (M) Sture

Läs mer

Sara Ejnell Svensson och Viveca Dalhammar med Sofia Andersson som ersättare. Justerande..

Sara Ejnell Svensson och Viveca Dalhammar med Sofia Andersson som ersättare. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, sessionssalen Kl 17.30-21.30 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Solveig Ullholm Sten-Åke Kjell Anneli Fredriksson Alexander Myllyharju Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sara Ejnell Svensson och Viveca Dalhammar med Bengt Karlsson som ersättare. Onsdagen den 24 juni kl 14.00 Paragrafer 86-103. Justerande..

Sara Ejnell Svensson och Viveca Dalhammar med Bengt Karlsson som ersättare. Onsdagen den 24 juni kl 14.00 Paragrafer 86-103. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, sessionssalen Kl 17.30-18.35 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Solveig Ullholm Jorge Pereira Annelie Fredriksson Alexander Myllyharju Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Viveca Dalhammar och Erica Parkås med Sven-Åke Strandlind som ersättare. Måndagen den 4 maj kl 15.00 Paragrafer 44-65. Justerande..

Viveca Dalhammar och Erica Parkås med Sven-Åke Strandlind som ersättare. Måndagen den 4 maj kl 15.00 Paragrafer 44-65. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, sessionssalen Kl 17.30-20.45 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Jeanette Olausson Peter Andersson Sten-Åke Kjell Solveig Ullholm Jorge Pereira

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 16:30 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Thina Andersson (S) Tommy Skoog

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. David Jansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. David Jansson Plats Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan Tid Tisdagen den 27 aug 2013, kl 13.00-17.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 Plats och tid Filialen, Tallbacken, kl 15:00 17:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Maria Nilsson (KD) Margaretha Johansson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL (40)

PROTOKOLL (40) 2015-11-09 1(40) Tid och plats Stadshuset, sessionssalen Kl 15.00-20.55 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Anders Rapp Sten-Åke Kjell Jorge Pereira Anneli Fredriksson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer