NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN"

Transkript

1 NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN Länsstyrelsen Norrbottens län Samrådssvar dnr Att: Vattenmyndigheten LULEÅ Ärende: Yttrande över samrådshandlingar; förslag på Förvaltningsplan, Åtgärdsplan, Miljökvalitetsnormerna, för Bottenvikens vattendistrik år Inledning/sammanfattning En ny förvaltningscykel ska nu inledas. De flesta av Riksdagens miljömål har fortfarande inte uppnåtts eller kommer att uppnås inom generationsmålet. Vi kan konstatera att det går för sakta och att det saknas tydliga åtgärder, prioriteringar, lagregler, kostnadstäckningar m.m i många led inom flera sakområden. FN:s och EU:s intentioner med Polluter Pays Principle verkar har gått i stå. Miljöbalken har försvagats i vissa delar. Vissa förbättringar har dock skett under förra förvaltningsperioden men mycket återstår. Många råd och riktlinjer är dock fortfarande inte utformade. Ekonomiska resurser, samordningar och tid för arbete med vägledningar och tillsyn saknas inom flera myndighetsområden. Ansatsen med förtydligande redovisning av de samhällsekonomiska konsekvenserna är nödvändigt. Det saknas dock en tydligare konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsomyndigheten samt någon eller några av de miljömedicinska centran förutsättes bli involverade i detta viktiga arbete. Detta för att förtydliga behovet och nyttan av kraftfulla insatser, från hela samhället, i arbetet för en hållbar framtid. Förändringar sker snabbt i vår omvärld som även påverkar norra Sverige. Riskerna med klimatförändringen har tydliggjorts mer än väl, med översvämningar och ras i norra delen av landet. Ny kunskap om bakgrundsförhållanden, brister i teknik och redskap uppdagas samt att förändringar sker i konsument- och varu-utbudsledet. Nya miljöfarliga ämnen och kemikalier tillförs i samhället och sprids ut i vår miljön bl.a via avloppsvatten samt via brister i avfallshantering- och återvinningsystemen. Ett nytt problem som Naturskyddsföreningen har uppmärksammat (källa1.) är bl.a microplaster som nu används i ökande utsträckning, helt onödigt, i hudvårds- och kosmetikprodukter, ex. raklödder, deodoranter m.m. Detta går ut via avloppsreningsverken till vattendrag och ut i det marina livet. Olika miljögifter, som även finns i de prioriterade ämnena, finns med i plasterna. Med all annan plast som hamnar i vattnet så drabbas många organismer, fisk och fåglar, i vatten och vid vattnen. Anrikning sker i näringskedjorna. Till komplettering i MKN bör under särskilt förorenade ämnen tilläggas microplaster och/eller plaster. ( källa 1: Rapport: Raklödder till fiskarna, Naturskyddsföreningen år ) 1 (7 )

2 Fiskevandringshinder och uträtade vattendrag, utdikade strandängar, skadad strandvegetation, är fortfarande en verklighet. Detta leder också till en snabbare vattenavrinning. De areella näringarna fortsätter att negativt påverka utläckagen av slam, näringsämnen och kvicksilver till våra vattendrag. Otillräcklig hänsyn till strandzoner och vatten förekommer i bebyggelsen av bostadsområden och fritidshusbebyggelse. Brister finns i den fysisk planeringen på läns- o kommunal nivå i skydd och hänsyn till vattenförekomst. Ett tydligare helhetsgrepp måste tas nu där Miljöbalkens intentioner, om allas ansvar, ska gälla i kommande regelverk, råd och anvisningar. Skogsbrukets stora påverkan i ett landskapsperspektiv måste tydligare uppmärksammas. Vattenavrinningen från stora kalhyggen och hårt dikade markområden med bristande hänsyn för erforderliga strandzoner leder till större vattenflöden och i skenet med större nederbördsmängder så är det läge att snarast i samverkan och med reella åtgärder agera. Gruvnäringens och vattenkraftsägarnas ansvar bör också uppmärksammas. Skonsammare fiske och riskerna med fiskodling må noteras ( källa 2. 3.). Det blir allt tydligare att en kraftig ekosystemansats måste till för att det ska bli en tillräckligt bra förvaltning av våra vattenresurser. (Källa 2. Rapport Hotade hav, Naturskyddsföreningen Källa 3. Rapport Miljöanpassat vattenbruk i Sverige Naturskyddsföreningen ) Synpunkter och frågor/ otydligheter i Programdelarna: Åtgärdsprogram Sid 3, 4 Utmaningar för Bottenvikens vattendistrikt; Läckage av metaller; här må gruvdammarnas sämre dammsäkerhetskonstruktion tas upp. Sid 9 Energimyndigheten; Var kommer den ökade nederbördsmängden och därmed ökande vattenflödena, mera vattenkraft, in här? Sid 13, HaV; åtgärd 1; andra miljögifter, plaster, avfall, rester av fiskeutrustning m.m. sid 17, åtgärd 6; regelverken är för svaga, det går för långsamt, bristerna har funnits i många år. Sid 29, Kemikalieinsp: åtgärd 1; få åtgärder, under särskilt förorenande ämnen kan varje land ta in flera ämnen ex; microplaster. Alltså förbättra MKN med nytillkomna ämnen. Sid 33. Läkemedelsverket; var kommer läkemedelsrester, hormonstörande ämnen in? Sid 45 50, Skogsstyrelsen; åtgärd 1; kommer det privata skogsbruket in här? Skogsvårdslagens svaghet/skillnad mot Miljöbalken är något som måste åtgärdas/moderniseras. Naturskyddsföreningen önskar att den inarbetas i MB. Åtgärd 2; Nuvarande regelverk hindrar Sks arbete. Åtgärd 4: Skogsbrukets landskapspåverkan på vattenavrinningen måste uppmärksammas. I kombination med stora hyggen, många diken, körskador i mark med högt grundvatten eller siltiga moräner, komprimering av marken, framför allt i de lägre terrängavsnitten samt de små eller obefintliga skyddszonerna mot vattendrag, myrmark, vattenkällor, markberedning ca 90 grader mot höjdkurvorna leder till fortsatt snabb avrinning av vatten, erosion av markslänter, slam och miljögifter till vattendragen. Komprimeringen, pga tunga fordon, av mark leder till att markens vattenhållande förmåga snabbt avtar. Dessutom med vetskap om klimatförändringens effekter med ökande nederbördsmängder är det av största angelägenhet att det skyndsamt sker åtgärder. Möjligheter till sanktioner borde finnas för Sks. Slammet kommer även ned till älvarna och det leder till minskade fallhöjder. Den komplicerade bilden borde ge incitament till samarbete. Verksamhetsutövarens ansvar enligt PPP borde gälla. Åtgärd 6; se ovan. Kostnaderna för skador på fisket måste tydligare tas med i beräkningen, samt samhällskostnaderna för sämre folkhälsa. Sid 53, Trafikverket: vi kan konstatera att dikestrummor fortfarande lägs fel. Sid 74, Kommunerna; åtgärd 7; den fysiska planeringen behöver tydligt förbättras vad gäller hänsyn till vatten. Exploaterings-intressen ges ibland för stort utrymme på bekostnad av strandskydd och skydd till vatten. 2 ( 7 )

3 Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt. Inriktning på åtgärder i och nära våra kustvatten Kort sammanfattade Fysiska förändringar Bebyggelse och infrastruktur längs kusterna måste läggas så att begränsad påverkan sker nära stränderna och i mindre vattendrag. Detta innebär att en kanzon på minst m med träd, buskar och annan vegetation bör sparas närmast stranden/vattnet. Vidare bör muddring begränsas och båtbryggor anläggas gemensamt för större bostads- och fritidsområden. Båttrafiken bör begränsas och fler områden med rikt djurliv, t.ex fåglar under häckningstid, bör få utökat skydd. Åtgärder måste vidare till för att minska spridningen av främmande arter i våra kustvatten främst knutet till fartygstransporter. Avlopps- och dagvatten Allt avloppsvatten skall renas vilket också gäller det mesta av dagvattnet från bebyggda områden. Lokalt omhändertagande med någon form av rening är en viktig åtgärd för främst dag- och dräneringsvatten bebyggda områden och större vägar. Läckage av försurande ämnen och metaller från sulfidjordar Särskilt uppväxtområden som grunda havsvikar med begränsat vattenutbyte måste uppmärksammas och om möjligt åtgärdas. Ett antal förebyggande åtgärder är finns framtagna för att minska spridningen av surt vatten till våra mynningsområden. Storskalig påverkan av areella näringar. Här uppe i norr gäller detta i först hand skogsbruket där avverkning, utdikning och körsskador osv måste förebyggas och i förkommande fall åtgärdas. Viktigt är också att skogbruket vid avverkning lämnar erforderliga skyddzoner mot alla öppna vatten och även våtmarker. Vidare bör inte dikning för avvattning ske mot grunda havsvikar. Utsläppen av främst fosfor och kväve måste också begränsas från jordbruksmark. Skyddzoner är även här behövliga. Planer för markavattning och bevattningsuttag måste upprättas. Bekämpningsmedel bör helst undvikas både i jordbruk, trädgårdar och på stora gräsytor Gruvverksamhet, mineraluttag samt energianläggningar Gruvverksamhet bör noga övervägas och begränsas och mer återvunnet material successivt användas för att minska riskerna för långsiktig påverkan. Utsläppen från äldre gruvor måste vidare miljösäkras. Planerna på nya energianläggningar i eller vid Bottniska viken måste noga prövas enligt Miljöbalken och EU-s miljölagstiftning särskilt i så känsligt innanhav som Östersjön är. Ytterst handlar det om att skydda Bottniska viken och hela Östersjön från ytterligare påverkan av metaller, radioaktiva ämnen och andra miljögifter. Dricksvatten Endast en begränsad del (ca 10%) av de allmänna vattentäkterna har fullgott skydd. Förbättrade och utökade skyddsområden måste komma till för att minska riskerna för spridning av metaller och andra miljögifter. Generellt måste kunskapen hos den som använder mark och vatten förbättras och egenkontrollen utvecklas. Generellt är oftast förebyggande åtgärder de som ger bäst resultat. Myndighetstillsynen behöver också samordnas bättre mellan olika inblandade myndigheter. 3 ( 7 )

4 Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt Inriktning kustvatten särskilt kustområden i södra Bottenviken och hela Norra Kvarken En förvaltningsplan behövs för att samordna och effektivisera vattenförvaltningen även längs Bottenvikens kuster. Planen skall leda till ständiga förbättringar av både den ekologiska och den kemiska stausen i våra kustvatten. Viktigt är att den också är lokalt förankrad har som mål att uppnå miljökvalitetsnormerna utifrån det uppsatta åtgärdsprogrammet. De lokala samverkansgrupperna i form av vattenråd är förutom verksamhetsutövare och myndigheter viktiga i detta plan- och åtgärdsarbete. Den ekologiska statusen i södra Bottenvikens kustområden är god utom i den nordligaste delen och i några mindre områden längre söderut. Den kemiska statusen, utom kvicksilver, är god utom i några mindre kustområden. De kustområden som för närvarande inte uppnått god ekologisk och kemisk status måste prioriteras i vattenvårdsarbetet de närmaste 6 åren. Vi vill betona några punkter på sid 2 till 4. Resultat kan bara nås om ett utvecklat system där förorenaren/användaren skapar medel för åtgärder och att det finns en tät koppling mellan forskning och tillämpning med i första hand inriktning mot förebyggande åtgärder. Vi vill alltså starkt betona att det skall vara användaren/förorenaren som skall stå för kostnaden för de åtgärder som behövs i enlighet med PPP. Detta innebär också att användaren också måste skaffa sig de kunskaper som behövs. Tillsynsmyndigherna måste också få utökade resurser för utöka tillsynen av kustnära vatten. Vattenmyndigheternas nya strategi för miljövakningen tar (sid 5) upp ett antal viktiga punkter som behövs för att uppfylla vattendirektivets krav. Vi instämmer i dessa och vill betona övervakningen av särskilt de biologiska parametrarna och övervakningen av både gamla och ny miljögifter. Slutligen är det viktigt att vattenförvaltningen kopplas till nationella miljömålsarbetet. I detta fall främst till Hav i balans samt levande kust och skärgård och givetvis till de juridiskt bindande Miljökvalitetsnormerna (MKN). Större skyddade områden För att bevara normal ekosystemfunktion och den biologiska mångfalden är det bästa sättet ofta att skydda större sammanhängande områden från exploatering. Bottniska viken med Norra Kvarken är ett grunt unikt vattenområde för både vattenlevande och landlevande organismer. Andelen skyddad areal inom Bottniska viken är endast ca 6 %. Målet är att minst 10 % borde skyddas. Ett utökat skydd av Norra Kvarken har diskuterats vid ett fler tal tillfällen det senaste halvseklet. I de kommande förvaltningsplanerna för både kust och hav i Bottniska viken borde denna diskussion och planering få ett avsevärt utökat utrymme. Ett viktigt mål är att arbeta för ett långsiktigt skydd av hela Norra kvarkens brackvattenområde. Det allra bästa vore att planera för en nationalpark eller ett större sammanhängande Natura 2000 av Norra kvarkenområdet i samarbete med Finland. Ett närmare utvecklat samarbete med Finland behövs även inom andra områden av Bottniska viken för att planer och åtgärdsprogram skall få den verkan som efterstävas i hela havsområdet. 4 ( 7 )

5 Fysisk påverkan (utom vattenkraft) samråd vattenförvaltningen Allmänna funderingar: Vad har det beslutade åtgärdsprogrammet för laglig kraft? Det finns många åtgärder om att öka tillsyn från olika myndigheter, men är åtgärderna bara rekommendationer eller har de faktisk laglig kraft? Väldigt mycket i åtgärdsprogrammet hänger på att det faktiskt blir en rejäl ökning av tillsyn inom många områden. Finns det någon deadline för berörda myndigheter när det gäller att ta fram vägledningar och nationella strategier som ska hjälpa andra myndigheter i sitt tillsyns- och prövningsarbete? Inbördes prioriteringsordning för åtgärderna till myndigheterna, ex till HaV eller Länsstyrelserna? Eller är det 2021 som är deadline? I så fall kan vi inte vänta oss så stora effekter/många åtgärder gjorda under den här vattencykeln i de områden där vägledningar och nationella strategier ska tas fram först. Det finns grova uppskattningar om vad olika åtgärder kostar, men var ska pengarna tas ifrån? Grundregeln är att verksamhetsutövaren betalar men i en del fall måste staten gå in och finansiera, ex när det gäller flottlämningar och herrelösa dammar som inte längre har någon verksamhetsutövare. Bra att staten tar på sig ägandet där, men fortfarande oklart var pengarna till att åtgärda problemen ska tas ifrån. Vad händer om en myndighet inte följer/genomför en åtgärd som de fått tilldelat sig? Det är fastslaget att åtgärdstakten måste öka, men åtgärdsprogrammet blir lite tandlöst när man inte kan/får visa var pengarna till åtgärder ska tas ifrån. När vattenmyndigheten inte får rikta några åtgärder till verksamhetsutövare (som ju är de som ska betala för åtgärder på problem som deras verksamhet orsakar) blir det extremt viktigt att förslagen om ökad tillsyn för ärenden enligt 11 kap MB blir av och att ansvariga myndigheter (ffa länsstyrelserna) får de ekonomiska resurser som krävs för att kunna ställa krav på verksamhetsutövare. Fysiska förändringar: Konnektivitetsförändringar/Vandringshinder: Vägpassager med fellagda vägtrummor som utgör vandringshinder är den vanligaste orsaken till att vattenförekomster inte uppnår god status. Med dagens åtgärdstakt ta det ca 180 år innan alla vandringshinder är åtgärdade! Trafikverket tillsammans med Länsstyrelserna och kommunerna ska inventera, planera och åtgärda vägtrummor som är vandringshinder. - Visst fanns det en liknande åtgärd förra cykeln? Men det finns fortfarande ett nästan lika stor behov som för 6 år sedan. Hur ska man få mer slagkraft i åtgärden? Ett alternativ kan vara att trafikverket eller underentrepenören blir bötfälld om en vägtrumma blir vandringshinder när man bygger en ny väg och lägger dit trumman för första gången. Ett annat alternativ är att ha en utbildad "vandringshinder-ansvarig" med i varje projekt där vägtrummor ska läggas för första gången eller där trummor ska åtgärdas för att undvika att en enda vägtrumma som läggs från och med 2015 blir vandringshinder. Herrelösa dammar från flottningen eller annan verksamhet får nu staten på sitt ansvar. Bra så jämfört med tidigare när markgaren där dammen legat varit ansvarig. Men fortfarande svårt att hitta finansiering för utrivning av dammar. Morfologiska förändringar /Rensningar, rätningar och kanaliseringar från flottningen: Många av Bottenvikens vattendrag är åtgärdskarterade och specifika åtgärder finns förslagna, nu behöver vi ta nästa steg och faktiskt åtgärda alla problem som vi nu vet om och få finansiering till det. Kostnaden för flottledsåterställning och restaurering av rensade eller rätade vattendrag beräknas till ca 28,6 miljoner kronor/år i Bottenvikens vattendistrikt. HaV får som uppgift (åtgärd 5) att ta fram en nationell strategi för hur dessa restaureringar/verksamheter ska hanteras och förslås göra staten ansvarig för underhåll av dessa. 5 ( 7 )

6 Finansieringen föreslås utformas som bidrag på 35 miljoner kronor/år som kommuner ska kunna söka pengar från för att flottledsåterställa och restaurera vattendrag. - Det vore en bra start med bidrag för 35 miljoner att söka från men det kräver en hel del administration från kommunernas sida för att kunna hålla i sådana restaureringsprojekt vilket kan vara svårt, särskilt för mindre kommuner. Det skulle vara bra om det fanns en gemensam administrationsresurs som kan hålla i administrationen för flera restareringsprojekt samtidigt så man slipper lägga så mycket tid och pengar på det i varje enskilt projekt. Kanske en eller två sådana administrationsresurser i varje län i Bottenvikens vattendistrikt. Morfologiska förändringar/markavvattning: Markavvattning innefattar dikning, täckdikning, ytvattensänkning, invallning och sjösänkning. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, HaV, Kammarkollegiet och Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram nationella strategier och vägledningar för hur markavvattningar ska hanteras. Särskilt inom jordbruket behövs åtgärder och Jordbruksverket ska vägleda och rådgiva jordbrukare så att påverkan från markavvattningar minskar. Ekologiskt funktionella kantzoner är en åtgärd som kan minska problem anknutna till dikningar. Naturvårdsverket får i uppgift att se över lagstiftningen och se om det behöver införas generella föreskrifter för markavvattningar. Tillsyn och prövning av länsstyrelserna tillsammans med vägledning från myndigheter till verksamhetsutövaren är det som är tänkt att driva åtgärdsprocessen. - Här är tillsynen väldigt viktig eftersom det finns en otrolig mängd diken idag som påverkar vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Många av de gamla dikena bör läggas igen eftersom de inte fyller någon funktion längre (ex våtmarker som dikats ut för att odlas på men inte odlas numera) och det bör utredas hur styrmedel eller uppmuntran/finansiering till markägaren kan leda till igenläggning av diken utan sin ursprungliga funktion. Morfologiska förändringar/ Ekologiskt funktionella kantzoner: Ekologiska kantzoner är en för platsen tillräckligt bred kantzon för att skapa goda ekologiska förutsättningar för ekosystemet i vatten, på stranden och en bit upp på land. Ekologiskt funktionella kantzoner är en bra åtgärd dels mot fysiska förändringar som exempelvis dikning och dels mot övergödning och problem med tillförsel av miljögifter till vattendrag. Behovet av ekologiskt funktionella kantzoner finns i ca 3000 vattenförekomster i Sverige och omfattar ca hektar. Siffrorna är uppskattade och kan komma att höjas i och med kvalitetssäkring av uppskattningen. HaV har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga ekologiskt funktionella kantzoner och utreda styrmedel som ska reglera anläggandet av kantzonerna. Ett förslag är att med föreskrifter utöka den obrukade delen av jordbruksmarken nära vattnet (dock ej så långt som 30 m från vattnet) och därefter använda sig av skyddszoner där verksamhetsutövaren kan söka bidrag från EUs landsbygdsprogram. Verksamhetsutövare kan söka bidrag för skyddszoner från EUs landsbygdsprogram, men det finns regler där om hur många träd osv en sådan skyddszon får innehålla och är därför inget bra sätt att helt finansiera ekologiskt funktionella kantzoner på eftersom fler träd än vad som är tillåtet ofta behövs för att skyddszinerna ska vara ekologiskt funktionella. - Krav på plantering av naturligt förekommande träd eller buskar bör ingå när man lämnar ny mark obrukad i kantzonen nära vattendrag eftersom dessa fyller en viktig roll när det gäller skuggning och temperatur i vattnet samt är en källa till död ved. Träd och buskar kommer att komma upp naturligt i kantzonen men det tar många år innan de blir så stora att de fyller sin funktion fullt ut. När HaV utreder styrmedel för ekologiskt funktionella kantziner borde man utreda om man kan baka in markanvändning såsom jordbruk och skogsbruk i strandskyddet eller om man kan försärka skyddet ytterligare av de m närmast sjöar och vattendrag och avsätta den marken som skyddszoner. Även när det gäller ekologiskt funktionella kantzoner är tillsyn viktigt eftersom det på många ställen längs vattendrag och sjöar idag inte alls är bra ställt med kantzoner. 6 ( 7)

7 Vattenkraften Vi är eniga i att vi ska göra mer åtgärder i den småskaliga, för energisystemet oviktiga, vattenkraften, och mindre i den storskaliga som är nödvändig för energisystemet. Men sedan att det är 1,5 TWh förlust som kan accepteras är vi kritiska till. Det innebär att Ångermanälven och Luleälven och några till norrländska älvar helt ska lämnas åt sitt öde, inte ens fiskvägar föreslås i nationella strategin. I nationella strategin har man inte heller tagit hänsyn till rapporter från SMHI och norska Sintef om 5-6 TWh mer vattenkraft pga ökad nederbörd fram till år Det betyder att det föreslås att vi ska göra åtgärder för 1,5 TWh, framförallt i den små- och medelstora vattenkraften men lämna den storskaliga helt utan åtgärder, samtidigt som kraftbolagen kommer i åtnjutande av 5-6 TWh mer, förutom de vinster som kan komma av effektiviseringar, kanske 0,5-1,5 TWh ytterligare. Det är absurt. Det är absolut inte i vattendirektivets anda och Naturskyddsföreningen motsätter sig denna tolkning av direktivet Staffan Landström, Robertsfors, ordf i Länsförbundet Bertil Brånin, Umeå, Umeå kretsen Torgny Forsgren, Lycksele, Lycksele kretsen och ledamot i Länsförbundet Malin Isaksson, Skellefteå, Skellefteå kretsen Ingegerd Saarinen, Skellefteå, ledamot i Länsförbundet 7 ( 7 )

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr 537-5058-14) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Yttrande över samrådshandlingar

Yttrande över samrådshandlingar 1 2015-04-22 Vattenmyndigheten Västerhavet 403 40 Göteborg Yttrande över samrådshandlingar Nedan följer yttrande från Lygnerns vattenråd över Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet.

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. MILJÖASPEKTEN VATTEN Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogran för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-9859-2014 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Möte för Mellanbygdens vattenråd den 14 mars 2012 kl 9 15 i Robertsfors Lokal: ledningscentralen i kommunhuset

MINNESANTECKNINGAR. Möte för Mellanbygdens vattenråd den 14 mars 2012 kl 9 15 i Robertsfors Lokal: ledningscentralen i kommunhuset Möte för Mellanbygdens vattenråd den 14 mars 2012 kl 9 15 i Robertsfors Lokal: ledningscentralen i kommunhuset MINNESANTECKNINGAR A) Jan Åberg presenterade vattenrådsarbetet och mötets syfte, B) Presentation

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder Diarienummer: 14KS/0483 Datum: 2015-02-11 Lars Fladvad, utvecklingschef vattenmyndigheten.vastrnanland@ lans styrelsen.se över Samråd om vattenförvaltning 537-5058-14) Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Agenda för mötet 13.00 Inledning, Anki Bystedt, länsråd på Länsstyrelsen i Uppsala län 13.10 Dagens tema och upplägg, moderator Anders Esselin 13.15 1) Kort introduktion

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Älvräddarna Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade främst med biokanaler och ekologiska flödesmodeller Vattenkraften och biologisk mångfald Gränsen

Läs mer

Idé till disposition

Idé till disposition Juridiska aspekter på markavvattning och dagvattenhantering Lennart de Maré Dagvatten och Dräneringsvatten Konferens Alnarp 19 20 oktober 2011 Idé till disposition Vad är markavvattning? Regler kring ny

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (10) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, Sid 1 (14) Yttrande 2015-03-11 Dnr 14KS426 Ida Johansson Telefon 026-178121 ida.johansson@gavle.se Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt

Läs mer

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS.

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. 1(6) YTTRANDE Dnr 537-9859-2014 2015-04-29 Vattenmyndigheten Bottenvikens vattendistrikt 971 86 Luleå Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. Sammanfattning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Fotograf/Copyright : Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen Agenda Bakgrund och förutsättningar Övergripande mål Arbetssätt & Process Kort om förslagen

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbottens synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västerbottens synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE 1(28) Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå Länsstyrelsen i s synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vatten! En information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd i samarbete med Region Skåne

Vatten! En information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd i samarbete med Region Skåne Vatten! En information från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd i samarbete med Region Skåne Vattnets väg/kretslopp Jordens yta består till 72% av vatten. Inget vatten nybildas. Vattnet rör sig i

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan från Vattenmyndigheten i Västerhavet

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan från Vattenmyndigheten i Västerhavet 1 (8) Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samrådssvar dnr: Vattenmyndigheten i Västerhavet 403 40 Göteborg vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se Yttrande över förslag till åtgärdsprogram och

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

För klorid i grundvatten står det 0 under både Kostnader styrmedel kr totalt samt Kostnader fysiska åtgärder kr/år. Varför?

För klorid i grundvatten står det 0 under både Kostnader styrmedel kr totalt samt Kostnader fysiska åtgärder kr/år. Varför? 1 2015-03-09 Remissvar från Kungälvs kommun rörande Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Synpunkter på remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35

Synpunkter på remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35 2014-11-03 sid 1 (7) Miljödepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35

Läs mer

Datum 2009-06-18 Ert datum. Skellefteå Kraft avger härmed sitt svar på rubricerade remiss.

Datum 2009-06-18 Ert datum. Skellefteå Kraft avger härmed sitt svar på rubricerade remiss. Rraft~ Tjänsteställe/Handläggare Stab Rolf Lindgren, tfn 0910-77 29 61 Datum 2009-06-18 Ert datum jjr-/i5jli; Vårref n 217668.. t..- _ Er beteckn; 9,.,. \.", tl (If ) )'. J l I:"" 15'1l1i:sl " Vatten myndigheten

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat

Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat 2008/09:162 Beslut i riksdagen juni 2009 Länsstyrelserna ges uppdraget att på regional nivå

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer