Advokatprofessionens kommersialisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatprofessionens kommersialisering"

Transkript

1 Advokatprofessionens kommersialisering Advokat, Senior Partner Johan Aalto, Finland Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen har skrivit ett förtjänstfullt referat om advokatprofessionens kommersialisering. Det är inte svårt att förena sig i referentens allmänna slutsatser och teser. Advokatprofessionen har genom samhällets internationalisering och framförallt näringslivets globalisering förändrats i flere grundläggande hänseenden. Advokatbyråerna utgör idag en drivande kraft för den ekonomiska tillväxten på många marknader. Akira Kawamura, ordförande för International Bar Association konstaterade nyligen: Thus, the legal service is no longer the infrastructure of the economy or peripherals of the business, but the main stream of the economic growth in the advanced countries. 1 Advokatverksamheten förändras så småningom från en yrkesverksamhet (profession) till en affärsverksamhet (business). 2 Utgångspunkten i referatet är en förhållandevis snäv definition av begreppet kommersialisering i vissa delar behandlas ordet snarast synonymt med vinstmaximering. Korreferenten anser kommersialisering innehålla många ytterligare aspekter och har behandlat frågan mera vidsträckt. Ett sunt kommersiellt tänkande utesluter på intet sätt en stark värdegrund för verksamheten. Referenten drar en rätt skarp gräns mellan stora och små advokatbyråer. Denna gränsdragning är inte särdeles motiverad. Den enskilda advokatbyråns inriktning och klientfokus kan i många fall vara mycket mera relevant. Klienternas ökade krav på tillgänglighet och specialisering riktas mot hela advokatkåren. Advokatbranschen står inför stora utmaningar bättre ledarskap, större lyhördhet för klienternas krav och säkerställandet av byråernas konkurrenskraft. Här har även de nationella advokatsamfunden ett stort ansvar. Över tiden kommer den klassiska advokatidentiteten att suddas ut och skillnaderna mot övriga tjänsteproducerande företag att minska. Å andra sidan kommer klienterna även i fortsättningen att förutsätta en hög etisk standard hos advokaterna. Korreferenten är en aktiv advokat på en byrå som i ett internationellt perspektiv är liten men som på det nationella planet kan anses stor. Korreferatet utgör närmast en practitioner s view och baserar sig på egna erfarenheter snarare än vetenskapliga fakta. 1 Översikt Korreferenten har valt att kommentera var och en av referentens teser och har tillämpat hans numrering av teserna. Kommentarerna skall läsas parallellt med själva referatet. Varje tes kompletteras med korreferentens egen antites. 1 Tal inför St. Petersburg International Legal Forum Se t.ex. The Economist 13 maj 2011 A less glided future där det bland annat konstateras: Ultimately, lawyering is becoming more of a business than a profession. Some lawyers decry this. Others welcome it. Few deny it. 487

2 Johan Aalto 2 Advokatprofessionens förändring 2.1 Tes 1 Antites 1: Ett kommersiellt tänkande innebär att man driver advokatbyrån professionellt och lönsamt i syfte att utveckla verksamheten på lång sikt. Referenten noterar å ena sidan att det är helt legitimt att tjäna pengar på advokatrådgivning men att det å andra sidan på advokatyrket finns en förväntning på att yrket inte endast kan bedrivas av önskan att tjäna pengar, eftersom verksamheten är en vad referenten kallar en liberal affärsverksamhet. Här pekar referenten på en central del av referatets rubrik: vad avses egentligen med kommersialisering? Innebär ett ökat kommersiellt tänkande att man koncentrerar sig uteslutande på en vinstmaximering på bekostnad av integritet, kontroll baserat på självreglering, oavhängighet och klientens allmänna intresse? Korreferenten skulle vara benägen att svara ett klart nej på den frågan. Såsom referenten konstaterar har utvecklingen lett till större advokatbyråer med flere delägare och kontor, eventuellt i flere olika länder. Utvecklingen har i de flesta fall styrts av klienternas ökade behov av juridisk rådgivning både nationellt och internationellt. De professionella kraven på den enskilda advokaten har ökat markant liksom även konkurrensen om skickliga medarbetare. Advokatbyråerna är mera än summan av sina delägare och har ett ansvar mot sina anställda: både ett operativt ansvar (utveckla verksamheten, arbetsförhållandena och -metoderna, ledarskapet) och ett ekonomiskt ansvar (upprätthållande av lönsamhet). Därutöver har advokaterna ett allmänt samhälleligt ansvar. Advokatbyråns arbetsgivaransvar avviker inte i sig från andra arbetsgivares ansvar. Ett kommersiellt tänkande innebär enligt mitt förmenande att man driver advokatbyrån professionellt och lönsamt i syfte att utveckla verksamheten på lång sikt. I takt med att advokatbyråerna har utvecklats har även regelverken för nationella och internationella etiska principer (reglerna för god advokatsed mm) reviderats. Ambitionsnivån till exempel i Norden har i detta hänseende varit hög. Att regelverken anpassats till förändrade förhållanden, inklusive en högre grad av kommersiellt tänkande, torde inte ha lett till generella avsteg från advokatyrkets traditionella, grundläggande värderingar snarare tvärtom. Referenten pekar på motsättningen mellan advokatens kommersiella intressen och klientintresset i samband med fastställande av arvoden. Denna motsättning föreligger i och för sig mellan de flesta professioner och deras klienter/kunder. Generellt bör en advokat ha rätt att avgöra om han/hon tar emot ett uppdrag eller inte. Härvid kan även kommersiella avväganden spela en roll. Har advokaten däremot tagit emot uppdraget skall tröskeln för att avstå från det vara hög och basera sig på andra än ekonomiska överväganden. 2.2 Tes 2 Antites 2: Etik och kommersiellt tänkande skall ingå i all affärsverksamhet och yrkesutövning. Advokatprofessionen skiljer sig inte (heller) i detta hänseende från övriga professioner. 488

3 Advokatyrkets kommersialisering Referenten noterar att advokatprofessionen kommer att likna andra liberala förvärvsprofessioner genom att advokaterna förlorat vissa av sina domstolsprivilegier och distanserats från domstolsarbetet. Detta har enligt referenten bland annat lett till en större oenighet bland advokater om vad som skall anses vara god advokatsed och hur intressekonflikter skall regleras. Det kommer med tiden att vara svårt att upprätthålla föreställningen om advokatprofessionen som något särskilt. Det är säkert i sig korrekt att säga att åtminstone vissa av advokatyrkets grundläggande principer har sin förankring i domstolskulturen. Det är också riktigt att även processrätten idag utgör en form av specialisering. Däremot tror korreferenten att förändringarna i synen på intressekonflikter och advokatetik generellt har flere andra orsaker. Ärendenas storlek och typen av klienter har även spelat en avgörande roll. Privata klienter är sällan professionella uppköpare av juridiska tjänster medan chefsjurister på större bolag mycket väl kan vara det. Ju svagare ställning en klient har i förhållandet till advokaten desto viktigare roll spelar de advokatetiska reglerna. Omvänt gäller att ju starkare position klienten har desto större betydelse kan ges åt klientens egna överväganden, inklusive samtycke till avsteg från principer gällande till exempel intressekonflikter. Slutligen kan man fråga sig varför det skulle vara viktigt att advokatverksamheten verkligen anses utgöra något särskilt. Balansen mellan etiska och kommersiella överväganden kan ju inte basera sig på att advokaterna skulle vara annorlunda - än mindre moraliskt mera högtstående - än andra yrkesutövare, utan på det faktum att etik och kommersiellt tänkande är två delar (som inte står i motsatsförhållande till varandra) av en helhet som bör ingå i all affärsverksamhet och yrkesutövning. 2.3 Tes 3 Antites 3: Kravet på specialisering kommer primärt från klienterna. Det finns fortfarande ett behov av generalister. Referenten har alldeles rätt när han noterar att det skett en övergång inom advokatkåren från generalister till specialister. Inte heller här skiljer sig advokaterna från övriga yrkesutövare. I synnerhet privatpersoner men även till och med stora bolags juridiska avdelningar har idag svårt att följa med rättsutvecklingen (innefattande en strid ström av nya lagar, förordningar, myndighets- och domstolsbeslut mm både på nationellt och överstatligt plan). Denna utveckling kan på många sätt anses skapa utmaningar för rättssäkerheten men har samtidigt markant ökat behovet av juridiska tjänster. Det är alltså klienternas behov som lett till ökad specialisering och därigenom en ökad kommersialisering av advokatbranschen. I klientundersökningar i Norden ligger juristens (special)kompetens bland de allra vikigaste kriterierna vid val av juridisk rådgivare. En strävan mot större specialisering har även resulterat i vissa strukturella förändringar. Att upprätthålla en trovärdig full service praktik är idag betydligt mycket svårare än för 5-10 år sedan och kräver större helheter och flere anställda. Å andra sidan finns det ett uttalat behov hos yngre jurister att få en så bred utbildning 489

4 Johan Aalto som möjligt under sin tid på advokatbyrån vilket ställer krav på effektiv organisering och möjligheter till rotation inom byrån. Specialisering kan dock inte helt kompensera behovet av generalister. I synnerhet i mera omfattande uppdrag (till exempel stora företagstransaktioner eller komplexa processer) krävs medverkan av advokater med kännedom om uppdraget som helhet en person som koordinerar de olika specialisterna och ger råd i allmänna uppdragsstrategiska frågor. Slutligen kan man konstatera att kunskap om den enskilda marknadens lagstiftning (och språk) även utgör en form av specialisering, vilket ger de lokala byråerna en fördel fram om de internationella (utan lokalt kontor). Att de lokala byråernas uppdragsinnehåll och roll och därigenom sannolikt även arvodet i internationella uppdrag kan bli blygsam i förhållande till de internationella byråernas utgör å andra sidan en icke-önskad utveckling. 2.4 Tes 4 Antites 4: Klienternas behov, förändringarna på marknaden samt advokatbyråernas delägarmodell och vinstfördelningsprinciper har varit centrala faktorer för byråernas tillväxt. Såväl små som stora advokatbyråer genomgår en professionalisering och kommersialisering. Referenten analyserar varför de nationella advokatbyråerna vuxit och anger såsom den viktigaste orsaken den internationella konkurrenssituationen. Typiskt för den nordiska advokatmarknaden är ett antal, ofta 2 4, ledande advokatbyråer i varje land. Utmärkande för dessa är att de har en hög marknadsandel i sitt hemland och (med några få undantag) rätt begränsad verksamhet (dvs. få eller inga utlandskontor) utanför landets gränser. Konkurrensen med de internationella advokatbyråerna sker därför i första hand på hemmamarknaden i gränsöverskridande uppdrag. Att dessa nationella byråer vuxit så kraftigt beror alltså inte primärt på den internationella konkurrensen. Korreferenten tror att tillväxten berott på åtminstone två andra orsaker än den referenten anger: (i) marknadens utveckling och klienternas behov samt (ii) advokatbyråernas delägarmodell. Såsom tidigare konstaterats har klienternas behov och därmed marknaden för juridiska tjänster vuxit kraftigt. Uppdragen även nationellt har blivit mera komplexa och kräver större advokatteam. Här har onekligen påverkan från internationella byråer haft betydelse i gränsöverskridande uppdrag har klienterna accepterat att även de lokala byråerna använder större team. De lokala byråerna har dessutom rätt snabbt anammat ett internationellt (ofta anglosaxiskt) sätt att arbeta. Dokumentationen har blivit mera omfattande och engelska används ofta även i helt lokala uppdrag. Klienterna har redan under många år accepterat att lokala byråer tar ett koordineringsansvar och sköter uppdrag utanför det egna landets gränser (till exempel internationella skiljeförfaranden, gränsöverskridande företagstransaktioner och anmälningar till konkurrensmyndigheterna i olika länder). Härigenom har de lokala byråerna lyckats bredda sin marknad. En stor del av de nordiska advokatbyråernas delägarmodell är baserad på lock-step där inträde som delägare sker på en lägre nivå (= lägre vinstandel) varefter 490

5 Advokatyrkets kommersialisering delägaren avancerar under årens lopp till högre nivåer (= högre vinstandel). I den renodlade lock-step -modellen förflyttas majoriteten av delägare upp i systemet varje år, vilket medför ett ökande antal utestående vinstandelar. Yngre biträdande jurister har en förväntan på delägarskap inom 6 10 år från inträde i byrån. En aktiv delägarpolitik är kärnan för att rekrytera och hålla kvar skickliga medarbetare. Eftersom advokatbyråns fasta kostnader är rätt statiska kan lönsamheten i första hand ökas endast genom tillväxt. Utan tillväxt minskar möjligheterna att uppta nya delägare och verkställa lock-step -modellen. Även om denna modell under årens lopp modifierats i många byråer har den klart bidragit till kravet på tillväxt. Referenten anger även ett flertal faktorer som han anser vara karakteristiska för större advokatbyråer: timdebitering och därmed förknippad målsättning för delägare på årsbasis; true partnership (= lika fördelning av vinsten); branding; utvecklade stabsfunktioner och corporate governance modeller. Korreferenten tror att hela advokatbranschen utvecklats i en sådan riktning att ovanstående faktorer blir aktuella även för medelstora och till och med små byråer. Timdebiteringen är fortfarande den vanligaste grunden för fastställande av arvode, oavsett byråns inriktning eller storlek. Professionellt ledarskap med effektiva corporate governance -strukturer, genomtänkt marknadsföring och branding är typiskt för alla dynamiska och välskötta företag idag. Skillnaden mellan stora och små advokatbyråer håller snabbt på att suddas ut i detta hänseende. Hela advokatbranschen genomgår därigenom en professionalisering och kommersialisering. 2.5 Tes 5 Antites 5: Även små och medelstora advokatbyråer möter allt större krav från klienterna. Ärendets natur påverkar klientens behov mer än klientens storlek. Referenten hävdar att mindre advokatbyråer inte upplevt samma krav på förändringar som de stora byråerna i första hand för att de betjänar små och medelstora klienter. Såsom av ovanstående framgår tror korreferenten att byråer som har samma inriktning (till exempel affärsjuridik) har mött likartade krav på professionalisering oavsett om de betjänar stora eller små klienter. Klienternas behov av juridiska tjänster är inte heller nödvändigtvis beroende av klientens storlek men däremot av uppdragets natur. Behovet av tillgänglighet enligt måttet 24/7 är inte förbehållet börsbolag utan kan likväl gälla ett litet bolag som är föremål för en skattegranskning eller en privatperson med en brådskande rättsprocess. Ofta upplevs små och medelstora byråer vara mera service minded både vad gäller tillgänglighet och till exempel förståelse för klientens behov. Referenten noterar helt riktigt att en enskild advokat inte behöver någon kommersiell affärsmodell. Detta innebär dock inte att de faktorer som karakteriserar ett kommersiellt tänkande inte skulle vara aktuella även för en enskild advokat. Korreferenten hävdar att den största skillnaden mellan en liten och en stor byrå i detta hänseende är beslutsfattandet inte det kommersiella tänkandet. I en liten byrå fattas besluten av en liten delägarkrets ofta instinktivt utgående från klientens och byråns behov (inklusive lönsamhet). Var och en av delägarna sköter uppdrag, marknadsför (= sköter branding och klientförhållanden), utvecklar byråns know-how m.m. utan större byråkrati. Då byrån och antalet delägare växer blir det svårare och i ett visst skede 491

6 Johan Aalto omöjligt att fatta samtliga beslut tillsammans. Delägarna accepterar att besluten fattas i en mindre krets. Byråns storlek möjliggör därutöver anställningen av specialister. De grundläggande funktionerna och framförallt klienternas behov och krav, är dock de samma. Det är slutligen skäl att även notera att det på marknaden uppkommit nya spelare som med bland annat mycket utvecklade IT-system betjänar klienter enligt nya affärsmodeller. Dylika firmor är ofta mycket välorganiserade, effektiva och inriktade på att betjäna just små och medelstora klienter. Advokatbranschen är även i detta hänseende stadd i utveckling. 3 Har förändringen varit positiv eller negativ? 3.1 Tes 6 Antites 6: För att bibehålla sin konkurrenskraft bör advokatbyråerna sträva till en högre förädlingsgrad beträffande uppdragen. Detta förutsätter sannolikt till en revidering av byråernas affärsmodell. Enligt referenten har advokatkåren under en längre tid tappat marknadsandelar till konkurrerande leverantörer av juridiska tjänster. Härutöver har strukturella förändringar närmast inom konfliktlösningen medfört färre (eller andra) uppgifter än tidigare. Referenten hänvisar även till det minskande antalet privatpersoner som klienter. Korreferenten är inte helt övertygad om hur stor betydelse dessa förändringar de facto har haft för advokatbranschen. Att marknaden för juridiska tjänster vuxit kraftigt under ett stort antal år torde vi vara överens om. Att det skett en specialisering inom advokatbranschen och en fokusering på en viss typ av klienter torde också vara klart. Vad gäller utvecklandet av alternativa konfliktlösningsmodeller (medling) synes många advokater ha tagit en aktiv roll och genom skolning ha breddat sitt utbud av tjänster. Om advokatbyråerna generellt ökat förädlingsgraden av sina tjänster och lämnat direkt löpande konsultering i mindre frågor till andra (till exempel intresseföreningars telefontjänst) är det väl primärt en positiv utveckling och samhällsekonomiskt motiverat. Frågan om förädlingsgraden av tjänster kan dock komma att väsentligen påverka branschen. Vissa typer av mycket resurskrävande tjänster, till exempel genomgången av dokument i s.k. discovery -förfaranden förändras i grunden genom utvecklandet av effektiva IT-program ( e-discovery ) som på kort tid kan ersätta hela juristavdelningar. Utlokaliseringen (s.k. Legal Process Outsourcing ) av mera rutinartade åtgärder (framtagande av standardavtal mm) till länder med billigare arbetskraft (till exempel Indien) är redan en realitet. Denna utveckling leder sannolikt till ett behov av en revidering av advokatbyråernas i synnerhet de stora byråernas traditionella affärsmodell. 3.2 Tes 7 Antites 7: Priskonkurrens är en del av ett fungerande näringsliv och tvingar advokatbyråerna att tänka mera kommersiellt. 492

7 Advokatyrkets kommersialisering Det är helt riktigt som referenten konstaterar att klienterna i allt högre grad väljer advokater för enskilda uppdrag och utgående från advokatens kvalifikationer för det specifika uppdraget. Rörligheten på marknaden har medfört att såväl klienter som advokatbyråer är mindre lojala än tidigare (vad gäller advokaterna dock med beaktande av de advokatetiska principerna om tystnadsplikt och intressekonflikter). Detta har otvivelaktigt lett till en högre priskonkurrens på marknaden. Det finns väl inget som motiverar att advokatbyråer inte kan ge en offert på sina tjänster och förbinda sig till ett fast pris. Enskilda advokater och mindre byråer med privata klienter ombeds oftare än stora byråer fastställa sitt arvode på förhand. Det är inte helt adekvat att påstå att stora advokatbyråer är mera kommersiella än de små just i detta hänseende. Från ett klientperspektiv är det naturligt att även i detta hänseende behandla advokaterna på samma sätt som övriga producenter av tjänster. Utgångspunkten för advokater (och deras klienter) är ju att arvodet skall vara skäligt och förutsebart. Att det sedan kan vara svårt att på förhand förutse uppdragets omfattning och utveckling bör beaktas i offertens villkor. Advokatbyråerna har tyvärr rätt outvecklade instrument och metoder för att svara på klienternas krav gällande offerter, uppskattning av arvode och beräknandet av fasta priser. Också i detta hänseende måste advokaterna bli bättre - genom att tänka mera kommersiellt. Priset är dock inte det enda kriteriet vid valet av advokatbyrå. Ett flertal klienter väljer att koncentrera sina uppdrag till ett litet antal byråer för att säkerställa att samarbetsparten verkligen känner till klientens behov och affärsverksamhet men också för att byråerna skall vara lojala mot klienten genom en tillräckligt stor uppdragsvolym. I all högre grad ingås idag ramavtal med olika klienter innehållande olika prissättningsmodeller och rabatter. 3.3 Tes 8 Antites 8: Ett gott ledarskap är en förutsättning för att driva framgångsrika advokatbyråer både stora och små på lång sikt. Till advokatyrkets grundvärderingar hör att advokaten skall vara oberoende. Advokaten är i regel är expert på ett eller flere områden och har en yrkesmässig självständighet. Delägaradvokaten kan dessutom ha tre olika roller: ägarens, ledarens och yrkesutövarens. Alla dessa karakteristika medför att det är en utmaning att leda advokater, vilket även referenten noterar. I regel kan inte professionella tjänsteföretag (Professional Services Firms eller PSF ) inklusive advokatbyråer ledas som börsbolag - det är i första hand fråga om att motivera delägarna att agera på ett visst sätt, inte att bestämma över dem. Leadership in PSFs is less about grandiose visions or rousing speeches than it is about motivating others to behave in the best interests of the firm. 3 En förutsättning för att tjänsteföretag, oavsett om de är stora eller små, skall vara framgångsrika är att de genomsyras av ett gott ledarskap som skall bottna i företagets värderingar. They [the leaders] are deeply grounded in their firm s values 3 Aligning the Stars (Lorsch, Tierney), 2002 Harvard Business School Press, sid

8 Johan Aalto and beliefs, and they are genuinely oriented toward helping other professionals succeed. 4 Häri ligger en av de stora utmaningarna för den moderna advokatbyrån. Det är knappast gott ledarskap som får delägare att lämna sin byrå för en annan byrå utan snarare motsatsen. Det är inte heller ovanligt att delägare lämnar sin byrå för en mindre just på grund av kommersiella avvägningar en mindre byrå kan vara betydligt mycket mer lönsam än en stor. 3.4 Tes 9 Antites 9: Advokatbranschen står inför betydande resursutmaningar. I sin sista tes tecknar referenten en rätt svart-vit bild av skillnaderna mellan stora och små advokatbyråer: på stora byråer tjänar man mycket pengar men är i regel olycklig medan advokaterna på de små byråerna har en större livskvalitet men får nöja sig med lägre intjäning. Han pekar även på flere mycket relevanta utmaningar inom branschen: hur locka unga jurister i allmänhet och kvinnliga jurister i synnerhet att stanna i branschen; hur skapa tillräckligt mångfacetterade och intressanta arbetsuppgifter och en rimlig balans mellan arbete och fritid. Återigen synes problemen enligt referenten hopa sig just i de stora byråerna. Referenten använder generaliseringen som metod för att lyfta fram viktiga problemställningar. Flere av utmaningarna är dock branschspecifika snarare än relaterade till advokatbyråns storlek. Advokatbranschens popularitet bland nyutexaminerade jurister varierar under olika tider. Just de stora advokatbyråerna finns ofta i toppen av de mest eftersökta arbetsplatserna för färska jurister. En allt större del av jurister med 3 5 års erfarenhet väljer att lämna advokatbranschen för industriföretag, banker eller domstolsväsendet - orsaken är sällan avlöningen utan just balansen (eller avsaknaden av densamma) mellan jobb och fritid. För många utgör dock arbetserfarenheten från en stor advokatbyrå språngbrädet till intressanta och utmanande nya arbetstillfällen. Tyvärr har advokatbyråer både stora och små med en viss inriktning misslyckats i att skapa fungerande alternativa karriärmöjligheter för både kvinnor och män i det mest krävande skedet av familjelivet. En klar orsak är uppdragens art: komplexa transaktioner och intensiva rättegångar kräver insatser utöver den normala arbetstiden, vilket kan vara omöjligt att kombinera med familjelivet. Detta är ett av de problem som den moderna advokatbyrån måste lösa. 4 Huvudkonklusioner Antites 10: Advokatyrket kommer i framtiden att allt mindre skilja sig från övriga tjänsteproducerande företag. Referenten drar några intressanta huvudkonklusioner. En fortgående specialisering medför att det blir allt svårare att upprätthålla en och samma advokatkultur. Referenten har åtminstone delvis rätt. Advokaterna förenas ännu av samma grundvärderingar där klientens intressen står i centrum. Däremot kommer i övrigt 4 Ibid sid

9 Advokatyrkets kommersialisering advokatyrket i framtiden att allt mindre skilja sig från övriga tjänsteproducerande företag. Frågan är huruvida de ligger ett egenvärde i att upprätthålla vad referenten hänvisar till som advokaternas klassiska identitet. Svaret är sannolikt nej ifall bibehållandet av identiteten skulle ske på bekostnad av utvecklandet av advokatbyråerna till moderna arbetsplatser baserade på gott ledarskap, klara värderingar och ett sunt kommersiellt tänkande. Att direkt koppla dessa ambitioner till vem som äger advokatbyrån eller vilken verksamhet byrån får driva synes mindre relevant. 5 5 Om debatten om externa ägare i advokatbyråer, se t.ex. advokaten Peter Sjögrens debattinlägg i Dagens Industri den 30 maj 2011 och det svenska Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs svar i Dagens Industri den 9 juni

10

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Stor paneldebatt Referatskrivare: Hovrättsfiskalen Lisa Sundin Debattledaren, hæstaréttarlögmaður Ragnar Tómas Árnason, öppnade mötet och inledde med att påpeka att ekonomiska

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Policy för advokaters användning av sociala medier

Policy för advokaters användning av sociala medier Policy för advokaters användning av sociala medier Antagen och utfärdad i december 2015 1 Inledning Sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten. Syftet med detta policydokument är att främja

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum:

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: Advokatbyråer 2006 T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-26 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Advokat Rolf Johansson, Sverige 1 Inledning Mads Bryde Andersen formulerar i sitt förtjänstfulla referat ett antal teser, som kommenteras från den affärsjuridiska advokatbyråns

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd.

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Bakgrund X har varit ombud för Bolag I i tvist mot Bolag II.

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 oktober 2016 Ö 180-16 KLAGANDE ML SAKEN Inträde i Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds styrelse,

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu.

FSE den gränsöverskridande fakulteten. Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet Språket uppdateras ännu. FSE den gränsöverskridande fakulteten Strategidokument innehållmässigt godkänt av fakultetsrådet 21.10.2015. Språket uppdateras ännu. Vår vision Åbo Akademi är det gränsöverskridande universitetet med

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015)

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 INLEDNING Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion Sten

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER Advokatsamfundets granskning kan göras antingen genom skriftlig informationsinhämtning eller, när detta bedöms lämpligt, genom tillsynsbesök

Läs mer

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31 Kvalitetspolicy Sundfrakts målsättning är att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt med strävan efter ständig förbättring i hela organisationen.

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Vårdetisk modell i relation till kognitivt stöd. Lars Sandman Högskolan i Borås Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Västra Götalandsregionen

Vårdetisk modell i relation till kognitivt stöd. Lars Sandman Högskolan i Borås Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Vårdetisk modell i relation till kognitivt stöd Lars Sandman Högskolan i Borås Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Bakgrund Vård och omsorg baseras på och kringgärdas

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Stockholm den 30 november 2015

Stockholm den 30 november 2015 R-2015/1260 Stockholm den 30 november 2015 Till Socialdepartementet S2015/4694/FST Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Barns

Läs mer

Specialistsjuksköterskans funktion. Professionskriterier. Professionell yrkesverksamhet

Specialistsjuksköterskans funktion. Professionskriterier. Professionell yrkesverksamhet Specialistsjuksköterskans funktion Docent Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Professionskriterier Samhällsnytta och offentligt erkännande Vetenskaplig kunskap och lång teoretisk utbildning Etisk

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Antagen vid CCBE:s plenum den 25 november 2006 I ett samhälle grundat på respekt för rättssäkerheten fyller advokaten en särskild funktion. En advokats

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket 601 70 Norrköping Stockholm den 7 juli 2016 Via brev och e-post Bäste Anders, Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Etiska riktlinjer för SFS-medlemmar

Etiska riktlinjer för SFS-medlemmar Etiska riktlinjer för SFS-medlemmar I formulerandet av dessa riktlinjer har avstamp tagits i de etiska riktlinjerna från Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) och anpassats för sexologiskt yrkesverksamma

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003 Fråga Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse och Antal anställda / Ej svar - -9 7 5 + 9 7 5 6 7 8 9 Medelvärde : - antal män:6 - antal kvinnor: T-7 Sveriges advokatsamfund

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM om datasäkerhet Den av samfundets styrelse utsedda arbetsgruppen för datasäkerhet m.m. har

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer