Advokatprofessionens kommersialisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatprofessionens kommersialisering"

Transkript

1 Advokatprofessionens kommersialisering Advokat, Senior Partner Johan Aalto, Finland Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen har skrivit ett förtjänstfullt referat om advokatprofessionens kommersialisering. Det är inte svårt att förena sig i referentens allmänna slutsatser och teser. Advokatprofessionen har genom samhällets internationalisering och framförallt näringslivets globalisering förändrats i flere grundläggande hänseenden. Advokatbyråerna utgör idag en drivande kraft för den ekonomiska tillväxten på många marknader. Akira Kawamura, ordförande för International Bar Association konstaterade nyligen: Thus, the legal service is no longer the infrastructure of the economy or peripherals of the business, but the main stream of the economic growth in the advanced countries. 1 Advokatverksamheten förändras så småningom från en yrkesverksamhet (profession) till en affärsverksamhet (business). 2 Utgångspunkten i referatet är en förhållandevis snäv definition av begreppet kommersialisering i vissa delar behandlas ordet snarast synonymt med vinstmaximering. Korreferenten anser kommersialisering innehålla många ytterligare aspekter och har behandlat frågan mera vidsträckt. Ett sunt kommersiellt tänkande utesluter på intet sätt en stark värdegrund för verksamheten. Referenten drar en rätt skarp gräns mellan stora och små advokatbyråer. Denna gränsdragning är inte särdeles motiverad. Den enskilda advokatbyråns inriktning och klientfokus kan i många fall vara mycket mera relevant. Klienternas ökade krav på tillgänglighet och specialisering riktas mot hela advokatkåren. Advokatbranschen står inför stora utmaningar bättre ledarskap, större lyhördhet för klienternas krav och säkerställandet av byråernas konkurrenskraft. Här har även de nationella advokatsamfunden ett stort ansvar. Över tiden kommer den klassiska advokatidentiteten att suddas ut och skillnaderna mot övriga tjänsteproducerande företag att minska. Å andra sidan kommer klienterna även i fortsättningen att förutsätta en hög etisk standard hos advokaterna. Korreferenten är en aktiv advokat på en byrå som i ett internationellt perspektiv är liten men som på det nationella planet kan anses stor. Korreferatet utgör närmast en practitioner s view och baserar sig på egna erfarenheter snarare än vetenskapliga fakta. 1 Översikt Korreferenten har valt att kommentera var och en av referentens teser och har tillämpat hans numrering av teserna. Kommentarerna skall läsas parallellt med själva referatet. Varje tes kompletteras med korreferentens egen antites. 1 Tal inför St. Petersburg International Legal Forum Se t.ex. The Economist 13 maj 2011 A less glided future där det bland annat konstateras: Ultimately, lawyering is becoming more of a business than a profession. Some lawyers decry this. Others welcome it. Few deny it. 487

2 Johan Aalto 2 Advokatprofessionens förändring 2.1 Tes 1 Antites 1: Ett kommersiellt tänkande innebär att man driver advokatbyrån professionellt och lönsamt i syfte att utveckla verksamheten på lång sikt. Referenten noterar å ena sidan att det är helt legitimt att tjäna pengar på advokatrådgivning men att det å andra sidan på advokatyrket finns en förväntning på att yrket inte endast kan bedrivas av önskan att tjäna pengar, eftersom verksamheten är en vad referenten kallar en liberal affärsverksamhet. Här pekar referenten på en central del av referatets rubrik: vad avses egentligen med kommersialisering? Innebär ett ökat kommersiellt tänkande att man koncentrerar sig uteslutande på en vinstmaximering på bekostnad av integritet, kontroll baserat på självreglering, oavhängighet och klientens allmänna intresse? Korreferenten skulle vara benägen att svara ett klart nej på den frågan. Såsom referenten konstaterar har utvecklingen lett till större advokatbyråer med flere delägare och kontor, eventuellt i flere olika länder. Utvecklingen har i de flesta fall styrts av klienternas ökade behov av juridisk rådgivning både nationellt och internationellt. De professionella kraven på den enskilda advokaten har ökat markant liksom även konkurrensen om skickliga medarbetare. Advokatbyråerna är mera än summan av sina delägare och har ett ansvar mot sina anställda: både ett operativt ansvar (utveckla verksamheten, arbetsförhållandena och -metoderna, ledarskapet) och ett ekonomiskt ansvar (upprätthållande av lönsamhet). Därutöver har advokaterna ett allmänt samhälleligt ansvar. Advokatbyråns arbetsgivaransvar avviker inte i sig från andra arbetsgivares ansvar. Ett kommersiellt tänkande innebär enligt mitt förmenande att man driver advokatbyrån professionellt och lönsamt i syfte att utveckla verksamheten på lång sikt. I takt med att advokatbyråerna har utvecklats har även regelverken för nationella och internationella etiska principer (reglerna för god advokatsed mm) reviderats. Ambitionsnivån till exempel i Norden har i detta hänseende varit hög. Att regelverken anpassats till förändrade förhållanden, inklusive en högre grad av kommersiellt tänkande, torde inte ha lett till generella avsteg från advokatyrkets traditionella, grundläggande värderingar snarare tvärtom. Referenten pekar på motsättningen mellan advokatens kommersiella intressen och klientintresset i samband med fastställande av arvoden. Denna motsättning föreligger i och för sig mellan de flesta professioner och deras klienter/kunder. Generellt bör en advokat ha rätt att avgöra om han/hon tar emot ett uppdrag eller inte. Härvid kan även kommersiella avväganden spela en roll. Har advokaten däremot tagit emot uppdraget skall tröskeln för att avstå från det vara hög och basera sig på andra än ekonomiska överväganden. 2.2 Tes 2 Antites 2: Etik och kommersiellt tänkande skall ingå i all affärsverksamhet och yrkesutövning. Advokatprofessionen skiljer sig inte (heller) i detta hänseende från övriga professioner. 488

3 Advokatyrkets kommersialisering Referenten noterar att advokatprofessionen kommer att likna andra liberala förvärvsprofessioner genom att advokaterna förlorat vissa av sina domstolsprivilegier och distanserats från domstolsarbetet. Detta har enligt referenten bland annat lett till en större oenighet bland advokater om vad som skall anses vara god advokatsed och hur intressekonflikter skall regleras. Det kommer med tiden att vara svårt att upprätthålla föreställningen om advokatprofessionen som något särskilt. Det är säkert i sig korrekt att säga att åtminstone vissa av advokatyrkets grundläggande principer har sin förankring i domstolskulturen. Det är också riktigt att även processrätten idag utgör en form av specialisering. Däremot tror korreferenten att förändringarna i synen på intressekonflikter och advokatetik generellt har flere andra orsaker. Ärendenas storlek och typen av klienter har även spelat en avgörande roll. Privata klienter är sällan professionella uppköpare av juridiska tjänster medan chefsjurister på större bolag mycket väl kan vara det. Ju svagare ställning en klient har i förhållandet till advokaten desto viktigare roll spelar de advokatetiska reglerna. Omvänt gäller att ju starkare position klienten har desto större betydelse kan ges åt klientens egna överväganden, inklusive samtycke till avsteg från principer gällande till exempel intressekonflikter. Slutligen kan man fråga sig varför det skulle vara viktigt att advokatverksamheten verkligen anses utgöra något särskilt. Balansen mellan etiska och kommersiella överväganden kan ju inte basera sig på att advokaterna skulle vara annorlunda - än mindre moraliskt mera högtstående - än andra yrkesutövare, utan på det faktum att etik och kommersiellt tänkande är två delar (som inte står i motsatsförhållande till varandra) av en helhet som bör ingå i all affärsverksamhet och yrkesutövning. 2.3 Tes 3 Antites 3: Kravet på specialisering kommer primärt från klienterna. Det finns fortfarande ett behov av generalister. Referenten har alldeles rätt när han noterar att det skett en övergång inom advokatkåren från generalister till specialister. Inte heller här skiljer sig advokaterna från övriga yrkesutövare. I synnerhet privatpersoner men även till och med stora bolags juridiska avdelningar har idag svårt att följa med rättsutvecklingen (innefattande en strid ström av nya lagar, förordningar, myndighets- och domstolsbeslut mm både på nationellt och överstatligt plan). Denna utveckling kan på många sätt anses skapa utmaningar för rättssäkerheten men har samtidigt markant ökat behovet av juridiska tjänster. Det är alltså klienternas behov som lett till ökad specialisering och därigenom en ökad kommersialisering av advokatbranschen. I klientundersökningar i Norden ligger juristens (special)kompetens bland de allra vikigaste kriterierna vid val av juridisk rådgivare. En strävan mot större specialisering har även resulterat i vissa strukturella förändringar. Att upprätthålla en trovärdig full service praktik är idag betydligt mycket svårare än för 5-10 år sedan och kräver större helheter och flere anställda. Å andra sidan finns det ett uttalat behov hos yngre jurister att få en så bred utbildning 489

4 Johan Aalto som möjligt under sin tid på advokatbyrån vilket ställer krav på effektiv organisering och möjligheter till rotation inom byrån. Specialisering kan dock inte helt kompensera behovet av generalister. I synnerhet i mera omfattande uppdrag (till exempel stora företagstransaktioner eller komplexa processer) krävs medverkan av advokater med kännedom om uppdraget som helhet en person som koordinerar de olika specialisterna och ger råd i allmänna uppdragsstrategiska frågor. Slutligen kan man konstatera att kunskap om den enskilda marknadens lagstiftning (och språk) även utgör en form av specialisering, vilket ger de lokala byråerna en fördel fram om de internationella (utan lokalt kontor). Att de lokala byråernas uppdragsinnehåll och roll och därigenom sannolikt även arvodet i internationella uppdrag kan bli blygsam i förhållande till de internationella byråernas utgör å andra sidan en icke-önskad utveckling. 2.4 Tes 4 Antites 4: Klienternas behov, förändringarna på marknaden samt advokatbyråernas delägarmodell och vinstfördelningsprinciper har varit centrala faktorer för byråernas tillväxt. Såväl små som stora advokatbyråer genomgår en professionalisering och kommersialisering. Referenten analyserar varför de nationella advokatbyråerna vuxit och anger såsom den viktigaste orsaken den internationella konkurrenssituationen. Typiskt för den nordiska advokatmarknaden är ett antal, ofta 2 4, ledande advokatbyråer i varje land. Utmärkande för dessa är att de har en hög marknadsandel i sitt hemland och (med några få undantag) rätt begränsad verksamhet (dvs. få eller inga utlandskontor) utanför landets gränser. Konkurrensen med de internationella advokatbyråerna sker därför i första hand på hemmamarknaden i gränsöverskridande uppdrag. Att dessa nationella byråer vuxit så kraftigt beror alltså inte primärt på den internationella konkurrensen. Korreferenten tror att tillväxten berott på åtminstone två andra orsaker än den referenten anger: (i) marknadens utveckling och klienternas behov samt (ii) advokatbyråernas delägarmodell. Såsom tidigare konstaterats har klienternas behov och därmed marknaden för juridiska tjänster vuxit kraftigt. Uppdragen även nationellt har blivit mera komplexa och kräver större advokatteam. Här har onekligen påverkan från internationella byråer haft betydelse i gränsöverskridande uppdrag har klienterna accepterat att även de lokala byråerna använder större team. De lokala byråerna har dessutom rätt snabbt anammat ett internationellt (ofta anglosaxiskt) sätt att arbeta. Dokumentationen har blivit mera omfattande och engelska används ofta även i helt lokala uppdrag. Klienterna har redan under många år accepterat att lokala byråer tar ett koordineringsansvar och sköter uppdrag utanför det egna landets gränser (till exempel internationella skiljeförfaranden, gränsöverskridande företagstransaktioner och anmälningar till konkurrensmyndigheterna i olika länder). Härigenom har de lokala byråerna lyckats bredda sin marknad. En stor del av de nordiska advokatbyråernas delägarmodell är baserad på lock-step där inträde som delägare sker på en lägre nivå (= lägre vinstandel) varefter 490

5 Advokatyrkets kommersialisering delägaren avancerar under årens lopp till högre nivåer (= högre vinstandel). I den renodlade lock-step -modellen förflyttas majoriteten av delägare upp i systemet varje år, vilket medför ett ökande antal utestående vinstandelar. Yngre biträdande jurister har en förväntan på delägarskap inom 6 10 år från inträde i byrån. En aktiv delägarpolitik är kärnan för att rekrytera och hålla kvar skickliga medarbetare. Eftersom advokatbyråns fasta kostnader är rätt statiska kan lönsamheten i första hand ökas endast genom tillväxt. Utan tillväxt minskar möjligheterna att uppta nya delägare och verkställa lock-step -modellen. Även om denna modell under årens lopp modifierats i många byråer har den klart bidragit till kravet på tillväxt. Referenten anger även ett flertal faktorer som han anser vara karakteristiska för större advokatbyråer: timdebitering och därmed förknippad målsättning för delägare på årsbasis; true partnership (= lika fördelning av vinsten); branding; utvecklade stabsfunktioner och corporate governance modeller. Korreferenten tror att hela advokatbranschen utvecklats i en sådan riktning att ovanstående faktorer blir aktuella även för medelstora och till och med små byråer. Timdebiteringen är fortfarande den vanligaste grunden för fastställande av arvode, oavsett byråns inriktning eller storlek. Professionellt ledarskap med effektiva corporate governance -strukturer, genomtänkt marknadsföring och branding är typiskt för alla dynamiska och välskötta företag idag. Skillnaden mellan stora och små advokatbyråer håller snabbt på att suddas ut i detta hänseende. Hela advokatbranschen genomgår därigenom en professionalisering och kommersialisering. 2.5 Tes 5 Antites 5: Även små och medelstora advokatbyråer möter allt större krav från klienterna. Ärendets natur påverkar klientens behov mer än klientens storlek. Referenten hävdar att mindre advokatbyråer inte upplevt samma krav på förändringar som de stora byråerna i första hand för att de betjänar små och medelstora klienter. Såsom av ovanstående framgår tror korreferenten att byråer som har samma inriktning (till exempel affärsjuridik) har mött likartade krav på professionalisering oavsett om de betjänar stora eller små klienter. Klienternas behov av juridiska tjänster är inte heller nödvändigtvis beroende av klientens storlek men däremot av uppdragets natur. Behovet av tillgänglighet enligt måttet 24/7 är inte förbehållet börsbolag utan kan likväl gälla ett litet bolag som är föremål för en skattegranskning eller en privatperson med en brådskande rättsprocess. Ofta upplevs små och medelstora byråer vara mera service minded både vad gäller tillgänglighet och till exempel förståelse för klientens behov. Referenten noterar helt riktigt att en enskild advokat inte behöver någon kommersiell affärsmodell. Detta innebär dock inte att de faktorer som karakteriserar ett kommersiellt tänkande inte skulle vara aktuella även för en enskild advokat. Korreferenten hävdar att den största skillnaden mellan en liten och en stor byrå i detta hänseende är beslutsfattandet inte det kommersiella tänkandet. I en liten byrå fattas besluten av en liten delägarkrets ofta instinktivt utgående från klientens och byråns behov (inklusive lönsamhet). Var och en av delägarna sköter uppdrag, marknadsför (= sköter branding och klientförhållanden), utvecklar byråns know-how m.m. utan större byråkrati. Då byrån och antalet delägare växer blir det svårare och i ett visst skede 491

6 Johan Aalto omöjligt att fatta samtliga beslut tillsammans. Delägarna accepterar att besluten fattas i en mindre krets. Byråns storlek möjliggör därutöver anställningen av specialister. De grundläggande funktionerna och framförallt klienternas behov och krav, är dock de samma. Det är slutligen skäl att även notera att det på marknaden uppkommit nya spelare som med bland annat mycket utvecklade IT-system betjänar klienter enligt nya affärsmodeller. Dylika firmor är ofta mycket välorganiserade, effektiva och inriktade på att betjäna just små och medelstora klienter. Advokatbranschen är även i detta hänseende stadd i utveckling. 3 Har förändringen varit positiv eller negativ? 3.1 Tes 6 Antites 6: För att bibehålla sin konkurrenskraft bör advokatbyråerna sträva till en högre förädlingsgrad beträffande uppdragen. Detta förutsätter sannolikt till en revidering av byråernas affärsmodell. Enligt referenten har advokatkåren under en längre tid tappat marknadsandelar till konkurrerande leverantörer av juridiska tjänster. Härutöver har strukturella förändringar närmast inom konfliktlösningen medfört färre (eller andra) uppgifter än tidigare. Referenten hänvisar även till det minskande antalet privatpersoner som klienter. Korreferenten är inte helt övertygad om hur stor betydelse dessa förändringar de facto har haft för advokatbranschen. Att marknaden för juridiska tjänster vuxit kraftigt under ett stort antal år torde vi vara överens om. Att det skett en specialisering inom advokatbranschen och en fokusering på en viss typ av klienter torde också vara klart. Vad gäller utvecklandet av alternativa konfliktlösningsmodeller (medling) synes många advokater ha tagit en aktiv roll och genom skolning ha breddat sitt utbud av tjänster. Om advokatbyråerna generellt ökat förädlingsgraden av sina tjänster och lämnat direkt löpande konsultering i mindre frågor till andra (till exempel intresseföreningars telefontjänst) är det väl primärt en positiv utveckling och samhällsekonomiskt motiverat. Frågan om förädlingsgraden av tjänster kan dock komma att väsentligen påverka branschen. Vissa typer av mycket resurskrävande tjänster, till exempel genomgången av dokument i s.k. discovery -förfaranden förändras i grunden genom utvecklandet av effektiva IT-program ( e-discovery ) som på kort tid kan ersätta hela juristavdelningar. Utlokaliseringen (s.k. Legal Process Outsourcing ) av mera rutinartade åtgärder (framtagande av standardavtal mm) till länder med billigare arbetskraft (till exempel Indien) är redan en realitet. Denna utveckling leder sannolikt till ett behov av en revidering av advokatbyråernas i synnerhet de stora byråernas traditionella affärsmodell. 3.2 Tes 7 Antites 7: Priskonkurrens är en del av ett fungerande näringsliv och tvingar advokatbyråerna att tänka mera kommersiellt. 492

7 Advokatyrkets kommersialisering Det är helt riktigt som referenten konstaterar att klienterna i allt högre grad väljer advokater för enskilda uppdrag och utgående från advokatens kvalifikationer för det specifika uppdraget. Rörligheten på marknaden har medfört att såväl klienter som advokatbyråer är mindre lojala än tidigare (vad gäller advokaterna dock med beaktande av de advokatetiska principerna om tystnadsplikt och intressekonflikter). Detta har otvivelaktigt lett till en högre priskonkurrens på marknaden. Det finns väl inget som motiverar att advokatbyråer inte kan ge en offert på sina tjänster och förbinda sig till ett fast pris. Enskilda advokater och mindre byråer med privata klienter ombeds oftare än stora byråer fastställa sitt arvode på förhand. Det är inte helt adekvat att påstå att stora advokatbyråer är mera kommersiella än de små just i detta hänseende. Från ett klientperspektiv är det naturligt att även i detta hänseende behandla advokaterna på samma sätt som övriga producenter av tjänster. Utgångspunkten för advokater (och deras klienter) är ju att arvodet skall vara skäligt och förutsebart. Att det sedan kan vara svårt att på förhand förutse uppdragets omfattning och utveckling bör beaktas i offertens villkor. Advokatbyråerna har tyvärr rätt outvecklade instrument och metoder för att svara på klienternas krav gällande offerter, uppskattning av arvode och beräknandet av fasta priser. Också i detta hänseende måste advokaterna bli bättre - genom att tänka mera kommersiellt. Priset är dock inte det enda kriteriet vid valet av advokatbyrå. Ett flertal klienter väljer att koncentrera sina uppdrag till ett litet antal byråer för att säkerställa att samarbetsparten verkligen känner till klientens behov och affärsverksamhet men också för att byråerna skall vara lojala mot klienten genom en tillräckligt stor uppdragsvolym. I all högre grad ingås idag ramavtal med olika klienter innehållande olika prissättningsmodeller och rabatter. 3.3 Tes 8 Antites 8: Ett gott ledarskap är en förutsättning för att driva framgångsrika advokatbyråer både stora och små på lång sikt. Till advokatyrkets grundvärderingar hör att advokaten skall vara oberoende. Advokaten är i regel är expert på ett eller flere områden och har en yrkesmässig självständighet. Delägaradvokaten kan dessutom ha tre olika roller: ägarens, ledarens och yrkesutövarens. Alla dessa karakteristika medför att det är en utmaning att leda advokater, vilket även referenten noterar. I regel kan inte professionella tjänsteföretag (Professional Services Firms eller PSF ) inklusive advokatbyråer ledas som börsbolag - det är i första hand fråga om att motivera delägarna att agera på ett visst sätt, inte att bestämma över dem. Leadership in PSFs is less about grandiose visions or rousing speeches than it is about motivating others to behave in the best interests of the firm. 3 En förutsättning för att tjänsteföretag, oavsett om de är stora eller små, skall vara framgångsrika är att de genomsyras av ett gott ledarskap som skall bottna i företagets värderingar. They [the leaders] are deeply grounded in their firm s values 3 Aligning the Stars (Lorsch, Tierney), 2002 Harvard Business School Press, sid

8 Johan Aalto and beliefs, and they are genuinely oriented toward helping other professionals succeed. 4 Häri ligger en av de stora utmaningarna för den moderna advokatbyrån. Det är knappast gott ledarskap som får delägare att lämna sin byrå för en annan byrå utan snarare motsatsen. Det är inte heller ovanligt att delägare lämnar sin byrå för en mindre just på grund av kommersiella avvägningar en mindre byrå kan vara betydligt mycket mer lönsam än en stor. 3.4 Tes 9 Antites 9: Advokatbranschen står inför betydande resursutmaningar. I sin sista tes tecknar referenten en rätt svart-vit bild av skillnaderna mellan stora och små advokatbyråer: på stora byråer tjänar man mycket pengar men är i regel olycklig medan advokaterna på de små byråerna har en större livskvalitet men får nöja sig med lägre intjäning. Han pekar även på flere mycket relevanta utmaningar inom branschen: hur locka unga jurister i allmänhet och kvinnliga jurister i synnerhet att stanna i branschen; hur skapa tillräckligt mångfacetterade och intressanta arbetsuppgifter och en rimlig balans mellan arbete och fritid. Återigen synes problemen enligt referenten hopa sig just i de stora byråerna. Referenten använder generaliseringen som metod för att lyfta fram viktiga problemställningar. Flere av utmaningarna är dock branschspecifika snarare än relaterade till advokatbyråns storlek. Advokatbranschens popularitet bland nyutexaminerade jurister varierar under olika tider. Just de stora advokatbyråerna finns ofta i toppen av de mest eftersökta arbetsplatserna för färska jurister. En allt större del av jurister med 3 5 års erfarenhet väljer att lämna advokatbranschen för industriföretag, banker eller domstolsväsendet - orsaken är sällan avlöningen utan just balansen (eller avsaknaden av densamma) mellan jobb och fritid. För många utgör dock arbetserfarenheten från en stor advokatbyrå språngbrädet till intressanta och utmanande nya arbetstillfällen. Tyvärr har advokatbyråer både stora och små med en viss inriktning misslyckats i att skapa fungerande alternativa karriärmöjligheter för både kvinnor och män i det mest krävande skedet av familjelivet. En klar orsak är uppdragens art: komplexa transaktioner och intensiva rättegångar kräver insatser utöver den normala arbetstiden, vilket kan vara omöjligt att kombinera med familjelivet. Detta är ett av de problem som den moderna advokatbyrån måste lösa. 4 Huvudkonklusioner Antites 10: Advokatyrket kommer i framtiden att allt mindre skilja sig från övriga tjänsteproducerande företag. Referenten drar några intressanta huvudkonklusioner. En fortgående specialisering medför att det blir allt svårare att upprätthålla en och samma advokatkultur. Referenten har åtminstone delvis rätt. Advokaterna förenas ännu av samma grundvärderingar där klientens intressen står i centrum. Däremot kommer i övrigt 4 Ibid sid

9 Advokatyrkets kommersialisering advokatyrket i framtiden att allt mindre skilja sig från övriga tjänsteproducerande företag. Frågan är huruvida de ligger ett egenvärde i att upprätthålla vad referenten hänvisar till som advokaternas klassiska identitet. Svaret är sannolikt nej ifall bibehållandet av identiteten skulle ske på bekostnad av utvecklandet av advokatbyråerna till moderna arbetsplatser baserade på gott ledarskap, klara värderingar och ett sunt kommersiellt tänkande. Att direkt koppla dessa ambitioner till vem som äger advokatbyrån eller vilken verksamhet byrån får driva synes mindre relevant. 5 5 Om debatten om externa ägare i advokatbyråer, se t.ex. advokaten Peter Sjögrens debattinlägg i Dagens Industri den 30 maj 2011 och det svenska Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs svar i Dagens Industri den 9 juni

10

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Stor paneldebatt Referatskrivare: Hovrättsfiskalen Lisa Sundin Debattledaren, hæstaréttarlögmaður Ragnar Tómas Árnason, öppnade mötet och inledde med att påpeka att ekonomiska

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Advokat Rolf Johansson, Sverige 1 Inledning Mads Bryde Andersen formulerar i sitt förtjänstfulla referat ett antal teser, som kommenteras från den affärsjuridiska advokatbyråns

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012)

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) (Inofficiell översättning) 1 INLEDNING En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

Ang. upphävande av bestämmelsen i aktiebolagslagen om personligt ansvar i advokataktiebolag

Ang. upphävande av bestämmelsen i aktiebolagslagen om personligt ansvar i advokataktiebolag R-2004/0223 Stockholm den 18 februari 2004 Till Statsrådet och Chefen för Justitiedepartementet Ang. upphävande av bestämmelsen i aktiebolagslagen om personligt ansvar i advokataktiebolag 1. Bakgrund Sveriges

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01)

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) 1. Allmänt och tillämpning Dessa villkor ( Villkoren ) gäller för alla tjänster, uppdrag och all rådgivning som Lexiq AB ( Lexiq ) tillhandahåller

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation Under senare tid har frågor som berör

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Bodil Andersson, Ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2014-09-17 Grundnivå Yrkesexamen Leg. Röntgensjuksköterska

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Katina Thelin PBS Nätverksträff, Bålsta 24-25 april 2012 Styrning av och i skolans praktik Decentralisering Centralisering

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford excellolaw.se Förord excellolaw.se Excello advokatbyrå har på kort tid etablerat sig som en ledande

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer