S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL"

Transkript

1 S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst Gävle , Sekretess 27,37 Omed just Sekreterare Ann-Christine Henriksson Ordförande Maritha Johansson Helene Börjesson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Socialnämnd Paragrafer 21-45, Sekretess, 27,37 Omed just Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6 Gävle Underskrift Ann-Christine Henriksson

2 Socialnämnd Sid 2 Ledamöter Maritha Johansson (ordf) Eva Älander (vice ordf) Anders Markewall Helena Gille Lars Öberg Lena Åhlander Helene Börjesson Maria Bjerkheden Daniel Kvarnlöf Ann-Sophie Mattisson Ann-Sofi Thornberg Karin Qvick Birgitta Larsson (V) Närv (S) Närv (S) Närv (S) Ej närv. Mohammed Abusagr (S) Närv (S) Närv (MP) Närv (M) Ej närv. Lena Osseén-Nordberg (M) Närv (M) Närv Ers Emmely Wikholm (M) Ej närv. Kristina Eriksson 21-27, Ers. Susanne Lind (FP) Närv (C) Närv Ersättare Mohammed Abusagr Susanne Lind Kenneth Ekberg Emmely Wikholm Agneta Stjernström Lena Osseén-Nordberg Gustav Nilsson Daniel Winsjansen Kristina Eriksson (S) Närv (S) Närv (S) Ej närv. (MP) Närv (V) Närv (M) Närv (M) Ej närv. (FP) Ej närv. (KD) Närv Övriga närvarande Mats Collin Lars Lodin Wolther Planck Per Östlund Ulf Häggberg Helena Vahlund Catrin Tranberg Victor Högqvist Emelie Freiman Förvaltningschef Enhetschef Familjeenheten 21-27,40-45 Enhetschef Biståndsenheten Utredningschef Ekonomichef Personalchef Administrativ chef Praktikant, Vuxenteamet, Projekledare Våld i nära relationer, Kommunledningskontoret 23

3 Socialnämnd Sid 3 21 Fastställande av föredragningslistan Beslut Socialnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende 18. Rapport från Biståndsenheten Tillkommande 31 Deltagande vid ECAD-konferens

4 Socialnämnd Sid 4 22 Anmälan av ordförandeberedning Ordförandeberedning har ägt rum 19 februari 2014 kl i närvaro av ordförande Maritha Johansson (V), vice ordförande Eva Älander samt ledamöterna Emmely Wikholm (MP) och Maria Bjerkheden (M).

5 Socialnämnd Sid 5 23 Information gällande kommunövergripande projekt Våld i nära relationer ; Emelie Freiman, projektledare, Kommunledningskontoret.

6 Socialnämnd Sid 6 Expedieras: 24 Dnr: 13SON164 Kommunledningskontoret Revisionskontoret Förvaltningschef Årsredovisning 2013 för Socialnämnden Ekonomi- och planeringschef Diariet Beslut Socialnämnden fastställer årsredovisning för Socialnämnden 2013 med tillhörande handlingar. Socialnämnden lämnar framställan till kommunstyrelsen om att Socialnämndens resultat i 2013 års driftredovisning, - 11,9 mnkr, inte belastar 2014 års verksamhet. Socialnämnden lämnar framställan till kommunstyrelsen om att överskridandet av Socialnämndens investeringsram 2013 med 0,2 mnkr inte belastas investeringsutrymmet för år Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret Socialnämndens resultat för driftredovisningen uppgår till 11,9 mnkr. Investeringarna för året uppgår till 1,0 mnkr, vilket överskrider tilldelad investeringsram med 0,2 mnkr. I föreliggande årsredovisningshandlingar ingår en verksamhetsrapport, innehållande målanalys, övrig uppföljning och analys, samt bilaga med personalstatistik. Verksamhetsrapporten är upprättad enligt kommunledningskontorets direktiv. Beslutsunderlag Årsredovisning år 2013 för Socialnämnden, daterad

7 Socialnämnd Sid 7 Expedieras: 25 Dnr: 14SON28 Kommunledningskontoret Förvaltningschef Ekonomi- och Ekonomisk rapport per den 31 januari 2014 planeringschef Diariet Beslut Socialnämnden fastställer föreliggande ekonomiska rapport per Ärendebeskrivning Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2014 består av en månadsrapport med utgångspunkt från resultatet för perioden. I samband med delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas även helårsprognos, målanalys samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, juni och juli månad. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport Socialnämnden januari 2014, daterad

8 Socialnämnd Sid 8 Expedieras: 26 Dnr: 14SON12 Kommunledningskontoret Revisionskontoret Förvaltningschef Internkontrollplan år 2014 för Socialnämnden Ekonomichef Diariet Beslut Socialnämnden fastställer internkontrollplan 2014 för Socialnämnden enligt förslag. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen i Gävle har, , 296, fastställt organisation för, och uppföljning av, internkontrollen av ekonomi och verksamhet. Fastställd modell för den interna kontrollen innebär att respektive nämnd ska upprätta en kontrollplan för varje verksamhetsår. Nämnderna ska lämna uppföljningsrapport senast i samband med avlämnande av bokslut och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår. Förvaltningen har upprättat förslag till interkontrollplan för år 2014, i enlighet med Kommunledningskontorets direktiv. Förvaltningen kommer att upprätta detaljerad handlingsplan för utförandet av kontrollåtgärderna och dess innehåll. Kontrollplanen kan, vid behov och efter beslut i Socialnämnden, kompletteras med ytterligare kontrollområden under verksamhetsårets gång. Beslutsunderlag Internkontrollplan år 2014 för Socialnämnden, daterad

9 Socialnämnd Sid 9 Expedieras: 27 Dnr: 14SON37 Förvaltningsschef Diariet Projektansökan Förändra radikalt Beslut Socialnämnden ansöker hos SKL:s om att delta i deras utvecklingsprojekt Förändra radikalt. Ett slutligt ställningstagande till deltagande delegeras till förvaltningschefen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting driver under 2014 och 2015, tillsammans med VINNOVA, utvecklingsprojektet Förändra radikalt. Projektet ger ett tiotal kommuner möjlighet att testa nya lösningar på gamla problem, genom att bland annat erbjuda processtöd och gemensamma aktiviteter. Beslutsunderlag Projektansökan till SKL Förändra radikalt, daterad

10 Socialnämnd Sid 10 Expedieras: 28 Dnr: 14SON19 Förvaltningsschef Diariet Föreningsbidrag - Fördelningsprinciper Beslut Socialnämnden fastställer föreslagna fördelningsprinciper för föreningsbidrag att gälla från och med verksamhetsåret Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att fastställa nivån på de schablonersättningar som ingår i fördelningsprinciperna, och vid behov årligen revidera dem. Jäv Kristina Eriksson (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Ärendebeskrivning Förvaltningen beslutade i april 2012 att avsluta dåvarande rutin för föreningsbidrag. Tidigare hade den inledande hanteringen handlagts av Kultur och Fritid och beslut fattades av Socialnämnden. Nämnden beslutade att stöd till föreningar och organisationer inom Socialnämndens ansvarsområde skulle hanteras enligt av Socialnämnden fastställd delegationsordning. I samband med detta beslutades även att bidrag till social verksamhet uppgående till 100 tkr eller högre belopp förutsatte upprättande av samarbetsavtal och beslut av Socialnämnden. Förvaltningen har upprättat förslag till fördelningsprinciper för bidrag till föreningar med social verksamhet. Bakgrunden till förslaget är en avsikt att skapa ett regelverk som ska öka tydligheten under vilka förutsättningar en förening kan erhålla bidrag. Beslutsunderlag Förslag till föreningsbidrag - fördelningsprinciper, daterad

11 Socialnämnd Sid 11 Expedieras: 29 Dnr: 14SON32 Förvaltningsschef Ekonomichef Diariet Samarbetsavtal 2014 mellan Socialtjänst Gävle och föreningar/organisationer Beslut Socialnämnden fastställer samarbetsavtal mellan Socialtjänst Gävle och Kvinnojouren Blåklockan enligt förslag. Socialnämnden fastställer samarbetsavtal mellan Socialtjänst Gävle och Stiftelsen Stickan enligt förslag. Socialnämnden fastställer samarbetsavtal mellan Socialtjänst Gävle och RFHL/Qvinnoqulan enligt förslag. Socialnämnden avslår bidragsansökan från Verdandi, då budgetutrymme saknas samt att deras planerade aktiviteter ligger närmare arbetsmarknadsinsatser än social verksamhet. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att underteckna aktuella avtal. Jäv Kristina Eriksson (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat förslag till samarbetsavtal med Kvinnojouren Blåklockan (dnr 14SON29), Stiftelsen Stickan (dnr 14SON30) och RFHL/Qvinnoqulan (dnr 14SON31). Samarbetsavtalen är framtagna med utgångspunkt från, av förvaltningen föreslagna, principer från och med år 2014 rörande föreningsbidrag. Beslutsunderlag Samarbetsavtal 2014 mellan Socialtjänst Gävle och föreningar/organisationer, daterad

12 Socialnämnd Sid 12 Expedieras: 30 Socialnämnden Val av ersättare till Socialnämndens Individutskott Beslut Socialnämnden bordlägger ärendet till Socialnämndens sammanträde Ärendebeskrivning Socialnämnden har att utse en ersättare till Socialnämndens Individutskott.

13 Socialnämnd Sid 13 Expedieras: 31 Maritha Johansson Lars Öberg Emmely Wikholm Deltagande vid ECAD-konferens Beslut Socialnämnden medger att ordförande Maritha Johansson (V), Lars Öberg (S) samt Emmely Wikholm (MP) deltar vid ECAD:s konferens i Stockholm Ärendebeskrivning Gävle kommun är sedan många år medlem i ECAD (European Cities Against Drugs). Varje år arrangeras en konferens förläggs konferensen i Stockholm. Förslag Eva Älander (S) föreslår att Maritha Johansson (V), Lars Öberg (S) samt Emmely Wikholm (MP) deltar vid ECAD:s konferensen i Stockholm

14 Socialnämnd Sid Informationsärenden Information Enhetschef Wolther Planck ger en information om ändring av avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande barn. Vidare ger Wolther en återrapport avseende ansökan om medel för samverkan med Rapatac. Socialnämnden har tagit del av skriftliga underlag. Utredningschef Per Östlund informerar om redogörelse till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gällande tillsyn av IFO (Individ- och familjeomsorg). Socialnämnden har tagit del av skriftligt underlag till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapport från Förvaltningschef Förvaltningschef Mats Collin informerar: - Kommunens revision har till förvaltningen lämnat en rapport om egna medel. Förslag till svar redovisas på nästa nämnd. - Socialtjänst Gävle, Omvårdnad Gävle samt Näringsliv och Arbete har köpt in föreställningen "Trollkarlen från Oz" med Glada Hudikteatern för kommunens räkning. Biljetterna kommer att fördelas i respektive förvaltning i relation till antalet anställda. Socialtjänst Gävle kommer i första hand att erbjuda biljetter till våra familjehem och de handläggare som arbetar med familjehemmen. - Invigning av ny lokal för umgänge har skett. Den kommer även att kunna användas för andra aktiviteter. - Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda start av en till Familjecentral. Projektledare är anställd. Hon heter Tinna Cars Björling.

15 Socialnämnd Sid Informationsärenden Rapport från Familjeenheten Enhetschef Lars Lodin informerar: - Det finns en inriktning i årets verksamhetsmål att utveckla arbetet med missbruk i samverkan mellan Familjeenheten och Biståndsenheten. Just nu pågår en utbildningssatsning under februari april 2014 som berör 75 av förvaltningens personal från de båda enheterna - Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Dessutom har en kartläggning gjorts genom intervjuer med viss personal kring temat. En arbetsgrupp är tillsatt med personal från olika verksamheter som ska komma med förslag om hur arbetet kan utvecklas september 2014 kommer en nationell konferens gällande Skolfam kommer att gå av stapeln i Gävle. Rapport från Biståndsenheten Rapport från Enhetschef Wolther Planck utgår.

16 Socialnämnd Sid Rapport från förtroendeuppdrag - Kristina Eriksson (KD) har deltagit vid Narkotikakommissionens sammanträde samt BAS-utbilning 2. - Maritha Johansson (V) har besökt projekt BoKvar, som är ett samarbete med Gavlegårdarna. 42 Redovisning av delegationsbeslut Förvaltningens delegationsbeslut för tiden 1 januari 31 januari 2014 redovisas genom utskick 21 februari 2014 samt i pärm vid sammanträde 5 mars 2014.

17 Socialnämnd Sid Anmälningsärenden 1. Årsrapport 2013, nätverkslaget, Socialtjänst Gävle. 2. Kallelse/föredragningslista till Kommunfullmäktiges sammanträde

18 Socialnämnd Sid 26 Expedieras: 44 Kurser och konferenser Inga kurser och konferenser finns aktuella. 45 Övriga frågor Daniel Kvarnlöf (M) vill veta hur många av nya Stallgatans 8 platser som är belagda. Förvaltningschef Mats Collin ger Daniel svar på frågan, att 1 plats är belagd, samt för ett resonemang kring hur arbete görs gällande att öka antalet placeringar.

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2009-02-04 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer