Att förverkliga förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förverkliga förändring"

Transkript

1 Att förverkliga förändring

2 Att förverkliga förändring var temat för ett projekt kring innovativa förändringsprocesser i offentlig förvaltning baserat på en del av de ca 500 case som under åren deltagit i Guldlänken, The Swedish egovernment Awards. Resultaten sammanfattades i en tidning och film och diskuterades under en konferensdag 6 februari 2013 i Stockholm. Detta dokument är en sammanfattning av denna dag med diskussioner kring innovativ offentlig utveckling i Sverige. Under konferensdagen utbytte vi erfarenheter, inspirerades av goda exempel samt diskuterade hinder, åtgärder och ansvar för att förverkliga förändring. Alla deltagare bidrog till att skapa ett gemensamt inspel till berörda aktörer. Här följer en sammanställning uppdelad i fyra tematiska block vilka hinder finns för att förverkliga förändring? Hur kan man åtgärda dessa? Vem/vilka har ett ansvar i detta? Efter sammanställningen följer en konkretisering av önskvärda åtgärder fördelade på olika aktörer. Här finns också en förteckning av deltagarna. Vår förhoppning är att detta kommer utgöra ett viktigt inspel för att förverkliga förändring på policynivå, hos nationella aktörer och inte minst lokalt i våra egna organisationer! Bakom projektet stod Guldlänkens arrangörer: VINNOVA, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektledare var Anders Larsson, för konferensdagen svarade Sofie Arvidsson och Karin Hovlin och från Governo AB och filmen producerades av Klarsyn. Material finns på

3 Uppdraget I grupper om 4-5 personer diskuterades framgångsfaktorer och hinder för att förverkliga förändring. Som symboler fanns en hinderbana (se bild). Här sammanfattade grupper de viktigaste hindren, samt förslog åtgärder för att överkomma dessa. Åtgärderna kunde vara av olika karaktär, i form av positiva eller negativa incitament, utbildningar eller annat. Dessutom skulle deltagarna formulera vem som har ansvar för att genomföra dessa åtgärder. Syftet med övningen var att utifrån olika perspektiv diskutera hinder, framgångsfaktorer och åtgärder. Utifrån dessa sammanställs därefter en lista med förslag på åtgärder för relevanta aktörer. Sammanfattningsvis bestod identifierade hinder som kan kategoriseras i fyra områden: 1. Kultur 2. Struktur 3. Kompetens 4. Samverkan

4 1. Kultur Överlag överensstämmer synen mellan grupperna på vilka hinder som är högst prioriterade att hantera för att förverkliga förändring. Den faktor som tydligt var mest förekommande är den interna organisationskulturen. Här diskuterades kulturella barriärer som kan åtgärdas genom bland annat förändringsledning, värdegrundsarbete och genom att tydliggöra nyttan med förändringarna. Ansvaret för detta ligger till stor del inom organisationen och ledarskapet är här centralt. Stöd kan dock även behövas från nationella och regionala organisationer. Hinder Åtgärd Ansvar Ej acceptans för misslyckanden, Tröghet att ta till sig ny teknik, För lite innovation i offentlig sektor Misstroende, missunnsamhet, "not invented here", "jag är så unik, Individens motstånd, Segt, otydligt, det händer ingenting, Organisationskultur, Kultur, invanda mönster, upplevt hot, Intraprenördödaren Gamla traditioner: "så har har vi alltid gjort", "det kommer aldrig att gå, Interna kulturen (subkultur, starka enskilda personer), "paragrafryttare" och "revirpink, Erkänna ett misslyckande och stoppa ett projekt (mod) vanans makt, Organisatoriska hinder: stuprör, kultur Utbildning, långsiktighet, värdegrunder; Verksamhetsstyrd IT-utveckling, Kunskapslyft, Modiga chefer, verksamheter, beställare; Fler tävlingar och skyltfönster. Goda exempel och deltagande blir drivkraft. Mandat för förändring och tydliga mål; Delaktighet, bli involverad, förstå varför, förändra vanor; Synliggöra, transparenta system, Tydliga beslutsvägar med tydligt ägarskap Hitta verksamhetsnytta för alla parter, Förankring; Skapa positivt klimat, tydliggöra tidigare positiva förändringar; kommunikation; "Ledarkapsfråga extern lobbyism ; "Visa goda exempel Förändringsledning" Gemensam värdegrund; omorganisation, information, kommunikation, öppenhet mota rädsla, ängslighet, skapa trygghet, goda exempel, samverkan, helhetsgrepp uppföljning, arbetssätt; Badtunna Egna organisationen, HR Beslutsfattare på alla nivåer Nationella/regionala organisationer Styrgrupp Tydligt ledarskap med delegerat ansvar Ledningen Ledningen, projektet Ledningen, belöningssystem för innovation ledaren, intraprenören Ledarskap ledning, styrning med hjälp av morötter, goda exempel, delaktighet, förändra synsätt Individsansvar, chefsansvar (mellanchefer) ledning

5 2. Struktur Efter kultur diskuterade grupperna kring strukturbegreppet vilka strukturer hämmar möjligheten att förverkliga förändring? Några av de mest förekommande under dagen är hinder i form av lagstiftning såsom LOU. Andra former av hinder är tid, resurser och ett gemensamt språk för förändringsledning. De nationella aktörerna har ett tydligt ansvar för dessa strukturella hinder, men även ledarskapet. Hinder Åtgärd Ansvar Uthållighet, kontinuitet Definitioner gemensamma E-leg hindrar användning av tjänster, Språk; Rätt förankring Ekonomi; Låsa allt på en gång Juridiken; Stor, komplex helhet, brist på avgränsning/fokus Avsaknad kundfokus/nytta, otydliga mål; Upphandling, lagstiftning; "Finans och nyttor: gemensam; utvecklingdrift/ ojämna nyttorförvaltningavgift för åtkomst till info" Upphandling: svårighet med upphandling, svårt att kravspecificera; "juridiska hinder: ssamordning av infolagar hindrar förändringlångsam process Modig projektledare och ledare Forum för verksamhets-utveckling över gränserna Nationell e-leg till rimlig kostnad Gemensam terminologi; Kommunicera till rätt personer på rätt nivå; Investering, Prioritering, nyttokalkyl Små steg, våga göra fel, fatta beslut etc. Handling, Låta/utveckling ta tid Jurister med från början Delprojekt, prioritera, skapa delaktighet, tydliggöra ansvar/roller, kortare iteration, vision och handling Sätt kunden i fokus, medborgare/brukare, sätt tydliga mål.; Förändring av lagstiftning "utred frågorna redan vid första samtalenupprätta avtalstödfinansiering" brist på kravställare och kravanalytiker, nya upphandlingsformer "ta in juridiken från börjanjuridiken måste anpassas till esamhället" SKL, e-delegationen, VINNOVA Regeringen Uppdragsgivaren, projektledare Ledningen Tillåtande ledning Projektet Ledningen och eldsjälar Eget ansvar utifrån tydliga målsättningar De lagstiftande församlingarna regering/ offentlig förvaltning Snabbare hantering på departement, beställare, rättsenheten

6 3. Kompetens Ett annat hinder för förändring och utveckling är kompetensbrist. Främst diskuterades förståelsen för kunden och medborgarens behov. Vet vi vem vi är till för? Vilket perspektiv har vi på vår verksamhet? Även förståelse för och en insikt i vilka utmaningar som organisationen står inför är viktiga framgångsfaktorer. Tydligast ansvar för att organisationen åtgärdar dessa hinder ansågs ligga i ledarskapet. Hinder Åtgärd Ansvar Kompetensbrist, resursbrist Jag, mod, ansvar, kompetens, mandat; Sätter egna behov framför användarens; Inifrån -> Ut; Till nytta, för vem? Att ej ha definierat målgruppen Utvecklingsprojekt bemannas ej med rätt kompetenser bättre problemanalys, rätt problemformulering; Behovs-analys: problem med att hitta målgrupper, få tillgång till målgruppen, få med besluts-fattare, samordning och styrning av projekt, svårighet att enas om avgränsning; Innifrånperspektivet Kompetens försörjningsplan Rekrytera rätt, ge rätt förutsättningar Visa på samhällsnyttan, involvera användarna mfl. Utifrån (verksamhetsorg) -> in (kulturförändring) Identifiera problemet utgående från behovet/nyttan, lös problemet förankra, kommunicera, internt exvis ledning - ekonomisk styrning "tydlighet i roller och ansvarkommunikationsplan och aktivitetsplantydlig behovsanalysjobba med insäljning" skapa förståelse för uppdraget, målgruppsanalys Positiv ledning Uppdragsgivaren, beställaren Allas Ledning Det övergripande ansvaret hos organisationer - ledarskapet

7 4. Samverkan Ett fjärde område som är viktigt att hantera för att förverkliga förändring var samverkansområdet. Här finns behov av att tydliggöra ansvarsfördelning, transparens och gemensam kundnytta. Återigen är ledarskapet viktigt för att driva på denna förändring och att åtgärda de hinder som finns. Regeringen identifierades också som en viktig aktör. Hinder Åtgärd Ansvar Samordning Intern konsensus krävs, intern samverkan, vem beslutar vad? (ex verksamhet och IT) Extern samverkan Samverkansproblematik (myndigheter, landsting, kommuner etc) Samverkan (behov av) Gemensam finansiering (budget), projektdrivet Tydlighet, ansvarsdelning, eskaleringsvägar, Skapa möjligheter för transparens, kunna utnyttja best practice, identifiera gemensam kundnytta Regleringsbrev (statlig), samverkansforum "motverka stuprörstänkandegemensamma måltvingande samverkan" Ledningen Kraft från ledningen, bestämd/ansvarstagande Projektledare Regeringen Verksamhetsledning

8 Önskvärd aktivitet Ansvaret för aktiviteter för att undanröja hinder finns i stor utsträckning i de egna organisationerna. Här sammanfattas dock endast önskvärda aktiviteter hos centrala aktörer. En del av dessa frågor utvecklas också i tidningen Att Förverkliga Förändring. Kultur VINNOVA kan göra en utlysning för organisationskulturella studier, inklusive utveckling och analys av metoder för organisationskulturell utveckling. Speciellt intressanta områden kan vara ledarskap, förändringsledning, relationer mellan olika kompetenser / organisationsenheter, utvecklingskulturer/metoder, teamutveckling och eldsjälsvård. Ett delmål kan vara att finna inspirerade exempel på best practice som övriga aktörer kan bidra till att sprida. Studierna kommer att finna behov av strukturell förändring som kan föras vidare till andra aktörer. Struktur Det som särskilt lyftes fram var legala hinder, d v s frågor som i första hand angår RK och Riksdagen. Innan dess finns dock behov av olika typer av förstudier. Särskilt viktigt område är LOU. Flera lyfte fram VINNOVAs viktiga arbete med Innovationsupphandling, men sannolikt finns behov av att gå längre i en mer genomgripande reformering av tjänsteupphandling. Målet är att undanröja hinder för aktiv samverkan i förändringsprocesser mellan många olika typer av aktörer. Inom ramen för arbetet med Innovationsupphandling kan VINNOVA initiera studier inom detta område där resultaten senare går vidare till RK. Även i övrigt finns många olika typer av legala hinder. E-delegationen kan i samverkan med SKL (ev även Digitaliseringskommissionen) organisera en Task force med uppdrag att i första hand inventera och tydliggöra legala hinder och i andra hand tydliggöra förändringsbehov. Resultaten går sedan vidare till RK.

9 Önskvärd aktivitet, fortsättning Kompetens Kompetensförsörjningsproblemen är i sig ett stort och komplext område i behov av många olika aktiviteter på alla nivåer. På den centrala nivån finns några exempel: Hur intressera unga för att söka en utbildning och framtid inom en innovativ offentlig förvaltning? Här bör kommuner, regioner och statlig verksamhet kunna få ett centralt stöd, t ex från SKL i samverkan med E-delegationen, bland annat i form av ungdomsinriktad marknadsföring. Det finns mycket stora behov av insatser för kompetensväxling när vissa kompetenser blir övertaliga samtidigt som bristerna är stora för andra kompetenser. E-delegationen och SKL bör samverka för att hitta former för detta, eventuellt inom YH-systemet. VINNOVA kan, i sin samverkan med det nationella nätverket för egov-forskare, initiera projekt som adresserar identifierade kompetensbrister. Samverkan Det finns stora hinder när det gäller spridning av framgångsrik förändring. Det gäller på flera nivåer; t ex spridningen mellan kommuner inom landet och spridning av innovativa lösningar till/från andra länder. VINNOVA har tidigare fokuserat dessa utmaningar i utlysningar, men det finns behov av fler. Det finns tydliga samverkansproblem som ligger nära både kultur och struktur och som ofta beskrivs i stuprörstermer. Särskilt betonade är interna problem genom den konstlade uppdelningen mellan verksamhet och IT, externa problem i samverkansrelationerna mellan offentliga aktörer samt externa problem med samverkansrelationer mellan offentliga och privata aktörer. Utöver tidigare nämnda önskvärda aktiviteter finns stora behov att finna ytterligare vägar; behov som berör samtliga centrala aktörer. Högt på agendan står begrepp som öppenhet, transparens och delaktighet som centrala för framgångsrik förändring. Även här finns behov av centrala aktiviteter. Centrala hinder handlar om åtskillnaden mellan det som bör vara ensartat, koncernorienterat, infrastrukturellt och det som bör vara en plural tjänsteutveckling hos många olika typer av aktörer. Delvis är detta ett arkitekturorienterat område och aktiviteter pågår redan, t ex hos E-delegationen och SKL. Möjligen bör området prioriteras ännu tydligare. Här finns också många hinder för en snabbare utveckling inom öppen data.

10 75 deltagare som hjälptes åt med analys och förslag Pär Abelson, Cybercom Sweden AB Kristina Abremark, Sundsvalls kommun, barn och utbildning Gunilla Andersson, Naturvårdsverket Lena Andersson, Tieto Sweden AB Jonas Arnqvist, Miljöförvaltningen i Stockholms stad Sofie Arvidsson, Governo Bo Beckeström, BBe Konsult AB Henrik Berg, Västra Mälardalens kommunalförbund Britta Bergstedt, FormGnistan Brimas Anna Bjurström, VINNOVA Kalle Björklöf, Kemikalieinspektionen Malin Blomqvist, Riksantikvarieämbetet Hanna Boglind, Klarsyn AB Karolina Brogan, E- delegationen Annika Bränström, E-delegationen Ewa Carlsson, E-delegationen Thomas Carter, Fastighetsmäklarinspektionen Alessandra Cavalieri Persson, Täby Kommun Johan Dertell, Sundbybergs stad Charlotte Dingertz, Utbildningsförvaltningen Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket Ingrid Ededahl, Naturvårdsvereket Elin Edling, Gävle Kommun Eva Emfel, Skolverket Ana Esteban, TCO Jeanette Falk-Berglind, Arbetsmiljöverket Gunilla Flakstad, Skatteverket Daniel Forslund, VINNOVA Madeleine Fredelius, Governo AB Bo Frändén, Uppsala kommun Anna Gillquist, SKL Jan Gulan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen Lisbeth Gunnarsson, Trafikkontoret Stockholm Monica Gustavsson, Forefront Richard Gustavsson, Cgi Björn Hagström, Edelegationen Tommy Hansen, Länsstyrelsen i Västmanland Andreas Hedlund, Vallentuna kommun Anneli Hilmersson, Stockholm stad Karin Hovlin, Governo Karin Hvass, Täby kommun Henrik Ishihara, Näringsdepartementet Maria Kanellopoulou, KTH Anna Kelly, PwC Peter Krause, Jordbruksverket Therese Kristensson, Västerås stad Johan Kusoffsky, Stratsys Anders Larsson, Calaha / Guldlänken Marita Lindgren, FMV Anna Lindsjöö Ersöz, Klarsyn AB Josefine Lindskog, Göteborgs universitet Hillar Loor, imcode Partner AB Kristina Lundevall, CGI Crister Molander, Microsoft Per Mosseby, SKL Anders Nyström, Länsstyrelsen i Västmanland Robert Olofsson, Nordic Peak AB Jonas Persson, Googol AB Lena Reichl, Naturvårdsverket Marie Richter, Jordbruksverket Patrik Roos, Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Elsa Saboonchi, TCO Mikael Simonsson, Softronic AB Madeleine Siösteen Thiel, VINNOVA Monica Sjöqvist, Sundsvalls kommun Lennart Smith, Gävle kommun, IT-avd, Kommuledningskontoret Bo Strömberg, Länsstyrelsen i Stockholm Catharina Söderling, Ekan AB Lena Warstrand, E-delegationen Rikard Werge, Stockholm stad, Utbildningsförvaltningen, IKT-enheten Annmari Wohlgemuth, Naturvårdsverket Hans von Axelson, Handisam Göran Åhman, Arbetsförmedlingen Fredrik Öhr, Försvarets Matrielverk - FMV Olov Östberg, Mittuniversitetet

11 Sammanfattning I slutet av februari stängs ansökningsomgången för Guldlänken Frågan är vilka omständigheter och faktorer som bör belönas framöver? Efter de lärdomar vi kunnat dra vid skapandet av tidning, film och inte minst konferensen är det tydligt att framtida vinnare bör kännetecknas av att kunna hantera hinder, arbeta nära användaren med behovsdriven utveckling (på riktigt!), besitta gott ledarskap och inte minst våga lyfta det fina jobb som görs av eldsjälar runt om i det offentliga Sverige. Vi släcker eldsjälar varje dag i offentlig sektor. Så kan vi inte ha det!

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Sedan starten 1999 har omkring 500 projekt deltagit i Guldlänken, The Swedish egovernment Awards. Här finns smarta e-tjänster för effektivare

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Projektkatalog etjänster

Projektkatalog etjänster VINNOVA Information VI 2012:09 Projektkatalog etjänster Slutkonferens - summering och reflektioner Titel : Projektkatalog etjänster. Slutkonferens - summering och reflektioner Serie: Vinnova Information

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer