Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011"

Transkript

1 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun skall ha god kunskap om bibliotekens utbud och resurser Kjell Sundberg, Noaks ark KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

2 Innehållsförteckning 1. Uppdraget...sid 4 2. Arbetssätt...sid Projektansvarig 2.2 Arbetsgång 2.3 Styrgrupp/andra grupper 2.4 Brukarundersökningar och fokusgrupper 3. Biblioteksutveckling i regionen och landet...sid 7 4. Biblioteksutveckling i Ljungby kommun...sid 8 5. Folkbiblioteken...sid Styrdokument 5.2 Nuläge 5.3 Omvärldsanalys 5.4 Framtid: kulturcentrum/ litteraturen/ lärandet/ det virtuella biblioteket/ integration/ näringslivsutveckling/ informationskompetens 5.5 Resultat brukarundersökningar och fokusgrupper 6. Skolbiblioteken...sid Styrdokument 6.2 Nuläge 6.3 Omvärldsanalys 6.4 Framtid: litteraturen/ lärande och informationskompetens/ det virtuella biblioteket/ integration/ handlingsplan/förtydligande samordningstjänst 7. Sjukhusbiblioteket...sid Styrdokument 7.2 Nuläge 7.3 Omvärldsanalys 7.4 Framtid: litteraturen/ lärandet/ det virtuella biblioteket/ integration/ informationskompetens 8. Biblioteket vid Centrum för informationslogistik...sid Styrdokument 8.2 Nuläge 8.3 Omvärldsanalys 8.4 Framtid: lärandet/ det virtuella biblioteket/ näringslivsutveckling 2

3 9. Det framtida behovet av informations- och medieförsörjning...sid Ansvarsfördelning 9.2 Medieanalys 10. Gemensamma utvecklingsområden...sid Gemensam vision 10.2 Medieförsörjning 10.3 Utbildning 10.4 Kataloger 10.5 Bokbestånd 10.6 Tillgänglighet 10.7 Bemötande 10.8 Det virtuella biblioteket 11. Sammanfattande analys...sid Ekonomi sid Handlingsplaner sid Källor.sid 31 3

4 1. Uppdraget Bibliotekslagen (SFS 2004:1261; bilaga 1) förordar samordning av en kommuns samlade biblioteksresurser i form av en biblioteksplan. I Ljungby kommun berörs CIL- och Högskolecentrum, Ljungby lasarett, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen av samverkansprojektet. Kultur- och fritidsnämnden gav den 10:e maj 2006 bibliotekschef Anne-Lise Fäldt uppdraget att ta fram ett underlag för en biblioteksplan (bilaga 2). Med utgångspunkt i det färdiga underlaget gav Kultur- och fritidsnämnden den 2:a oktober 2006 Kultur- och fritidschef Bengt S Gustafsson uppdraget att ta fram en biblioteksplan för biblioteken i Ljungby kommun. 2. Arbetssätt 2.1 Projektansvarig I mars 2007 utsågs bibliotekarie Jens Christiansson till projektansvarig. Uppgiften var att leda arbetet med utformningen av en biblioteksplan för alla bibliotek i Ljungby kommun. 2.2 Arbetsgång En styrgrupp (se 2.3) utsågs av bibliotekschefen och sammankallades till ett första möte i mars Kort därefter arrangerade Länsbibliotek Sydost ett seminarium kring biblioteks- 4

5 planearbete där projektansvarig, bibliotekschef och skolbiblioteksrepresentant deltog för att samla kunskap om detta arbete. Ett frågeformulär för en nulägesinventering av skolbiblioteken skapades i slutet av mars och skickades ut till ansvariga för vart och ett av Ljungby kommuns sammanlagt 18 skolbibliotek. I början av april skapades ett gemensamt frågeformulär för folkbiblioteken, sjukhusbiblioteket och högskolebiblioteket. Detta frågeformulär delades ut till ansvarig för sjukhusbiblioteket, till ansvarig för högskolebiblioteket, samt till ansvariga för 9 av folkbibliotekens verksamheter. Ett seminarium anordnades på Garvaren den 24:e april. Syftet var att sprida kunskap om arbetet till berörda politiker och tjänstemän. Olofströms bibliotekschef Elisabeth Jonsson berättade om biblioteksplanearbetet i Olofströms kommun och det fanns även tid för diskussion. Efter seminariet stod det klart att politiker borde vara med vid utformandet av biblioteksplanen. Då fick Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse varsin representant till styrgruppen. När skolbibliotekens nulägesinventering var färdig gjordes en sammanställning och analys. Därefter tillsattes en arbetsgrupp (se 2.3) som skulle utforma vision och mål för skolbiblioteken. Gruppen arbetade självständigt fram vision och mål med handledning av projektanansvarig. Nulägesinventeringarna för folkbiblioteken, sjukhusbiblioteket och högskolebiblioteket var färdiga vid månadsskiftet maj/juni. De ansvariga för sjukhusbiblioteket och högskolebiblioteket utsågs att skapa vision och mål för sina verksamheter. En arbetsgrupp (se 2.3) utsågs att ta fram vision och mål för folkbiblioteken. Arbetsgruppen fick också uppgiften att göra en omvärldsanalys och en framtidsanalys. Parallellt med detta arbetade socialförvaltningens styrgruppsrepresentant och projektledaren med att analysera social biblioteksverksamhet. I mitten av juni påbörjades arbetet med att sammanställa och analysera nulägesinventeringar för sjukhusbiblioteket, högskolebiblioteket och folkbiblioteket och i mitten av augusti var arbetet färdigt. Vid styrgruppens första möte efter sommaruppehållet deltog representanter från Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden (se 2.3). Under hösten träffades styrgruppen vid fem tillfällen och vid dessa träffar behandlades vision och mål för respektive bibliotekstyp. Diskussioner om bibliotekens roll i kommunen fördes också. Styrgruppen gjorde i september studiebesök på Sunnerbogymnasiets- och Åbyskolans skolbibliotek. De två sista veckorna i oktober ägnades åt att skriva färdigt biblioteksplanen. Vid Kultur- och fritidsnämndens novembersammanträde beslöt man att bjuda in till presidieöverläggningar med Socialnämnden och med Barn och Utbildningsnämnden. Syftet var att diskutera biblioteksplanen. Efter detta har planen gått ut på remiss till berörda nämnder. Samtidigt har planen presenterats och diskuterats på alla skolor. 2.3 Styrgrupp/andra grupper Styrgrupp Jens Christiansson, bibliotekarie, projektledare 5

6 Anne-Lise Fäldt, bibliotekschef Britt-Marie Zeylon, utvecklingsledare, Barn- och utbildning Saga Alexanderson, gymnasiebibliotekarie, skolbiblioteksrepresentant Ulla-Margarethe Carlsson, bibliotekarie, högskolebibliotekets representant Jan Wettemar, bibliotekarie, sjukhusbibliotekets representant Jim Vong, flyktingsamordnare, socialförvaltningens representant Från och med den 28:e augusti 2007 har följande politiker deltagit i styrgruppen: Ann-Kristin Petersson, (m), Kultur- och fritidsnämnden Åshild Axell, (Kd), Barn- och utbildningsnämnden Tryggve Svensson, (v), Socialnämnden Arbetsgrupp skolbibliotek Saga Alexanderson, gymnasiebibliotekarie, representant för gymnasieskolan Elisabeth Jung, lärarbibliotekarie, representant för låg- och mellanstadieskolorna Christina Olsson, skolbibliotekarie, representant för högstadieskolorna Anna Rydh-Larsson, förskollärare, representant för förskolan Siw Svensson, bibliotekarie, representant för integrerat skolbibliotek Arbetsgrupp folkbibliotek Jens Christiansson, bibliotekarie, projektledare Charlotta Thorell, bokbussansvarig bibliotekarie Pia Bertilsson, barnbibliotekarie Kristin Magnusdottir, biblioteksassistent, representant för filialerna 2.4 Brukarundersökningar och fokusgrupper Våren 2006 gjordes en brukarundersökning på huvudbiblioteket i Ljungby och filialen i Lagan. Vid samma tidpunkt gjordes en icke-användarundersökning i Ljungby kommun. Folkbiblioteket har vid två tillfällen samlat fokusgrupper där biblioteksanvändare fått besvara frågor kring bibliotekets utveckling. Information från dessa undersökningar har använts vid biblioteksplanens utformning (se vidare 5.5) 6

7 3. Biblioteksutveckling i landet och regionen De svenska folkbiblioteken är inte längre enbart utlåningscentraler. De är mötesplatser med stora inslag av kulturaktiviteter för alla och där mångkulturen får en särskild plats. Biblioteken arbetar aktivt med att göra information av olika slag tillgänglig både då det gäller att utveckla de digitala biblioteken (Bibliotek 2.0) och på plats i biblioteken. Under innevarande höst har man på det nationella planet påbörjat en förnyad diskussion om läsfrämjande och barnbiblioteksverksamhet samt lyft fram skönlitteraturens centrala roll inom biblioteken. Främst i syfte att visa på läsningens betydelse för nivån på läskunnigheten. Tillgänglighetsoch bemötandefrågorna är numera självklara arbetsområden och Länsbibliotek Sydost arbetar med att stödja kommunbiblioteken i biblioteksutvecklingen främst genom pågående projekt som bl a Vuxnas lärande och Demoteket. Medborgarfokus och entreprenörskap är centrala begrepp i landets och regionens biblioteksutveckling. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) har under hösten-07 gett Eva Swartz i uppdrag att göra en brett förankrad kulturöversyn. Bibliotekens roll i denna är oklar. Utredningen skall vara klar vid årsskiftet dec-08/jan-09. Bibliotekssverige arbetar intensivt för att få till stånd arbetet med en nationell utvecklingsplan för de svenska biblioteken. I samband med utbyggnaden av högskolor har högskolebiblioteken utvecklats i snabb takt under de senaste 10 åren. Utvecklingen av de svenska skolbiblioteken har inte varit föremål för några allmänt utvecklingsspecifika insatser. Dessa har behandlats ytterst styvmoderligt På vissa skolor förekommer dock ett intensivt arbete med att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs samtidigt som man arbetar med litteraturen dvs läsfrämjande. Forskningsresultat ger vid handen att detta medvetna arbetssätt främjar läsförmågan på ett positivt sätt. För närvarande samlas det in en omfattande statistik över de svenska skolbiblioteken. I regeringens förslag till budget finns det speciellt avsatta medel för en Läsa-skriva-läsa-satsning. Här finns också möjligheter att utveckla skolbiblioteken som pedagogiska redskap och som stimulerande och positiva läsmiljöer. Sjukhusbiblioteken liknar alltmer kvalificerade informationscentraler med tillgång till bl a medicinska databaser. 7

8 4. Biblioteksutveckling i Ljungby kommun Under en lång rad av år har Ljungby kommunbibliotek byggt upp en traditionell läsfrämjandeverksamhet bland barn och äldre. Den tekniska utvecklingen har fått stå tillbaka något för denna högprioritering. Idag visar det sig att vi valt rätt väg på grund av att vi inte tappat fokus på vårt uppdrag. Från 2002 och framåt har vi genomfört stora investeringar i lokaler (Lidhult och Lagan) och i en ny bokbuss. Vi har bidragit i utvecklingen av CIL-biblioteket och deltar idag aktivt i utvecklingen av Högskolecentrum genom att bidra med en halv bibliotekarietjänst. Just nu planeras för en uppfräschning av huvudbibliotekets bibliotekshall och för en integration av folk- och skolbiblioteken i Ryssby. Båda projekten skall vara klara. Dessutom planerar vi att vara klara med Webb-biblioteket ett virtuellt bibliotek som kommer att ha många interaktiva funktioner. Kommuninvånarna är flitiga läsare. Detta gäller främst barnen. Under 2006 låg vi på 15:de plats i riket vad gäller utlånade medier. 5. Folkbiblioteken 5.1 Styrdokument Internationella UNESCO:s folkbibliotekmanifest FN:s konvention om barnets rättigheter Nationella Bibliotekslagen Nationell handlingsplan för handikappolitik- "Från patient till medborgare" Regionala Landstinget Kronobergs kulturstrategi Strategi och verksamhetsplan 2007 (Länsbibliotek Sydost) Fördjupat samarbete mellan Länsbibliotek Sydost och Länsbibliotek Kalmar Regional talboksplan Regionala riktlinjer för fjärrlån Lokala Ljungby på väg- handbok för mål- och verksamhetsstyrning Folkbibliotekens vision och mål (bilaga 3) Läsfrämjandeplan Handikapplan Bibliotekets tillgänglighetsplan 5.2 Nuläge 8

9 Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för folkbiblioteksverksamheten i Ljungby kommun. Folkbiblioteken i Ljungby kommun består av huvudbiblioteket i Ljungby, bokbussen samt filialerna i Ryssby, Lagan och Lidhult. Biblioteket i Lagan (Åbyskolan) är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Sjukhusbiblioteket är också en filial men behandlas separat under sjukhusbibliotekets verksamhet. Folkbiblioteken och dess verksamhet riktar sig till alla kommuninvånare. Folkbibliotekets verksamhetsidé: För att värna om demokrati och ett jämlikt samhälle ska folkbiblioteket erbjuda alla medborgare i kommunen en väg till kunskap och upplevelser. Folkbiblioteken i Ljungby kommun kännetecknas av funktionella lokaler. Huvudbiblioteket är under förändring och skall förbättra sina lokaler ytterligare. Överlag har kommunens invånare god tillgång till kommunens folkbibliotek och dess bestånd. Det finns dock brister när det gäller tillgången till information för invandrare och flyktingar på deras egna språk. Flyktinggrupper efterfrågar dagsfärska nyheter på det egna språket. Huvudbiblioteket tillmötesgår det behovet med en webblösning. Socialförvaltningen informerar flyktingar om vissa av huvudbibliotekets resurser, men avsätter inga pengar till böcker/ tidningar för invandrare eller funktionshindrade. Folkbiblioteket bedriver, med egen budget, uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Bibliotekets service till äldre och funktionshindrade är utvecklad enligt traditionell modell. Biblioteket har också en stark tradition av service till kommunens skolor/förskolor. Det kan röra sig om bokbuss/anpassade mediebestånd att användas i skolorna/barnlitteraturpedagogtjänst/klassbesök på huvudbiblioteket/integrerat bibliotek i Lagan/BOOK-IT/temalådor/ sommarläsning/extra filialöppet för skolorna i Lidhult och Ryssby under 35 v/läsår. I 2008 års penningvärde är dessa tjänster värda :-. Kommunens folkbibliotek erbjuder en bred service för användarna, t.ex. fjärrlån, tillgång till databaser, transporter av böcker och media inom kommunen, guidning i biblioteken, kurser mm. Det enskilda bibliotekets storlek och inriktning påverkar dock den service och de tjänster som ges. Låntagarna kan i hög grad påverka vilken service de får, exempelvis styrs bibliotekens inköp alltmer av låntagarnas önskemål. Traditionellt fjärrlånesamarbete med övriga bibliotek i landet ingår som en del av servicen. Huvudbiblioteket samverkar med många parter, t ex kommunala förvaltningar, föreningslivet, bildningsförbunden, barnavårds och mödravårdscentraler m fl. Samverkan förekommer också på regional och nationell nivå. Samverkan mellan de olika folkbiblioteksenheterna fungerar väl på alla nivåer. Datortätheten är relativt bra, men biblioteken behöver se över hur vissa datorer används. Teknik för funktionshindrade finns på flera bibliotek, huvudbiblioteket har till exempel en anpassad dator för synskadade. Folkbiblioteken använder biblioteksdatasystemet BOOK-IT, som uppgraderas en gång om året. Alla enheter använder samma bibliotekskatalog. De flesta bibliotek har anpassat bemanningen efter behovet. Idag finns bibliotekarier med ansvar för barnbibliotek, social biblioteksverksamhet, IT, media, integrerat folk-och skolbibliotek, studier och bokbuss. Vissa delar av huvudbibliotekets verksamhet har dock bristande bemanning. Social verksamhet skulle kunna förbättra kvalitén med en utökad bemanning. I Lidhult, Lagan och Ryssby arbetar ingen bibliotekarie men huvudbiblioteket bidrar med bib- 9

10 liotekariekompetens vid behov. Personalen på alla folkbibliotek ser positivt på kompetensoch verksamhetsutveckling. Några av kommunens folkbibliotek kommer att göra stora förändringar -11. Bakom dessa förändringar ligger ett strategiskt tänkande som skall locka fler användare och göra samlingarna mer tillgängliga. Ambitionen att följa med i teknikutvecklingen märks tydligt. Rätt använt kan IT förbättra tillgängligheten och servicen för användarna. Här kan den nya RFID-tekniken komma till stor användning. Tanken på att öppna upp huvudbibliotekets stora bokmagasin är en viktig del i att göra boksamlingarna levande och tillgängliga för den breda allmänheten. Initiativ till samarbete med nya partners och utökat samarbete med befintliga har gjorts och planeras. Nya grepp behövs för att marknadsföra biblioteken. Svensk Biblioteksförening har sammanställt statistiskt material för alla kommuner i landet, så även Ljungby. För vidare läsning se dokumentet Folkbiblioteken i Ljungby 2007 som finns på Svensk biblioteksförenings hemsida 5.3 Omvärldsanalys Ljungby kommuns folkbibliotek påverkas av samhälls- och omvärldsfaktorer: Ökande befolkning som lever allt längre Det livslånga lärandet Krav på hög kompetens En föränderlig värld, vilket ställer krav på flexibilitet Det mångkulturella samhället Konkurrenter; Internet, bokhandel och övriga aktiviteter som tar låntagare IT-utvecklingen Ökat medieutbud Lagar Läsförståelsen minskar Ökande tillgång till information Ekonomisk utveckling Politiska val Avsaknad av kulturdebatt Ungdomar; flyttar, har svårt att hitta till biblioteket, har andra intressen. Bokbestånden görs mer tillgängliga. Det har t.ex. blivit vanligt med öppna magasin. Låntagarnas krav har ökat. De vill ha nya medier, använda fler datorer, ha mer och snabbare service. Människors behov av bra mötesplatser Ny centrumplan som innebär att huvudbiblioteket kan flyttas Bristfällig skyltning till biblioteken 5.4 Framtid I framtiden kommer folkbiblioteken att spela en viktig strategisk roll i den kommunala utvecklingen, speciellt inom följande områden: 10

11 Kulturcentrum Huvudbiblioteket är en lämplig kulturmötesplats. Lokalerna är rymliga och inbjudande. Personalen har länge arbetat med kultur i olika former. Biblioteket är dessutom en kulturbärare och mötesplats. Invånarna i Ljungby kommun, folkbibliotekets personal och de politiska grupperna ser gärna huvudbiblioteket som ett kulturcentrum. I detta kulturcentrum har kultuturen sin givna plats. Där arbetar man med litteratur, lärande, databaserad information, integration och näringsliv med hjälp av informationskompetent personal. Författarbesök, musik, utställningar, teater, konst, design, film, dans, foto, mat m.m. är exempel på vad ett kulturcentrum kan innehålla. Biblioteket kan även användas som demokratitorg, d.v.s. forum för debatt. En satsning på ett kulturcentrum kräver ett fungerande samarbete och en väl genomtänkt marknadsföring. Litteraturen Folkbiblioteken ska främja intresset för läsning och litteratur. Litteraturen är kärnan i folkbibliotekens verksamhet. I mötet med boken tillgodogör sig läsaren erfarenheter som kan an- vändas i det verkliga livet. Boken ses då som ett redskap för personlig utveckling. Läsning berikar fantasin och utvecklar förståelse för andra människor och kulturer. Litteraturen bygger på så sätt broar mellan olika kulturer. Etiska och moraliska överväganden behandlas ofta i böcker, vilket får läsaren att reflektera över svåra di- lemman. Litteraturen stimulerar och utökar ordförrådet och blir därmed en väg till språket. Den som har ett välutvecklat språk kan lättare delta i den demokratiska processen och i det offentliga samtalet. Ett starkt skäl till att stärka litteraturens ställning är att läsförståelsen i landet minskar. Folkbibliotekens bestånd är en motvikt till det mer lätta utbudet och samhällets strävan efter det som är snabbt och enkelt. Äldre och udda litteratur behöver finnas på biblioteken eftersom den inte går att få tag på någon annanstans. Betydelsefull litteratur behöver bevaras för framtiden för att spegla vår kultur. Bibliotekens bestånd kännetecknas av god kvalité, d.v.s. bra språk och handling. Lärandet Det livslånga lärandet kommer att vara en fortsatt integrerad del av bibliotekens verksamhet. Andelen studerande har ökat bland folkbibliotekens användare. De flesta fjärrlån som görs är studierelaterade. Utlån av facklitteratur har ökat de senaste åren samtidigt som utlån av skönlitteratur har minskat. Facklitteratur åldras snabbare än skönlitteratur vilket innebär att fler inköp behöver göras. Dessutom är facklitteratur dyrare än skönlitteratur. Ett fördjupat samarbete med högskolan, gymnasieskolan, grundskolan, förskolan och studieförbunden befäster folkbibliotekets viktiga position i det livslånga lärandet. Tillgången till lärcenter är betydelsefullt för kommuninvånarnas lärande. Det virtuella biblioteket Databaserad information ska vara tillgänglig för alla, vilket är en demokratisk fråga men också en fråga om god service. Detta är en anledning till att folkbiblioteken behöver utveckla det virtuella biblioteket. Det virtuella biblioteket kan användas som forum för kommunikation 11

12 och interaktion med användarna. 24-timmarsbiblioteket ger låntagarna möjlighet att via katalogen göra omlån, reservera böcker och media, samt att lämna inköps- och fjärrlåneförslag. Det finns en förhoppning om att Bibliotek 2.0 (Webb 2.0) skall ge låntagarna ännu bättre service. Det virtuella biblioteket erbjuder ett flertal databaser, exempelvis Musikwebb, Alex online (författarinformation), e-biblioteket (elektroniska böcker), Global grant (stipendier och fonder) och Nationalencyklopedin online. Låntagarna ges möjlighet att använda vissa databaser hemifrån med funktionen Remote access. Redan idag kan låntagarna hemifrån använda databaser som t ex EBSCO, Novelist och Musikwebb. Folkbiblioteken skall arbeta för att grupper som inte har tillgång till databaserad information erbjuds möjlighet att ta del av sådan information. Det innebär bland annat att kurser i seniorsurf fortsätter att anordnas, men även andra grupper som inte har erfarenhet av Internet eller annan databaserad information ska beredas möjlighet att ta del av detta. Vidare behöver det virtuella biblioteket marknadsföras för att fler skall dra nytta av den databaserade informationen och bibliotekets tjänster. Integration Genom att göra information tillgänglig för invandrar-/flyktinggrupper ges de möjligheter att ta del av bibliotekens resurser och kan därmed också delta i och påverka samhället. För att underlätta integration behöver folkbiblioteken samarbeta med grupper, organisationer, föreningar och socialförvaltningen. Handlingsplaner och rutiner för arbetet med invandrare/flyktingar behöver utarbetas. Integration främjas med ett utökat utbud av medier, information och kulturaktiviteter för flykting- och invandrargrupper. I egenskap av mötesplats kan folkbiblioteken vara med och bryta segregationen i samhället. Näringslivsutveckling Tillgången till information har ökat lavinartat de senaste åren, vilket gör det svårt att hitta relevant information. Företag kan inte utvecklas utan ny kunskap och aktuell information. Ny kunskap åldras fort och i de flesta branscher är det en förutsättning att vara uppdaterad med den senaste kunskapen för att kunna konkurrera på marknaden. Folkbiblioteken har kompetens som kan användas för att stödja näringslivet. Först är det viktigt att undersöka vilket behov näringslivet har av bibliotekstjänster. Folkbiblioteken skulle t.ex. kunna hjälpa företagare med litteratur, att lära ut hur databaser används och hur källkritik tillämpas. Ett fungerande samarbete mellan folkbiblioteken och näringslivet gynnar hela kommunen. Informationskompetens Det finns ingen samstämmig definition av begreppet informationskompetens, men följande citat klargör hur folk - och högskolebiblioteken ser på informationskompetens: Att utifrån behov och sammanhang anlägga ett förhållnings- och tankesätt som innebär att man på lämpliga vägar och i relevanta källor (muntliga, tryckta, elektroniska, visuella, audiella, etc.), i grupp eller individuellt, kan identifiera, söka och använda information på ett effektivt, klokt och etiskt riktigt sätt (Källa: Ola Pilerot, Högskolan i Skövde) 12

13 Att besitta korrekt information kan vara avgörande när beslut av olika slag skall fattas. Informationsöverflödet har medfört att informationskompetens blivit en allt viktigare kompetens för att hitta och värdera information. Informationskompetens är ett måste i kunskapssamhället och därför har biblioteken en nyckelroll i samhällsutvecklingen. Biblioteksutbildningens utveckling tydliggör informationskompetensens betydelse. Idag utbildas bibliotekarierna i biblioteks- och informationsvetenskap. 5.5 Resultat brukarundersökningar och fokusgrupper Icke-brukare har låg kunskap om bibliotekets utbud och de önskar sig upplevelser om de skall besöka biblioteket. För att nå icke-brukarna är det lämpligt att målgruppsanpassa information. En del av brukarna upplever att det är svårt att orientera sig i biblioteket. En förklaring kan vara att klassifikationssystemet i sig är svårt att förstå, men biblioteken kan göra förändringar i lokalerna som skulle kunna underlätta för användarna att hitta. De flesta biblioteksbesökare lånar böcker men många använder biblioteket för studier eller som mötesplats. En stor grupp besökare läser tidningar och tidskrifter under besöket. 6. Skolbiblioteken 6.1 Styrdokument Internationella UNESCO:s skolbibliotekmanifest FN:s konvention om barnets rättigheter Nationella Bibliotekslagen Nationell handlingsplan för handikappolitik- "Från patient till medborgare" IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek 6.2 Nuläge I Ljungby kommun finns 18 skolbibliotek. 14 av dessa bibliotek riktar sig till årskurs 0-6, tre bibliotek till årskurs 0-9 och ett bibliotek till gymnasieelever. Målgrupp är elever och lärare. Allmänheten kan låna på Sunnerbogymnasiets bibliotek. Barn- och utbildningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för Ljungby kommuns skolbibliotek. Rektorn för varje skola är 13

14 ansvarig för skolbiblioteket och dess verksamhet på skolan. Aktuella styrdokument för skolbiblioteken saknas i kommunen. I skolbiblioteken arbetar lärarbibliotekarier, skolbibliotekarier och biblioteksassistenter. Ingen är fackutbildad bibliotekarie. Gallrings- och flertalet andra skolbibliotekskunskaper saknas på vissa skolor. Personalen önskar sig kompetensutbildning. Skolbiblioteken är en pedagogisk resurs i undervisningen och en källa till läslust och språkutveckling. Förutsättningarna är dock olika för Ljungby kommuns skolbibliotek. De flesta skolbibliotek köper in övervägande böcker. Få skolbibliotek köper datorprogram, databaser, anpassade medier, tidningar eller tidskrifter. Det finns stora variationer mellan skolbiblioteken när det gäller att samla bestånden i en katalog. Sunnerbogymnasiet, Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan använder BOOK- IT. Dessa bibliotek har dessutom ett nära samarbete med huvudbiblioteket. Nästan hälften av skolbiblioteken är helt utan katalog. Övriga bibliotek har egna kataloglösningar. En tredjedel av skolbiblioteken upplever att de har otillfredsställande lokaler. Tillgången till datorer är bra. 6.3 Omvärldsanalys Skolbibliotekens verksamhet påverkas av samhälls- och omvärldsfaktorer: Det livslånga lärandet Krav på hög kompetens En föränderlig värld, vilket ställer krav på flexibilitet Det mångkulturella samhället Fritidsaktiviteter IT-utvecklingen Ökat medieutbud Lagar Läsförståelsen minskar Ökande tillgång till information Ekonomisk utveckling Ungdomar har andra intressen Satsning på skolbibliotek/ lärares inställning till skolbibliotek och engagemang för elevers läsning Låntagarnas krav har ökat. De vill ha nya medier, använda fler datorer, ha mer och snabbare service. Människors behov av bra mötesplatser 6.4 Framtid I dagens skola, där eleverna själva förväntas söka sin kunskap och utveckla ett kritiskt tänkande, kommer skolbiblioteken att spela en allt viktigare roll. Det är framför allt när biblioteket används som redskap i olika ämnen och helst under alla skolår som det fullt ut kan fylla sin pedagogiska funktion. Skolbibliotekens ställning måste stärkas. 14

15 Litteraturen Skolbiblioteken främjar intresset för läsning och litteratur. Den kommunala läsfrämjandeplanen är ett stöd för skolbiblioteken. Litteraturen stimulerar och utökar ordförrådet och blir därmed en väg till språket. Den som har ett välutvecklat språk kan lättare delta i den demokratiska processen och det offentliga samtalet. Läsförståelsen i landet minskar och därför behövs bra litteratur på skolbiblioteken som stimulerar och inspirerar elever till läsning. Ett bra bestånd av skönlitteratur kompletterar faktaböcker för en djupare förståelse. Bestånden behöver vara aktuella och anpassade till målgruppen. Lärande och informationskompetens Skolbiblioteket ska fylla en pedagogisk funktion som innebär att det ska höja kvaliteten på elevers lärande i skolan. Därför är det viktigt att personalen som arbetar där har adekvat utbildning. Det är lika viktigt att biblioteket verkar genom undervisningen, dvs via lärarna och skoluppgifter som eleverna arbetar med. Bibliotekspersonal kan till exempel ge boktips, hjälpa både lärare och elever att hitta och värdera information, stimulera läsutveckling och lära ut informationssökning. Detta är färdigheter som eleverna behöver i det livslånga lärandet. Genom samverkan och samarbete mellan klassrum och bibliotek i hela lärandeprocessen utnyttjas kompetenserna på bästa sätt och eleverna utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt. Det virtuella biblioteket Det virtuella biblioteket kan användas för att kommunicera och interagera med lärare och elever. Många barn och ungdomar är vana att använda virtuella tjänster på Internet. Vid behov görs samordning mellan skolbiblioteken för gemensamma inköp av databaser så att alla elever erbjuds samma möjligheter samtidigt som ekonomiska vinster görs. Integration Precis som folkbiblioteket är skolbiblioteket en mötesplats där skilda kulturer kan träffas. Det är viktigt att medier och information finns tillgängligt för elever med andra språk än svenska. Därför är det angeläget att ha ett fungerande samarbete med folkbiblioteket, som har lång erfarenhet av informations- och medieförsörjning. Handlingsplan Skolbibliotekens funktion ska preciseras i skolans styrdokument. Dessutom bör den vara förankrad i kvalitetsredovisningen. För att tydliggöra bibliotekets uppdrag och kompetens bör varje skola upprätta en handlingsplan. Skolbiblioteket i Lagan har utarbetat ett arbetssätt (Åbyraketen) som stödjer eleverna i kunskapssökandet. Den kan vara en modell för samtliga skolbibliotek i Ljungby kommun. 15

16 7. Sjukhusbiblioteket 7.1 Styrdokument Internationella Folkbiblioteksmanifestet FN konventionen om barnets rättigheter Nationella Bibliotekslagen Nationell handlingsplan för handikappolitik- Från patient till medborgare Regionala Regionala riktlinjer för fjärrlån Regional talboksplan Landstingets vision och mål Regionala/Lokala Avtal om biblioteksverksamhet vid Ljungby lasarett Lokala Ljungby på väg- handbok för mål- och verksamhetsstyrning Folkbibliotekens vision och mål 7.2 Nuläge Sjukhusbiblioteket i Ljungby är ett kombinerat patient- och medicinskt bibliotek samt filial till huvudbiblioteket med gemensam planering och verksamhet. Bibliotekslokalen är placerad på lasarettet plan 7, men byggplaner finns att flytta biblioteket till sjukhusets entréplan under. Biblioteket har en egen budget via Landstinget Kronoberg. Ett avtal om biblioteksverksamhet vid Ljungby lasarett mellan Ljungby kommun och Västra sjukvårdsförvaltningen, landstinget Kronoberg har träffats Anslutningen till det kommunala bibliotekssystemet betyder för sjukhusbiblioteket att det utgör en sammanhållen resurs med kontinuerlig tillgång till ett bestånd av böcker och andra media än vad som köps in till sjukhusbiblioteket för landstingsmedel. Bibliotekets service är tillgänglig för landstingets och kommunens alla enheter. Sjukhusbiblioteket är lasarettets kulturcentrum och utgör en stödfunktion för landstingets personal och studerande vid studier, fortbildning och forskning. Biblioteket tillhandahåller lån av böcker och tidskrifter ur det samlade beståndet och fjärrlån av litteratur och artiklar från universitets-, högskolebibliotek och andra specialbibliotek. Inköp av litteratur till studerande och 16

17 avdelningar/kliniker samordnas via bokhandeln. Biblioteket ger tillgång till elektroniska tidskrifter och handledning i strategisk informationssökning via databaser som PubMed, Cinahl, Medline, Clinical Evidence och EBSCO. Sjukhusbiblioteket ansvarar för översyn och katalogisering av avdelningar/klinikers bokbestånd i bibliotekskatalogen Mikromarc och bok depositioner i dagrum och väntrum. Biblioteket tillhandahåller även handikappanpassad litteratur som LL-böcker och storstilsböcker. Inneliggande patienter får på begäran besök av bibliotekspersonal. Föreläsningar och utställningar sker kontinuerligt under året. Biblioteket har samverkan med övriga sjukhusbibliotek i Kronobergs län med gemensam hemsida, utställningar, utbildningar och elektroniska tidskrifter i fulltext EIRA-portalen. Sjukhusbibliotekets personal består sedan 2005 av en utbildad bibliotekarie på heltid samt två biblioteksassistenter med reducerad tjänstgöringstid. Generösa öppettider och god service till låntagarna är signum för verksamheten. Biblioteket har uppdraget att stödja sjukhusets verksamhet varför ca 2/3 av verksamheten ägnas medicinska biblioteket. 7.3 Omvärldsanalys Sjukhusbibliotekets verksamhet påverkas av samhälls- och omvärldsfaktorer: Ökande befolkning som lever allt längre Det livslånga lärandet Krav på hög kompetens En föränderlig värld, vilket ställer krav på flexibilitet Det mångkulturella samhället Konkurrenter; Internet, bokhandel och övriga aktiviteter som tar låntagare IT-utvecklingen Ökat medieutbud Lagar Ökande tillgång till information Ekonomisk utveckling Politiska val Bokbestånden görs mer tillgängliga Låntagarnas krav har ökat. Man önskar nya medier, vill använda fler datorer och snabbare service. Människors behov av bra mötesplatser Patienters vårdtider har blivit kortare 7.4 Framtid Litteraturen Biblioteket skall följa utvecklingen i samhället och sammansättningen av bokbeståndet skall spegla denna. Mängden av information i böcker, tidningar och tidskrifter ökar, liksom nya former av medier uppkommer. Trots att mycket kunskap finns via databaser är behovet av 17

18 tryckt material stort. En fortsatt satsning på medicinsk litteratur och tidskrifter ligger i linje med det Medicinska bibliotekets intention av ett mediebestånd som uppfyller de krav ett nationellt sjukhusbibliotek har. Patientbiblioteket förstärks ytterligare med ett allsidigt och aktuellt bestånd av böcker, tidningar, tidskrifter och ljudböcker. Lärandet Nätets nära nog obegränsade möjligheter till information kombinerat med tillgång till personlig kontakt och vägledning via sjukhusbiblioteket litteraturbestånd ger bra grogrund för kompetensutveckling. Genom information om de resurser och verktyg som finns tillgängliga för låntagarna kan deras lärande göra det möjligt att ta sig an informationsflödet på ett bra sätt. Bibliotekets medieutbud ger därför goda möjligheter till ett livslångt lärande. En stor del av verksamheten består i att förmedla kunskap om hur man söker adekvat rätt information och upptar en allt större del av bibliotekariens tid. Pedagogiskt planerade undervisningspass i litteratursökning för sjukhuspersonal och studerande är ett viktigt inslag i lärandeprocessen. Det virtuella biblioteket Det virtuella biblioteket är en samling användarvänliga och spännande informationsresurser presenterade för låntagarna på sjukhusbibliotekets hemsida. De flesta bibliotek har webbsidor med länksamlingar, ofta grupperade ämnesvis. Sjukhusbiblioteket vill inspirera och locka till både kunskap och fantasi med Internet som kanal på hemsidan och genomföra intern utbildning som presenterar användbara och tillgängliga länkar för användarna. Integration Sjukhusbibliotekets målgrupp är heterogen med olika krav och förkunskaper. Patienter och studerande kommer från hela landet, men också från utlandet. Många har ett annat språk än svenska som modersmål. Utbudet av litteratur ökar ständigt och understryker behovet av ett allsidigt och brett mediebestånd på olika nivåer och språk. Litteratur på främmande språk samt talböcker lånas in från kommunbiblioteket och TPB vid efterfrågan. Lasarettets intranät hjälper till med översättningar inom hälso- och sjukvård och sjukhusbiblioteket med språklexikon. Informationskompetens Informationsflödet i samhället har medfört att informationskompetens blivit allt viktigare för att söka och värdera information. Det är viktigt att veta hur man skall kunna hantera information på ett kritiskt och självständigt sätt. Informationsmängden tenderar att bli så stor och föränderlig att ingen och inget kan lagra den. Viktigare blir att vid behov kunna hitta lagom lämpad information. Sjukhusbiblioteket har en hög informationskompetens via utbildad bibliotekarie för att möta kraven från användarna. Kompetensutveckling och etiska krav är nödvändigt för att förstå alla nya sökmöjligheter som presenteras. 18

19 8. Biblioteket vid Centrum för Informationslogistik 8.1 Styrdokument Nationella Bibliotekslagen Nationell handlingsplan för handikappolitik- Från patient till medborgare Högskoleförordningen Lokala CILs måldokument 8.2 Nuläge CIL-biblioteket startade 2001 och ägs och drivs av Centrum för Informationslogistik AB. Målgruppen är främst studenter, lärare, forskare och de som i sin yrkesroll har behov av information inom ämnet informationslogistik, men biblioteket är även öppet för allmänheten. Då informationslogistik är ett brett ämne, kan bibliotekets resurser även användas av studerande på andra utbildningar, men inköp av medier är i dagsläget inriktat på informationslogistikutbildningen och beståndet byggs upp utifrån behoven. Även i övrigt är utvecklingen av biblioteket behovsstyrt. Personalen består av en deltidsanställd bibliotekarie, vars arbetstid delas mellan bibliotek och administration för utbildningen, tidsåtgången för respektive del är flytande. Biblioteket samverkar med huvudbiblioteket i Ljungby kommun, dels i biblioteksdatasystemet BOOK-IT, dels med ömsesidig komplettering av litteratur. Samverkan finns också med Växjö universitetsbibliotek som ger tillgång till elektroniska databaser och medier, eftersom CILs studenter är inskrivna vid Växjö universitet. I övrigt deltar CIL-biblioteket i traditionellt fjärrlånesamarbete med övriga bibliotek i landet. Biblioteket kännetecknas av funktionella lokaler och god service. Det är övervägande svensktalande studenter mellan år som använder biblioteket. Tillräckligt många datorer finns i eller i anslutning till biblioteket och de intilliggande grupprummen används flitigt för studier. CIL, och därmed till viss del även högskolebiblioteket, samverkar med delar av näringslivet i Ljungby. 19

20 8.3 Omvärldsanalys Högskolebibliotekets verksamhet påverkas av samhälls- och omvärldsfaktorer: Det livslånga lärandet Krav på hög kompetens En föränderlig värld, vilket ställer krav på flexibilitet Det mångkulturella samhället IT-utvecklingen Ökat medieutbud Lagar Läsförståelsen minskar Ökande tillgång till information Ekonomisk utveckling Politiska val Bokbestånden görs mer tillgängliga Låntagarnas krav har ökat. De vill ha nya medier, använda fler datorer, ha mer och snabbare service. Människors behov av bra mötesplatser 8.4 Framtid Lärandet Studenterna förväntas under sin utbildning utveckla de förmågor som kan sammanfattas med begreppet informationskompetens, dvs förmågan att identifiera sitt eget informationsbehov, söka, granska och kritiskt värdera informationen samt att kunna använda informationen för att lösa speciella uppgifter eller problem. Studenterna kommer även i fortsättningen behöva handledning och stöd från bibliotekspersonal för att lära känna ett ämne, klara av studierna och vara förberedd inför ett livslångt lärande ute i den kommande yrkesprofessionen. I ett sammanhang där det livslånga lärandet framhålls som ett ideal och undervisning (inte sällan på distans) har inslag av undersökande och problembaserat arbete ställs höga krav på studenten att på egen hand tillgodose sina informationsbehov. Dessa studenter behöver också stöd av bibliotekarier i sitt lärande. Det virtuella biblioteket IT-utvecklingen, distansarbete och informationssamhället i stort ställer ökade krav på bibliotekets möjligheter och tjänsteutformning, bl.a. interaktiva tjänster. Biblioteken ska ligga i frontlinjen med hänsyn till utveckling, och deltagande i virtuella/digitala tjänster. Detta kan ställa krav på förändring i arbetssätt för att svara mot förändrade förväntningar och för att tillgängliggöra information. Det virtuella biblioteket har förbättrat tillgången till information och kommer att få en allt större betydelse i framtiden. Näringslivsutveckling Genom att, i samverkan med folkbiblioteket, utveckla och tillhandahålla informationstjänster till företag och stödja medborgarnas kompetensutveckling stöds tillväxt och entreprenörskap i kommunen. 20

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008.

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Förslag till: Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Bakgrund och syfte. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad ORDLISTA... 2 INLEDNING... 3 VISION & STRATEGIER... 3 BAKGRUND OCH SAMVERKAN... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer