Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011"

Transkript

1 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun skall ha god kunskap om bibliotekens utbud och resurser Kjell Sundberg, Noaks ark KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

2 Innehållsförteckning 1. Uppdraget...sid 4 2. Arbetssätt...sid Projektansvarig 2.2 Arbetsgång 2.3 Styrgrupp/andra grupper 2.4 Brukarundersökningar och fokusgrupper 3. Biblioteksutveckling i regionen och landet...sid 7 4. Biblioteksutveckling i Ljungby kommun...sid 8 5. Folkbiblioteken...sid Styrdokument 5.2 Nuläge 5.3 Omvärldsanalys 5.4 Framtid: kulturcentrum/ litteraturen/ lärandet/ det virtuella biblioteket/ integration/ näringslivsutveckling/ informationskompetens 5.5 Resultat brukarundersökningar och fokusgrupper 6. Skolbiblioteken...sid Styrdokument 6.2 Nuläge 6.3 Omvärldsanalys 6.4 Framtid: litteraturen/ lärande och informationskompetens/ det virtuella biblioteket/ integration/ handlingsplan/förtydligande samordningstjänst 7. Sjukhusbiblioteket...sid Styrdokument 7.2 Nuläge 7.3 Omvärldsanalys 7.4 Framtid: litteraturen/ lärandet/ det virtuella biblioteket/ integration/ informationskompetens 8. Biblioteket vid Centrum för informationslogistik...sid Styrdokument 8.2 Nuläge 8.3 Omvärldsanalys 8.4 Framtid: lärandet/ det virtuella biblioteket/ näringslivsutveckling 2

3 9. Det framtida behovet av informations- och medieförsörjning...sid Ansvarsfördelning 9.2 Medieanalys 10. Gemensamma utvecklingsområden...sid Gemensam vision 10.2 Medieförsörjning 10.3 Utbildning 10.4 Kataloger 10.5 Bokbestånd 10.6 Tillgänglighet 10.7 Bemötande 10.8 Det virtuella biblioteket 11. Sammanfattande analys...sid Ekonomi sid Handlingsplaner sid Källor.sid 31 3

4 1. Uppdraget Bibliotekslagen (SFS 2004:1261; bilaga 1) förordar samordning av en kommuns samlade biblioteksresurser i form av en biblioteksplan. I Ljungby kommun berörs CIL- och Högskolecentrum, Ljungby lasarett, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen av samverkansprojektet. Kultur- och fritidsnämnden gav den 10:e maj 2006 bibliotekschef Anne-Lise Fäldt uppdraget att ta fram ett underlag för en biblioteksplan (bilaga 2). Med utgångspunkt i det färdiga underlaget gav Kultur- och fritidsnämnden den 2:a oktober 2006 Kultur- och fritidschef Bengt S Gustafsson uppdraget att ta fram en biblioteksplan för biblioteken i Ljungby kommun. 2. Arbetssätt 2.1 Projektansvarig I mars 2007 utsågs bibliotekarie Jens Christiansson till projektansvarig. Uppgiften var att leda arbetet med utformningen av en biblioteksplan för alla bibliotek i Ljungby kommun. 2.2 Arbetsgång En styrgrupp (se 2.3) utsågs av bibliotekschefen och sammankallades till ett första möte i mars Kort därefter arrangerade Länsbibliotek Sydost ett seminarium kring biblioteks- 4

5 planearbete där projektansvarig, bibliotekschef och skolbiblioteksrepresentant deltog för att samla kunskap om detta arbete. Ett frågeformulär för en nulägesinventering av skolbiblioteken skapades i slutet av mars och skickades ut till ansvariga för vart och ett av Ljungby kommuns sammanlagt 18 skolbibliotek. I början av april skapades ett gemensamt frågeformulär för folkbiblioteken, sjukhusbiblioteket och högskolebiblioteket. Detta frågeformulär delades ut till ansvarig för sjukhusbiblioteket, till ansvarig för högskolebiblioteket, samt till ansvariga för 9 av folkbibliotekens verksamheter. Ett seminarium anordnades på Garvaren den 24:e april. Syftet var att sprida kunskap om arbetet till berörda politiker och tjänstemän. Olofströms bibliotekschef Elisabeth Jonsson berättade om biblioteksplanearbetet i Olofströms kommun och det fanns även tid för diskussion. Efter seminariet stod det klart att politiker borde vara med vid utformandet av biblioteksplanen. Då fick Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse varsin representant till styrgruppen. När skolbibliotekens nulägesinventering var färdig gjordes en sammanställning och analys. Därefter tillsattes en arbetsgrupp (se 2.3) som skulle utforma vision och mål för skolbiblioteken. Gruppen arbetade självständigt fram vision och mål med handledning av projektanansvarig. Nulägesinventeringarna för folkbiblioteken, sjukhusbiblioteket och högskolebiblioteket var färdiga vid månadsskiftet maj/juni. De ansvariga för sjukhusbiblioteket och högskolebiblioteket utsågs att skapa vision och mål för sina verksamheter. En arbetsgrupp (se 2.3) utsågs att ta fram vision och mål för folkbiblioteken. Arbetsgruppen fick också uppgiften att göra en omvärldsanalys och en framtidsanalys. Parallellt med detta arbetade socialförvaltningens styrgruppsrepresentant och projektledaren med att analysera social biblioteksverksamhet. I mitten av juni påbörjades arbetet med att sammanställa och analysera nulägesinventeringar för sjukhusbiblioteket, högskolebiblioteket och folkbiblioteket och i mitten av augusti var arbetet färdigt. Vid styrgruppens första möte efter sommaruppehållet deltog representanter från Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden (se 2.3). Under hösten träffades styrgruppen vid fem tillfällen och vid dessa träffar behandlades vision och mål för respektive bibliotekstyp. Diskussioner om bibliotekens roll i kommunen fördes också. Styrgruppen gjorde i september studiebesök på Sunnerbogymnasiets- och Åbyskolans skolbibliotek. De två sista veckorna i oktober ägnades åt att skriva färdigt biblioteksplanen. Vid Kultur- och fritidsnämndens novembersammanträde beslöt man att bjuda in till presidieöverläggningar med Socialnämnden och med Barn och Utbildningsnämnden. Syftet var att diskutera biblioteksplanen. Efter detta har planen gått ut på remiss till berörda nämnder. Samtidigt har planen presenterats och diskuterats på alla skolor. 2.3 Styrgrupp/andra grupper Styrgrupp Jens Christiansson, bibliotekarie, projektledare 5

6 Anne-Lise Fäldt, bibliotekschef Britt-Marie Zeylon, utvecklingsledare, Barn- och utbildning Saga Alexanderson, gymnasiebibliotekarie, skolbiblioteksrepresentant Ulla-Margarethe Carlsson, bibliotekarie, högskolebibliotekets representant Jan Wettemar, bibliotekarie, sjukhusbibliotekets representant Jim Vong, flyktingsamordnare, socialförvaltningens representant Från och med den 28:e augusti 2007 har följande politiker deltagit i styrgruppen: Ann-Kristin Petersson, (m), Kultur- och fritidsnämnden Åshild Axell, (Kd), Barn- och utbildningsnämnden Tryggve Svensson, (v), Socialnämnden Arbetsgrupp skolbibliotek Saga Alexanderson, gymnasiebibliotekarie, representant för gymnasieskolan Elisabeth Jung, lärarbibliotekarie, representant för låg- och mellanstadieskolorna Christina Olsson, skolbibliotekarie, representant för högstadieskolorna Anna Rydh-Larsson, förskollärare, representant för förskolan Siw Svensson, bibliotekarie, representant för integrerat skolbibliotek Arbetsgrupp folkbibliotek Jens Christiansson, bibliotekarie, projektledare Charlotta Thorell, bokbussansvarig bibliotekarie Pia Bertilsson, barnbibliotekarie Kristin Magnusdottir, biblioteksassistent, representant för filialerna 2.4 Brukarundersökningar och fokusgrupper Våren 2006 gjordes en brukarundersökning på huvudbiblioteket i Ljungby och filialen i Lagan. Vid samma tidpunkt gjordes en icke-användarundersökning i Ljungby kommun. Folkbiblioteket har vid två tillfällen samlat fokusgrupper där biblioteksanvändare fått besvara frågor kring bibliotekets utveckling. Information från dessa undersökningar har använts vid biblioteksplanens utformning (se vidare 5.5) 6

7 3. Biblioteksutveckling i landet och regionen De svenska folkbiblioteken är inte längre enbart utlåningscentraler. De är mötesplatser med stora inslag av kulturaktiviteter för alla och där mångkulturen får en särskild plats. Biblioteken arbetar aktivt med att göra information av olika slag tillgänglig både då det gäller att utveckla de digitala biblioteken (Bibliotek 2.0) och på plats i biblioteken. Under innevarande höst har man på det nationella planet påbörjat en förnyad diskussion om läsfrämjande och barnbiblioteksverksamhet samt lyft fram skönlitteraturens centrala roll inom biblioteken. Främst i syfte att visa på läsningens betydelse för nivån på läskunnigheten. Tillgänglighetsoch bemötandefrågorna är numera självklara arbetsområden och Länsbibliotek Sydost arbetar med att stödja kommunbiblioteken i biblioteksutvecklingen främst genom pågående projekt som bl a Vuxnas lärande och Demoteket. Medborgarfokus och entreprenörskap är centrala begrepp i landets och regionens biblioteksutveckling. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) har under hösten-07 gett Eva Swartz i uppdrag att göra en brett förankrad kulturöversyn. Bibliotekens roll i denna är oklar. Utredningen skall vara klar vid årsskiftet dec-08/jan-09. Bibliotekssverige arbetar intensivt för att få till stånd arbetet med en nationell utvecklingsplan för de svenska biblioteken. I samband med utbyggnaden av högskolor har högskolebiblioteken utvecklats i snabb takt under de senaste 10 åren. Utvecklingen av de svenska skolbiblioteken har inte varit föremål för några allmänt utvecklingsspecifika insatser. Dessa har behandlats ytterst styvmoderligt På vissa skolor förekommer dock ett intensivt arbete med att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs samtidigt som man arbetar med litteraturen dvs läsfrämjande. Forskningsresultat ger vid handen att detta medvetna arbetssätt främjar läsförmågan på ett positivt sätt. För närvarande samlas det in en omfattande statistik över de svenska skolbiblioteken. I regeringens förslag till budget finns det speciellt avsatta medel för en Läsa-skriva-läsa-satsning. Här finns också möjligheter att utveckla skolbiblioteken som pedagogiska redskap och som stimulerande och positiva läsmiljöer. Sjukhusbiblioteken liknar alltmer kvalificerade informationscentraler med tillgång till bl a medicinska databaser. 7

8 4. Biblioteksutveckling i Ljungby kommun Under en lång rad av år har Ljungby kommunbibliotek byggt upp en traditionell läsfrämjandeverksamhet bland barn och äldre. Den tekniska utvecklingen har fått stå tillbaka något för denna högprioritering. Idag visar det sig att vi valt rätt väg på grund av att vi inte tappat fokus på vårt uppdrag. Från 2002 och framåt har vi genomfört stora investeringar i lokaler (Lidhult och Lagan) och i en ny bokbuss. Vi har bidragit i utvecklingen av CIL-biblioteket och deltar idag aktivt i utvecklingen av Högskolecentrum genom att bidra med en halv bibliotekarietjänst. Just nu planeras för en uppfräschning av huvudbibliotekets bibliotekshall och för en integration av folk- och skolbiblioteken i Ryssby. Båda projekten skall vara klara. Dessutom planerar vi att vara klara med Webb-biblioteket ett virtuellt bibliotek som kommer att ha många interaktiva funktioner. Kommuninvånarna är flitiga läsare. Detta gäller främst barnen. Under 2006 låg vi på 15:de plats i riket vad gäller utlånade medier. 5. Folkbiblioteken 5.1 Styrdokument Internationella UNESCO:s folkbibliotekmanifest FN:s konvention om barnets rättigheter Nationella Bibliotekslagen Nationell handlingsplan för handikappolitik- "Från patient till medborgare" Regionala Landstinget Kronobergs kulturstrategi Strategi och verksamhetsplan 2007 (Länsbibliotek Sydost) Fördjupat samarbete mellan Länsbibliotek Sydost och Länsbibliotek Kalmar Regional talboksplan Regionala riktlinjer för fjärrlån Lokala Ljungby på väg- handbok för mål- och verksamhetsstyrning Folkbibliotekens vision och mål (bilaga 3) Läsfrämjandeplan Handikapplan Bibliotekets tillgänglighetsplan 5.2 Nuläge 8

9 Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för folkbiblioteksverksamheten i Ljungby kommun. Folkbiblioteken i Ljungby kommun består av huvudbiblioteket i Ljungby, bokbussen samt filialerna i Ryssby, Lagan och Lidhult. Biblioteket i Lagan (Åbyskolan) är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Sjukhusbiblioteket är också en filial men behandlas separat under sjukhusbibliotekets verksamhet. Folkbiblioteken och dess verksamhet riktar sig till alla kommuninvånare. Folkbibliotekets verksamhetsidé: För att värna om demokrati och ett jämlikt samhälle ska folkbiblioteket erbjuda alla medborgare i kommunen en väg till kunskap och upplevelser. Folkbiblioteken i Ljungby kommun kännetecknas av funktionella lokaler. Huvudbiblioteket är under förändring och skall förbättra sina lokaler ytterligare. Överlag har kommunens invånare god tillgång till kommunens folkbibliotek och dess bestånd. Det finns dock brister när det gäller tillgången till information för invandrare och flyktingar på deras egna språk. Flyktinggrupper efterfrågar dagsfärska nyheter på det egna språket. Huvudbiblioteket tillmötesgår det behovet med en webblösning. Socialförvaltningen informerar flyktingar om vissa av huvudbibliotekets resurser, men avsätter inga pengar till böcker/ tidningar för invandrare eller funktionshindrade. Folkbiblioteket bedriver, med egen budget, uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Bibliotekets service till äldre och funktionshindrade är utvecklad enligt traditionell modell. Biblioteket har också en stark tradition av service till kommunens skolor/förskolor. Det kan röra sig om bokbuss/anpassade mediebestånd att användas i skolorna/barnlitteraturpedagogtjänst/klassbesök på huvudbiblioteket/integrerat bibliotek i Lagan/BOOK-IT/temalådor/ sommarläsning/extra filialöppet för skolorna i Lidhult och Ryssby under 35 v/läsår. I 2008 års penningvärde är dessa tjänster värda :-. Kommunens folkbibliotek erbjuder en bred service för användarna, t.ex. fjärrlån, tillgång till databaser, transporter av böcker och media inom kommunen, guidning i biblioteken, kurser mm. Det enskilda bibliotekets storlek och inriktning påverkar dock den service och de tjänster som ges. Låntagarna kan i hög grad påverka vilken service de får, exempelvis styrs bibliotekens inköp alltmer av låntagarnas önskemål. Traditionellt fjärrlånesamarbete med övriga bibliotek i landet ingår som en del av servicen. Huvudbiblioteket samverkar med många parter, t ex kommunala förvaltningar, föreningslivet, bildningsförbunden, barnavårds och mödravårdscentraler m fl. Samverkan förekommer också på regional och nationell nivå. Samverkan mellan de olika folkbiblioteksenheterna fungerar väl på alla nivåer. Datortätheten är relativt bra, men biblioteken behöver se över hur vissa datorer används. Teknik för funktionshindrade finns på flera bibliotek, huvudbiblioteket har till exempel en anpassad dator för synskadade. Folkbiblioteken använder biblioteksdatasystemet BOOK-IT, som uppgraderas en gång om året. Alla enheter använder samma bibliotekskatalog. De flesta bibliotek har anpassat bemanningen efter behovet. Idag finns bibliotekarier med ansvar för barnbibliotek, social biblioteksverksamhet, IT, media, integrerat folk-och skolbibliotek, studier och bokbuss. Vissa delar av huvudbibliotekets verksamhet har dock bristande bemanning. Social verksamhet skulle kunna förbättra kvalitén med en utökad bemanning. I Lidhult, Lagan och Ryssby arbetar ingen bibliotekarie men huvudbiblioteket bidrar med bib- 9

10 liotekariekompetens vid behov. Personalen på alla folkbibliotek ser positivt på kompetensoch verksamhetsutveckling. Några av kommunens folkbibliotek kommer att göra stora förändringar -11. Bakom dessa förändringar ligger ett strategiskt tänkande som skall locka fler användare och göra samlingarna mer tillgängliga. Ambitionen att följa med i teknikutvecklingen märks tydligt. Rätt använt kan IT förbättra tillgängligheten och servicen för användarna. Här kan den nya RFID-tekniken komma till stor användning. Tanken på att öppna upp huvudbibliotekets stora bokmagasin är en viktig del i att göra boksamlingarna levande och tillgängliga för den breda allmänheten. Initiativ till samarbete med nya partners och utökat samarbete med befintliga har gjorts och planeras. Nya grepp behövs för att marknadsföra biblioteken. Svensk Biblioteksförening har sammanställt statistiskt material för alla kommuner i landet, så även Ljungby. För vidare läsning se dokumentet Folkbiblioteken i Ljungby 2007 som finns på Svensk biblioteksförenings hemsida 5.3 Omvärldsanalys Ljungby kommuns folkbibliotek påverkas av samhälls- och omvärldsfaktorer: Ökande befolkning som lever allt längre Det livslånga lärandet Krav på hög kompetens En föränderlig värld, vilket ställer krav på flexibilitet Det mångkulturella samhället Konkurrenter; Internet, bokhandel och övriga aktiviteter som tar låntagare IT-utvecklingen Ökat medieutbud Lagar Läsförståelsen minskar Ökande tillgång till information Ekonomisk utveckling Politiska val Avsaknad av kulturdebatt Ungdomar; flyttar, har svårt att hitta till biblioteket, har andra intressen. Bokbestånden görs mer tillgängliga. Det har t.ex. blivit vanligt med öppna magasin. Låntagarnas krav har ökat. De vill ha nya medier, använda fler datorer, ha mer och snabbare service. Människors behov av bra mötesplatser Ny centrumplan som innebär att huvudbiblioteket kan flyttas Bristfällig skyltning till biblioteken 5.4 Framtid I framtiden kommer folkbiblioteken att spela en viktig strategisk roll i den kommunala utvecklingen, speciellt inom följande områden: 10

11 Kulturcentrum Huvudbiblioteket är en lämplig kulturmötesplats. Lokalerna är rymliga och inbjudande. Personalen har länge arbetat med kultur i olika former. Biblioteket är dessutom en kulturbärare och mötesplats. Invånarna i Ljungby kommun, folkbibliotekets personal och de politiska grupperna ser gärna huvudbiblioteket som ett kulturcentrum. I detta kulturcentrum har kultuturen sin givna plats. Där arbetar man med litteratur, lärande, databaserad information, integration och näringsliv med hjälp av informationskompetent personal. Författarbesök, musik, utställningar, teater, konst, design, film, dans, foto, mat m.m. är exempel på vad ett kulturcentrum kan innehålla. Biblioteket kan även användas som demokratitorg, d.v.s. forum för debatt. En satsning på ett kulturcentrum kräver ett fungerande samarbete och en väl genomtänkt marknadsföring. Litteraturen Folkbiblioteken ska främja intresset för läsning och litteratur. Litteraturen är kärnan i folkbibliotekens verksamhet. I mötet med boken tillgodogör sig läsaren erfarenheter som kan an- vändas i det verkliga livet. Boken ses då som ett redskap för personlig utveckling. Läsning berikar fantasin och utvecklar förståelse för andra människor och kulturer. Litteraturen bygger på så sätt broar mellan olika kulturer. Etiska och moraliska överväganden behandlas ofta i böcker, vilket får läsaren att reflektera över svåra di- lemman. Litteraturen stimulerar och utökar ordförrådet och blir därmed en väg till språket. Den som har ett välutvecklat språk kan lättare delta i den demokratiska processen och i det offentliga samtalet. Ett starkt skäl till att stärka litteraturens ställning är att läsförståelsen i landet minskar. Folkbibliotekens bestånd är en motvikt till det mer lätta utbudet och samhällets strävan efter det som är snabbt och enkelt. Äldre och udda litteratur behöver finnas på biblioteken eftersom den inte går att få tag på någon annanstans. Betydelsefull litteratur behöver bevaras för framtiden för att spegla vår kultur. Bibliotekens bestånd kännetecknas av god kvalité, d.v.s. bra språk och handling. Lärandet Det livslånga lärandet kommer att vara en fortsatt integrerad del av bibliotekens verksamhet. Andelen studerande har ökat bland folkbibliotekens användare. De flesta fjärrlån som görs är studierelaterade. Utlån av facklitteratur har ökat de senaste åren samtidigt som utlån av skönlitteratur har minskat. Facklitteratur åldras snabbare än skönlitteratur vilket innebär att fler inköp behöver göras. Dessutom är facklitteratur dyrare än skönlitteratur. Ett fördjupat samarbete med högskolan, gymnasieskolan, grundskolan, förskolan och studieförbunden befäster folkbibliotekets viktiga position i det livslånga lärandet. Tillgången till lärcenter är betydelsefullt för kommuninvånarnas lärande. Det virtuella biblioteket Databaserad information ska vara tillgänglig för alla, vilket är en demokratisk fråga men också en fråga om god service. Detta är en anledning till att folkbiblioteken behöver utveckla det virtuella biblioteket. Det virtuella biblioteket kan användas som forum för kommunikation 11

12 och interaktion med användarna. 24-timmarsbiblioteket ger låntagarna möjlighet att via katalogen göra omlån, reservera böcker och media, samt att lämna inköps- och fjärrlåneförslag. Det finns en förhoppning om att Bibliotek 2.0 (Webb 2.0) skall ge låntagarna ännu bättre service. Det virtuella biblioteket erbjuder ett flertal databaser, exempelvis Musikwebb, Alex online (författarinformation), e-biblioteket (elektroniska böcker), Global grant (stipendier och fonder) och Nationalencyklopedin online. Låntagarna ges möjlighet att använda vissa databaser hemifrån med funktionen Remote access. Redan idag kan låntagarna hemifrån använda databaser som t ex EBSCO, Novelist och Musikwebb. Folkbiblioteken skall arbeta för att grupper som inte har tillgång till databaserad information erbjuds möjlighet att ta del av sådan information. Det innebär bland annat att kurser i seniorsurf fortsätter att anordnas, men även andra grupper som inte har erfarenhet av Internet eller annan databaserad information ska beredas möjlighet att ta del av detta. Vidare behöver det virtuella biblioteket marknadsföras för att fler skall dra nytta av den databaserade informationen och bibliotekets tjänster. Integration Genom att göra information tillgänglig för invandrar-/flyktinggrupper ges de möjligheter att ta del av bibliotekens resurser och kan därmed också delta i och påverka samhället. För att underlätta integration behöver folkbiblioteken samarbeta med grupper, organisationer, föreningar och socialförvaltningen. Handlingsplaner och rutiner för arbetet med invandrare/flyktingar behöver utarbetas. Integration främjas med ett utökat utbud av medier, information och kulturaktiviteter för flykting- och invandrargrupper. I egenskap av mötesplats kan folkbiblioteken vara med och bryta segregationen i samhället. Näringslivsutveckling Tillgången till information har ökat lavinartat de senaste åren, vilket gör det svårt att hitta relevant information. Företag kan inte utvecklas utan ny kunskap och aktuell information. Ny kunskap åldras fort och i de flesta branscher är det en förutsättning att vara uppdaterad med den senaste kunskapen för att kunna konkurrera på marknaden. Folkbiblioteken har kompetens som kan användas för att stödja näringslivet. Först är det viktigt att undersöka vilket behov näringslivet har av bibliotekstjänster. Folkbiblioteken skulle t.ex. kunna hjälpa företagare med litteratur, att lära ut hur databaser används och hur källkritik tillämpas. Ett fungerande samarbete mellan folkbiblioteken och näringslivet gynnar hela kommunen. Informationskompetens Det finns ingen samstämmig definition av begreppet informationskompetens, men följande citat klargör hur folk - och högskolebiblioteken ser på informationskompetens: Att utifrån behov och sammanhang anlägga ett förhållnings- och tankesätt som innebär att man på lämpliga vägar och i relevanta källor (muntliga, tryckta, elektroniska, visuella, audiella, etc.), i grupp eller individuellt, kan identifiera, söka och använda information på ett effektivt, klokt och etiskt riktigt sätt (Källa: Ola Pilerot, Högskolan i Skövde) 12

13 Att besitta korrekt information kan vara avgörande när beslut av olika slag skall fattas. Informationsöverflödet har medfört att informationskompetens blivit en allt viktigare kompetens för att hitta och värdera information. Informationskompetens är ett måste i kunskapssamhället och därför har biblioteken en nyckelroll i samhällsutvecklingen. Biblioteksutbildningens utveckling tydliggör informationskompetensens betydelse. Idag utbildas bibliotekarierna i biblioteks- och informationsvetenskap. 5.5 Resultat brukarundersökningar och fokusgrupper Icke-brukare har låg kunskap om bibliotekets utbud och de önskar sig upplevelser om de skall besöka biblioteket. För att nå icke-brukarna är det lämpligt att målgruppsanpassa information. En del av brukarna upplever att det är svårt att orientera sig i biblioteket. En förklaring kan vara att klassifikationssystemet i sig är svårt att förstå, men biblioteken kan göra förändringar i lokalerna som skulle kunna underlätta för användarna att hitta. De flesta biblioteksbesökare lånar böcker men många använder biblioteket för studier eller som mötesplats. En stor grupp besökare läser tidningar och tidskrifter under besöket. 6. Skolbiblioteken 6.1 Styrdokument Internationella UNESCO:s skolbibliotekmanifest FN:s konvention om barnets rättigheter Nationella Bibliotekslagen Nationell handlingsplan för handikappolitik- "Från patient till medborgare" IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek 6.2 Nuläge I Ljungby kommun finns 18 skolbibliotek. 14 av dessa bibliotek riktar sig till årskurs 0-6, tre bibliotek till årskurs 0-9 och ett bibliotek till gymnasieelever. Målgrupp är elever och lärare. Allmänheten kan låna på Sunnerbogymnasiets bibliotek. Barn- och utbildningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för Ljungby kommuns skolbibliotek. Rektorn för varje skola är 13

14 ansvarig för skolbiblioteket och dess verksamhet på skolan. Aktuella styrdokument för skolbiblioteken saknas i kommunen. I skolbiblioteken arbetar lärarbibliotekarier, skolbibliotekarier och biblioteksassistenter. Ingen är fackutbildad bibliotekarie. Gallrings- och flertalet andra skolbibliotekskunskaper saknas på vissa skolor. Personalen önskar sig kompetensutbildning. Skolbiblioteken är en pedagogisk resurs i undervisningen och en källa till läslust och språkutveckling. Förutsättningarna är dock olika för Ljungby kommuns skolbibliotek. De flesta skolbibliotek köper in övervägande böcker. Få skolbibliotek köper datorprogram, databaser, anpassade medier, tidningar eller tidskrifter. Det finns stora variationer mellan skolbiblioteken när det gäller att samla bestånden i en katalog. Sunnerbogymnasiet, Astradskolan, Kungshögsskolan och Åbyskolan använder BOOK- IT. Dessa bibliotek har dessutom ett nära samarbete med huvudbiblioteket. Nästan hälften av skolbiblioteken är helt utan katalog. Övriga bibliotek har egna kataloglösningar. En tredjedel av skolbiblioteken upplever att de har otillfredsställande lokaler. Tillgången till datorer är bra. 6.3 Omvärldsanalys Skolbibliotekens verksamhet påverkas av samhälls- och omvärldsfaktorer: Det livslånga lärandet Krav på hög kompetens En föränderlig värld, vilket ställer krav på flexibilitet Det mångkulturella samhället Fritidsaktiviteter IT-utvecklingen Ökat medieutbud Lagar Läsförståelsen minskar Ökande tillgång till information Ekonomisk utveckling Ungdomar har andra intressen Satsning på skolbibliotek/ lärares inställning till skolbibliotek och engagemang för elevers läsning Låntagarnas krav har ökat. De vill ha nya medier, använda fler datorer, ha mer och snabbare service. Människors behov av bra mötesplatser 6.4 Framtid I dagens skola, där eleverna själva förväntas söka sin kunskap och utveckla ett kritiskt tänkande, kommer skolbiblioteken att spela en allt viktigare roll. Det är framför allt när biblioteket används som redskap i olika ämnen och helst under alla skolår som det fullt ut kan fylla sin pedagogiska funktion. Skolbibliotekens ställning måste stärkas. 14

15 Litteraturen Skolbiblioteken främjar intresset för läsning och litteratur. Den kommunala läsfrämjandeplanen är ett stöd för skolbiblioteken. Litteraturen stimulerar och utökar ordförrådet och blir därmed en väg till språket. Den som har ett välutvecklat språk kan lättare delta i den demokratiska processen och det offentliga samtalet. Läsförståelsen i landet minskar och därför behövs bra litteratur på skolbiblioteken som stimulerar och inspirerar elever till läsning. Ett bra bestånd av skönlitteratur kompletterar faktaböcker för en djupare förståelse. Bestånden behöver vara aktuella och anpassade till målgruppen. Lärande och informationskompetens Skolbiblioteket ska fylla en pedagogisk funktion som innebär att det ska höja kvaliteten på elevers lärande i skolan. Därför är det viktigt att personalen som arbetar där har adekvat utbildning. Det är lika viktigt att biblioteket verkar genom undervisningen, dvs via lärarna och skoluppgifter som eleverna arbetar med. Bibliotekspersonal kan till exempel ge boktips, hjälpa både lärare och elever att hitta och värdera information, stimulera läsutveckling och lära ut informationssökning. Detta är färdigheter som eleverna behöver i det livslånga lärandet. Genom samverkan och samarbete mellan klassrum och bibliotek i hela lärandeprocessen utnyttjas kompetenserna på bästa sätt och eleverna utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt. Det virtuella biblioteket Det virtuella biblioteket kan användas för att kommunicera och interagera med lärare och elever. Många barn och ungdomar är vana att använda virtuella tjänster på Internet. Vid behov görs samordning mellan skolbiblioteken för gemensamma inköp av databaser så att alla elever erbjuds samma möjligheter samtidigt som ekonomiska vinster görs. Integration Precis som folkbiblioteket är skolbiblioteket en mötesplats där skilda kulturer kan träffas. Det är viktigt att medier och information finns tillgängligt för elever med andra språk än svenska. Därför är det angeläget att ha ett fungerande samarbete med folkbiblioteket, som har lång erfarenhet av informations- och medieförsörjning. Handlingsplan Skolbibliotekens funktion ska preciseras i skolans styrdokument. Dessutom bör den vara förankrad i kvalitetsredovisningen. För att tydliggöra bibliotekets uppdrag och kompetens bör varje skola upprätta en handlingsplan. Skolbiblioteket i Lagan har utarbetat ett arbetssätt (Åbyraketen) som stödjer eleverna i kunskapssökandet. Den kan vara en modell för samtliga skolbibliotek i Ljungby kommun. 15

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Måndagen 11 november 2013 kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag:

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN

PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN Ann-Charlotte Thour Carina Ahlström Eva Johansson Eva Åkesson Kristina Frank-Martin Sabine Helmerding Ulla Langeström Annika Persson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk 2 1. INLEDNING...4

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA 1 [1] Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Botkyrka 2005-02-23 Referens

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Av Eva Bergstedt, frilandsjournalist, på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland Våren 2003 fick Länsbibliotek Östergötland i uppdrag

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö SSU20U Skolbiblioteket - skolans pedagogiska centrum 2011-03-25 Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.2.1 Målformulering... 3 2. Nuläget...

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer