C 160/12 Europeiska gemenskapernas officiella tidning KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPENS PROGRAM FÖR UTBILDNING SOKRATES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C 160/12 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 4.7.2002 KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPENS PROGRAM FÖR UTBILDNING SOKRATES"

Transkript

1 C 160/12 Europeiska gemenskapernas officiella tidning KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPENS PROGRAM FÖR UTBILDNING SOKRATES ALLMÄN INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG FÖR 2003 (EAC/30/02) (sista ansökningsdag för vissa programområden är den 1 november 2002) (2002/C 160/09) (Text av betydelse för EES) I. INLEIDNING I.1 Sokratesprogrammet Beslutet om att genomföra den andra etappen av Sokratesprogrammet antogs av Europaparlamentet och rådet den 24 januari 2000 (beslut nr 253/2000/EG). Programmet löper under perioden och har en budget (EU-15) på miljoner euro. Utöver de femton EU-medlemsstaterna får även Efta/EES-länderna ( 1 ), inom ramen för Avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och kandidatländerna ( 2 ) delta i programmet. Under den period som denna inbjudan att lämna projektförslag gäller kan ansökningar lämnas in för verksamhet som inbegriper personer och institutioner i alla dessa länder. Bidrag kommer att beviljas för verksamhet med deltagande av länder utanför EU under förutsättning att dessa länder har lämnat sina ekonomiska bidrag. I denna inbjudan att lämna projektförslag för 2003 finns även annan viktig information, t.ex. om sista ansökningsdagar, eventuella ändringar i Ansökningshandledningen och särskilda årliga prioriteringar ( 4 ). För programverksamhet meddecentraliserad handläggning kan det finnas nationella årliga prioriteringar som bara gäller specifika länder (se avsnitt II.3). Ansökningshandledningen bör därför läsas tillsammans med inbjudan att lämna projektförslag för Sammantaget innehåller de all den information som behövs för att söka bidrag frånsokratesprogrammet. Sokratesprogrammet stöder samarbete inom de åtta programområden som sammanfattas nedan. Närmare beskrivningar finns i Ansökningshandledningen. En fullständig beskrivning av Sokratesprogrammet, målgrupper och bidrag som kan sökas inom varje programområde finns i Ansökningshandledningen (tryckt i juni 2000), som finns tillgänglig under de adresser som anges i avsnitten V och VI. I Ansökningshandledningen ges information om bidragskriterier, de viktigaste urvalskriterierna och prioriteringar av mer konstant karaktär ( 3 ). Ansökningshandledningen kompletteras med årliga inbjudningar att lämna projektförslag och av specifika inbjudningar att lämna projektförslag för vissa områden i programmet. Comenius ska höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen i skolutbildningen genom att främja transnationellt samarbete mellan skolor, bidra till en bättre grundutbildning och fortbildning för personal som medverkar direkt i skolutbildning samt främja språkinlärning och interkulturell medvetenhet. ( 1 ) Island, Liechtenstein och Norge. ( 2 ) Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. När denna inbjudan att lämna projektförslag offentliggörs får Turkiet ännu inte medverka i programmet. Om Turkiet börjar att delta i programmet Erasmus ska höja kvaliteten och stärka den europeiska under den tid som denna inbjudan avser kommer ett tillägg att dimensionen inom den högre utbildningen genom att publiceras om detta. uppmuntra till transnationellt samarbete mellan högskolor, ( 3 ) Med prioriteringar avses i detta sammanhang tilldelningskriterier, som främja rörlighet över gränserna för studenter och lärare är den term som normalt används i inbjudningar att lämna projektförslag. Eftersom Ansökningshandledningen och de nationella av studier och kvalifikationer i hela unionen. samt förbättra öppenheten och det akademiska erkännandet programkontoren använder termen prioriteringar görs även detta i denna inbjudan att lämna projektförslag för 2003, för den terminologiska enhetlighetens skull. ( 4 ) Se fotnot 3.

2 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/13 Grundtvig ska höja kvaliteten, stärka den europeiska dimensionen och öka möjligheterna och tillgången till livslångt lärande genom vuxenutbildning i dess vidaste bemärkelse, medsikte på att ge bättre utbildningsmöjligheter för personer som lämnat skolan utan grundläggande kvalifikationer och uppmuntra till förnyelse genom alternativa utbildningsvägar. Förutom utbildning inom det formella utbildningssystemet omfattar detta även lärande på icke-formell, informell och självständig grund. Lingua för språkundervisning och språkinlärning stöder övrig verksamhet inom Sokratesprogrammet genom att uppmuntra och stödja språklig mångfald i hela unionen, bidra till att förbättra kvaliteten på språkundervisning och språkinlärning samt främja en livslång tillgång till språkinlärning som är anpassadtill varje persons egna behov. grunden till framtida projekt eller nätverk. Mer information om dessa bidrag finns att få från de nationella programkontoren (se avsnitt VI), som också kan ge information om eventuella förberedande seminarier som planeras under den period som denna inbjudan att lämna projektförslag omfattar. I.2 Den ökade betydelsen av utbildning och livslångt lärande i Europeiska unionen Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den mars 2000 sattes utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle högst upp på unionens politiska dagordning som en förutsättning för en långsiktig konkurrenskraft och medborgarnas personliga strävan. Utbildningen är mycket viktig i detta avseende. EU:s program för allmän utbildning kommer i full utsträckning att bidra till att förverkliga de politiska mål som sattes upp i Lissabon. Minerva främjar europeiskt samarbete när det gäller öppen undervisning och distansundervisning samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom utbildningen. Detta sker genom att verka för bättre förståelse blandlärare, elever, beslutsfattare och allmänheten i stort om distansutbildningens och informationsteknikens betydelse på utbildningsområdet, genom att se till att pedagogiska överväganden får tillräckligt stor betydelse i utvecklingen av IKT- och multimediebaserade utbildningsprodukter och tjänster och genom att främja tillgången till bättre metoder och utbildningsresurser på detta område. Observation och innovation i utbildningssystem och utbildningspolitik bidrar till att öka kvaliteten och öppenheten i utbildningssystemen och till att främja förnyelse inom utbildningen i Europa genom utbyte av information och erfarenheter, kartläggning av godpraxis, jämförande analys av system och politik samt diskussion och analys av frågor av gemensamt utbildningspolitiskt intresse. Utöver all annan verksamhet ingår i detta programområde även bidrag till nätverken Eurydice och Naric och till Arionstudiebesök. Gemensamma åtgärder knyter samman Sokrates medandra EU-program, t.ex. Leonardo da Vinci för yrkesutbildning och programmet Ungdom. Härigenom kommer programmet att bidra till att fullgöra medlemsländernas åtagande i enlighet med ingressen i EG-fördraget i dess lydelse enligt Amsterdamfördraget, nämligen att ge medborgarna högsta möjliga kunskapsnivå genom en bredtillgång till utbildning och kontinuerlig fortbildning. Att omsätta principen om livslångt lärande i praktiken kommer därför att vara en ledstjärna i Sokratesprogrammet. II. ÅRLIGA PRIORITERINGAR I Ansökningshandledningen för Sokratesprogrammet (se webbplatser i avsnitten V och VI) anges de bidragskriterier, viktigaste urvalskriterier och prioriteringar av mer konstant karaktär som gäller för bedömningen av ansökningar om bidrag genom programmet. Vissa kompletterande årliga prioriteringar, som ändras från år till år, kan också fastställas. Observera att de kompletterande årliga prioriteringar som anges i denna inbjudan att lämna projektförslag kompletterar, inte ersätter de kontinuerliga prioriteringar som anges i Ansökningshandledningen. Dessa prioriteringar kan antingen vara av allmän karaktär och gälla alla programområden i Sokrates (avsnitt II.1) eller bara avse ett specifikt programområde (avsnitt II.2). För decentraliserade delområden i programmet kan de nationella programkontoren fastställa årliga prioriteringar på nationell nivå som bara gäller vissa länder (avsnitt II.3). Kompletterande åtgärder stöder en rad olika initiativ som bidrar till att förverkliga programmets allmänna mål genom upplysning och information, spridningsverksamhet och utbildningsinsatser och verksamhet som bedrivs av föreningar och icke-statliga organisationer. Bidrag kan också sökas för att lämpliga personer i personalen vid de institutioner som får delta ska kunna bedriva förberedande verksamhet i något annat deltagarland för att lägga II.1 Årliga allmänna prioriteringar ( 5 ) De kompletterande allmänna prioriteringar A G som anges nedan gäller för alla programområden under den period som denna inbjudan att lämna projektförslag avser. Sökande inom samtliga programområden uppmanas att beakta upplysningarna nedan i samband med utarbetandet av projektförslagen. ( 5 ) Den fullständiga texten till de dokument det hänvisas till nedan finns på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur:

3 C 160/14 Europeiska gemenskapernas officiella tidning A. Förberedelser inför EU:s utvidgning (Europeiska kommissionens allmänna prioritering) Senast 2003 ska förhandlingarna med den första gruppen av kandidatländer vara slutförda. Europeiska kommissionen har därför fastställt att EU:s utvidgning ska vara en allmän prioritering. Sokratesprogrammet står väl rustat för att utveckla och stärka banden mellan kandidatländerna och de nuvarande EUländerna eftersom kandidatländerna redan deltar i programmet. För att kunna bidra till kommissionens allmänna prioritering kommer ansträngningarna inom Sokratesprogrammet att intensifieras genom att man tillämpar en policy för positiv särbehandling till förmån för kandidatländerna i samband med urval och finansiering av projekt med deltagande av dessa länder, förutsatt att projekten håller den kvalitet som krävs. På begäran av Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 har rådet (utbildning) antagit en rapport om konkreta framtidsmål för utbildningssystemen ( 6 ), som lämnades till Europeiska rådets möte i Stockholm i mars En gemensam detaljerad arbetsplan för kommissionen och rådet som syftar till att genomföra åtgärderna enligt rapporten om framtidsmålen antogs av rådet (utbildning) och välkomnades vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 ( 7 ). I arbetsplanen ingår följande prioriterade teman: ny teknik, basfärdigheter, matematik, naturvetenskap och teknik. Ansökningar som lämnas in inom ramen för Sokratesprogrammet ska ha betydelse för genomförandet av dessa prioriterade teman, eftersom de ligger helt i linje medprogrammålen. E. Främja lika möjligheter För att främja lika möjligheter har Sokratesprogrammet följande fortlöpande prioriteringar (se Ansökningshandledningen): Att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Att ta hänsyn till de funktionshindrades behov. B. Hållbar utveckling (Europeiska kommissionens allmänna prioritering) Europeiska kommissionen har fastställt att främjandet av en hållbar utveckling ska vara en politisk prioritering under Sokratesprogrammet bör därför bidra till att utveckla en ekonomi som grundas på principerna om hållbar utveckling och ömsesidig solidaritet och skapa projekt inom detta område. Det är viktigt att notera att termen hållbar utveckling inbegriper ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga aspekter som kompletterar och förstärker varandra. Att bidra till att motverka rasism och främlingsfientlighet. Att mildra effekterna av socio-ekonomiska nackdelar. Medhänsyn till att 2003 är Europeiska handikappåret kommer Sokratesprogrammet att lägga särskildvikt vidprojekt och verksamhet som syftar till att undanröja hinder för de funktionshindrades fullständiga deltagande på utbildningsområdet, främja en så stor integrering i samhället som möjligt för funktionshindrade och bidra till att förändra attityder och tänkesätt. C. Stabilitet och säkerhet (Europeiska kommissionens allmänna prioritering) Stabilitet och säkerhet kan bara uppnås och rasism och främlingsfientlighet bara motverkas genom fördjupad interkulturell dialog och samarbete. Europeiska unionen bygger på gemensamma värden och måste därför ta sitt ansvar i detta avseende. Europeiska kommissionen har därför fastställt att denna fråga ska vara en av dess politiska prioriteringar under Sokratesprogrammet kan genom sin karaktär bidra till en fruktbar dialog mellan olika kulturer. D. Framtida utmaningar för den allmänna och yrkesinriktade utbildningen F. Livslångt lärande Efter en omfattande europeisk debatt om politik och behov när det gäller livslångt lärande antog Europeiska kommissionen ett meddelande med titeln Att förverkliga det Europeiska området för livslångt lärande den 21 november 2001 ( 8 ). Meddelandet mottogs positivt av rådet (utbildning) i november 2001, vilket ledde till att rådet (utbildning) i maj 2002 antog en resolution där man förordade omfattande uppföljningsåtgärder på detta område. Sökande inom Sokratesprogrammet uppmanas att utarbeta och lämna in projekt som gäller de viktigaste frågorna (värdesätta lärandet, vägledning och rådgivning, investering i lärande, inlärare och möjligheter till lärande, basfärdigheter, pedagogisk förnyelse) och som riktar sig till de målgrupper som beskrivs i meddelandet. G. Handlingsplanen elearning Efter att olika initiativ hade tagits för införande och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik (IKT) på utbildningsområdet antog Europeiska kommissionen handlingsplanen elearning den 28 mars 2001 ( 9 ). Sokratesprogrammet kommer att vara en viktig aktör när det gäller att genomföra handlingsplanen eftersom användning av informations- och kommunikationstekniken i utbildningen är en fortlöpande allmän prioritering i programmet som helhet. ( 6 ) Rådets dokument 5980/01 EDUC 18, ( 7 ) Rådets dokument 6365/02 EDUC 27, ( 8 ) KOM(2001) 678 slutlig. ( 9 ) KOM(2001) 172 slutlig.

4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/15 II.2 Årliga områdesspecifika prioriteringar De kompletterande årliga prioriteringarna för varje programområde anges nedan. Vissa av de kompletterande allmänna prioriteringar som beskrivs ovan kan återkomma i de kompletterande årliga prioriteringarna för varje programområde ur områdesspecifik synvinkel. Observera att de kompletterande årliga prioriteringar som anges i denna inbjudan att lämna projektförslag kompletterar, inte ersätter de kontinuerliga prioriteringar som tas upp i Ansökningshandledningen (se webbplatserna som anges i avsnitten V och VI). COMENIUS SKOLUTBILDNING Skolledarskap och rektorns roll ur exempelvis följande aspekter: skolans föränderliga roll i samhället, vikten av system för utvärdering och kvalitetssäkring, effektivt resursutnyttjande, strategier för att skapa en trygg skolmiljö och för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Öka intresset för studier i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Stärka banden med arbetslivet och forskningen och förbättra övergången från skola till arbetsliv, medsärskild tonvikt på yrkesvägledning och rådgivning. COMENIUS 1: PARTNERSKAP MELLAN SKOLOR Ansökningar kan lämnas in för tre olika typer av projekt som kan genomföras som skolpartnerskap: Comenius skolprojekt, Comenius språkprojekt och Comenius skolutvecklingsprojekt. Blanddessa tre typer välkomnas särskilt språkprojekt och skolutvecklingsprojekt. Utveckla samarbetet i ett nätverk med olika aktörer som kan stödja eleverna både i och utanför skolan (t.ex. lärare i skolorna, föräldrar, kamrater, studie- och yrkesvägledare, ungdomsarbetare, medlare, fältassistenter, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, näringslivet, föreningar, idrotts- och ungdomsklubbar), inklusive utveckling av lagarbetet. COMENIUS 2: GRUNDUTBILDNING OCH FORTBILDNING FÖR PERSONAL VID SKOLOR Comenius 2.1: Europeiska samarbetsprojekt Företräde kommer att ges projekt som på ett påtagligt sätt bidrar till förnyelse när det gäller utbildning av personal vid skolor, medsärskildtonvikt på nya aspekter av lärarens roll. Följande är exempel på vad som kan behandlas i projekten: Ramar för utbytesverksamhet för lärarstuderande, inklusive anordnande av praktikperioder och erkännande av sådan verksamhet vid berörda institutioner. Utarbeta metoder för att öka närvaron i skolan och skolprestationerna medsärskilduppmärksamhet på behov hos barn till migrerande arbetstagare, romer, resande och andra icke bofasta. Comenius 2.2: Individuella utbildningsstipendier Företräde kommer att ges åt personer som förutom att de uppfyller det utbildningsrelaterade syftet med vistelsen utomlands även kan styrka att den verksamhet de deltar i kan stödja dem i deras roll som förmedlare inom sina institutioner och bidra till att förverkliga sina institutioners policymål, Utbilda lärarstuderande och lärare i att använda ny informations- och kommunikationsteknik som ett pedagogiskt redskap och ett nytt hjälpmedel för att stödja samarbetet mellan lärare. Stimulera och bibehålla lärarnas förmåga att lära. Lärarens roll som en person som underlättar lärandeprocessen, hjälper och vägleder eleverna när de inhämtar kunskaper och färdigheter som ofta delvis tillägnas utanför skolan ( lära sig att lära ). Utbilda lärare i att använda specifika metoder för att undervisa i andra ämnen via ett främmande språk och för att undervisa i ett främmande språk på förskola och låg- och mellanstadium (särskilt i främmande språk som används och lärs ut i mindre utsträckning). främja bildandet av nya skolpartnerskap inom Comenius 1 i framtiden. Följande avsnitt med kursiv stil ersätter motsvarande avsnitt i Ansökningshandledningen: C. Individuella stipendier för fortbildning Målen för detta delområde i programmet är att deltagarna ska uppmuntras till att förbättra sina kunskaper och färdigheter, öka sina kunskap om skolutbildningen i Europa och få insikt i den europeiska dimensionen i sitt arbete. Stipendierna ska göra det möjligt för lärare och andra personalgrupper inom skolutbildningen att delta i fortbildning (kurser)under en till fyra veckor i ett annat land än där de normalt arbetar.

5 C 160/16 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Kurser för undervisning i främmande språk ska i regel, men behöver inte nödvändigtvis, äga rum i ett land där målspråket talas och lärs ut. För all Erasmusverksamhet kommer särskildvikt att läggas vid projekt som Kursen får i vissa fall utgöras av praktik inom handel eller industri om det anses kunna bidra till att förverkliga de mål som anges ovan. Varje kurs föregås av en period av förberedelser och åtföljs av en uppföljningsperiod. Dessa etapper genomförs i deltagarens hemland. Bestämmelserna för språklärare skiljer sig i vissa fall något från de bestämmelser som gäller för lärare i andra ämnen. Mer information finns under respektive avsnitt i texten nedan. COMENIUS 3: COMENIUS-NÄTVERK Företräde kommer att ges åt nätverk som ska stärka unionsmedborgarskapet, nätverk som inriktas på temaövergripande frågor, t.ex. baskunskaper, språkinlärning, naturvetenskap och teknik, miljökunskap, konstnärlig utbildning och uppmuntran av kreativitet, garanterar en europeisk dimension i frågor som står på den politiska dagordningen för den högre utbildningen och forskningen och projekt som bidrar till det livslånga lärandet och sysselsättningen, hållbar utveckling (särskilt miljöaspekterna), utvidgningen, kampen mot rasism och främlingsfientlighet och stärkandet av demokratin i Europa, bidrar till att förverkliga det europeiska området för högre utbildning (Bolognaprocessen), syftar till ökad anpassning och jämförbarhet mellan de högre utbildningssystemen och ökar högskolornas attraktivitet och konkurrenskraft, behandlar universitetens ökade betydelse i kunskapssamhället; särskildvikt läggs vidatt på europeisk nivå anpassa den övergripande utvecklingen av kursplaner vid högskolorna till de nya färdigheter som krävs på arbetsmarknaden, att överbrygga bristen på matematikkunskaper och utnyttja högskolornas möjligheter att verka som plattformar för överföring av kunskaper, färdigheter och värden mellan olika generationer och kulturer, fokuserar på användning av informations- och kommunikationsteknik i överensstämmelse medinitiativet elearning. Detta gäller särskilt nyskapande kombinationer av fysisk och virtuell rörlighet, effekterna av användningen av IKT i utbildningen på strukturer och metoder vid högskolorna och skapandet av nya inlärningsmiljöer med en europeisk dimension. nätverk som inriktas på olika aspekter av skolutveckling, t.ex. föräldramedverkan i skolutbildningen, skolornas förvaltning, lärarnas framtida roll, undervisning och integrering av särskilda målgrupper (barn till migrerande arbetstagare, romer, resande och till andra icke bofasta, elever som riskerar att bli socialt utslagna och elever med behov av särskilt stödi undervisningen). ERASMUS 1: PROJEKT FÖR UTVECKLING AV KURSPLANER (CD) Särskildvikt kommer att läggas vid projekt som De sökande uppmanas särskilt att föreslå nätverk på de områden som knyter an till prioriteringar som inte behandlas av befintliga nätverk. tar upp etiska frågor på något av följande ämnesområden: företagskunskap, teknik, medicin, naturvetenskap, kommunikation- och informationsvetenskap, ERASMUS HÖGRE UTBILDNING Anmärkning: Ansökningsförfarandet för högskoleavtalen inom Erasmus kommer i stor utsträckning att ändras för den ansökningsomgång som startar den 1 november Mer information samt de nya ansökningsformulären kommer att finnas på webbplatsen Europa, webbplatsenför Byrånför tekniskt stöd till Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom och hos de nationella programkontoren (se avsnitten V och VI). behandlar det framtida kunskapsbehovet på kommunikations- och informationsteknikens område med hänsyn till effekterna av utvecklingen på detta område, främjar dialog och förståelse mellan olika kulturer i Europa och angränsande regioner, utvecklar en europeisk dimension i studieprogram som rör genforskning och bioteknik för ökadhälsa,

6 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/17 projekt som inriktas på utarbetande av fullständiga studieprogram på grund- och påbyggnadsnivå i överensstämmelse medbolognaprocessen, och som ERASMUS 3: TEMATISKA NÄTVERK Särskildvikt kommer att läggas vid inbegriper utbytesverksamhet för studenter och lärare med partnerhögskolor som en integrerad del av studieprogrammet, projektförslag som syftar till att undersöka områden som hittills inte har behandlats i projekt inom detta delområde (se webbplatsen Europa), ger studenterna en examen som erkänns i de länder som deltar i projektet, projektförslag som knyter an till två eller flera undersökningsområden på ett tvärvetenskapligt sätt, projekt som skapar kopplingar och synergieffekter med annan Erasmusverksamhet, främst delområdet tematiska nätverk (se Erasmus 3) eller projekt som stöds genom ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. ERASMUS 1: INTENSIVPROGRAM (IP) Särskildvikt kommer att läggas vid: projekt som behandlar det framtida kunskapsbehovet på kommunikations- och informationsteknikens område med hänsyn till effekterna av utvecklingen på detta område, tar sikte på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till företagande, tar upp etiska frågor på något av följande ämnesområden: företagskunskap, teknik, medicin, naturvetenskap, kommunikations- och informationsvetenskap, främjar dialog och förståelse mellan olika kulturer i Europa och angränsande regioner, behandlar frågor med anknytning till genforskning och bioteknik för ökadhälsa. projekt som behandlar nya behov och utmaningar på europeisk nivå meden stark tvärvetenskaplig inriktning, projekt som projektförslag som syftar till analys av övergripande teman som är knutna till universitetens förändrade roll i ett kunskapsbaserat samhäll, t.ex. universiteten och lokala och regionala partnerskap, samarbete mellan universitet och näringsliv, partnerskap för utbildningsforskning eller universiteten och kunskapsöverföringen, projektförslag för spridning av resultaten från projekten inom de tematiska nätverken, projektförslag som syftar till ökadöppenhet, förnyelse och kvalitetssäkring inom den högre utbildningen genom kartläggning av kärnkunskaper hos personer medexamina från europeiska universitet inom ett eller flera ämnesområden, projektförslag som skapar kopplingar och synergieffekter medannan Sokratesverksamhet, främst kursplansutveckling och intensivprogram, Comenius- och Grundtvig-nätverken och/eller projekt som stöds genom Leonardo da Vinciprogrammet eller ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. GRUNDTVIG VUXENUTBILDNING OCH ANDRA UTBILD- NINGSVÄGAR Centraliserade delområden (Grundtvig 1 och 4) Både inom Grundtvig 1 och 4 kommer följande typer av projekt och nätverk att prioriteras: Projekt och nätverk som tar upp de centrala teman, målgrupper och verksamhetstyper som anges i Europeiska kommissionens meddelande av den 21 november 2001 (hänvisning ovan). är försöksprojekt inför kommande projekt för utveckling av kursplaner och som genomförs i nära samarbete medexperter och parter på arbetsmarknaden och i näringslivet, Projekt och nätverk för utarbetande av nationsövergripande kurser för fortbildning av personal inom vuxenutbildningen, även som ett sätt att öka möjligheterna till utbildning för stipendiater inom Grundtvig 3. skapar kopplingar och synergieffekter medannan Erasmusverksamhet, främst delområdet tematiska nätverk eller projekt som stöds genom ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. Projekt och nätverk för spridning av nyskapande verksamhet och godpraxis mellan olika delar av Europa, oavsett om denna praxis har utvecklats ur Sokratesprojekt inom Grundtvig eller inte.

7 C 160/18 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Utöver de ovannämnda prioriteringarna för Sokratesprogrammet som helhet, t.ex. interkulturellt lärande och lika möjligheter, kommer följande kompletterande prioriteringar att gälla för 2003: GRUNDTVIG 4: GRUNDTVIG-NÄTVERK Inom Grundtvig 4 (nätverk) kommer bara ett fåtal projekt att beviljas bidrag. Utöver de prioriteringar som anges ovan för Sokratesprogrammet som helhet kommer följande kompletterande prioriteringar att gälla för 2003: GRUNDTVIG 1: EUROPEISKA SAMARBETSPROJEKT Göra livslångt lärande mer attraktivt och förbättra dess anseende samt stimulera efterfrågan, särskilt i de grupper som är svåra att nå ut till, t.ex. genom att främja samarbete medmedier och genomföra upplysningskampanjer. Analys av inlärarnas behov och stimulans av efterfrågan i de grupper av vuxna som är svåra att nå ut till (inklusive vuxenutbildningsveckor etc.). Utbildning för föräldrar och familjer. Uppdatera baskunskaper. Värdesätta icke-formellt och informellt lärande. Vuxenutbildning för ett aktivt samhällsengagemang. Värdesätta kunskaper och färdigheter som inhämtats genom icke-formellt och informellt lärande. Vägledning och rådgivning. Finansieringsmetoder för livslångt lärande (effektiva finansieringsmodeller och kostnadsdelning på nationell, regional eller lokal nivå). Utbildning för familjer och föräldrar samt generationsövergripande lärande: utbildningsmöjligheter för äldre. Utveckling av inlärningsmöjligheter för personer som kommer att vara aktiva i samhället på frivillig basis (frivilligarbete, föreningar, lokala program etc.). Konsumentutbildning och hälsorelaterade frågor. Möjligheter till vuxenutbildning för funktionshindrade. Lärare inom vuxenutbildningen: analys av deras förändrade yrke och roll, fortbildning och pedagogisk utveckling (särskilt för att stödja inlärarcentrerade metoder), arbetsvillkor samt strategier för äldre lärare. Möjligheter till vuxenutbildning för äldre. Vuxenutbildning på landsbygden. För att kunna väljas ut ska ett nätverk inom Grundtvig 4 Vuxenutbildningsinrättningen, inklusive aspekter såsom hantering av förändringar mot mer inlärarcentrerade metoder, hantering av organisatoriska effekter av att nå ut till marginaliserade grupper, tillgodose utbildningsbehoven i ett multikulturellt samhälle, finansieringsstrategier och ekonomisk förvaltning, kvalitetssäkring, utveckling av lokala lärcentrum på grundval av analys av inlärarnas behov. Kartläggning, utveckling och sammanförande i nätverk av resurser för vuxenutbildning i Europa: tjänster och redskap för information om möjligheter till utbildning, test, ackreditering, föreskrifter om tjänstledighet för studier etc., bibliotek och dokumentationscentrum för vuxenutbildning. Utarbetande av kvalitativa och statistiska indikatorer, hjälpmedel och databaser för godpraxis inom vuxenutbildningen (särskilt icke-formellt och informellt lärande): lokala, regionala, nationella och europeiska bidrag, utnyttjande av arbetet i internationella organisationer, utveckling av ett europeiskt statistikresurshjälpmedel. vara geografiskt omfattande och främja delaktighet, bestå av starka och representativa organisationer eller institutioner (en genuin spridningsfunktion), upprätta en koppling mellan Grundtvig-projekt på det tematiska område som berörs, ha en central spridningsfunktion, arbeta medatt utarbeta fortbildningskurser och verksamhet för personal inom vuxenutbildningen. Sökande som avser att lämna in preliminära projektförslag inom Grundtvig 4 rekommenderas att beställa ett särskilt informationsbladfrån byrån för tekniskt stöd(adress anges i avsnitt V).

8 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/19 Decentraliserade delområden (Grundtvig 2 och 3) Företräde ges särskilt åt partnerskap för lärande (Grundtvig 2) som har en omfattande medverkan av vuxenstuderande och som visar goda möjligheter att kunna bli ett redskap för utbyte och spridning av god praxis och erfarenhet. Det minimikrav på en veckas varaktighet för utbildningsverksamhet inom Grundtvig 3 som anges i Ansökningshandledningen kommer inte längre att gälla. Personer som vill söka stipendier inom Grundtvig 2 och 3 rekommenderas bestämt att ta kontakt med det nationella programkontoret i respektive landför mer information. LINGUA SPRÅKUNDERVISNING OCH SPRÅKINLÄRNING LINGUA 1: FRÄMJANDE AV SPRÅKINLÄRNING Europeiska kommissionen uppmanar de organisationer som får delta och som kan engagera många människor att lära sig främmande språk (t.ex. universitet, språkcentrum, TV, radio och mediaföretag) att fullt ut medverka i detta delområde i programmet. Anmärkning: Projekt som behandlar bristen på läromedel för språkundervisning och språkinlärning för särskilda yrkesinriktade ändamål ska lämnas in till Leonardo da Vinci-programmet och inte till Lingua inom Sokratesprogrammet. Ordböcker betraktas inte i sig som läromedel för språkinlärning. Utarbetande av ordböcker ingår därför inte i detta delområde av programmet. MINERVA ÖPPEN UNDERVISNING OCH DISTANSUNDERVIS- NING SAMT INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEK- NIK (IKT) I UTBILDNINGEN Minerva är det viktigaste programområdet för genomförandet av handlingsplanen elearning (se ovan). I detta sammanhang kommer Europeiska kommissionen att göra särskilda ansträngningar i samarbete medmedlemsstaterna för att främja en kritisk och ansvarsmedveten användning av tekniken i utbildningen. Minerva syftar också till att skapa gynnsamma förutsättningar för europeiska inlärare genom att utveckla infrastruktur, tjänster och innehåll för ett ändamålsenligt utnyttjande av tekniken i utbildningen på alla nivåer. På följande specifika områden kommer företräde att ges åt projekt som tar upp den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationstekniken (IKT-teknik): Särskilt följande typer av projekt kommer att prioriteras: Projekt som ökar medvetenheten om främmande språk i grupper medliten eller ingen erfarenhet av språkinlärning. Sådana projekt ska i idealfallet sammanföra partner med fackkunskaper om språkundervisning och partner med radio-, TV- eller mediebakgrund. Projekt som gör befintliga språkresurscentrum tillgängliga för personer medliten eller ingen erfarenhet av språkinlärning. Projekt som utnyttjar befintliga nätverk (t.ex. vänorts- eller vuxenutbildningsorganisationer, stödföreningar). LINGUA 2: UTARBETANDE AV LÄROMEDEL Den nyligen publicerade undersökningen Översikt över läromedel i europeiska språk är en rik källa till inspiration för partnerskap. Särskilt företräde kommer att ges projekt som utnyttjar dessa undersökningsresultat om de brister som finns på marknaden för produkter för språkinlärning. Undersökningsresultaten finns på följande webbplats: education/socrates/downfile/lingua_sv.pdf Medieutbildning, särskilt medsikte på att öka elevernas förmåga att sortera, analysera och förstå information som de får via olika medier, och eventuellt för att själva bli produktutvecklare. Kommunikationsutbildning, medsikte på att undervisa elever och studenter om användning av IKT på gemensam basis och att kommunicera på distans. I detta sammanhang ska IKT också användas för att främja dialogen mellan olika kulturer. Ämnesövergripande ansatser, t.ex. medborgarskapsutbildning mednya förhållningssätt till vetenskap, tvärvetenskapligt lärande om hållbar utveckling. De sökande måste lämna in en konkret projektbeskrivning. Upplysningar ska lämnas om hur den nyskapande användningen av IKT stöder de metoder de vill prova och validera i sina projekt. Projekten ska behandla nyskapande användning av befintliga hjälpmedel och teknik för lärande eller mer avancerade tillämpningar för utbildning som grundas på simulering, problemlösning eller andra konstruktiva metoder. De sökande måste tänka på den konkreta valideringen av de metoder som föreslås mot bakgrundav skolsystemets uppbyggnadi respektive land. Nya modeller för lärarutbildning och personalutveckling i syfte att underlätta den användning av IKT i utbildningen som avses kommer därför också att ägnas särskild uppmärksamhet.

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 )

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 ) C 119/2 Europeiska unionens officiella tidning 28.5.2009 IV (Upplysningar) RÅDET UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 juni 2003 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0165 (COD) 8644/1/03 REV 1 EDUC 80 CODEC 519 OC 349 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

SOKRATES Comenius 1 - Förberedande besök

SOKRATES Comenius 1 - Förberedande besök SOKRATES Comenius 1 - Förberedande besök ANSÖKNINGSFORMULÄR för skolor som planerar förberedande besök inom Comenius 1 Läsåret 2004/2005 Blanketten i original insändes senast det datum som anges nedan

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Programdagar 2013-05-07 Universitets- och högskolerådet Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Enheten för studieinformation Euroguidance verktygslåda för mobilitet Euroguidance Sweden Nyheter och publikationer

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15312/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 december 2016 till: Delegationerna MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.4.2009 KOM(2009) 159 slutlig RAPPORT FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Stockholm City Conference Center, Stockholm 24 oktober 2012 Carina Lindén, Upplägg Fördjupat samarbete inom yrkesutbildningen i EU och konkreta

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Varför Ung och Aktiv i Europa? Programmet är ett verktyg för att uppnå flera av de mål som Europeiska kommissionen har satt upp för ungdomar: Icke-formell

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer