C 160/12 Europeiska gemenskapernas officiella tidning KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPENS PROGRAM FÖR UTBILDNING SOKRATES

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C 160/12 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 4.7.2002 KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPENS PROGRAM FÖR UTBILDNING SOKRATES"

Transkript

1 C 160/12 Europeiska gemenskapernas officiella tidning KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPENS PROGRAM FÖR UTBILDNING SOKRATES ALLMÄN INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG FÖR 2003 (EAC/30/02) (sista ansökningsdag för vissa programområden är den 1 november 2002) (2002/C 160/09) (Text av betydelse för EES) I. INLEIDNING I.1 Sokratesprogrammet Beslutet om att genomföra den andra etappen av Sokratesprogrammet antogs av Europaparlamentet och rådet den 24 januari 2000 (beslut nr 253/2000/EG). Programmet löper under perioden och har en budget (EU-15) på miljoner euro. Utöver de femton EU-medlemsstaterna får även Efta/EES-länderna ( 1 ), inom ramen för Avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och kandidatländerna ( 2 ) delta i programmet. Under den period som denna inbjudan att lämna projektförslag gäller kan ansökningar lämnas in för verksamhet som inbegriper personer och institutioner i alla dessa länder. Bidrag kommer att beviljas för verksamhet med deltagande av länder utanför EU under förutsättning att dessa länder har lämnat sina ekonomiska bidrag. I denna inbjudan att lämna projektförslag för 2003 finns även annan viktig information, t.ex. om sista ansökningsdagar, eventuella ändringar i Ansökningshandledningen och särskilda årliga prioriteringar ( 4 ). För programverksamhet meddecentraliserad handläggning kan det finnas nationella årliga prioriteringar som bara gäller specifika länder (se avsnitt II.3). Ansökningshandledningen bör därför läsas tillsammans med inbjudan att lämna projektförslag för Sammantaget innehåller de all den information som behövs för att söka bidrag frånsokratesprogrammet. Sokratesprogrammet stöder samarbete inom de åtta programområden som sammanfattas nedan. Närmare beskrivningar finns i Ansökningshandledningen. En fullständig beskrivning av Sokratesprogrammet, målgrupper och bidrag som kan sökas inom varje programområde finns i Ansökningshandledningen (tryckt i juni 2000), som finns tillgänglig under de adresser som anges i avsnitten V och VI. I Ansökningshandledningen ges information om bidragskriterier, de viktigaste urvalskriterierna och prioriteringar av mer konstant karaktär ( 3 ). Ansökningshandledningen kompletteras med årliga inbjudningar att lämna projektförslag och av specifika inbjudningar att lämna projektförslag för vissa områden i programmet. Comenius ska höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen i skolutbildningen genom att främja transnationellt samarbete mellan skolor, bidra till en bättre grundutbildning och fortbildning för personal som medverkar direkt i skolutbildning samt främja språkinlärning och interkulturell medvetenhet. ( 1 ) Island, Liechtenstein och Norge. ( 2 ) Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. När denna inbjudan att lämna projektförslag offentliggörs får Turkiet ännu inte medverka i programmet. Om Turkiet börjar att delta i programmet Erasmus ska höja kvaliteten och stärka den europeiska under den tid som denna inbjudan avser kommer ett tillägg att dimensionen inom den högre utbildningen genom att publiceras om detta. uppmuntra till transnationellt samarbete mellan högskolor, ( 3 ) Med prioriteringar avses i detta sammanhang tilldelningskriterier, som främja rörlighet över gränserna för studenter och lärare är den term som normalt används i inbjudningar att lämna projektförslag. Eftersom Ansökningshandledningen och de nationella av studier och kvalifikationer i hela unionen. samt förbättra öppenheten och det akademiska erkännandet programkontoren använder termen prioriteringar görs även detta i denna inbjudan att lämna projektförslag för 2003, för den terminologiska enhetlighetens skull. ( 4 ) Se fotnot 3.

2 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/13 Grundtvig ska höja kvaliteten, stärka den europeiska dimensionen och öka möjligheterna och tillgången till livslångt lärande genom vuxenutbildning i dess vidaste bemärkelse, medsikte på att ge bättre utbildningsmöjligheter för personer som lämnat skolan utan grundläggande kvalifikationer och uppmuntra till förnyelse genom alternativa utbildningsvägar. Förutom utbildning inom det formella utbildningssystemet omfattar detta även lärande på icke-formell, informell och självständig grund. Lingua för språkundervisning och språkinlärning stöder övrig verksamhet inom Sokratesprogrammet genom att uppmuntra och stödja språklig mångfald i hela unionen, bidra till att förbättra kvaliteten på språkundervisning och språkinlärning samt främja en livslång tillgång till språkinlärning som är anpassadtill varje persons egna behov. grunden till framtida projekt eller nätverk. Mer information om dessa bidrag finns att få från de nationella programkontoren (se avsnitt VI), som också kan ge information om eventuella förberedande seminarier som planeras under den period som denna inbjudan att lämna projektförslag omfattar. I.2 Den ökade betydelsen av utbildning och livslångt lärande i Europeiska unionen Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den mars 2000 sattes utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle högst upp på unionens politiska dagordning som en förutsättning för en långsiktig konkurrenskraft och medborgarnas personliga strävan. Utbildningen är mycket viktig i detta avseende. EU:s program för allmän utbildning kommer i full utsträckning att bidra till att förverkliga de politiska mål som sattes upp i Lissabon. Minerva främjar europeiskt samarbete när det gäller öppen undervisning och distansundervisning samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom utbildningen. Detta sker genom att verka för bättre förståelse blandlärare, elever, beslutsfattare och allmänheten i stort om distansutbildningens och informationsteknikens betydelse på utbildningsområdet, genom att se till att pedagogiska överväganden får tillräckligt stor betydelse i utvecklingen av IKT- och multimediebaserade utbildningsprodukter och tjänster och genom att främja tillgången till bättre metoder och utbildningsresurser på detta område. Observation och innovation i utbildningssystem och utbildningspolitik bidrar till att öka kvaliteten och öppenheten i utbildningssystemen och till att främja förnyelse inom utbildningen i Europa genom utbyte av information och erfarenheter, kartläggning av godpraxis, jämförande analys av system och politik samt diskussion och analys av frågor av gemensamt utbildningspolitiskt intresse. Utöver all annan verksamhet ingår i detta programområde även bidrag till nätverken Eurydice och Naric och till Arionstudiebesök. Gemensamma åtgärder knyter samman Sokrates medandra EU-program, t.ex. Leonardo da Vinci för yrkesutbildning och programmet Ungdom. Härigenom kommer programmet att bidra till att fullgöra medlemsländernas åtagande i enlighet med ingressen i EG-fördraget i dess lydelse enligt Amsterdamfördraget, nämligen att ge medborgarna högsta möjliga kunskapsnivå genom en bredtillgång till utbildning och kontinuerlig fortbildning. Att omsätta principen om livslångt lärande i praktiken kommer därför att vara en ledstjärna i Sokratesprogrammet. II. ÅRLIGA PRIORITERINGAR I Ansökningshandledningen för Sokratesprogrammet (se webbplatser i avsnitten V och VI) anges de bidragskriterier, viktigaste urvalskriterier och prioriteringar av mer konstant karaktär som gäller för bedömningen av ansökningar om bidrag genom programmet. Vissa kompletterande årliga prioriteringar, som ändras från år till år, kan också fastställas. Observera att de kompletterande årliga prioriteringar som anges i denna inbjudan att lämna projektförslag kompletterar, inte ersätter de kontinuerliga prioriteringar som anges i Ansökningshandledningen. Dessa prioriteringar kan antingen vara av allmän karaktär och gälla alla programområden i Sokrates (avsnitt II.1) eller bara avse ett specifikt programområde (avsnitt II.2). För decentraliserade delområden i programmet kan de nationella programkontoren fastställa årliga prioriteringar på nationell nivå som bara gäller vissa länder (avsnitt II.3). Kompletterande åtgärder stöder en rad olika initiativ som bidrar till att förverkliga programmets allmänna mål genom upplysning och information, spridningsverksamhet och utbildningsinsatser och verksamhet som bedrivs av föreningar och icke-statliga organisationer. Bidrag kan också sökas för att lämpliga personer i personalen vid de institutioner som får delta ska kunna bedriva förberedande verksamhet i något annat deltagarland för att lägga II.1 Årliga allmänna prioriteringar ( 5 ) De kompletterande allmänna prioriteringar A G som anges nedan gäller för alla programområden under den period som denna inbjudan att lämna projektförslag avser. Sökande inom samtliga programområden uppmanas att beakta upplysningarna nedan i samband med utarbetandet av projektförslagen. ( 5 ) Den fullständiga texten till de dokument det hänvisas till nedan finns på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur:

3 C 160/14 Europeiska gemenskapernas officiella tidning A. Förberedelser inför EU:s utvidgning (Europeiska kommissionens allmänna prioritering) Senast 2003 ska förhandlingarna med den första gruppen av kandidatländer vara slutförda. Europeiska kommissionen har därför fastställt att EU:s utvidgning ska vara en allmän prioritering. Sokratesprogrammet står väl rustat för att utveckla och stärka banden mellan kandidatländerna och de nuvarande EUländerna eftersom kandidatländerna redan deltar i programmet. För att kunna bidra till kommissionens allmänna prioritering kommer ansträngningarna inom Sokratesprogrammet att intensifieras genom att man tillämpar en policy för positiv särbehandling till förmån för kandidatländerna i samband med urval och finansiering av projekt med deltagande av dessa länder, förutsatt att projekten håller den kvalitet som krävs. På begäran av Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 har rådet (utbildning) antagit en rapport om konkreta framtidsmål för utbildningssystemen ( 6 ), som lämnades till Europeiska rådets möte i Stockholm i mars En gemensam detaljerad arbetsplan för kommissionen och rådet som syftar till att genomföra åtgärderna enligt rapporten om framtidsmålen antogs av rådet (utbildning) och välkomnades vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 ( 7 ). I arbetsplanen ingår följande prioriterade teman: ny teknik, basfärdigheter, matematik, naturvetenskap och teknik. Ansökningar som lämnas in inom ramen för Sokratesprogrammet ska ha betydelse för genomförandet av dessa prioriterade teman, eftersom de ligger helt i linje medprogrammålen. E. Främja lika möjligheter För att främja lika möjligheter har Sokratesprogrammet följande fortlöpande prioriteringar (se Ansökningshandledningen): Att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Att ta hänsyn till de funktionshindrades behov. B. Hållbar utveckling (Europeiska kommissionens allmänna prioritering) Europeiska kommissionen har fastställt att främjandet av en hållbar utveckling ska vara en politisk prioritering under Sokratesprogrammet bör därför bidra till att utveckla en ekonomi som grundas på principerna om hållbar utveckling och ömsesidig solidaritet och skapa projekt inom detta område. Det är viktigt att notera att termen hållbar utveckling inbegriper ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga aspekter som kompletterar och förstärker varandra. Att bidra till att motverka rasism och främlingsfientlighet. Att mildra effekterna av socio-ekonomiska nackdelar. Medhänsyn till att 2003 är Europeiska handikappåret kommer Sokratesprogrammet att lägga särskildvikt vidprojekt och verksamhet som syftar till att undanröja hinder för de funktionshindrades fullständiga deltagande på utbildningsområdet, främja en så stor integrering i samhället som möjligt för funktionshindrade och bidra till att förändra attityder och tänkesätt. C. Stabilitet och säkerhet (Europeiska kommissionens allmänna prioritering) Stabilitet och säkerhet kan bara uppnås och rasism och främlingsfientlighet bara motverkas genom fördjupad interkulturell dialog och samarbete. Europeiska unionen bygger på gemensamma värden och måste därför ta sitt ansvar i detta avseende. Europeiska kommissionen har därför fastställt att denna fråga ska vara en av dess politiska prioriteringar under Sokratesprogrammet kan genom sin karaktär bidra till en fruktbar dialog mellan olika kulturer. D. Framtida utmaningar för den allmänna och yrkesinriktade utbildningen F. Livslångt lärande Efter en omfattande europeisk debatt om politik och behov när det gäller livslångt lärande antog Europeiska kommissionen ett meddelande med titeln Att förverkliga det Europeiska området för livslångt lärande den 21 november 2001 ( 8 ). Meddelandet mottogs positivt av rådet (utbildning) i november 2001, vilket ledde till att rådet (utbildning) i maj 2002 antog en resolution där man förordade omfattande uppföljningsåtgärder på detta område. Sökande inom Sokratesprogrammet uppmanas att utarbeta och lämna in projekt som gäller de viktigaste frågorna (värdesätta lärandet, vägledning och rådgivning, investering i lärande, inlärare och möjligheter till lärande, basfärdigheter, pedagogisk förnyelse) och som riktar sig till de målgrupper som beskrivs i meddelandet. G. Handlingsplanen elearning Efter att olika initiativ hade tagits för införande och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik (IKT) på utbildningsområdet antog Europeiska kommissionen handlingsplanen elearning den 28 mars 2001 ( 9 ). Sokratesprogrammet kommer att vara en viktig aktör när det gäller att genomföra handlingsplanen eftersom användning av informations- och kommunikationstekniken i utbildningen är en fortlöpande allmän prioritering i programmet som helhet. ( 6 ) Rådets dokument 5980/01 EDUC 18, ( 7 ) Rådets dokument 6365/02 EDUC 27, ( 8 ) KOM(2001) 678 slutlig. ( 9 ) KOM(2001) 172 slutlig.

4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/15 II.2 Årliga områdesspecifika prioriteringar De kompletterande årliga prioriteringarna för varje programområde anges nedan. Vissa av de kompletterande allmänna prioriteringar som beskrivs ovan kan återkomma i de kompletterande årliga prioriteringarna för varje programområde ur områdesspecifik synvinkel. Observera att de kompletterande årliga prioriteringar som anges i denna inbjudan att lämna projektförslag kompletterar, inte ersätter de kontinuerliga prioriteringar som tas upp i Ansökningshandledningen (se webbplatserna som anges i avsnitten V och VI). COMENIUS SKOLUTBILDNING Skolledarskap och rektorns roll ur exempelvis följande aspekter: skolans föränderliga roll i samhället, vikten av system för utvärdering och kvalitetssäkring, effektivt resursutnyttjande, strategier för att skapa en trygg skolmiljö och för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Öka intresset för studier i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Stärka banden med arbetslivet och forskningen och förbättra övergången från skola till arbetsliv, medsärskild tonvikt på yrkesvägledning och rådgivning. COMENIUS 1: PARTNERSKAP MELLAN SKOLOR Ansökningar kan lämnas in för tre olika typer av projekt som kan genomföras som skolpartnerskap: Comenius skolprojekt, Comenius språkprojekt och Comenius skolutvecklingsprojekt. Blanddessa tre typer välkomnas särskilt språkprojekt och skolutvecklingsprojekt. Utveckla samarbetet i ett nätverk med olika aktörer som kan stödja eleverna både i och utanför skolan (t.ex. lärare i skolorna, föräldrar, kamrater, studie- och yrkesvägledare, ungdomsarbetare, medlare, fältassistenter, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, näringslivet, föreningar, idrotts- och ungdomsklubbar), inklusive utveckling av lagarbetet. COMENIUS 2: GRUNDUTBILDNING OCH FORTBILDNING FÖR PERSONAL VID SKOLOR Comenius 2.1: Europeiska samarbetsprojekt Företräde kommer att ges projekt som på ett påtagligt sätt bidrar till förnyelse när det gäller utbildning av personal vid skolor, medsärskildtonvikt på nya aspekter av lärarens roll. Följande är exempel på vad som kan behandlas i projekten: Ramar för utbytesverksamhet för lärarstuderande, inklusive anordnande av praktikperioder och erkännande av sådan verksamhet vid berörda institutioner. Utarbeta metoder för att öka närvaron i skolan och skolprestationerna medsärskilduppmärksamhet på behov hos barn till migrerande arbetstagare, romer, resande och andra icke bofasta. Comenius 2.2: Individuella utbildningsstipendier Företräde kommer att ges åt personer som förutom att de uppfyller det utbildningsrelaterade syftet med vistelsen utomlands även kan styrka att den verksamhet de deltar i kan stödja dem i deras roll som förmedlare inom sina institutioner och bidra till att förverkliga sina institutioners policymål, Utbilda lärarstuderande och lärare i att använda ny informations- och kommunikationsteknik som ett pedagogiskt redskap och ett nytt hjälpmedel för att stödja samarbetet mellan lärare. Stimulera och bibehålla lärarnas förmåga att lära. Lärarens roll som en person som underlättar lärandeprocessen, hjälper och vägleder eleverna när de inhämtar kunskaper och färdigheter som ofta delvis tillägnas utanför skolan ( lära sig att lära ). Utbilda lärare i att använda specifika metoder för att undervisa i andra ämnen via ett främmande språk och för att undervisa i ett främmande språk på förskola och låg- och mellanstadium (särskilt i främmande språk som används och lärs ut i mindre utsträckning). främja bildandet av nya skolpartnerskap inom Comenius 1 i framtiden. Följande avsnitt med kursiv stil ersätter motsvarande avsnitt i Ansökningshandledningen: C. Individuella stipendier för fortbildning Målen för detta delområde i programmet är att deltagarna ska uppmuntras till att förbättra sina kunskaper och färdigheter, öka sina kunskap om skolutbildningen i Europa och få insikt i den europeiska dimensionen i sitt arbete. Stipendierna ska göra det möjligt för lärare och andra personalgrupper inom skolutbildningen att delta i fortbildning (kurser)under en till fyra veckor i ett annat land än där de normalt arbetar.

5 C 160/16 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Kurser för undervisning i främmande språk ska i regel, men behöver inte nödvändigtvis, äga rum i ett land där målspråket talas och lärs ut. För all Erasmusverksamhet kommer särskildvikt att läggas vid projekt som Kursen får i vissa fall utgöras av praktik inom handel eller industri om det anses kunna bidra till att förverkliga de mål som anges ovan. Varje kurs föregås av en period av förberedelser och åtföljs av en uppföljningsperiod. Dessa etapper genomförs i deltagarens hemland. Bestämmelserna för språklärare skiljer sig i vissa fall något från de bestämmelser som gäller för lärare i andra ämnen. Mer information finns under respektive avsnitt i texten nedan. COMENIUS 3: COMENIUS-NÄTVERK Företräde kommer att ges åt nätverk som ska stärka unionsmedborgarskapet, nätverk som inriktas på temaövergripande frågor, t.ex. baskunskaper, språkinlärning, naturvetenskap och teknik, miljökunskap, konstnärlig utbildning och uppmuntran av kreativitet, garanterar en europeisk dimension i frågor som står på den politiska dagordningen för den högre utbildningen och forskningen och projekt som bidrar till det livslånga lärandet och sysselsättningen, hållbar utveckling (särskilt miljöaspekterna), utvidgningen, kampen mot rasism och främlingsfientlighet och stärkandet av demokratin i Europa, bidrar till att förverkliga det europeiska området för högre utbildning (Bolognaprocessen), syftar till ökad anpassning och jämförbarhet mellan de högre utbildningssystemen och ökar högskolornas attraktivitet och konkurrenskraft, behandlar universitetens ökade betydelse i kunskapssamhället; särskildvikt läggs vidatt på europeisk nivå anpassa den övergripande utvecklingen av kursplaner vid högskolorna till de nya färdigheter som krävs på arbetsmarknaden, att överbrygga bristen på matematikkunskaper och utnyttja högskolornas möjligheter att verka som plattformar för överföring av kunskaper, färdigheter och värden mellan olika generationer och kulturer, fokuserar på användning av informations- och kommunikationsteknik i överensstämmelse medinitiativet elearning. Detta gäller särskilt nyskapande kombinationer av fysisk och virtuell rörlighet, effekterna av användningen av IKT i utbildningen på strukturer och metoder vid högskolorna och skapandet av nya inlärningsmiljöer med en europeisk dimension. nätverk som inriktas på olika aspekter av skolutveckling, t.ex. föräldramedverkan i skolutbildningen, skolornas förvaltning, lärarnas framtida roll, undervisning och integrering av särskilda målgrupper (barn till migrerande arbetstagare, romer, resande och till andra icke bofasta, elever som riskerar att bli socialt utslagna och elever med behov av särskilt stödi undervisningen). ERASMUS 1: PROJEKT FÖR UTVECKLING AV KURSPLANER (CD) Särskildvikt kommer att läggas vid projekt som De sökande uppmanas särskilt att föreslå nätverk på de områden som knyter an till prioriteringar som inte behandlas av befintliga nätverk. tar upp etiska frågor på något av följande ämnesområden: företagskunskap, teknik, medicin, naturvetenskap, kommunikation- och informationsvetenskap, ERASMUS HÖGRE UTBILDNING Anmärkning: Ansökningsförfarandet för högskoleavtalen inom Erasmus kommer i stor utsträckning att ändras för den ansökningsomgång som startar den 1 november Mer information samt de nya ansökningsformulären kommer att finnas på webbplatsen Europa, webbplatsenför Byrånför tekniskt stöd till Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom och hos de nationella programkontoren (se avsnitten V och VI). behandlar det framtida kunskapsbehovet på kommunikations- och informationsteknikens område med hänsyn till effekterna av utvecklingen på detta område, främjar dialog och förståelse mellan olika kulturer i Europa och angränsande regioner, utvecklar en europeisk dimension i studieprogram som rör genforskning och bioteknik för ökadhälsa,

6 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/17 projekt som inriktas på utarbetande av fullständiga studieprogram på grund- och påbyggnadsnivå i överensstämmelse medbolognaprocessen, och som ERASMUS 3: TEMATISKA NÄTVERK Särskildvikt kommer att läggas vid inbegriper utbytesverksamhet för studenter och lärare med partnerhögskolor som en integrerad del av studieprogrammet, projektförslag som syftar till att undersöka områden som hittills inte har behandlats i projekt inom detta delområde (se webbplatsen Europa), ger studenterna en examen som erkänns i de länder som deltar i projektet, projektförslag som knyter an till två eller flera undersökningsområden på ett tvärvetenskapligt sätt, projekt som skapar kopplingar och synergieffekter med annan Erasmusverksamhet, främst delområdet tematiska nätverk (se Erasmus 3) eller projekt som stöds genom ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. ERASMUS 1: INTENSIVPROGRAM (IP) Särskildvikt kommer att läggas vid: projekt som behandlar det framtida kunskapsbehovet på kommunikations- och informationsteknikens område med hänsyn till effekterna av utvecklingen på detta område, tar sikte på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till företagande, tar upp etiska frågor på något av följande ämnesområden: företagskunskap, teknik, medicin, naturvetenskap, kommunikations- och informationsvetenskap, främjar dialog och förståelse mellan olika kulturer i Europa och angränsande regioner, behandlar frågor med anknytning till genforskning och bioteknik för ökadhälsa. projekt som behandlar nya behov och utmaningar på europeisk nivå meden stark tvärvetenskaplig inriktning, projekt som projektförslag som syftar till analys av övergripande teman som är knutna till universitetens förändrade roll i ett kunskapsbaserat samhäll, t.ex. universiteten och lokala och regionala partnerskap, samarbete mellan universitet och näringsliv, partnerskap för utbildningsforskning eller universiteten och kunskapsöverföringen, projektförslag för spridning av resultaten från projekten inom de tematiska nätverken, projektförslag som syftar till ökadöppenhet, förnyelse och kvalitetssäkring inom den högre utbildningen genom kartläggning av kärnkunskaper hos personer medexamina från europeiska universitet inom ett eller flera ämnesområden, projektförslag som skapar kopplingar och synergieffekter medannan Sokratesverksamhet, främst kursplansutveckling och intensivprogram, Comenius- och Grundtvig-nätverken och/eller projekt som stöds genom Leonardo da Vinciprogrammet eller ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. GRUNDTVIG VUXENUTBILDNING OCH ANDRA UTBILD- NINGSVÄGAR Centraliserade delområden (Grundtvig 1 och 4) Både inom Grundtvig 1 och 4 kommer följande typer av projekt och nätverk att prioriteras: Projekt och nätverk som tar upp de centrala teman, målgrupper och verksamhetstyper som anges i Europeiska kommissionens meddelande av den 21 november 2001 (hänvisning ovan). är försöksprojekt inför kommande projekt för utveckling av kursplaner och som genomförs i nära samarbete medexperter och parter på arbetsmarknaden och i näringslivet, Projekt och nätverk för utarbetande av nationsövergripande kurser för fortbildning av personal inom vuxenutbildningen, även som ett sätt att öka möjligheterna till utbildning för stipendiater inom Grundtvig 3. skapar kopplingar och synergieffekter medannan Erasmusverksamhet, främst delområdet tematiska nätverk eller projekt som stöds genom ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. Projekt och nätverk för spridning av nyskapande verksamhet och godpraxis mellan olika delar av Europa, oavsett om denna praxis har utvecklats ur Sokratesprojekt inom Grundtvig eller inte.

7 C 160/18 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Utöver de ovannämnda prioriteringarna för Sokratesprogrammet som helhet, t.ex. interkulturellt lärande och lika möjligheter, kommer följande kompletterande prioriteringar att gälla för 2003: GRUNDTVIG 4: GRUNDTVIG-NÄTVERK Inom Grundtvig 4 (nätverk) kommer bara ett fåtal projekt att beviljas bidrag. Utöver de prioriteringar som anges ovan för Sokratesprogrammet som helhet kommer följande kompletterande prioriteringar att gälla för 2003: GRUNDTVIG 1: EUROPEISKA SAMARBETSPROJEKT Göra livslångt lärande mer attraktivt och förbättra dess anseende samt stimulera efterfrågan, särskilt i de grupper som är svåra att nå ut till, t.ex. genom att främja samarbete medmedier och genomföra upplysningskampanjer. Analys av inlärarnas behov och stimulans av efterfrågan i de grupper av vuxna som är svåra att nå ut till (inklusive vuxenutbildningsveckor etc.). Utbildning för föräldrar och familjer. Uppdatera baskunskaper. Värdesätta icke-formellt och informellt lärande. Vuxenutbildning för ett aktivt samhällsengagemang. Värdesätta kunskaper och färdigheter som inhämtats genom icke-formellt och informellt lärande. Vägledning och rådgivning. Finansieringsmetoder för livslångt lärande (effektiva finansieringsmodeller och kostnadsdelning på nationell, regional eller lokal nivå). Utbildning för familjer och föräldrar samt generationsövergripande lärande: utbildningsmöjligheter för äldre. Utveckling av inlärningsmöjligheter för personer som kommer att vara aktiva i samhället på frivillig basis (frivilligarbete, föreningar, lokala program etc.). Konsumentutbildning och hälsorelaterade frågor. Möjligheter till vuxenutbildning för funktionshindrade. Lärare inom vuxenutbildningen: analys av deras förändrade yrke och roll, fortbildning och pedagogisk utveckling (särskilt för att stödja inlärarcentrerade metoder), arbetsvillkor samt strategier för äldre lärare. Möjligheter till vuxenutbildning för äldre. Vuxenutbildning på landsbygden. För att kunna väljas ut ska ett nätverk inom Grundtvig 4 Vuxenutbildningsinrättningen, inklusive aspekter såsom hantering av förändringar mot mer inlärarcentrerade metoder, hantering av organisatoriska effekter av att nå ut till marginaliserade grupper, tillgodose utbildningsbehoven i ett multikulturellt samhälle, finansieringsstrategier och ekonomisk förvaltning, kvalitetssäkring, utveckling av lokala lärcentrum på grundval av analys av inlärarnas behov. Kartläggning, utveckling och sammanförande i nätverk av resurser för vuxenutbildning i Europa: tjänster och redskap för information om möjligheter till utbildning, test, ackreditering, föreskrifter om tjänstledighet för studier etc., bibliotek och dokumentationscentrum för vuxenutbildning. Utarbetande av kvalitativa och statistiska indikatorer, hjälpmedel och databaser för godpraxis inom vuxenutbildningen (särskilt icke-formellt och informellt lärande): lokala, regionala, nationella och europeiska bidrag, utnyttjande av arbetet i internationella organisationer, utveckling av ett europeiskt statistikresurshjälpmedel. vara geografiskt omfattande och främja delaktighet, bestå av starka och representativa organisationer eller institutioner (en genuin spridningsfunktion), upprätta en koppling mellan Grundtvig-projekt på det tematiska område som berörs, ha en central spridningsfunktion, arbeta medatt utarbeta fortbildningskurser och verksamhet för personal inom vuxenutbildningen. Sökande som avser att lämna in preliminära projektförslag inom Grundtvig 4 rekommenderas att beställa ett särskilt informationsbladfrån byrån för tekniskt stöd(adress anges i avsnitt V).

8 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 160/19 Decentraliserade delområden (Grundtvig 2 och 3) Företräde ges särskilt åt partnerskap för lärande (Grundtvig 2) som har en omfattande medverkan av vuxenstuderande och som visar goda möjligheter att kunna bli ett redskap för utbyte och spridning av god praxis och erfarenhet. Det minimikrav på en veckas varaktighet för utbildningsverksamhet inom Grundtvig 3 som anges i Ansökningshandledningen kommer inte längre att gälla. Personer som vill söka stipendier inom Grundtvig 2 och 3 rekommenderas bestämt att ta kontakt med det nationella programkontoret i respektive landför mer information. LINGUA SPRÅKUNDERVISNING OCH SPRÅKINLÄRNING LINGUA 1: FRÄMJANDE AV SPRÅKINLÄRNING Europeiska kommissionen uppmanar de organisationer som får delta och som kan engagera många människor att lära sig främmande språk (t.ex. universitet, språkcentrum, TV, radio och mediaföretag) att fullt ut medverka i detta delområde i programmet. Anmärkning: Projekt som behandlar bristen på läromedel för språkundervisning och språkinlärning för särskilda yrkesinriktade ändamål ska lämnas in till Leonardo da Vinci-programmet och inte till Lingua inom Sokratesprogrammet. Ordböcker betraktas inte i sig som läromedel för språkinlärning. Utarbetande av ordböcker ingår därför inte i detta delområde av programmet. MINERVA ÖPPEN UNDERVISNING OCH DISTANSUNDERVIS- NING SAMT INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEK- NIK (IKT) I UTBILDNINGEN Minerva är det viktigaste programområdet för genomförandet av handlingsplanen elearning (se ovan). I detta sammanhang kommer Europeiska kommissionen att göra särskilda ansträngningar i samarbete medmedlemsstaterna för att främja en kritisk och ansvarsmedveten användning av tekniken i utbildningen. Minerva syftar också till att skapa gynnsamma förutsättningar för europeiska inlärare genom att utveckla infrastruktur, tjänster och innehåll för ett ändamålsenligt utnyttjande av tekniken i utbildningen på alla nivåer. På följande specifika områden kommer företräde att ges åt projekt som tar upp den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationstekniken (IKT-teknik): Särskilt följande typer av projekt kommer att prioriteras: Projekt som ökar medvetenheten om främmande språk i grupper medliten eller ingen erfarenhet av språkinlärning. Sådana projekt ska i idealfallet sammanföra partner med fackkunskaper om språkundervisning och partner med radio-, TV- eller mediebakgrund. Projekt som gör befintliga språkresurscentrum tillgängliga för personer medliten eller ingen erfarenhet av språkinlärning. Projekt som utnyttjar befintliga nätverk (t.ex. vänorts- eller vuxenutbildningsorganisationer, stödföreningar). LINGUA 2: UTARBETANDE AV LÄROMEDEL Den nyligen publicerade undersökningen Översikt över läromedel i europeiska språk är en rik källa till inspiration för partnerskap. Särskilt företräde kommer att ges projekt som utnyttjar dessa undersökningsresultat om de brister som finns på marknaden för produkter för språkinlärning. Undersökningsresultaten finns på följande webbplats: education/socrates/downfile/lingua_sv.pdf Medieutbildning, särskilt medsikte på att öka elevernas förmåga att sortera, analysera och förstå information som de får via olika medier, och eventuellt för att själva bli produktutvecklare. Kommunikationsutbildning, medsikte på att undervisa elever och studenter om användning av IKT på gemensam basis och att kommunicera på distans. I detta sammanhang ska IKT också användas för att främja dialogen mellan olika kulturer. Ämnesövergripande ansatser, t.ex. medborgarskapsutbildning mednya förhållningssätt till vetenskap, tvärvetenskapligt lärande om hållbar utveckling. De sökande måste lämna in en konkret projektbeskrivning. Upplysningar ska lämnas om hur den nyskapande användningen av IKT stöder de metoder de vill prova och validera i sina projekt. Projekten ska behandla nyskapande användning av befintliga hjälpmedel och teknik för lärande eller mer avancerade tillämpningar för utbildning som grundas på simulering, problemlösning eller andra konstruktiva metoder. De sökande måste tänka på den konkreta valideringen av de metoder som föreslås mot bakgrundav skolsystemets uppbyggnadi respektive land. Nya modeller för lärarutbildning och personalutveckling i syfte att underlätta den användning av IKT i utbildningen som avses kommer därför också att ägnas särskild uppmärksamhet.

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Frågor och svar om Erasmus+

Frågor och svar om Erasmus+ EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Strasbourg och Bryssel den 19 november 2013 Frågor och svar om Erasmus+ (se även IP/13/1110) Vad är Erasmus+? Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG. av den 15 november 2006. om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG. av den 15 november 2006. om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande 24.11.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 327/45 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor

Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 25 september 2013 Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor Vad menar vi med öppen utbildning? Öppen utbildning handlar om att föra in den digitala revolutionen

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Årsredovisning 2003. internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning 2003. internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2003 internationella programkontoret för utbildningsområdet kort om programkontoret Programkontoret > ska underlätta för dem som arbetar med utbildning att delta i internationellt samarbete

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information Äldreomsorg i EU West Sweden West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, med hjälp av de möjligheter

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Nytt på Comenius-fronten - och lite till..

Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nya program Comenius Regio Partnerships Comenius Individual Pupil Mobility Etwinning Comenius Regio Partnerships Övergripande syfte: Stödja regioner i sitt förbättringsarbete

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1 Program Delprogram Kategori Programdel Mål och beskrivning för programdelen LIVSLÅNGT LÄRANDE COMENIUS MOBILITET COMENIUS: Förberedande besök Målet med programdelen är att hjälpa lärosäten som är kvalificerade

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer