Flemingsbergs bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flemingsbergs bibliotek"

Transkript

1 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm

2 Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6

3 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm

4 Lena Lundgren Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Regionbibliotek Stockholm och Lena Lundgren 2011 ISBN Bilderna tillhör Huddinge kommun. Fotograf, om ej annat anges: Thomas Henrikson Omslagsbilden visar Språkväggen på Flemingsbergs bibliotek. Layout: Maria Rodrick Nordström Tryckeri: EO Grafiska Skriften kan beställas från Regionbibliotek Stockholm,

5 Innehåll Förord 7 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling 9 Teorier 11 Material 15 Färgstarka Flemingsberg 17 Biblioteket 19 Styrdokument 25 Projekt 27 Referensarbete för barn och Barn frågar 27 Blommanpengarna 29 Storstadssatsningen 29 Frirummet 30 Medieplanering 31 KOLLA-projektet 33 Bästa språken 34 Frågeinsamling Läskontraktet 41 Tvinning observationer och kollegial granskning 42 Utveckling och förändring 45 Mål och strategier 49 Hinder 53 Möjligheter och framgångsfaktorer 55

6 Utvecklingsarbete som organisationskultur 67 Bibliotek i mångspråkiga samhällen 79 Litteratur 82

7 Förord Nya och stora bibliotek får ofta uppmärksamhet i medierna och i biblioteksdebatten men det dagliga, oglamorösa arbetet på mindre bibliotek, bibliotek som bygger sitt existensberättigande på att ständigt vara relevanta för människorna i sitt upptagningsområde, uppmärksammas sällan. Många bibliotek i mångspråkiga områden spelar en särskilt viktig roll i närsamhället, vilket jag konstaterade i min utvärdering av projektet Språk som rikedom på Fisksätra bibliotek (redovisad i Språk som rikedom en möjlighet för Fisksätra en utmaning för Nacka kommun 2008). Att även uppmärksamma sådana bibliotek, och inspireras och dra lärdom av dem, är angeläget. Flemingsbergs bibliotek är ett kommundels/områdesbibliotek i Huddinge kommun. Jag har följt biblioteket under tjugo år som konsulent/utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm och sett hur det har förändrats och utvecklats. Idén att beskriva biblioteket och dess verksamhet för och med barnen under denna period har mognat successivt byggde jag på min gamla bibliotekarieutbildning med en magisterutbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås och gjorde då en undersökning av vilka frågor barnen ställde på biblioteken i Flemingsberg och Täby. Den redovisades i magisteruppsatsen Biblioteken och barns kunskapande en undersökning av referensarbetet på två barn- och ungdomsavdelningar (1997). Undersökningen följdes upp av ett projekt, där biblioteken utvecklade sitt referensarbete för barnen och det beskrivs i boken Barn frågar kan biblioteket svara? (2000). Därefter har jag återkommit och gjort mindre studier på Flemingsbergs bibliotek. Jag har genomfört undersökningar på flera bibliotek i Stockholms län men det är biblioteket i Flemingsberg som jag har 7

8 återkommit till vid flest tillfällen. Jag tycker att det är en viktig uppgift att utnyttja den kunskap jag har för en dokumentation av ett vanligt biblioteks verksamhet. Flemingsbergs bibliotek är ett vanligt bibliotek men också ovanligt bland annat på så sätt, att där under dessa år har pågått en ständigt utvecklingsarbete, vilket jag gärna vill lyfta fram. I denna rapport har jag naturligtvis behövt hjälp av bibliotekspersonalen, som har varierat under åren men med Karin Andréasson som enhetschef. Jag tackar Karin Andréasson och övriga bibliotekarier som har arbetat och nu arbetar på Flemingsbergs bibliotek för att de har släppt in mig i sin verksamhet och försett mig med material, för att de har velat delta i mina undersökningar, för att de tålmodigt har svarat på mina frågor, för att jag har fått inblick i de faktorer inom och utom biblioteket som påverkar verksamheten och för deras beredvillighet att delta i diskussionen om hur ett bibliotek ständigt kan utvecklas. Det har varit mycket intressant att följa biblioteket genom åren och jag har haft stort utbyte av våra diskussioner. Ett tack också till Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge, och till mina tidigare kolleger vid Regionbibliotek Stockholm, Malin Ögland och Krister Hansson, som har bidragit med värdefulla synpunkter. Huddinge kommun har stött utgivningen. Stockholm i oktober 2011 Lena Lundgren 8

9 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Det är ont om studier av folkbibliotek som löper över en längre tid. Det finns en del monografier om bibliotek, där Ingrid Atlestams m.fl. om Göteborgs stadsbibliotek Fullbokat Göteborgs folkbibliotek (1997) är den mest genomarbetade och omfattande. Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg har också dokumenterat och utförligt beskrivit Redbergslids och Majornas bibliotek (i Göteborg) i Männens bibliotek en kvinnosak (2003) och det finns en del historiker om enskilda folkbibliotek, ofta de större och utgivna i samband med jubileer. Uppsatser och artiklar finns också men är inte samlade och förtecknade och mycket återstår att göra när det gäller dokumentationen av bibliotekens verksamhet. Förutom regelrätta historiker saknas även uppföljande studier av olika delområden, exempelvis barnverksamheten. Harriette Söderbloms Ska vi gå till bibblan? Stockholms stadsbiblioteks barnavdelningar under 50 år (2002) är den enda monografin om ett folkbiblioteks barnverksamhet. (Jag har 9

10 dock inga ambitioner eller resurser att genomföra så omfattande studier som Ingrid Atlestam och Harriette Söderblom.) Den inventering av lokala historiker och dokumentationer som nu görs i Biblioteksmuseets regi kommer att underlätta kommande forskningsprojekt, men medvetenheten på biblioteken om vikten av dokumentation måste höjas och frågan om var och hur materialet ska förtecknas och sparas måste lösas. Utveckling är nödvändig för att en verksamhet ska upplevas som angelägen och vara efterfrågad och inte bli obsolet och åsidosatt. Det är utvecklingsarbetet inom barnbiblioteksverksamheten på Flemingsbergs bibliotek som står i fokus för denna studie. Jag har utgått från frågorna: Hur har biblioteket utvecklats under de senaste tjugo åren? Vilka faktorer inom och utom biblioteket har påverkat verksamheten? Hur kan ett bibliotek bedriva ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete? Utifrån en beskrivning av de viktigaste projekten som Flemingsbergs bibliotek har deltagit i, diskuterar jag utvecklingsarbetet och de faktorer som möjliggör eller försvårar det, i verksamheten och i ett teoretiskt perspektiv. Jag har ett intryck av att biblioteket ovanligt systematiskt utvecklar sitt arbete men eftersom inga motsvarande studier, så vitt jag vet, har gjorts av andra bibliotek vet jag inte om det faktiskt är så. Den här beskrivningen kan förhoppningsvis bli en utgångspunkt för jämförande studier. 10

11 Teorier Inom biblioteksforskningen är vi än så länge i huvudsak beroende av teorier från andra fält. Jag försöker förankra mina iakttagelser i några, andra kunde säkert också väljas. Mats Alvesson och Stefan Sveningsson vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tar i boken Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer (2008) upp hur förändringsarbete går till och vilka utmaningar och hinder som finns. Deras fallstudie handlar huvudsakligen om organisatoriska förändringar och ligger utanför den frågeställning som jag har i denna skrift men den teoretiska ramen gäller förändringsarbete överhuvudtaget. 1 Författarna menar att kultur (i företagskultur eller organisationskultur) innebär att individer tolkar något på ett likartat sätt. Mot bakgrund av internationell forskning reflekterar de över vilka uttryck denna kultur tar sig i en organisation och vilka möjligheter det finns att påverka den. Alvessons och Sveningssons slutsatser är att förändringsarbete är mycket mera komplext än det brukar framställas (av exempelvis konsulter). De varnar för överdriven betoning av planering och design och lyfter fram vikten av att konstruera mening bl.a. genom olika former av samtal i organisationen. En viktig aspekt på förändringsarbete är enligt forskarna tiden, att man inte kan förstå förändring bara genom en ögonblicksbild (Alvesson & Sveningsson 2008, s.13), och de poängterar vikten av longitudinella perspektiv. De menar också att man bör intressera sig för vad som händer även under förändringsprocessen, inte bara beskriva och/eller mäta början och slutet av den utveckling man vill undersöka. Jag vill försöka beskriva kontinuiteten i förändringsarbetet på Flemingsbergs bibliotek, hur insatserna har utvecklats ur varandra. 1. Alvesson och Sveningsson skiljer såvitt jag kan förstå inte på utvecklings- och förändringsarbete, vilket jag gör. Se s

12 Som vi ska se har personalen på biblioteket en uttalad ambition att dokumentera sitt arbete, fortbilda sig och diskutera inte bara det dagliga arbetet utan även teoretiska frågor. Under 2009 och 2010 anordnade Regionbibliotek Stockholm och Karolinska Institutets Universitetsbibliotek två kurser i evidensbaserat arbete, Definitely, maybe or Do the right thing. Kurserna och evidensbaserat arbete i en bibliotekskontext presenteras av kursledarna David Herron, Lotta Åstrand och Malin Ögland i en skrift med samma titel. Ofta används akronymen EBLIP (Evidence Based Library and Information Practice) och definitionen... ett arbetssätt inom biblioteks- och informationsverksamhet som förordar insamling, tolkning, och integration av giltiga, viktiga och tillämpbara, användarrapporterade, av bibliotekarier observerade och forskningsbaserad evidens. Bästa tillgängliga evidens, anpassade efter användarnas behov och preferenser, används för att öka kvaliteten hos professionella bedömningar... (Booth 2006, enl. Ögland, Åstrand & Herron 2011) Evidensbaserat arbete kan mera kortfattat beskrivas som teoretiskt underbyggd bibliotekspraktik, reflekterande praxis eller forskningsanvändning i praktiken (Ögland, Åstrand & Herron, 2011, s. 7). I det evidensbaserade arbetet söker man och utgår ifrån forskares teorier, gör egna undersökningar och testar relevansen. Arbetet på Flemingbergs bibliotek har inslag av evidensbaserat arbete och Karin Andréasson deltog i en av kurserna. 2 Aktionsforskning innebär att man systematiskt prövar något för att förändra en verksamhet. Den ligger nära evidensbaserat arbete men förutsätter att en forskare deltar i förändringsarbetet. Antologin Aktionsforskning i praktiken (2004) ger intressanta 2. För den som vill veta mera om EBLIP finns också en artikel i Dansk Biblioteksforskning 2010:2/3 av Lotta Haglund vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. 12

13 infallsvinklar på strukturen i förändringsarbetet på Flemingsbergs bibliotek. Särskilt gäller det Karin Rönnermans inledande kapitel Vad är aktionsforskning? och Åsa Söderströms avsnitt om kompetensutveckling. Rönnerman betonar praktikerns rätt att formulera problem, ett bottom-up-perspektiv, vilket också öppnar för andra val av metoder och tolkningar än forskarens, exempelvis självreflektion, som är en metod som inte den utomstående forskaren kan använda. Aktionsforskning kan därför vara attraktivt för praktiker eller praktiskt inriktade forskare då den representerar ett angreppssätt som i grunden har en praktisk och problemlösande inriktning (ibid. s. 16). Hon framhåller vikten av att ändå skapa distans till det man väljer att undersöka och framhåller dagboksskrivande och observationer som särskilt användbara metoder. De hjälper praktikern att upptäcka den egna praktiken (ibid. s. 21). Söderström använder begreppet aktionslärande för ett förhållningssätt som innebär en nyfikenhet på vardagliga problem, som man undersöker och gör något åt tillsammans med andra. I min utvärdering av projektet Språk som rikedom i Fisksätra prövade jag Joacim Hanssons essä Det lokala folkbiblioteket förändringar under hundra år (2005) som analysverktyg och fann den mycket användbar. Hansson ringar in några faktorer som utmärker det lokalt förankrade biblioteket, som kombinationen av vardagsrelaterade aktiviteter och utnyttjande av beståndet på plats i biblioteket, vilket är en huvuduppgift för folkbiblioteken i det senmoderna kunskapssamhället där förytligande och fragmentarisering blivit det enda möjliga för många människor i deras vardag (Hansson 2005, s. 34). Flemingsbergs bibliotek har, liksom biblioteket i Fisksätra, som ambition att vara starkt lokalt förankrat och Hanssons skrift kommer därför att användas även här. Eftersom Fisksätra och Flemingsberg har stora socioekonomiska likheter kommer jag att redovisa några iakttagelser beträffande likheter och skillnader i bibliotekens 13

14 verksamhet, även om syftet med studierna har varit olika och några detaljerade jämförelser därför inte kan göras. 14

15 Material För denna studie har jag använt mig av, förutom min allmänna kännedom om Flemingsbergs bibliotek, fakta från Huddinge kommuns hemsida samt en rad dokument, som Biblioteksplan för Huddinge kommun och verksamhetsplaner, liksom preliminära projektredovisningar och arbetsmaterial av olika slag, som förvaras i biblioteket. Ett särskilt värdefullt material som jag har fått tillgång till är de personliga verksamhetsberättelser som varje anställd vid Flemingsbergs bibliotek har skrivit varje år sedan Jag har också fått pratmanus från två föreläsningar som Elisabeth Möllersten och Karin Andréasson har hållit och använt två artiklar i Regionbibliotek Stockholms tidskrift Länsnytt. Jag har självfallet också utnyttjat min ovan nämnda magisteruppsats Biblioteken och barns kunskapande (1997) och projektrapporten Barn frågar (2000). Utöver Karin Andréasson har jag också samtalat med övriga bibliotekarier, som fortfarande är anställda på biblioteket, Elisabeth Möllersten och Anngelica Sjölin. Jag har intervjuat Lena Rolén, som var barnbibliotekarie i Flemingsberg åren , eftersom hon kan se biblioteket med en viss distans, samt den senast anställda bibliotekarien Julia Karlsson, eftersom det har varit intressant att få veta hur hon som ny uppfattar verksamheten. Andrea Landström och Anna Strid, som har arbetat kortare perioder på biblioteket, förekommer också i materialet. Efter överenskommelse med bibliotekarierna har jag inte anonymiserat dem. Personalgruppen är liten, det är lätt att identifiera de enskilda individerna och de har inte haft något emot att jag använder deras namn. De inledande beskrivningarna av kommunen och biblioteket har skrivits tillsammans med Karin Andréasson och Elisabeth Möllersten. De har också faktagranskat texten. 15

16 Eftersom jag har följt biblioteket under så lång tid har jag lärt känna personalen, vilket är både en fördel och en nackdel. Jag har en god förförståelse som har underlättat mitt arbete men jag har försökt vara observant på att inte låta våra kontakter, som inte har varit personliga utan professionella, påverka min studie. 16

17 Foto: Huddinge kommun Färgstarka Flemingsberg Det första man ser när man som besökare kommer till Flemingsberg är det stora bostadsområdet Grantorp, som reser sig på en höjd med sina färgglada flerbostadshus, ritade av arkitekten Hans Matell och färgsatta av konstnären Gert Marcus. Grantorp utgör ett anslående blickfång från stationen Flemingsberg, där såväl pendeltåg som fjärrtåg passerar. Flemingsberg är en kommundel i Huddinge kommun. Huddinge hade under åren en kommundelsorganisation med starkt självstyre för kommundelarna. Organisationen är sedan dess åter centraliserad. Kommunen har ca invånare varav nästan bor i Flemingsberg (2010) och nästan människor har sina arbetsplatser där. Området består av två delar, ett bostadsområde med huvudsakligen 8-14-vånings flerbostadshus från och 70-talen ( miljonprogrammet ), och en kunskapsstad med bl.a. Karolinska Institutet (KI Syd), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH Syd), Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södertörns högskola. Områdena skiljs åt av Hälsovägen. På ena sidan ligger de nämnda institutionerna (och flera andra), på andra sidan ett mindre, kommersiellt centrum, 17

18 Flemingsbergs kyrka, vårdcentral och bostadsområdet Grantorp. I utkanten av området finns också villa- och radhusbebyggelse. Visättra, som ingår i bibliotekets upptagningsområde, ligger på andra sidan järnvägen. Flemingsberg har fyra skolor, varav en fristående, och fjorton förskolor, varav två fristående, samt två öppna förskolor och en språkskola, Huddinge Tal- och språkskola, som är en skola för barn med försenad eller avvikande språkutveckling. Området har tidigare ansetts som ett problemområde. Arbetslösheten är högre än medeltalet i kommunen, folkhälsotalen och medelinkomsten är lägre. Ca 40 % av invånarna är födda utomlands och i skolan finns över 50 språk representerade. Flemingsberg har omfattats av nationella satsningar som Blommanpengarna ( ) och Storstadssatsningen ( ). Syftet med dessa insatser var att minska arbetslöshet och segregation och förbättra levnadsvillkoren i socialt utsatta områden. I början av 1990-talet myntades devisen Färgstarka Flemingsberg, som syftade dels på husen, dels på befolkningen, som kommer från många olika länder. Området är mångfasetterat och en hel del människor har svårigheter av olika slag. Här finns, liksom i Fisksätra, många engagerade och positiva människor med en stark vilja att arbeta för framtiden. Flemingsberg har nu som ledord From Brains to Business. Kommunen planerar i samarbete med Botkyrka en kraftig satsning på Flemingsberg som regional stadskärna för Tullinge (i Botkyrka kommun), Grantorp, Visättra och Björnkulla. Ett program har tagits fram för utvecklingen av området fram till Programmet gäller i första hand kunskapsstaden med arbetsplatser, kommunikationer och bostäder men även Flemingsbergs kommersiella centrum ska utökas och förbättras. Den kommunala verksamheten är mindre berörd men kan på sikt komma att påverkas. 18

19 Biblioteket I Flemingsbergs centrum finns sedan 1977 ett folkbibliotek. Biblioteket ligger mitt emot kyrkan med ingång från det centrala gångstråket. Biblioteket består av ett ljust, öppet rum med ett glasat grupprum, ett gemensamt arbetsrum för personalen, ett litet magasin och ett mindre personalrum, totalt ca 400 kvm. Närmast ingången finns tidningar och tidskrifter, läsplatser och utställnings- och samlingsyta. Barnavdelningen ligger i bortre delen av biblioteket, vid en fönstervägg. Biblioteket har medier på ett 30-tal språk gjordes stora nedskärningar i bibliotekets budget p.g.a. kommunens ekonomiska svårigheter. Från början var det meningen att alla bibliotek utom huvudbiblioteket skulle läggas ner men detta ändrades till en halvering av bibliotekens resurser installerades dessutom biblioteksdatasystemet Btj Ett 19

20 par år senare hade läget stabiliserats och bibliotekets personal kunde engagera sig i Barn frågar -projektet. Åren var biblioteket nedläggningshotat i omgångar drogs inköpen av vuxenmedier ner och biblioteken i Huddinge kommun fick inget inköpsstöd från Kulturrådet för barnböcker p.g.a. neddraget medieanslag. Men detta varvades med ekonomiska satsningar, vilket gjorde verksamheten instabil. Under Storstadssatsningen kunde biblioteket ändå påbörja ett utvecklingsarbete och 2000 startades projektet Läsa, skriva, skapa, växa och 2002 Ett globalt bibliotek i ett lokalt samhälle. Under åren var biblioteket ett integrerat folk- och skolbibliotek. I och med att Flemingsbergsskolan blev en fristående skola övergick biblioteket till att vara enbart folkbibliotek inleddes en successiv renovering och upprustning med hjälp av Skeppstedt Drotz Arkitekter. Grunden för förnyelsen av biblioteket beskrivs i bibliotekets informationsbroschyr: Biblioteket och kontoret med Medborgarservice är viktiga offentliga rum som skall förmedla och tillhandahålla den enorma skatt och kunskapskälla som litteraturen och det moderna mediasamhället erbjuder och vara en länk till andra samhällsfunktioner och institutioner. Vara en del av vårt mångfasetterade samhälle i samspel med sin omgivning. (Medborgarservice lades ner Min anm.) Arkitekterna Kerstin Skeppstedt Drotz och Hans Drotz har aktivt deltagit i diskussionerna om vad ett lokalt bibliotek kan vara och stått för det estetiska utförandet. De har inspirerats av husens färger och inredningen har färgsatts i starka kulörer mot gråa golv, väggar och tak. Bibliotekarierna vill att biblioteket ska vara ett vackert, öppet, demokratiskt rum och arkitekterna har tillsammans med dem förverkligat flera idéer, bl.a. idén om Språkväggen. Samarbetet har fortsatt genom åren och Kerstin Skeppstedt Drotz har även formgivit de nya infopunkterna, som 20

21 inpirerats av Språkväggen. Konst köps in i samarbete med den konstansvariga kultursekreteraren och i taket hänger en skulptur, skapad för biblioteket av Gert Marcus. På en vägg på biblioteket visas information om konstnären och bilder på några av hans verk. Ett globalt bibliotek i ett lokalt samhälle är bibliotekets ledord och frågan Hur bygger man på bästa sätt upp ett bibliotek i en kommundel, vars befolkning kommer från i stort sett hela världen? har man burit med sig genom åren. På en vägg i grupprummet, Språkväggen, sitter ett rutnät med artikel 19 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna på olika språk: Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Bibliotekarierna beskriver själva sin basverksamhet för barnen: 21

22 Vi tror på att arbeta långsiktigt och på att det strävsamma vardagsarbetet är det som ger resultat. Barn och ungdom prioriteras i verksamheten. Vi är fyra bibliotekarier, varav tre är barnbibliotekarier. Informationen är alltid bemannad med minst en barnbibliotekarie, oftast två. Biblioteket har en välstrukturerad basverksamhet. På förmiddagarna kommer skolklasser på bokprat. Vi har 2-3 grupper varje förmiddag. Även förskolegrupper kommer då. Inom barnverksamheten prioriterar vi barn i mottagningsklasserna (för nyanlända barn, min anm.). Vi samarbetar även med områdets två öppna förskolor, t.ex. genom att medverka vid babycafé. Bibliotekarierna bistår även förskolor och skolor som vill bygga upp egna bestånd. Man kan säga att Bokjuryn 3 numera ingår i basarbetet. Skolklasser i alla åldrar deltar. Biblioteket började även tidigt att samarbeta med förskolan kring Bokjuryn. Bibliotekarierna besöker förskolan, barnen får rösta och utställningar har gjorts på biblioteket. Biblioteket ser Bokjuryn som ett sätt att göra barnen delaktiga och på sikt är detta en insats för demokratin. Med denna bas som grund kan vi bygga på med större eller mindre projekt och satsningar av olika slag. Biblioteket är 2011 öppet för allmänheten 29 timmar per vecka. En förmiddag från 10, en kväll till 19. (E-post till mig ) Sommarlovsboken är vanlig på biblioteken. På Flemingsbergs bibliotek får barnen ett litet häfte där de, förutom att skriva ner de fem böcker som de har läst, också kan skriva lite mera eller rita om böckerna. Vi anser att det viktigaste är mötet med barnen när de lämnar in häftet; vi försöker då ha tid att prata med dem om böckerna de har läst och hur de har upplevt läsningen. Flera av kommunens bibliotek ordnar lovprogram där barnen själ- 3 Bokjuryn är en nationell omröstning om årets bästa böcker, se 22

23 va får vara aktiva och skapa något och dessa program samplaneras men man försöker också utgå från behoven i de olika områdena. Flemingsbergs bibliotek har en lång tradition av tävlingar under skolloven, något som är mycket uppskattat av barnen. De barn som vinner får ett grattisbrev hemskickat om att de har ett pris att hämta. Det är viktigt att priserna utgörs av böcker, eftersom en del barn inte har så många egna böcker. Min första närmare kontakt med biblioteket i Flemingsberg ägde rum våren 1996 och biblioteket präglades då av integreringen med Flemingsbergsskolan. Arbetssituationen var ansträngd, personalen diskuterade hur samarbetet med skolan skulle kunna förbättras, vilka krav som kunde ställas på skolan för att biblioteket inte enbart skulle fungera som ett uppehållsrum för eleverna och hur dessa skulle få ut det bästa och mesta möjliga av biblioteket. Samverkan med övriga skolorna diskuterades också. Personalen funderade kring sammansättningen av mediebeståndet och det pågick försök med en mera användarvänlig bokuppställning. Närmiljön och de lokala förhållandena borde också speglas i biblioteket: Hur bygger man på bästa sätt upp ett bibliotek i en kommundel, vars befolkning kommer från i stort sett hela världen? Klassifikationssystemets världsbild avspeglar till stor del en svunnen tid. Att geografioch historieavdelningarna började med Europa, Sverige och därefter resten av världen kändes inte självklart. Vi eftersträvar ett mer globalt perspektiv och har nu gjort en kombinerad geografi- och historieavdelning som börjar med Asien, Afrika- och Amerikahyllor och slutar med Europa, Sverige och Huddinge. Vi arbetar med liknande tankegångar även på andra avdelningar. (Barn frågar, s. 87) Denna prövande inställning och vilja att anpassa verksamheten till lokala och förändrade förutsättningar var en bra grund för den undersökning av barns frågor som jag ville göra. 23

24 Frågeinsamlingen 2009 citat och ögonblicksbilder 4 september Minsta flickan i en syskonskara sätter sig på besöksstolen. Pratsugen! Säger: Jag är bra på matte och det är bra att kunna svenska och arabiska. Jag håller med. Sedan sätter hon sig bredvid en annan flicka vid barndatorn. En annan av systrarna frågar hur jag kan hitta hennes lånekort så snabbt i lådan. Jag förklarar att korten ligger A B C... 9 september En man frågar efter böcker à la Alfons. Som handlar om en pojke o hans pappa som har roligt ihop. Han vill ha böckerna till sin son som är sju år och har börjat läsa. Jag visar Pallebkcerna av Jensen, passar perfekt o han lånar flera. 30 oktober En man med barnvagn rusar in med panik i blicken. Slänger fram barnvagnen till mig och skriker Passa mitt barn jag måste gå på toaletten. När han kommer ut frågar han mig Är biblioteket nytt? Vi har funnits här i många år, svarar jag. Det har jag aldrig sett, säger han. Går ut igen. 24

25 Styrdokument Kommunens vision är kort och gott Delaktighet. Visionen grundar sig på ett synsätt där alla har rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja och förmåga att ta ansvar och Delaktighet från invånarna hjälper oss att nå de övergripande målen nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling (Huddinge kommuns hemsida ). Kommunen profilerar sig som kunskapskommun: Med kunskapskommun menar vi vår förmåga att ta tillvara och stimulera allas kompetens, lärande och handlingskraft (ibid.). I det kulturpolitiska program, som antogs 2009 framhålls att [b]iblioteken spelar en viktig roll i det livslånga lärandet och utgör exempel på de kreativa mötesplatser som kännetecknar ett kunskapssamhälle. Kunskapsstaden Flemingsberg har tidigare nämnts. Bibliotekets verksamhet styrs därutöver av Bibliotekslagen, som bl.a. kräver att biblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter. Lokala förvaltningsspecifika måldokument är Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och Biblioteksplan för Huddinge kommun Enligt verksamhetsplanen är bibliotekens huvudprocess att stödja individens informationsfrihet, kunskapssökande, läslust och språkutveckling genom hela livet. Utöver bibliotekens traditionella uppgifter betonas bibliotekens roll för språket: Språket är grunden för att kunna delta i det demokratiska samhällslivet, därför prioriterar biblioteken läs- och språkfrämjande verksamhet för barn och unga. Biblioteksplanen utgår från Unescos Folkbiblioteksmanifest och Skolbiblioteksmanifest, FN:s konvention om barnets rättigheter, Bibliotekslagen, Skollagen och skolans läroplaner Lpo 94 och 25

26 Lpfö 98. I Biblioteksplanen anknyts till kommunens kulturpolitiska program och dess ledord interkulturell, annorlunda och smart omsätts där i en bibliotekskontext: Interkulturell: stödja mångspråkighet och gränsöverskridande möten, synliggöra olika kulturella bakgrunder och stärka lokal och global identitet Annorlunda: utmana det traditionella, överraska och ge utrymme för det oväntade, utforska och tänja gränserna för vad ett bibliotek kan vara Smart: tänka nytt och ta tillvara innovativa idéer, prova nya arbetssätt, sänka trösklar och förenkla för användaren. Och folkbiblioteken i Huddinge ska kännetecknas av en kulturell bredd med en mångfald av berättelser, uttryck och åsikter ett interkulturellt, annorlunda och smart arbetssätt ett inkluderande perspektiv där ingen lämnas utanför. Det är som synes en rad målsättningar att förhålla sig till för verksamheterna! 26

27 Projekt Biblioteket har genom åren deltagit i eller tillsammans med andra aktörer genomfört en rad projekt, små och mera omfattande. Med projekt menar jag helt enkelt ett utvecklingarbete med ett visst fokus, ibland med externt ekonomiskt bidrag, ibland genomfört inom bibliotekets egna ramar. Eftersom barn och ungdomar är prioriterade har de flesta projekten varit inriktade på den målgruppen men biblioteket har också deltagit i projekt riktade till vuxna som projektet Storkök (en storköksutbildning för personer med ursprung i andra länder) och Svenska på jobbet samt Hela Huddinge läser, som vände sig till både barn och vuxna. I det följande beskrivs de viktigaste projekten i ungefärlig kronologisk ordning. Referensarbete för barn och Barn frågar Under tre månader 1996 samlade jag för min magisteruppsats in frågor som barn ställde på biblioteket i Flemingsberg (och på barn- och ungdomsavdelningen på Täby bibliotek). Jag kategoriserade och analyserade frågorna och identifierade vad barnen frågade om, hur de uttryckte sig och vad som kännetecknade barnens frågor. Utifrån undersökningen genomförde vi sedan under 1998 och 1999 på de båda biblioteken projektet Utveckling av referensarbetet för barn på två bibliotek, vanligen kallat Barn frågar, med syfte att använda de resultat och erfarenheter som framkommit. I Flemingsberg ville personalen bygga upp sitt mediebestånd mer utifrån behov än efter utgivning söka upp kompletterande material hitta mera lättläst material göra medieuppställningen lättare att förstå satsa på och lyfta fram efterfrågade ämnen 27

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:27

MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:27 MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:27 De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna En kvalitativ undersökning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Tvåspråkig läslust. Evaluering av projektet Barnböcker på suryoyo. Ing-Marie Parszyk

Tvåspråkig läslust. Evaluering av projektet Barnböcker på suryoyo. Ing-Marie Parszyk Tvåspråkig läslust Evaluering av projektet Barnböcker på suryoyo Ing-Marie Parszyk Lärarhögskolan i Stockholm Forskningsgruppen för interkulturell kommunikation och lärandeprocesser 2007 4 INNEHÅLL FÖRORD...

Läs mer

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö SSU20U Skolbiblioteket - skolans pedagogiska centrum 2011-03-25 Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.2.1 Målformulering... 3 2. Nuläget...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Yrkesroller i förskolan

Yrkesroller i förskolan IPD-rapport 2008:01 Yrkesroller i förskolan En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer