ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17"

Transkript

1 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan

2 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig service... 5 Fysisk infrastruktur och digital närvaro... 6 Vetenskaplig publicering vid KTH... 6 Akademiskt Resurscentrum, ARC... 6 Utbildning... 6 Högskolepedagogik... 7 Tekniklärarutbildningen... 7 Högskolepedagogisk kompetensresurs... 8 Karriärutveckling... 8 Språk och kommunikation... 8 Ämnessökning och informationskompetens... 8 Nätbaserat lärande... 9 Forskning... 9 Engineering education... 9 Technology education Undervisning och lärande i teknikämnet och ingenjörsvetenskaperna Kommunikation och lärande Informationsvetenskap Bibliometri och vetenskaplig publicering Tillämpad språkvetenskap Nätbaserat lärande Samverkan KTH Education Vetenskapens hus Open Access Öppna lärresurser, OER

3 Bibliometrisk uppdragsverksamhet och nationellt bibliometriskt centrum Den framtida fakulteten Akademisk progression Forskarutbildning av egna adjunkter Mångfald och genus Infrastruktur Den virtuella infrastrukturen Distanskommunikation

4 Det moderna biblioteket och morgondagens lärande ECE-skolan är en naturlig del av den pedagogiska utvecklingen, forskningen och lärandet vid KTH. ECE-skolan ska bedriva egen utbildning och forskning och ge stöd för såväl utbildning som forskning inom de andra skolorna vid KTH. Det moderna biblioteket och morgondagens lärande är själva utgångspunkten för bildandet av ECE-skolan. Biblioteket erbjuder i sin kärnverksamhet en rad kvalificerade stödprocesser för forskning och utbildning, med utgångspunkt i bibliotekets huvudprocess vetenskaplig informationsförsörjning. Biblioteket uppfattas som akademiens kärna en både fysisk och virtuell mötesplats där studenter, lärare och forskare får fri tillgång till kunskap och information. Det moderna biblioteket ska, med alla sina olika aktiviteter, vara en naturlig första kontaktpunkt för alla som besöker KTH. Genom att samla stödprocesser i ECE-skolan och utöka såväl den fysiska som virtuella tillgängligheten av bibliotekets resurser har KTH lagt grunden för utvecklingen av det moderna biblioteket. Morgondagens lärande syftar på ECE-skolans uppdrag att stödja och effektivisera undervisningen vid KTH:s skolor samt att ansvara för att bygga upp en förstklassig tekniklärarutbildning för grundskolans högstadium. ECE-skolan ska aktivt delta i utvärderingen av KTH:s utbildningar och ha en drivande roll i förbättringen av utbildningarna och lärandesituationerna. En av hörnstenarna är att utveckla lärarrollen och kompetensen hos KTH:s lärare. Lärandesituationen kan också utvecklas genom metodutveckling inom distans- och nätundervisning, coachning på nätet och ett förstärkt IKT-stöd. All verksamhet vid ECE-skolan ska vila på akademisk grund. Skolans forskning ska ske inom området Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande. Uppbyggnaden av verksamheten görs genom att anställa egna forskare men också genom att dela tjänster med övriga KTH:s skolor och andra universitet. Att knyta an till etablerade forskningsmiljöer är ett effektivt sätt att lägga grunden för egen forskning vid ECE-skolan samtidigt som resultaten från dessa miljöer snabbt tillvaratas i KTH:s verksamhet. Samverkan är idag en integrerad del av forskning och utbildning vid ett universitet. ECE-skolan har genom sin mångfacetterade verksamhet en omfattande samverkan med ungdomsskolan, näringsliv, samhälle och andra universitet. En utveckling av denna samverkan sker genom samarbetsprojekt, nätundervisning och andra nättjänster. De närmaste årens utveckling kommer att bli viktiga, inte bara för utvecklingen inom ECE-skolan utan för hela KTH. Mats Herder Skolchef ECE 4

5 En mötesplats för kommunikation och lärande Det moderna, vetenskapliga biblioteket är i ständig utveckling och förändring. Den ökande mängden elektroniska resurser och det föränderliga medielandskapet ställer nya krav på arbetssätt och teknikanvändning. En attraktiv och stimulerande fysisk mötesplats ska samverka med den nätbaserade arenan. Tillsammans bildar de morgondagens bibliotek, en tät och arbetsintensiv miljö där studenter, lärare, forskare, näringsliv och samhälle kan mötas och utvecklas. Informationsförsörjning Bibliotekets huvudprocess är vetenskaplig informationsförsörjning. Det övergripande målet med verksamheten är att varje student, lärare och forskare på KTH ska ha tillgång till den information de behöver för att på bästa sätt klara sina studier, sitt arbete eller sin forskning. Biblioteket förvärvar, ordnar, skapar tillgång till och ger guidning in i informationsmängderna. Detta gäller såväl det fysiska som det elektroniska materialet. Studier visar att det finns en stark korrelation mellan en högskolas investeringar i och användande av e-resurser och lärosätets vetenskapliga framgångar 1. Det är därför mycket angeläget att satsa på såväl tekniskt som pedagogiskt stöd för att underlätta användningen av och öka kunskapen om e-resurser på KTH. Medieutbudet blir allt mer komplext och omfattas av en mängd varianter av avtal och villkor. Användarnas behov av guidning och vägledning är därför större än någonsin. Biblioteket ska utveckla den pedagogiska verksamheten, både inom grundutbildningen och för doktorander, samt erbjuda nya webbtjänster och avancerade verktyg för sökning och återvinning av information, inklusive tjänster för smartphones, tablets och andra mobila enheter. Personlig service Biblioteket ska erbjuda attraktiva, lättanvända och enkelt tillgängliga tjänster. Då krävs en kontinuerlig dialog med bibliotekets användare och ett kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. Det personliga mötet i låne- och informationsdiskar och möten via telefon, e-post, chatt och sociala medier är avgörande för hur biblioteket uppfattas. Arbetet är ofta komplext och ställer höga krav på förmågan att hantera olika situationer, personer och frågeställningar. Det finns ett behov av att öka medvetenheten om bemötandefrågor och att fokusera på kompetensutveckling och intern kompetensöverföring. För att bibliotekets tjänster ska vara relevanta för KTH:s övriga skolor och utvecklas i en riktning som är användarorienterad bör det också finnas en väl utbyggd kontaktorganisation. Varje lärare och forskare på KTH 1 Research Information Network. E-journals: their use, value and impact. London: Research Information Network;

6 ska kunna ha en personlig kontakt för dialog om mediaförvärv, publiceringsstöd, pedagogiska insatser för informationskompetens eller andra biblioteksrelaterade frågor. Fysisk infrastruktur och digital närvaro Bibliotekets lokaler har många funktioner utöver att innehålla fysiska media. Biblioteket är även en social mötesplats och ska bereda plats för diskussioner, utställningar, café, studieverkstäder etc. Samtidigt ökar behovet av lärosalar, grupprum och studieplatser i och med att verksamheten breddas och fördjupas. Den stora mängden elektroniska media ska exponeras tydligare i det fysiska rummet med hjälp av datorer, pekplattor, projektioner eller på andra sätt. Lokalerna ska vara attraktiva, välkomnande och också mer tillgängliga med ett ökat öppethållande på kvällar och helger. Vetenskaplig publicering vid KTH Det har blivit alltmer viktigt att forskning skall synliggöras och mätas. KTH har på ett helt annat sätt än tidigare krav på sig att motivera och kommunicera sin verksamhet. De närmaste åren planerar ECE-skolan en ökad satsning på utbildning och forskning inom Informationsvetenskap etablering av ett nationellt bibliometriskt centrum, ett ökat stöd för Open Access- och parallellpublicering, en utveckling av KTH:s publikationsdatabas DiVA samt kartläggning av förutsättningarna för att skapa KTH University Press. ECE-skolan avser även att retroaktivt skanna in samtliga äldre KTH-publikationer, för att öka tillgängligheten. Akademiskt Resurscentrum, ARC För att öka studenternas möjligheter och motivation till effektivare studier som leder till examen utvecklar ECE-skolan ett akademiskt resurscentrum, ett ARC. Det övergripande syftet med ett ARC på KTH är att förbättra kvaliteten på studierna och öka trivseln för studenterna. I förlängningen leder detta till en högre genomströmning. Ett ARC kan bestå av språkverkstad, sökverkstad, IKT-verkstad, mattestöd, karriärstöd med mera. Den huvudsakliga målgruppen är studenter, men ett ARC kan också till exempel erbjuda pedagogisk handledning till lärare som vill skapa digitala lärobjekt eller utveckla sin kompetens inom nätbaserat lärande. Tanken är att etablera ett ARC fysiskt på en tydlig och attraktiv plats i eller i anslutning till huvudbiblioteket. Från ett sådant kraftcentrum kan sedan verksamheten bedrivas både centralt och på ett distribuerat sätt, såväl på nätet som på andra fysiska platser inom KTH. Utbildning ECE-skolan utvecklar och bedriver utbildning inom teknikvetenskaplig kommunikation och lärande för såväl KTH:s personal som studenter och externa aktörer. I ett teknikintensivt samhälle måste alla medborgare ha en grundläggande teknisk bildning för att aktivt kunna delta i samhällslivet. En växande andel personer måste dessutom ha en djupare utbildning tekniker, ingenjörer, tekniklärare och andra för att tillgodose industrins och servicesektorns framtida behov. Den moderna tekniken är komplex och utvecklingstakten är hög. KTH ska därför engagera sig i teknikvetenskapligt lärande. Det är inom KTH kunskapen om den moderna tekniken finns. 6

7 Till detta bidrar ECE-skolan primärt genom utbildning om lärande för högskolepedagoger och lärare på grund- och gymnasieskolan. Högskolepedagogik Den högskolepedagogiska verksamheten utvecklar KTH:s pedagogiska kvalitet på sina utbildningar. För att nå målet i KTH:s utvecklingsplan , att alla lärare vid KTH har högskolepedagogisk utbildning behövs stora utbildningsinsatser. Dagens väl fungerande och grundläggande högskolepedagogiska utbildning samt kurser i handledning på olika nivåer bör byggas ut för att möta ökad efterfrågan. En kompetensförstärkning inom det högskolepedagogiska området görs genom strategisk rekrytering, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten utökas också genom att ge möjlighet till fördjupning eller breddning av den didaktiska kompetensen. Tekniklärarutbildningen Under förutsättning att KTH får examinationsrätt påbörjar hösten 2012 de första 30 studenterna sin ämneslärarutbildning för lärare för grundskolans årskurser 7 9 att vid KTH. År 2015 har studentantalet fördubblats. Utbildningsprogrammet ska bedrivas i samarbete med SU, som erbjuder studenterna läser övriga undervisningsämnen och delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan. Programmet samverkar med CL om verksamhetsförlagd utbildning och visst utbildningsinnehåll. I dag ger KTH kurser för blivande lärare som är antagna vid Stockholms universitet. Utbildningarna inriktar sig på alla nivåer: grundlärare, ämneslärare, gymnasielärare och specialpedagoger. Denna verksamhet ska utvecklas. I framtiden ska KTH ta emot lärarstudenter även från andra universitet och högskolor i regionen som saknar egen teknikkompetens. Legitimation för lärare kommer att införas under Detta innebär att behovet av fortbildning kommer att öka kraftigt de närmaste åren. I denna verksamhet skall KTH vara en viktig aktör för att stärka tekniklärarnas kompetens. Redan idag finns vidareutbildningskurser i teknik knutna till Vetenskapens hus. Denna verksamhet ska utvecklas för att kunna ta emot fler deltagare. Vetenskapens hus ansvarar under för ett stort teknikfortbildningsprojekt som omfattar totalt ungefär 1000 lärare och annan skolpersonal i Stockholms län. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Flera kurser som utvecklas i det projektet kommer senare att bli återkommande fortbildningskurser eller ingå i ämneslärarprogrammet. 7

8 Högskolepedagogisk kompetensresurs ECE-skolan medverkar i EAE, en utvärdering av KTH:s utbildningsprogram. Detta arbete utgör grunden för ECE-skolan fortsatta arbete med handlingsplaner för kvalitetshöjande åtgärder. ECE-skolan erbjuder också högskolepedagogiska kompetensresurser i projekt som initieras av högskolans ledning, skolor, program eller institutioner. Speciellt ges stöd inom arbetet med utveckling, implementering och utvärdering av policies och processer inom högskolan som har betydelse för utbildningens villkor. Karriärutveckling 2014 kommer karriärrådgivning som stödjer arbetslivsanknytning att vara integrerat i alla utbildningsprogram på KTH. Studenterna ges möjlighet och verktyg att själva följa sin utveckling när det gäller att komma in i studierna, få förståelse för sin framtida yrkesroll och ta steget ut i arbetslivet. ECE-skolan erbjuder kursmoment och moduler som programmen kan använda för att karriärutvecklingen ska bli en del av den yrkesförberedande utbildningen. Språk och kommunikation Goda språkfärdigheter i såväl modersmål som främmande språk är grundläggande för framgångsrika studier, undervisning och forskning. Förbättrad språklig kompetens är också en av förutsättningarna för att KTH ska kunna nå det uppställda målet att bli ett mer aktivt och internationellt mer attraktivt flerspråkigt universitet i världsklass. ECE-skolan genomför ett stort antal språkkurser inom grund- och forskarutbildningen, inom ämnena svenska, teknisk engelska/tyska/franska/spanska, samt italienska, japanska, kinesiska, retorik och vetenskapligt skrivande. Efterfrågan på kurserna är stor och ambitionen är att kunna möta behoven genom att erbjuda adekvata språkkurser i tillräcklig omfattning. ECE-skolan ansvarar för att implementera KTH:s språkpolicy. Skolan ska också verka för att stödet för språkinlärning, språkutveckling och språkanvändning vid KTH förbättras. Ämnessökning och informationskompetens Kunskap om informationssökning och referenshantering är centrala delar av varje students och forskares undersöknings- och publiceringsverksamhet. Målet för utbildningarna inom Ämnessökning är att alla studenter på KTH ska förstå var och hur man hittar den mest relevanta informationen och hur man hanterar informationen på ett yrkesmässigt sätt, vilket inkluderar kännedom om källkritik och referenshantering. De olika typerna av kurser eller undervisningsinsatser fördelas på flera tillfällen under studietiden: introduktioner under årskurs 1, specifika ämnesinriktade kurser under senare årskurser och mer avancerade kurser på doktorandnivå. Den nya ECE-skolan ger förbättrade möjligheter att utöka kursutbudet till att även inkludera publiceringsstrategier, citeringsanalys och bibliometri, vetenskapligt skrivande och annat forskarstöd vid författande och publicering av forskningsresultat. 8

9 Nätbaserat lärande Lärosäten som profilerat sig inom nätbaserad utbildning har ofta haft fokus på distansutbildning. Möjligheterna att kunna ge utbildning av hög kvalitet på distans har medverkat till en för området positiv utveckling av såväl teknisk som pedagogisk karaktär. Studenter efterfrågar idag mer flexibel utbildning, med utgångspunkt från sina behov, samtidigt som behovet av goda möjligheter att kunna erbjuda distansutbildning med hög kvalitet finns kvar. Området nätbaserat lärande skapar också en möjlighet att stärka campusförlagda aktiviteter. IKT-pedagogik innebär inte att alla möten skall ske virtuellt utan handlar även om nya användningsområden inom klassisk undervisning i det fysiska rummet. En stor del av KTH:s kursutbud ska kunna erbjudas med alternativa distributionsformer och med de användarverktyg och det administrativa stöd som ECE-skolan bidrar till att tillhandahålla. Forskning ECE-skolan ska etablera en samlad forskningsplattform och miljö inom teknikvetenskaplig kommunikation och lärande. Idag finns mindre forskningsmiljöer inom området, spridda på olika KTH-skolor. KTH skall senast 2014 ha en nationellt erkänd forskningsplattform för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande med en undervisande och forskande fakultet. ECE-skolans egna forskare och lärare kombineras med delade tjänster inom KTH eller andra lärosäten för att få den önskade kopplingen mellan ECE-skolan och andra forskningsmiljöer. ECE-skolan kommer att bedriva forskning om teknikvetenskapligt lärande i vid bemärkelse. I hela samhället sker tekniskt lärande i olika former: från grundskolans teknikämne och universitetens ingenjörsutbildningar till tekniskt yrkeskunnande. Forskningens mål är att i förlängningen höja kvaliteten på teknikutbildningar på alla nivåer och därigenom stärka Sverige som tekniknation. Nedan följer några aktuella forskningsområden inom Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande som ECEskolan kan komma att bedriva forskning inom. Engineering education Den högskolepedagogiska forskningens fokus är att utveckla och kvalitetssäkra ingenjörsutbildningarna vid KTH på programnivå, samt etablera KTH i en ledande position inom området Engineering education. Inom de närmaste åren disputerar minst två doktorander inom teknikvetenskapligt lärande med inriktning mot Engineering education. För snabb uppbyggnad av en första handledningskompetens rekryteras en gästprofessor. ECE-skolan erbjuder doktorander vid andra skolor på KTH att göra en del av sitt avhandlingsarbete inom Engineering education. 9

10 Technology education Innehållet i teknikämnet i skolan har varierat historiskt och haft en mycket stor spännvidd där allt från hantverkskunnande till ingenjörskunnande samsas under ett och samma tak. Det finns ingen entydig akademisk motsvarighet till ämnet, ännu, vilket anses vara ett av teknikämnets stora problem. Inom denna del av ECEskolans forskning ställs frågor om varifrån ämnet har kommit och vart det är på väg där målet är att ge ämnet sin akademiska plats. Inom detta område finns stora möjligheter att samverka med teknikfilosofi samt teknik- och vetenskapshistoria vid KTH. Inom de närmaste åren kommer det disputera 1-2 doktorer och avdelningen kommer att ha en docent. Undervisning och lärande i teknikämnet och ingenjörsvetenskaperna Detta forskningsområde handlar om tekniklärandets villkor och möjligheter. Forskningen förväntas svara på frågor som; Vad lär sig elever när de undervisas i teknik? Kräver teknik andra metoder jämfört med exempelvis naturvetenskap? Här gäller det att både utveckla och utpröva modeller för teknikvetenskapligt lärande. Området sträcker sig över hela spannet av undervisningsformer, från förskola upp till högskoleundervisning. Här finns goda möjligheter till samordning med teknikdidaktiska och NV-didaktiska forskningsgrupper runt om i landet. Inom detta område har skolan en gästprofessor inom området som har fokus på teknikdidaktik för de lägre åldrarna. En högre tjänst ska tillsättas också med fokus mot högskoledidaktik. Fyra doktorander förväntas disputera inom de närmaste åren inom områden som undervisning och lärande i teknik, enquiry based learning och learning studies. För att stärka detta område knyts en internationellt erkänd gästprofessor till forskningsmiljön. Kommunikation och lärande ECE-skolan ska bedriva forskning i gränslandet mellan kommunikation och lärande. Frågeställningar att forska kring är exempelvis: Hur påverkar kommunikation lärandet? Hur betydelsefull är lärandeprocessen när man kommunicerar? Ett första område att beforska är hur väl kommunikationen fungerar i projekt vars syfte är att stimulera ungdomar till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik. Verksamheten vid Vetenskapens Hus fungerar som ett mycket bra forskningsobjekt där det finns möjlighet att studera elevers beteende efter att ha varit i kontakt med naturvetenskap och/eller teknik där det sker lärande och kommunikation. Inom de närmaste åren inrättas ett lektorat och flera doktorandprojekt genomförs inom området. Informationsvetenskap Forskningsområdet informationsvetenskap på ECE-skolan syftar till att öka förståelsen för tekniska och sociala aspekter på organisation och kommunikation av strukturerad information, särskilt sådan information som rör material som är relevant för bibliotek och utbildning. Forskningsresultaten kan exempelvis användas till att förenkla återanvändningen av biblioteksmaterial i utbildningssammanhang och att förbättra kvaliten i olika former av databassökningar. 10

11 Bibliometri och vetenskaplig publicering Det har på senare år blivit alltmer viktigt att forskning skall synliggöras och mätas. För att mäta forskning har olika metoder utvecklats för att bl. a. mäta antal citeringar. Bibliometri och publiceringsanalys är därför ett prioriterat område för KTH. ECE-skolan ska bygga upp en verksamhet inom bibliometri som skall täcka KTH:s behov av analys och dessutom satsa på utbildning och forskning inom området. Bibliometrisk forskning är kvantitativa studier om vetenskaplig kommunikation. Med bibliometriska metoder kan man kartägga och beskriva synlighet, inflytande och forskningssamarbete. Den vanligaste indikatorn man använder för bibliometri är citeringar eftersom man antar att de flesta forskningsrön förr eller senare publiceras som artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och där läses av andra forskare som senare citerar artiklarna i sina efterföljande artiklar. Ju fler citeringar en artikel får, desto större genomslag (impact) kan den antas ha fått. En viktig inriktning för den bibliometriska forskningen är metodanalys och metodutveckling. Detta innebär att analysera de matematisk/statistiska egenskaperna hos de bibliometriska indikatorerna och deras frekvensfördelningar. Forskning inom vetenskaplig kommunikation innehåller även analys som inte direkt bygger på bibliometriska metoder, såsom analys av nya publiceringsmönster, nya sätt att utforma refereegranskning samt nya publiceringskanaler. Tillämpad språkvetenskap Forskning i tillämpad språkvetenskap inom området LSP, Language for Special Purposes ska initieras och möjligheterna att söka intern och extern finansiering undersökas. I planerna ingår också att ta initiativ till samarbetsprojekt med andra delar av KTH samt med externa parter. Nätbaserat lärande Uppbyggnad av en forskningsmiljö kring intressanta ansatser inom nätbaserat lärande kan utvecklas i samverkan med CSC-skolan. Ett exempel på frågeställning i detta sammanhang är hur framgångsrika pedagogiska och dramaturgiska modeller och metoder som används i dataspelens miljöer bättre kan utnyttjas inom högskolans lärande. Ett annat exempel på forskningsområde är nätcoaching, som KTH bedrivit framgångsrik och uppmärksammad verksamhet kring. ECE-skolan ser också möjligheter att i samverkan med andra skolor bedriva forskning inom området IKT som stöd för undervisning och lärande. Samverkan Samverkan är en uppgift som i dag skall genomsyra alla högskolans verksamheter, oavsett om vi talar om utbildning eller forskning. ECE-skolan samverkar med till exempel ungdomsskolan, företag, offentlig sektor och övriga universitet och högskolor. KTH Education KTH har ambitionen att utgöra det självklara första valet för kompetensutveckling av yrkesverksamma ingenjörer, arkitekter och andra inom KTH:s ämnesområden. 11

12 KTH Education:s verksamhet är indelad i tre affärsområden: företagsinterna uppdragsutbildningar, öppen uppdragsutbildning och vidareutbildning. KTH Education:s uppdragsutbildning skall vara synonymt med utbildning som ett strategiskt ledningsinstrument för företag och organisationer. ECE-skolan är programskola för all vidareutbildning vid KTH och har därmed ansvar för utbudet av anslagsfinansierade kurser som vänder sig till enskilda individer. KTH Education:s verksamhet sammanför forskare och verksamheter på KTH med yrkesverksamma och är därigenom en viktig del av KTH:s ansikte utåt. För att uppnå de mål som satts upp i KTH:s utvecklingsplan kommer denna verksamhet att expanderas kraftigt de närmaste åren. Vetenskapens hus I ECE-skolans uppdrag ingår att utgöra en kontakt mellan KTH och regionens gymnasieskolor. Detta kan bland annat innebära att KTH-forskare är mentorer för gymnasieskolor eller att gymnasieelever kan gå kurser eller göra projektarbeten på KTH:s skolor. ECE-skolan är också värdskola för verksamheten vid Vetenskapens hus som drivs i samverkan med Stockholms universitet. Vetenskapens Hus ska vara det ledande regionala centret där ungdomsskolan möter högskola, universitet och industri genom naturvetenskap och teknik. En plats där ungdomar, deras lärare och kunniga handledare möts och diskuterar experiment, problem och frågeställningar om teknik och naturvetenskap. Vetenskapens Hus ska även ge unga en bild av möjliga karriärvägar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Om tre år bör alla skolungdomar i regionen ha besökt Vetenskapens Hus någon gång under sin skoltid. Open Access Alla forskare vid KTH bör sträva efter att publicera sin forskning fritt tillgängligt, antingen i Open Accesstidskrifter, eller genom parallellpublicering i DiVA. För att underlätta för forskarna och övrig berörd personal att följa KTH:s riktlinjer för Open Access är det ECE-skolans uppgift att informera om Open Access, ge praktisk hjälp vid parallellpublicering samt att bistå vid tolkning av förlagens regler för parallellpublicering. Genom publicering i Open Access-tidskrifter eller parallellpublicering ökar också tillgängligheten till forskningsinformation för industri och samhälle. Öppna lärresurser, OER Tillväxten av öppna lärresurser av god kvalitet är stor och det finns idag en rad mer eller mindre specialiserade arkiv som försöker att finna former för återvinning på en avancerad nivå. Genom utveckling och forskning av metadatatillämpning utvecklas former för återvinning av lärresurser och säker lagring av KTH-producerat material. Härigenom skapas också en marknadsplats med en tydlig avsändare, nämligen KTH. Förutom att vara ett stöd i lärandeprocessen ökar också KTH:s attraktionskraft genom en plan för att i samverkan med övriga skolor producera, utveckla former för och tillgängliggöra KTH:s egna lärresurser med säker lagring. Bibliometrisk uppdragsverksamhet och nationellt bibliometriskt centrum ECE-skolan har för avsikt att bygga upp ett bibliometriskt centrum som både tjänar KTH:s interna behov samt 12

13 åtar sig uppdrag av övriga lärosäten. Sveriges universitet och högskolor efterfrågar bibliometriska analyser, både för lokala modeller för fördelning av medel och för strategisk organisationsutveckling. Målet är att KTH:s bibliometriska center skall erbjuda bibliometriska analyser till andra svenska lärosäten. Den framtida fakulteten Akademisk progression En strategisk plan för uppbyggnad av akademisk miljö för ECE-skolans verksamheter utvecklas under 2011, med tillhörande analys av konsekvenser för tjänstestrukturen inom respektive verksamhet. ECE-skolans fakultet ges stöd till högskolepedagogisk och vetenskaplig kompetensutveckling och meritering. Kompetensförsörjning av ECE- skolan ECE Skolan skall arbeta aktivt för att utveckla vetenskaplig och pedagogisk kompetens och erbjuda karriärmöjligheter för både lärare och forskare. Målet är att skolan inom några år ska ha byggt upp en akademisk miljö med en kritisk massa av seniora forskare. Forskarutbildningsämnen har inrättats för strategiskt utvalda verksamheter som ska bygga upp en egen forskningsmiljö. Forskarutbildning av egna adjunkter Samtliga ECE-lärare ska ha högskolepedagogisk utbildning och befintliga adjunkter ska när så är möjligt erbjudas att gå forskarutbildning inom ramen för sin verksamhet. Minst två adjunkter påbörjar forskarutbildning. Verksamhetsanknytning Anknytning till övriga skolor på KTH förstärks genom en mekanism för att på deltid knyta till sig lärare ur KTHs fakultet i ECE-skolans utbildning och forskning. Mångfald och genus Bilden av teknik i allmänhet i Sverige har förändrats, genom gemensamma insatser av de tekniska högskolorna och näringslivet. KTH har varit drivande i detta förändringsarbete. Teknik framstår som ett område som är avgörande för mänsklighetens framtid, och som erbjuder stora möjligheter och utmaningar för män och kvinnor. Begreppet teknik har också breddats och även aspekter av till exempel vård, livsvetenskap, samhällsplanering, ekonomi betraktas som teknik i samhället i stort. 13

14 Tack vare ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete är KTH en arbetsplats som erbjuder kvinnor och män, oberoende av etnicitet, religion, social bakgrund, funktionshinder eller sexualitet, en god arbetsmiljö och lika möjligheter till karriär. ECE strävar efter att ha en fakultet med en jämställd sammansättning, med ett stort inslag av personer med grundutbildning och forskarutbildning från andra universitet, och från många olika delar av världen. Fakulteten utgör nätverk där vägen är kort mellan personer från olika discipliner, och med olika kompetenser. Dessa nätverk skapas och underhålls bland annat genom ett kontinuerligt och medvetet arbete med karriärutveckling som fakulteten deltar i, som elev eller adept, eller som mentor eller lärare. Alla yngre fakultetsmedlemmar förs på så sätt in i fakulteten och får tillgång till de kontakter och den information de behöver för att realisera sina visioner. De får också en kunskap om hela KTH som möjliggör nya sant tvärvetenskapliga initiativ. Rekryteringen av studenter till KTHs utbildningar har närmat sig en jämn könsfördelning inom alla delområden. Ansträngningar att rekrytera studenter av underrepresenterat kön motsvaras av en kunskap och förståelse hos lärare och ledning om praktiska jämställdhetsfrågor. Studenter utbildas för att arbeta i ett näringsliv som vill vara jämställt, och utbildningen präglas av detta. Det är en stor styrka att ECE i sin fakultet har tillgång till personer som har erfarenheter och tidigare karriärer från stora delar av världen. Denna mångfald utnyttjas även i KTHs ledningsfunktioner genom att sammansättningen av de som innehar ledningsuppdrag på olika nivåer motsvarar sammansättningen av fakulteten som helhet. Genom att ny fakultet i mån av behov erbjuds träning i svenska språket, och att KTHs förvaltning och ledning har gjorts sant tvåspråkig, har tidigare hinder för detta undanröjts. ECE skolan bidrar aktivt till att KTH.s studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden, lika mycket oavsett etnicitet, religion, social bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning, eller kön. 2 Infrastruktur Den virtuella infrastrukturen En utvecklad virtuell infrastruktur ger stöd för att stärka och förbättra existerande processer och är samtidigt en nödvändig förutsättning för att verksamhet inom en rad områden ska kunna genomföras genom att fungera som mötesplats och supportfunktion. En utbyggd och väl utvecklad infrastruktur ger också goda möjligheter att visa upp och visualisera verksamhet som är angelägen att kommunicera till omvärlden. Inom ramen för Virtuellt campus fortsätter utvecklingen av KTH Social. Information från KTH:s olika system visas upp i olika kontext ur användarens synvinkel. Vid lansering omfattade systemet grundläggande funktioner som sociala kurswebbar, mötesplatser som öppnar upp kommunikationen mellan lärare och studenter samt integration mellan olika system via snabbmeny. Nästa utvecklingssteg har fokus på att öka användningen av 2 text anpassad efter FFA visionsdokument

15 KTH Social, att öka genomströmningen inom KTH:s utbildningar och därefter fortsatt utveckling och integration av specifika funktioner stödja studenter och lärare i deras vardag i utbildningsprocesserna. Distanskommunikation Möten på distans, oavsett om det rör sig om projektmöten, spontana möten eller en undervisnings- eller handledningssituation, skapar förutsättningar för större effektivitet och nya möjligheter till kollaborativa arbetsformer. Vidareutveckling av infrastruktur, stöd och tjänster inom området är därför ett prioriterat område för ECE-skolan. Utveckling sker i samverkan mellan såväl Virtuellt campus som CSC-skolans visualiseringscenter (VIC) och Medieteknik. 15

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Morgondagens ingenjör

Morgondagens ingenjör Morgondagens ingenjör nya former och nytt innehåll Projekt- och arbetsplan, version 6 2002-12-04 1. Sammanfattning - Mål... 2 2. Projektets fokusområden... 3 Studenternas nya förväntningar och krav...

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Handlingsplan för att främja jämställdheten inom ITområdet med fokus på näringsliv och akademi Dnr V-2006-0972, doss. 29 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget innehåll 1 förord 2 bakgrund 2 BILL och EBILL 4 studentens behov 4 Media 6 Inköpsnivå för folkbiblioteket 7 Inköpsnivå

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING INLEDNING HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014 årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 1 Högskolan i Borås årsredovisning 2014 Inledning 4 Högskolan i Borås 9 Medarbetare 16 Utbildning på grundnivå

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer