arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård museologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård museologi"

Transkript

1 arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård museologi Högskoleverket 2004

2 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet och högskolor Utgiven av Högskoleverket 2004 Högskoleverkets rapportserie 2004:27 R ISSN X Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Carin Olausson Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Högskoleverkets vaktmästeri, Stockholm, oktober 2004 Tryckt på miljömärkt papper

3 Innehåll Sammanfattning 5 Högskoleverkets beslut 7 Högskoleverkets reflektioner 9 BEDÖMARGRUPPENS RAPPORT 11 Missiv 13 Gemensamt avsnitt 15 Bedömargruppens arbetssätt och referensramar 15 Tematiska analyser 16 Arkivvetenskap 25 Vad är arkivvetenskap? 25 Gemensamma frågor för arkivvetenskapen 29 Mitthögskolan, institutionen för informationsteknologi och medier (ITM), avdelningen för arkiv- och datavetenskap 33 Stockholms universitet, humanistiska fakulteten, historiska institutionen 36 Uppsala universitet, historisk-filosofiska fakulteten, institutionen för ABM 36 Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) 41 Vad är biblioteks- och informationsvetenskap? 41 Utvärderingens utgångspunkt 41 Ämne kontra profession 41 Högskolan i Borås, institutionen biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) och Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten 45 Linköpings universitet, filosofiska fakulteten, institutionen för datavetenskap, avdelningen Human-Centered Systems (HCS) 48 Lunds universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för kulturvetenskaper 51 Umeå universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, sociologiska institutionen 54 Uppsala universitet, historisk-filosofiska fakulteten, institutionen för ABM 56 Växjö universitetet, humanistiska fakulteten, institutionen för humaniora 58 Våra slutsatser för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning i Sverige 59 Bok- och bibliotekshistoria 63 Vad är bok- och bibliotekshistoria? 63 Lunds universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för kulturvetenskaper 65 Kulturvård 73 Göteborgs universitet, naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för miljövetenskap och kulturvård, avdelningen för kulturvård 73 Museologi 81 Vad är museologi? 81 Museologi 82 Nordisk universitetsundervisning i museologi 85 Litteratur 85 Museologins omvärld 86

4 Avnämaren igår, idag och i framtiden 89 Högre studier i museologi i Göteborg, Umeå och Uppsala 89 Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, Museion 90 Umeå universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för kultur och medier 93 Uppsala universitet, historisk-filosofiska fakulteten, institutionen för ABM 95 Rekommendationer till samtliga institutioner 98 Bilaga 99 En historisk och kritisk belysning av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) med fokus på dess identitet och olika benämningar 99

5 Sammanfattning Denna rapport redovisar resultaten av den kvalitetsgranskning av grund- och forskarutbildning i sex ämnen vid de svenska universitet och högskolor som har ämnena som huvudämnen i examen och i förekommande fall även har forskarutbildning. Kvalitetsgranskningen är genomförd under år De ämnen och lärosäten som ingår i utvärderingsprojektet är arkivvetenskap (Mitthögskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet), biblioteksoch informationsvetenskap (högskolan i Borås, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Växjö universitet) bok- och bibliotekshistoria (Lunds universitet), informations- och medievetenskap (Linköpings universitet), kulturvård (Göteborgs universitet) och museologi (Göteborgs universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet). För uppdraget har Högskoleverket anlitat en extern bedömargrupp med sakkunniga i vart och ett av ämnena. Företrädarna för ämnet informationsoch medievetenskap har bett att få bli bedömda tillsammans med biblioteksoch informationsvetenskap och har bedömts av de sakkunniga i det ämnet. Bedömargruppens rapport är indelad i separata avsnitt för vart och ett av ämnena med ämnesbeskrivningar, lärosätesavsnitt och rekommendationer. Rapporten inleds med ett gemensamt avsnitt som bl.a. innehåller övergripande tematiska analyser. För innehållet i bedömargruppens rapport svarar bedömargruppen. Högskoleverkets beslut och reflektioner är baserade på bedömargruppens rapport. De sakkunniga i arkivvetenskap reflekterar över lärarkårens sammansättning, profileringsförsök, samverkan, litteratur och forskarutbildning i ämnet. De har funnit att forskarutbildning i ämnet i egentlig mening inte förekommer. De uppmanar till ökad samverkan mellan utbildningarna för att främja ämnets långsiktiga utveckling. De sakkunniga i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) och informations- och medievetenskap gör en analys av B&I-ämnets fyra innehållsliga områden och sambanden mellan dem. Områdena är kunskapsorganisation och informationssökning, innehållet som organiseras och söks, verktygen för att knyta ihop de två första områdena, och det fjärde området som ger kontexten inom vilken de andra områdena ska förstås. De finner att högskolan i Borås är den enda av utbildningarna som har bredd och djup nog att erbjuda utbildning inom alla fyra områdena medan den informations- och medievetenskapliga utbildningen i Linköping är otillräcklig inom alla områdena men skulle kunna ha en potential efter omstrukturering. De sakkunnigas förhoppning är att alla utbildningar samverkar i samband med Bolognaprocessen så att B&I-utbildningen, sett över hela Sverige, i ett 5

6 framtida perspektiv kan erbjuda den kompletta skalan av områden, men med olika fokus på de olika utbildningsorterna. De sakkunniga i bok- och bibliotekshistoria finner en liten men intressant och för Sverige unik miljö vid Lunds universitet med ett nationellt ansvar och ger flera rekommendationer som siktar på att sprida kompetens i ämnet över landet. De sakkunniga i kulturvård har en hög uppfattning om den verksamhet som institutionen för miljövetenskap och kulturvård vid Göteborgs universitet bedriver, där man också har ett nationellt ansvar eftersom man där exklusivt för Sverige examinerar konservatorer. De sakkunniga gör analyser av särskilda problemområden som t.ex. kulturvårdsämnets identitet, tillämpad och teoretisk forskning, resursfrågor och samverkan. De sakkunniga i museologi ger som komplement till ämnesbeskrivningen av museologi en översikt över museer och museianställda i Sverige. De ger även gemensamma rekommendationer till de tre museologiutbildningarna som de har utvärderat, bl.a. anser de att man borde samverka såväl mellan sig som med museerna. Bedömarnas övergripande tematiska analyser innehåller ett avsnitt som diskuterar vad som förenar ämnena. Ett annat avsnitt diskuterar ämnesutbildning, professionsorienterade studier eller yrkesutbildning. Det tredje avsnittet tar upp forskarutbildningen som man generellt finner svag med högskolan i Borås/Göteborgs universitet som ett lysande undantag. I avsnittet om arbetsmarknad och rekrytering konstaterar bedömarna att det finns behov av disputerade på arbetsmarknaden utanför högskolan men även stora behov av disputerade lärare inom högskolan för att bl.a. utveckla ämnena och stärka forskningsanknytningen i grundutbildningen. I detta avsnitt diskuterar bedömarna även KB-utredningens (SOU 2003:129) (KB= Kungliga biblioteket) slutsats om behovet av fler disputerade i bl.a. biblioteksoch informationsvetenskap och brevet från DIK-förbundet (Dokumentation, information och kultur) och Svensk förening för informationsspecialister i vilket man efterlyser fler lektorer i ämnet för att stärka kvaliteten i grundutbildningen. Ämnesgruppen i biblioteks- och informationsvetenskap instämmer med eftertryck i behovet av betydligt förstärkt forskarutbildning i ämnet. Utifrån bedömargruppens rapport och analys ifrågasätter Högskoleverket examensrätten på magisternivå i ämnet informations- och medievetenskap vid Linköpings universitet. 6

7 Högskoleverkets beslut Rektorer vid berörda universitet och högskolor Utvärderingsavdelningen Carin Olausson BESLUT Reg.nr Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informationsoch medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket finner att grundutbildningarna i arkivvetenskap vid Mitthögskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet uppfyller kvalitetenskraven för högre utbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten i ämnet. Vidare finner Högskoleverket att grund- och forskarutbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, i avtalsbundet samarbete med Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten i ämnet. Detsamma gäller för grund- och forskarutbildningen i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet och grund- och forskarutbildningen i kulturvård vid Göteborgs universitet. Högskoleverket finner även att grundutbildningarna i museologi vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och frågasätter därför inte examensrätten i ämnet. Även forskarutbildningen i museologi vid Umeå universitet uppfyller kvalitetskraven. Högskoleverket finner anledning att ifrågasätta magisterexamensrätten i ämnet informations- och medievetenskap vid Linköpings universitet. Ämnet har för liten kapacitet och ingen disputerad lärare som är ansvarig ämnesföreträdare. Dessutom har bedömarna funnit att det finns problem med ämnets identitet och de förespråkar en omstrukturering av verksamheten. Linköpings universitet anmodas att senast den 19 oktober 2005 inkomma till Högskoleverket med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverekt att ta ställning till om det finns skäl att återkalla magisterexamensrätten. Forskarutbildningen inom området i Linköping sker i forskarstudieämnet informatik med en inriktning mot informationssystem och media vid teknisk 7

8 fakultet. Högskoleverket finner att forskarutbildningen uppfyller kvalitetskraven. En uppföljning av utvärderingen kommer att göras inom tre år. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av projektansvarig Carin Olausson i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle. Sigbrit Franke Carin Olausson Kopia: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen 8

9 Högskoleverkets reflektioner Högskoleverket vill inledningsvis tacka bedömargruppen för en gedigen och innehållsrik rapport. Det är Högskoleverkets förhoppning att den kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av de berörda ämnenas/utbildningarnas kvalitet och samtidigt vara ett bra underlag för berörda fakulteters prioriteringar och i beredningen av den kommande forskningspolitiska propositionen på utbildningsdepartementet. Några av de frågor som tas upp i bedömargruppens rapport vill Högskoleverket särskilt reflektera över. Högskoleverkets reflektioner och beslut, med bedömargruppens rapport som underlag, tar sin utgångspunkt i att identifiera nivån under vilken en högskoleutbildning inte bör hamna. Forskarutbildning Enligt rapporten har institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, högskolan i Borås/Göteborgs universitet en mycket god miljö för forskarutbildning. Vid samtliga andra lärosäten och ämnen i denna utvärdering som har forskarutbildning noterar bedömargruppen att miljöerna är små och sårbara. Högskoleverket instämmer med ämnesgrupperna i att förstärkt forskarutbildning är en viktig fråga för museologin i Umeå, kulturvården i Göteborg, bok- och bibliotekshistoria i Lund samt för biblioteks- och informationsvetenskap i Lund, Umeå och Uppsala. Motiven till sådan förstärkning är flera och utvecklas närmare i rapporten Frågan om förstärkt forskarutbildning har även rests av såväl KB-utredningen (SOU 2003:129) och i ett brev till Högskoleverket från DIK- förbundet (dokumentation, information och kultur) tillsammans med Svensk förening för informationsspecialister. KB-uredningen ser behovet utifrån arbetsmarknaden utanför högskolan, bl.a. i biblioteken, och DIK/Svensk förening för informationsspecialister understryker behovet av fler disputerade lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid de institutioner som har ämnet för att höja kvaliteten i grundutbildningen. Högskoleverket finner att frågan om förstärkt forskarutbildning är angelägen ur såväl kvalitativa perspektiv för ämnet och utbildningens forskningsanknytning som utifrån arbetsmarknadsbehov. Högskoleverket uppmanar berörda fakultetsnämnder att på allvar pröva möjligheten att fördela ytterligare doktorandtjänster till dessa nya akademiska ämnen för att ge dem en möjlighet att få viss stabilitet som akademiska ämnen och på sikt göra det möjligt att rekrytera disputerade lärare till sina ämnen och förse arbetsmarknaden med forskarutbildade personer. 9

10 Lärarresurser Bedömarna uttrycker viss oro över att så få disputerade lektorer verkar inom de flesta av här aktuella ämnesområden. Situationen har självfallet att göra med att ämnena fortfarande är unga och att det finns så få doktorandtjänster. Högskoleverket ser också med oro på situationen och uppmanar generellt till ännu större ansträngningar för att stärka lärarkåren i enlighet med bedömarnas rekommendationer. När det gäller ämnet informations- och medievetenskap vid Linköpings universitet framgår av rapporten att där inte finns någon disputerad ämnesansvarig över huvud taget. Bedömarna konstaterar att det finns en potential och möjligheter att efter omstrukturering av verksamheten hitta nya lösningar och att de ansvariga i Linköping själva söker efter sådana. Högskoleverket finner att grundutbildningen på magisternivå i informations- och medievetenskap inte är tillfredsställande vid Linköpings universitet. Högskoleverket vill se förstärkt vetenskaplig lärarkompetens med åtminstone en lektor i ämnet och anmodar universitetet att senast den 19 oktober 2005 inkomma till Högskoleverket med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits i frågan. Samverkan Bedömargruppen uppmärksammar och lovordar dem som ansvarar för utbildning ämnet biblioteks- och informationsvetenskap för samverkan mellan sig, ibland annat i ämneskonferenser, och att de även har tagit initiativ till en nordisk forskarskola i ämnet Norslis (Nordic Research School in Library and Information Science). Däremot noterar bedömarna att varken museologiinstitutionerna eller de arkivvetenskapliga institutionerna har någon samverkan inbördes och de rekommenderar att man påbörjar sådan. Högskoleverket vill för sin del lyfta frågan om samverkan. I så små ämnen som det här är fråga om behöver man samverka och stödja varandra och tillsammans driva på en önskvärd kvalitativ utveckling. Vi stöder bedömarna i deras rekommendationer i denna fråga och uppmuntrar de inblandade att söka reell samverkan med varandra. Nationellt ansvar Bedömarapporten noterar att institutionen för miljövetenskap och kulturvård vid Göteborgs universitet som bl.a. utbildar konservatorer har ett nationellt ansvar. Detta gäller även ämnet bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet och forskarutbildningen i museologi vid Umeå universitet. Högskoleverket vill framhålla att det är mycket viktigt att ämnen och utbildningar som är koncentrerade till ett lärosäte i landet får förutsättningar att verka nationellt. 10

11 Bedömargruppens rapport

12

13 Missiv Till Högskoleverket Missivbrev Reg.nr Utvärdering av grund- och forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor i ämnena arkivvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, biblioteks- och informationsvetenskap, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi Högskoleverket gav under hösten 2003 uppdraget att utvärdera grund- och forskarutbildning vid institutioner som har dessa ämnen som huvudämnen i examen. Arbetet genomfördes under 2004 i enlighet med den utvärderingsmodell med självvärderingar och platsbesök som tillämpas av Högskoleverket. Utgångspunkter har varit de kvalitetsaspekter som tillämpas vid myndighetens nationella ämnes- och programutvärderingar. Vi grundar bedömningen på vår erfarenhet som ämnesexperter samt den information som lämnats i institutionernas självvärderingar och genom platsbesöken, där vi har samtalat med ämnenas ledning, lärare, doktorander och studenter. Följande personer fördelade på fem ämnesgrupper har ingått i bedömargruppen: Arkivvetenskap Kari Tarkiainen, f.d. riksarkivarie, Helsingfors Anna Christina Ulfsparre, professor emeritus vid Stockholms universitet, f.d. landsarkivarie, Lund Daniel Bergström, student, Härnösand Maria Jonasson, student, Uppsala Bok- och bibliotekshistoria Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet Magnus Mattisson, student, Lund Biblioteks- och informationsvetenskap samt informations- och medievetenskap Ragnar Audunson, professor vid Högskolan i Oslo Birger Hjørland, professor vid Danmarks biblioteksskole, Köpenhamn Ulrika Kjellman, doktorand, Uppsala Karen Nowé, doktorand, Borås 13

14 Magnus Mattisson, student, Lund Jörgen Mähler, student, Umeå Kulturvård Gregers Algreen-Ussing, professor vid Arkitektskolen, Kongl. Danske Kunstakademien, Köpenhamn Keith Wijkander, överintendent och chef för Statens maritima museer Bengt Wittgren, doktorand, Umeå Museologi Elisabet Olofsson, direktör, Samp, Stockholm Janne Vilkuna, professor vid Jyväskylä universitet Bengt Wittgren, doktorand, Umeå Karin Tångeberg, student, Uppsala Irén Wängnerud, student, Göteborg Ordförande i bedömargruppen har undertecknad Erik Norberg, f.d. riksarkivarie, Stockholm varit. Hela bedömargruppen står bakom det inledande gemensamma avsnittet i denna slutrapport och varje ämnesgrupp står bakom de specifika ämnesutvärderingarna. Vår slutrapport överlämnas härmed till Högskoleverket. För bedömargruppen Erik Norberg 14

15 Gemensamt avsnitt Bedömargruppens arbetssätt och referensramar Vi har arbetat utifrån Högskoleverkets utvärderingsmodell med självvärderingar och platsbesök. Utgångspunkter har varit de kvalitetsaspekter som tilllämpas vid Högskoleverkets nationella ämnes- och programutvärderingar. I bedömargruppen har ingått sakkunniga för de ämnen som utvärderas i detta projekt, och de ämnessakkunniga står bakom de bedömningar som omfattar just det egna ämnet. Bedömargruppen som helhet står enig bakom det inledande gemensamma avsnittet. Högskoleverkets riktlinjer för utvärderingar inriktas på enskilda ämnen, vilket bl.a. innebär att bedömarna förväntas delta i samtliga platsbesök och på djupet sätta sig in i allt kringmaterial. Detta har inte varit meningsfullt eller möjligt i denna utvärdering som gäller sex sinsemellan olika ämnen med hemvist i olika sorters institutionsmiljöer. Som framgår ovan har arbetet bedrivits självständigt i fem ämnesgrupper, var och en med ansvar för ett ämne, och i en av ämnesgrupperna för två ämnen. Arbetsprocessen har därför sett ut som följer: hela bedömargruppen träffades för förberedande överläggning i Stockholm den 6 7 april 2004 för att diskutera arbetssätt, gemensamma referensramar etc. Under våren gjorde sedan respektive ämnesgrupp platsbesök på de aktuella institutionerna vid de olika lärosätena. Därefter författades utkast till avsnitt om de olika ämnena. Arbetsanteckningar från platsbesöken, alternativt utkast till rapporttext, diskuterades inom varje ämnesgrupp vid ett möte i Stockholm den 3 juni. Under sommaren sammanställde Högskoleverket de enskilda rapporterna, liksom ett utkast till avsnittet Tematiska analyser, vilka diskuterades vid ett nytt möte den 6 7 september. Varje ämnesgrupp står självständigt för bedömningar och rekommendationer i respektive ämnesavsnitt, medan bedömargruppen som helhet står bakom det inledande gemensamma avsnittet. Referensramarna för bedömningen har diskuterats mot bakgrund av i första hand Högskoleverkets modeller för ansvarsfördelning, utvärdering och kvalitetsbedömning. I botten ligger naturligtvis i hög grad bedömarnas egen professionella och vetenskapliga erfarenhet. Ämnena är tämligen nya som akademiska discipliner och arbetar med att finna profil och roll. Av den anledningen har särskilt arbete lagts ned på ämnesbeskrivningar i denna rapport. Vid sidan av kvalitetskriterierna i Högskoleverkets utvärderingsmodell har särskild vikt fästs vid frågor som i hög grad rör dessa relativt små institutioner eller ämnesmiljöer. Därför har även frågor rörande organisation, samarbete över ämnesgränser och kritisk massa fått en betydelsefull roll. Hit hör även 15

16 vilja och förmåga att vidga verksamheten till en nordisk eller internationell miljö. Vid mötet med fakultets- och institutionsledningar har vi uppmärksammat inte bara deras kännedom om frågor rörande ämnet ifråga utan även viljan att utveckla det samt inte minst att se det i ett vidare strategiskt perspektiv. I grundutbildningen har stående frågor rört avvägningen mellan teori och praktik, nödvändig i dessa professionsorienterade utbildningar, rekrytering av studenter och deras ambitioner samt lärarkrafternas representation, yrke eller vetenskapsområde. Forskarutbildningsmiljöerna är, med undantag för institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås, små och sårbara och har därför blivit föremål för särskild uppmärksamhet i rapporten. Tematiska analyser Under arbetet med denna utvärdering har bedömargruppen fäst sig vid ett antal frågor som är av övergripande eller gemensam natur. Åtskilliga av dessa återkommer i de institutionsvisa avsnitten men vissa har sådan vikt att de berörs här i inledningen som särskilda teman. Vad förenar ämnena? Denna utvärdering omfattar sex ämnen: arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård samt museologi. Man kan föra samman dessa ämnen under samlingsrubriken ABM-ämnen (arkiv, bibliotek, museer). Berättigade invändningar kan göras mot att förutsätta en långtgående inre samhörighet mellan ämnena (många av dem har närmare släktskap, historiskt och teoretiskt, med andra discipliner), men för enkelhetens skull har bedömargruppen valt att ändå i denna rapport använda ABM-ämnen som en gemensam samlingsbeteckning på de ämnen som behandlas i utvärderingen. Läsaren av denna rapport bör minnas att väsentliga forskningsinsatser på ABM-området sker inom andra discipliner. Många ABM-avhandlingar har således också under de senaste åren lagts fram vid institutioner som inte tillhör det ABMområde som är aktuellt i denna utvärdering. ABM-ämnena har ofta växt fram ur andra discipliner, men också av behovet av professionalisering och en mer omfattande yrkesutbildning på olika områden inom ABM-sektorn. Som universitetsdiscipliner är ABM-ämnena relativt unga och relativt små, med biblioteks- och informationsvetenskap som det äldsta och största. Som forskarutbildningsämnen är de ännu under uppbyggnad. Vid svenska universitet och högskolor har ett halvdussin disputationer skett inom biblioteks- och informationsvetenskap, en vardera inom bok- och bibliotekshistoria respektive museologi och ingen inom de andra ämnen som här är aktuella. Sin största betydelse har ABM-ämnena för närvarande som 16

17 forskningsanknutna professionsorienterade utbildningar. Gemensamt för alla utbildningarna (med undantag för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås) är att institutionerna är små och sårbara, ofta uppbyggda kring ett fåtal lärare. Ett annat gemensamt drag är bristen på nyskrivna svenska läromedel för de enskilda ämnena möjligen med undantag för kulturvård. Ytterligare ett gemensamt drag för ämnena är att de flesta av de undervisande lärarna inte har sin akademiska bakgrund i den aktuella disciplinen utan i regel från ett annat ämne med undantag från biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. De ämnen som ingår i ABM-området är sinsemellan mycket olika. Dock förenas de av att de alla har att göra med institutioner och enskilda som lagrar, organiserar och hanterar dokument och föremål som är instrument för ett samhälles kollektiva minne. Ämnena är därför väsentliga ur en rad aspekter, inte minst för medborgarnas och samhällets kritiska självreflektion och förmåga att skapa distans till den egna tiden. Ämnena inom ABM-området har utvecklats ur och lever i nära samarbete med andra ämnen, inte bara inom humaniora utan också andra vetenskaper, exempelvis etnologi, historia, informationsvetenskap, juridik, konstvetenskap, litteraturvetenskap, sociologi, och flera teknik- och naturvetenskapliga ämnen. Både vetenskapligt och arbetsmässigt fungerar dessa stora områden både stödjande och vitaliserande på varandra. Bedömargruppen menar därför att ABMområdets olika grenar inte bör ses isolerade från ett bredare sammanhang av undervisning, forskning och annan yrkesverksamhet. Samarbete är särskilt viktigt eftersom de flesta institutioner eller utbildningar på området ännu är relativt små. De olika ABM-utbildningarna i Sverige har skäl att samarbeta med varandra nationellt och inom Norden och även internationellt. Men de bör också tillvarata möjligheterna att fördjupa och utveckla samarbetet med andra ämnen inom det egna lärosätet. Undervisningen inom ABM-områdets ämnen är i hög grad förbunden med institutioner och föremål (arkiv, museer, bibliotek, böcker, handskrifter etc.) och avser delvis att utbilda studenter som ska tjänstgöra som personal inom dessa institutioner. Under de senaste decennierna har ämnena emellertid fått ett vidare och mer teoretiserat uppdrag. Den utvecklingen har accelererat genom de senaste decenniernas digitalisering av hela kultur- och dokumentsektorn. Denna digitalisering har fungerat främmandegörande på området och fått forskarna att ställa vissa teoretiska grundfrågor ur nya aspekter i de digitala informationsflödenas tid är det inte längre så självklart vad som är ett dokument, en bok eller ett bibliotek samtidigt som den också har förändrat själva verksamheten inom ABM-fältet. Digitaliseringen har därmed också inneburit att vissa grundläggande likheter mellan områdena har blivit lättare att urskilja, dvs. ABM-området tycks ha fått en något starkare inre enhet. Detta betyder naturligtvis inte att de olika enskilda ämnena inom ABMområdet är på väg att gå upp i varandra de behåller sin akademiska egenart, sina särskilda profiler och särskilda uppdrag från arbetsmarknaden utan mer 17

18 att en gemensam teoretisk referensram börjar framträda inom forskningen, ungefär som de historiska kulturvetenskaperna kan dela vissa perspektiv och teorier. ABM-området befinner sig därför i en spännande och vital utvecklingsfas. Samtliga här berörda ämnen är relativt unga som akademiska discipliner och man arbetar fortfarande på att utveckla dem. En mer inträngande presentation av ämnenas teoretiska framväxt och utveckling ges inför varje ämnesavsnitt. Ämnesutbildning, professionsorienterade studier eller yrkesutbildning Frågan om kunskap eller färdighet är klassisk, när det gäller professionsförberedande utbildning med akademisk ambition. Vid bedömargruppens genomgång har den ständigt varit aktuell. Ofta har den tagit formen av en motsättning mellan å ena sidan studenternas vilja att få en praktisk utbildning som omedelbart och direkt motsvarar arbetsgivarens krav, samt å den andra institutionsledningens ambition att höja den vetenskapliga nivån. Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi ( ABM ) är ämnen som är knutna till, och sprungna ur, ett praxisfält. De skiljer sig dock från klassiska professionsämnen som exempelvis medicin, juridik och teologi. För de stora ABM-ämnenas utveckling under de senaste tvåhundra åren, har utgångspunkten varit själva institutionstyperna och deras kärnverksamheter. Först kom alltså arkiven, biblioteken och museerna med sina kärnverksamheter, och yrkesmässiga standarder och normer utvecklades. Därefter växte utbildningarna fram. Dessa var länge yrkesutbildningar som förmedlade praktiska färdigheter, yrkesnormer och standarder. Först under de senaste decennierna har det skett en akademisering av fältet med egen forskning och teori- och forskningsbaserad utbildning. De klassiska professionsämnena teologin undantagen har inte i samma grad som ABM-ämnena varit knutna till bestämda organisationer eller institutioner. Juridik och medicin är till exempel inte detsamma som domstolsvetenskap eller sjukhusvetenskap ; juridiken studerar de rättsliga sidorna av mänskliga relationer och sociala strukturer, och läkarvetenskapen undersöker hälsoproblem och orsaker till och bot mot sjukdomar. Det bör dock påpekas att dessa institutioner spelar en viktig roll i konstituerandet av dessa områden, både som sociala praxisfält, och som akademiska ämnen. Måhända spelar arkiven, biblioteken, databaserna och museerna en liknande konstituerande roll inom våra ämnen. Detta kan vara en viktig aspekt att ta hänsyn till i diskussionen om ABM-ämnenas relation till praktik och akademisering. Medicin, juridik och teologi representerar också professioner där det akademiska och det praktiska har varit tätt integrerade under många år. En överlä- 18

19 kare på till exempel canceravdelningen på ett sjukhus anklagar sannolikt inte cancerforskaren för att bedriva världsfrämmande teoretisering bland annat för att överläkaren och forskaren ofta är en och samma person. I de större ABM-ämnena har däremot tendensen snarare varit att praxis och forskning har varit skilda från varandra. När ämnen som är så tätt knutna till professioner och institutioner akademiseras och etableras som utbildnings- och forskningsområden på universitet, skapas det ofrånkomligt spänningar. Akademiseringen förutsätter ett självständiggörande från praxis- och yrkesfältet. Samtidigt är det svårt att föreställa sig biblioteks- och informationsvetenskap utan anknytning till biblioteksområdet som praxisfält, museologi utan anknytning till museifältet, eller arkivvetenskap utan anknytning till arkiven som praxisfält. Däremot kan man mycket väl tänka sig en utbildning och forskning som riktar sig mot informations-, dokumentations- eller kulturarvspraxis i bred bemärkelse, och inte mot arkiv eller bibliotek eller museer. Ämnena får i viss mån existensberättigande som akademiska ämnen genom att generera vetenskaplig kunskap och bygga ut en forskningsanknuten utbildning som kan bidra till att utveckla och förbättra praxis på de aktuella professionella fälten. De spänningar som skapas kan förklaras av följande tre orsaker: Forskning och forskningsgrundad utbildning förutsätter teorianknytning. Men studenter väljer ofta att studera arkivvetenskap, museologi eller biblioteks- och informationsvetenskap för att de vill arbeta inom dessa institutionstyper. De vill ha en praktisk utbildning på toppen av sina tidigare universitets- och högskolestudier. Det kan därför vara svårt att skapa förståelse för vikten av teoretiskt underbyggda ABM-utbildningar. Arkiven, biblioteken och museerna vill också anställa utbildad personal som behärskar det praktiska hantverket och är kritiska till vad de uppfattar som verklighetsfrämmande teoretiseringar och till utbildningar som såsom de uppfattar det inte lär sina studenter att behärska viktiga hantverksmässiga färdigheter. Men förhoppningsvis har studenterna under utbildningens gång utvecklat en djupare förståelse som både gör det möjligt för dem att snabbt få grepp om etablerad praxis, använda den i olika kontexter och ha en kritisk förståelse som hjälper dem att överskrida och utveckla denna praxis. Forskning och forskningsgrundad undervisning förutsätter en kritisk distans till det sociala praxisfält som man forskar i och utbildar för. Utan en sådan distans tenderar forskningen att likna utrednings- och konsultverksamhet, och forsknings- och utbildningsinstitutioner kan därmed inte utföra sitt uppdrag att överskrida etablerade praxis, normer och standarder. Praxisfälten, å sin sida, önskar naturligtvis största möjliga inflytande över utbildningen för att täcka sina omedelbara behov. Önskan om ökat vetenskapliggörande och ökad status i den akademiska hierarkin kan ta sig uttryck som leder till att förbindelserna med praxisfältet bryts. Liksom en för tät och okritisk koppling till fältet, kan också en för stor 19

20 distans skapa osäkerhet vad gäller forsknings- och utbildningsinstitutionernas perspektiv, identitet och existensberättigande. Förhållandet mellan akademi och praxisfält ser olika ut för arkivvetenskap, museologi respektive biblioteks- och informationsvetenskap. Utvecklingen mot en självständig akademisk disciplin har sannolikt kommit längst inom B&I. Många inom detta ämne flera kallar sig informationsvetare snarare än biblioteks- och informationsvetare hävdar att de arbetar med generella frågeställningar kring organisation, återvinning, sökning efter eller förmedling av information. Den kunskap de genererar ser de som relevant för en rad olika kontexter, bland annat de kontexter som utgörs av arkiv, bibliotek och museer. Samtidigt ska biblioteks- och informationsfältets professioner och institutioner förmedla andra ämnen och vara stödfunktioner till andra sektorer där andra professioner och institutioner representerar kärnkompetensen. En bibliotekarie ska exempelvis kunna använda sin egen ämneskompetens (B&I) för att stödja en forskargrupp inom ett annat ämnesområde. Folkbibliotek arbetar bland annat i samspel med skolor, förskolor, äldreomsorg m.m. i sina respektive kommuner. Då är det naturligtvis skolorna som är de primära producenterna av utbildning, äldreomsorgen som primärt erbjuder tjänster till äldre, och så vidare. I viss mån gäller detta också arkiv och museer, men inte i samma grad. Museer och arkiv som ska dokumentera historien inom ett område har traditionellt anställt personer som i första hand har haft historia som kärnkompetens, med museologi eller arkivvetenskap som kompletterande kompetenser. Inom biblioteken har förhållandet oftast varit det omvända; personalen har sin kärnkompetens inom B&I med kompletterande kunskaper inom de fackområden de är satta att stödja. Spänningarna och konflikterna som beskrivits ovan kan leda till olika konsekvenser: 1. Praktikerna på professionsfältet kan vinna, med resultatet att utbildningen domineras av yrkesmässiga färdigheter, som till exempel drillning i bestämda klassifikations- och katalogiseringssystem och färdighetsövningar knutna till praktisk informationssökning. 2. Teoretikerna inom den akademiska utbildningen kan vinna. Då studerar man organisation, återvinning, sökning, förmedling och användning av information i sig utan att knyta an till arkiv, bibliotek eller museer som praxisfält. Detta är, som ovan nämnts, en utveckling som har kommit relativt långt inom B&I-fältet. 3. En tredje möjlighet kan vara att forsknings- och utbildningsfälten samexisterar i en fruktbar dynamik och att utvecklingen går i riktning mot det som kännetecknar etablerade och mogna professionsämnen, som exempelvis medicin eller juridik. Denna tredje strategi är spännande men också krävande och i dag befinner sig ABM-ämnena ofta långt ifrån det 20

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Rapport 2008:45 R. Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet. Nationell bild

Rapport 2008:45 R. Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet. Nationell bild Rapport 2008:45 R Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Rapport 2006:13 R Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R

En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R Socialt arbete En nationell genomlysning av ämnet Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R Socialt arbete En nationell genomlysning av ämnet Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851,

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

Utvärdering av utbildning i orientaliska och afrikanska språk samt Mellanösternkunskap vid svenska universitet

Utvärdering av utbildning i orientaliska och afrikanska språk samt Mellanösternkunskap vid svenska universitet Utvärdering av utbildning i orientaliska och afrikanska språk samt Mellanösternkunskap vid svenska universitet Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2003:3 R Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer