Hylluppställning enligt Dewey

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06"

Transkript

1 1 Hylluppställning enligt Dewey Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge Forskning Research Forskningsmetodik Research methods 003 System Systems 004 Databehandling och datavetenskap Computer science Computer science, information & general works Systemanalys och systemdesign Systems analysis and design Gränssnitt och kommunikation Interfacing and communications 005 Datorprogrammering, program och data Computer programming, programs, data Särskilda programspråk A-Ö Specific programming languages Systemprogrammering och program Systems programming and programs Särskilda operativsystem A-Ö Specific operating systems Data in computer systems, data files and Data i datorsystem, datafiler och databaser databases IT-säkerhet Data security 006 Särskilda datametoder Special computer methods Artificiell intelligens Artificial intelligence Datorgrafik Computer graphics Multimediasystem Multimedia systems 016 Ämnesbibliografier (används inte) Subject bibliographies Bibliografier över särskilda ämnen som har en klassning som börjar med 016 placeras på ämnet, dvs siffrorna som följer efter 016 Exempel: placeras på , placeras på Biblioteks- och informationsvetenskap Library & information sciences Läsning och användning av andra 028 informationsmedier Reading and use of other information media 060 Allmänna organisationer och museivetenskap Associations, organizations & museums 070 Nyhetsmedia, journalistik och publicering News media, journalism & publishing 080 Citat (Allmänna samlingsverk) Quotations (General collections) 100 Filosofi och psykologi Philosophy and psychology 110 Metafysik Metaphysics Estetik Beauty 120 Kunskapsteori, kausalitet och människan Epistemology, causation, humankind 130 Parapsykologi och ockultism Parapsychology & occultism 140 Särskilda filosofiska skolor Philosophical schools of thought 150 Psykologi Psychology Psykoanalys Psychoanalytic systems Psykologi - forskning Psychology - research 152 Perception, rörelse, känslor och drifter (Fysiologisk psykologi) Känslor Emotions Sensory perception, movement, emotions, physiological drives

2 2 153 Mentala processer och intelligens (Kognitiv psykologi) Minne och inlärning Memory and learning Conscious mental processes and intelligence Fantasi och kreativitet Imagination, imagery, creativity Tankeprocessen Kommunikation Communication Thought, thinking, reasoning, intuition, value, judgment Viljeprocessen Will (volition) 154 Det undermedvetna. Drömmar Subconscious states and processes. Dreams 155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi Differential and developmental psychology Personlighetspsykologi Individual psychology Könspsykologi Gender psychology Barnpsykologi Child psychology Ungdomspsykologi (12-20 år) Psychology of young people twelve to twenty Ålderdomens psykologi Persons in late adulthood Miljöpsykologi Environmental psychology Olyckor, förluster, döden och döendet Accidents, loss, death and dying 158 Tillämpad psykologi Applied psychology Personlig utveckling och träning Personal improvement and analysis Arbetspsykologi Industrial psychology 160 Filosofisk logik Philosophical logic 170 Etik Ethics Yrkesetik medicinska yrken Medical and nursing ethics 180 Antik, medeltida och österländsk filosofi Ancient, medieval & eastern philosophy 190 Modern västerländsk filosofi Modern western philosophy 200 Religion Religion Religionspsykologi Psychological principles Religion - lexikon och uppslagsverk Religion dictionaries and encyclopedias Religionsundervisning Religion - education Religionshistoria Religion - history 201 Religiös mytologi, religion och samhälle Religious mythology, interreligious relations and attitudes, social theology 210 Religionsfilosofi och religionsteori Philosophy & theory of religion 220 Bibeln The Bible 230 Kristendom Christianity 240 Kristen moral och fromhetsteologi Christian moral and devotional theology Lokala kristna kyrkan & kristna religiösa ordnar Kristen teologi rörande samhället och kyrkoteologi Local Christian church & Christian religious orders Christian social and ecclesiastical theology 270 Kristendomens historia och kyrkohistoria History of Christianity Kristendomens historia i Sverige Christianity in Sweden. Christian church in Sweden 280 Kristna trossamfund och sekter Denominations and sects of Christian church 290 Övriga religioner Other religions 292 Antik religion (grekisk och romersk religion) Classical religion (Greek and Roman religion) 293 Germansk religion Germanic religion 294 Religioner av indiskt ursprung Religions of Indic origin

3 3 296 Judendom Judaism 297 Islam, babism och bahai Islam, Babism, Bahai Faith 300 Samhällsvetenskaper Social sciences Samhällsvetenskaper - forskning Social sciences - research 301 Sociologi och antropologi Sociology and anthropology Sociologi lexikon och uppslagsverk Sociology dictionaries and encyclopedias 302 Social interaktion Social interaction Kommunikation Communication Massmedier Mass media Social interaktion inom grupper Social interaction within groups 303 Sociala processer Social processes Social förändring Social change Humanekologi Human ecology Befolkning Population Befolkningsrörelser Movement of people 305 Sociala grupper Social groups Barn och unga Young people Äldre Persons in late adulthood Könsroller Men and women Män Men Kvinnor Women Etniska och nationella grupper Ethnic and national groups 306 Kultur och sociala institutioner Culture and institutions Socialhistoria Social history Socialhistoria - Sverige Social history - Sweden Särskilda aspekter av kultur Specific aspects of culture Språksociologi Language Religionssociologi Sociology of religion Sexuella relationer Sexual relations Sexuell läggning Sexual orientation Äktenskap och familj Marriage and family 307 Lokalsamhällen (Bebyggelsesociologi) Communities 320 Statsvetenskap Political science (Politics and government) Politiska ideologier Political ideologies Nationalism Nationalism Politiska förhållanden Political situation and conditions Politiska förhållanden i Sverige Sweden - politics and government 321 Styrelseformer och statsskick Systems of government Demokrati Democratic government 323 Medborgerliga och politiska rättigheter Civil and political rights 324 Politiska processen Political process 327 Internationella relationer International relations 330 Nationalekonomi Economics Ekonometri Econometrics Ekonomiska system, skolor, teorier Economic systems, schools, theories Fri företagsamhet Free enterprise economy Ekonomiska förhållanden Economic situation and conditions

4 Ekonomiska förhållanden - Sverige Economic situation and conditions - Sweden 331 Arbetsmarknadsekonomi Labor economics Arbetskraft och arbetsmarknad Labor force and market Arbetsmiljö Work environment Fackliga organisationer 332 Finansiell ekonomi Financial economics Banker Banks Pengar Money Investering Investment Labor unions, labor-management bargaining and disputes Värdepapper, fast egendom, varor Securities, real estate, commodities 333 Mark och energi ekonomiska aspekter Economics of land and energy Land, recreational and wilderness areas, Mark, miljö, natur, energi energy Energi Energy Biologiska resurser Biological resources 334 Kooperativ Cooperatives 335 Socialism och relaterade system Socialism and related systems 336 Offentlig ekonomi Public finance 337 Internationell ekonomi International economics 338 Produktion Production Produktionsekonomi General production economics Ekonomisk utveckling och tillväxt Economic development and growth Alternativ teknik, miljöekonomi, hållbar Alternative technology, environmental utveckling mm economics, sustainable development, etc 339 Makroekonomi och relaterade ämnen Macroeconomics and related topics 340 Juridik Law 341 Folkrätt och internationell rätt Law of nations Europeiska regionala organisationer European regional organizations 342 Statsrätt och förvaltningsrätt Constitutional and administrative law Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt Criminal law 346 Civilrätt Private law Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law Labor, social service, education, cultural law 348 Lagar, föreskrifter och rättsfall Laws, regulations, cases 350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap Public administration and military science 351 Offentlig förvaltning Public administration 352 Offentlig förvaltning allmänna aspekter Public administration general considerations 353 Särskilda områden inom offentlig förvaltning Specific fields of public administration 360 Sociala problem och tjänster Social problems and services 361 Sociala frågor och social välfärd - allmänt Social problems and social welfare in general Socialt arbete Social work 362 Sociala välfärdstjänster Social welfare problems and services Hälso- och sjukvård Physical illness Att leva med fysisk sjukdom, mm Living with physical illness, etc Psykiska funktionshinder Mental and emotional illnesses & disturbances Missbruk Substance abuse

5 Fysiska funktionshinder Physical disabilities Äldreomsorg Problems of and services to persons in late adulthood Socialt arbete med barn och ungdom Problems of and services to young people Socialt arbete med andra grupper Problems of and services to other groups Säkerhet, samhällsservice, kulturmiljövård Public safety, public works, cultural property 363 mm etc Bostäder Housing Miljöfrågor Environmental problems Föroreningsfrågor Pollution 364 Kriminologi Criminology 368 Försäkring Insurance 370 Utbildning Education Pedagogik - teori och filosofi Education - philosophy and theory Pedagogisk psykologi Educational psychology Inlärning Learning Pedagogik lexikon och uppslagsverk Education dictionaries and encyclopedias Pedagogisk forskning Education - research Pedagogikens och utbildningens historia Education - history Skolor och deras verksamhet. Specialundervisning Lärare och undervisning och besläktade aktiviteter Skoladministration School administration Schools and their activities. Special education Teachers and teaching, and related activities Undervisningsmetoder Methods of instruction and study Undervisningsmaterial Teaching aids, equipment, materials Utomhuspedagogik Outdoor education Skolsociala åtgärder Student welfare Elever med särskilda behov Special education Elever med fysiska funktionshinder Students with physical disabilities Läs- och skrivsvårigheter Students with reading disorders Elever med psykiska funktionshinder Students with mental disabilities 372 Förskola och grundskola Elementary education Förskolan Preschool education and kindergarten Undervisning i naturvetenskap och teknik (t o Elementary education in science and m åk 6) technology Läsundervisning (t o m åk 6) Elementary education in reading Bildundervisning, slöjdundervisning (t o m åk 6) Elementary education in arts and crafts Språkundervisning (t o m åk 6) Elementary education in language arts (Communication skills) Matematikundervisning (t o m åk 6) Elementary education in mathematics Undervisning i övriga ämnen (t o m åk 6) Elementary education in other subjects Religionsundervisning (t o m åk 6) Elementary education in religion Idrotts- och dansundervisning (t o m åk 6) Physical education and dance (elementary ed.) Historie- o geografiundervisning (t o m åk 6) Elementary education in history and geography 373 Sekundärundervisning Secondary education 374 Vuxenutbildning Adult education 375 *) Läroplaner Curricula 378 Högre utbildning Higher education

6 Högskolan - undervisningsmetoder Methods of instruction and study Distansutbildning Distance education 380 Handel, kommunikationer och transport Commerce, communications, transportation 388 Transport. Landtransport Transportation 390 Seder, etikett och folkdiktning Customs, etiquette, folklore 398 Folklore Folklore Folkdiktning Folk literature 400 Språk Language 401 Språkfilosofi, språkteori Language philosophy and theory Språkpsykologi Psycholinguistics 404 Tvåspråkighet, flerspråkighet Bilingualism, multilingualism Språkundervisning (fr o m åk 7) Language study and teaching 410 Språkvetenskap Linguistics Språkvetenskap - lexikon och uppslagsverk Linguistics dictionaries and encyclopedias 411 Skriftsystem Writing systems 417 Dialektologi och språkhistoria Dialectology and historical linguistics 418 Tillämpad språkvetenskap, språkbruk Applied linguistics, usage Översättning Translation 420 Engelska och fornengelska English & Old English languages 425 Engelsk grammatik English grammar 430 Germanska språk. Tyska Germanic languages. German 439 Övriga germanska språk Other Germanic languages Svenska språket Swedish Svenskundervisning Swedish - study and teaching Svensk grammatik Swedish grammar Svensk språkhistoria History of Swedish Svenska - tillämpad språkvetenskap, språkbruk Swedish applied linguistics, usage Svenska som främmande språk Swedish as a foreign language 440 Romanska språk. Franska Romance languages. French 460 Spanska och portugisiska Spanish & Portuguese languages 490 Övriga språk Other languages 500 Naturvetenskap och matematik Science and mathematics 503 Naturvetenskap - lexikon och uppslagsverk Science dictionaries and encyclopedias Naturvetenskap - undervisning Science - study and teaching 508 Naturen Nature 510 Matematik Mathematics Matematik - lexikon och uppslagsverk Mathematics dictionaries and encyclopedias Matematikundervisning Mathematics education Matematikens historia Mathematics - history 511 Matematikens allmänna principer (inkl kombinatorik, diskret matematik) 512 Algebra Algebra 514 Topologi Topology 515 Analys Analysis General principles of mathematics Differentialkalkyl och ekvationer Differential calculus and equations Funktionalanalys Functional analysis

7 7 516 Geometri Geometry 518 Numerisk analys Numerical analysis 519 Sannolikhet och tillämpad matematik Probabilities and applied mathematics Sannolikhet Probabilities Matematisk statistik Statistical mathematics 520 Astronomi och angränsande vetenskaper Astronomy and allied sciences 526 Matematisk geografi Mathematical geography Lantmäteri Surveying 530 Fysik Physics Teoretisk och matematisk fysik Theories and mathematical physics 531 Klassisk mekanik Classical mechanics 536 Värme Heat 537 Elektricitet och elektronik Electricity and electronics 539 Modern fysik Modern physics 540 Kemi och angränsande vetenskaper Chemistry and allied sciences 541 Fysikalisk kemi Physical chemistry 543 Analytisk kemi Analytical chemistry 547 Organisk kemi Organic chemistry 550 Geovetenskaper Earth sciences 551 Geologi, hydrologi och meterologi Geology, hydrology, meteorology Meteorologi Meteorology 570 Biologi Biology 572 Biokemi Biochemistry 576 Genetik och evolution Genetics and evolution 577 Ekologi Ecology 579 Mikroorganismer, svampar, alger Microorganisms, fungi, algae 580 Växter Plants Växter - Norden Plants - Scandinavia 582 Växter med karakteristiska vegetativa särdrag och blommor 590 Djur (zoologi) Animals 595 Leddjur Arthropoda 598 Fåglar Birds 599 Däggdjur Mammals Plants noted for specific vegetative characteristics and flowers 600 Teknik Technology 603 Teknik - lexikon och uppslagsverk Technology dictionaries and encyclopedias 610 Medicin och hälsa Medicine and health Medicinens filosofi Medicine - philosophy Medicin lexikon och uppslagsverk Medicine dictionaries and encyclopedias Omvårdnad Nursing and services of allied health personnel Sjukvårdspersonal Nursing personnel Omvårdnadsundervisning Nursing education Omvårdnadsforskning Nursing - research Medicinsk historia Medicine - history Människans anatomi, cytologi och 611 histologi Human anatomy, cytology, histology 612 Människans fysiologi Human physiology

8 8 613 Hälsa och säkerhet Personal health and safety Dietik, näringslära Dietetics Inomhusmiljö Artificial environments Fysisk kondition Physical fitness 614 Sjukdomsförekomst och förebyggande medicin Incidence of injuries, wounds, disease. Public preventive medicine 615 Farmakologi och terapimetoder Pharmacology and therapeutics Läkemedel Drugs Terapimetoder Therapeutics Särskilda terapimetoder Specific therapies Aktivitetsterapi Activity therapy 616 Sjukdomar Diseases Beteendemedicin Medicine and psychology Akutvård Medical emergencies Intensivvård Intensive care Palliativ vård, terminalvård Palliative and terminal care Smärta Pain Hjärt-kärlsjukdomar Diseases - cardiovascular system Diseases - hematopoietic, lymphatic, glandular, Endokrina sjukdomar, endokrinologi endocrine systems Sjukdomar i njurarna och urinvägarna Diseases- urogenital and urinary systems Sjukdomar i muskler och skelett Diseases - musculoskeletal system Sjukdomar i nervsystemet och psykiska störningar Övriga organiska sjukdomar i centrala nervsystemet Neuroser Neuroses Psykiska störningar Mental disorders Psykiatriska behandlingsmetoder Therapy Psykoterapi Psychotherapy Diseases of nervous system and mental disorders Other diseases in the central nervous system Grupp- och familjeterapi Group and family psychotherapy Övriga sjukdomar Other diseases Icke smittsamma sjukdomar och miljömedicin Cancer Cancer 617 Kirurgi, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi Rehabilitering Rehabilitation Noncommunicable diseases and environmental medicine Surgery, dentistry, ophthalmology, otology, audiology Idrottsmedicin Athletic and dance injuries Anestesiologi Anesthesiology 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik och geriatrik Pediatrik Pediatrics Barnpsykiatri Child psychiatry Geriatrik Geriatrics 620 Ingenjörsvetenskap Engineering Konstruktion Engineering design Materialteknik Engineering materials Ergonomi Ergonomics 621 Tillämpad fysik Applied physics Gynecology, obstetrics, pediatrics and geriatrics

9 Elektroteknik, datorteknik, elektronik, belysning mm Teknisk optik Optical engineering Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting Elektronik, kommunikationsteknik Electronics, communications engineering Elektronik Electronics Kommunikationsteknik Communications engineering Maskinteknik Machine engineering 624 Anläggningsteknik Civil engineering 628 Sanitetsteknik Sanitary engineering 629 Fordonsteknik, Reglerteknik, mm Other branches of engineering 630 Jordbruk och liknande verksamheter Agriculture and related technologies 634 Fruktträdgårdar, frukt och skogsbruk Orchards, fruits, forestry 635 Trädgårdsodling (hortikultur) Garden crops (horticulture) 640 Hem och familj Home and family management 641 Mat och dryck Food and drink Matlagning för speciella grupper Cooking for health, appearance, personal reasons 650 Företagsledning och stödjande tjänster Management & auxiliary services Företagsekonomi - forskning Management - research 657 Redovisning Accounting Ekonomiska rapporter (redovisnings handlingar) Financial reports (Financial statements) Revision Auditing 658 Allmän företagsledning General management Småföretag Small enterprises Internationella företag International enterprises Organisation och ekonomiadministration Organization and financial management Företagsetablering Initiation of business enterprises Ekonomistyrning (ekonomiadministration) Financial management Hantering av inkomster och utgifter Management of income and expense Personaladministration Personnel management (Human resource management) Personalutveckling Education and training Ledning Executive management Planering, policyskrivande, kontroll, Planning, policymaking, control, quality kvalitetsarbete management Intern organisation Internal organization Beslutsfattande och information Decision making and information management Projektledning Project administration Förändringsarbete Change management Företagens sociala ansvar Corporate social responsibility Kommunikation Communication Produktionsstyrning Management of production Kvalitetskontroll Quality control Produktutveckling New product development Materialadministration Management of materials Marknadsföring Management of marketing Försäljning Sales management Säljfrämjande åtgärder Sales promotion Marknadsforskning Market research

10 Internationell marknadsföring Export marketing 659 Reklam och PR Advertising and public relations 660 Kemisk teknik Chemical engineering 670 Industriell tillverkning Manufacturing 680 Tillverkning för särskilda ändamål Manufacture for specific uses 681 Precisionsinstrument och andra apparater Precision instruments and other devices 690 Byggnadsteknik Construction of buildings 691 Byggnadsmaterial Building materials 692 Byggnadsprojektering Construction industry management 696 Värme, vatten, el Utilities (building facilities) - construction Uppvärmning, ventilation och 697 luftkonditionering Heating, ventilating, air-conditioning 700 Konstarterna The arts Estetiska ämnen - undervisning (bildundervisning) Arts - education 701 Konstfilosofi och konstteori Philosophy and theory of the arts 703 Konst lexikon och uppslagsverk Arts dictionaries and encyclopedias 709 Konsthistoria Art history Konsthistoria - Sverige Art history - Sweden 710 Fysisk planering och landskapsarkitektur Area planning and landscape architecture 712 Landskapsarkitektur Landscape architecture (Landscape design) 720 Arkitektur Architecture 728 Bostadshus och liknande byggnader Residential and related buildings 730 Skulptur, keramik, konstsmide Sculpture, ceramics & metalwork 740 Grafiska konstformer och konsthantverk Graphic arts and decorative arts Seriemagasin, grafiska romaner, tecknade serier mm 745 Konsthantverk Decorative arts Comic books, graphic novels, fotonovelas, cartoons, caricatures, comic strips Industriell formgivning Industrial art and design 750 Målarkonst och målningar Painting and paintings 770 Fotografi och datorkonst Photography and computer art 779 Fotografiska bilder Photographic images 780 Musik Music Musikhistoria Music - history and criticism Sånger Songs 790 Idrott, lek och underhållning Sports, games 6 entertainment Film, radio, TV Motion pictures, radio, television Film Motion pictures Filmestetik och filmteori Motion pictures - aesthetics Filmhistoria Motion pictures - history Filmhistoria: Sverige Motion pictures - history: Sweden 792 Scenframträdanden Stage presentations 794 Datorspel, schack mm Indoor games of skill 796 Idrott, sport och friluftsliv Athletic and outdoor sports and games Idrott filosofi, teori, psykologi mm Sports - philosophy, theory, psychology, etc Idrottsundervisning Physical education Bollsporter Ball games

11 Tyngdlyftning, friidrott, gymnastik Weight lifting, track and field, gymnastics Friluftsliv Outdoor life Vintersport Ice and snow sports 800 Litteratur och retorik Literature, rhetoric and criticism 801 Filosofi och teori Philosophy and theory 803 Litteratur - lexikon och uppslagsverk Dictionaries Litteraturundervisning Literature - education 808 Stilistik Rhetoric UTGÅR Författarskap och redigeringsteknik. Böcker som handlar allmänt om författarskap och redigeringsteknik ställs på 808. Böcker som handlar om professionellt, vetenskapligt och akademiskt skrivande ställs på oavsett bokens klassning. Authorship and editorial techniques Professionellt, vetenskapligt o akademiskt skrivande Professional, technical, expository literature Retorik Rhetoric of speech 809 Historia, beskrivning och analys History, description, critical appraisal of more than two literatures Poesi Poetry Dramatik Drama Romaner och noveller Fiction Barn- och ungdomslitteratur Children's literature--history and criticism Kvinnolitteratur Women authors (Literature) 810 Amerikansk litteratur på engelska American literature in English Amerikanska romaner och noveller på 813 engelska American fiction in English 820 Engelsk litteratur English & Old English literatures 823 Engelska romaner och noveller English fiction 830 Litteratur på germanska språk. Tysk litteratur Literatures of Germanic languages literature 839 Litteratur på övriga germanska språk Svensk litteratur Swedish literature Svensk poesi Swedish poetry Svensk dramatik Swedish drama Svenska romaner och noveller Swedish fiction 840 Litteratur på romanska språk. Fransk litteratur 860 Spansk och portugisisk litteratur 890 Litteratur på övriga språk Other literatures German Literatures of Romance languages. French literature Literatures of Spanish and Portuguese languages 900 Historia och geografi History and geography 901 Historiefilosofi och historieteori Philosophy and theory of history Historieundervisning (fr o m åk 7) History education Historia - forskning History - research 909 Världshistoria World history Etniska och nationella gruppers historia Ethnic and national groups - history 910 Geografi och resor Geography and travel Geografiska informationssystem Geographic information systems 914 Europa geografi och resor Europe geography and travel

12 Norden geografi och resor Scandinavia geography and travel Sverige geografi och resor Sweden geography and travel , 87, 88 Delar av Sverige (används inte) Böcker klassade , , placeras på Asien geografi och resor Asia geography and travel 916 Afrika geografi och resor Africa geography and travel 917 Nordamerika geografi och resor North America geography and travel 918 Sydamerika geografi och resor South America geography and travel 919 Övriga områden geografi och resor Other areas geography and travel 920 Biografi, genealogi och insignier Biography, genealogy, insignia 930 Gamla världens historia till ca 499 History of ancient world (to ca. 499) Sverige före 481 Sweden to Europas historia Europe - history 941 Brittiska öarnas historia British Isles - history 942 Används inte. Placeras på 941 England och Wales England and Wales 943 Centraleuropas o Tysklands historia Central Europe & Germany - history 944 Frankrikes o Monacos historia France & Monaco - history 947 Östeuropas o Rysslands historia Eastern Europe & Russia - history 948 Nordens historia utom Island Scandinavia - history Sveriges historia Sweden - history Götaland Götaland Svealand Svealand Stockholm Stockholm Norrland Norrland Gävleborgs län Gävleborg county 949 Övriga delar av Europa - historia Other parts of Europe - history 950 Asiens o Fjärran österns historia Asia, Orient & Far East - history 960 Afrikas historia Africa - history 970 Nordamerikas historia North America - history 980 Sydamerikas historia South America - history 990 Övriga områdens historia Other areas - history *) Läroplaner för förskola, grundskola, gymnasium oavsett klassning samt sådant som är klassat 375 med underindelningar. Läroplaner för vuxenutbildning eller högskoleutbildning placeras på 374 resp 378. Skönlitteratur För vuxna s800 s820 s821 s822 s823 s830 Skönlitteratur (annan än nedanstående) Skönlitteratur på engelska (annan än nedanstående) Poesi på engelska Dramatik på engelska Romaner och noveller på engelska Skönlitteratur på tyska För barn (se under tabellen)

13 13 s839.7 Skönlitteratur på svenska (annan än nedanstående) s Poesi på svenska s Dramatik på svenska s Romaner och noveller på svenska s Skönlitteratur på danska s Skönlitteratur på norska s840 Skönlitteratur på franska s860 Skönlitteratur på spanska och portugisiska BARNBÖCKER - SKÖNLITTERATUR Sagosaml Antologier Poesi barn Dramatik barn Barn (tidigare Hcf, Hcg, Hc,u) Bild BARNBÖCKER FAKTABÖCKER Märks som vuxenlitteraturen och ställs upp tillsammans med den men med uppslagsordet på gul tejp SPECIELLA HYLLSIGNATURER Lexikon (dvs allmänna språklexikon) Lexikon Arabiska Lexikon Danska Lexikon Engelska Lexikon Finska Lexikon Flerspråkiga Lexikon Franska Lexikon Grekiska Lexikon Isländska Lexikon Italienska Lexikon Kinesiska Lexikon Latin Lexikon Nederländska Lexikon Norska Lexikon Polska Lexikon Portugisiska Lexikon Ryska Lexikon Spanska Lexikon Svenska Lexikon Tyska Lexikon Ungerska Lexikon Övriga språk Uppslagsverk (dvs allmänna sådana) Atlaser Folianthylla Off stat Officiell statistik

14 14 Int off stat Internationell officiell statistik SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar Ds Departementsserien Proposition Regeringens propositioner HiG 401 FoU-rapport / Högskolan i Gävle HiG 403 Working paper / University of Gävle HiG 404 HS-institutionens skriftserie HiG 405 Lärarutbildningens rapportserie HiG 406 Religionsvetenskapliga studier från Gävle HiG 407 Pedagogiska rådets skriftserie HiG 408 Lärarutbildningens skriftserie Hig 409 Skrifter från avdelningen för medier, kommunikation och film Rapport Numrerade rapportserier i magasin LÄROMEDEL Förskol Sko Förskolan Skolförberedande Grund Bild F-3 Grundskolan Bild Förskoleklass-skolår 3 Grund Bio 4-6 Grundskolan Biologi Skolår 4-6 Grund Bio 7-9 Grundskolan Biologi Skolår 7-9 Grund Eng F-3 Grundskolan Engelska Förskoleklass-skolår 3 Grund Eng 4-6 Grundskolan Engelska Skolår 4-6 Grund Eng 7-9 Grundskolan Engelska Skolår 7-9 Grund Fra 7-9 Grundskolan Franska Skolår 7-9 Grund Fys 4-6 Grundskolan Fysik Skolår 4-6 Grund Fys 7-9 Grundskolan Fysik Skolår 7-9 Grund Geo 4-6 Grundskolan Geografi Skolår 4-6 Grund Geo 7-9 Grundskolan Geografi Skolår 7-9 Grund Hem 7-9 Grundskolan Hem- och konsumentkunskap Skolår 7-9 Grund His F-3 Grundskolan Historia Förskoleklass-skolår 3 Grund His 4-6 Grundskolan Historia Skolår 4-6 Grund His 7-9 Grundskolan Historia Skolår 7-9 Grund Ita 7-9 Grundskolan Italienska Skolår 7-9 Grund Kemi 7-9 Grundskolan Kemi Skolår 7-9 Grund Mat F-3 Grundskolan Matematik Förskoleklass-skolår 3 Grund Mat 4-6 Grundskolan Matematik Skolår 4-6 Grund Mat 7-9 Grundskolan Matematik Skolår 7-9 Grund OÄ F-3 Grundskolan Orienteringsämnen Förskoleklass-skolår 3 Grund OÄ 4-6 Grundskolan Orienteringsämnen Skolår 4-6 Grund Rel 4-6 Grundskolan Religion Skolår 4-6 Grund Rel 7-9 Grundskolan Religion Skolår 7-9 Grund Sam 4-6 Grundskolan Samhällskunskap Skolår 4-6 Grund Sam 7-9 Grundskolan Samhällskunskap Skolår 7-9 Grund SO 7-9 Grundskolan Samhällsorienterande ämnen Skolår 7-9 Grund Spa 4-6 Grundskolan Spanska Skolår 4-6 Grund Spa 7-9 Grundskolan Spanska Skolår 7-9 Grund Sve F-3 Grundskolan Svenska Förskoleklass-skolår 3 Grund Sve 4-6 Grundskolan Svenska Skolår 4-6 Grund Sve 7-9 Grundskolan Svenska Skolår 7-9 Grund Sve2 4-6 Grundskolan Svenska2 Skolår 4-6 Grund Sve2 7-9 Grundskolan Svenska2 Skolår 7-9 Grund Tys 4-6 Grundskolan Tyska Skolår 4-6 Grund Tys 7-9 Grundskolan Tyska Skolår 7-9 Grund Teknik F-3 Grundskolan Teknik Förskoleklass-skolår 3 Grund Teknik 4-6 Grundskolan Teknik Skolår 4-6 Grund Teknik 7-9 Grundskolan Teknik Skolår 7-9 Gymnasiet Bio Gymnasieskolan Biologi Gymnasiet Dat Gymnasieskolan Datorkunskap Gymnasiet Eng Gymnasieskolan Engelska

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen

Läs mer

Thema ämneskategorier. Version 1.0

Thema ämneskategorier. Version 1.0 Thema ämneskategorier Version 1.0 A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Konsterna Konst: allmänt Konstteori "Se även:" QDTN: "Filosofi:

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk)

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Ds 2001:7 (Ministry Publication Series), Government Offices, Prime Minister s Office Preface Translations of

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-)

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-) Sven Wimnell: sammanställning 041112 ändrad 050121: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna

Läs mer

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här Utbildningar hösten 2015 Din upptäcktsvärld börjar här 2 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016 Välkommen till Katedralskolan! Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfarenheter. På

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet INNEHÅLL CIMO / 28.8.2013 Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet Allmänt 1 1. Det elektroniska rapporteringssystemet

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Nyhet: Bli biblioteksmedlem!

Nyhet: Bli biblioteksmedlem! Nyhet: Bli biblioteksmedlem! SP Kemi, Material och Ytor (SP KM ) erbjuder kunder och företag att bli biblioteksmedlemmar i KM-biblioteket (f.d. YKIs bibliotek). Biblioteket är lokaliserat i Stockholm och

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

500 Naturvetenskaper och matematik

500 Naturvetenskaper och matematik 500 500 Naturvetenskaper och matematik Naturvetenskaper: vetenskaper som behandlar materia och energi, eller föremål och processer som kan iakttas i naturen Klassificera här tvärvetenskapliga verk om naturvetenskaper

Läs mer

Installations- och promotionshögtiden 2013

Installations- och promotionshögtiden 2013 Installations- och promotionshögtiden 2013 Nya professorer Hedersdoktorer Jubeldoktorer Pedagogiska pris Stockholms universitets guldmedalj Doktorsavhandlingar 2012/2013 BLÅ HALLEN I STOCKHOLMS STADSHUS

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Foto: Monica Holmberg Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 23 Kultur och fritid Culture and leisure 23.1 Det svenska båtlivet... 471 Boating in Sweden 23.2 Bokläsning...

Läs mer

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management, Education Alternatives in the Nordic Countries

Läs mer

Högskolan i gävle kurser våren 2015

Högskolan i gävle kurser våren 2015 Högskolan i Gävle KURSER våren 2015 Viktiga datum Hösten 2014 15 september Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. www.antagning.se 14 oktober Högskolan

Läs mer

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide.

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. (http://wimnell.com/omr40m.pdf) Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305 Innehåll:

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

Samhällsplaneringens problem

Samhällsplaneringens problem Samhällsplaneringens problem 1 Innehållsförteckning. 2 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 3-4 Riodeklarationen 5 Agenda 21, Riokonferensens handlings-program inför nästa århundrade. 6 Omvärldsanalys.

Läs mer

utbildningskatalogen FÖR utlandsstudier 2014/15

utbildningskatalogen FÖR utlandsstudier 2014/15 IbS InTErnaTIOnal business SCHOOl SEDan 1985 utbildningskatalogen FÖR utlandsstudier 2014/15 för DIG ÖVEr 18 År STUDIEmEDElSbEräTTIGanDE kurser OCH UTbIlDnInGar UTOmlanDS csn new york, WAsHIngton dc, Honolulu,

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf)

(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf) Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra?_ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga

Läs mer