Hylluppställning enligt Dewey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06"

Transkript

1 1 Hylluppställning enligt Dewey Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge Forskning Research Forskningsmetodik Research methods 003 System Systems 004 Databehandling och datavetenskap Computer science Computer science, information & general works Systemanalys och systemdesign Systems analysis and design Gränssnitt och kommunikation Interfacing and communications 005 Datorprogrammering, program och data Computer programming, programs, data Särskilda programspråk A-Ö Specific programming languages Systemprogrammering och program Systems programming and programs Särskilda operativsystem A-Ö Specific operating systems Data in computer systems, data files and Data i datorsystem, datafiler och databaser databases IT-säkerhet Data security 006 Särskilda datametoder Special computer methods Artificiell intelligens Artificial intelligence Datorgrafik Computer graphics Multimediasystem Multimedia systems 016 Ämnesbibliografier (används inte) Subject bibliographies Bibliografier över särskilda ämnen som har en klassning som börjar med 016 placeras på ämnet, dvs siffrorna som följer efter 016 Exempel: placeras på , placeras på Biblioteks- och informationsvetenskap Library & information sciences Läsning och användning av andra 028 informationsmedier Reading and use of other information media 060 Allmänna organisationer och museivetenskap Associations, organizations & museums 070 Nyhetsmedia, journalistik och publicering News media, journalism & publishing 080 Citat (Allmänna samlingsverk) Quotations (General collections) 100 Filosofi och psykologi Philosophy and psychology 110 Metafysik Metaphysics Estetik Beauty 120 Kunskapsteori, kausalitet och människan Epistemology, causation, humankind 130 Parapsykologi och ockultism Parapsychology & occultism 140 Särskilda filosofiska skolor Philosophical schools of thought 150 Psykologi Psychology Psykoanalys Psychoanalytic systems Psykologi - forskning Psychology - research 152 Perception, rörelse, känslor och drifter (Fysiologisk psykologi) Känslor Emotions Sensory perception, movement, emotions, physiological drives

2 2 153 Mentala processer och intelligens (Kognitiv psykologi) Minne och inlärning Memory and learning Conscious mental processes and intelligence Fantasi och kreativitet Imagination, imagery, creativity Tankeprocessen Kommunikation Communication Thought, thinking, reasoning, intuition, value, judgment Viljeprocessen Will (volition) 154 Det undermedvetna. Drömmar Subconscious states and processes. Dreams 155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi Differential and developmental psychology Personlighetspsykologi Individual psychology Könspsykologi Gender psychology Barnpsykologi Child psychology Ungdomspsykologi (12-20 år) Psychology of young people twelve to twenty Ålderdomens psykologi Persons in late adulthood Miljöpsykologi Environmental psychology Olyckor, förluster, döden och döendet Accidents, loss, death and dying 158 Tillämpad psykologi Applied psychology Personlig utveckling och träning Personal improvement and analysis Arbetspsykologi Industrial psychology 160 Filosofisk logik Philosophical logic 170 Etik Ethics Yrkesetik medicinska yrken Medical and nursing ethics 180 Antik, medeltida och österländsk filosofi Ancient, medieval & eastern philosophy 190 Modern västerländsk filosofi Modern western philosophy 200 Religion Religion Religionspsykologi Psychological principles Religion - lexikon och uppslagsverk Religion dictionaries and encyclopedias Religionsundervisning Religion - education Religionshistoria Religion - history 201 Religiös mytologi, religion och samhälle Religious mythology, interreligious relations and attitudes, social theology 210 Religionsfilosofi och religionsteori Philosophy & theory of religion 220 Bibeln The Bible 230 Kristendom Christianity 240 Kristen moral och fromhetsteologi Christian moral and devotional theology Lokala kristna kyrkan & kristna religiösa ordnar Kristen teologi rörande samhället och kyrkoteologi Local Christian church & Christian religious orders Christian social and ecclesiastical theology 270 Kristendomens historia och kyrkohistoria History of Christianity Kristendomens historia i Sverige Christianity in Sweden. Christian church in Sweden 280 Kristna trossamfund och sekter Denominations and sects of Christian church 290 Övriga religioner Other religions 292 Antik religion (grekisk och romersk religion) Classical religion (Greek and Roman religion) 293 Germansk religion Germanic religion 294 Religioner av indiskt ursprung Religions of Indic origin

3 3 296 Judendom Judaism 297 Islam, babism och bahai Islam, Babism, Bahai Faith 300 Samhällsvetenskaper Social sciences Samhällsvetenskaper - forskning Social sciences - research 301 Sociologi och antropologi Sociology and anthropology Sociologi lexikon och uppslagsverk Sociology dictionaries and encyclopedias 302 Social interaktion Social interaction Kommunikation Communication Massmedier Mass media Social interaktion inom grupper Social interaction within groups 303 Sociala processer Social processes Social förändring Social change Humanekologi Human ecology Befolkning Population Befolkningsrörelser Movement of people 305 Sociala grupper Social groups Barn och unga Young people Äldre Persons in late adulthood Könsroller Men and women Män Men Kvinnor Women Etniska och nationella grupper Ethnic and national groups 306 Kultur och sociala institutioner Culture and institutions Socialhistoria Social history Socialhistoria - Sverige Social history - Sweden Särskilda aspekter av kultur Specific aspects of culture Språksociologi Language Religionssociologi Sociology of religion Sexuella relationer Sexual relations Sexuell läggning Sexual orientation Äktenskap och familj Marriage and family 307 Lokalsamhällen (Bebyggelsesociologi) Communities 320 Statsvetenskap Political science (Politics and government) Politiska ideologier Political ideologies Nationalism Nationalism Politiska förhållanden Political situation and conditions Politiska förhållanden i Sverige Sweden - politics and government 321 Styrelseformer och statsskick Systems of government Demokrati Democratic government 323 Medborgerliga och politiska rättigheter Civil and political rights 324 Politiska processen Political process 327 Internationella relationer International relations 330 Nationalekonomi Economics Ekonometri Econometrics Ekonomiska system, skolor, teorier Economic systems, schools, theories Fri företagsamhet Free enterprise economy Ekonomiska förhållanden Economic situation and conditions

4 Ekonomiska förhållanden - Sverige Economic situation and conditions - Sweden 331 Arbetsmarknadsekonomi Labor economics Arbetskraft och arbetsmarknad Labor force and market Arbetsmiljö Work environment Fackliga organisationer 332 Finansiell ekonomi Financial economics Banker Banks Pengar Money Investering Investment Labor unions, labor-management bargaining and disputes Värdepapper, fast egendom, varor Securities, real estate, commodities 333 Mark och energi ekonomiska aspekter Economics of land and energy Land, recreational and wilderness areas, Mark, miljö, natur, energi energy Energi Energy Biologiska resurser Biological resources 334 Kooperativ Cooperatives 335 Socialism och relaterade system Socialism and related systems 336 Offentlig ekonomi Public finance 337 Internationell ekonomi International economics 338 Produktion Production Produktionsekonomi General production economics Ekonomisk utveckling och tillväxt Economic development and growth Alternativ teknik, miljöekonomi, hållbar Alternative technology, environmental utveckling mm economics, sustainable development, etc 339 Makroekonomi och relaterade ämnen Macroeconomics and related topics 340 Juridik Law 341 Folkrätt och internationell rätt Law of nations Europeiska regionala organisationer European regional organizations 342 Statsrätt och förvaltningsrätt Constitutional and administrative law Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt Criminal law 346 Civilrätt Private law Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law Labor, social service, education, cultural law 348 Lagar, föreskrifter och rättsfall Laws, regulations, cases 350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap Public administration and military science 351 Offentlig förvaltning Public administration 352 Offentlig förvaltning allmänna aspekter Public administration general considerations 353 Särskilda områden inom offentlig förvaltning Specific fields of public administration 360 Sociala problem och tjänster Social problems and services 361 Sociala frågor och social välfärd - allmänt Social problems and social welfare in general Socialt arbete Social work 362 Sociala välfärdstjänster Social welfare problems and services Hälso- och sjukvård Physical illness Att leva med fysisk sjukdom, mm Living with physical illness, etc Psykiska funktionshinder Mental and emotional illnesses & disturbances Missbruk Substance abuse

5 Fysiska funktionshinder Physical disabilities Äldreomsorg Problems of and services to persons in late adulthood Socialt arbete med barn och ungdom Problems of and services to young people Socialt arbete med andra grupper Problems of and services to other groups Säkerhet, samhällsservice, kulturmiljövård Public safety, public works, cultural property 363 mm etc Bostäder Housing Miljöfrågor Environmental problems Föroreningsfrågor Pollution 364 Kriminologi Criminology 368 Försäkring Insurance 370 Utbildning Education Pedagogik - teori och filosofi Education - philosophy and theory Pedagogisk psykologi Educational psychology Inlärning Learning Pedagogik lexikon och uppslagsverk Education dictionaries and encyclopedias Pedagogisk forskning Education - research Pedagogikens och utbildningens historia Education - history Skolor och deras verksamhet. Specialundervisning Lärare och undervisning och besläktade aktiviteter Skoladministration School administration Schools and their activities. Special education Teachers and teaching, and related activities Undervisningsmetoder Methods of instruction and study Undervisningsmaterial Teaching aids, equipment, materials Utomhuspedagogik Outdoor education Skolsociala åtgärder Student welfare Elever med särskilda behov Special education Elever med fysiska funktionshinder Students with physical disabilities Läs- och skrivsvårigheter Students with reading disorders Elever med psykiska funktionshinder Students with mental disabilities 372 Förskola och grundskola Elementary education Förskolan Preschool education and kindergarten Undervisning i naturvetenskap och teknik (t o Elementary education in science and m åk 6) technology Läsundervisning (t o m åk 6) Elementary education in reading Bildundervisning, slöjdundervisning (t o m åk 6) Elementary education in arts and crafts Språkundervisning (t o m åk 6) Elementary education in language arts (Communication skills) Matematikundervisning (t o m åk 6) Elementary education in mathematics Undervisning i övriga ämnen (t o m åk 6) Elementary education in other subjects Religionsundervisning (t o m åk 6) Elementary education in religion Idrotts- och dansundervisning (t o m åk 6) Physical education and dance (elementary ed.) Historie- o geografiundervisning (t o m åk 6) Elementary education in history and geography 373 Sekundärundervisning Secondary education 374 Vuxenutbildning Adult education 375 *) Läroplaner Curricula 378 Högre utbildning Higher education

6 Högskolan - undervisningsmetoder Methods of instruction and study Distansutbildning Distance education 380 Handel, kommunikationer och transport Commerce, communications, transportation 388 Transport. Landtransport Transportation 390 Seder, etikett och folkdiktning Customs, etiquette, folklore 398 Folklore Folklore Folkdiktning Folk literature 400 Språk Language 401 Språkfilosofi, språkteori Language philosophy and theory Språkpsykologi Psycholinguistics 404 Tvåspråkighet, flerspråkighet Bilingualism, multilingualism Språkundervisning (fr o m åk 7) Language study and teaching 410 Språkvetenskap Linguistics Språkvetenskap - lexikon och uppslagsverk Linguistics dictionaries and encyclopedias 411 Skriftsystem Writing systems 417 Dialektologi och språkhistoria Dialectology and historical linguistics 418 Tillämpad språkvetenskap, språkbruk Applied linguistics, usage Översättning Translation 420 Engelska och fornengelska English & Old English languages 425 Engelsk grammatik English grammar 430 Germanska språk. Tyska Germanic languages. German 439 Övriga germanska språk Other Germanic languages Svenska språket Swedish Svenskundervisning Swedish - study and teaching Svensk grammatik Swedish grammar Svensk språkhistoria History of Swedish Svenska - tillämpad språkvetenskap, språkbruk Swedish applied linguistics, usage Svenska som främmande språk Swedish as a foreign language 440 Romanska språk. Franska Romance languages. French 460 Spanska och portugisiska Spanish & Portuguese languages 490 Övriga språk Other languages 500 Naturvetenskap och matematik Science and mathematics 503 Naturvetenskap - lexikon och uppslagsverk Science dictionaries and encyclopedias Naturvetenskap - undervisning Science - study and teaching 508 Naturen Nature 510 Matematik Mathematics Matematik - lexikon och uppslagsverk Mathematics dictionaries and encyclopedias Matematikundervisning Mathematics education Matematikens historia Mathematics - history 511 Matematikens allmänna principer (inkl kombinatorik, diskret matematik) 512 Algebra Algebra 514 Topologi Topology 515 Analys Analysis General principles of mathematics Differentialkalkyl och ekvationer Differential calculus and equations Funktionalanalys Functional analysis

7 7 516 Geometri Geometry 518 Numerisk analys Numerical analysis 519 Sannolikhet och tillämpad matematik Probabilities and applied mathematics Sannolikhet Probabilities Matematisk statistik Statistical mathematics 520 Astronomi och angränsande vetenskaper Astronomy and allied sciences 526 Matematisk geografi Mathematical geography Lantmäteri Surveying 530 Fysik Physics Teoretisk och matematisk fysik Theories and mathematical physics 531 Klassisk mekanik Classical mechanics 536 Värme Heat 537 Elektricitet och elektronik Electricity and electronics 539 Modern fysik Modern physics 540 Kemi och angränsande vetenskaper Chemistry and allied sciences 541 Fysikalisk kemi Physical chemistry 543 Analytisk kemi Analytical chemistry 547 Organisk kemi Organic chemistry 550 Geovetenskaper Earth sciences 551 Geologi, hydrologi och meterologi Geology, hydrology, meteorology Meteorologi Meteorology 570 Biologi Biology 572 Biokemi Biochemistry 576 Genetik och evolution Genetics and evolution 577 Ekologi Ecology 579 Mikroorganismer, svampar, alger Microorganisms, fungi, algae 580 Växter Plants Växter - Norden Plants - Scandinavia 582 Växter med karakteristiska vegetativa särdrag och blommor 590 Djur (zoologi) Animals 595 Leddjur Arthropoda 598 Fåglar Birds 599 Däggdjur Mammals Plants noted for specific vegetative characteristics and flowers 600 Teknik Technology 603 Teknik - lexikon och uppslagsverk Technology dictionaries and encyclopedias 610 Medicin och hälsa Medicine and health Medicinens filosofi Medicine - philosophy Medicin lexikon och uppslagsverk Medicine dictionaries and encyclopedias Omvårdnad Nursing and services of allied health personnel Sjukvårdspersonal Nursing personnel Omvårdnadsundervisning Nursing education Omvårdnadsforskning Nursing - research Medicinsk historia Medicine - history Människans anatomi, cytologi och 611 histologi Human anatomy, cytology, histology 612 Människans fysiologi Human physiology

8 8 613 Hälsa och säkerhet Personal health and safety Dietik, näringslära Dietetics Inomhusmiljö Artificial environments Fysisk kondition Physical fitness 614 Sjukdomsförekomst och förebyggande medicin Incidence of injuries, wounds, disease. Public preventive medicine 615 Farmakologi och terapimetoder Pharmacology and therapeutics Läkemedel Drugs Terapimetoder Therapeutics Särskilda terapimetoder Specific therapies Aktivitetsterapi Activity therapy 616 Sjukdomar Diseases Beteendemedicin Medicine and psychology Akutvård Medical emergencies Intensivvård Intensive care Palliativ vård, terminalvård Palliative and terminal care Smärta Pain Hjärt-kärlsjukdomar Diseases - cardiovascular system Diseases - hematopoietic, lymphatic, glandular, Endokrina sjukdomar, endokrinologi endocrine systems Sjukdomar i njurarna och urinvägarna Diseases- urogenital and urinary systems Sjukdomar i muskler och skelett Diseases - musculoskeletal system Sjukdomar i nervsystemet och psykiska störningar Övriga organiska sjukdomar i centrala nervsystemet Neuroser Neuroses Psykiska störningar Mental disorders Psykiatriska behandlingsmetoder Therapy Psykoterapi Psychotherapy Diseases of nervous system and mental disorders Other diseases in the central nervous system Grupp- och familjeterapi Group and family psychotherapy Övriga sjukdomar Other diseases Icke smittsamma sjukdomar och miljömedicin Cancer Cancer 617 Kirurgi, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi Rehabilitering Rehabilitation Noncommunicable diseases and environmental medicine Surgery, dentistry, ophthalmology, otology, audiology Idrottsmedicin Athletic and dance injuries Anestesiologi Anesthesiology 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik och geriatrik Pediatrik Pediatrics Barnpsykiatri Child psychiatry Geriatrik Geriatrics 620 Ingenjörsvetenskap Engineering Konstruktion Engineering design Materialteknik Engineering materials Ergonomi Ergonomics 621 Tillämpad fysik Applied physics Gynecology, obstetrics, pediatrics and geriatrics

9 Elektroteknik, datorteknik, elektronik, belysning mm Teknisk optik Optical engineering Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting Elektronik, kommunikationsteknik Electronics, communications engineering Elektronik Electronics Kommunikationsteknik Communications engineering Maskinteknik Machine engineering 624 Anläggningsteknik Civil engineering 628 Sanitetsteknik Sanitary engineering 629 Fordonsteknik, Reglerteknik, mm Other branches of engineering 630 Jordbruk och liknande verksamheter Agriculture and related technologies 634 Fruktträdgårdar, frukt och skogsbruk Orchards, fruits, forestry 635 Trädgårdsodling (hortikultur) Garden crops (horticulture) 640 Hem och familj Home and family management 641 Mat och dryck Food and drink Matlagning för speciella grupper Cooking for health, appearance, personal reasons 650 Företagsledning och stödjande tjänster Management & auxiliary services Företagsekonomi - forskning Management - research 657 Redovisning Accounting Ekonomiska rapporter (redovisnings handlingar) Financial reports (Financial statements) Revision Auditing 658 Allmän företagsledning General management Småföretag Small enterprises Internationella företag International enterprises Organisation och ekonomiadministration Organization and financial management Företagsetablering Initiation of business enterprises Ekonomistyrning (ekonomiadministration) Financial management Hantering av inkomster och utgifter Management of income and expense Personaladministration Personnel management (Human resource management) Personalutveckling Education and training Ledning Executive management Planering, policyskrivande, kontroll, Planning, policymaking, control, quality kvalitetsarbete management Intern organisation Internal organization Beslutsfattande och information Decision making and information management Projektledning Project administration Förändringsarbete Change management Företagens sociala ansvar Corporate social responsibility Kommunikation Communication Produktionsstyrning Management of production Kvalitetskontroll Quality control Produktutveckling New product development Materialadministration Management of materials Marknadsföring Management of marketing Försäljning Sales management Säljfrämjande åtgärder Sales promotion Marknadsforskning Market research

10 Internationell marknadsföring Export marketing 659 Reklam och PR Advertising and public relations 660 Kemisk teknik Chemical engineering 670 Industriell tillverkning Manufacturing 680 Tillverkning för särskilda ändamål Manufacture for specific uses 681 Precisionsinstrument och andra apparater Precision instruments and other devices 690 Byggnadsteknik Construction of buildings 691 Byggnadsmaterial Building materials 692 Byggnadsprojektering Construction industry management 696 Värme, vatten, el Utilities (building facilities) - construction Uppvärmning, ventilation och 697 luftkonditionering Heating, ventilating, air-conditioning 700 Konstarterna The arts Estetiska ämnen - undervisning (bildundervisning) Arts - education 701 Konstfilosofi och konstteori Philosophy and theory of the arts 703 Konst lexikon och uppslagsverk Arts dictionaries and encyclopedias 709 Konsthistoria Art history Konsthistoria - Sverige Art history - Sweden 710 Fysisk planering och landskapsarkitektur Area planning and landscape architecture 712 Landskapsarkitektur Landscape architecture (Landscape design) 720 Arkitektur Architecture 728 Bostadshus och liknande byggnader Residential and related buildings 730 Skulptur, keramik, konstsmide Sculpture, ceramics & metalwork 740 Grafiska konstformer och konsthantverk Graphic arts and decorative arts Seriemagasin, grafiska romaner, tecknade serier mm 745 Konsthantverk Decorative arts Comic books, graphic novels, fotonovelas, cartoons, caricatures, comic strips Industriell formgivning Industrial art and design 750 Målarkonst och målningar Painting and paintings 770 Fotografi och datorkonst Photography and computer art 779 Fotografiska bilder Photographic images 780 Musik Music Musikhistoria Music - history and criticism Sånger Songs 790 Idrott, lek och underhållning Sports, games 6 entertainment Film, radio, TV Motion pictures, radio, television Film Motion pictures Filmestetik och filmteori Motion pictures - aesthetics Filmhistoria Motion pictures - history Filmhistoria: Sverige Motion pictures - history: Sweden 792 Scenframträdanden Stage presentations 794 Datorspel, schack mm Indoor games of skill 796 Idrott, sport och friluftsliv Athletic and outdoor sports and games Idrott filosofi, teori, psykologi mm Sports - philosophy, theory, psychology, etc Idrottsundervisning Physical education Bollsporter Ball games

11 Tyngdlyftning, friidrott, gymnastik Weight lifting, track and field, gymnastics Friluftsliv Outdoor life Vintersport Ice and snow sports 800 Litteratur och retorik Literature, rhetoric and criticism 801 Filosofi och teori Philosophy and theory 803 Litteratur - lexikon och uppslagsverk Dictionaries Litteraturundervisning Literature - education 808 Stilistik Rhetoric UTGÅR Författarskap och redigeringsteknik. Böcker som handlar allmänt om författarskap och redigeringsteknik ställs på 808. Böcker som handlar om professionellt, vetenskapligt och akademiskt skrivande ställs på oavsett bokens klassning. Authorship and editorial techniques Professionellt, vetenskapligt o akademiskt skrivande Professional, technical, expository literature Retorik Rhetoric of speech 809 Historia, beskrivning och analys History, description, critical appraisal of more than two literatures Poesi Poetry Dramatik Drama Romaner och noveller Fiction Barn- och ungdomslitteratur Children's literature--history and criticism Kvinnolitteratur Women authors (Literature) 810 Amerikansk litteratur på engelska American literature in English Amerikanska romaner och noveller på 813 engelska American fiction in English 820 Engelsk litteratur English & Old English literatures 823 Engelska romaner och noveller English fiction 830 Litteratur på germanska språk. Tysk litteratur Literatures of Germanic languages literature 839 Litteratur på övriga germanska språk Svensk litteratur Swedish literature Svensk poesi Swedish poetry Svensk dramatik Swedish drama Svenska romaner och noveller Swedish fiction 840 Litteratur på romanska språk. Fransk litteratur 860 Spansk och portugisisk litteratur 890 Litteratur på övriga språk Other literatures German Literatures of Romance languages. French literature Literatures of Spanish and Portuguese languages 900 Historia och geografi History and geography 901 Historiefilosofi och historieteori Philosophy and theory of history Historieundervisning (fr o m åk 7) History education Historia - forskning History - research 909 Världshistoria World history Etniska och nationella gruppers historia Ethnic and national groups - history 910 Geografi och resor Geography and travel Geografiska informationssystem Geographic information systems 914 Europa geografi och resor Europe geography and travel

12 Norden geografi och resor Scandinavia geography and travel Sverige geografi och resor Sweden geography and travel , 87, 88 Delar av Sverige (används inte) Böcker klassade , , placeras på Asien geografi och resor Asia geography and travel 916 Afrika geografi och resor Africa geography and travel 917 Nordamerika geografi och resor North America geography and travel 918 Sydamerika geografi och resor South America geography and travel 919 Övriga områden geografi och resor Other areas geography and travel 920 Biografi, genealogi och insignier Biography, genealogy, insignia 930 Gamla världens historia till ca 499 History of ancient world (to ca. 499) Sverige före 481 Sweden to Europas historia Europe - history 941 Brittiska öarnas historia British Isles - history 942 Används inte. Placeras på 941 England och Wales England and Wales 943 Centraleuropas o Tysklands historia Central Europe & Germany - history 944 Frankrikes o Monacos historia France & Monaco - history 947 Östeuropas o Rysslands historia Eastern Europe & Russia - history 948 Nordens historia utom Island Scandinavia - history Sveriges historia Sweden - history Götaland Götaland Svealand Svealand Stockholm Stockholm Norrland Norrland Gävleborgs län Gävleborg county 949 Övriga delar av Europa - historia Other parts of Europe - history 950 Asiens o Fjärran österns historia Asia, Orient & Far East - history 960 Afrikas historia Africa - history 970 Nordamerikas historia North America - history 980 Sydamerikas historia South America - history 990 Övriga områdens historia Other areas - history *) Läroplaner för förskola, grundskola, gymnasium oavsett klassning samt sådant som är klassat 375 med underindelningar. Läroplaner för vuxenutbildning eller högskoleutbildning placeras på 374 resp 378. Skönlitteratur För vuxna s800 s820 s821 s822 s823 s830 Skönlitteratur (annan än nedanstående) Skönlitteratur på engelska (annan än nedanstående) Poesi på engelska Dramatik på engelska Romaner och noveller på engelska Skönlitteratur på tyska För barn (se under tabellen)

13 13 s839.7 Skönlitteratur på svenska (annan än nedanstående) s Poesi på svenska s Dramatik på svenska s Romaner och noveller på svenska s Skönlitteratur på danska s Skönlitteratur på norska s840 Skönlitteratur på franska s860 Skönlitteratur på spanska och portugisiska BARNBÖCKER - SKÖNLITTERATUR Sagosaml Antologier Poesi barn Dramatik barn Barn (tidigare Hcf, Hcg, Hc,u) Bild BARNBÖCKER FAKTABÖCKER Märks som vuxenlitteraturen och ställs upp tillsammans med den men med uppslagsordet på gul tejp SPECIELLA HYLLSIGNATURER Lexikon (dvs allmänna språklexikon) Lexikon Arabiska Lexikon Danska Lexikon Engelska Lexikon Finska Lexikon Flerspråkiga Lexikon Franska Lexikon Grekiska Lexikon Isländska Lexikon Italienska Lexikon Kinesiska Lexikon Latin Lexikon Nederländska Lexikon Norska Lexikon Polska Lexikon Portugisiska Lexikon Ryska Lexikon Spanska Lexikon Svenska Lexikon Tyska Lexikon Ungerska Lexikon Övriga språk Uppslagsverk (dvs allmänna sådana) Atlaser Folianthylla Off stat Officiell statistik

14 14 Int off stat Internationell officiell statistik SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar Ds Departementsserien Proposition Regeringens propositioner HiG 401 FoU-rapport / Högskolan i Gävle HiG 403 Working paper / University of Gävle HiG 404 HS-institutionens skriftserie HiG 405 Lärarutbildningens rapportserie HiG 406 Religionsvetenskapliga studier från Gävle HiG 407 Pedagogiska rådets skriftserie HiG 408 Lärarutbildningens skriftserie Hig 409 Skrifter från avdelningen för medier, kommunikation och film Rapport Numrerade rapportserier i magasin LÄROMEDEL Förskol Sko Förskolan Skolförberedande Grund Bild F-3 Grundskolan Bild Förskoleklass-skolår 3 Grund Bio 4-6 Grundskolan Biologi Skolår 4-6 Grund Bio 7-9 Grundskolan Biologi Skolår 7-9 Grund Eng F-3 Grundskolan Engelska Förskoleklass-skolår 3 Grund Eng 4-6 Grundskolan Engelska Skolår 4-6 Grund Eng 7-9 Grundskolan Engelska Skolår 7-9 Grund Fra 7-9 Grundskolan Franska Skolår 7-9 Grund Fys 4-6 Grundskolan Fysik Skolår 4-6 Grund Fys 7-9 Grundskolan Fysik Skolår 7-9 Grund Geo 4-6 Grundskolan Geografi Skolår 4-6 Grund Geo 7-9 Grundskolan Geografi Skolår 7-9 Grund Hem 7-9 Grundskolan Hem- och konsumentkunskap Skolår 7-9 Grund His F-3 Grundskolan Historia Förskoleklass-skolår 3 Grund His 4-6 Grundskolan Historia Skolår 4-6 Grund His 7-9 Grundskolan Historia Skolår 7-9 Grund Ita 7-9 Grundskolan Italienska Skolår 7-9 Grund Kemi 7-9 Grundskolan Kemi Skolår 7-9 Grund Mat F-3 Grundskolan Matematik Förskoleklass-skolår 3 Grund Mat 4-6 Grundskolan Matematik Skolår 4-6 Grund Mat 7-9 Grundskolan Matematik Skolår 7-9 Grund OÄ F-3 Grundskolan Orienteringsämnen Förskoleklass-skolår 3 Grund OÄ 4-6 Grundskolan Orienteringsämnen Skolår 4-6 Grund Rel 4-6 Grundskolan Religion Skolår 4-6 Grund Rel 7-9 Grundskolan Religion Skolår 7-9 Grund Sam 4-6 Grundskolan Samhällskunskap Skolår 4-6 Grund Sam 7-9 Grundskolan Samhällskunskap Skolår 7-9 Grund SO 7-9 Grundskolan Samhällsorienterande ämnen Skolår 7-9 Grund Spa 4-6 Grundskolan Spanska Skolår 4-6 Grund Spa 7-9 Grundskolan Spanska Skolår 7-9 Grund Sve F-3 Grundskolan Svenska Förskoleklass-skolår 3 Grund Sve 4-6 Grundskolan Svenska Skolår 4-6 Grund Sve 7-9 Grundskolan Svenska Skolår 7-9 Grund Sve2 4-6 Grundskolan Svenska2 Skolår 4-6 Grund Sve2 7-9 Grundskolan Svenska2 Skolår 7-9 Grund Tys 4-6 Grundskolan Tyska Skolår 4-6 Grund Tys 7-9 Grundskolan Tyska Skolår 7-9 Grund Teknik F-3 Grundskolan Teknik Förskoleklass-skolår 3 Grund Teknik 4-6 Grundskolan Teknik Skolår 4-6 Grund Teknik 7-9 Grundskolan Teknik Skolår 7-9 Gymnasiet Bio Gymnasieskolan Biologi Gymnasiet Dat Gymnasieskolan Datorkunskap Gymnasiet Eng Gymnasieskolan Engelska

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Linköpings universitetsbibliotek Lokalsigneringsschema för böcker. Signum Svenskt hyllnamn Engelskt hyllnamn Kommentarer

Linköpings universitetsbibliotek Lokalsigneringsschema för böcker. Signum Svenskt hyllnamn Engelskt hyllnamn Kommentarer 000 - Allmänt Lokalsigneringsschema för böcker Signum Svenskt hyllnamn Engelskt hyllnamn Kommentarer 000 - Allmänt 000 Allmänt General works 001.4 Forskningsmetodik; Statistiska Research; Statistical methods

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Dewey Klartext svenska 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 001 Kunskap 002 Boken 004 Databehandling & datavetenskap 006 Särskilda

Dewey Klartext svenska 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 001 Kunskap 002 Boken 004 Databehandling & datavetenskap 006 Särskilda Dewey Klartext svenska 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 001 Kunskap 002 Boken 004 Databehandling & datavetenskap 006 Särskilda datametoder (Datalingvistik) 010 Bibliografier 020 Biblioteks-

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll:

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015 43212 Associationsrätt, grundkurs 7.5 747G26 33% Normal undervisning Linköping 63 0 27706 Att leda lärprocesser 15.0 911G15 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 35 16 44502 Att leva på, med eller

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Linköpings universitetsbibliotek Hyllsigneringsschema för böcker. 002 Boken The book Hit även böcker klassade 090

Linköpings universitetsbibliotek Hyllsigneringsschema för böcker. 002 Boken The book Hit även böcker klassade 090 000 - Allmänt Signum Svenskt hyllnamn Engelskt hyllnamn Kommentarer 000 - Allmänt 000 Allmänt General works 001.4 Forskningsmetodik; Statistiska Research; Statistical methods metoder 002 - Boken 002 Boken

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET

Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET Dewey decimalklassifikation Skapades av Melvil Dewey Publicerades första gången 1876. Utveckling och underhåll sköts av fyra redaktörer

Läs mer

Knubbtexter Vuxenavdelningen Lidingö stadsbibliotek

Knubbtexter Vuxenavdelningen Lidingö stadsbibliotek Knubbtexter Vuxenavdelningen Lidingö stadsbibliotek 000 Allmän kunskap 000 Allmän kunskap 001 Idé- och lärdomshistoria 001.2-001.3 Bildning och lärande 001.4 Forskning 001.9 Kontroversiell kunskap 002

Läs mer

Antagningsstatistik Urval 2 Fristående kurser Kodordning VT2009. Anm Poäng Urval 2 Urval 2 kod Namn (HP) Platser antagna reserver

Antagningsstatistik Urval 2 Fristående kurser Kodordning VT2009. Anm Poäng Urval 2 Urval 2 kod Namn (HP) Platser antagna reserver sstatistik Urval 2 12138 Värdering och finansiering av entreprenöriell verksamhet 7.5 30 Inställd Inställd 13922 Rysk påbyggnadskurs i språk, kultur och statskick 7.5 30 10 0 15010 Grundläggande datasäkerhet

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Beslutad: Utbildnings- och forskningsnämnden och Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet 2007-05-24 Reviderad: 2009-04-02, 2009-09-03,

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Klartext svenska. 000 Datavetenskap, information & allmänna verk. 001 Kunskap 002 Boken 004 Databehandling & datavetenskap

Klartext svenska. 000 Datavetenskap, information & allmänna verk. 001 Kunskap 002 Boken 004 Databehandling & datavetenskap Dewey Klartext svenska 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 001 Kunskap 002 Boken 004 Databehandling & datavetenskap 006 Särskilda datametoder, datalingvistik 010 Bibliografier 020 Biblioteks-

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Dewey Svenska Engelska

Dewey Svenska Engelska 000 Datavetenskap, information & Computer science, information, allmänna verk general works 001 Kunskap Knowledge 002 Boken The book 004 Datavetenskap Computer science 006 Särskilda datametoder, datalingvistik

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Antagningsstatistik urval 2 Fristående kurser A-Ö

Antagningsstatistik urval 2 Fristående kurser A-Ö 8903B Allmän forskningsmetodik I, grundnivå 7.5 25 31 28 0 21 0 14 4505B Användbarhetsorienterad systemutveckling, fördjupningskurs 7.5 8 4 2 0 1 0 4100C Arbetslivets etik, grundkurs 7.5 20 57 57 0 37

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden.

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden. 2013-06-04 1(1) UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014 Beslutet presenteras i följande bilagor. 1. En sammanställning över utbildningarna. Kursiverat i rött är nyheter för

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Vetenskapsområde

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Vetenskapsområde 2008-06-03 Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi 1111 Filosofiämnen Logik Praktisk filosofi 1112 Arkeologiämnen

Läs mer

Antagningsstatistik urval 1 Fristående kurser (sorterat på kurskod) HT2015

Antagningsstatistik urval 1 Fristående kurser (sorterat på kurskod) HT2015 43105 711A03 Magisterkurs i engelska 60.0 Helfart (100%) Linköping 2 0 43175 711A10 Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements 7.5 Kvartsfart (25%) Linköping 2 0 43177 711A11 English.Translation, advanced

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll

Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska som skrev, Kerstin Urberg. Nya ämnesord Andra Wienskolan Se-hänvisning från: Andra wienerskolan Se-hänvisning från: Schönberg-skolan Se-hänvisning

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30-

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30- Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsdelning Utbildnings 79332 Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar 71649 Arbete, lärande, samhälle 75855 Arbetsliv, vardagserfarenheter och

Läs mer

Ämnesordsmöte 2011-06-16 Protokoll

Ämnesordsmöte 2011-06-16 Protokoll Ämnesordsmöte 2011-06-16 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska, Kerstin Urberg som skrev, Pär Öberg. Nya ämnesord Abduktion 166 #c BroadMatch Överordnad term: Argumentationsteknik Överordnad term: Logik

Läs mer

Lokala krav för generella examina föreskrifter

Lokala krav för generella examina föreskrifter Dnr ORU 1.2.1-00278/2015 Lokala krav för generella examina föreskrifter Fastställda av: rektor Datum: 2006-12-19 Inledning I föreliggande dokument framgår nationella krav för generella examina enligt bilaga

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp Sport Science BA (A), Anatomy, physiology and exercise physiology, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 160420 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (170201 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 160822-160902

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Ämnesordsmöte 2011-08-25 Protokoll

Ämnesordsmöte 2011-08-25 Protokoll Ämnesordsmöte 2011-08-25 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska som skrev, Kerstin Urberg. Nya ämnesord Affärsmän i litteraturen 809.933553 LCSH: Businessmen in literature Babij Jar-massakern 1941 940.5318445

Läs mer

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Studiefordringar för undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 13 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, Studiefordringar för

Läs mer

Nya ämnesord. Närvarande: Ingrid Berg, Pär Öberg (som skrev)

Nya ämnesord. Närvarande: Ingrid Berg, Pär Öberg (som skrev) Ämnesordsmöte 2013-04-26 Protokoll Närvarande: Ingrid Berg, Pär Öberg (som skrev) Observera att en del ämnesord i protokollet har termer från Library of Congress som inte är huvudord. Freden i Aachen har

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Hanna Ber(lsdo-er Rosqvist*, Kris(na Hellberg & Ann Simmeborn Fleischer hanna.ber(lsdo-er.rosqvist@umu.se h-p://www.socw.umu.

Hanna Ber(lsdo-er Rosqvist*, Kris(na Hellberg & Ann Simmeborn Fleischer hanna.ber(lsdo-er.rosqvist@umu.se h-p://www.socw.umu. Narrating Neuro in Swedish research. Exploring discourses of autism within Swedish social science and humanities 1980-2013 Hanna Ber(lsdo-er Rosqvist*, Kris(na Hellberg & Ann Simmeborn Fleischer hanna.ber(lsdo-er.rosqvist@umu.se

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Efterled som används i examensbevisen

Efterled som används i examensbevisen som används i examensbevisen I tabellerna nedan framgår vilket kompetensområde respektive inriktning inom Lärarprogrammet ger i efterledet på examensbeviset. Om man läser två inriktningar kommer båda kompetensområdena

Läs mer

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå. 15 Grundnivå ej. nybörjare. 7,5 Avancerad. nivå.

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå. 15 Grundnivå ej. nybörjare. 7,5 Avancerad. nivå. Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildnings 52671 Advanced programming 15 Grund ej concepts in C# and mobile applications 78203 Akutsjukvård - avancerade 100 Avancerad

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer