Hylluppställning enligt Dewey

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06"

Transkript

1 1 Hylluppställning enligt Dewey Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge Forskning Research Forskningsmetodik Research methods 003 System Systems 004 Databehandling och datavetenskap Computer science Computer science, information & general works Systemanalys och systemdesign Systems analysis and design Gränssnitt och kommunikation Interfacing and communications 005 Datorprogrammering, program och data Computer programming, programs, data Särskilda programspråk A-Ö Specific programming languages Systemprogrammering och program Systems programming and programs Särskilda operativsystem A-Ö Specific operating systems Data in computer systems, data files and Data i datorsystem, datafiler och databaser databases IT-säkerhet Data security 006 Särskilda datametoder Special computer methods Artificiell intelligens Artificial intelligence Datorgrafik Computer graphics Multimediasystem Multimedia systems 016 Ämnesbibliografier (används inte) Subject bibliographies Bibliografier över särskilda ämnen som har en klassning som börjar med 016 placeras på ämnet, dvs siffrorna som följer efter 016 Exempel: placeras på , placeras på Biblioteks- och informationsvetenskap Library & information sciences Läsning och användning av andra 028 informationsmedier Reading and use of other information media 060 Allmänna organisationer och museivetenskap Associations, organizations & museums 070 Nyhetsmedia, journalistik och publicering News media, journalism & publishing 080 Citat (Allmänna samlingsverk) Quotations (General collections) 100 Filosofi och psykologi Philosophy and psychology 110 Metafysik Metaphysics Estetik Beauty 120 Kunskapsteori, kausalitet och människan Epistemology, causation, humankind 130 Parapsykologi och ockultism Parapsychology & occultism 140 Särskilda filosofiska skolor Philosophical schools of thought 150 Psykologi Psychology Psykoanalys Psychoanalytic systems Psykologi - forskning Psychology - research 152 Perception, rörelse, känslor och drifter (Fysiologisk psykologi) Känslor Emotions Sensory perception, movement, emotions, physiological drives

2 2 153 Mentala processer och intelligens (Kognitiv psykologi) Minne och inlärning Memory and learning Conscious mental processes and intelligence Fantasi och kreativitet Imagination, imagery, creativity Tankeprocessen Kommunikation Communication Thought, thinking, reasoning, intuition, value, judgment Viljeprocessen Will (volition) 154 Det undermedvetna. Drömmar Subconscious states and processes. Dreams 155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi Differential and developmental psychology Personlighetspsykologi Individual psychology Könspsykologi Gender psychology Barnpsykologi Child psychology Ungdomspsykologi (12-20 år) Psychology of young people twelve to twenty Ålderdomens psykologi Persons in late adulthood Miljöpsykologi Environmental psychology Olyckor, förluster, döden och döendet Accidents, loss, death and dying 158 Tillämpad psykologi Applied psychology Personlig utveckling och träning Personal improvement and analysis Arbetspsykologi Industrial psychology 160 Filosofisk logik Philosophical logic 170 Etik Ethics Yrkesetik medicinska yrken Medical and nursing ethics 180 Antik, medeltida och österländsk filosofi Ancient, medieval & eastern philosophy 190 Modern västerländsk filosofi Modern western philosophy 200 Religion Religion Religionspsykologi Psychological principles Religion - lexikon och uppslagsverk Religion dictionaries and encyclopedias Religionsundervisning Religion - education Religionshistoria Religion - history 201 Religiös mytologi, religion och samhälle Religious mythology, interreligious relations and attitudes, social theology 210 Religionsfilosofi och religionsteori Philosophy & theory of religion 220 Bibeln The Bible 230 Kristendom Christianity 240 Kristen moral och fromhetsteologi Christian moral and devotional theology Lokala kristna kyrkan & kristna religiösa ordnar Kristen teologi rörande samhället och kyrkoteologi Local Christian church & Christian religious orders Christian social and ecclesiastical theology 270 Kristendomens historia och kyrkohistoria History of Christianity Kristendomens historia i Sverige Christianity in Sweden. Christian church in Sweden 280 Kristna trossamfund och sekter Denominations and sects of Christian church 290 Övriga religioner Other religions 292 Antik religion (grekisk och romersk religion) Classical religion (Greek and Roman religion) 293 Germansk religion Germanic religion 294 Religioner av indiskt ursprung Religions of Indic origin

3 3 296 Judendom Judaism 297 Islam, babism och bahai Islam, Babism, Bahai Faith 300 Samhällsvetenskaper Social sciences Samhällsvetenskaper - forskning Social sciences - research 301 Sociologi och antropologi Sociology and anthropology Sociologi lexikon och uppslagsverk Sociology dictionaries and encyclopedias 302 Social interaktion Social interaction Kommunikation Communication Massmedier Mass media Social interaktion inom grupper Social interaction within groups 303 Sociala processer Social processes Social förändring Social change Humanekologi Human ecology Befolkning Population Befolkningsrörelser Movement of people 305 Sociala grupper Social groups Barn och unga Young people Äldre Persons in late adulthood Könsroller Men and women Män Men Kvinnor Women Etniska och nationella grupper Ethnic and national groups 306 Kultur och sociala institutioner Culture and institutions Socialhistoria Social history Socialhistoria - Sverige Social history - Sweden Särskilda aspekter av kultur Specific aspects of culture Språksociologi Language Religionssociologi Sociology of religion Sexuella relationer Sexual relations Sexuell läggning Sexual orientation Äktenskap och familj Marriage and family 307 Lokalsamhällen (Bebyggelsesociologi) Communities 320 Statsvetenskap Political science (Politics and government) Politiska ideologier Political ideologies Nationalism Nationalism Politiska förhållanden Political situation and conditions Politiska förhållanden i Sverige Sweden - politics and government 321 Styrelseformer och statsskick Systems of government Demokrati Democratic government 323 Medborgerliga och politiska rättigheter Civil and political rights 324 Politiska processen Political process 327 Internationella relationer International relations 330 Nationalekonomi Economics Ekonometri Econometrics Ekonomiska system, skolor, teorier Economic systems, schools, theories Fri företagsamhet Free enterprise economy Ekonomiska förhållanden Economic situation and conditions

4 Ekonomiska förhållanden - Sverige Economic situation and conditions - Sweden 331 Arbetsmarknadsekonomi Labor economics Arbetskraft och arbetsmarknad Labor force and market Arbetsmiljö Work environment Fackliga organisationer 332 Finansiell ekonomi Financial economics Banker Banks Pengar Money Investering Investment Labor unions, labor-management bargaining and disputes Värdepapper, fast egendom, varor Securities, real estate, commodities 333 Mark och energi ekonomiska aspekter Economics of land and energy Land, recreational and wilderness areas, Mark, miljö, natur, energi energy Energi Energy Biologiska resurser Biological resources 334 Kooperativ Cooperatives 335 Socialism och relaterade system Socialism and related systems 336 Offentlig ekonomi Public finance 337 Internationell ekonomi International economics 338 Produktion Production Produktionsekonomi General production economics Ekonomisk utveckling och tillväxt Economic development and growth Alternativ teknik, miljöekonomi, hållbar Alternative technology, environmental utveckling mm economics, sustainable development, etc 339 Makroekonomi och relaterade ämnen Macroeconomics and related topics 340 Juridik Law 341 Folkrätt och internationell rätt Law of nations Europeiska regionala organisationer European regional organizations 342 Statsrätt och förvaltningsrätt Constitutional and administrative law Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt Criminal law 346 Civilrätt Private law Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law Labor, social service, education, cultural law 348 Lagar, föreskrifter och rättsfall Laws, regulations, cases 350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap Public administration and military science 351 Offentlig förvaltning Public administration 352 Offentlig förvaltning allmänna aspekter Public administration general considerations 353 Särskilda områden inom offentlig förvaltning Specific fields of public administration 360 Sociala problem och tjänster Social problems and services 361 Sociala frågor och social välfärd - allmänt Social problems and social welfare in general Socialt arbete Social work 362 Sociala välfärdstjänster Social welfare problems and services Hälso- och sjukvård Physical illness Att leva med fysisk sjukdom, mm Living with physical illness, etc Psykiska funktionshinder Mental and emotional illnesses & disturbances Missbruk Substance abuse

5 Fysiska funktionshinder Physical disabilities Äldreomsorg Problems of and services to persons in late adulthood Socialt arbete med barn och ungdom Problems of and services to young people Socialt arbete med andra grupper Problems of and services to other groups Säkerhet, samhällsservice, kulturmiljövård Public safety, public works, cultural property 363 mm etc Bostäder Housing Miljöfrågor Environmental problems Föroreningsfrågor Pollution 364 Kriminologi Criminology 368 Försäkring Insurance 370 Utbildning Education Pedagogik - teori och filosofi Education - philosophy and theory Pedagogisk psykologi Educational psychology Inlärning Learning Pedagogik lexikon och uppslagsverk Education dictionaries and encyclopedias Pedagogisk forskning Education - research Pedagogikens och utbildningens historia Education - history Skolor och deras verksamhet. Specialundervisning Lärare och undervisning och besläktade aktiviteter Skoladministration School administration Schools and their activities. Special education Teachers and teaching, and related activities Undervisningsmetoder Methods of instruction and study Undervisningsmaterial Teaching aids, equipment, materials Utomhuspedagogik Outdoor education Skolsociala åtgärder Student welfare Elever med särskilda behov Special education Elever med fysiska funktionshinder Students with physical disabilities Läs- och skrivsvårigheter Students with reading disorders Elever med psykiska funktionshinder Students with mental disabilities 372 Förskola och grundskola Elementary education Förskolan Preschool education and kindergarten Undervisning i naturvetenskap och teknik (t o Elementary education in science and m åk 6) technology Läsundervisning (t o m åk 6) Elementary education in reading Bildundervisning, slöjdundervisning (t o m åk 6) Elementary education in arts and crafts Språkundervisning (t o m åk 6) Elementary education in language arts (Communication skills) Matematikundervisning (t o m åk 6) Elementary education in mathematics Undervisning i övriga ämnen (t o m åk 6) Elementary education in other subjects Religionsundervisning (t o m åk 6) Elementary education in religion Idrotts- och dansundervisning (t o m åk 6) Physical education and dance (elementary ed.) Historie- o geografiundervisning (t o m åk 6) Elementary education in history and geography 373 Sekundärundervisning Secondary education 374 Vuxenutbildning Adult education 375 *) Läroplaner Curricula 378 Högre utbildning Higher education

6 Högskolan - undervisningsmetoder Methods of instruction and study Distansutbildning Distance education 380 Handel, kommunikationer och transport Commerce, communications, transportation 388 Transport. Landtransport Transportation 390 Seder, etikett och folkdiktning Customs, etiquette, folklore 398 Folklore Folklore Folkdiktning Folk literature 400 Språk Language 401 Språkfilosofi, språkteori Language philosophy and theory Språkpsykologi Psycholinguistics 404 Tvåspråkighet, flerspråkighet Bilingualism, multilingualism Språkundervisning (fr o m åk 7) Language study and teaching 410 Språkvetenskap Linguistics Språkvetenskap - lexikon och uppslagsverk Linguistics dictionaries and encyclopedias 411 Skriftsystem Writing systems 417 Dialektologi och språkhistoria Dialectology and historical linguistics 418 Tillämpad språkvetenskap, språkbruk Applied linguistics, usage Översättning Translation 420 Engelska och fornengelska English & Old English languages 425 Engelsk grammatik English grammar 430 Germanska språk. Tyska Germanic languages. German 439 Övriga germanska språk Other Germanic languages Svenska språket Swedish Svenskundervisning Swedish - study and teaching Svensk grammatik Swedish grammar Svensk språkhistoria History of Swedish Svenska - tillämpad språkvetenskap, språkbruk Swedish applied linguistics, usage Svenska som främmande språk Swedish as a foreign language 440 Romanska språk. Franska Romance languages. French 460 Spanska och portugisiska Spanish & Portuguese languages 490 Övriga språk Other languages 500 Naturvetenskap och matematik Science and mathematics 503 Naturvetenskap - lexikon och uppslagsverk Science dictionaries and encyclopedias Naturvetenskap - undervisning Science - study and teaching 508 Naturen Nature 510 Matematik Mathematics Matematik - lexikon och uppslagsverk Mathematics dictionaries and encyclopedias Matematikundervisning Mathematics education Matematikens historia Mathematics - history 511 Matematikens allmänna principer (inkl kombinatorik, diskret matematik) 512 Algebra Algebra 514 Topologi Topology 515 Analys Analysis General principles of mathematics Differentialkalkyl och ekvationer Differential calculus and equations Funktionalanalys Functional analysis

7 7 516 Geometri Geometry 518 Numerisk analys Numerical analysis 519 Sannolikhet och tillämpad matematik Probabilities and applied mathematics Sannolikhet Probabilities Matematisk statistik Statistical mathematics 520 Astronomi och angränsande vetenskaper Astronomy and allied sciences 526 Matematisk geografi Mathematical geography Lantmäteri Surveying 530 Fysik Physics Teoretisk och matematisk fysik Theories and mathematical physics 531 Klassisk mekanik Classical mechanics 536 Värme Heat 537 Elektricitet och elektronik Electricity and electronics 539 Modern fysik Modern physics 540 Kemi och angränsande vetenskaper Chemistry and allied sciences 541 Fysikalisk kemi Physical chemistry 543 Analytisk kemi Analytical chemistry 547 Organisk kemi Organic chemistry 550 Geovetenskaper Earth sciences 551 Geologi, hydrologi och meterologi Geology, hydrology, meteorology Meteorologi Meteorology 570 Biologi Biology 572 Biokemi Biochemistry 576 Genetik och evolution Genetics and evolution 577 Ekologi Ecology 579 Mikroorganismer, svampar, alger Microorganisms, fungi, algae 580 Växter Plants Växter - Norden Plants - Scandinavia 582 Växter med karakteristiska vegetativa särdrag och blommor 590 Djur (zoologi) Animals 595 Leddjur Arthropoda 598 Fåglar Birds 599 Däggdjur Mammals Plants noted for specific vegetative characteristics and flowers 600 Teknik Technology 603 Teknik - lexikon och uppslagsverk Technology dictionaries and encyclopedias 610 Medicin och hälsa Medicine and health Medicinens filosofi Medicine - philosophy Medicin lexikon och uppslagsverk Medicine dictionaries and encyclopedias Omvårdnad Nursing and services of allied health personnel Sjukvårdspersonal Nursing personnel Omvårdnadsundervisning Nursing education Omvårdnadsforskning Nursing - research Medicinsk historia Medicine - history Människans anatomi, cytologi och 611 histologi Human anatomy, cytology, histology 612 Människans fysiologi Human physiology

8 8 613 Hälsa och säkerhet Personal health and safety Dietik, näringslära Dietetics Inomhusmiljö Artificial environments Fysisk kondition Physical fitness 614 Sjukdomsförekomst och förebyggande medicin Incidence of injuries, wounds, disease. Public preventive medicine 615 Farmakologi och terapimetoder Pharmacology and therapeutics Läkemedel Drugs Terapimetoder Therapeutics Särskilda terapimetoder Specific therapies Aktivitetsterapi Activity therapy 616 Sjukdomar Diseases Beteendemedicin Medicine and psychology Akutvård Medical emergencies Intensivvård Intensive care Palliativ vård, terminalvård Palliative and terminal care Smärta Pain Hjärt-kärlsjukdomar Diseases - cardiovascular system Diseases - hematopoietic, lymphatic, glandular, Endokrina sjukdomar, endokrinologi endocrine systems Sjukdomar i njurarna och urinvägarna Diseases- urogenital and urinary systems Sjukdomar i muskler och skelett Diseases - musculoskeletal system Sjukdomar i nervsystemet och psykiska störningar Övriga organiska sjukdomar i centrala nervsystemet Neuroser Neuroses Psykiska störningar Mental disorders Psykiatriska behandlingsmetoder Therapy Psykoterapi Psychotherapy Diseases of nervous system and mental disorders Other diseases in the central nervous system Grupp- och familjeterapi Group and family psychotherapy Övriga sjukdomar Other diseases Icke smittsamma sjukdomar och miljömedicin Cancer Cancer 617 Kirurgi, odontologi, oftalmologi, otologi, audiologi Rehabilitering Rehabilitation Noncommunicable diseases and environmental medicine Surgery, dentistry, ophthalmology, otology, audiology Idrottsmedicin Athletic and dance injuries Anestesiologi Anesthesiology 618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik och geriatrik Pediatrik Pediatrics Barnpsykiatri Child psychiatry Geriatrik Geriatrics 620 Ingenjörsvetenskap Engineering Konstruktion Engineering design Materialteknik Engineering materials Ergonomi Ergonomics 621 Tillämpad fysik Applied physics Gynecology, obstetrics, pediatrics and geriatrics

9 Elektroteknik, datorteknik, elektronik, belysning mm Teknisk optik Optical engineering Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting Elektronik, kommunikationsteknik Electronics, communications engineering Elektronik Electronics Kommunikationsteknik Communications engineering Maskinteknik Machine engineering 624 Anläggningsteknik Civil engineering 628 Sanitetsteknik Sanitary engineering 629 Fordonsteknik, Reglerteknik, mm Other branches of engineering 630 Jordbruk och liknande verksamheter Agriculture and related technologies 634 Fruktträdgårdar, frukt och skogsbruk Orchards, fruits, forestry 635 Trädgårdsodling (hortikultur) Garden crops (horticulture) 640 Hem och familj Home and family management 641 Mat och dryck Food and drink Matlagning för speciella grupper Cooking for health, appearance, personal reasons 650 Företagsledning och stödjande tjänster Management & auxiliary services Företagsekonomi - forskning Management - research 657 Redovisning Accounting Ekonomiska rapporter (redovisnings handlingar) Financial reports (Financial statements) Revision Auditing 658 Allmän företagsledning General management Småföretag Small enterprises Internationella företag International enterprises Organisation och ekonomiadministration Organization and financial management Företagsetablering Initiation of business enterprises Ekonomistyrning (ekonomiadministration) Financial management Hantering av inkomster och utgifter Management of income and expense Personaladministration Personnel management (Human resource management) Personalutveckling Education and training Ledning Executive management Planering, policyskrivande, kontroll, Planning, policymaking, control, quality kvalitetsarbete management Intern organisation Internal organization Beslutsfattande och information Decision making and information management Projektledning Project administration Förändringsarbete Change management Företagens sociala ansvar Corporate social responsibility Kommunikation Communication Produktionsstyrning Management of production Kvalitetskontroll Quality control Produktutveckling New product development Materialadministration Management of materials Marknadsföring Management of marketing Försäljning Sales management Säljfrämjande åtgärder Sales promotion Marknadsforskning Market research

10 Internationell marknadsföring Export marketing 659 Reklam och PR Advertising and public relations 660 Kemisk teknik Chemical engineering 670 Industriell tillverkning Manufacturing 680 Tillverkning för särskilda ändamål Manufacture for specific uses 681 Precisionsinstrument och andra apparater Precision instruments and other devices 690 Byggnadsteknik Construction of buildings 691 Byggnadsmaterial Building materials 692 Byggnadsprojektering Construction industry management 696 Värme, vatten, el Utilities (building facilities) - construction Uppvärmning, ventilation och 697 luftkonditionering Heating, ventilating, air-conditioning 700 Konstarterna The arts Estetiska ämnen - undervisning (bildundervisning) Arts - education 701 Konstfilosofi och konstteori Philosophy and theory of the arts 703 Konst lexikon och uppslagsverk Arts dictionaries and encyclopedias 709 Konsthistoria Art history Konsthistoria - Sverige Art history - Sweden 710 Fysisk planering och landskapsarkitektur Area planning and landscape architecture 712 Landskapsarkitektur Landscape architecture (Landscape design) 720 Arkitektur Architecture 728 Bostadshus och liknande byggnader Residential and related buildings 730 Skulptur, keramik, konstsmide Sculpture, ceramics & metalwork 740 Grafiska konstformer och konsthantverk Graphic arts and decorative arts Seriemagasin, grafiska romaner, tecknade serier mm 745 Konsthantverk Decorative arts Comic books, graphic novels, fotonovelas, cartoons, caricatures, comic strips Industriell formgivning Industrial art and design 750 Målarkonst och målningar Painting and paintings 770 Fotografi och datorkonst Photography and computer art 779 Fotografiska bilder Photographic images 780 Musik Music Musikhistoria Music - history and criticism Sånger Songs 790 Idrott, lek och underhållning Sports, games 6 entertainment Film, radio, TV Motion pictures, radio, television Film Motion pictures Filmestetik och filmteori Motion pictures - aesthetics Filmhistoria Motion pictures - history Filmhistoria: Sverige Motion pictures - history: Sweden 792 Scenframträdanden Stage presentations 794 Datorspel, schack mm Indoor games of skill 796 Idrott, sport och friluftsliv Athletic and outdoor sports and games Idrott filosofi, teori, psykologi mm Sports - philosophy, theory, psychology, etc Idrottsundervisning Physical education Bollsporter Ball games

11 Tyngdlyftning, friidrott, gymnastik Weight lifting, track and field, gymnastics Friluftsliv Outdoor life Vintersport Ice and snow sports 800 Litteratur och retorik Literature, rhetoric and criticism 801 Filosofi och teori Philosophy and theory 803 Litteratur - lexikon och uppslagsverk Dictionaries Litteraturundervisning Literature - education 808 Stilistik Rhetoric UTGÅR Författarskap och redigeringsteknik. Böcker som handlar allmänt om författarskap och redigeringsteknik ställs på 808. Böcker som handlar om professionellt, vetenskapligt och akademiskt skrivande ställs på oavsett bokens klassning. Authorship and editorial techniques Professionellt, vetenskapligt o akademiskt skrivande Professional, technical, expository literature Retorik Rhetoric of speech 809 Historia, beskrivning och analys History, description, critical appraisal of more than two literatures Poesi Poetry Dramatik Drama Romaner och noveller Fiction Barn- och ungdomslitteratur Children's literature--history and criticism Kvinnolitteratur Women authors (Literature) 810 Amerikansk litteratur på engelska American literature in English Amerikanska romaner och noveller på 813 engelska American fiction in English 820 Engelsk litteratur English & Old English literatures 823 Engelska romaner och noveller English fiction 830 Litteratur på germanska språk. Tysk litteratur Literatures of Germanic languages literature 839 Litteratur på övriga germanska språk Svensk litteratur Swedish literature Svensk poesi Swedish poetry Svensk dramatik Swedish drama Svenska romaner och noveller Swedish fiction 840 Litteratur på romanska språk. Fransk litteratur 860 Spansk och portugisisk litteratur 890 Litteratur på övriga språk Other literatures German Literatures of Romance languages. French literature Literatures of Spanish and Portuguese languages 900 Historia och geografi History and geography 901 Historiefilosofi och historieteori Philosophy and theory of history Historieundervisning (fr o m åk 7) History education Historia - forskning History - research 909 Världshistoria World history Etniska och nationella gruppers historia Ethnic and national groups - history 910 Geografi och resor Geography and travel Geografiska informationssystem Geographic information systems 914 Europa geografi och resor Europe geography and travel

12 Norden geografi och resor Scandinavia geography and travel Sverige geografi och resor Sweden geography and travel , 87, 88 Delar av Sverige (används inte) Böcker klassade , , placeras på Asien geografi och resor Asia geography and travel 916 Afrika geografi och resor Africa geography and travel 917 Nordamerika geografi och resor North America geography and travel 918 Sydamerika geografi och resor South America geography and travel 919 Övriga områden geografi och resor Other areas geography and travel 920 Biografi, genealogi och insignier Biography, genealogy, insignia 930 Gamla världens historia till ca 499 History of ancient world (to ca. 499) Sverige före 481 Sweden to Europas historia Europe - history 941 Brittiska öarnas historia British Isles - history 942 Används inte. Placeras på 941 England och Wales England and Wales 943 Centraleuropas o Tysklands historia Central Europe & Germany - history 944 Frankrikes o Monacos historia France & Monaco - history 947 Östeuropas o Rysslands historia Eastern Europe & Russia - history 948 Nordens historia utom Island Scandinavia - history Sveriges historia Sweden - history Götaland Götaland Svealand Svealand Stockholm Stockholm Norrland Norrland Gävleborgs län Gävleborg county 949 Övriga delar av Europa - historia Other parts of Europe - history 950 Asiens o Fjärran österns historia Asia, Orient & Far East - history 960 Afrikas historia Africa - history 970 Nordamerikas historia North America - history 980 Sydamerikas historia South America - history 990 Övriga områdens historia Other areas - history *) Läroplaner för förskola, grundskola, gymnasium oavsett klassning samt sådant som är klassat 375 med underindelningar. Läroplaner för vuxenutbildning eller högskoleutbildning placeras på 374 resp 378. Skönlitteratur För vuxna s800 s820 s821 s822 s823 s830 Skönlitteratur (annan än nedanstående) Skönlitteratur på engelska (annan än nedanstående) Poesi på engelska Dramatik på engelska Romaner och noveller på engelska Skönlitteratur på tyska För barn (se under tabellen)

13 13 s839.7 Skönlitteratur på svenska (annan än nedanstående) s Poesi på svenska s Dramatik på svenska s Romaner och noveller på svenska s Skönlitteratur på danska s Skönlitteratur på norska s840 Skönlitteratur på franska s860 Skönlitteratur på spanska och portugisiska BARNBÖCKER - SKÖNLITTERATUR Sagosaml Antologier Poesi barn Dramatik barn Barn (tidigare Hcf, Hcg, Hc,u) Bild BARNBÖCKER FAKTABÖCKER Märks som vuxenlitteraturen och ställs upp tillsammans med den men med uppslagsordet på gul tejp SPECIELLA HYLLSIGNATURER Lexikon (dvs allmänna språklexikon) Lexikon Arabiska Lexikon Danska Lexikon Engelska Lexikon Finska Lexikon Flerspråkiga Lexikon Franska Lexikon Grekiska Lexikon Isländska Lexikon Italienska Lexikon Kinesiska Lexikon Latin Lexikon Nederländska Lexikon Norska Lexikon Polska Lexikon Portugisiska Lexikon Ryska Lexikon Spanska Lexikon Svenska Lexikon Tyska Lexikon Ungerska Lexikon Övriga språk Uppslagsverk (dvs allmänna sådana) Atlaser Folianthylla Off stat Officiell statistik

14 14 Int off stat Internationell officiell statistik SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar Ds Departementsserien Proposition Regeringens propositioner HiG 401 FoU-rapport / Högskolan i Gävle HiG 403 Working paper / University of Gävle HiG 404 HS-institutionens skriftserie HiG 405 Lärarutbildningens rapportserie HiG 406 Religionsvetenskapliga studier från Gävle HiG 407 Pedagogiska rådets skriftserie HiG 408 Lärarutbildningens skriftserie Hig 409 Skrifter från avdelningen för medier, kommunikation och film Rapport Numrerade rapportserier i magasin LÄROMEDEL Förskol Sko Förskolan Skolförberedande Grund Bild F-3 Grundskolan Bild Förskoleklass-skolår 3 Grund Bio 4-6 Grundskolan Biologi Skolår 4-6 Grund Bio 7-9 Grundskolan Biologi Skolår 7-9 Grund Eng F-3 Grundskolan Engelska Förskoleklass-skolår 3 Grund Eng 4-6 Grundskolan Engelska Skolår 4-6 Grund Eng 7-9 Grundskolan Engelska Skolår 7-9 Grund Fra 7-9 Grundskolan Franska Skolår 7-9 Grund Fys 4-6 Grundskolan Fysik Skolår 4-6 Grund Fys 7-9 Grundskolan Fysik Skolår 7-9 Grund Geo 4-6 Grundskolan Geografi Skolår 4-6 Grund Geo 7-9 Grundskolan Geografi Skolår 7-9 Grund Hem 7-9 Grundskolan Hem- och konsumentkunskap Skolår 7-9 Grund His F-3 Grundskolan Historia Förskoleklass-skolår 3 Grund His 4-6 Grundskolan Historia Skolår 4-6 Grund His 7-9 Grundskolan Historia Skolår 7-9 Grund Ita 7-9 Grundskolan Italienska Skolår 7-9 Grund Kemi 7-9 Grundskolan Kemi Skolår 7-9 Grund Mat F-3 Grundskolan Matematik Förskoleklass-skolår 3 Grund Mat 4-6 Grundskolan Matematik Skolår 4-6 Grund Mat 7-9 Grundskolan Matematik Skolår 7-9 Grund OÄ F-3 Grundskolan Orienteringsämnen Förskoleklass-skolår 3 Grund OÄ 4-6 Grundskolan Orienteringsämnen Skolår 4-6 Grund Rel 4-6 Grundskolan Religion Skolår 4-6 Grund Rel 7-9 Grundskolan Religion Skolår 7-9 Grund Sam 4-6 Grundskolan Samhällskunskap Skolår 4-6 Grund Sam 7-9 Grundskolan Samhällskunskap Skolår 7-9 Grund SO 7-9 Grundskolan Samhällsorienterande ämnen Skolår 7-9 Grund Spa 4-6 Grundskolan Spanska Skolår 4-6 Grund Spa 7-9 Grundskolan Spanska Skolår 7-9 Grund Sve F-3 Grundskolan Svenska Förskoleklass-skolår 3 Grund Sve 4-6 Grundskolan Svenska Skolår 4-6 Grund Sve 7-9 Grundskolan Svenska Skolår 7-9 Grund Sve2 4-6 Grundskolan Svenska2 Skolår 4-6 Grund Sve2 7-9 Grundskolan Svenska2 Skolår 7-9 Grund Tys 4-6 Grundskolan Tyska Skolår 4-6 Grund Tys 7-9 Grundskolan Tyska Skolår 7-9 Grund Teknik F-3 Grundskolan Teknik Förskoleklass-skolår 3 Grund Teknik 4-6 Grundskolan Teknik Skolår 4-6 Grund Teknik 7-9 Grundskolan Teknik Skolår 7-9 Gymnasiet Bio Gymnasieskolan Biologi Gymnasiet Dat Gymnasieskolan Datorkunskap Gymnasiet Eng Gymnasieskolan Engelska

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Knubbtexter Vuxenavdelningen Lidingö stadsbibliotek

Knubbtexter Vuxenavdelningen Lidingö stadsbibliotek Knubbtexter Vuxenavdelningen Lidingö stadsbibliotek 000 Allmän kunskap 000 Allmän kunskap 001 Idé- och lärdomshistoria 001.2-001.3 Bildning och lärande 001.4 Forskning 001.9 Kontroversiell kunskap 002

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll

Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll Ämnesordsmöte 2011-11-10 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska som skrev, Kerstin Urberg. Nya ämnesord Andra Wienskolan Se-hänvisning från: Andra wienerskolan Se-hänvisning från: Schönberg-skolan Se-hänvisning

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17)

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2015-06-04, 2014-06-17 Gäller från och med 2014-01-30 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Ämnesordsmöte 2012-08-30 Protokoll

Ämnesordsmöte 2012-08-30 Protokoll Ämnesordsmöte 2012-08-30 Protokoll Närvarande: Kerstin Urberg som skrev, Grazyna Sowinska. Nya ämnesord Android (operativsystem) 005.432 ; 621.38456 #c Mobiltelefonisystem Överordnad term: Mobiltelefoner

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Rapport 2008-04 Per Ahlgren Bibliometriker SUB Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Stockholms universitet Telefon: 08 674

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna.

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna. 27025 A World worth taking care of 5 5 0 41283 Advanced Cognitive Psychology 2 3 0 41285 Advanced Developmental Psychology 2 4 1 89079 Advanced Immunology 5 7 0 46183 Advanced Programming in R 3 2 0 43215

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING Klassificeringen används vid insamling av uppgifter om undervisningstimmar i utbildning för vuxna som inte

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Ämnesordsmöte 2012-04-05 Protokoll

Ämnesordsmöte 2012-04-05 Protokoll Ämnesordsmöte 2012-04-05 Protokoll Närvarande: Grazyna Sowinska, Kerstin Urberg som skrev. Nya ämnesord 11 september-attackerna 2001 i konsten LCSH: September 11 Terrorist Attacks, 2001, in art Acheuléen

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Introduktion till Englands utbildningssystem Grundskola (primary and secondary education)

Introduktion till Englands utbildningssystem Grundskola (primary and secondary education) Introduktion till Englands utbildningssystem Utbildningssystemet i England ligger under utbildningsdepartementet och departementet för näringsliv, innovation och färdigheter. På lokal nivå har kommunala

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 1 0 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 76 0 43152 Engelska

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Välkommen till öppet hus!

Välkommen till öppet hus! Välkommen till öppet hus! Du kommer att möta våra duktiga elever, engagerade lärare Öppet Per Brahegymnasiet och fåhus uppleva på vår vackra skolmiljö. Lördagen denöppet 8 november, kl 10-13 Vad: PB-dagen,

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer