LibQUAL-gruppens rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LibQUAL-gruppens rapport"

Transkript

1 LibQUAL-gruppens rapport December 2006 Ulrika Fröberg Karin Henning Britt Omstedt Karin Pettersson Marju Remes Castell

2 1

3 Sammanfattning Under genomfördes LibQUAL-undersökningar på UB: s olika enheter. Hösten 2006 fick LibQUAL-gruppen i uppdrag att sammanställa resultaten och peka ut de problem som bör lyftas centralt. Gruppen har bearbetat de delar i undersökningen som berör gemensamma resurser, t.ex. webbplatsen, GUNDA och våra elektroniska resurser. De är områden som ingen enhet ensam kan påverka och där våra användare pekar ut brister. I vårt arbete har vi utgått från grafer och tabeller i resultatböcker samt enheternas lokala sammanställningar. Vi har låtit kommentarmaterialet illustrera de brister som kommit fram. Vår slutsats är: Mest angeläget att ta itu med blir de frågor som rör informationskontroll som uppvisar sämst tillräcklighet men också har höga önskenivåer. Till dessa hör frågorna om: - en lättnavigerad webbplats - lätthanterliga sökverktyg - tillgången till utbudet av tryckta och elektroniska tidskrifter LibQUAL-gruppen föreslår att kvalitetsgruppen ger de grupper som arbetar med dessa frågor i uppdrag att ta del av rapporten och arbeta vidare med resultatet. Vi har kategoriserat kommentarer för att lätt ge UB: s centrala funktionsgrupper en översikt över synpunkter som rör just deras arbetsområde. 2

4 3

5 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 5 2 Gruppens uppdrag 5 3 Gruppens arbetsmetod och definitioner 5 4 GUB: s LibQUAL-undersökningar Beskrivning av LibQUAL 7 6 Hur man tolkar polardiagrammen 8 7 Gemensamma resultat Sammanfattning Gemensamma problemområden Önskemål och brister inom dimensionen informationskontroll Användargruppen grundstudenter Användargruppen studenter med högskoleexamen Användargruppen lärare/forskare Jämförelse mellan användargrupperna Kommentarer som belyser problemområden 17 8 Nöjdhets- och informationskompetensfrågor 21 9 Lokala uppföljningar och åtgärder Förslag till centrala uppföljningar och åtgärder Rekommendationer inför en eventuellt kommande LibQUAL-omgång Referenser och litteratur 26 Bilaga 1-4 4

6 1 Bakgrund Göteborgs universitetsbiblioteks olika enheter har under en följd av två år deltagit i det internationella utvärderingsprogrammet LibQUAL. Grunden i LibQUAL är en webbaserad enkät innehållande 20-talet påståenden som användarna får ta ställning till, en ruta för fria kommentarer och ett antal kompletterande frågor att besvara. LibQUAL är utarbetat av amerikanska Association of Research Libraries, ARL, i samarbete med Texas A & M University och har använts av över 700 nordamerikanska och europeiska forskningsbibliotek sedan Detta kan ge stora möjligheter till benchmarking. I undersökningen mäts användarnas uppfattning om tre dimensioner av bibliotekskvalité; service, upplevelse av informationskontroll och lokaler/miljö. Mer att läsa finns på: 2 Gruppens uppdrag Göteborgs UB: s LibQUAL-grupp bildades hösten 2006 med uppdrag att tillvarata och samordna resultat och synpunkter som kommit upp i enheternas olika LibQUAL-enkäter. Gruppen är en undergrupp till kvalitetsgruppen och rapporterar till densamma. Gruppens uppdrag som formulerades i september har varit att: 1. Ur LibQual-enkäterna undersöka vilka slutsatser som kan dras för förbättringsarbetet inom UB. Det gäller dels lokalt för enheterna men också vilka förbättringsområden som bör lyftas centralt (t.ex. webb, GUNDA). 2. Initiera kompletterande undersökningar/intervjuer för att kunna åtgärda problem på ett optimalt sätt. 3. Föreslå ev. förändringar/kompletterande frågor inför nästa LibQual-enkät 4. Jämföra resultat från andra biblioteks LibQual-undersökningar (t.ex. mellan bibliotek inom samma ämnesområde) Det viktiga just nu är punkt 1 och 2. Gruppens arbete finns dokumenterat på intranätet se https://intra.ub.gu.se/personal/gub/verksamhet/libqual/. (citerat ur Kvalitetsgruppens uppdrag till LibQUAL-gruppen) 3 Gruppens arbetsmetod och definitioner Vi inledde arbetet med att identifiera gemensamma problemområden utifrån LibQUAL: s diagram och tabeller. Vi gick igenom de 22 påståendena i LibQUAL-enkäten för att hitta de som berör UB-gemensamma angelägenheter. Det tydligaste gemensamma området är det som berör användarnas informationskontroll. Vi utgick från enheternas lokala sammanställningar av resultaten och plockade fram de påståenden inom dimensionen informationskontroll som placerade sig bland de fem med högst önskenivå av alla frågor i alla tre dimensionerna på varje enhet. På samma sätt 5

7 identifierades gemensamma problemområden, d.v.s. områden där användarnas minimikrav inte kan sägas vara uppnådda eller där vi överträffar dem med knapp marginal. En tredjedel av respondenterna har lämnat kommentarer. Dessa har behandlats som illustrationer och förtydligande av diagram och tabeller. Vi har försökt urskilja och sammanföra de olika enheternas kommentarer som i första hand rör det som visat sig vara gemensamma problemområden. I vår rapport används benämningen enheter för samtliga av UB: s enheter, bibliotek och studietorg. I tabeller och diagram används de vedertagna, interna förkortningarna för de olika biblioteksenheterna, se nästa avsnitt. I användargruppen studenter med högskoleexamen ingår även doktorander. I denna rapport behandlas ej Botanik- och miljöbibliotekets eller Geovetenskapliga bibliotekets resultat eftersom dessa enheter valt att inte delta. 4 GUB: s LibQUAL-undersökningar UB: s enheter har deltagit i undersökningen vid olika tidpunkter. Först ut var Ekonomiska biblioteket (Ge) våren Därefter följde Pedagogiska biblioteket (Gp) våren Biomedicinska biblioteket (Gm) med Botanik- och miljöbiblioteket (Gb), Geovetenskapliga biblioteket(gg) samt Studietorget (Stg) deltog hösten Centralbiblioteket (G) gjorde sin undersökning våren 2006, resultaten från denna delades upp på Centralbiblioteket (G), Ekonomiska (Ge) och Kurs- och tidningsbiblioteket (Gk). Enkäten har varit den samma under de två åren. Efter den första svenska LibQUALomgången 2004, initierade de tre deltagande svenska biblioteken en revidering av översättningen som sedan användes första gången Ordalydelsen i vissa frågor har därvid ändrats något men innebörden är densamma. Det underlag som rapporten behandlar omfattar således svaren från 4032 personer som besvarat LibQUAL-enkäten under de två åren personer, ca. en tredjedel, passade också på att framföra ytterligare synpunkter genom att ta tillfället i akt och fylla i rutan för fria kommentarer. Antal svarande GUB: s LibQUAL-enkäter Enhet Alla Grundstudenter Studenter med högskoleexamen Lärare/forskare Antal som lämnat kommentarer G Ge Ge Gk Gm Gp Stg Summa

8 5 Beskrivning av LibQUAL LibQUAL bygger på SERVQUAL, ett väldokumenterat utvärderingsinstrument presenterat 1990 (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990), som använts framför allt inom den privata tjänstesektorn men som också tidigare har använts i biblioteksmiljöer (Alopaeus, 1998). SERVQUAL innebär att servicekvalitet mäts genom att ta reda på skillnaden mellan kundernas önskemål om servicen och deras uppfattning av den erbjudna servicen. Enligt teorin är det bara kundernas uppfattning som kan utgöra ett mått på hur väl man lyckas med sin service. Användarundersökningar förhåller sig som regel till användarens/kundens uppfattning om den faktiskt erbjudna servicen. LibQUAL ger dessutom ett mått på användarnas toleransnivåer avseende olika aspekter på bibliotekens service genom att man frågar både efter den lägsta acceptabla nivån miniminivån, och efter användarens önskenivå d.v.s. användarens föreställning om biblioteksservice när den är som allra bäst. När man sedan sammanställer dessa tre mått minimikrav, önskenivå och upplevd nivå kan man mäta skillnaden gap mellan användarnas önskenivå på servicegrad och den upplevda nivån på servicegrad och mellan användarnas minimikrav och deras upplevelse av servicenivån. Rent konkret består enkäten (se bilaga 1) av 22 påståenden om bibliotekets tjänster fördelat på de tre dimensionerna service/bemötande AS (Affect of Service), informationskontroll IC (Information Control) och lokaler/miljö LP (Library as Place). Vid varje påstående ombeds respondenten värdera lägsta tänkbara servicenivå, önskad servicenivå och upplevd servicenivå. Resultatet blir ett mått på skillnaden - gap - mellan lägst, önskad och upplevd servicenivå inom de tre dimensionerna. Dessutom finns ett antal enkla frågor om besöksfrekvens, informationskompetens och allmän nöjdhet med biblioteket samt demografiska frågor. Utöver frågorna ombeds respondenterna att ge egna kommentarer om biblioteksverksamheten. Varje bibliotek erhåller efter avslutad undersökning en resultatbok där resultaten presenteras på olika sätt med grafer och tabeller. Typiskt för LibQUAL är de färgglada polardiagrammen. 7

9 6 Hur man tolkar polardiagrammen LibQUAL bygger som tidigare nämnts på utvärderingsinstrumentet SERVQUAL med dess gap-teori. Vad som mäts är kortfattat skillnaderna, gap, mellan lägsta tänkbara servicenivå användaren kan acceptera, önskad servicenivå och faktiskt upplevd servicenivå. På sidorna 12, 14 och 16 återfinns UB: s resultat i form av polardiagram. Polardiagrammen visar en sammanställning över enkätens 22 huvudfrågor. Varje axel motsvarar en fråga. På varje axel visas användarnas minimi-, upplevda- och önskade nivåer av vår service. Det blå fältet speglar skillnaden mellan användarens minimikrav och hur han/hon faktiskt upplever den erbjudna servicenivån och visar i vilken grad biblioteket lyckas överträffa minimikraven, detta kallas tillräcklighetsgap. Det gula fältet i sin tur illustrerar skillnaden mellan upplevd servicenivå och den nivå som användaren önskar, överlägsenhetsgap. Rött på figuren betyder att servicegraden ej når upp till minimikraven och grönt betyder att den överträffar önskenivåerna. 8

10 7 Gemensamma resultat 7.1 Sammanfattning Nöjdast verkar våra användare vara med servicen som ges av UB: s personal alltså det bemötande man får, dimensionen AS service/bemötande. Det illustreras på polardiagrammen av bredare blå stråk vilka visar att vi, med marginal, överträffar minimikraven. Här finns givetvis också utrymme för förbättringar av olika slag, det gula området, men på graferna ser vi att tillräcklighetsgapen för dimensionen AS är övervägande positivt. I kommentarmaterialet får personalen mycket uppmuntran överlag, även om vissa klagomål också framförs. Vad gäller bibliotekens lokaler, dimensionen LP lokaler/miljö skiftar det efter lokala förhållanden. Det största problemet är studenternas upplevda brist på studieplatser och grupparbetsplatser. Detta illustreras tydligt i t.ex. Ge: s och Gp: s grafer vid frågorna LP 1 och LP 5, där vi ser röda kilar på graferna för studenternas svar, se s. 12. Tillgången till lokaler når alltså inte upp till studenternas uppfattning om miniminivå på dessa enheter. De tydligaste gemensamma problemområdena ligger inom dimensionen IC informationskontroll. Här finns alla de frågor som rör UB-gemensamma områden som webbplats, sökverktyg och bibliotekskatalog. Det är också här som de flesta negativa tillräcklighetsgapen återfinns (illustreras med tunna blå eller t.o.m. röda stråk på graferna). Här når vi knappt över miniminivåerna och i vissa fall når vi inte upp till dem. 7.2 Gemensamma problemområden Redan när Ekonomiska biblioteket gjorde sin undersökning 2004 märkte man att vissa problem och upplevda brister är sådana som den enskilda enheten inte själv så lätt kan åtgärda som en del i ett större bibliotekssystem. Även övriga enheter har fått liknande resultat. Gruppens uppgift har också varit att sammanställa och föreslå vilka förbättringsområden som bör lyftas centralt. Andra brister kan naturligtvis den enskilda enheten själv bäst åtgärda men det har ett stort värde i att ta del av varandras resonemang och förslag till åtgärder. Frågorna inom dimensionen LP lokaler/miljö är enhetsspecifika såtillvida att enheterna svarar för sina lokaler. Dock finns ett gemensamt ansvar för UB och även för GU för studenters tillgång till arbetsplatser för enskilda såväl som gruppstudier. Inom dimensionen LP finns ett stort missnöje med för få grupprum och studieplatser. Det kommer också tydligt fram i kommentarerna men hanteras inte ytterligare här eftersom det skiljer sig enheterna emellan. Frågorna inom dimensionen AS service/bemötande, d.v.s. användarnas uppfattning om personalens service och bemötande är till största delen enhetsspecifika, d.v.s. åtgärdas bäst på enheten. Dock skulle fråga AS-9 som handlar om pålitligheten i att hantera problem med bibliotekets tjänster kunna uppfattas som GUB-gemensam om man menar att låne-, beställnings-, fjärrlåne- och bokningstjänster samt avgifter och räkningar kräver gemensamma rutiner. En del av dessa svar och kommentarer kan nog också hänföras till temat GUNDA eller webbplatsen som ju är gemensamma funktioner. Dimensionen IC, informationskontroll, dvs. bibliotekens bestånd av böcker, tidskrifter och databaser och hur pass lättåtkomliga de är, är den dimension som allra mest handlar om gemensamma resurser och gemensam service t.ex. webbplatsen, GUNDA och elektroniska resurser. De flesta av frågorna är därmed UB-övergripande vilket gör dimensionen 9

11 informationskontroll till den dimension som varje enhet själv har svårast att påverka. Frågan IC-3, om det tryckta material jag behöver för mitt arbete kan tolkas som en mer enhetsspecifik förvärvsfråga men skulle också kunna tolkas som en gemensam fråga om övergripande förvärvspolicy. Gruppens arbete har, i detta första skede, koncentrerats på att bearbeta de gemensamma problem som kommer fram i dimensionen IC informationskontroll. Detta av två anledningar. Dels handlar det som redan nämnt oftast om gemensamma resurser som ingen enhet själv kan påverka. Dels är tillräcklighetsgapen inom informationskontroll generellt sämre än inom övriga dimensioner. 7.3 Önskemål och brister inom dimensionen informationskontroll Dimensionen informationskontroll (IC) omfattar påståenden om bibliotekens fysiska mediebestånd likaväl som användarens möjlighet att lätt nå dessa. I LibQUAL mäts tre nivåer; användarnas minimikrav på service, användarnas önskenivå på servicegrad samt på vilken nivå de upplever den faktiskt erbjudna servicen. Genom att ställa samman vilka påståenden som återkommer bland de fem med högst önskenivå på de olika enheterna kan vi se vilka som kan anses viktiga på flest enheter. Genom att sedan titta på tillräcklighetsgapen, måttet på hur väl vi uppfyller användarnas minimikrav, kan vi se vilka områden som man är mest missnöjd med. Om något påstående har både hög önskenivå och ett tillräcklighetsgap nära noll eller under noll så måste detta vara anledning till åtgärder. Vår sammanställning av de olika enheternas resultat visar att dimensionen informationskontroll är den där kraven och önskemålen är de högsta på flest av UB: s enheter. De olika användarkategorierna skiljer sig något åt. På de följande sidorna redovisas undersökningarnas resultat i form av polardiagram från vardera enhet och våra tre olika användargrupper. Den åtföljande texten tar i första hand fasta på önskenivåer och brister vad gäller dimensionen informationskontroll. 10

12 7.3.1 Användargruppen grundstudenter IC-frågor med högst värde på önskad nivå (viktigast) Antal enheter där påståendet är bland de fem mest önskade i parentes. Högsta antal enheter är sex. För fullständiga siffror se tabellen i bilaga 2. För förkortningarna för biblioteksenheternas namn se s. 6. IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (6) IC-5 Modern utrustning som underlättar för mig att komma åt den information jag behöver (4) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (4) IC-frågor med sämst tillräcklighet (detta är vi sämst på) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (4) För studenter på grundnivå får tillgången till en bra webbplats anses vara den viktigaste inom dimensionen IC, den placeras högt på samtliga sex enheter. Frågorna om bibliotekets utrustning och önskan om lätthanterliga sökverktyg hamnar högt i önskenivå på fyra enheter. Man vill kunna klara mycket själv. Tittar vi på var tillräcklighetsgapen är som sämst, alltså var skillnaden mellan minimikrav och upplevd nivå är som lägst, kan vi se att frågan om webbplatsen (IC-2) hör till dem med sämst tillräcklighetsgap på fyra enheter. Hög önskenivå på alla enheter och låg tillräcklighet på fyra av sex enheter kan vara anledning till åtgärder. I övrigt är grundstudenterna mindre överens än övriga kategorier om vad man är missnöjd med. Diagrammen visar också att denna grupp upplever brist på studieplatser och/eller grupprum som ett större problem än frågorna som rör informationskontrollen. På fyra enheter syns röda stråk i dimensionen LP som rör bibliotekens lokaler. 11

13 Grundstudenter G Ge Gk Gm Gp Stg 12

14 7.3.2 Användargruppen studenter med högskoleexamen IC-frågor med högst värde på önskad nivå (viktigast) Antal enheter där påståendet är bland de fem mest önskade i parentes. Högsta antal enheter är sex. För fullständiga siffror se tabellen i bilaga 2. För förkortningarna för biblioteksenheternas namn se s. 6. IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats (5) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (5) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (5) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (4) IC-frågor med sämst tillräcklighet (detta är vi sämst på) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (6) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (5) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (4) Önskemålen vad gäller informationskontroll från studenter med högskoleexamen är mer enhetliga än de från grundstudenterna. De liknar mer lärarnas/forskarnas, vilket kanske delvis kan förklaras av att doktoranderna räknas in i denna studentgrupp. Man kan se att tre frågor har höga önskenivåer på fem olika enheter och en på fyra enheter utav sex. Det är frågorna om access utifrån, webbplats, lätthanterliga sökverktyg respektive tillgången till tryckta och/eller elektroniska tidskrifter. För dessa studenter är frågorna med sämst tillräcklighetsgap de om tillgången till tidskrifter, lätthanterliga sökverktyg och webbplatsen. Här stöter vi också på minusvärden (röda markeringar) inom dimensionen informationskontroll på tre enheter. Vår service inom dessa områden når alltså inte upp till det som man har angivit som sin miniminivå. Även studenter på denna högre nivå upplever en viss brist på arbetsplatser men ej i samma utsträckning som studenterna på lägre nivå. 13

15 Studenter med högskoleexamen G Ge Gk Gm Gp Stg 14

16 7.3.3 Användargruppen lärare/forskare IC-frågor med högst värde på önskad nivå (viktigast) Antal enheter där påståendet är bland de fem mest önskade i parentes. För fullständiga siffror se tabellen i bilaga 2. För förkortningarna för biblioteksenheternas namn se s. 6. För denna användargrupp har vi ej räknat med enheterna Gk eller Stg av två skäl, dels är det få svarande inom denna kategori, dels är de inte dessa enheters målgrupp. Här är alltså högsta antalet enheter fyra. IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (4) IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats (3) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (3) IC-frågor med sämst tillräcklighet (detta är vi sämst på) IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats (4) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (4) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (4) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (4) När vi kommer till användarkategorin lärare/forskare blir önskenivåerna högre och tillräcklighetsgapen sämre. Här har vi också de flesta minusvärdena, alltså områden där servicen inte når upp till minimikraven. Detta syns som röda värden i polardiagrammen. Endast en enhet undgår detta. Ett område inom IC har bland de högsta önskenivåerna för lärare/forskare på alla fyra enheterna och det är frågan om lätthanterliga sökverktyg. Områdena access utifrån och tillgång till tidskrifter placeras högt på tre av fyra enheter. Man vill kunna sitta hemma eller på sitt tjänsterum och arbeta med våra resurser. För tre områden: webbplatsen, lätthanterliga sökverktyg och tillgång till tidskrifter är tillräcklighetsgapet negativt på tre av fyra enheter (röda stråk på graferna). De uppvisar också breda gula stråk d.v.s. hör till dem som placerats högst på önskenivån, vilket gör dem extra viktiga att ta itu med för att lärares/forskares tillräcklighetsgap ska förbättras. 15

17 Lärare/forskare G Ge Gm Gp 16

18 7.4 Jämförelse mellan användargrupperna Alla tre användarkategorierna placerar frågan om lätthanterliga sökverktyg (IC-6) högt på önskenivån. De båda studentgrupperna är överens om att webbplatsen (IC-2) är ett viktigt område. Studenter med högskoleexamen och lärare/forskare tycker att access utifrån och tillgång till tryckta eller elektroniska tidskrifter (IC-1 och IC-8) hör till de viktigaste områdena. Alla tre kategorier; grundstudenter, studenter med examen och lärare/forskare ger låga tillräcklighetsiffror för frågan om webbplats (IC-2). Här finns också minusvärden från studenter med examen och lärare/forskare. För grupperna studenter med examen och lärare/forskare visar resultaten på låg tillräcklighet för två områden; lätthanterliga sökverktyg och tillgång till tidskrifter (IC-6 och IC-8). Här finns de sämsta minusvärdena (rött på graferna). 7.5 Kommentarer som belyser problemområden Cirka en tredjedel (1271) av våra respondenter har tagit sig tid att lämna mer eller mindre utförliga kommentarer om vår verksamhet. Kommentarerna kan ge oss en fingervisning om vad användarna menar med sina svar på frågorna i enkäten och bör kopplas till frågorna i de olika dimensionerna. Det är också viktigt att påpeka att vissa kommentarer tyder på att det finns missuppfattningar och missförstånd angående våra tjänster. Man efterlyser tjänster och möjligheter som redan erbjuds, tidskrifter som redan prenumereras på etc. Här krävs ytterligare informations- och marknadsföringsinsatser. Som vi redan konstaterat finns de flesta gemensamma problemområdena inom dimensionen informationskontroll, IC, som beskriver bibliotekets innehav av och användarnas åtkomst till informationskällorna. LibQUAL-gruppen har tittat närmare på och sammanställt de kommentarer inom IC-dimensionen som rör gemensamma problemområden vilka våra användare placerat högt på sina önskenivåer och/eller som har dåliga tillräcklighetsgap. Där en kommentar berör flera ämnen har denna delats upp eller dubblerats. Vi har fördelat kommentarerna på sju teman för att enkelt kunna ge berörda grupper mer kött på benen angående vad som bör kunna göras för att förbättra våra tjänster. Vi måste dock påpeka att det kan vara svårt att i kommentarmaterialet klart skilja de olika teman som rör våra elektroniska tjänster åt. Det råder stor begreppsförvirring hos våra användare om vad som är en e-bok, en tidskrift eller en databas. Vi har därför valt att i tveksamma fall hänföra kommentaren till flera tema. Kommentarsammanställningen angående IC-frågor finns i bilaga 3. Access utifrån Vi definierar access som möjligheten att nå våra resurser hemifrån eller från ett tjänsterum. Den tydligaste kopplingen är till enkätens IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats. IC-1 har ett negativt tillräcklighetsgap hos gruppen lärare/forskare på tre enheter. Tillgänglighet till våra resurser hemifrån rankas högt bland önskemålen av både gruppen studenter med högskoleexamen och lärare/forskare på flera av våra enheter. Även IC-7 Att göra information lättåtkomlig för självständigt bruk kan antas beröras om man lägger tonvikten på åtkomligheten. 17

19 Att komma åt våra elektroniska resurser utifrån är något som uppskattas mycket av användarna. De flesta kommentarer är positiva. Det finns önskemål att kunna utföra fler tjänster hemifrån (oklart vilka). Här finns även kritik mot att man måste vara inskriven på Göteborgs universitet för att ta del av elektroniska resurser hemifrån. Databaser Frågorna IC-4 och IC-6 i diagrammen; Lätthanterliga sökverktyg respektive elektroniska informationsresurser jag behöver kan kopplas bl.a. till våra databaser. Önskan om lätthanterliga sökverktyg (IC-6) placeras högt på de flesta enheter av alla användarkategorier. Tillräcklighetsgapet är dåligt; tunna blå markeringar på polardiagrammen, eller t.o.m. på minusvärden. Rött på graferna visar att vi inte når upp till minimikraven, gäller främst lärares/ forskares perspektiv. Här finns alltså stort utrymme för förbättringar. Vad kommer fram i kommentarerna? Jo, de positiva kommentarerna handlar mest om att databaser faktiskt finns och erbjuds. Särskilt nämns värdet av detta när man är bosatt på annan ort eller studerar på distans. Många av de negativa kommentarerna handlar om att man tycker databaserna är svåra att använda och snåriga att söka i. Några respondenter visar på självinsikt och efterlyser mer undervisning eller information om hur man går tillväga. Tillgång till fler avhandlingar, uppsatser och rapporter i elektronisk form efterlyses. Det negativa handlar också om att man önskar mer i största allmänhet samt ibland namnger vissa databaser man saknar. Datorutrustning Påståendet IC-5 Modern utrustning som gör det lätt för mig att komma åt den information som jag behöver kan sägas vara den som berör vår datorutrustning. Hit har vi fört kommentarer som rör vår offentliga IT-miljö (datorer, skrivare, bokomater). IC-5 är ett av de högsta önskemålen bland grundstudenterna på fem av enheterna. Tillräcklighetsgapen är små, däremot är det inte ett av de områden där vi presterat allra lägst. I kommentarmaterialet dominerar grundstudenternas kommentarer (ca 70 %). Man är missnöjd med tillgången och standarden på datorer. Man vill ha fler datorer i biblioteken. Man klagar också på alltför långsamma datorer och upplever att de inte är pålitliga (skrivet material har gått förlorat). Vad gäller inloggningsfunktionen på offentliga datorer har vi både fått negativa och positiva kommentarer. Flera efterlyser också trådlös uppkoppling (nu i bruk på två enheter). E-böcker Låntagarnas uppfattningar om e-böcker berörs bl.a. av frågorna IC-4 och IC-6 på graferna Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta saker på egen hand respektive De elektroniska informationsresurser jag behöver. Vi har redan konstaterat att önskan om lätthanterliga sökverktyg (IC-6) placeras högt på de flesta enheter av alla användargrupper. Tillräcklighetsgapet är dåligt; tunna blå markeringar på polardiagrammen, eller t.o.m. minusvärden; rött på graferna visar att vi inte når upp till minimikraven. Vad kommer fram i kommentarerna om e-böcker? Många är glada över att de finns och uttrycker det i positiva kommentarer. Uppfattas som värdefullt när man är bosatt på annan ort eller studerar på distans. Negativa kommentarer visar att man tycker e-böcker är svåra att använda, svåra att ladda eller att skriva ut. Ett par personer tar upp licensfrågan och menar att det är absurt att en e-bok kan vara utlånad. Man önskar fler titlar och namnger dem ibland. 18

20 GUNDA Här har vi samlat alla kommentarer som rör vår bibliotekskatalog. Eftersom LibQUAL inte har någon specifik fråga som rör bibliotekskatalogen kan vi inte veta helst säkert inom vilken IC-fråga användarna placerat synpunkter på GUNDA. Man kan anta att i första hand IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta saker på egen hand kan röra GUNDA men den kan även röra andra sökverktyg. Även IC-7 Att göra informationen lättåtkomlig för självständigt bruk kan antas beröra GUNDA. Lätthanterliga sökverktyg ligger bland de högst önskade frågorna för alla användargrupper. Den är också en av de frågor där vi ligger sämst till hos alla användargrupper. Kritiken är särskilt stark hos gruppen lärare/forskare där frågan både tillhör en av de högst önskade samt är en som har sämst tillräcklighet på alla våra enheter. Tillsammans med kommentarerna ger detta en tydlig indikation på att vi måste arbeta vidare med att förbättra våra sökverktyg, inklusive GUNDA, för att bättre möta användarnas behov. De positiva kommentarerna talar framför allt om fördelen med att man kan söka, beställa och förnya böcker via webben. Den stora merparten av kommentarerna är av negativ karaktär. Användarna tycker att det är svårt att navigera och tolka informationen de får i GUNDA. Några jämför GUNDA med LIBRIS och GOTLIB och menar att de senare är mer användarvänliga. Det finns också exempel på missförstånd. Man önskar t.ex. information/tjänster som redan finns t.ex. en gemensam kö för alla exemplar och att kunna få påminnelser via e-post. Periodika tryckt och elektronisk Periodika är en av de frågor som är lättast att identifiera i LibQUAL. Användarna bedömer påståendet: Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (IC-8). Lärare/forskare och studenter med högskoleexamen rankar utbudet av och tillgången till tidskrifter mycket högt bland sina önskemål. Tyvärr ligger deras upplevda nivå ofta lågt i förhållande till minimikraven. Höga krav och låg prestation kräver eftertanke. De fria kommentarerna rör framförallt tillgången till e-tidskrifter. Man är inte nöjd med förvärvet - titlar man önskar finns inte. Det finns också ett missnöje med den tidsmässiga täckningen, både eventuella embargon samt täckningen bakåt. Vidare säger man att det är svårt att förstå hur man söker artiklar och hur man hittar tidskrifterna (se även avsnitten Databaser och Webbplatsen). Positiva kommentarer om e-periodika är allmänt hållna - man är nöjd med Digitala biblioteket och att e-tidskrifter finns. Webbplatsen Under webbplatsen har vi sorterat in de kommentarer som har anknytning till vår webbplats utseende, sökmotorer och navigering. I enkätens frågeformulär är det följande frågor som berör detta område: IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand IC-7 Att göra information lättåtkomlig för självständigt bruk Önskenivån för alla dessa frågor rankas mycket högt (runt 8 på en skala 1-9) av alla våra respondenter på samtliga enheter. Också miniminivån läggs på en förhållande vis hög nivå vilket gör att våra respondenter ställer extra höga krav på oss inom dessa områden. Grundstudenterna är i allmänhet mer nöjda än övriga grupper. Önskemålen avspeglas också i de skriftliga kommentarerna som mestadels är negativa och mycket allmänt hållna. Kommentarer som att hemsidan är dålig, att det är rörigt och svårt att 19

LibQUAL användarundersökning vid Göteborgs universitetsbibliotek 2010

LibQUAL användarundersökning vid Göteborgs universitetsbibliotek 2010 LibQUAL användarundersökning vid Göteborgs universitetsbibliotek 2010 LibQUAL-gruppens rapport Britt Omstedt Karin Edlund Ellika Riise 2 LibQUAL användarundersökning vid Göteborgs universitetsbibliotek

Läs mer

Jag har kommit hit för att låna böcker, inte för att bli ompysslad.

Jag har kommit hit för att låna böcker, inte för att bli ompysslad. Jag har kommit hit för att låna böcker, inte för att bli ompysslad. Försök med LibQual+ vid två svenska bibliotek av Eva Alopaeus & Britt Omstedt Trying out LibQual+ in Sweden The Economics Library of

Läs mer

Biblioteksenkät Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek. Sammanställd av Katrin Nylén

Biblioteksenkät Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek. Sammanställd av Katrin Nylén Biblioteksenkät 2014 Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek Sammanställd av Katrin Nylén 2015-04-29 Om Biblioteksenkät 2014 14 oktober 14 november 2014 genomfördes Biblioteksenkät 2014 för

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Om handlingsplanen: Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling anger de övergripande målen för universitetsbibliotekets

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Bakgrund och syfte... 4 Bakgrund... 4 Mål... 4 Metod och genomförande... 4 Skala... 5 Undersökningsområden... 5 Bakgrundsfaktorer...

Läs mer

LibQual+ synliggör den vilde användaren

LibQual+ synliggör den vilde användaren LibQual+ synliggör den vilde användaren av Ann-Christin Persson Ann-Christin Persson arbetar som 1:e bibliotekarie vid Lunds tekniska högskola, Studiecentrum, vilket är en läranderesurs för LTHs studenter

Läs mer

Redovisning av några forskares syn på Ekonomiska bibliotekets informationsförsörjning

Redovisning av några forskares syn på Ekonomiska bibliotekets informationsförsörjning Redovisning av några forskares syn på Ekonomiska bibliotekets informationsförsörjning Utvecklingsgruppen för Informationsförsörjning vid Ekonomiska biblioteket Anna-Karin Abrahamsson Yvonne Krans Agneta

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 6DPDUEHWVSURMHNWHWNULQJ+DQGERNI UXWYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQDYRVVVMlOYD

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida.

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida. UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Syftet med denna utvärdering är att samla studenters åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer. Vi ber dig fylla i din sammanvägda bedömning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13 CTR ISLA_ ISLA H respondenter: : Svarsfrekvens:, % Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? 0-% 0 (0,0%) 0-% (,%) 0-% 0 (0,0%) 60-7% (,%) 80-00%

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Citera gärna Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Developing a thermometer. measuring tourists needs, expectations and experiences. Ossi Pesämaa, Industriell organisation

Developing a thermometer. measuring tourists needs, expectations and experiences. Ossi Pesämaa, Industriell organisation Developing a thermometer measuring tourists needs, expectations and experiences 1 3 Vad tycker Du.? Hur har Du? Vilka är Dina upplevelser? 2 Dimension xxxx Dimension xxxx Dimension xxxx Dimension xxxx

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Rutiner och mallar för kurs- och programuppföljning

Rutiner och mallar för kurs- och programuppföljning Lärarutbildningsnämnden Karin Fogelberg BESLUT KURS- OCH PROGRAMUPPFÖLJNING 2014-06-10 dnr G 2014/151 1/13 Lärarutbildningsnämnden Rutiner och mallar för kurs- och programuppföljning Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker Pernilla Lång Institutionen för laboratoriemedicin, Reviderad 2012-03-29, 2012-04-11 Antagen av programnämnden

Läs mer

Här är två korta exempel på situationer då vi tillämpar den distributiva lagen:

Här är två korta exempel på situationer då vi tillämpar den distributiva lagen: Modul: Algebra Del 8: Avslutande reflektion och utvärdering Distributiva lagen Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet Distributiva lagen a (b + c) = a b + a c Den distributiva lagen kallas den räknelag

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

RAPPORT STUDENTENKÄT

RAPPORT STUDENTENKÄT RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 2015-10-14 Anna Johansson Birgitte Fogh Elin Nord Ellika Riise Frida Wåhlström Olausson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 BIBLIOTEKSANVÄNDNING 3 SERVICE 8 Öppettider 8 Bemötande

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs.

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs. Utbildningsutvärdering en översyn - Studerandeföreningens utvärdering av tandläkarutbildningen, jämförelse av studenternas upplevelser och utbildningsvariabler. I samband med studerandeföreningens kick-

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning Till Lärarutbildningsnämnden Högskolan i Gävle Sammanställning av utvärderingen av Inriktning 1 2003 Resultat Kön, ålder, planerad yrkesprofession samt inriktning 165 lärarstudenter har besvarat enkäten.

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss?

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Rapport Fokusgrupp Nacka Seniorcenter Talliden 2010-03-19 Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Maria Liwendahl, Kvalitetsutvecklare VSS Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Sammanställning av lärarenkäter för Hugget i sten?, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, ht 2014

Sammanställning av lärarenkäter för Hugget i sten?, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, ht 2014 Sammanställning av lärarenkäter för Hugget i sten?, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, ht 2014 Kursprovet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 höstterminen 2014 hade titeln Hugget i

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer