LibQUAL-gruppens rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LibQUAL-gruppens rapport"

Transkript

1 LibQUAL-gruppens rapport December 2006 Ulrika Fröberg Karin Henning Britt Omstedt Karin Pettersson Marju Remes Castell

2 1

3 Sammanfattning Under genomfördes LibQUAL-undersökningar på UB: s olika enheter. Hösten 2006 fick LibQUAL-gruppen i uppdrag att sammanställa resultaten och peka ut de problem som bör lyftas centralt. Gruppen har bearbetat de delar i undersökningen som berör gemensamma resurser, t.ex. webbplatsen, GUNDA och våra elektroniska resurser. De är områden som ingen enhet ensam kan påverka och där våra användare pekar ut brister. I vårt arbete har vi utgått från grafer och tabeller i resultatböcker samt enheternas lokala sammanställningar. Vi har låtit kommentarmaterialet illustrera de brister som kommit fram. Vår slutsats är: Mest angeläget att ta itu med blir de frågor som rör informationskontroll som uppvisar sämst tillräcklighet men också har höga önskenivåer. Till dessa hör frågorna om: - en lättnavigerad webbplats - lätthanterliga sökverktyg - tillgången till utbudet av tryckta och elektroniska tidskrifter LibQUAL-gruppen föreslår att kvalitetsgruppen ger de grupper som arbetar med dessa frågor i uppdrag att ta del av rapporten och arbeta vidare med resultatet. Vi har kategoriserat kommentarer för att lätt ge UB: s centrala funktionsgrupper en översikt över synpunkter som rör just deras arbetsområde. 2

4 3

5 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 5 2 Gruppens uppdrag 5 3 Gruppens arbetsmetod och definitioner 5 4 GUB: s LibQUAL-undersökningar Beskrivning av LibQUAL 7 6 Hur man tolkar polardiagrammen 8 7 Gemensamma resultat Sammanfattning Gemensamma problemområden Önskemål och brister inom dimensionen informationskontroll Användargruppen grundstudenter Användargruppen studenter med högskoleexamen Användargruppen lärare/forskare Jämförelse mellan användargrupperna Kommentarer som belyser problemområden 17 8 Nöjdhets- och informationskompetensfrågor 21 9 Lokala uppföljningar och åtgärder Förslag till centrala uppföljningar och åtgärder Rekommendationer inför en eventuellt kommande LibQUAL-omgång Referenser och litteratur 26 Bilaga 1-4 4

6 1 Bakgrund Göteborgs universitetsbiblioteks olika enheter har under en följd av två år deltagit i det internationella utvärderingsprogrammet LibQUAL. Grunden i LibQUAL är en webbaserad enkät innehållande 20-talet påståenden som användarna får ta ställning till, en ruta för fria kommentarer och ett antal kompletterande frågor att besvara. LibQUAL är utarbetat av amerikanska Association of Research Libraries, ARL, i samarbete med Texas A & M University och har använts av över 700 nordamerikanska och europeiska forskningsbibliotek sedan Detta kan ge stora möjligheter till benchmarking. I undersökningen mäts användarnas uppfattning om tre dimensioner av bibliotekskvalité; service, upplevelse av informationskontroll och lokaler/miljö. Mer att läsa finns på: 2 Gruppens uppdrag Göteborgs UB: s LibQUAL-grupp bildades hösten 2006 med uppdrag att tillvarata och samordna resultat och synpunkter som kommit upp i enheternas olika LibQUAL-enkäter. Gruppen är en undergrupp till kvalitetsgruppen och rapporterar till densamma. Gruppens uppdrag som formulerades i september har varit att: 1. Ur LibQual-enkäterna undersöka vilka slutsatser som kan dras för förbättringsarbetet inom UB. Det gäller dels lokalt för enheterna men också vilka förbättringsområden som bör lyftas centralt (t.ex. webb, GUNDA). 2. Initiera kompletterande undersökningar/intervjuer för att kunna åtgärda problem på ett optimalt sätt. 3. Föreslå ev. förändringar/kompletterande frågor inför nästa LibQual-enkät 4. Jämföra resultat från andra biblioteks LibQual-undersökningar (t.ex. mellan bibliotek inom samma ämnesområde) Det viktiga just nu är punkt 1 och 2. Gruppens arbete finns dokumenterat på intranätet se https://intra.ub.gu.se/personal/gub/verksamhet/libqual/. (citerat ur Kvalitetsgruppens uppdrag till LibQUAL-gruppen) 3 Gruppens arbetsmetod och definitioner Vi inledde arbetet med att identifiera gemensamma problemområden utifrån LibQUAL: s diagram och tabeller. Vi gick igenom de 22 påståendena i LibQUAL-enkäten för att hitta de som berör UB-gemensamma angelägenheter. Det tydligaste gemensamma området är det som berör användarnas informationskontroll. Vi utgick från enheternas lokala sammanställningar av resultaten och plockade fram de påståenden inom dimensionen informationskontroll som placerade sig bland de fem med högst önskenivå av alla frågor i alla tre dimensionerna på varje enhet. På samma sätt 5

7 identifierades gemensamma problemområden, d.v.s. områden där användarnas minimikrav inte kan sägas vara uppnådda eller där vi överträffar dem med knapp marginal. En tredjedel av respondenterna har lämnat kommentarer. Dessa har behandlats som illustrationer och förtydligande av diagram och tabeller. Vi har försökt urskilja och sammanföra de olika enheternas kommentarer som i första hand rör det som visat sig vara gemensamma problemområden. I vår rapport används benämningen enheter för samtliga av UB: s enheter, bibliotek och studietorg. I tabeller och diagram används de vedertagna, interna förkortningarna för de olika biblioteksenheterna, se nästa avsnitt. I användargruppen studenter med högskoleexamen ingår även doktorander. I denna rapport behandlas ej Botanik- och miljöbibliotekets eller Geovetenskapliga bibliotekets resultat eftersom dessa enheter valt att inte delta. 4 GUB: s LibQUAL-undersökningar UB: s enheter har deltagit i undersökningen vid olika tidpunkter. Först ut var Ekonomiska biblioteket (Ge) våren Därefter följde Pedagogiska biblioteket (Gp) våren Biomedicinska biblioteket (Gm) med Botanik- och miljöbiblioteket (Gb), Geovetenskapliga biblioteket(gg) samt Studietorget (Stg) deltog hösten Centralbiblioteket (G) gjorde sin undersökning våren 2006, resultaten från denna delades upp på Centralbiblioteket (G), Ekonomiska (Ge) och Kurs- och tidningsbiblioteket (Gk). Enkäten har varit den samma under de två åren. Efter den första svenska LibQUALomgången 2004, initierade de tre deltagande svenska biblioteken en revidering av översättningen som sedan användes första gången Ordalydelsen i vissa frågor har därvid ändrats något men innebörden är densamma. Det underlag som rapporten behandlar omfattar således svaren från 4032 personer som besvarat LibQUAL-enkäten under de två åren personer, ca. en tredjedel, passade också på att framföra ytterligare synpunkter genom att ta tillfället i akt och fylla i rutan för fria kommentarer. Antal svarande GUB: s LibQUAL-enkäter Enhet Alla Grundstudenter Studenter med högskoleexamen Lärare/forskare Antal som lämnat kommentarer G Ge Ge Gk Gm Gp Stg Summa

8 5 Beskrivning av LibQUAL LibQUAL bygger på SERVQUAL, ett väldokumenterat utvärderingsinstrument presenterat 1990 (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990), som använts framför allt inom den privata tjänstesektorn men som också tidigare har använts i biblioteksmiljöer (Alopaeus, 1998). SERVQUAL innebär att servicekvalitet mäts genom att ta reda på skillnaden mellan kundernas önskemål om servicen och deras uppfattning av den erbjudna servicen. Enligt teorin är det bara kundernas uppfattning som kan utgöra ett mått på hur väl man lyckas med sin service. Användarundersökningar förhåller sig som regel till användarens/kundens uppfattning om den faktiskt erbjudna servicen. LibQUAL ger dessutom ett mått på användarnas toleransnivåer avseende olika aspekter på bibliotekens service genom att man frågar både efter den lägsta acceptabla nivån miniminivån, och efter användarens önskenivå d.v.s. användarens föreställning om biblioteksservice när den är som allra bäst. När man sedan sammanställer dessa tre mått minimikrav, önskenivå och upplevd nivå kan man mäta skillnaden gap mellan användarnas önskenivå på servicegrad och den upplevda nivån på servicegrad och mellan användarnas minimikrav och deras upplevelse av servicenivån. Rent konkret består enkäten (se bilaga 1) av 22 påståenden om bibliotekets tjänster fördelat på de tre dimensionerna service/bemötande AS (Affect of Service), informationskontroll IC (Information Control) och lokaler/miljö LP (Library as Place). Vid varje påstående ombeds respondenten värdera lägsta tänkbara servicenivå, önskad servicenivå och upplevd servicenivå. Resultatet blir ett mått på skillnaden - gap - mellan lägst, önskad och upplevd servicenivå inom de tre dimensionerna. Dessutom finns ett antal enkla frågor om besöksfrekvens, informationskompetens och allmän nöjdhet med biblioteket samt demografiska frågor. Utöver frågorna ombeds respondenterna att ge egna kommentarer om biblioteksverksamheten. Varje bibliotek erhåller efter avslutad undersökning en resultatbok där resultaten presenteras på olika sätt med grafer och tabeller. Typiskt för LibQUAL är de färgglada polardiagrammen. 7

9 6 Hur man tolkar polardiagrammen LibQUAL bygger som tidigare nämnts på utvärderingsinstrumentet SERVQUAL med dess gap-teori. Vad som mäts är kortfattat skillnaderna, gap, mellan lägsta tänkbara servicenivå användaren kan acceptera, önskad servicenivå och faktiskt upplevd servicenivå. På sidorna 12, 14 och 16 återfinns UB: s resultat i form av polardiagram. Polardiagrammen visar en sammanställning över enkätens 22 huvudfrågor. Varje axel motsvarar en fråga. På varje axel visas användarnas minimi-, upplevda- och önskade nivåer av vår service. Det blå fältet speglar skillnaden mellan användarens minimikrav och hur han/hon faktiskt upplever den erbjudna servicenivån och visar i vilken grad biblioteket lyckas överträffa minimikraven, detta kallas tillräcklighetsgap. Det gula fältet i sin tur illustrerar skillnaden mellan upplevd servicenivå och den nivå som användaren önskar, överlägsenhetsgap. Rött på figuren betyder att servicegraden ej når upp till minimikraven och grönt betyder att den överträffar önskenivåerna. 8

10 7 Gemensamma resultat 7.1 Sammanfattning Nöjdast verkar våra användare vara med servicen som ges av UB: s personal alltså det bemötande man får, dimensionen AS service/bemötande. Det illustreras på polardiagrammen av bredare blå stråk vilka visar att vi, med marginal, överträffar minimikraven. Här finns givetvis också utrymme för förbättringar av olika slag, det gula området, men på graferna ser vi att tillräcklighetsgapen för dimensionen AS är övervägande positivt. I kommentarmaterialet får personalen mycket uppmuntran överlag, även om vissa klagomål också framförs. Vad gäller bibliotekens lokaler, dimensionen LP lokaler/miljö skiftar det efter lokala förhållanden. Det största problemet är studenternas upplevda brist på studieplatser och grupparbetsplatser. Detta illustreras tydligt i t.ex. Ge: s och Gp: s grafer vid frågorna LP 1 och LP 5, där vi ser röda kilar på graferna för studenternas svar, se s. 12. Tillgången till lokaler når alltså inte upp till studenternas uppfattning om miniminivå på dessa enheter. De tydligaste gemensamma problemområdena ligger inom dimensionen IC informationskontroll. Här finns alla de frågor som rör UB-gemensamma områden som webbplats, sökverktyg och bibliotekskatalog. Det är också här som de flesta negativa tillräcklighetsgapen återfinns (illustreras med tunna blå eller t.o.m. röda stråk på graferna). Här når vi knappt över miniminivåerna och i vissa fall når vi inte upp till dem. 7.2 Gemensamma problemområden Redan när Ekonomiska biblioteket gjorde sin undersökning 2004 märkte man att vissa problem och upplevda brister är sådana som den enskilda enheten inte själv så lätt kan åtgärda som en del i ett större bibliotekssystem. Även övriga enheter har fått liknande resultat. Gruppens uppgift har också varit att sammanställa och föreslå vilka förbättringsområden som bör lyftas centralt. Andra brister kan naturligtvis den enskilda enheten själv bäst åtgärda men det har ett stort värde i att ta del av varandras resonemang och förslag till åtgärder. Frågorna inom dimensionen LP lokaler/miljö är enhetsspecifika såtillvida att enheterna svarar för sina lokaler. Dock finns ett gemensamt ansvar för UB och även för GU för studenters tillgång till arbetsplatser för enskilda såväl som gruppstudier. Inom dimensionen LP finns ett stort missnöje med för få grupprum och studieplatser. Det kommer också tydligt fram i kommentarerna men hanteras inte ytterligare här eftersom det skiljer sig enheterna emellan. Frågorna inom dimensionen AS service/bemötande, d.v.s. användarnas uppfattning om personalens service och bemötande är till största delen enhetsspecifika, d.v.s. åtgärdas bäst på enheten. Dock skulle fråga AS-9 som handlar om pålitligheten i att hantera problem med bibliotekets tjänster kunna uppfattas som GUB-gemensam om man menar att låne-, beställnings-, fjärrlåne- och bokningstjänster samt avgifter och räkningar kräver gemensamma rutiner. En del av dessa svar och kommentarer kan nog också hänföras till temat GUNDA eller webbplatsen som ju är gemensamma funktioner. Dimensionen IC, informationskontroll, dvs. bibliotekens bestånd av böcker, tidskrifter och databaser och hur pass lättåtkomliga de är, är den dimension som allra mest handlar om gemensamma resurser och gemensam service t.ex. webbplatsen, GUNDA och elektroniska resurser. De flesta av frågorna är därmed UB-övergripande vilket gör dimensionen 9

11 informationskontroll till den dimension som varje enhet själv har svårast att påverka. Frågan IC-3, om det tryckta material jag behöver för mitt arbete kan tolkas som en mer enhetsspecifik förvärvsfråga men skulle också kunna tolkas som en gemensam fråga om övergripande förvärvspolicy. Gruppens arbete har, i detta första skede, koncentrerats på att bearbeta de gemensamma problem som kommer fram i dimensionen IC informationskontroll. Detta av två anledningar. Dels handlar det som redan nämnt oftast om gemensamma resurser som ingen enhet själv kan påverka. Dels är tillräcklighetsgapen inom informationskontroll generellt sämre än inom övriga dimensioner. 7.3 Önskemål och brister inom dimensionen informationskontroll Dimensionen informationskontroll (IC) omfattar påståenden om bibliotekens fysiska mediebestånd likaväl som användarens möjlighet att lätt nå dessa. I LibQUAL mäts tre nivåer; användarnas minimikrav på service, användarnas önskenivå på servicegrad samt på vilken nivå de upplever den faktiskt erbjudna servicen. Genom att ställa samman vilka påståenden som återkommer bland de fem med högst önskenivå på de olika enheterna kan vi se vilka som kan anses viktiga på flest enheter. Genom att sedan titta på tillräcklighetsgapen, måttet på hur väl vi uppfyller användarnas minimikrav, kan vi se vilka områden som man är mest missnöjd med. Om något påstående har både hög önskenivå och ett tillräcklighetsgap nära noll eller under noll så måste detta vara anledning till åtgärder. Vår sammanställning av de olika enheternas resultat visar att dimensionen informationskontroll är den där kraven och önskemålen är de högsta på flest av UB: s enheter. De olika användarkategorierna skiljer sig något åt. På de följande sidorna redovisas undersökningarnas resultat i form av polardiagram från vardera enhet och våra tre olika användargrupper. Den åtföljande texten tar i första hand fasta på önskenivåer och brister vad gäller dimensionen informationskontroll. 10

12 7.3.1 Användargruppen grundstudenter IC-frågor med högst värde på önskad nivå (viktigast) Antal enheter där påståendet är bland de fem mest önskade i parentes. Högsta antal enheter är sex. För fullständiga siffror se tabellen i bilaga 2. För förkortningarna för biblioteksenheternas namn se s. 6. IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (6) IC-5 Modern utrustning som underlättar för mig att komma åt den information jag behöver (4) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (4) IC-frågor med sämst tillräcklighet (detta är vi sämst på) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (4) För studenter på grundnivå får tillgången till en bra webbplats anses vara den viktigaste inom dimensionen IC, den placeras högt på samtliga sex enheter. Frågorna om bibliotekets utrustning och önskan om lätthanterliga sökverktyg hamnar högt i önskenivå på fyra enheter. Man vill kunna klara mycket själv. Tittar vi på var tillräcklighetsgapen är som sämst, alltså var skillnaden mellan minimikrav och upplevd nivå är som lägst, kan vi se att frågan om webbplatsen (IC-2) hör till dem med sämst tillräcklighetsgap på fyra enheter. Hög önskenivå på alla enheter och låg tillräcklighet på fyra av sex enheter kan vara anledning till åtgärder. I övrigt är grundstudenterna mindre överens än övriga kategorier om vad man är missnöjd med. Diagrammen visar också att denna grupp upplever brist på studieplatser och/eller grupprum som ett större problem än frågorna som rör informationskontrollen. På fyra enheter syns röda stråk i dimensionen LP som rör bibliotekens lokaler. 11

13 Grundstudenter G Ge Gk Gm Gp Stg 12

14 7.3.2 Användargruppen studenter med högskoleexamen IC-frågor med högst värde på önskad nivå (viktigast) Antal enheter där påståendet är bland de fem mest önskade i parentes. Högsta antal enheter är sex. För fullständiga siffror se tabellen i bilaga 2. För förkortningarna för biblioteksenheternas namn se s. 6. IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats (5) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (5) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (5) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (4) IC-frågor med sämst tillräcklighet (detta är vi sämst på) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (6) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (5) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (4) Önskemålen vad gäller informationskontroll från studenter med högskoleexamen är mer enhetliga än de från grundstudenterna. De liknar mer lärarnas/forskarnas, vilket kanske delvis kan förklaras av att doktoranderna räknas in i denna studentgrupp. Man kan se att tre frågor har höga önskenivåer på fem olika enheter och en på fyra enheter utav sex. Det är frågorna om access utifrån, webbplats, lätthanterliga sökverktyg respektive tillgången till tryckta och/eller elektroniska tidskrifter. För dessa studenter är frågorna med sämst tillräcklighetsgap de om tillgången till tidskrifter, lätthanterliga sökverktyg och webbplatsen. Här stöter vi också på minusvärden (röda markeringar) inom dimensionen informationskontroll på tre enheter. Vår service inom dessa områden når alltså inte upp till det som man har angivit som sin miniminivå. Även studenter på denna högre nivå upplever en viss brist på arbetsplatser men ej i samma utsträckning som studenterna på lägre nivå. 13

15 Studenter med högskoleexamen G Ge Gk Gm Gp Stg 14

16 7.3.3 Användargruppen lärare/forskare IC-frågor med högst värde på önskad nivå (viktigast) Antal enheter där påståendet är bland de fem mest önskade i parentes. För fullständiga siffror se tabellen i bilaga 2. För förkortningarna för biblioteksenheternas namn se s. 6. För denna användargrupp har vi ej räknat med enheterna Gk eller Stg av två skäl, dels är det få svarande inom denna kategori, dels är de inte dessa enheters målgrupp. Här är alltså högsta antalet enheter fyra. IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (4) IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats (3) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (3) IC-frågor med sämst tillräcklighet (detta är vi sämst på) IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats (4) IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand (4) IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand (4) IC-8 Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (4) När vi kommer till användarkategorin lärare/forskare blir önskenivåerna högre och tillräcklighetsgapen sämre. Här har vi också de flesta minusvärdena, alltså områden där servicen inte når upp till minimikraven. Detta syns som röda värden i polardiagrammen. Endast en enhet undgår detta. Ett område inom IC har bland de högsta önskenivåerna för lärare/forskare på alla fyra enheterna och det är frågan om lätthanterliga sökverktyg. Områdena access utifrån och tillgång till tidskrifter placeras högt på tre av fyra enheter. Man vill kunna sitta hemma eller på sitt tjänsterum och arbeta med våra resurser. För tre områden: webbplatsen, lätthanterliga sökverktyg och tillgång till tidskrifter är tillräcklighetsgapet negativt på tre av fyra enheter (röda stråk på graferna). De uppvisar också breda gula stråk d.v.s. hör till dem som placerats högst på önskenivån, vilket gör dem extra viktiga att ta itu med för att lärares/forskares tillräcklighetsgap ska förbättras. 15

17 Lärare/forskare G Ge Gm Gp 16

18 7.4 Jämförelse mellan användargrupperna Alla tre användarkategorierna placerar frågan om lätthanterliga sökverktyg (IC-6) högt på önskenivån. De båda studentgrupperna är överens om att webbplatsen (IC-2) är ett viktigt område. Studenter med högskoleexamen och lärare/forskare tycker att access utifrån och tillgång till tryckta eller elektroniska tidskrifter (IC-1 och IC-8) hör till de viktigaste områdena. Alla tre kategorier; grundstudenter, studenter med examen och lärare/forskare ger låga tillräcklighetsiffror för frågan om webbplats (IC-2). Här finns också minusvärden från studenter med examen och lärare/forskare. För grupperna studenter med examen och lärare/forskare visar resultaten på låg tillräcklighet för två områden; lätthanterliga sökverktyg och tillgång till tidskrifter (IC-6 och IC-8). Här finns de sämsta minusvärdena (rött på graferna). 7.5 Kommentarer som belyser problemområden Cirka en tredjedel (1271) av våra respondenter har tagit sig tid att lämna mer eller mindre utförliga kommentarer om vår verksamhet. Kommentarerna kan ge oss en fingervisning om vad användarna menar med sina svar på frågorna i enkäten och bör kopplas till frågorna i de olika dimensionerna. Det är också viktigt att påpeka att vissa kommentarer tyder på att det finns missuppfattningar och missförstånd angående våra tjänster. Man efterlyser tjänster och möjligheter som redan erbjuds, tidskrifter som redan prenumereras på etc. Här krävs ytterligare informations- och marknadsföringsinsatser. Som vi redan konstaterat finns de flesta gemensamma problemområdena inom dimensionen informationskontroll, IC, som beskriver bibliotekets innehav av och användarnas åtkomst till informationskällorna. LibQUAL-gruppen har tittat närmare på och sammanställt de kommentarer inom IC-dimensionen som rör gemensamma problemområden vilka våra användare placerat högt på sina önskenivåer och/eller som har dåliga tillräcklighetsgap. Där en kommentar berör flera ämnen har denna delats upp eller dubblerats. Vi har fördelat kommentarerna på sju teman för att enkelt kunna ge berörda grupper mer kött på benen angående vad som bör kunna göras för att förbättra våra tjänster. Vi måste dock påpeka att det kan vara svårt att i kommentarmaterialet klart skilja de olika teman som rör våra elektroniska tjänster åt. Det råder stor begreppsförvirring hos våra användare om vad som är en e-bok, en tidskrift eller en databas. Vi har därför valt att i tveksamma fall hänföra kommentaren till flera tema. Kommentarsammanställningen angående IC-frågor finns i bilaga 3. Access utifrån Vi definierar access som möjligheten att nå våra resurser hemifrån eller från ett tjänsterum. Den tydligaste kopplingen är till enkätens IC-1 Att göra elektroniska resurser tillgängliga för mig när jag sitter hemma eller på min arbetsplats. IC-1 har ett negativt tillräcklighetsgap hos gruppen lärare/forskare på tre enheter. Tillgänglighet till våra resurser hemifrån rankas högt bland önskemålen av både gruppen studenter med högskoleexamen och lärare/forskare på flera av våra enheter. Även IC-7 Att göra information lättåtkomlig för självständigt bruk kan antas beröras om man lägger tonvikten på åtkomligheten. 17

19 Att komma åt våra elektroniska resurser utifrån är något som uppskattas mycket av användarna. De flesta kommentarer är positiva. Det finns önskemål att kunna utföra fler tjänster hemifrån (oklart vilka). Här finns även kritik mot att man måste vara inskriven på Göteborgs universitet för att ta del av elektroniska resurser hemifrån. Databaser Frågorna IC-4 och IC-6 i diagrammen; Lätthanterliga sökverktyg respektive elektroniska informationsresurser jag behöver kan kopplas bl.a. till våra databaser. Önskan om lätthanterliga sökverktyg (IC-6) placeras högt på de flesta enheter av alla användarkategorier. Tillräcklighetsgapet är dåligt; tunna blå markeringar på polardiagrammen, eller t.o.m. på minusvärden. Rött på graferna visar att vi inte når upp till minimikraven, gäller främst lärares/ forskares perspektiv. Här finns alltså stort utrymme för förbättringar. Vad kommer fram i kommentarerna? Jo, de positiva kommentarerna handlar mest om att databaser faktiskt finns och erbjuds. Särskilt nämns värdet av detta när man är bosatt på annan ort eller studerar på distans. Många av de negativa kommentarerna handlar om att man tycker databaserna är svåra att använda och snåriga att söka i. Några respondenter visar på självinsikt och efterlyser mer undervisning eller information om hur man går tillväga. Tillgång till fler avhandlingar, uppsatser och rapporter i elektronisk form efterlyses. Det negativa handlar också om att man önskar mer i största allmänhet samt ibland namnger vissa databaser man saknar. Datorutrustning Påståendet IC-5 Modern utrustning som gör det lätt för mig att komma åt den information som jag behöver kan sägas vara den som berör vår datorutrustning. Hit har vi fört kommentarer som rör vår offentliga IT-miljö (datorer, skrivare, bokomater). IC-5 är ett av de högsta önskemålen bland grundstudenterna på fem av enheterna. Tillräcklighetsgapen är små, däremot är det inte ett av de områden där vi presterat allra lägst. I kommentarmaterialet dominerar grundstudenternas kommentarer (ca 70 %). Man är missnöjd med tillgången och standarden på datorer. Man vill ha fler datorer i biblioteken. Man klagar också på alltför långsamma datorer och upplever att de inte är pålitliga (skrivet material har gått förlorat). Vad gäller inloggningsfunktionen på offentliga datorer har vi både fått negativa och positiva kommentarer. Flera efterlyser också trådlös uppkoppling (nu i bruk på två enheter). E-böcker Låntagarnas uppfattningar om e-böcker berörs bl.a. av frågorna IC-4 och IC-6 på graferna Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta saker på egen hand respektive De elektroniska informationsresurser jag behöver. Vi har redan konstaterat att önskan om lätthanterliga sökverktyg (IC-6) placeras högt på de flesta enheter av alla användargrupper. Tillräcklighetsgapet är dåligt; tunna blå markeringar på polardiagrammen, eller t.o.m. minusvärden; rött på graferna visar att vi inte når upp till minimikraven. Vad kommer fram i kommentarerna om e-böcker? Många är glada över att de finns och uttrycker det i positiva kommentarer. Uppfattas som värdefullt när man är bosatt på annan ort eller studerar på distans. Negativa kommentarer visar att man tycker e-böcker är svåra att använda, svåra att ladda eller att skriva ut. Ett par personer tar upp licensfrågan och menar att det är absurt att en e-bok kan vara utlånad. Man önskar fler titlar och namnger dem ibland. 18

20 GUNDA Här har vi samlat alla kommentarer som rör vår bibliotekskatalog. Eftersom LibQUAL inte har någon specifik fråga som rör bibliotekskatalogen kan vi inte veta helst säkert inom vilken IC-fråga användarna placerat synpunkter på GUNDA. Man kan anta att i första hand IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta saker på egen hand kan röra GUNDA men den kan även röra andra sökverktyg. Även IC-7 Att göra informationen lättåtkomlig för självständigt bruk kan antas beröra GUNDA. Lätthanterliga sökverktyg ligger bland de högst önskade frågorna för alla användargrupper. Den är också en av de frågor där vi ligger sämst till hos alla användargrupper. Kritiken är särskilt stark hos gruppen lärare/forskare där frågan både tillhör en av de högst önskade samt är en som har sämst tillräcklighet på alla våra enheter. Tillsammans med kommentarerna ger detta en tydlig indikation på att vi måste arbeta vidare med att förbättra våra sökverktyg, inklusive GUNDA, för att bättre möta användarnas behov. De positiva kommentarerna talar framför allt om fördelen med att man kan söka, beställa och förnya böcker via webben. Den stora merparten av kommentarerna är av negativ karaktär. Användarna tycker att det är svårt att navigera och tolka informationen de får i GUNDA. Några jämför GUNDA med LIBRIS och GOTLIB och menar att de senare är mer användarvänliga. Det finns också exempel på missförstånd. Man önskar t.ex. information/tjänster som redan finns t.ex. en gemensam kö för alla exemplar och att kunna få påminnelser via e-post. Periodika tryckt och elektronisk Periodika är en av de frågor som är lättast att identifiera i LibQUAL. Användarna bedömer påståendet: Tryckta och/eller elektroniska tidskriftssamlingar som jag behöver för mitt arbete (IC-8). Lärare/forskare och studenter med högskoleexamen rankar utbudet av och tillgången till tidskrifter mycket högt bland sina önskemål. Tyvärr ligger deras upplevda nivå ofta lågt i förhållande till minimikraven. Höga krav och låg prestation kräver eftertanke. De fria kommentarerna rör framförallt tillgången till e-tidskrifter. Man är inte nöjd med förvärvet - titlar man önskar finns inte. Det finns också ett missnöje med den tidsmässiga täckningen, både eventuella embargon samt täckningen bakåt. Vidare säger man att det är svårt att förstå hur man söker artiklar och hur man hittar tidskrifterna (se även avsnitten Databaser och Webbplatsen). Positiva kommentarer om e-periodika är allmänt hållna - man är nöjd med Digitala biblioteket och att e-tidskrifter finns. Webbplatsen Under webbplatsen har vi sorterat in de kommentarer som har anknytning till vår webbplats utseende, sökmotorer och navigering. I enkätens frågeformulär är det följande frågor som berör detta område: IC-2 En bibliotekswebbplats som gör det möjligt att hitta information på egen hand IC-6 Lätthanterliga sökverktyg som låter mig hitta på egen hand IC-7 Att göra information lättåtkomlig för självständigt bruk Önskenivån för alla dessa frågor rankas mycket högt (runt 8 på en skala 1-9) av alla våra respondenter på samtliga enheter. Också miniminivån läggs på en förhållande vis hög nivå vilket gör att våra respondenter ställer extra höga krav på oss inom dessa områden. Grundstudenterna är i allmänhet mer nöjda än övriga grupper. Önskemålen avspeglas också i de skriftliga kommentarerna som mestadels är negativa och mycket allmänt hållna. Kommentarer som att hemsidan är dålig, att det är rörigt och svårt att 19

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Bakgrund och syfte... 4 Bakgrund... 4 Mål... 4 Metod och genomförande... 4 Skala... 5 Undersökningsområden... 5 Bakgrundsfaktorer...

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek Föreläsning 150831 Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek 3 SEPTEMBER 2015 2 Vad är informationskompetens? inse när man behöver information identifiera möjliga informationskällor

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

NTA som skolutvecklingsprogram

NTA som skolutvecklingsprogram Sammanfattning NTA som skolutvecklingsprogram Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå Margareta Ekborg Umeå Universitet

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek RAPPORT 2002-05-02 Dnr LUB A9 62/2002 Biblioteksdirektionen Karin Ohrt Bibliotekarie Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek Bakgrund Biblioteksbarometern 2000 och andra undersökningar Som

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer