SPRÅKCAFÉ på bibliotek Ett aktionsforskningsinspirerat förändringsarbete på Biskopsgårdens bibliotek.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRÅKCAFÉ på bibliotek Ett aktionsforskningsinspirerat förändringsarbete på Biskopsgårdens bibliotek."

Transkript

1 SPRÅKCAFÉ på bibliotek Ett aktionsforskningsinspirerat förändringsarbete på Biskopsgårdens bibliotek. AnnaCarin Elf Kursledare: Kerstin Wockatz Konsulent kultur och lärande, Kultur i Väst Cecilia Gärdén Forskare, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan Eva Fred, Konsulent litteratur barn och unga, Kultur i Väst Dokumentation av kursen Aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete på bibliotek SEPTEMBER 2013

2 Innehållsförteckning 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat Förutsättningar för utvecklingsarbetet Biskopsgårdens bibliotek utvecklingshistoria Styrdokument Språkcafé på bibliotek Min frågeställning Process och etiska aspekter Nollmätning Aktion Verktyg Resultat Delaktion Reflektion Delaktion Reflektion Delaktion Reflektion Delaktion Reflektion Reflektion Framtiden Källor...10 Muntliga källor...11

3 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat Skillnaden mellan aktionsforskning och strikt akademisk forskning är att aktionsforskning startar utifrån ett upplevt problem i en verksamhet. Man vill förändra något i den egna verksamheten och i samarbete med kollegor och en forskare görs en aktion, en förändring. Aktionsforskning är mer vanligt i skolsammanhang och därför används begrepp från skolans värld. Rönnerman (2004) resonerar kring synen på lärande och att det under 90-talet tillkom nya begrepp som livslångt lärande, lärande organisationer, reflekterande praktiker och forskande lärare. De nya begreppen skulle kunna tolkas som att lärande inte enbart är förbehållet en grund- eller yrkesutbildning utan att det vidgats till att även inbegripa själva yrkesutövningen ( s.11). Under senare tid har man lyft fram den egna arbetsplatsen som viktig när man pratar om kompetensutveckling och fortbildning. Inom aktionsforskningsfältet trycker man på att det är i samarbete med kollegor och forskare som man skaffar sig kunskap om den egna verksamheten. Kunskap som i sin tur leder till att man kan genomföra en förändring. Enligt Ögland (2011) krävs också att atmosfären på arbetsplatsen är tillåtande och att man tål att kritiskt granska sin verksamhet. Traditionellt har den akademiska forskningen haft tolkningsföreträde före den praktiska kunskapen men i och med den förändrade synen på lärande och samarbetet med kollegor och forskare kan man säga att maktbalansen har jämnats ut något. Samarbetet mellan bibliotekarien och forskaren innebär att man lär av varandra och Rönnerman (2004) undrar om man inte skulle kunna tala i termer av den forskande läraren [bibliotekarien] och lärande forskaren? (s.17). Ett resultat från en aktion går inte att direkt applicera på en annan verksamhet och Rönnerman menar att innan man gör en aktion måste man... ta reda på hur det förhåller sig i den egna praktiken innan man genomför en förändring, vilket då motstrider generella lösningar (2004, s. 15). Det är genom kunskap om sin egna praktik man kan förändra den. Aktionsforskning innebär olika steg i en process, där fokus ligger på den egna praktiken och på de egna erfarenheterna av arbetet i den (Rönnerman, s.13). Som bibliotekarie ser man ofta problem i den egna verksamheten, man reagerar på det och försöker lägga det på minnet. Tills nästa problem upptäcks. Ofta gör vi ändringar men vi ger oss inte lika ofta tid att reflektera över om det blev bra eller vad det var som gjorde att det blev bra. Det är viktigt att komma ihåg att aktionsforskning ska ske i ett kollektivt sammanhang för att inte reduceras till en modell och där handledning i grupp är centralt (Rönnerman, 2004). Begreppen närhet och distans lyfts fram inom aktionsforskning i betydelsen att praktikern under förändringsprocessen pendlar mellan dessa poler. För att skapa distans till den egna praktiken har man hjälp av olika verktyg; dagbokskrivande/loggbok, handledning i grupp och dokumentation. Loggboken är det redskap man använder för att kunna följa egna tankar och handlingar under aktionen. Skrivandet är också en hjälp att se den egna verksamheten med nya ögon. Genom att bolla sina idéer i en grupp med kollegor och handledare upptäcker man sina tankar och får höra andras perspektiv på samma sak. Att systematisk observera den egna verksamheten, genom observationer och eller samtal, ger kunskap om hur den egna praktiken ser ut. Distansen skapar en djupare kunskap om den egna praktiken. Arbetssättet kan liknas vid en...spiral där de olika stegen planera agera observera reflektera ingår (Rönnerman, 2004, s.14). 2. Förutsättningar för utvecklingsarbetet 2.1 Biskopsgårdens bibliotek utvecklingshistoria Biskopsgården är en så kallad mångspråkig stadsdel på Hisingen i Göteborg. Fram till 2010 var Biskopsgården en av 21 stadsdelar i Göteborg men i januari 2011 omorganiserades så gott som alla stadsdelar och slogs i hop till att bli 10. Biskopsgården och Torslanda blev en stadsdel och heter i dag stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen. 1

4 Biskopsgården är en avlång stadsdel och det är långt mellan den södra och den norra delen. I början av 60-talet öppnades två bibliotek, ett i den södra delen och ett annat i den norra delen. Båda biblioteken användes mycket av invånarna och framförallt barnen var flitiga biblioteksanvändare. Biblioteket i norra Biskopsgården flyttade efter några år in i den närliggande skolans lokaler och fungerade som ett skolrespektive folkbibliotek. I början av 90-talet stängdes, under vilda protester från invånarna, biblioteket i norra delen och både medier och personal flyttade ner till södra Biskopsgården där det fortfarande ligger (Atlestam; Bergmark; Haláz (1997), Fridén; Karnstig; Setterborg ( )). Biblioteket spelar fortfarande en stor roll och fyller flera funktioner för invånarna i Biskopsgården. Det har under flera år funnits läxhjälp för skolbarn och vuxenstuderande, språkcaféer på engelska och svenska för de som vill träna på att samtala på ett nytt språk. Olika kulturarrangemang har anordnats av och för invånarna, lokala konstnärer har möjlighet att visa upp sina alster i Konsthörnan. Barnteatrarna och sagostunderna är välbesökta, tidningsrummet med tidskrifter på flera språk används dagligen och personalen får många frågor som handlar om att orientera sig i Sverige (Fridén; Karnstig; Setterborg, ( )). Anderssons och Skot-Hansens modell (se figur 1) över folkbibliotekets funktioner för lokalsamhället visar på fyra huvudfunktioner: biblioteket som kulturcentrum, som (videncenter) kunskapscentrum, som informationscentrum och som socialt centrum. De olika delarna går in i varandra och spelar olika stor roll för olika människor och i olika skeenden i livet (Rydsjö & Elf, 2007). Applicerad på Biskopsgårdens bibliotek kan man tänka att Konsthörnan och kulturarrangemangen hör till biblioteket roll som kulturcentrum, läxhjälpen till biblioteket som kunskapscentrum, de frågor vi får om myndigheter och blanketter samt vår informationstavla hör till delen där biblioteket används som ett informationscentrum medan tidningsrummet hör till delen där biblioteket används som ett socialt centrum. Språkcaféerna kan höra till både biblioteket som kunskapscentrum och biblioteket som socialt centrum. Figur 1. Modell över det lokala bibliotekets profil. Efter Andersson & Skot-Hansen, (1994) i Rydsjö, K & Elf, AC, (2007) 2

5 Användningen av biblioteket som ett kunskapscentrum har ökat i takt med att vuxenutbildningen i Göteborg avkommunaliserades under 90-talet och de lokala skolbiblioteken stängdes. Det gjorde att fler vuxenstuderande sökte sig till folkbiblioteken för att få hjälp med sina studier. Grund- och gymnasieskolan har också genomgått stora förändringar de senaste åren och kunskapskraven på eleverna har ökat vilket inneburit att fler barn och ungdomar behöver mer hjälp med läxor och andra skolarbeten. I magisteruppsatsen Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige: en explorativ undersökning (Karlsson, 2006) menar författaren att invandrare prioriterar folkbibliotekets funktion som kunskapscentrum före funktionen som kulturcentrum. Allra mest uppskattar invandrarna folkbiblioteks funktion som informationscentrum och att få veta hur det svenska samhället och den svenska demokratin fungerar. 2.2 Styrdokument Folkbibliotekens verksamhet är en kommunal angelägenhet och styrdokument finns på flera nivåer. Ytterst styrs verksamheten utifrån Deklarationen om mänskliga rättigheter och Konventionen om barns rättigheter (Barnrättskonventionen). Artiklarna i de båda dokumenten har sedan brutits ner och finns med i Unescos folkbiblioteksmanifest (folkbiblioteksmanifestet), Bibliotekslagen och ner till den lokala verksamhetsplanen för Biskopsgårdens bibliotek. Flera lagar gäller för all verksamhet: Sveriges grundlag, Kommunallagen, Förvaltningslagen, Sekretesslagen, samtliga arbetsrättsliga lagar, Lagen om offentlig upphandling, Personuppgiftslagen, Lag om kommunal redovisning (Budget och verksamhetsplan Västra Hisingen, 2012, s.11) Min erfarenhet säger mig att både Folkbiblioteksmanifestet och Bibliotekslagen är något vi bibliotekarier kan hålla oss i när vår verksamhet diskuteras eller blir ifrågasatt. Hur styrande folkbiblioteksmanifestet är vet jag egentligen inte men både folkbiblioteksmanifestet och bibliotekslagen fastslår att bibliotekets bastjänster, som att utlån av böcker, skall vara avgiftsfria. Vidare att information skall finnas tillgänglig för alla medborgare i ett samhälle. Tillgång till information och kunskap finns också skrivet i Konventionen om mänskliga rättigheter och Barnrättskonventionen. Våren 2011 presenterade Kultur i väst en förkortad version av den regionala biblioteksplanen. Den förkortade versionen reder ut bibliotekens roller och man slår fast att biblioteken i regionen spelar en viktig roll i visionen att Västra Götaland skall vara en region som präglas av det goda livet. Den 13 juni 2013 antog Göteborgs stads kommunfullmäktige en biblioteksplan för Göteborgs stad. I biblioteksplanen är människor med annat modersmål än svenska en av de prioriterade grupperna. Biblioteksplanen tar också upp bibliotekens roll i det livslånga lärandet och att vuxenstuderande skall kunna använda biblioteken som studiebibliotek. Bibliotekens roll i det formella- och informella lärandet lyfts fram (Biblioteksplan för Göteborg, 2013). Vid genomläsning av de olika styrdokumenten framkommer det att biblioteken har ett högt förtroende och att politiker av alla färger känner stor respekt för den kompetens som finns på biblioteken. Det är också tydligt att man är medveten om att vi spelar roll för många människor i deras vardag. Jag kan ändå känna en fara i att vi blir så högt värderade mot bakgrund av att vi inte är en lagstadgad verksamhet 1. Att vår kunskap och kompetens skulle tåla lite neddragningar här och där. 2.3 Språkcafé på bibliotek Folkbiblioteken är en resurs för många vuxenstuderande och fungerar som ett komplement till både det personliga och det formella lärandet. Ett exempel på verksamhet som riktar sig till vuxenstuderande är språkcaféer. I dag finns det språkcaféer på många bibliotek i Sverige (se Svensson, C & Wall, J (2012), Peralta, A (2000), Edlund, A (2008), Lovdalen, M (2008)). I Göteborg var Kortedala bibliotek först med att starta ett språkcafé. Under slutet av 1990-talet upptäckte man att datorkursernas fikapauser var 1 Enligt bibliotekslagen skall varje kommun ha ett bibliotek vilket innebär att stadsdelsbiblioteken i Göteborgs kommun kan läggas ned utan att kommunen bryter mot lagen. 3

6 uppskattade eftersom de gav deltagarna tillfälle att få prata och träna sin svenska. Det gjorde att man startade Café Ordbron samtal på lätt svenska, som sedan spridit sig till alltfler bibliotek (Atlestam & Stenberg, 2010). Språkcaféer på bibliotek är ett komplement till det formella lärandet samtidigt också en verksamhet som bidrar till interkulturella möten och ökad integration. Förutom språkcafé på svenska har vi också på engelska och andra bibliotek har även på andra språk, exempelvis Stadsbiblioteket i Göteborg, Internationella biblioteket i Stockholm. Språkcaféerna organiseras på olika sätt, vissa bibliotek väljer att låta frivilligorganisationer såsom Röda Korset, Individuell Människohjälp eller andra frivilliga hålla i samtalen medan det på andra bibliotek är en bibliotekarie som ansvarar för verksamheten, ibland med hjälp från frivilliga. Samtalsämnena varierar men ofta utgår man från en aktuell händelse som man samtalar kring. Exempel på ämnen kan vara Svenska traditioner, Varför är skatten så hög i Sverige? Vad betyder min mobil för mig? Ett ämne som regelbundet återkommer på mitt bibliotek är brandsäkerhet och vi bjuder in Räddningstjänsten som berättar hur vi kan brandsäkra våra hem. Då kommer också många frågor om utbildningen och vad som krävs för att bli brandman. I år bjöd vi in vår närpolis som berättade om sitt uppdrag i området och vad som krävs för att bli polis. Göteborg är ett ämne som vi återkommer till och varje år gör vi två till tre utflykter i stan och till någon av öarna i skärgården. Utflykterna är mycket uppskattade och det blir mer spontana samtal i gruppen under promenaderna samtidigt som vi visar att parkerna är till för alla, att de är kostnadsfria och att man kan komma långt ut i skärgården med ett månadskort. Jag fotograferar och dokumenterar alltid utflykterna och gör en liten reseskildring där jag bland annat tar upp ord och begrepp som vi pratat om. Reseskildringen blir ett fint minne med en text att bearbeta. 2.4 Min frågeställning Under drygt fyra år har jag haft både delat och eget ansvar för språkcaféerna. Sedan ett par år tillbaka delar jag ansvaret med Ti som är en av våra regelbundna biblioteksanvändare. Hon började som deltagare på på det svenska språkcaféet och har successivt tagit mer och mer ansvar till att i dag dela ansvaret med mig. Det senaste året har jag känt att jag vill ändra min roll som ledare. Jag upplever att alltför mycket fokus ligger på mig och att både jag och Ti ibland har det mesta talutrymmet. Jag upplever att jag har tilldelats en roll som Wilson (1983) benämner cognitive authority (kognitiv auktoritet) vilket innebär att deltagarna har tillskrivit mig rollen som auktoritet på det svenska språket och det svenska samhället. Wilson (1983) menar att en kognitiv auktoritet inte nödvändigtvis behöver vara specialist inom området men att andra tillskriver en den rollen. Antal deltagare varierar från gång till gång men snittet ligger på cirka 14 per gång. Det kan vara svårt att komma till tals i en så stor grupp och jag har många gånger sett att deltagare sitter tysta under 1 ½ timme. Vid flera tillfällen har jag föreslagit att vi ska dela upp oss i två grupper för att underlätta samtal och ge alla möjlighet att få prata men jag har mött motstånd med argumentet att det är trevligt när vi sitter alla tillsammans. Uttalandet visar att språkcaféet även är en plats för social gemenskap och inte enbart språkträning för deltagarna. Jag vill hitta en form där både den sociala gemenskapen och språkträningen får plats och där fokus på Ti och mig förskjuts så att det blir tydligare att hela gruppen är ett verktyg för språkträningen. Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att man ser att lärandet sker i ett socialt sammanhang (Säljö, 2000) och i vårt fall är hela gruppen betydelsefull för lärandet. Min frågeställning är Vilken betydelse har formen på språkcaféet för hur språkligt aktiva deltagarna är under samtalen? 4

7 3. Process och etiska aspekter Innan jag startade delaktionerna berättade jag för deltagarna att jag gick en kurs där jag skulle förbättra något på biblioteket och att jag hade valt språkcaféet som mitt förbättringsarbete. Vidare berättade jag att jag ville prova en ny metod för att se om vi kunde hitta andra former för samtal och språkträning. Jag sa att jag skulle skriva en rapport och samtidigt bad jag om deltagarnas medgivande vid varje delaktion, totalt 4 tillfällen. Innan aktionen hade jag gjort tre observationer för mig själv för att se om mina antaganden om att alla inte alltid deltog i samtalen stämde. Eftersom jag inte hade tänkt använda de observationerna i rapporten bad jag inte om deras medgivande. Nu finns en av observationerna med, se avsnitt 3.1 Nollmätning. Jag har fingerat namnen i observationsschemat och inte skrivit när observationen gjordes för att anonymisera deltagarna. 3.1 Nollmätning Som jag skrev ovan hade jag gjort tre observationer före aktionen som inte var tänkta att användas i rapporten. Vid ett handledningstillfälle pratade vi om att det kunde vara bra att använda sig av en observation som gjorts före aktionen för att jämföra med observationerna som gjordes vid delaktionerna, en så kallad nollmätning som visar nuläget. Den observation jag valde att använda var vid ett tillfälle när det var 15 deltagare (jag och Ti ej inräknade). Jag observerade att 5 deltagare pratade till hela gruppen någon gång och att det bildades 4 smågrupper med 2-3 deltagare som samtalade med varandra, se figur 2. De olika typerna av samtal har jag gett olika siffror. Där 1 står för samtal i smågrupp, 2 pratat till hela gruppen och 3 pratat med sin bordsgranne. Tara utmärker sig genom att inte ha pratat med någon i gruppen, hon har presenterat sig men deltar inte i något samtal. Det bekräftar mina aningar om att det vid varje träff är någon eller några som inte deltar i samtalen mer än att de lyssnar aktivt. Eftersom det var en stor grupp lyckades jag inte fånga hur många uttalanden varje person gjorde men jag tycker att man får en bild av hur samtalen går och att det lätt bildas smågrupper när man är i en större grupp. Eftersom smågrupperna bildas mer eller mindre spontant är också risken stor att någon blir utanför samt att ljudnivån gör det svårt att riktigt hänga med i samtalet. Khadija 3 Noor 1,3 Sumaja 1,2,3 1,3 Jakob Ahmed 1,3 bord 3 Anna Sven 1,2,3 2,3 Muna Peter 1,3 bord Tara Dana 1,2,3 3 Sara 2,3 Josef 1,3 Mohammed 1,3 Lars-Johan Figur 2.Nollmätningsobservation. Observationsschema efter Bjørndal, Cato R.(2012). 1= Samtal i smågrupp, 2 = Pratade till hela gruppen, 3 = Pratade med granne. Inte bra skrev jag i loggboken och syftade på att Tara under 1 ½ timme enbart hade presenterat sig men namn och vilket land hon kom ifrån. Vid ett annat tillfälle då vi var 8 deltagare deltog alla i samtalet Det visar att mina tankar är på rätt väg (Loggboken ) kommenterade jag i 5

8 anslutning till observationen och menade att det bekräftade att det är rätt att dela upp gruppen i mindre grupper. 3.2 Aktion Aktionen innebär att jag ändrar formen för språkcaféet. När det är dags att prata om dagens tema / ämne delar vi in deltagarna två och två alternativt tre och tre. Vi börjar med att fika och väntar in sena deltagare. Under tiden småpratar vi om olika saker, som vi brukar göra. När alla har kommit presenterar vi oss med namn och vilket land vi kommer ifrån. Nya deltagare från ett nytt land får sätta en liten gul klisterlapp på världskartan som vi har uppsatt på väggen och berätta kort om landet. Därefter presenteras dagens ämne och vi delar in deltagarna i mindre grupper som sätter sig på olika ställen i biblioteket. Vi avslutar språkcaféet med att i storgrupp berätta för varandra vad vi pratat om i de mindre grupperna. Vi har 1 ½ timma som jag tänker fördela på följande sätt: 30 minuter för fika, småprat och indroppande deltagare minuter för samtal om dagens tema. De sista minuterna samlas vi igen för att delge varandra vad vi har samtalat om. 3.3 Verktyg Den som inte har huvudansvaret för språkcaféet gör en observation liknande modellen i Bjørndal (2012 s.53), där man använder ett så kallat strukturerat observationsschema. Den typen av scheman är enkla att använda när man är intresserad av att observera olika handlingar som människor gör. I min aktion är tanken att få en överblick över hur aktiva deltagarna är i samtalet. Fördelen med schemat i Bjørndals exempel är att det är lätt registrera varje gång en deltagare säger något, vi får en bra överblick över hur mycket talutrymme varje deltagare tar och risken att vi stör samtalet i gruppen är liten. Vi förenklar modellen ytterligare genom att vi sätter ett utropstecken varje gång en deltagare säger något. Nedan är ett exempel på hur en observationsmodell kan se ut. bord NN NN NN NN Figur 3. Observationsschema, fritt efter Bjørndal, Cato R. P. (2012) Ett utropstecken är ett uttalande. Eftersom deltagarna skiftar från gång till gång ber jag om deras medgivande vid varje observationstillfälle. Jag gör mitt yttersta för att vara tydlig och prata långsamt så att alla skall förstå att inga namn kommer att finnas med i rapporten. Bjørndal (2012) betonar de etiska aspekter man behöver ta hänsyn till när man använder observation som metod och att de som observeras måste få veta att de observeras. 6

9 Loggboken kom till användning eftersom jag skriver ner tankar, frågor och reflektioner direkt efter och mellan språkcaféerna. Rönnerman (2004) och Bjørndal (2012) beskriver loggboken som ett verktyg vilket hjälper mig att få en djupare förståelse och en distans till den egna verksamheten. 4. Resultat Här redovisar jag observationer, som jag har valt att kalla delaktioner, från tre språkcaféer. I anslutning till varje delaktion använder jag delar av loggboken med mina reflektioner. 4.1 Delaktion 1 Det är första tillfället efter ett långt uppehåll och stämningen är glad när vi samlas. Efter presentation med namn och varifrån vi kommer informerade jag om förändringen av språkcaféet och berättade om min kurs som skulle resultera i en rapport där våra observationer skulle finnas med. Jag var noga med att berätta att inga namn skulle finnas med i rapporten. Vi var 13 deltagare plus Ti och jag. Ämnet för dagen var Internet vad betyder det för mig? jag ansvarade för temat och Ti gjorde observationen. Jag delade in deltagarna i grupper om två och två och tre och tre. Det blev lite förvirrat till att börja med när vi skulle byta platser. Ti och jag gick runt till grupperna och satt ner en stund. Samtalen i en av smågrupperna som jag deltog i såg ut så här. Ilham bord Carita Salma Figur 4. Delaktion 1. Observationsschema, fritt efter Bjørndal, Cato R. P. (2012) Ett utropstecken är ett uttalande. Vid återsamlingen såg samtalen i gruppen ut så här: Utropstecknet står för hur många gånger en deltagare har pratat till gruppen. T och AC är vi samtalsledare. T André Ilham Alfred Sara Kemar bord Peo Salomon Carita Hannele Malin Fahra Salma Bekim Figur 5. Delaktion 1. Observationsschema, fritt efter Bjørndal, Cato R. P. (2012) Vid återsamlingen berättade grupperna vad de samtalat om och alla grupper fick kommentarer och frågor från de andra. bord AC 7

10 4.1.1 Reflektion Första språkcaféet efter jullovet och det blev en succé Wiii... Innan var jag lite spänd inför hur deltagarna skulle reagera på ändringen och hur det skulle gå att dela in deltagarna i grupper. Efteråt skrev jag att det gäller att göra indelningen med fingertoppskänsla för att det skall bli bra. Jag blev förvånad över att alla samtalade. Och jag lade särskilt märke till Ilham som vid tidigare tillfällen sagt att hon inte ville prata utan hellre lyssnade, hon pratade mycket med de två andra i sin grupp. Så pass mycket att jag fick gå och avbryta dem när det var dags för återsamling. Jag antecknade att vi skulle ta med lexikon på olika språk till nästa vecka. Några dagar senare reflekterade jag över om det var en så bra idé med lexikon, syftet med språkcaféet är ju att man skall träna sig i att prata svenska inte slå i lexikon och slippa förklara ett svårt ord. Skrev vidare att vi kanske skulle använda oss av i-pad istället? Ti och jag insåg att det inte gick att göra observationer när vi inte satt med gruppen hela tiden, så vi bestämde att vi i fortsättningen skulle göra observationerna när vi återsamlades. Problemet med att göra observationerna i storgrupp var att vi inte kunde visa samtalen i smågrupperna och att samtalen i storgrupp liknade de vi hade före aktionen. Med den skillnaden att de 30 minuter vi var indelade i smågrupper deltog alla i den lilla gruppen. I figur 4 kan man se att Illham inte deltog i något samtal men i figur 3, i den lilla gruppen, var hon aktiv. Ti och jag kände oss stärkta och båda tyckte det var spännande och roligt med ändringen plus att vi nu mer jämlikt delade på ansvaret. Det nya var också att jag upplevde att alla lyssnade mer uppmärksamt på varandra och ställde följdfrågor i högre utsträckning än man hade gjort tidigare. 4.2 Delaktion 2 14 deltagare och ämnet för dagen var D-vitamin och en artikel från Metro. Ti ansvarade och jag gjorde observationen Reflektion I loggboken skrev jag att det känns som om deltagarna känner sig starka när vi återsamlas i storgrupp och flera pratar mer obehindrat än tidigare. Det är som om den lilla gruppen ger alla en känsla av tillhörighet som gör att de vågar prata även i den större gruppen. En deltagare kom senare och anslöt sig till ett par vilket resulterade i att kvinnan satt tyst när de båda männen började prata om energiförsörjning i deras respektive hemländer. Jag tog med mig kvinnan till en annan grupp för att fortsätta samtalet om D-vitaminer. Det visade återigen hur viktig gruppindelningen är. 4.3 Delaktion 3 14 deltagare och ämnet var Ordspråk /talesätt Reflektion Kände att ämnet var svårt för många. Vad är ett talesätt? Ti och jag hann inte gå runt i alla grupper eftersom det tog tid att förklara talesätt men idag var vi fyra med svenska som modersmål. Vid återsamlingen bekräftade flera att det var mycket svårt i dag men också att det var en rolig utmaning. En deltagare sa Det här var mycket bra, sånt lär vi oss inte i skolan. Känslan av misslyckande minskades hos mig. I-paden kom till användning vid återträffen då vi använde oss av Lexin på persiska och somaliska för att reda ut de större frågetecknen om vad vissa ord betyder på modersmålet. 8

11 4.4 Delaktion 4 19 deltagare och ämnet är Alla hjärtans dag Reflektion Även den här gången var vi fyra stycken med mycket goda svenska-kunskaper I min grupp ville en kvinna ändra på ramarna och föreslog ändringar som skulle likna en skolsituation där jag skulle agera mer som lärare. Precis det jag vill komma bort från. Det blev en diskussion om förslaget men de två andra höll inte med. Ämnet kom alltså i skymundan men pratet på svenska tränades skrev jag i loggboken. Situationen fick mig att fundera på min roll igen och hur jag skall förhålla mig till liknande diskussioner. Här skulle jag kanske gått in och styrt mer? 5. Reflektion Min aktion har gjort att fler deltagare pratar och utmanar sig själva och min syn på ledarrollen har förändrats. Tidigare låg mycket fokus på oss och i samtalen vände sig deltagarna till någon av oss när man undrade över något eller ville få bekräftelse på det man hade sagt. Med Wilsons (1991) term tilldelades vi rollen som kognitiv auktoritet (cognitive authority). En kognitiv auktoritet är en som är...authorities on something... (Wilson,1991) i vårt fall auktoriteter på det svenska språket och det svenska samhället. Och den rollen var jag inte bekväm i. Jag ville se oss i gruppen som jämlika och att vi gav varandra olika erfarenheter. Wilson skriver vidare att vara en kognitiv auktoritet inte innebär att man är bäst eller har den mesta kunskapen inom området utan man tilldelas rollen av andra. Jag har funderat mycket på varför jag inte har varit bekväm i min roll och tänker nu efteråt om det också kan ha att göra med att jag egentligen inte riktigt hade tänkt igenom vilken roll jag hade eller borde ha. Tack vare aktionen har jag accepterat rollen som kognitiv auktoritet i det här sammanhanget och inser att det inte betyder att vi ojämlika. Aktionen visar också att lärpocessen är social och sker i interaktion med andra. Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att man lär sig genom att lyssna, läsa, skriva och tala (Gärdén, 2010, Wockatz ). Genom att jag ändrade formen för språkcaféet, från att enbart sitta i en stor grupp till att en del av tiden sitta i mindre grupper, skapades bättre förutsättningar för deltagarna att samtala med varandra. Den mindre gruppen ger också deltagarna bättre möjligheter att reflektera och ställa följdfrågor och att skriva ner svåra ord. Tidigare skrev jag att språkcaféet är ett komplement till SFI undervisningen och jag har fått veta från både lärare och deltagare att det i dag inte finns så mycket tid till samtal i undervisningen. SFI eleverna tränar mer på att lyssna, skriva och läsa. Jag har visat att förändringen av språkcaféerna har gjort att en del av fokus har förskjutits från mig och Ti till alla deltagare i gruppen. Jag är medveten om och har förlikat mig med att jag och Ti alltid kommer att ses som kognitiva auktoriteter men min förhoppning är att aktionen inneburit att deltagarna också ser varandra som en resurs i resan mot ett nytt språk. Om vi använder Andersen och Skot-Hansens modell (se sid. 2) på språkcaféet så ser jag att en förskjutning från den sociala biten till den lärande biten har skett. Jag tycker inte att förskjutningen har blivit på bekostnad av den sociala biten, utan att det har blivit en mer jämlik tyngd mellan dem. I Karlssons (2006) intervjuer framkommer det att invandrare gärna vill ha information om det svenska samhället och få veta mer om hur den svenska demokratin fungerar och utifrån det kan jag dra slutsatsen att förskjutningen från den sociala till den lärande biten är något som uppskattas av våra deltagare. Jag är förvånad över att aktionen blev så positiv och hade inte väntat mig att se ett så tydligt resultat med en gång. Hur kan en liten förändring göra så stor skillnad? har jag funderat över och kommit fram till att observationerna och loggboksskrivandet har hjälp mig att se vad som händer på språkcaféerna och hur samtalen ser ut. Tidigare antog jag att det såg ut på ett sätt men jag visste inte vilket gjorde att 9

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Examensarbete 15 hp Inom Pedagogik 91-120 hp Handledare Christian

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer